Goudsche Courant, maandag 9 augustus 1897

No 7344 Dinsdag 10 Augustus J89T 36ste Jaargang WISBRUN LIFFMANN 13e aiv£ i is T o oxjaD ise VOOBTZETTiriG der Groote Uitverkoop mimm mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 26 franco pnr post ƒ 1 70 A izonderlqke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ofEiiBASE wmmi De Notaria H GROKNBNDAAL ê L te GotuJa is Toornemen op WOENS a DAG den 25 AUGUSTUS 1897 dea morgens MM anr ten herberge van K HooQENBOEzBMt te Sluipwijk in het openbaar in ééne sitting te veilen en eer koopmt No 1 Ëen zeer goed onderhouden Dubbel met TUIN in de kom tru het Dorp gemeente fleeiMCffiC kad Sectie K No 827 groot g Aren Centiaren Berattende beneden 2 VoorkamerB Aehterkamer Opkamer en Keuken boren 2 Kamers grooten Zolder met beHGhoten kap en Meidenkamer EBNGROOTENTOIN aldaar naast K BoooEiiBotsiiu kad Sectie E No 772 groot II Aren O Centiaren Te aanraarden 15 November 1897 ol vroeger Te beiichtigen Donderdag vóór den verkoop van 2 4 uur op de overige dagen na vooral belet vragende Nadere infaamaUëa geeft voornoemde Notaris GROENKNDAAL te Gouda mim mmm te MOORDRECHT op VRIJDAG 13 AUGUSTUS 1897 des morgens te elf uren in het koffiehuis van J ds WnoE aldaar ten overstaan van den te Gouda residoei enden Notaris 6j C FORTüIJN DEOOÖLEEVER vani No 1 Een WOONHUIS in drieën bewoond geteekend No 198 198o en 1986 met SCHUREN GEBOUWEN WERF en KLEINOARENBAAN en ERVEN en 2 perceelen DIJK WEILAND in den Ooffpoiéer in het dorp Moordncht groot 9 Mren 0 Centlaren Te aanvaarden 1 October 1897 Hét Ruia gemerkt 198 is verhuurd voor 1 20 en dat gemerkt 1981 voor 1 25 per week En No 2 Een perceel uitmuntend Weiland achter perceel 1 gelegen groot 04 M reH SO Centlaren Verhuurd tegen 90 per ja ar lot 1 December 1897 Na aftonderiyke veiling ej afslag worden d perceelen gecombineerd Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTDIJN DROOGLBEVEBte Gouda VERHIJI8D Mej J I AUTA rerlo kuntllge van de SPIERINOSTKA AT naar den Langen TiondewQg D39 a uita Rrnk u K RKINKMAN k KOON LET OP de ÉTALAGE in en probeer de liiigaren uil Sigaren Magazijn GOLDA Aanbevelend Wijdstraat A 157 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden HEERËNHIIIS met JM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtig e Gangmet Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en e eheel infferinht naar de eischen des tijds Te bevrag en LANGE TIKNDEWEG D 29 Kegelbaan Hariiioiiie Vrije BaaD Welstrgil Prachtige prijxen J J WÖÜDENBEEl f C ui f de VictoriaJSron f e Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Vanh0 oninklykef uis c erjVeder ande Maatschappij tot Exploitatie der yictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak ü Per bos 90 et doOMU 00 en 30 ct pakjes 15 et spoitje fiO en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte i 0 45 per flesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muilen 35 en 20 et Pak8 10 et Alles met gebruiksaanwflzing Hoeren eigenaren Van 10 jaar A bonneer i voor Geurig en OneehadeiyiiZniverings vet tegm hranderigheid Qier aehtige aangesichtg en andere Ikhaama roven en wonden etrakheid en sU kingen bij verzvteringen winierhanden en voettn bij achur t dauworm em Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huilen kunnen zich op voordeelige wijze voor de reinheid in hunne huurperceelen OFEÜEASnMOOFm De Notaria H 6R0ENBNDAAL te Gouda is voornemens op Donderdag 9 Seplmber 1897 bö i e en op Donderdag IS ptember 1897 6y afslag telkens des voormiddag U uur in het Hotel Db ZALUt aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen Onder Sluipwljli gemeente Reeawtjk De BOVWMAyaWOyiSG genaamd Wiltenbury O No 1 aan den Oukoopschen weg met uitmuntend Wei en Hooiland en Boomgaard alles aan en bg elkander gelegen groot 17 Hectaren 93 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden 15 November 1897 Een BUIS en EBV G No 77 met Wei Hooi en Bouwland in de twaalf morgen groot Z Hectaren S3 Aren 10 Centiaren RIETLASB en WATEB in den polder Nieuwbroek samen groot 7 Hectaren IS Aren SS Centiaren Eene BOVWIHANSWOSINQ B No 65 aan den Plattenweg in de Achterwillens met Welen Booiland aan en hg elkander gelegen groot S Hectaren 94 Aren 86 Centiaren Onder Hekendorp WE £ en HOOtLAND aan den Onkoopscheu weg samen groot S Hectaren 43 Aren G2 Centiaren in 2 perceelen Breeder omschreven bg Notitiën op aanvrage verkrijgbaar van at 10 Augnatns 1897 ten Kantore van genoemden Notaris GHOENENDlAL te Gouda openbareyerroopïüg A De Notaris B OROENENDAAL t Gouda is vooroemeas op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1897 des voormiddags 11 uur in hc Hotel D Zii u aan de Markt te Gouda in het openbaar te veilen en verkoopen EENSEEBEHBÜIS met TUIN aan de Grabethstraat Wgk Q no 241 te Gouda Kad Seotie A no 2438 groot 1 Are 50 Centiaren bevattende 6 Kamers Keuken Zolder met Dienstbodenkamer en vooralen van Gas en Waterleiding en vele geriefelgklisden Verhuurd tot 1 Mei 1898 voor 300 ajaars No 2 Een BVIS en MBF aan de Turfmarkt Wgk H no 172 te Gouda Kad Seotie B no 480 groot 90 Centiaren niet verhuurd No 3 Een BVIS en BBV en OPEN PLAATS aan de Zuidigde van de Nieuwe Haven Wgk N no 26 te Gouda Kad 8ee i B no 517 groot 1 Are 20 Centiarin Verhuurd voor 2 50 per week No 4 Ben HUIS waarin Winkel en Bierhuis werd uitgeoefend aan de Bogen Wgk O no 133 te Gouda Kad Seotio D no 639 groot 90 Centiaren Te benchtigen No 1 op 23 24 en 25 AUGUSTUS vóór de veiling van 1 4 nnr mits voorat belet vragende en de overige Nof drie werkdagen vóór de veiling van 10 4 uur en op den dag der veiling van 9 11 nnr Nadere informatiën geeft voornoemde Notaris OOOENBNDAAL te Gouda I i BINNENLAND QOUDA 9 AaguatQi 1897 Op de ioteroatioDale zwemiredstriJdeD gehooden ia Arnhem op Zondag 8 Aug j behaalde ooze stadgenoot de heer A L J Breebaart een 3e prga diploma en kanstrooiwerp root bnikswerasiend Jaoiorea 120 M in 1 59Y een 2e pryi Zilr Med diploma en kanat Toornerp roor raKZwemmendom b t kampioeiiackap TBD Nederland tn 66 ec Het kampioeDacfaap werd behaald door sQaaod Mêmec in 651 aec een fierste prga kanstvoorwerp foor bindernisswemmeod in 35 sec Onxe stadgenoot de beer D Samaon ii benoemd tot Jorjlid Tan Oroep VII Kleeding en ModeartÏKelen der Nalirtuale Tentooostelling van Ngrerbeid en Komt te Dordrecht De knpt L C Dgxhoora tan de pautMrfort artillerie te Muiden is overi eplaattt by het 4e reg rest art ts Den Helder Kxamen hoofdacte J Deinum eb J O Matze beiden T n Zegwaart By het departnatDt vaa knlooiöa ia ont TRogen het volgeode tru 7 dezar gedagtefkende telegram Tan den gouTPrnear genrraal Tftn Ned Indië betreffende de krggarerricbtingen in Atjt b MMkima Pakan Baroe Pakan Sotgpzairerd GesnenTeld ééu Amboineesob fnaelier en gewond 21 militairen beneden den rang van officier Tgand liet 110 dooden achter Twee ponten ia dezeMoekimtijdeiyk bezet Stct De anti revolationairen in bet district Enschede hebben den heer P van Vliet candidaei gesteld Toor de Tweede Kamer Naar men ons oii Hengelo meldt heeft nn ook de htier W P O Helsdingen voor de eandidatnur bedankt en ia de heer H H t £ ol opnieow aangezocht zich beschikbaar te atellao Sen medaille rerdiend 1 Te Hilversnm geraakte het 9 jarig zoontje ran den spekslager T OoweDaller bg bet baden in de Gooischo taart in diep wateren Terdween Getokkig werd dit optremerkt door il n 16 ja FEVILLËTODI Alle naliën atanden leeftijden kwamen aioh daar vereeniKea als men de rreedzame bijeenkomsten rondoBQ dezen kleinen toren van Babel gadesloeg kon men volmondig mlroepen yVrede op aarde onder alle volken want roo niet alle vete volkeu waren hier vertegenwoordigd Hitr taagt gij een Duitsch officier in druk gresprek met een Fransoh gouvernaDtetjn wier leerlingen een paar swartoogige Spaansche kinderen met hun jjdgenooten uit de Vereenigde Staten speeldea Qiada een Itali auBotieu graaf die eich by eene deftige Buaaisohe familie had aangraloten en door een paar oude Kngelsche dames gechaperonneerd door een Dsenaoh generaal werd bespied Een noolijk oUbje jongelui bestaande uit Hollanders en eenige Ëngelsohan trok de aandacht niet alleea van mij maar ook Tan de bekoorlijke Boheemaohe scboonen die voorgaven alleen op e muziek te letten Verder zaagt gq vele verschillende typen bijeen Noordelijken en Zuidelijken Oostersohen en Westorlohen j Griekenland en TurküS Peirié eu Japan waren er vertegenwoordigd Langzamerhand begint meo tehuii Ie gnraken in dien chaos van menaohen en er agnè sjrmpathieËu n antipathieën te Tindeo rigeti Simon Herd die onmiddellijk te wHti r sprong en het gelok had deo dreukeliog p hei droge te brengeu Het mocht den redder b geetaan door den heer H Dorlaa candidaat arts gelukkoo na eenïgen tgd de voorscbriften te hebben toegepast de laveoageesteo weder op te wekken waarna bet kind naar zga oadera werd rervoerd Voor ODgflTeer vier jaren verloor eene te Groningen wonende vrouw haren echtgenoot door deo dood Sedert dien tgd wai bedoelde vrouw zóó zwaarmoedig dat ze de gedtcbte aan den overleden cchtvriend niet van zich kon zetten ofschoon haar een flinke joogen tot troost waa aobtergebleven Hoewel hare liefde voor den knaap steeds tcenam en dese aU t ar vertroete d werd behield de zwaarmoedigheid toch de overbaod en bracht baar zóó ver dat zg Donderdag een einde aan haar loven maakte Op de tstel bad zy een briefje TOor baten zoon achtergelaten waarop de woorden Zk ga naar vader t P G G Niettegenstaande den borgtocht van f4000 hebhen zich V l BoHioitanteo aangemeld Toor de betrekking van direoteor der Stadabelfenbaok te Bergen op Zoom Wat de zaak der bauk zelve betrert zoo zal bet tekort pi m f8000 bedragen terwgl van d 3000 ingeschreven panden een duizendlal Termist worden De gewezen directeur 7it nog attgd te Breda in preventieve beobtenis Vacaulie t Ëen inzender Robrgft aan het Nteuwobtiid voor Nederland De kinderen zullen wanneer hunne oudera tol dwo gegoeden stand bebooren wellicht gebaat zijn met een lange zomerracantio om met honne ouders naar buiten of op reis te gaan maar hoe anders is dit gesteld hg vele minder gegoeden Daar brengen de kinderen bet grootste deel Tan den tijd op straat door of wel in een a ecbt geventileerde woon slaapen eetkamer welke dienst doet als keuken Eu wat de jeu d op atraat leert weten we straatichenderyen Hoeveel beter zon het voor deze kinderenzgo ala ze dien tgd in de luchtige aohoollokalen konden doorbrengen Ik wit volatrektniel dat zs dan onderwijs ontvangen maarze kannen er speten en tot afwiaaeling bg goedweder een wandeling makeo De helft vaa betonderwgzend jperroneel zon daarvoor voldoende zgo Wanneer men dan de zomerracantie Opvier weken bracht zouden de onderwgsers en onderwijzeresBen elk om beurten 14d8gft Zoo had si da lang een paar jeugdige mensoheokinderen mijne aandaoht getrokken zonder dat ik wiat wie zy waran Hst meisje was slank bekoorlijk en blond altijd levendig en vol gekheid Ik hed haar voor een schoons dochter Albiou a gehouden maar werd tot mijn groot genoegen gewaar dat zij een landgenooto vau mü was reden te meer om nij aan haar te laten voorstellen Haar getrouwe ridder de beer Von Wellenbaoh was een Duitsch edelman huzaren officier ran beroep en in Davoa tot beratal van gezondheid nochtans naar zijn krachtig flink uiterlijk te oordeeloo soadt gij dit niet gezegd hebben Het jonge mensoh had een zeer aangenaam voorkomen en was in zija doen en spreken op en top een gentleman zoodat hij zelfs mij die anders niet Teel van Duiticbers houd vooral niet op badplaatsen waar zij eea talent aan den dng leggen een betere zaak waardig om jonge meisjes te behagen gobeel had ingepalmd Ik Het mij aan het tweetal vooratellen en verbrak hun tête ii tête zeer tegen den zin van hem moar blijkbaar niet van haar Zij was Adèle Berkhoven nit den Uaag onder het beaohermend oog barer vroegere gouvernante mejuffrouw Muller in Davoa om geheel te geneten van ds gevolgen van een pleuris die baar het vorige jaar maanden aan hel ziekbed gekluisterd bad geen zweempje van de ziekte scheen meer over bet meisje was gezond en blozend aU een bloüieude roos Bij haar nadere kennismaking kon ik niet anders dan Von Wellenbaoh i goeden smaak op prijs stel of kunnen krggen eu dnarmede gelgk ia met til van andere ambtenaren terwgl tie kioderoo tioh gedurende die vier weken konden ontspannen en baitentacht genieten Da overige vacanties zonden dan geheel konDto vervallen Ik beachik niet over de noodige gegevens on bet Hanïal dagen vacantie per jaar precies ia herttkenen maar bg benadering valt dat to b wel te zeggen liedere week zgo een halve Woensdag o een halve Zaterdag vrg Dat is reeda52 dagen D zomervacautie stet ik voor de Ie eo 2e kÏKsse aeboten op drie weken trek ik hiervan af de vrge Woenadng en Zaterdagmiddagen L du is dit 15 dager Voor de Eerst Paascben PioksiervRcanties reken ik te krna drie dllgen to bet geheel dus 9 dsgeu Gedurende uèt ganecbe jaar zgn er dua voor de onderw eera 52+1549=76 dagen vacantie Is dit niet te eel mgnbeer de redacteur 70 dagen per jaar en dat voor Tueoeoben met W normalen arbeidsdag van nog i eeo zea iH o Dat is bgna een vierde deel van en JMl Andrée de Poollorhtreiziger Om Aot ée en xgn metgezellen gedurende bno Inchtreis Toldoflode van levenaraiddelen te voorzien ia TtiO etk hoekje ran de uit bout geTlocht n on mtl linnen overtrokken mand onder den ballon g Mwk maakt Daar deze mand In weerwil barer lichte c30Structie een gewicht kan dragen van 5000 K G zoo is liet doidelgk dat voor de lichamelyke beboefteo der liichtreiiigera Yoldoet di aorg gedragen f te meer daar koning Oscar vnn Zweden en NoorweKen die zeer veel deel neemt in Aodree a toeht dezen oi t alleen gesteund heeft mtt geld maar hem t ok net beRte nit keuken eu kelt er gezonden De edelste wgoeo de fijnste delicateasen vindt moo onder den vooraad dien Andrea heeft meegenomen In 800 kleine zakjes ia de gaheele proviandin de mand verdeeld Met het oog op de 5000 M gft waarmede de ballon gevuld is ma gedurende de geheele luchtreis geen enkele lucifer nrorden asogeitnken Mnar men denke daarom niet dat de reizigers zonder warm eten blgveo In tegendeel zg kunnen zoo vaak zij willen warme maaltijden nemen Voor dit doel hebben de luchtreiziger een buitengewoon veroaftig middel nitgevondei Vau den bodem der mand hangt aan een koord eeo apiritus koker deze kan 15 meter onder deo mand langs electrischen weg worden aangestoken en oitgebluschl eer men bam weer optrekt Door reu spiegel kan men van den ratid der mand i n of do ppiritus vlam nog nan i en d or len Zoo geestig vroolyk eo gevat had ik zelden iemand ontmoet eo daarbij zoo naluurlgk eo oprecht gebet l vrij van coquetterie was zij niet maar welk meisje is dat wel P Ik sprak haar veel na onze kennismaking maar hijna altjjd in gezelschap ran den Duilsoher en diens vriend den luitenant Stauifol Adèle sprak gemakkel k Duitsch ofschoon alle uitdrukkingen niel altyd even juist waren zij maakte evenwel van haar hart geen moordkuil en redeneerde door dik en dun heen Konder iets in de achting van Von Wellenbaoh te dalen Zijn vriend daarentegen de faoheux troisièmo amuseerde er zich mede eu kon niet nalaten toen AdMo zeker voor de honderdste maai het werkwoord mogtn met Heben verwisselde en zü aan Von Wellenbach vroeg lieben Sie das frub aufsteben binnensnionds op te merken Aber mein gnadige Fraulein das wissen Sie ja der Herr Lieutenant libbt sehr I Der Herr LteuWanI liebt eehr dat bad ik rok reeds uitgevonden floch Adèle séheen het nog niet te bemerken of nief te willen bemerken Een uilbarslirg zou zich evenwel n et lang laten wachten Ër werd een tocht op touw g zet waaraan het scho 00 blondje met haar satelliet zoobIb juffrouw Muller genoemd werd i tangel Von Wdlenbach eenige Holla ndsche jongelui een paar Duitacbe meisjes eu ik deel zouden nemen Begunstigd door het praohtigsla weder togen wü uit en genoten volop van de sohoone natuur deu helderen zonneschijn en elkanders vroolyk gezelschap Xa een flinke wandeling zonden wij ons onderweg in een klein dorpje versterken waar wij dan ook at dadelijk bjj onze aankomat door een rriendelqk e n i ommibuis kan men haar Incbt toevoeren Da mand heeft slaapplaatsen voir drie par soneo en bevat behalve een aantal wetenschap pelgke instrumenten ook een groote bibliotheek Te Kowno in Rusland wilde de commandant Tan de Inchtscbe PTaart afdeeliog aldaar stafkapitein T ch met deri balloQ captif tKownot eeo gewone proef opatgging oodernemea Van de plaats der vulling liei de kapitein die reeds in het schuitje bad plaats genomen deub llon door oogoveeï 100 man aan een touw van 20 vadem lengte naar de plaats dar opatgging sleepen Bg deze gelegenheid geraakte het touw ouhlaar in een teUgraafleiding waardoor bet pan de handen der soldaten ontsnapte De balIon schoot met razende Rnelfaeid de loobt in en bereikte in 2 minuten een hoogte van 5 wer t Daar bg niet voorbereid op een tocht door het luchtruim hoegenaamd geen nHrapting bij zich had bevond de kapitein zich in een bachelgke positie In plaats Tan de gebruikelijke 20 pad ballaat was er alecbls 2 pud ballast aan boord bovendien ontbrak de 40 vadem lange aleeptgn die bet neerkomen vergemakkelijkt De luchtachipper hezai noch een thermometer noch kaartnn legitimifatiepapiaren en reserTt kleeding het scfaniije bevatte slechts het instrument voor hoogte metir gen een Aoeroïd barooULter tvea jiykers en de ioatromanten benoodigd tot bet repareeren ran deo balloo AI heel spoedig voelde de kapitein zijn ademhaling belejimerd en leed faij dun gekleed als hg wa bnitengewoon van de strenge koude die hg op minstens 10 graden acfaalte Ala ervaren aeronaut een dnidetgk inzicht in den foeatand hebt nd besfooi bg onmiddellgk bet ventit te openen dat bg ballons captifa door middel van eeo ommiring gealoten i De ballon daalde nu en dreef op 3j werat hoogte in horizontale richting Terder Zoo verliepen uren totdat bg dei avonda tegen 6 uur een halve werst boveu de aarde zweefde SindeIgk slaagde de kapitein er in bel anker uit te werpen Het waa hoog tgd want voor hem juint in den koers vau den hatlon dook een renaacbtig meer op Het waa het in bet district Riga gelegen Petojoer raeer Nanwelykf 15 Bchreden an den oever landde d kapitein Eeo aantal boeren hielp beu den ballon np te vouwen die teij huize vau dr Gieaz in hel kerspel Sisaegall werd geborgen De luchtachipper w rd daar zeer hartelgk ontvangenen de dokter begverde zich de ecbtgenoote eo de fuperieuren van deo totaal oitgeputten kapitein telegrafisch kennis te geren Tan dn gelukkige landinff Hoe hevig uitgeput bij wna bleek vrouwtje met een eenvoudigen maar eioakelijken disoh verwelkomd werden In de aangenaamste stemming nam ieder plaats on nauwelijks gezeten riep Slungel M Von Wellenbach hebt gij het nieuwste nieuwtje reeds aan juffrouw Berkhoven verteld De arme jongen heeft er van nacht niet van kunnen slapen voegde hij er zacht in bat oor van zijn buurman bij Nog niet antwoordde de aangesprokene eenigszins verlegen hü had de ewiohtige tijding voor een lêteÈi tt te bewaard f Fooi mijnheer von Wellenbaoh het tuteressaate vertelt u ons altüd b t laatst wü branden van ver langen om bet nieuws Ie hooren Het is niet zoo hooi intereseaut juffrouw Berkhoven het is maar een engagement zeide hü licht blozende een badplaats engagement tus ohen miss Wilsod en Oscar Meier mijn landgenoot zoonis q weet Bij de laatste woorden betrok Adile s gelaat eenigszins Ken Engolsoh meisje gnéngngoerii met een DnitscherF Dat arme kind I riep zü uit In stomme verbaeiag keek Von Wellenbach haar aan ffDöt aimo kind WaaromF Om met een Duitechor te trouwen I Ib dat dan zoo verschrikkelijk vroe hü bitter ffvindt u bft zoo onmogelijk een Duitseher lief te hebben P ffNeen volstrekt niet integendeel ik heb zelfs zeer veel aardige Duitaobora ontmoet mr 0 1 3