Goudsche Courant, dinsdag 10 augustus 1897

Oowla 7 81 9 48 10 67 18 10 4 11 AD t rdau 0 Si 8 1 9 81 10 50 1 8 1 18 5 15 doen en op die wgse een levensToorwaarde meer hebben terwgl de boer juist het omgekeerde wenacht Ën wat zeker niet het mi st bpteekeot vao de zieke aardappclkoolleo komeo er io t volgeod voorjaar aoma enkelen tot oot kiemiog Die ziekte kiemen ontwikkelen zich daarbij tevens geraken daarbg in de wortels vervolgens in i n stengel eo daarna in de btadereo Op die bladeren komen de sporen te voorfchgn die al bet l spoedig zich op andere planten verspreideo eo bg eenigermate voctitig weer de gevreexde ziekte ie voorschgn roepen De wind ia bierbg een zeer gewitligen helper Ook dan wanneer de half verrotte aardappel in t voorjaar niet kan ootkiemee laat bg in den grond sporen genoeg achter die door de wortels van aoderen caltaurgewassen worden opgenomen en io bnooe stengels en bladeren allerlei ziekten veroorzaken Wie de aardappelziekteo wit tegeo gaao rg er das ook op bedacht geeo zieke knollen op het laod te laten liggen maar hg verzamele ze allen tot eeo grooten hoop Met wat kalk bestrooid of met katkwater hegoteo gaat alles in een diep gat waar én ziektekiemen éa larven voor goed worden begraveo Fr Crt Te Londen ïo Westminster heeft een hevige brand gewoed Het vaar greep zoo scel om zich been dat de meeste bewoners door de politie gewaaracbawd slechts over de aaogreozende daken konden ootvlacfateo Een oor DB hot uitbreken van den hraod die in het atelier vao een Igateomaker ia Drory Laoe ont9tood was den brandweer deo braod meeiter Behalve eokele lichte verwoodiogeo die sommigen der redders bekwamen heeft men bü deze ramp het leven van drie slachtoffers te betreuren De Igken vao een dame en haar dochter werden op de tweeda verdieping gevonden terwgl een dane die uit een brandend geboow op fltraat sprong tengevolge der bekome verwond ogen io het gaethais ia oterledeo Htar echtgeooot die tegelgk met haar deu scbrikkelgken sprong waagde kwam er zonder eroatig letsel af Aan eeo oorreapo oden tie uit Eota Radja io de J B ontleeoen wg het volgeode fifaar aaoleiding vao deo tocht vao het 3e bat nanr Lepong valt te vermelden dat rp dezelfde plaats waar 29 en 30 Mei het eerste voor werd gegeven op de toen uitgezonden twee compagnirëo ook nn weder vuur it gekregen uit een steenen benting welke evenwel poedii duor deo vgaod verlaten motst worden Later gevonden bloedsporen tooodefi fan dat door deo vgand aldaar verliezen waren geleden overigens was in de bentiog niets meer aanwezig Io t Lepoog che werd verder vaak uitgelokt en is onder anderen oog een grot vroegere Bcbuilptaata van Toekoe Oemar ontdekt waar eenig hem toebehoord hebbend glaaweilf en aervies werd aaogetroffen By eene oachtelgke oodernemiog om eene bande vao ongo eer 17 mao te verraiaeo werdeo vier doodeo eo eenige gewoodeo gemaakt De beode zelf aa echter op eeo man oa eeoige ureo te vorfeo reoda vertrokken De gewonde Atjehers werden door oos verbonden be bevolking schynl zeer ingenomen met de veatigiog van eeo permameot verblgf der troepeo te Lepoog Velen keeren terng zelfd komen er vao aodere kampoogs om oabg het bivak te gaao wonen Bet Weekblad De Amsterdammen eindigt een artikel over het nieawe Miniateria aldus De boroiooop te trekken ao eeo liberaalsociaal ministerie waarvan Pierson Borgeaio eo Gort van de Linden de groote be weeg krachten zullen zgn gesteund door Lely en Cremer en gecontroleerd door de Ueaofort i een gevaarlgk ondernemeu Het müieD waarin dit mioicterie werken zal i zoo xtranordioair en al zoa men eeker zulk een politieke combinntin wraken wHiiiieor er inderdaad een g nvaTicp d liberal Aangevangen 1 Mei Tyd van Greenwicli 6 88 6 51 S 14 7 81 7 58 8 S5 8 51 9 57 10 8 Ulrecte spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 oot Di aOTTÏED ll n 18 1811 83 11 85 11 48 61 1 S8 S0 7 9 84 10 11 11 18 7 60 5 86 9 40 9 47 lO lS 10 80 11 88 7 86 8 40 9 88 10 19 10 89 10 8 10 48 10 49 9 5S 5 65 10 18 7 45 8 18 9 00 9 47 BOBDA DEN BlAfi ftouda ZeTaahuiMBMoerkapelle Zoatormeer Zegivaard Toorbarg HtRO O 7 5 80 9 17 9 14 10 14 11 16 19 1 18 88 1 57 8 46 4 49 6 85 6 54 11 7 84 7 49 f 38 8 54 9 64 10 39 U O 11 7 48 8 48 b 18 40 8 01 10 0 BX7 68 S 51 18 61 8 18 10 15 T 8 07 9 08 1 05 i 8 10 87 H 8 1 9 08 0 4 6 9 E4 10 44 11 46 1S 4 1 10 8 05 4 15 16 6 65 88 t 8 I4 8 31 9 9 88 10 88 11 6 11 44 OOl DA UTRKCHT UouiU 6 80 37 7 55 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 8 17 4 3 06 65 8 86 10 17 10 86 Ü d w 6 46 64 11 14 8 37 Woorden 5 58 7 3 8 18 11 9 8 46 8 84 DEN HAAS 60D0A Hmo 6 4 7 80 7 48 S 9 48 10 1111 87 18 891 86 9 44 8 40 4 06 4 33 6 80 1 7 18 7 51 8 10 08 Voorb 6 58 10 17 1 41 4 39 18 Z Zq5w6 10 38 1 66 4 68 80 9 i S7 6o rl39 oV o l lS tïu 57 V5oVr 3 l4 o 4r88 i r o7 48 ü e O D D A Jtreohl 83 7 46 8 49 9 80 10 16 10 33 9O8 l 8 08 8 66 4 48 6 85 St 7 5 Wooiden 63 8 01 10 38 11 66 4 1 7 18 Oadewater 7 07 8 14 10 4 4 84 8 07 10 09 9 98 SiS 8 Jl 6 1 11 10 l ll 1 3 8 4 5 i 6 0 Ó7 7 9 M9 lo U 7 10 10 34 84 7 18 8 48 10 41 Uttwkt e lS 7 98 8 88 9 0 V 39 10 61 11 45 18 38 1 85 3 08 8 50 5 08 6 O V D A A M8TERDAU A1ISTREDAM 800DA 16 9 06 10 49 9 14 10 09 18 1118 88 8 i 7 61 8 S 8 55 10 16 nifc bet feit dat de aierke maOf die vgf tirea lu teveDBgcTaar ferkeereod geea ooi enblik zyn kalmte verloren bad bg bet neerkomen Taa den ballon als eeo kiod vreeode en geraimea tyd daarna s apeo noch eten kon Volgeoa schatting Icitde de baiton ia yi i nrea niet minder dan 450 werst af Da kapitein maakle den tocht overignns niet alleen Op een boogie van 5 wemt bemerkte hg een kamerTlieg dia met hem opgestegen wa bet insect Topide zich in de yle lacht Qi t4 op zijo gemak en vloog oorastig door het chuilje waarby zgn vlengeln eeo gplnid veroorzaakten ah het gesnor van een vliegeodeo meikever Fracisqoe Sarcey spreekt ii detTampsc 250 verwoodering ait over de maatregelen die meo te Valeoce nam om den naarcbtsten het doordriogeo io deo echouffburg waar de president der Franache republiek de voorstelling van eeo stok van Ëuiilo Aogier bgwoonde te beletien Slecbta aan personen die der administratie peraoonlgk bekend wareo wareo ioegaoekaarten afgegeveu met het gevolg dat de zaal reer sleoht bezet was vooral op de lagere rangen Dat men daar nit t geheel oogeiyk aan had bewQBt een bericht ait Avignon waar 6 snarehisien één Franscfamao eo 5 Italianen gevau gen genomen 2 0 Men zegt dat veel belan grgke papieren hg beo gevonden zgn die bewgzan da men met een goed georganiseerde beode te doen heeft Zg kwamen zegt mee door een vergiiaing te Avignon waar de trein van den president niet ttühoodt maar de politie laat zich heel weinig over di zaak ait Werd de reie van den heer Hodenhof ait Zevenbergen op Maandag jl door het ichearen vao zyo ballon verijdeld thans is bepaald dat hy zoodag 8 s des nam preciea te vgf aren op het tcntooBstellinglerrein te s Hertogenbosch zal opHygen wareo er Maandag jl meer dan 6000 kaarten voor een bezoek der tentoonstelling afgegeven op Zoodag a s ale wanneer ook de boogschotters er co icoars honden ver wacht men oog meer bezoek De atoomdraaimolen van Viocken zoomede de menagerie die er ziek eeo plaatsje hadden weten te veroveren eo er goede zaken maakten zsgen zich door contracten elders gestoten genoodzaakt van daar te vertrekken terwijl de tentoonstelling dezer dagen werd verrgkt met eeo iozendiog van den heer H Grasso te Vocht die er een op zgn fabriek gemaakte atoomsaivelbereidiogsmachine in werkiogbtelde terwgt de eveoBfloa dezer dagen m orde gebrachte expositie vao voorwerpen door de leerlingen der Bossche haiiTiytsohool zeer de aandacht trekt In de jengste vergadering van de Hugsche afdeeliog der Ned maatsehappg voor tuioboow en plaotkonde werd besloten ieder jaar twee deslioodigeo af te vaardigso naar de voornaamste bloemisteryen eo in bet binnoo en bnitenlaod ten eiode de oieowe geschikte planten of boomen te zoeken dienstig voor da Qravenbaagfebe bloemiateo en voorts algemeene kennis op te doen in het belaog van het tainboowvak in den Haag waar gelgk éii de VDoriteller en een der leden trachten aan ke toonen dit vak oog bg lange niet d hoogte bereikt heeft wetke zoo kanoen geweoBcht worden Voor de eeistvolgeode driejaren werdeo tot dezeo taak aangewezen de hoeren W N eawenhayaea bloemist te s Gravenhage eo J J F Wike bortalaouB van de Rotterdamsohe Diergaarde se Vele boeren hebben de gewoonte baone tiekeo aardappelen eenvoadig op den akker te laten liggen De weinig anogataste knollen wolden nog tot veevoed r gebruikt oa eerst behooriyk ie zgn gekookt eo de overige moeten maar op bet land verrotten Zg vormeu daar een geschikte plaats voor allerlei larven om er te verpoppen en daarbg een fliokeo voortaad vnor do vildmoizen die zich tr rhii ti aned 8 36 K 48 8 48 5g S C6 6 58 I g ii 19 86 7 8 7 M 7 88 I 4 1M 8 88 4 51 6 0 6 14 5 81 5 87 7 Oomda ItooidnoU Nieswerkerk ChpeUe dolterduri Eotterdun 3 pdle KiDuwarkBrk Uoordnclit Ooude kamermeerderheid bestond toch is hetmogelgk dat de uQ gekozen acht als ministerie oog bet beste xemplaar van de veroordeelde soort representeeren Zeker ii het dat de drie beweegkrachten niet al t krachtig zich zollen be ooneo De heeren behooren tot dat deet der bemanning waarvan men z t dat er land mee te bezeifeo is Wel lazeo wg reed dat de beer Borge ios zich onderscheidt door een hartstochtelijkhntl waar pit in zit doch deze ktrakieriatifk gelooveo wij is minder jaiet Wy hebben oouit betwgfeld oi er pit in oizeo nieuwen c minioter van binnenlaod che zaken zit maar die pit ligt buiten zgn hart tochteIgkheid Io dpii heer Borgesius mochten wg steeds den walmoenenden man zien die gaarne voor de zyneo een koek koopt en ook zeker van plan is hoQ dieo te geveo maar die vóór bg thnifl komt hem half heeft opgegeten Lsatst zag meo hem al hart tocbtetgk Liberale Unie stichter Hartogh s houding ten opzichte van Gleichman a caodidstour ta Amsterdam verdedigen Da heer Gort v d Linden is oiet zoo vlot als Borgeaios io het beloven en bet koopen van de zoetigheid die de kinderen golokkig maakt hg Vertoont zich meer als de professor patdagoog die eei aangenaam woord weet te spreken eo zyn gehoor bezin boadt met redenen zwaar vao gewicht De slag om zeer gewone zaken filosofisch oit te doasobeo en een neiging tnt mooi aobrgvery ontbreken hem geenszioi Als man van de daad of zelfs vao eeoig daadje kent meo hem tot daaverre niet Wat deze beereo met den heer Pierson te zameo znllen formuleereo ala de eischtin van het oogenbltk ten opuchte der E ocialo wetgeving we diruen bet al te wachten het al of niet betrearende dat meo geen t etoige kan zijn van het overleg waar drie zoo eigenaardige paraooolgkheden aU Ëxcelleolies over a lands welzgo beraadetagen Tocb bg alle beaobeidenheid acbynt de profetie Diet te gewaagd dat Koloniën onder de leiding van een Specialiteit h a Oremer een man van zaken eeo man van pit zonder hartstoohteiykheid grooter voordeel van deze kabinetsformatie zal oogaten dan het Moederland Te EremeotsJDen aan da Donjepr moet een groot onhe I zijn gebeurd DestedAlgke bad en zweminrichting voor roaweo is door de stroom medegeroerd terwgl er vierhonderd vrouwen baadden Bijna tweehonderd van hen zoudeo deo dood in de golven bebbea gevonden De acbtite algameeoe vergadering van den Ceotraleo raad vao dan R K Volksbond zal 12 September te Haarlem plaats hebbeo Op de ageodn komt o a voor een voorstelvan de oprichting vao vakscholen voor zonenvan leden I Gemeeoe achorkerg Schurkery ïh zeker altyd gfmeeo maar zy ia det dobbel ala de deugnieten armen wiil o benadeelen Dat wilden een patr fielten m Parga die echter gelukkig gevat rgo door de politie Zg hadden eeo liefdadige vereeoiging to Parg voor een aaozienlgk bedrag opgelicQt door de vervaardiging en de uitgifte vau valsche bons voor levensmiddelen en kleederen Ëen week of wat cteledeo merkte eo agent der vereeuiging by bet verifieeren van een paar d iizeyd boos op dat vele daarooder vao lichtere kleor waren dan gewooniyk By zorgvuldiger toezieo bleek dit zg vervalscht waren De politie werd met de zaak in kennis gesteld en pakte een paar weken later een man en eeo vroow die pakjes bona aao een herbergier verkochten Oe vroow had er vierhonderd de mao zeshonderd Doordat men hen reeds gernimen tyd in het oog had gebonden was de polite tevens aan de weet gekt men dat zg druk kwamen in een afgelegen paviljoen aao de rue des Vignes Zg begaf zich daarheen en oatiwelgka bad de cooimismris aan da deur gtach ld of uit eeo df r ramen vau deo achter 4 56 6 09 6 09 6 16 5 86 8 60 1 84 8 48 18 86 18 88 18 89 ll 4 18 55 10 I 4 10 6 40 8 46 AM 4 59 l 8 4 4 16 6 10 HOTTIBPA M S O tJ D A 4 M 4 50 4 57 5 04 6 10 18 87 4 89 3 09 iKVt 11 64 19 0S CT 11 35 11 60 4 7 39 8 69 U U 11 18 Gouda 7 10 8 14 10 17 10 36 1141 7 98 AaatarduCSk Soil gevel sprong een man uaar beneden den agenten in de armen die bet boiije omsingelden Heze was de maker van de valsebe boos Io zgn kamer werdeo de ooodige instmmeoteo en een aantal pasgedrnkte booe gevonden De man bad reeds sedert zes weken 20 000 valsche bona vervaardigd Vrydagmiddag om over éénen iydena het schiftoor zoodat bet arbeidersperaooeel afwezig vaa ontstond brand in de fabriek van katoenen garens en wevery vao pitten voor lampeo en kooktoeaUllen van den heer J C Spieoker firma Van t Hooft Go aan den Oeden Ryn te Leiden Daar de brandbare voorraad eeo nitatekand voedsel wei voor de vlammen vertoonde de fabrek weldra inwendig Sén vaormtssa welke zich vao boven ook mededeelde aan het aaogrenzeode wonnhnia waarvan de hoogste verdieping ook tot bergplaats was ingerieht en uitbrandde Weldra was het dak gedaalte ijk ingeatort waardoor het uitateeksel aan den gare dat dient om goederen naar boven te hyschen achterwaarts ging doch elk oogeoblik oaar bened o koo komen D rdoor was het op de smalle straat daar beoedeo voor de spnitgasteo zeer gevaailgk Ook de aan de andere zgde der Borchtgracht gelegen boekdrokkerg van de firma Brill begon toen later iu het achtergedeelte der fabriek de vlammen met vernieowd woede waren uitgebroken gevaar te loopeo Om half drie waa echter de vrees voor verdere aitbreidiog gewekeo Toeo er maooen vao de brandweer op de biooenplaats dar fabriek wareo viel de reeds waggelende schoürateao om waardoor eeo odjanct brandmeeater eo een spuitgast gewood werdeo Op bet terrein vao deo brand waa echter juut dr Vao Voorthuyseo aanwezig die joist dadelgk beelkuodige hulp kon verIfeneo In de fabriek wareo ongeveer dertig personen werkzaam meestal vrouwen of meisjes slechts eeo paar maooeo De fabriek eo wevery waren verzekerd De oorzaak vao bet ootitaao van den brand U aUoog onbekend De commissaris van politie ia de 2e afd to Rotterdam verzoekt opsporing en bericht van bet verblgf van een ptrsono oogeveer 30 jaar met groote zwarte oogen 1 ie hy neerslalt als men hem aanziet iels f luiperigs Hy wordt verdacht van diefstal met braak vao een wit lioneo zakje inboodeode f 62 of f 63 aaa root en klein z lvergeld uit eeo kastje 10 de lajuït van de stoomboot Amsterdam I varende tusschen Amsterdam en Rotterdam gepleegd in den morgen van 23 Juli jl ten nadeele van deo cooduotanr Taeke de Boer tydens die stoomboot zicb te Rotterdam bevond De verdachte waa herhaalde malen met de stoomboot van Amsterdam naar Rotterdam op eo neer gevaren en heeft opgeg ven dat hy een groote erfenis had ontvangen en dat hy iedereo dag in Rotterdam geld moeat balen gedragende hg zich aan boord altijd royaal terwyi hy ateeda veel geld by zich had Ëen persoon overeeokomeode met het aigoalemeot vao deo verdachte is by den scheepsbouwmeester Goedkoop te Amiterdam geweest om u er een sleepboot te sprekeo eo hteft aldaar ah zyo adres opgegaveo J Holstein Jonker Fransathiat Rotterdam Ëen persoon vao dien naam is evenwel in de JookerFrans atraat te Rotterdam niet gevonden kunnen worden De redamewagen van de Delfache Nyverheid ondar leiding van den bekaoden prastidigitateur Okhojsen van Rotterdam zal op Maaodag 9 dezer ago tocht door het lajpd aaovaogeo De eerste tournee xal gericht zgn naar Dordrecht terwyt onderw g vermoedelgk optische voorstellioqen gegeven zulten worden te Wateiingen Naaldwgk Maasslais Vlaa dingen Schidlam Cbarlois Ridderkerk 9 57 10 04 10 11 10 18 10 87 7 58 7 68 8 06 8 13 8 88 8 53 9 10 7 86 8 0 1 13 10 64 9 37 9 47 9 54 10 01 8 80 10 07 17 87 84 41 47 7 46 1 S4 10 64 11 10 3 45 4 48 18 7 46 i 4 41 IM 7 48 M9 U U 11 80 10 09 Op den leo Sept iks rerirekken tengerolge dei opheffing tui den artiUeriecarans te Delft de daarbg gedetacheerde officieren en verder paraoneel naar hnn ferschillende orpiien De gebonwen het vroeger St Agatha klooster orden tot garoizoena hospitaal en het tegenwoordig hoipitaal wordt bestemd tot garniioens kleeding en nachtlegermagazyn Bulteoiandsch Overzicht Om acht oor Zaterdagmorgen gingen de boot van de Doitsche kolonie te Petersborg de peraboot en vele booten van particuliere maatschappgeb die alle dioht bezet waren de OoitFcbe keixeriyke flottielje te gemoet Ëen kwartier nadat de rook vao het DuitBche eskader zichtbaar was gewordeo werd de Hoheutollero die aao bet boofJ vao het prachtige eskader de baai binoenstoomde met kanongebulder begroet Aan boord van het Duitsche keizerjacht werd het Heil dir im Siegerskraoz gespeeld Een stormachtig gajoich verrolde de lucht De Doitschers oit Peterabnrg en de Doitsche deptitaties oit alle dealen vao het Roa ische rgk begroetteo hut eerat het Daitache keizerpaar Toeo de keizer op da commandantsbrog zichtbaar vrerd weerklonken van de Rnaaiache schepen bet Doitsche volkslied en kanongebulder de keizer groette harteiyk naar alle t den Oe geheele baai lag vol schepen Te twaalf oor liet de tHoheozollern het aoker vallen Kaoonschoten kondigden het vertrek van Peterhef aan van het keizerlgk jsoht Alexandria c met deo Czaar eo de Gzarioa aan boord De Alexandria c ging qaast de Hohenzollern voor anker De Czaar deCzarioa en grootvorst Alexi Ridolin begaven zich in de sloep naar de fïoheozollBrn Toen het Russische keizerpaar de ngtrap vao het Doitsche keizeriyb jacht betral snelde keizer Wilhelm de vorstelgke personen to gemoet De beide keizers omarmden en kosten elkander herhaaldelyk atlerharteiykat Keizer Wilhelm kuste de Czarina de haod en geleidde het voraielgk paar uaar de Keizerin Ook beide vomtinoeo omarmden elkan er berhaaldeiyk bartelyk Na een kwartier toeveos aao boord van de HoheDZollero begaveo de majesteiten zich aan boord van de Alexandria c naar Peterhof waar later ook prins Haiorich aaokwam Tydeoi deo overtocht werden de hooge peraooeo die aan dek bleven met loide juhelkteten begroet Te kwart overeeueoaokerdt de Alexandriac voor Peterhof waar de grootvorsten de grootvorstioneo en de grootwaardigheidbekleeders de vorsteiyke gasten afwachtten Na de landing reden HH MM naat het pateia van Peterhof waar een amiliedejeuner plaats had Bi de begroeting aan boord van de Hohen zollern weoschtta de Czaar den E eizer gelok met zgn beooemiog ala admiraal la suite van de RoBsische vloot Bg de laatste districtaverkieziogen ïn deo Elzas hebbeu de aociaa df moe raten K oot voordeelen behaald vooral lodeo boveoElzaa Wie de toestanden in den Ëlzas kent behoort Bchryft men aao de Kölnische ZeitDDg zich daarover oiet te verwonderen Deboven Ëlzae heeft een sterke indostnëele bevolking eo hoe meer het openbaar leven io die streken toeneemt dea te meer neemt ook de sociaaldemocratie toe evenals io de Doitsche iodustriëeta districten De clericalen die daar tot oog toe ongehinderd heeraohten zuilen iu het vervolg io haar een niet te minachten tegetstaoder vioden Bovendien is er nog een feit hetwelk de radioale partyen in den Ëtzaa begunstigt d i de afkeer welke in de voornamere kringen der bevolking beerscbt om deel te nemen aan het politieke leren vao Duitsehlaod Het gezond verstand doet de arbeiders eveowel inzieo dat ry daarmede niet gehaat zijo zij willen niet langer een ïteeo in plaats van brood en daarom werpen zg zich in de aroien der radicale partgen Dieo tengevolge zal bg de eerstvolgende Rgksdag verkiezingeo de mededinging der Bociai I democrateo sterk worden gevoeld Merkwaardig ia bet teveos dat votgena alle waarscbynlijkheid ook Straatsburg Zondag e o aooiaal democraat zat kiezeo Tocb zou bg eeoagezindbeid onder de borgerlgbe partgen de aocialutische candidaat het onderspit moeten delven Ofschoon evenwel van het begio der verkiesingen van alle zgden werd beloofd dat men eensgeziod tegeo de sociaal democraten zoo optreden stelden clericalen eo democraten aan da gematigde Hherateo wier caodidaat alleen met de sociaal democraten in den atryd kon treden allerlei ootinnige eisohen Toen deze eischen werdeo afgewezen hielden die partgen vaat aan haar eigen candidateo of schreven onthouding voor Onder deze omstandigheden is de o erwioning der aoc aaldemoerateo vraarschyoiyk De politiek toont dos feitatyk io alle landen hetzelfde gezicht Bet interparlementair vredeecongres boadt thans zgn achtste zitting te Brossel Oe IndépeQdaooe Beige klaagt dat bet eoograa dit jaar minder door vreemde gedelegeerden bezocht ia dan voor twee jaar Het blad achryft dit toe aao bet minder beUngrgk program voor desa rergadering eo an bet feit dat bet congrea oog verleden jaar 18 bgeengekomen te Badapeat De zitting ia Zaterda ocbteod geopend door den heer Beeroaert voorzitter der Belgische Kamer Deie herinnerde aan den vrnchtbaren arbeid van voor twee jaar toen bet plan van organisatie voor een internationaal scheidsgereobt werd vastgesteld en sprak den wensch nit dat de denkbeelden der interparlementaire vereeoiging spoedig verwezeolgkïog mochteo vinden Ig waarschuwde echter dat men zich door de theorie oiet te ver zoo lateo voeren maar in de eerste plaats mocht streven oanr wat io de praktik reeds is te verwezenIgkeo de iovoeriog vao het denkbeeld der arbitraf e door iolassohing van de arbitrage claosole io alle ioterDatiooale verdrageo en io alle stokken dia verpliohtingen van 8tateo onderling regelen Met genoegen constateerde spreker dat het ideaal der vereeoigiog de kracht te doen wgfcen voor het recht van dag tot dag hg de volkeren en de regeeringen meer ingang vindt Na de begroeting door de Belgische regeeriog by monde van den minister van biooenlandscbe zakeu De Favereao eo de beantwoordiogen der buiten Ia ndsohe gedelegeerden ving het congrea in deo oamiddag metzijo arbeid aao Mr E N Rahosen gedelegeerde van Nederland ging de middelen oa die de iostelliog vao eeo iotefoationaal scheidagerecht mogelgk zonden tnakeo Bg gelooft dat de eerste stap die te doen is zoo zgo de iostelliog vao een scheidsgerecht door de kleioe landen België Nederland Zwitserland eo Portogal Het ataat echter te bezien of bet niet beter ware om de eer vao het ioitiatief over ta laten aan de griote mogeodhedeo De radicale Bntsche afgevaardige Stanhope wees op het arbitrage verdrag dat België en Eogelaod hebbeo gesloleo naar aanleiding vao de oileeozettiog vao Ben Tillet den Britacheo werkliedeoleider uit Aotwerpeo eo hg sprak deo weoBcb uit dat deze gelegenheid zou worden aangegrepen om een scheidsgereoht io te stellen dat alle geschillen tosachen België eo het Vereeoigd Eoninkrgk zal hebbeo te beslechten De heer Stanhope is overtuigd dat het verlangde resultaat bereikt zal worden wanoeer de Belgische parlementaire groep zich wendt tot de Eogelsche Hg gelooft dat op den grondslag van bet verdrag in zake Ben Tillet eeo permaoent arbitrageverdrag mogetijk zoo zgo en is overtuigd dat het Britsche parlement met groote meerderheid dit deokbeetd zoo aa 00e men De heer Stanfaope werkte zgn voorstel tot een motie nit die oaar het bestour werd verwezen waarop de vergadering tot Maaodag oiteen ging Bet Kngelacha Lagerhuis is opden bepaaldeo tgd niteengegaan nadat 10 eeo kooioklgke boodschap de verdaging voor een onhepaatdeo termgn was oitgesprokeo In die boodschap wordt een eo ander over den toestand medegedeeld Maar als het telegrafisch overzicht van dit staatsstnk niet geheel oajnist is dan kan bet zeer onvolledig wordco genoemd Zoo werd gezwegen over De nog altgd bedenkelgke woelingen in lodië maar wel gezegd dat de aaowezigheid van de vertegenwoordigers van lodiè eo de nndere koloniën bg de jabiteomfeeiteo veel beeft bggedrBgeo om deo baod tosseben alle deeleo van h t rgk nauwer toe te halen Ook over Zoid Afrika wordt het stiizwggeo bewaard terwgl eeo groote pinata is ingeruimd aan de gebeartenisseo in het Oosten De koningin herinnert dat in den asovang aan het jaar de tusschenkomst vao de Mogeodhedeo die het Pargzer verdrag onderteekeodeo werd ingeroepeo om den koning vau Oriekeolaod terug te hooden van den oorlog Daarin is men evenwel niet geslaagd Toch gelokte het de vgaodalgkhedeo spoedig te doeo eiodigeo en vredeaooderhaodeliogeo te doeo oankooopeo Deze onderhaodeliogeo hebbeo telkens vertragiog ondervonden zoodat het definitieve verdrag niet geteekend is Maar er bestaat alle grond om aao te nemen dat ten aanzien vau de voornaamste puoteo vao verschil overeenstemming is verkregen en dat Oriekenlaod het door de Turken veroverde gebied zal terog ontvangen tegen betaling eeoer voldoende oorlogsvei oeding en tegen afstand van een smalle strook aan do grenzen Verder wordt herinTiard aan de opzegging van de handelsverdragen met Doitschlaod en België waarbg oitdrukkelgk wordt geaegd dat deze opzegging plaats had omdat de beataaode verdrageo eeo beletsel wareo voor de regeling der handelsbetrekkiogao tosscheo bet rgk eo de kolooiëo Eiodelgk wordt gewezen op het verdrag vao handel eo vriendschap dat met Menelik is gesloten Veel geeft de troonrede dos oiet eo gelgk w reeds aanstipten is allea wat een schadair heeft geworpen op bet jubeljaar zorgvuldig ter zgde gelaten En toch zat wel niemand ontkennen dat het jaar welks gebeorteoisseH hier worden aangehaald rgk waa aao talenrstellingen NIEUWE ZENDING IftEEIVSCHE CEiACÉ HEBREN eo D4IUES U4 b$ H0ENEN A vsm OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Velepheon Xo 3i Beurs van Vrkrg slotkrs 88 88V4 9 7 991 4 m 98V S9 Ü SB 8BV 80 86t i M al s 63 63 KB i s J l 68 75 21 1 107 B8 ♦ 1001 0 8tf 100 4 loov m 1867 6 s 98 133 lOO i 80 S6 SS 113 108 198 83 51 1 100 64 54 58 99 t B l S s loa 100 169 188 ii A 12 100 64 108 14 1 lOS f l 7B 287 ii U 60 9 188 iOS 106 108 108 104 IH 128 1231 S4 113 7 AUGUSTUS i DïaLANI Gert Ned W S 8 dito tito dito S tito dito dito 3 HoNOia OjI Gi aai 1881 88 4 iTAii Insohryving 1863 81 R 0O8TISR 0M inpapitrl86 6 riit in zÜFer 1868 B PoRTooAL Obl m t coupon 3 dito ticket 3 RCSLAKD Obl Rinnonl 1894 i dito GWons 1880 4 dito bij Batha 18B9 4 dito b j Hope 1839 90 4 dito iu goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanjs Perpt fchull 1881 4 TuEKllj Gepr Conv een 1890 4 Geo leeninK seiie O Oec Ie ü sg serie G ZuioAru Rzp v ob 1892 B Mehoo 01 1 Bu l 3 b 1890 6 Vbnbzusla 0 1 4nui ei 1881 AMSTiaoAM 0 li ten 1895 3 RoTTSaDAM 8t d leen 1894 3 NsD N Afr Haiule sv imd Arendsb Tftb My Cortifi aton D hMaaltchapp j dit Aro Htpotbcekb pnu lbr 4 Cult My li r Vorsleul iwnd s Gr Hypolheokb pan ll r 87 Vaderlanilscke bank uatid Ned lUnilelmaatsoh ilUo N W k P c Hyp b pundbr 5 Üat Hypotheekb pantlbr SVi Ur ïïypjtbeekb ito S i poSTïNz Jo4l K ng bankannd KosL Hyp th ekbauk pandb 4 i AuKZiKA Ëqut hypotb piindb B Mfliw L ï l r L eii eert 6 NïD HoU IJ 9poor lÜ nfl My totEipI V St Spw aanil Ne t lud Spoorwegm aand Ned Zut l Afr Spm aand 6 dito diio dito IH91 dito 5 iTALlzSpoorwl 1887 89 A Eobl 3 Zuid Ital Spwrojj A H obl S Polen Warschau W eeiien aand 4 Kusi Gr KuM Opw Mij obl 4Vi BaltiBiho dito aand Faslowa ihto aand BIwaag Dombr dito aan I B nk Oh Aïow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AKboika Cent P4 i Sp My oM 6 Chic k Vorth W pr C v aaofl d lo dito Wiu St Peler obl 7 DetnerV RtotïrSpm eert v s IlHn IS Teiitral obl in goud 4 Louisr Vasb villi Cert v aaud Mexico N Spw Mq Ie hyp o 6 Mits Kansas v 4pct pruf aand N York Outa8io West aand dito Peun Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 St Paul Minn k Manit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col lühyp 0 6 Gakada an South Cert v aand VïN C Eallw Na leh dcO Amsterd Omnibus Mij aand Rotterd Tramn eg Mhata annd NzD Stad Amslerdani aand 3 Stad Rotterdam aan S BiLOiB Stad Aotwerpeo 18 7 Si i Stad Brussel 1886 2 HoNQ Theism BeguIlriieselUcb 4 OosTBNa Staatsl ening 1860 a K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 USB NiD Ver Box Hvp 9p bl eert orer SLOOTEN WATEREN en RIOLEN BURGEMEE8TBR eo WETHOUDERS van Gooda Gelet op de aiU 148 156 der AlgmeeLe Poli tieVerordening foor deze Gemeente j Brengen ter keonis ran de eii eoaren eu de bruikers van de oiet aao de Gemeente toebehoorende binnen de bebouwde kom gelef en Stoolen Wateren en Riolen dat op MAANDAG en DINSDAG den 23 en 24 AUGUSTUS o eene SCHOUW o er die wateren enz zal worden gedreven BelaDgbebbenden orden herinnerd aan hunne verplichting om te eorgen dat hunne Hlooten of Wateren voldoen aan de afmetingen genoemd in art 152 der bosenbedoelde Verordening en behooriyk zgn opgesloot zoodat geeiie hoomatammen over of takken in het water baogen en dat die Slooteo Watereu of Riolen gezoiverd zgn van rast of drgvend vnil welke de doorstrooming van het water konneu belemiDeren of etaok of staokverwekkende uitdampingeo kunnen veroorzaken Onverminderd de straf op de orertreding gesteld zgo de eigenaren of gebruikers verplicht de geconstateerde gebreken binnen 8 dageo te herstellen Oa NASCHOÜW sal plaats hebben op MAANDAG den 30 AUGUSTUS 1897 GOUDA 9 Augustus 1897 Burgemeester eo Wetboodi rs van Govda E L MARTENS De Secretaris BROUWER K EOXj a m b ZpeDamasten 65 Cts tot 14 65 per Meter joowel Zw rte Witte en Gekleurde Hennébevgttijde ven 35 Cts tot 14 65 per Meter Glad öestreept Geruit met Patronen Damast etc ca 240 rerBchillende Qual en 2000 versch kleuren Dessins etc tiry van port en reeUen in STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland 6 Benneb rg s Zijde fabrieken K en L M a t H I c n ADVERTENTIEN Heden overleed m den onderdom Tan bgna 74 jaren tgdig roorzien Tan de laatste BH Sacramenten de Heer ARY TETTKBO J A niËZËNAAR £ c Testam Moordrecht 7 Aug 1897 V De Heer en Mevrouw BONTE Mol LEE betuigen ook namens fauu Kinderen hnn harteiyken dank voor de vele bewyzen ran deelneming dezer dagen van Vrienden Leerlingen en Belangstellenden ondervonden j Oouda 7 Aug 1897 OPENBARE VfiRKOOPING te GOUDA om contant geld ten overstaan Tan Notaris O C FORTUIJN DKOOGLEEVER op WOENSDAG den Hen AUGUSTUS 1897 des Toormiddags ten tien ure op en ba het erf van J vak Vlibt voorheen C v o Klrih aan de Karnemelksloot Wgk R No 545 van IfBlME bestaands in DEUREN RAMEN KOZIJNEN BINTEN BRANDHOUT em s Morgens vóór de verkooping te zien KoninliHJIie XaeMtmle Fabriek DE HONIQBLOEM v u II van Schalk Co gevestigd te a Grawenhage Hepplerttraat 0 en Baby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeatl gebruikt de a llerwege bekroonde en Wereldberoemde 8npenor DruivenBorst Hooig Eztract 1 BLI A lsr THE FLACONS van 40 Cts 70 Cts en 1 verkr gbaar hg Firma WOLFF Co Westhaven t9S Gouda B H VAM MILD Veerstal B 126 te Oouia A BOUMAN Moordncht J C BATELAND BoiUop B T WIJK Oudeaairr M KOLKMAN Waddinmeen