Goudsche Courant, woensdag 11 augustus 1897

IVo 7345 Woensdag 11 Augustus 1891 36ste Jaargang fiouDSCHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De ÜM ve dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is ƒ 1 26 franco per post 1 70 Aizonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd stedelijke Gasfalsriek te GOUDA De pr s van het gas is 6 cent per M en voor KooktoestelleD of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbais verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 Hcbtgasmeters bedraagt de haur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste ƒ 2 25 per week kunnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in kanr bekomen BOEKEIWi levering op de bekende foordaeligd oonditiën zeer spoedig en franco WIE6AND BRUSS BOSKOOP Een ware Schal voor de oogelokkiffe slachtoffers der ZeUberlekking Onanie en gehe me uitspattingen is het twroemde werk Z Di Retau s KLFUEWAKLXG HoUandsche nit ave met 27 atb Prgs 2 gntden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lesen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin te Letj zig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland JBdereoB wordt ryK jong of oud door oma Hftfcio nikkel Zftkipftarbftnk welke op el genaardige wyeo de luat tot pnmn opwekt Poor de alnryke Inrichting deier apaarbank kan men wal kw rljei inwerpeu maar het geld ntat Pfys15ceB s weBr uitnemen alvo rena fi ID portü extrn bj een gespaard syn döar eerst lii An de gpaarl uiik eioli nut mntlxoh v n Relveujpent Nniedere liiworping mIqü ciuh do spaarbank mlomntiHoli en geuit tfaulykcrtyd liiiiliijlihetingeworpoiibadrHKaBn 4a geledigd te lyn ie de iiiaarrank eor eeiivondjg weer te eluiten en we t op nieuw de Inet tot eparen VenEending tog rentb ot Toomitb VorzciiUluils Morkur CoiHtnantUt Wiiatscli ö fti lmbert u Ca Amtltrdam BEKROOND MET GOODEN MEDAILLE KRAEFEUEN HÓLH S Qui na Laroche BH Staalli udeiidedulnaLarorhe ia de meest krnchtiffe en versterkende KlNAWIjy Aanbevolen door tal van binnenen boibetilandscbe Geneesheerea Verkrygbaar in flesscben ik 1 90 en ƒ 1 00 GIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den l der aan Asthtna terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bj Hoest en FerA oue Ae f oplossend en verzachtend Prys per fleachje 20 Cent KuAËFRLiBN HoLH Hofleveranciers Zeiit Dtip6t te Gouda by den Heer A H TEEFE Apotheker en b i de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar VERHUISD Mej Ja i Al TA VerloêkuutUge van de SPIERINGSTKAAT naar den Langen Tiendeweg D39 G nd Brok A BRINKMAN fc Z06K Opnieuw Ontvangen VE BSCHE INMAAK KRUIDEN irOLVV en Co Westhaven 198 TANÜAUTS E CASSITO Turtmarkt 171 uouda IMIJIS ifiilLïlli van 10 tot Ö uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Jictii kurtoi Wsit bwtta lawrürmg t geu Bheomafaei LeooenpyneD tegen MJQea vaa rU leriii uM Yg iamsthflt iiiiiiiw KiMp n Hoofdje 1 Teriuadheid Ankerfain Expeller I ftau te wenden teguu Her f UMt du iteada In iader hojsgesiii j w S Ankep Pain Expeller Pi 50 oeat 76 oent en 1 25 de tlt H L Vfforlmaden in da meeate Apotheken er h F A Riohtar i Co te Rotterdiun Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT en VAN SON apetheker Markt draaWrWKELitO fi EU aORN i KONrNKI I IM SrollMVl KVF RIJ a C llp mi SlUI WASSflIl KU Agentuur by de Firma Wed B SM M te Gouda letta ODDE t ö SCHIEDAMMEK GEFEVEE Merkt NEGHTCAF Verkrygbaar bij PEETER8 Jz Als bew s van echtheid ia cachet en kurk ateeda voor ieo van don naam der Firma P HOPPE Wie zeker zyn v ii de Echte Eikel CaCaO te ontvangen leiuunrir gesteld eo na vele proefaemüigen in dct handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis verraardigd op da beste machines in het wereldberoemde étabblissement van Oebij StoUwerck te Keulen iKhe Ctkel acao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eea aangename gezonde drank Toor dagdijksch gebruik eon 4 2 theelepel Tan t poeder Toor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank by geval van diarrhee slechts met water te gebruiken Verkrijgbaar bg de Toomaanoto H 1 Apotbekers enz Kol Ko proifcusjearrys f 1 80 c 0 90 C 0 35 Qeneraalïertegenwoordigor toot Nederland luHus MattenklodI AmtJterdam Kalveistraat 103 Zeer nette Gesteendrukte HAAUmSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden EeiD pxstcla tig 2a et iixgrericlxt HËERË HlJlS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamersmet Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Ganemet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Per bus 90 et doozen CO en 30 et pakjes 15 ot spoitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per Vi flesoh Dooea met voer ter verdelging van ratten en maizen 35 en 20 et Pak8 10 ot Alles met gebroiksaanwjzing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonneeren voor Genrig en OneohadelgifZolverlng8 ret tegen branderighnd iclierachtige aattgezichia en andere lichaameroven en wonden strakheid en atetingen bij veritceringen tointerhanaen en voeten bij tchur t damcorm ene Zoivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Buizen kunnen zich op voordeelige wUze voor de reinheid in hunne buurperceelen Het groote aantal zenuwkwalen de eer toe dat nzennwhopfdpijn af tot de voorafgaande kent ekenen TM poplMli h Mnb o rtolto 4toti nog iteedB alle middelen door da mediicha weteBHchap aangewend Eerit dinSwJa ïkïït weldaad blijkt te sljn voor de mu zenawkwalan UJdende menióuield Due genMiirlin li bIImtoiidea door den gewexen Officier ran aesondbeit Dr Eoman WalBamwm t VUshofea en banuroD da on dervindtDg opgedaan In eene EO Jarige praktijk Door waaaehlac van h afd mbMuwI £ J dwtomjnmehikt mUtrm door de Hold onaaddemik mib h anww tel medesedeeld Uet daiegenaMvrt se werden warkelUksohitterendarMalUtaaTUkiacM en ElJ niaakta looveel opgang dat van een door den oitrindar geBobreTan werUa OVER ZENUWLrjDEN en BEROERTE hars voarkomlMB en genazlng btnuen kort n tUd reed de We druk verscheaen Dit boekje bevat niet alleea vor het RMte Bob ek verstianbare yerkleringeii omtrent het weBeo det nieuwere tberaple en da daarmede lelS t Sfe jWJf 7 vwk It maar ook vindt men daarin eteniSapïelllke e h iidellngennild mBdl cliebladen dieaandeiegeneeawUïesewHdilIn loomede afieblft van lal van KetnIzaoMften van hoojeeplaatate een eakundigen ondef welke KiiZTZtHririniiS a la ol UeretlePaH s ras Roagenenl 10 STela relier mei dr raklUnreU aaalSK aai iel iralïjlnnl en g itehl He Cbareeton BaelHlarathD CehnleSiSllla groaiman me I a g ill Ig Ull M S i f geajetbeer dlreole r vaa bat iioipllaal Is Agsa asbslairalk Dr Ssbsrlsg kastaal éalsehia U g rS a altV a J eï v f nVre n = SlTCC Aan allen wier xenawvestel meer of minder asncedsMn la of md legenKKmdo cenuwaehtlKhcld lijden wairpan de kenteekenen zijn ohronfioha hoofdpijn intBrilaa Hbala haafdDljN blDadandrang iroote srlkkarbaarhald teiaagdheld irapelooihald lleriamattJkB anruit ao oabahaaimka ttt tand verder alle tieken die door beroerte getroffen werden en nog UJdon aan de gtvolgea daairan tooata ver amFiiIngeN onvBrmogen tot ipraken zware tongval moelerljk illkkan atlirbald dar gawriahlan aiat vaartdurendB p n plutielljka zwakte verzwakking van gaheugen eni en zy die reedB onder taneeaknndlca betmndeling geweest zijn maar door de bokende middelen als onthondlngaenankondwatarkünr wrilyen electrlaeeren Btoomlooi of zeebaden geeo genezing of laniging hunner kwaal caTonden nebben en ten Blotte zij dte reea ovoelen voor beroerte ndaaitoe redes hebben vegeRB veiarbijnaeleii dis zioh aanhoudand angatig vobIbr verdODvIng fn kat heaftf haardBlJii aiat dudallglJBld fllkkerjngen en donker worden voor da oogan drukkende pijn onder Rat vaarhoaN aaliJap la daaoraa kat oe eè van kriebeling In en hel ilBpen ven handen an voeten san al daze dria oatagoriln n Bennwltldere alB ook aan longa melajet lljdande aan bleakiaoht en kraobtelooahald ook aa gezonde lalf aan lORBe perionan dle va el met bat hoofd erk n en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aahgeraden zich het boven vermelde werkje aan te aohaffen hetwelk op aanvrage kaïtBtoaa en franea var onden wordt door AiUMterdami door n CLBOADT A Vo HelUgeweg 12 Hotterrtsm F E vnn HANTBIV KOf rr Apotheker Korte Hoofiiteeg l Vtrceht I OItnV POKTOV Uudogiaobt bfj de Qaardbrug P aa Op do lonKBte bygieuDiach medioliiale tcntoonetpllieig 1 de Dr WetaamnUD acbe Oenee wi sa door de MediBcbe JuriJ met de Kllv rt u MudHllle bekroond ui f de VIctoriaSron f e Oberlahnsfein fy£ms Tafeldrank Van hé ninklykef uis derjfederlanden Maatschappij lot Exploitatie der l ictoria Bron gevestigd Ie Uotlerdam Zuidblaak 8 rabn Patent H Stollen Wqrmmg utiaSra iVtl H St ttt i errungen h l Anlan tv Hui kaufe diher untera ttiein h hav eti H Stollen nur roit uni diteot Oüar in solchgn èlsanhandlupien danan unitrPUktt wie neben$t hend uagthSntt SS PreUliêten and Z uontsêe gntit una fmm XLIe Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegfids berattendfl DAMES en KINDERMODES benevens HANDWEEKPATRONBN mr IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN MnMMER In ieder n tekêt mwarte platen modekroniek feaiUeton enz enz Ie Uitgave j aoador gekLpUten met 3 Buypntr en 3 groote geknipte pair P 18 are 1 86 p p t 1 45 ïe n ala do Ie bitg met daanjuboven 8 gokleurda platen 1 7B l 0 U n Ut 4r K H 8e ff by hel 6a no 1 gakn patr n kau h lie u eon gokleard fraaie bandwerkpatroon S v 8 20 mmmm m mmm alom 5 C noo fói BINNENLAND GOUDA 10 Augnsto 1897 Beroepen bg de Gereformeerde Eerk alhier M B da A Vogel te Dinteloord Door den raad der gemeente Boskoop ia giateren tot wethouder beooemd de heer G vao Kleef in de plaats van den heer G Roer die met September ophoodt lid tan dea raad te zgn Men Bcbrgft ait Bodegraveii dd 10 Aag Heden werd door het ÖemeeDtebestaar aanbetteed het boawaa tbd een lokaal aan de Openbare School A Ingeacbreveu werd door G da Ruiter WaddiniTeen voor f4000 J Veelenturf BodegraTeo 3737 J Zwgaeoburg i 3597 G de Boug Driebrogge 3490 A T Dam Aarlanderveeo 3473 G Bierhorst BodegrareQ 3300 J Bierhorst 3096 Ü Zaal As Bodegraf cd 3042 72 De oninklgke Bibliotheek te a Grarenhage welke gisteren weder voor bet pabliek geopend is heeft gedurende de slQÏtÏDg eeoige reranderiogeD ondergaan lo de laatste jaren was b bet steeds toenemend aantal bezoekers meermalen gebleken dat de rntmte in de lees eo kunstzsal dikwüls te beperkt was om die bezoekers te baralteo Te dien einde is nu oaast de oude leeszaal een nieuwe ruimte geheel voor leeszaal iogericht met centrale verwarmiog Door het aenbreogen van lachtkokers wordt betur rersahe lucht verkregeo De nienwe leessaal welke tbaos voor den avonddioDSt nog niet gebraikt kan worden aal zoodra de behoefte zal blijken ook trq electrise licht worden Toorzien Tevens is de afdeeling Tydschriften met een belangrgk aantal vermeerderd De staatssecretaris der Z A repnbliek dr Lejds vertrekt hedenavond naar Londen om VAD daar naar Pretoria scheep te gaan kenmerkten de iUuminatiëa in de laatste jarau AO gemeentewege op den Bosohvyveria deB Haag outstokea zich meer dan vroeger door meer karakter en teekening ook de rerliehting in den avond van den verjaardag van H M de Koningia op 31 Augastns zal dien typiscben aanblik bieden De decoratie in licht welke de breedte ran FEVILLETOIX B de lastate voorden keek Adèle evea verlegen haar bord dooh herstelde zioh eo vervolgde fMaar vel rind ik bet veraohrikkelijk om zija land te vprlatea en Dnitsoh te worden I Afstand te noeteD doen van alles waarb men opgevoed mee groot gevordea en gelukkig geweest is in één wt rd om een nieuw raderland aan la nemen En dat zuU gü volkomen met mij eens s n mijnheer Von Wetlenbaoh daarvan ben ik overtuigd Haar ik ben een man dat maakt een groot versflhll Han of vrouw dat is in dit opzioht voor mg hetzelfde ik heb mijn vaderland lief te lief om het voor wat dan ook op te offeren en wat meer zegt voegde eij er zachter b j ik geloof dat ik op den daar niet gelukkig sou kunnen zgn in een ander land en daardoor myne omgeving ook niet gelukkig zou knnnen maken 1 Dat is voldoende voOr wie het zioh aan wil trekken dao it ik bij myself en keek Von Wellenbtoh die bq de laatste woorden van Adèle bleek was geworden en niet in staat een antwoord te geven van ter zijde aan Sene pqnlijke stilte volgde dan ook op deze ontbooHming en te vergeefs poogde Bténgsl door een den tweeden vyver io bet achtergedeelte beilant zal naar men verneemt vooratelten een bedrgf van den Nederlaodi cheo landbouw nl een boerderg of landboere De Hullaodsrho molen dte zyn wieken 27 M hoog buven de waterlgu uitslaat ea een hoeve of liodbouwbnia vormen het middelpunt van d t landelyke tafereel waaraan oog meer kleor wordt bijf ezf t door datgene wat fiewoonlyk op de boerderg niet ontbreekt zooils de dniventil hooibergen de laudbouwkar eo het ooievaarsnest Bet lastate drukt bovendien op bei geheele stuk eeo eigenaardig Haagfcb stempel Aan het Zondag 29 dezer te Brnsael tti openen eongrea van architecten zullen ook Nederlandache boawkundigen deelnemen Men seint aan N R Gt dd 9 Aag uit Batavia Uit Segti komt bericht dat de vyand daar zich kalm houdt De Ie luitenant T F Eokenhansea is te Kotaradja aaa de cholera overleden Een later telegram meldt Gisteren ia de troepeumacbt van SegU naar de Pedirvlakte terugkeerend besoboten uit de kampong Bambi De troep wendde zich om en viel den vyand aan aan wiens Egde negen doodeo vielen Wg hadden één docde en één gewonde beiden beneden den rang van officier DoÖi e afdeeling Amsterdam vnn de LiWrnla Unie zjJQ tot candidateo voor de Tweede Kamer in district VI voorloopig gesteld de heeren C V Gerrit8 u ou mr tV j Geertsema Op de Igst d r voorgestelde candidateo voor de Tweede Kamer in district VI van Vooruitgang t Amsterdam ia nu ook geplaatst mr S van Houten De heer Van Kol hesft tiu weder de caodidatuar voor de Tweede Kamer hem door de volkspartg tu bet district Enschede aangeboden aangenomen Men meldt uit Den Haag Ia weerwil van bet minder gunstige weder waren Zondag vele honderden op bet terrein van den Zool tuin rondom de KonioginWilhelmiua geschaard om de vulling van dat laobtvaartnig en de afreis bg te wonen Kapitein Leon Mary de koene luchtvaarder wss precies te 4 uren met al zgne maatregelen gereed en eeo half uur later rees da balloo kalm en statig de grgze lucht in onder de daverende hoera der toescboowers Het 10 paar grappen do aandacht af te leiden en hot gesprek weer gaande te maken zoodat bet dan ook een waro uitkomst was voor alle disohgenoolen toon mejuffrouw Muller voorstelde den maaltijd als geëindigd te beschouwen en een kleinen onderzoekin getocht door het dorp te maken Stangel verwijderde zich dadelyk met Von Wellenbaob ik voor mij wilde mfj voor een oogenblik meester maken van Adèie s gezelsehap terwijl juffrouw Muller en de anderen reeds vooruit waren Met de grootste verbazing had ik bet jonge meisje aangehoord zoo beslist zoo kort had ik baar nog nooit hooren spreken en dan tot iemand van wien sij wist dat op zijn zachtst genomen harn woorden hom krenken moesten Juffrouw Berkhoven zeide ik ik had niet kunnen denken dat er van uwe bekoorlijke lippen zulke wreede woorden konden komen en dan in tegenwoordigheid van zooveel anderen De arme Von Wellenbaoh keek of de hemel op liet punt was van in te storten Ik meende dat de Duitsohors in het algemeen en Von Wellenbach in het byzonder u niet zoo onaangenaam waren Dat zjjn eg ook nirt antwoordde zg my flink en open aanziende Waarom hebt gy met enkele woorden den armen jongen dan zoo uit hel veld geslagen Want dat uwe woorden niet zonder uitwerking bleven is voor niemand van ons een geheim itOmdat ik eerlyk wilde zyn en hem voor eene krenking die ik seker wiii dat vroeg of lest volgen moest bewaren wilde Of noemt gij het misschien geen krenking voor een man van het meisje dat i h liefheeft te moetin hooren dat het baar onmo 12 jarig zoontje van den heer Mary maakte de reis mee De ballon trok eerst in de richting naar zee doch werd daarna door een regenwolk naar den kant van Wasfieuaar gedreven eo verdween binnen 10 minuten op een hoogte van pi m 800 meter achter bet wolkeofloera zonder zich verder aao het oog te vertoonen Te Wassenaar daalde Leon Mary tonder ongevallen op een weiland bebooren e tot de goederen vnn de Prinses van Wied neder waarby een drietal heeren hem de behalpzame hand boden De burgemeester van Klaaswaal de heer D Klaithoofd verzocht dezer dagen schrifteIgk den gemeente secretaris aldaar den heer Th J Lommetanrs het notulenboek van den raa4 in de raadkamer ter tafel te leggen daar de burgemeester er inzage vnn wilde nemen Op den bepaalden tgd was het boek niet ter tafel sanwezig De burgemeester 7oad daarom den Tetdwachter naar den heer Lommelaars doob deze weigerde het notulenboek te geven In eeo onhebbelijk ichrgven bevestigde de beer Lommelaars daarop zya weigering De burgemeester liet toen door den smid A Bgl bet slot verbraken van den leasenaar wsaria ei hoek lag eo na inzage het weer wegal uilen De gemeente secretaris schgnt niet bekend tft go met versabillende artikelen van het m mi ui WO D OrAft AH Tan ziin lostiactie die bepalen dat bet oppertoezicht over de secretarie behoort aan deu bnrgem en de gem ambtenaren speciaal onder zgn toezicht staan dat bet archief en at wat lot de secretarie benoort moet bewaard blgveu in het door B en W aangewezen lokasl De hoofdcommissaris van politio Ie Amsterdam waarschuwt tegen de fasndeliugen rener ongeveer 30jarige vr uw die voorgevende baronesse v V t V te heeten gelden tracht terleen te hekomen daar gebivkon ia dat deze vrouw niet zoo genaamd is Te Wilp by Deventer was de notaris Wilbreonink op tpnnt den verkoop te beginnen van hot vruchtgewas in de ver cbilleudnboomgasrden aldaar toen door gegadigden werd verzocht om als vergoeding voor gemaakte reiskosten 2 pOt der koopsom te mogen ontvangen ingeval de vrnchten niet werden gedund Da verkoopers hadden hiertegen b zwaa ixoodat de Teraoop niet doorging en alten waaronder zelfs eenige Utrechtenaren onverrichterzake huiswaarts keerden golyk is iets anders voor hem te gevoelen dan zy voor duizend anderen voelt Von Wellenbach weet au wat hy tocb eenmaal had moeten booren dat ik bem nooit als myn echtgenoot zal aannemen Alle scènes lyo vermeden en in de herinnering is het minder onaangenaam voor hem dat hij geen weigering gehad heeft en voor my dat ik my aan geel blauwtje beb schuldig gemaakt f£n vindt gy dit dan niet even erg F Het is nu een kind zonder naam Dat ben ik volkomen met u eens en de heele zaak doet my verdriet meer dan ik u zeggen kan ik heb lang te lang a1 tegen dit oogeablik opgeiien had ik eerder gesproken dan was hel misschien nooit zoo ver gekomen maar hoe kon ik anders handelen P U weet hoe moeietyk hot voor ons meiqjes is in dat opzicht eorlyk te lijn Men amuseert zioh heeft veel pleizier met elkaar men is ongedwongen en gewoon maar ongestraft kan men bet niet tang blyven Op de mogel ke gevolgen is men niet bedacht en voordat men zich zelve recht rekenicbap kan geven wordt men mat een liefdesverklaring bedreigd en dan is een terugtrr kken van den kant ran het meisje coquet of oneerlijk Wasrlyk het gevolg hiervan sou ziJD dat men sich nooit mocht geven zo als men is en dal is mij onmogelijk Onmogelyk riep zy nog eens met nadruk terwyl zij met moeite haar tranen bedwong Ik mag Von Wellenbaoh heel graag ik wil zelfs bekennen dat ik bet prettig vind hem veel te zien maar ik kan niet genoog van hem houden om hem als mijn man aan te nemen fMoar dat hebt gg toch getoof ik nooit getooüdl fUoe kon ik dat F Wanneer is voor ons het In bet kamp te Angours Frankrgk vonden twee onderofiSciereD een bom die niet ontploft wsB eu lieteg hem door een soldaat ledigen de heeren wilden er em presse papier van maken Het projectiel ontplofte en de soldaat werd letteriyk aan stukken gescheurd Zondag heeft Jaap Eden to Baarn meege reden in eeo wed trgd over 2000 M voor beroepargders Ds tribune was ondanks den hevigen regen meer dan uitverkocht Jaap Eden wai in 3 min 41V seo winnaar met een verschil van l ronden op Impen die No 2 was en van 2 ronden op Jenkins derde aankomende De Belgische Kamer nam met 97 tegen 17 stemmen en 17 onthoudingen de wet tot WQsigiog van de belasting op de suiker aau waarbg ook bepaald wordt een invoerrecht van I frano per 1000 kilo beetwortelen Daardoor is aan de bietsncultunr vooroamelgk aan die vao Zeoowscb Vlaandsrea weer een nieuwe slag toegehraohl Mgo vriend heet Oirket aa als kleine jongen nam bg een werkzaam aandeel in het ondergaan van alterlei kinderziekten en rampen Later op zeven tie DJarigen ouderdom maakte hg eéo ingewandsontsteking mee eo vao dien tgd af blee bg zwak loodat hg om lichaamszwakte in t algemeen voor den militairen dienst werd soonljjk zou hebben gediend Waarscbgolgkber afwisseling en om hem niet overmoedig te maken werd bg uu dïor de typhus onder handen genomen In datzelfde janr wilde Girkel een zwaar voorwerp alleen opheffen doordatryn medearbeiders toevallig afwezig waren Hg verbeurde zich on bad nu bet merkwaardige gevoel alsof er wU in ign onderlgf naar beneden rolde Hy wist niet w it er eigenlijk achter itak maar voelde dikwyls behoefte oadst hg gegetes of eenigeo tijd gestaan had te gean zitten en de beenen over elkaar te elaan Door deze beenbeweging ondervond bg een aangenaam weldadig gevoel alsof er iets in ziJn lichaam teraggescnoven en op zgn plaats ftebracbt werd Na verloop van eeo half jaar pprak bg er met een kennis over die de toedraobt der zaak begreep eo een breuk constateerde Dadelgk schafte bg zich een brenkband aan en lange lang jaren droeg Girkel dat gseran toestel om de benpen Van tgd tot tgd aaide band niet gemakketgk en bracht allerlei onaan geoaamheden te we g vooral ook bg het var wisaale i aanscbaffeo vao een nienwen band oogenblik om dat te toonen f De moeste heeren die wy ontmoeten syn natuurl k vnendelyk en Toorkomond jegens ons maar daarom hebben zy niet altijd trouwplannen I Als een meisje van Ah punt uit moest gaan d n zou de omgang tussohen jongolui die toah reeds zoo st jf is geheel onmogelijk worden en de mei jes onverdragelyk pretentieus frDdt geef ik u alles gaarne toe maar gy zult toch ook niet ontkennen dat er een groot verschil is tussohen vrieodel k en voorkomend en in t oogloopend galant ik geloof toch dat in dit opzioht het oog der vrouw niet geheel blind is Dat is het ook niet en toch moet ik u verzekeren dat er eerst sinds eenigo dagen toen Von Wellenbach over zijn naderend vertrek sprak een licht voor my is opgegaan Wy lyn veel en intiem samen geweest dat geef ik u ook toe maar de houding van Von Wellenbach is nooit van dieu aard gewoest dat ik onzen omgang van weerskanten als iets anders beschouwde dan als een amusement en tijdvordryf hier in het eentonige bad plaatste ven Toen ik de overtuiging kreeg dat dit nioi zoo was bob ik bom vermeden en heden kon ik niet anders handelen dan toen d t gelegenheid zioh Toordeed hom uit den waan te helpen al was het dan niet heel saohtl Onaangenaam voor ons beiden was bet maar dat zou het onder alle omstandigheden geweest syn Hier werd ons gesprek afgebroken door de wandelaars die terugkwamen één dor meisjes riep Hoe jammer Adèle dat gij er niet bij waart het was zoo aardig i ffwréi rervol d