Goudsche Courant, donderdag 12 augustus 1897

Donderdag 13 Augustus J807 Vo 7346 36ste tS aargang mimm mium NiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco p r post 1 70 Afzonderlyke Nommers VJJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regéi i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groot letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Openljaar Onderwiis Toel ting van Leerlingen op de Kosteloozeen BewaarscholenDe COMMISSIE ï D TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS alhier mBokt bekend dat de InschrUving van Leerlingen wier plMtaing men met den l October 1897 op een der boyengenoerade scholen verlangt geschieden zal in de BchooUokalen op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1897 dea namiddags ten T f QQi Voor verdere byzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Oommiesie De Seeretarvt J H VAN DER VOORT Oouda 10 Aagnstns 1897 mim 7ESE00ÏI1 te MOORDRECHT op VRIJ BAG 13 AUGUSTUS 1897 de morgen te ei uren in het koffiehuis Tan J di Wilde aldaar t n overstaan van den te Gouda reaideerendeu Notaris G C FORTUUN DROOGLEEVBR Tan No 1 Een WOONHUIS in drieën beTroond geteekend No 198 198o en 1986 met SCHUREN GEBOUWEN WERF en KLEINGARENBAAN en ERVEN en 2 peroeelen DIJK WEILAND in den Ooêtpolder in het dorp Moordrecht groot 94 Mrmt 90 Centlaren Te aanTaarden 1 October 1897 Het Huis gemerkt 198 i Terhnord Toor 1 20 en dat gemerkt 198J Toor 1 25 per Treek fin No 2 Een perceel uitmuntend VFeiland achter perceel 1 gelogen groot 04 Jrejl SO € en$taren Verhuurd tegen 90 per jaar tot 1 December 1897 Na afaonderlijko veiling eti afslag worden d perceelen gecombineerd Nadere inlichtingen geeft Toornoemde Notaris FOBÏUIJN DROOGLEEVEEte Gouda y boeken leTcring op de bekende Toordeelige oonditiën zeer spoedig en franco WlBGiND BRDSS BOSKOOP Stedelpe Gasfal riek te GOUDA De prjjs Tan het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder jekere voorwaarden worden peioeelen gratis aan de hoofdhuis Terbonden met 15 meter Trfle leiding achter den gaemeter Voor 8 en 5 lichtgasmeters bedraagt de hour 10 cent per maan Bewoners Tan perceelen Tan ten hoogste 2 25 ptr week kunnen wekelflks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in kuur bekomen Ken ware Schal Toor de ongelukkige slachtoffers der ZeltbeTlekkiug Onanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s i LIBK VAIU i HoUandsche uigave met 27 aib Prga 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeo d lydt moet het tesen de oprechte leering dia het geeft redt joarlgka duizend van e t zekeren dood Te verkregen bfl hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook m poBtz els en in etken boekhandel in Holland Bcnk TM A R INKMAN k 0M 6711S AM TE m L CURATOREN maken bekend dat het 9e TOeL ATIIS S EX AMEni zal worden gehouden op 0 en 7 flepiember e k Aanmelding viitir den 28 Auguttus a s bij den Rector Dr A VAN IISENDIJK ELECTROHOmiSCHE TANDB4l$BANDJES WBTTIO OBDEPONBERD Bij het ffebrnik daarvan geschiedt bet tanden krijgen der Kinderen ZDNDEB DE niNMTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyten kan dat de bg mg ter inzage liggende getuigechriften der uitstekende resultaten van de Ëleetromotorische Tandhalsbandjes niet echt ziJn Mt Men UiU op den naam van dm Fabrikant ROBERT HOLTZ 99 1 Wordt fwnco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ROBRRTHULTZ IJinegen Wederverkoopers gevraagd Koninlilijlie MaeMnale Fabriek DE HONIGBLOEM vu H vanSchaik Co gcTestigd te Oravenftage Êiepplerttraat 9 m S0a Bab j de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gilhoestU gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts 70 Cis en Terkrjgbaar h Firma WOLFF 81 Co Westhaven f 98 Üouda E H vis MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATELAND flos oop B V WIJK Oudeumirr M KOLKMAN Waddinxmen Wie zeker lün wu de Echte Eikel CaCto ta ontrangen teaamengestald 6D na vele proofiiemingen ia den handel gekomen onder des naam des uitvinders Dr Hiohaelis vemudigd op do beste machines In het wereldbo neinde étahblissement van Qebi £ StoUwarok te Ketden Iteh Eikels acsLO h vierkanten hnssen Deze Eikel Cacao is met melk gekeokt eene aangename gezonde drank tooi 4 geiykscb gebruik een i 2 theolepela vaa t pfflder voor een kop Chocohi 11a eeneeBkraobtigo drank by geval van diarrhee riochts met water t gebralken Verkiügbaar bij do Toonunata H ü Apothekers ena Ko Ko fraftn ea TIM cTOÖ 0 35 OeneraalTertegenwoordiger voor Neder land JuNus MattenMMit Amsterdam Kalveistraat 103 Te huur ofte koop aangeboden om Icrsiond te aanvaarden Ben pxacla tigr aaet ixigr©3 icla t ïlS si HEËRE HUIS met WÜ staande aan den KATTEïfl GEL Wjjk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamersmet Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 W c uit de Iffctoria ron f e Oberlahnsfein byEms Tafeldrank Vanh oninklykef uis derjveder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Euidblaak 8 Per boB 90 ct doozen GO en 30 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen anot by Hoeaders en alle Pluimgedierte a 0 45 per s öesch Dooen met voer ter verdelging ran ratten en maizen 35 en 20 et Paka 10 et Alles met gebruiksaarawyzing Heereu eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor Oeurig en Onschadelgk Zalverlngs vet tegen branderigheid Klieraehtige aangezichts en andere lichaamtroven eH wonden strakheid en Htkingen bij versweringen winterhanden en voeten bij eckur t dauworm ent Zairert ran onrein insect onder in en op het Tel en baar 10 Cents per doosHuizen kunnen zich op voordeelige wijze voor de reinheid in hunne huurperceelen Het groote aantal zenuwkwalen nog da eer verbreid w enterw t lif ui v tenHctiappelLJke kringen ds hoont velduid blljlit te liJn voor d Mn zenuwkwalen lijdende menflonheid Dwe seaesiwljH li nltf Tonden door deo geweien Offloler van Oezo dbeit Dr BomaoWeUimunt Vllahofen n banutop d on dervtodlns opgedaaii In eeaa fiO Jarlge praktijk D or WMneklms van het li M esHMl r MT wordcB daartoa naoUbteSMffeB doar de faald anlddellljk mmm het sMiMW seatel medegedeeld H t dece Keoewwijis werden werkelijk lobltterendo rMoltatn uwIÜh en KlJ m akt looveel opnnr dat van een door den uitvinder Eeaobreren w rkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorhomliig en genezing binnen korten tijd reede de üle dnik verechenen ie üit boekje bevat niet allee vor het groote pnbliek veritaanb re verklaringen omtrent tiet weaen der nienwere therapie en de durmedo lelf In wanboplgo eevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men diarln mtanioliappelliko vef haiidflilnKen mtdo medleehe bladen die aan dece geneeswijze gewUd EiJ soomede anohrift vtn tal van getnigiolirlftan van hooggeplaatste geneeBkoDdlgen onder welko P ÉéaMra nwl ir tirofHMr Bti da pDlyktlnTsk te Parij rus Reugsmont 10 Sielngrsbsr mt dr praktlsHrssd gSHisahMr aas hit kraeklinnigsn gsitloht dB Charenton Sanltdttralh Dr Oehn te Slettln erosiniann msd dr arroHd arli UJibllB M Dr P Forasller genaeiheer direoteur van het hetpltaal U Agen Qshslprath Dr Ssllina kattstl BatMnK J Bad Emi Darsaa med dr ganBaahser dh aoteur der galvBno thsrapeutlaoliB Inriolitlai veer HMwHMsri Pirljl rus St Honeré 334 Consul von Asohsnbaoh msd dr e Corfu Or BuibMii arrtad irta da ZIrlLHita Om sUbaarzt JsoM msd dr ts Wsenen Dr c Bongavsl te La farrldr CEars lid vaa dsn Otasill Csstraf d hyglèaa t de Santé In Frankrijk en veje anderei Aan allen wier enawKc tel merr of minder aaafadaan la of aaa Bair MMM l eonwaetittchetd lijden waarvan de kenteekenen rija ahrosltolis baanpl a ailgralas eafesla beof dpl n blosdasdrang groota srlkkslhaarliald gsjaagdhsid slassloaahald Hehanitfljka arast es snbsliagaH ta tao Und verder alle ifeken die door beroerte getroSSn werden en aog lijden aan de gtvolgen daatran looals verlammlngsa anvsrniogsn tot aprsksn iwara toogval niosltlUk llkksn stijfksld ar gaMontaa MSt wi looalB verlammingSN anvarnogsn tot aprsksn iwara toogval mosltHJk llkksn stijfksld ar gawrlonaa snt MWtdursnds sljn plaatselijke iwakla vsrtwakklng van gshsugsn ons aai zU die reeda onder ganesakluidJio behandeling geweest Eljn maar door dn bekende middelen ala ontbondlngian an koadwatarknnr wriiven eleotrtseeren stoomlooi of zeebaden geen genezing of tanlclni hmnner kwaal gevonden lieboen en ten slotte ilj die vrcea sevoelen roer beroerte n oautoe radon hebban wagana verBchlJnBelen als zloh sanhoudsad angttlg voslaa vsrdooving In hal haafH baoNsIJa aiat dalullgnald flikksrlngin en donker warden voor de sogen drukksnd pijn ondsr net voarhaafd asiifng Is da aarss bat vas e van krissellng In sn het alapan van bande se voatsn aan al deze drie oatagoriBn van aenniriijders mla ook aan tongs melstsa tijdends aan bleekiuoht en kraoMelooahsld ook an gezonde islfi aan Jongs parsonsn die veel mat het hoofd werken en geestelijke leactie willen voorkomen wordt dringend aangaradan Eith het boTen vermelde wei kje aan to sohaffen hetwelk op aanvrage koitsloos snnansoverBonden wordt door Ameterdam door N € I KBA1H ék Oo Heillgeweg 42 Rotterdam r R van SAMTBN Korfp Apothek r Korte Hoofsteeg 1 Vtreeht LODUV POK ro Ondogracht bij de Gaardbmg V O Up de ionaete hyglennisch medioiuale tontounetetlmg Ih de Ur WeleimanD soba Qenaa wUza door de Hedisohe Jury et de Kllvcren Medaille bekroond JSS s Patent H Stollen firomi r rlolg itoflM l fitfnt H Stottert vrariflM hat Anion m tit gegtim I uchanm H StaUmK Warnung Artdwan wrfrtfit fCit Uut kMUft dihaf untero Htc x uur ion uttt itlraet odtr In totchut tlifntiÊiultuBiut Il tffflw uititr Plntitt ptlB nobtntttmdl uniahbiUtA XLIo Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DAMES en KINDERMODBS beneyeos HAND WERKPATRONEN ar IEDERE WEEK VEBSCBIJNT EEN HDUMEB In ieder n tekit mtcarte platen modekrontek feiaUeton enz enz l BO l M la Uiljiive mndor geil pUten met 3 ngpatr en 3 groote geknipte pair Per U nrj ƒ l SSi p poel l Se H als de Ie uitg aet daareabofen 6 geltleurde platen h 1 75 9e Ie I8g lil pl en 1 bijz gekn p bij bet 6eiio W S tO een gekicnrd fraaie bandwerkpatroon n 8 j liini DDf ril II nu UitgaTa aa QEBB BELINFANTE te a araHabage PBOErNUIIER EN PtOSPEGTIJS ALOM T Wagentraat 100 101 4e I t 3 bg bet e no 1 gekn patr n k QM lie BINNENLAND GOUDA 11 AuguBto 1897 VERGADERING tam des GEMEENTERAAD op Yrijdig 13 AogüBtM 1897 b lUimiddsgi twee nor Aao de orde De benoemiDg veo a een leeraar io het boawkoodig eo t kteekeoeo het maken ao begrootiogen en dekenoia ven boowstoffen b een tgdeiyk leeraar in het haod eniDoteekeneo i l € eea to elflk leeraar in hel NederUndBch en le Wiikonde den directeur aan of an de A ondichool TOor Ambochtaliedeo Het foorstel tot definilie a aaoBtelIiog van de tydel ke leeraren aau die school H fan Sleel eo 3 Slop Het Toorstel tot oninbaarterklariDg i n rer cbillaDde poëten fan het kohier der p recto belBiting naar het inkomen dienst 1896 De rekeniug der gemeente dienat 1896 Heden murgen ten ongefeer 9 unr ia oit een kom efen ivoorbij de Klfcikade opgpbaald het lvik van H M B oud 51 jnar die door verdii king een einde aao zijn leren heefi gemaakt Ten otgeteer 9 uur was hg nog gesien bg de Haastrecbtwhe brag Het programma der muziekuitvoering op Donderdag 12 Aogastus 1897 dea atouda ten 8 ure op de Markt door bet muziekkorpa der dd Schutterg oader directie n deo heer J G Arentz tnidt als volgt Der Wanderer marsoh J Rimer La Brugere on efture J Kesaels Eola Valse Roumaine C Faost Moaaiqoe sar TOpéra Swadella Ptotow Mignonnette Ouverture J Baumann Jnsnita Uazurka de concert D Snoeck Verwandto Seelen TJoDCüit polka Toor twue clari netten Ad Sclireiner Plenrs de champs Faotaisie W Perck EchteeWientr Blut M rdch C Komzak No 1 6 ea 7 eerste nttToering Op bat kermisterrein la Rotterdam ïb eenminderjarig meisje aangebonden dat sedertdrie dagen de oaderlgke woning teQoodaontloopen was FEVILLETOX 6 Wij EJJQ naar bet kapelletje geweest dst gij daar links zoo schilderachtig tegen de bergen niet liggen maar verbeeld u met welk een liefolijken welkomstgroet ons geklim en geklauter beloond werdP Boven de deur der kapel stond esn Eom snsch opschrift en aan weerakaaten op den grond lagen stapels doodshoofden en doodsbeenderen Van Berkel vertaalde het opschrift voor ons datnietmoer of minder behelsde dan de woorden Wij ziJD geweest zooals gij zijt en gg zult worden zooals wij Eijn I WaarÜgk niet heel vleiend geschikt om alle ijdelheid hier in dit oDdermaanache tranendal voor goed vaarwel te zeggen Adele was op dit oogenblïk wet gestemd om het oodermaanaebe als een tranendal te bosoboaven Zy wss stil en afgetrokken Door ons gesprek was ik minder partijdig geworden en was asyne verontwaardiging TOor eea deel in medelgden overgegaan il pratende en lachende werd de terngtoeht ondernomen terwqt Yon Wellenhach en Stangel reeds roorait waren Aan alle tHlaogstellenden werd den Tolgendan mo en medegedeeld dat de luitenant Ton Wellen bach dien ochtend vrocs vertrokken was ob da laatsta week vaa ijja verlofi la pluts van in Davos DoordeRott Rechtbank werd in de littiog Tan Dinsdag 10 Aog het volgende ronais gewezen W Van V 45 jaar bouwman te Ouderkerk a d IJsel wegens beachadifting van een brug toebehoorend aan Teunia Hoogerwaard tot f 1 boete snbs een di hechtenis Uit Oodewater wordt om gemeld Slechts 8 wielrgders hadden lich giatermor gen aangemeld om elkaar de lei medaillËa uitgelootd door de BarddraTerg TereeDiging Voorwaarts aldaar te betwisten Er werd gereden volgens bet reglement voor barddra vergen op de korte baan Zg die reeds eenmaat een gouden medaille gewonnen hadden waren van dezen wedstrgd uitgealoteo en elke mededinger moest voorzien zgn van een rgbewgs als amateor van den A N W B De uitslag was dat de gondt u medaille werd gewonnen door P G Jansen van Rotterdam de verguld cilreren door Cummerel van Den Raag de zilveren door H Fransen van Zeist en de drie bronzen achtereenvolgens door J van der Meer van Rotterdam D van Diggelen van Woerden en P Both vanGonda Behalve deze winners waren nog ingeschreven Th Of rman van Schiedam en W Both van Gouda Harddraven Voor de gisteren ta Oodewater gebonden barddravenj waren ingeschreven No 1 Bles van de Ridder Ie IJpokler ber A Silderïus oo 2 Wim van I G de Mol te Den Ha g ber B W Schippers no 3 Isabelle van A A v d Berg te Haarlem ber I Koster no 4 Vliegende Hollander van I Smnldeta te Scheveninften ber T G de Boer no 5 Wilhelm van Gebra de Goej te Vleuten W W v Miltenbarg no 6 Martin van I G Matze te Mgdrecht her D W Scbippers no 7 Htrye van Ockhorat te Rotterdam ber P Doeleman uo 8 Miss BronghtoD van den stal Jan Steen van Deo Haag ber A C r d Akker no 9 Kitajec van B Bosman te Groningen ber O Persoon De prg 9 vKrd behaald door no 2 de Ie premie door uo 7 an de 2e premie door no 4 Terwgl F O van Schoonhoven Vrgdagfmiddag te Berg Ambacht bezig wai zgn kermiakraam voorloopig op te bouwen had hg bet ongeluk nit te glgden en daaraf te vallen tengevolge waarvan hg zich zoo ernstig be zeerde dat geneestcondiga bulp moeit worden ingeroepen Ug bet departement van koloniën ia ont door te brengen te besteden aan een toor door het EnKadine Met Schadeofreude word Adtïla door do jonge damts beklaagd omdat baar trouwe ridder haar verlaten had f Er is toch niets van gekomen dat zal haar tegenvallen zeiden de oudere dames dio alle harten naar bet hare rekenden fik kan het mg best begrijpen dat moisjo is veel te coquet beweerde een pedant jong heertje dia Torgeefsohe pogingen had aangewend om in Adèle s gunst te komen Ben je mal hij beeft eon blauwtje geloopon juffrouw Berkhoven is veel te verstandig om zioh door zoo n mof te laten inpalmen meende eon dikke roodwaogige ritmeester rTout aaroir ast tont comprendre et tout compreodre est tout pardonner zuchtte een bedeesd bleek frenletje Zijn adeltrots heeft nog bg tgds over zijne liefde gezegevierd Zoo had ieder op het geval zijn op en aanmerkingen en beschouwde de zaak van zyn eigen standpunt j maar de tuitenant bleef uvorsohwundon met een gebroken hart en Adète had het land Es iat eine alte Geachichte doch bloibt sie immer neu vooral in Davos en in andere Curorten Altgd hetzelfde liedje op duizend verschillende wijzen gozoDgen waar beurtelings de hg s fn zg s slachtoffers zijn Aau het eind van het seizoen dan ook geen ge rek aan gebroken harten met uitzondering van een enkel zegevierend paar dat met lauweren Utt den slag komt Maar bg de terngkomst io het vaderland vindt de zegeung van die gelukkigen niet altgd vangen het volgende van 10 dezer gedateerde telegram an den gonverneur gtineraal van Nederl lodie betrefiende ds krggaverrichtingen in Aljeh Eergisteren machtsvertoon in de UI Moekimfl Gigben Terwgl bende langs Bambi baicbotsu door eene beode nit het binnenland welke verdreven werd met achterlatiog vau 10 dooden Onzersgda een militair gesneuveld en een licht gewond beiden Amboineezen t Een zware brand brak omstreeks hall negen uren gisterenavond uit op de derde verdieping van psnd no 13 aaa den Schiedamachen dgk boek Karreniteeg te Rotterdam Hg ontstond doordat de 7ijange bewoner dier verdieping de walbaaa A Hendriks bg bet lager draaien van het lamplicht de Ismp bg ongeluk tiet vallen Iq e n oogwenk stond daarop het ver trek ia volle vlam eo boewei terstond eenige polilieagenteo uit hfi nnbg gelegnu politiebureau in de Paoweosteeg naar boven stormden om den braed te blutscben morbten zg hierin niet slagen Atsnu rnkte de brandmeester H W Braus aan bet hoofd van spuit 3 aan doch toen b i voor bet fel brandende perceel kwam sloeg de vlam reeds nit drie ramen aaa da zgde der Karrenabeeg uit Snel breidde het vuur zich nn uit tastte den zolder en bat dak aan en deed een kwarti r later zgn rossen gloed schijnen op de oot ggende buisen Een vonkenregen viel alras op de straat waaronder zich brandende atnkkitn van den gevet mengden Ootset deins den de dichte drommen die zicb in de nahgbeid opgepakt hadden terag Kort na spuit 3 verscbenei achtereenvolgens ter plaatne de spuiten 4 8 18 9 6 en die alle zoodra zg aankwamen in werking ge steld weiden De stralen der handbrandspoiten vermochten in den beginne niet hoog genoeg te reiken zoodat de vlammen op den zolder vrg spel hadden en nn ho g bo en het dak oitsloogeii de brand breidde zicb intasschen op de derde verdiepiog van achter naar voren uit Kwartier vóór negenen verscheen de stoomspuit van het westelgk stoomgemaal op het terrein doch vóór half tien was men met deze apuit ook al met in staat water t geven Rnim 9 uren stortte met groot geraas een aoboorsteen om eo viel voor een groot deel op bet Bobtcrgedeelte van het belendende pand DO 11 aan den Sohiedamtchen Dgk waarin bet café De Nieuwe Schiedamsche wagen is gevestigd Door dezen val werd dit dak gedeettelgk vern eld terwgl een geaffecteerde van spuit 9 staande op dat dak een stok steen van dan schoorsteen op een arm kreeg die weerklank doorgaans is de familie maar matig Ingenomen met de riotorie Ooreakoo en gevolgen I De lisfde ii het bogin maar het einde is afscheid en scheiding I Der Wahu iit kurz die Kou ist lang ni Een van de aardige persoonlijkheden dien winter in Darofl was een llollandaoh meisje vun omtrent vteren twintig jaur algemeen bekend onder den bijoaam ran La bella Sposa omdat zij verloofd wat CD een zeer donker eenigszins Ilaliaanscb voorkomen had Zg was eeae bekoorlijke versobijning met haar groote donkere blauwe oegen en hel zwakte golvende haar wie haar gelaat in rust gadesloeg kon bet oruatig ja missohien streng en koel Düemen maar soodra de tijngevormde mond zich tot iprekon opende en daatbg de eigenaardige xonnige gloed in haar oogen kwam werd men overlnigd dat Olara Daalberg niet ernstig en streng maar integendeel vrieudel k vroolgk en zoer aantrekkelgk was Sinds een half jaar was zij verloofd meteenjougdigen Amaterdammer advocaat van beroer die na liJn promotie op vsriaogen van zjjn vadar naar Inilio as gegaan om voordat hg lich aan de belangen sijner stadgonooton wgddo zich op de hoogte te tellen der familiebeEiltingen en daar zoo noodig kromme zaken recht te maken I Do scheiding die een jaar moest duren was voor de twee gelieven een ware woflstgn om doorhoen te worstelen op den tocht naar het beloofde land Hel afoobeid was dan ook hartTersoheurend geweest zooals doorgaans onder zulk omstandigheden daardoor ontwricht werd een andere geaffecteerde derzelfde spuit werd door den schrik overmand liet zicb langs bet dak gigden en bekwam een onbeduidend kwetsuur aan het hoofd Ondanks het getob met da stoomspuit van bet Weateiyk stoomgemail repten de ktaeka gasten van de bandbrandaptiiten zich ditmaal g ducht en wiaten zg met vereende krachten geleid door de hoofdliedan W Veder en Torley Duwel ook zonder de hulp der stoomspuit den brand te bepalen tot bet brandende per ceel Toen ten laatste die stoomspuit om half tien met twee stra en water gaf was de brand te 10 oren geheel gebluacbt en konden atte puiten behalve de bandbraudapuib 3 dia tot na middernacht in werking bleef inrukken De spuiten 5 19 en 10 de stoom ip it van bet oo3telgk atoomgemaal en een stoombnotja van d o hafendieost mede aangerukt deden geen dienst De derde verdieping is grootendeela nttgabrand en van zolder en dak is niets meer over De tweede verdieping wordt bewoond door mevrouw de wedawa Middendorp ds eerste door den beer J H TerweJp terwgl in bet benedenhois de winkel in gasornamenten baarden enz is gevestigd van de firma J M Scheffer Oo Op dase verdiepingen en in hek benedenhuis drgft aMea van de enorme hoeve Iheid water d e meest van boven af in het pand werd geworpeu De sobade ia dan ook aanzienigk doch wordt door asauranlie gedekt Tgdena den brand vertoefden op het terrein de burgemeester de boofdoommiasaria nn de commilfiaris van politie de heer J W C Strung j oompde bet meereodset der hoofden van de brandweer Na afloop van den brand kreeg men ten statte voor bet museum Bojmans eeu prachtige fontein te zien doordat brandweerlieden een afzeistuk afgedraaid hadden vóór zg de waterl idingkraan gesloten hadden Heel wat water giog hierbij onnut te loor vóór men er in geslaagd was de kraan te siniten Gisterenavond is de 14jarige A N op de Nieuwehaven te Rotterdam door een vrachtwageo waarop zg epringnn wilde overreden Zg kwam onder den wagen terecht en werd aan het reobterbeen vrg ernstig verwond Zondagmorgen vond tnsschen een van Vareie komenden peraonaotrein uo een extratrein uit Milaan met 600 petg ims die bet heiligdom van de H Katharine bij Laveno besoeken wilden bg Malnate een botsing plaatf Vier peraonen werden zwaar en tien licht gewond wHM B M B9PMW9nnMqMSP wnMnnH pnMaHBSHp doch na eenige ruslelooao nachten en zontolooze manltgden werden langzamerhand ds gefolterde harten meer en meer normaal Vooral toen de mail oenige vertroosting aanbracht Toch was toen Isiiga eenzame tijd voor do lievo Clara zoodat papa en mama Daalberg b sloten hunne dochter roor eenige maanden mee naar Davos te sturen ouder ds moederlijke zorg van mevrouw J eeuwenburg die er mot bare dochter den winter zou doorbrengen kwaad kon hel in geen geval daar Clara niet heel sterk was In i n van de vels brieven d e zij naar t andere werelddeel Eond sohroof zg dan ook Mgn Willom te vest bgvorgetgke naamwoorden om te herkaton wat Eulton wg de huwel kfiboot later mot kracht hantoeren als gij uit hel verre Oosten door do tropiBclie hitto en ik uit do sneeuwborgen door de ijsige koude roet nieuwe krachten toegerust in het vaderland teruggekrerd rurcenigd de wgde weraldzee ingaan Het menschdom zal verstomd staan bij zooveel kracht I La bella Sposa was de vertrouweling de vraagbaak en de toevlucht van al haar vrienden Jong en oud van beiderlei geslaoht ging met haar om vrg eo ongedwongen en zooveel alt zg wilden omdat Clara voor zich zelve eo voor andoren esn band had die alles beheersehle Zg was ds soheidsreohter bij alle kibbelpartijtjm en kleine intrigues zoo ruimschoots voorbanden m deze wereld in het klem en de vertrouweling van gloeiende harten Vfdt tervh d