Goudsche Courant, donderdag 12 augustus 1897

4 fta 4 66 6 88 S fil 6 14 7 81 7 68 8 35 8 61 9 67 10 80 1 18 6 08 7 58 ff ff 10 04 ff ff 6 09 8 06 ff ff 10 11 ff f 6 16 t 8 18 ff 10 18 ff 6 10 6 86 MO 6 10 g 88 7 50 8 88 53 8 10 10 87 10 64 11 80 DA 1 44 8 50 8 45 4 10 4 40 6 85 8 17 7 85 8 0 8 87 10 09 1 54 f 4 60 ff 6 87 ff ff 47 ff 8 01 jr f 4 57 ff 8 84 ff 54 ff 8 08 jr 6 04 ff 6 41 ff 10 01 ff 8 14 3 09 4 0B 4 80 6 10 6 65 6 47 7 46 8 80 10 07 10 89 Directe spoorwegverbindingen met GOUDA Zon erd pnst 897 Aansevangen I Mei TUd vae Greenwlcli 80 9 87 9 64 lO U 11 18 t 40 4710 18 10 80 11 38 7 86 8 8 40 88 88 1 13 4 15 llOTTIXDl U e O U D A U 54 ll Of 18 47 7 46 8 18 9 00 47 10 13 DEN HAAG GOUDA aODDl DEN BAA6 ftouda ZeT nhuiuaMoerkapeüe Zoetermrar ZegwBard Voorburg s Hag O 7 30 6 80 17 9 84 10 14 11 16 18 19 18 88 1 87 3 46 4 49 5 86 6 64 8 11 7 84 7 49 f 88 8 64 9 54 10 89 U 16 ïil 7 48 8 48 ff ff ff ff 18 40 8 01 ff 10 06 I Z 7 68 8 61 ff ff ff ff ff 18 61 ff ff ff ff 8 18 10 16 V 8 07 9 03 ff ff ff ff ff 1 06 ff 8 86 10 87 iH 8 18 8 08 9 45 E4 10 44 11 46 18 46 1 10 8 06 4 16 5 15 6 56 6 88 8 8 14 8 81 9 9 89 10 88 11 5 11 44 Usge 6 46 7 80 7 43 8 86 8 46 10 1111 87 18 811 85 8 44 3 40 4 05 4 88 6 80 6 18 7 18 7 65 9 98 Toorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 84 Zegw6 6 10 38 1 66 ff ff 4 58 6 80 48 Zer H 6 17 10 43 4 06 5 0 n 6 8 5 Onudi 6 88 7 50 8 18 9 0810 1610 5411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 83 6 16 8 50 7 48 8 88 10 10 D T K E O B T 0 O D D A 8 17 4 U 06 6 66 8 6 10 17 10 36 Ulreoht 6 38 7 46 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 55 4 48 6 85 5 7 6 07 10 08 7 10 10 84 ff Woerden 0 68 8 0 10 88 11 65 4 16 7 18 98 8 84 8 84 7 18 8 43 10 41 OudoWAtM 7 07 8 14 10 4 ff i ff 4 84 ff ff S ff 8 50 5 01 4 7 89 8 6 11 18 ll lsl Goud 7 8 8 97 9 81 9 68 10 68 11 10 U 1U 88 8 45 4 87 5 80 6 07 7 998 88 4 lO M SOI D A UTEICRT loadl 6 80 6 87 7 65 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 63 8 80 Oiid w 6 45 6 64 ff 11 14 8 87 flToocdm 6 63 7 3 8 18 11 88 8 46 6 18 7 88 8 88 9 0 9 80 10 6111 45 18 88 1 85 8 08 AMSTIKDA H S O D D A8 15 06 10 48 9 58 8 45 4 45 8 18 7 48 14 1 IS U 18 88 8 lt 4 41 i 4 1 48 GOUD A A USTEtlDAII KXI 81 9 48 10 67 18 10 4 11 6 80 7 51 8 8 10 17 10 85 8 1 9 87 10 60 A 1 18 5 15 8 88 10 15 11 41 In eeo Italiaansch blad wordt hot volgend 3waaa Toorral geichetst Het moet gebeord zyn ia het stadje Barletta in Zsid Italië lo den echonwbarg werd een pakkend melodrama gegeveo Een bekwame jonge tüOoeeUpeler die den rol speelde van dm aartsschurk gaf xich alle mogelyke en onmogelyke moeite om een 9chooo toojoel xooTeel mogelylc recht te doen weerraren Hy bad j list syn fiialoog met een andere schurk K ëindigd ea gaf na bet wachtwoord roor de heldin Weg Zy komt Ik boor baar stap riep de jooge kaneteoaar met groot patboe Op hetzelfde oogenblik met of zonder opzet 19 Diet duidelijk liet iemand een zwaar Toorwerp vallen achter de coulissen Dit Toorwerp tamelgk rond rolde langs eeo trap naar beaedeo tot hei eindelyk tegen een der coulissen bleef ligijea Maar bet gemllen Toorwt rp maakte de trap afrclleode zulke regelmatige zware geioiden dat men wel geloven moest dat eeo reosachtig menfcb met zware fchoenen Tan baiten naderde Het publiek dat de zaak dadetgk scheen te begrypen barste los ia een schaterend gelach en riep stormachtiff om de heldin die zich zoo krachtig aankondigde De jooge tooneelbpeler stond als aan den grond geworteld en fi ui niet of hy zoa lachen of zich ergeren Oogelnkkigerwyze was de dame die de beldinnenrol mof stspelfin hoitengewoon corpnlent Toen zy ontzettend rumoer en het gelach boorde weigerde zy bepaald om op te treden Zy was woedend en beweerde dat de faeele zaak afgesproken spel was Noch beloften nog bedreigingen konden hier haten de sigbora bleef standvastig Het gordyn moost vallen en de toeschnwers konden naar huia gaan Natnarlyk verliet ook de doodelyk beleedigde beldinns den flchonwborg om er nooit weer in te komen De OurooB Renz heeft te Hamburg onder vele btykeo van bfliangateUïng van een talrgk pub iek dat het geboaw ondanks bet slechte weer geheel vatde zyn laatste voorstelling gegeven De cKommissioo radt Frans Raoz en de tatryke leden van zijn gezelschap werden herhaaldelyk teraggeroepen eu mot kransm eo bloemen gehuldigd Zondagmorgen bad voor den diraetenr bet eigenlyke afaoheidsfeest der ar tisten plaats De dames ontvingen een neressaire de heerea een sigareokoker met opschrift Boitendien kregen de artistao die nog geen ander engagement vondeo de belft van bon maandgeld over Aogoatus uitbetaald Franz Renz zal te Hamburg blyreo wonen Berichten volgens welke de circas Renz door den oodsteo zoon van den dïrectear Ernst Renz verder zou worden geëxploiteerd worden voorbarig geheeten Tn bet 2e en 7e district te Amiterdam zijn voor de nog zitting hebbende Kamer gekozen de heeran H F üroen Wsarder en J T Cremer beiden liberalen In het 6e dintrict zijn na ter vervanging van den heer Cremer voor de nieuwe kamer rho verschitlende kanten caodidaat gesteld mr S van Booten W J AÜeertsema betden lib C V Gerritsen rad mr Tb Heemskerk antir en A L van Hasselt uit Leiden cbr hist Te Reims maakte een afdeeling van het 16e regiment dragonders op het mauoevre veld aldaar eenige oefeningen Toeu verzamelen geblazen werd renden de paarden van twee dragoedere in galop zoo hevig togen elkander in dat beide rniters oit het zadel vlogen Terwyl de een met een lichte bootdwoode eraf kwam kreeg de ander een scbedelbrenk en bleef op de plaats dood 8 36 8 48 8 4 9 68 C6 6 68 08 8 11 8 1 6 86 7 88 7 88 7 88 7 16 7 88 QtwiM 8 80 Uoordrealit h Kisttwwkerk r OufMt Botte d iii 7 ftoUerduB Otpelle Hlauweiknk Uoordreoht Sooét 8 88 4 58 8 06 6 14 6 81 6 87 üoadn au De muzikale hond Een reiseode kunstenaar had onlangs een hondencircoa opgeslagen ia een kleine gemeente in bet ruiden van Frankryk Midden onder de Toorstelling werd een nieaw senoatiennmmer aangekondigd Azor yn kleine lievetiagsbond zoo op de piano spelen Het geleerde dier sprong op een piano krak en begon met zyn pooien op de toetsen te slaan en de Marseillaise weerklonk Plotseliog riep een grappemaker nit het publiek Katjes 1 Katjes Pak bem en Azor sprong aa zyn stoel eo verdween tusschen de coulis en Maar da piano apeelde door alsof de bood er nog voor zat Het was een mecbabieke piar o Een MmkoDsch acinar heeft een nieuw 30ufQeurshokje aitgevjoden dat ia de keizrrlyke Ru 8iBche schonwburgen gebroikt zal worden Het beeft den vorm van een schelp en wordt in een aoder hokje geschoven dat er dus omheen zit als een foadraal De wanden an do schelp zyn van droog hout met veroïs er overheen daarover liggen nog een laag riet en een la papier De sooffieiir kon veel lager zitten in de zaal hoort men hem niet en op bet tooneel zeer goed Zoo vertelt bet BerI Tageblattc Als dit laatste waar is dau is bet ideaal sooffleorsbokje gevoaden Over bet onlangs vermelde drama te Sema rang schryft de Soer Ct De familie Wybers was na het ontslag van den heer W als waterachont ia zeer moeilyka omstandigheden geraakt Eeo neef da heer L T B kwam als comineraaal en hield door zgo geldelijke bydrage bet baishouden een weinig staande om de bekeude radenen ging hy later weg De 6aanciei Ie positie van den heer Wybers werd echter gaandeweg treariger en indien de neef die in de bnart een tehuis gevonden had niet geiegeld mevrouw Wybers in ttilte gebolpen had zoD zy met haar drie kinderen aan den bedelstaf zyn geraakt Ka de pcèae op Zaterdag avond onderhiild de heer W Zondag ochtend zyn vrouw eo klaagde haar aan By het ter ruste gaan Zondag avond trachtte mevrouw Wybers haar drie kinderen een meisje van ongeveer 10 jaren een zoontje van 7 en een meisje van 4 jaar by zich in bed te krygen Dit gelakte haar echter oiet en lag ze dus zooala gewoonlyk met haar jongste ia bed Tegeo 2 nor in den ocbteod hoorde het oudste meinje een verdacht geluid in de baogrenzeode kamer waarin hsar moeder sliep Ze schreeuwde om bofp en de heer Wybers inmiddels wakker geworden zig bghetflaiure licht eeuer nachtlamp zyn vrouw bewtlste1o M l ggen en zyn jongste kind badende iu bloed Hy riep de bnren om hulp en nadat deze warea komen opdagen en de politie h ddan onlbodeo zag men het vierjarig meitje met een zakdoek om de kin gebonden en een doorgesneden hals terwyl mevronw Wybers g te kermen vsn pyn TnSichen haar en haar vermoord kindje in vond man een flescbje met ruwe carbol ea een open scheermes dat vreemd genoeg reeds afgeveegd bleek te zyn maar toch nog sporen van bloed vertoonde tusschen de voegen Op het iierhaald vragen der justitie aan mavrouw Wijbera of zy haar kind vermoord had kon de ongelakbige vrouw geen antwoord geven Zy was builen kennis en bleef buiten kennis tot dat ze ongeveer 8 nur later stierf lo den loop van den dag kwam over de post een brief van mevroaw Wybers aan den heer L v B op welken brief de justitie beslag heeft gelegd Men verdiept zich na in gissingen of de moeder de moordenares van baar kind ia Het schoonmaken van het scheermes de schoone banden der moeder en haar zachtaardig karakter doen aan die gruweldaad twyfelen 10 1 84 18 86 18 88 18 89 18 48 18 66 11 11 18 18 ll SS 11 86 U 48 1 61 18 88 11 85 11 50 10 19 10 8 lO ia 10 48 10 4 By een herziening der onderwijsweti die onder dit ministerie baast niet kan uitblyven is het te hopen 1 zegt het Schoolblad c dat de regeling der vergoeding voor bet tydelyk waarnemen der betrekking van hoofd eeoer school aan de willekeur der gemeent bestaren worde onttrokken Nu weer lezen wy in het Verslag van de op 3 Aug gebonden vergadering van den gemeenteraad vae Opstorland het votgeni e Wordt gelezen een verzoek van den onderwyzer J Venema te Hemrik om vergoeding te mogea erlangen voor de waarneming der Wtrekkiog vau hoofd der school hetwelk p m 5 maanden beeft gedourd Na eenige bespreking werd besloten adre sant een gratificatie te verstrekken groot f 40 By de b bandeling in den Zatfenschen raad van het ontwerp eenernienwe algemeenepolitieveordening werd voorgesteld bepalingoc op te nemen die een scherpe kenriag vmd bet ter markt aangevoerde vleesoh en spek verzekerden Van verschillende zyden we d er by den gemeenteraad op aangedrongen deze voorschriften niet in de verordening op te nemeo omdat daardoor de albier teer belangrijke arkt van vlee ch en rpek zoo worden gefonikt vooral de hnodelsataad zou daardoor zeer lyd n Aldus lezen wy in de dsgbladen Wie zich herioueit hetgeen nit een voor eenigen tyd gepubliceerd officieel verslag gebleken is aangaande de vleeschkenring in Nederland zal niet zonder ergerniskonnen lezen dat van vbrBchillende zydev aaagedrongen wordtom politieverordeningen te dezer zaken niet aan te nemen Indien men na aat dat een zeer gering percentage van gem enten hier te lande toezicht op vleesch uitoefent kan men niet anders dan van harte toejoicheo dat een grootere gemeente het voorbeeld geeft om verandering in dezen eriter yken antibyt lënischen toestand te breogeo Wy hopea ernstig dat men zich te Zntfen niet aan die verschillende zydenc stoten zal en tal inzien dat bet fiuaaetëele voordeel en gemak van enkelen onterbiddelyk wyken moeten voor het algemeen belang Vao onze nieuwe regeering verwachten wy io hygiënivcb opzicht das ook in de zaak der vleesohkenring en in die der bestrydiog van vervalscbing door flinke eo aitvoerbare wetten en bealoiten zeer veel Fersoonlyk hebben wy herhaaldelyk o a op hygiënische congressen gelegeoheid gehad ons te overtoigen van de warme belangstelling welke onze tegenwoordige miniiter van Bianenlandscae Zaken mr Goemstt Borgesios de gezondheidsbelangen toedraagt en wy zyn overtaigd dat de zaak der tvolkswelvaart by bem ia voortreffelijke handen ia Hopen wij dat aooals in schier alle beschaafde landen ook ons Parlement metde Regeeriogin deze moge simenwerken en begrypen dat waarover ook politieke atryd moge ontstaan de bevordering d r bjg ëae aller belang is eo dat daarvoor ia de allereerste plaats gelden beschikbaar gesteld moeien worden Maandblad tegen de vervalsching n Omtrent het afbranden van de zeilmakery van den beer Schooten ta Rozendaal N B Bchryft men ons nader dat de schade voor den eigenaar veel grooter ia dan men eerst vermoedde Slechts enkele dagen geleden was nog voor ruim 3000 galden soheepabenoodigdbeden ontvangen waarvan niets verzekerd is De heer S stond verslagen toen hü gistermiddag van eene famïliereis ierngkeerende de nog rockende poiuhoopeo aanschouwde De oorzaak van den brand zal moeilyk geweten worden sedert Zaterdag was niemand in het verbrande peree 1 geweest Aan de tN Prov Gron Ct c werd dezer dagen eene mededeeling ontleend omtrent een io bet district WiofChoten gepleegd feit tegenover den oaodidaat der anti re vol utionairea den heer P Dykbaia van Midwolda Dit feil is na door genoemd blad te erg voorgesteld en heeft voor dan cnndidaat geen givolgeagebad In de eerste plaats ia het bewoste stuk geen advertentie geweest maar een ingezonden atnk dat door de tWinsohoter Courante oiet werd geplaatst De uitgever wantrouwde hel en tiei daarom vooraf by den officieeien candidaatinformeeren Daar het bericht voor het oommer van Zondag bestemd was bleef er ook nog wel tyd over om hec tegen te spreken vóór den dug der stemming nog wel 8 67 U 87 7 10 8 14 iLmitardua O 8t 7 8 Wat nu bet gepleegde feit betreft de be doelde onderwijzer heeft gabraik gemaakt van de omslandighetd dat zyn naam joiat gucbreven wordt a s die van den candidaat E Dykhois Valschheid in geschrifte naar de gewone betekenis beeft hy dus niet gepleegd Men schryft ona nit Bergichenhoek dd 9 Aag Een eigenaardig lee tja bad hier gister plaats De dochter des borgemeeaters mej H L P Le Fèvre deMontignj die ISjaargel leden dea eersten steen van de gemeenteschool legde en thans de brnid i bracht met baar braidegom den beer P J 3 Jooaa en diens ouders met den burgeraees er en diens eehtgenoote en een stoet van familie en vrienden een bezoek aan die school Allerwege wapperden de vlaggen in de gemeente eo bet bruidspaar werd door 2 meisjes met looier bestrooid In de school was allee met vlaf s green bloemen en opichriftea getooid Het hoofd der school de heer W Verdoga den Boer ontving het bruidspaar met welgekozen bewoordingen een bonqoet werd door een aardig meisje aangebuden en een fotografie der f ehool in prachtlyst aan de bruid als souvenir ter hand gesteld terwyl verschillende toepaaselyke liederen werden gezongen De borgemeester zeide dank voor de haitelykheid steeds aan bem en de zijnen ea nn weder aan zya kind bewezen Nadat het brnidspaar de kindersn op versnaperingen had onthaald dankte de braidegom het hoofd der school en de kinderen voor bet heerlyk nur aan bet brnidspaar geschonken Nadat in het logement de Rozeboomc eenige ververachiogen waren gebruikt en eeo wandeling door de koaa van bet dorp was gedaan vertrok de stoet weder naar Hilleg raberg Themegnez de bekende franscbe sohermmeealer wiens duel mat den Italiaan Pini eenigea tyd g laden veel besproken werd beeft in een open brief verklaard dat de Italiaansche officieren onbehoorlyk handelen door prins Heori van Orleans ait te dagan daar deze alleen met geoeraal Albertooe te maken had Hy voegde erby dat als de Italianen zoo graag den degun willan kruisen zy dat m t andere Franschen konden doen in de eerste plaats met hem elven Man z t na dat generaal Larocoa en andere Italianea den handschoen reeds hebben opgenomen Larocca zelf onderneemt hat waagstuk zich met Thomegnex te meten Da jongste schietproeven by da Franseha marine te Tonlon moeten al Ier treurigste reaal taten hebben opgeleverd De Eebo de Paris c die nogal eens mededeelingea aii marinekringen heeft verzekerd dat op een oud sehtp dat tot doel diende 298 scherpe patronen zyn afgeschoten en het schip bleef nog dryven De meeste schoten waren mv Maandagavond had een werkman het ongeluk in eeo ia aanbouw zyod buis in het Slop van Willem Klein te VQravetihage van een hoogte van ongeveer 10 meter te vallen met het no dlottig gevolg dat hy weinige oogenblikken daarna overleed Wegens den regen moest het werkvolk bg de in aanbonw zynde fabriek der firma O J van Houten te Weesp Maandag verzuimen hetwelk aanleiding was dat er drank werd gebruikt Een metselaar uit Amsterdam vader van vier kiodorea begaf lich des avonds na tien nar dronken te water met het gevolg dat gisteren zyn lyk is opgehaald Wegens het verzoim van Maandag eiaohten de metselaars gisteren ocbteid uitbetaling van dien dag Het werd geweigerd eb bet slot wat dat allen het werk er by neerlegden 1048 10 38 10 84 10 54 11 10 Aan de sigarenfabriek van de firma Tboleo te Winschoten die het loon van één soott sigaren reduceerde van f 2 50 cp f 2 25 per mille bebban de sigarenmakers het werk gestaakt Da overkomst van een afgevaardifide van thoofdbeatnar van den Ned internationalen gigareamakeraboBd te Amsterdam gevestigd om met de firma te onderhandelen mocht niet baten De firma weigerde het oode loon weer in te voeren De stakers ontvangen steun van genoemden bond Onze Berl DFche correspondent achryfi De Zondag heeft ons hier ean baadaltje gemengde berichten gebracht zelfs voor sterke anawen wat te erg lo is s nachts een straatmeid in haar woning in eeo van de drukste banrten van Bortyn gelden de hals afgesneden De politie heeft 500 mk uitgeloofd voor ean aanwyzing waarop de moordenaars wien hat wel om diefstal te doen geweest zal zyo gevat kannen worden 2o heeft een dronken lap zyn dochtertje een kind van drie jaar met petroleum overgoten om haar daarna in brand te st ken de moeder kon dit laatste nog bijtydg beletten 3o is een bankiersvrouw in een vlaag van waaosia nit een raam op da derde verdieping gesprongen en morsdood gevallen 4o tiaeft een jaloersche kleermaker eerst zyn vronw va toen zichzelf doodgeschoten 5o brak a middags zalk eec geweldige bni over Berlyn los dat straten en pleinen op vele ponten een voet of wat onder water stonden de trams konden niet meer ryden 6o hevige petroleumontploffiog waarby twee zosters zwaar gekwetst werden 7o grnwelyke aanslag op een klein meisje da dader ii gepakt En misschien is er nog wel meer gebeurdop dien ougelaksdag H Ct Aan het officieel verslag tot 2 JoH is het volgende ontleend Qroot Atjeh Met het doorkruisen van Lepong door onze troepen werd geroeid voortgegaan van vyandetybe banden werd niets bespenrd Ook het dal van Lam Tih werd meermalen bezocht maar ook daar werd geen vgand anagetroffeDt alhoewel enktla malen berichten binnen lEwameo dat zich daar eenige lieden zonden hebben vertoond De rast keert in dit district langzamerhand terug sawana worden weer bewerkten huizen opgericht £ enige volgelingen van T Oemar vertoonden zich te Lam Tengah in de VI Moekims waarop eene bevolkingspatrooilla hen naar het gebergte verdreef Overigens bleef da rast in de Sag dar XXV Moekima geheel ongestoord De weg van lodrapoeri naar Selimoeo is thaas genaderd tot de Kroeog Kir Nog steeds traobt de vyand ona by dien arbeid te be moeilyken door het beschieten der dekkiugstroepen Op den 25n Joni vertoonden zich talryke banden die na eerst teruggedreven te zya bg bet hoiswaarta beeren der trofpsn dt zen tot naby Lampré beschoteu Onze verliezen op dien dag bedrogen twee Ëoropeesche en twee AmboDeesobe minderen dia gewond waren Op den 30n werden onze troppen by bpt stelling nemen by Qleieng en op Tjot Qté tot dekking der Enkele malen werden des nachts eenige schoten op het kampement te lodrapoeri gelokt op den 27n bekwam daardoor de le lniteoant der inf E H Garpentier A ting eeo schamp schot Deo 20ii Joni werd getracht de zich in Lam Bengab ophoodende banden te verrassen maar en vyitod werd aangetroffen toen onze trcepenHontdekt waren kregen cy eenig voor vao de overzyde der Atjehrivier zonder dat wy daardoor verlies ledeo Een 6 tal voorlaadgeweren werden baitgemaakt Volgena de berichten nit de bovenstreken laat Panglima Polim die naar Aloer Giofang ia afgetrokken thans bentings teTanah Abéen Lim Kabene boa wen Hot passarverkeer te lodrapoeri neemt gaandeweg toe op de mededeeling dat Tjot Djamenah en Kota Ba Theaa weder bezet zooden zyn rukte een kolonoe van Tjot Mantjang in den nacht vao 18 op 19 Joni daarheen op mnar rond gaan vyand Van Kroeng Radja nit warden ook io de riohtiog van Lam Teha meermalen patroaillas gemaakt overal was het rnatig vaovyandige banden werd niets vernomen In de geheele sagi der XXVI moekim waa het eveneens rnatig hetwelk toegeschreven mag wordea aan onze vestiging te Eroeo Radja waardoor de zwervende banden ia het gebergte genoodzaakt zijn naar elders af te trekken Noordkast Af en toe werd onze veisterking te Segli weder beschoten Waatkoat Een enkele maal werden tassohea da bezitting van het blokhnia Oloempang te Melaboeh en eenige kwaadwillige eeo paar ichotfu gewisseld De party van Said Oetjoet hondt ziohrnstig in afwachting van een bMliiiiog die omtrent ham genomen cal worden Foeloe Weh Niele bgioaders Weerageateldheid Krachtig doorslaande Z W wind mat af en toe regen Gezondheidi toestaod lo het militair hospitaal kwamen de volgende choIeri evallen voor Restant op 19 Jani geen bygekomen 2 overleden 1 hersteld geen rostand op 2 Juli 1 Europeaan Io de in moekim Kajoe Adaog heeft zich een drietal gevallen dezer ziekte vooi edoan In een Atjeb brief van de 3ero Ct leest men Dat men voor te groote jacht naar bezoinighaid meestal dure koopjes snapt dat heeft ook de oantine commisaie te lodrapoeri ondervonden Deze had nit e6onomie maar zeer weinig janevergtaaFJes gekocht Het gevolg daarvan waa dat ar meestal glazen tekort kwamen en menigeen daarom geen borreltje koopen kon Wat deden na onze kolonialen Hadden zy eenmaal het geluk een borrel machtig te wordea dan dronken ze m nit en namen daarna de glazen in banna zakken mee naar huis om ze voortaan ala kostbare atnuletten tpgan gebrek aan jenever by zich te houden Zeer praotisch Maar no verdwenen de glazen zoodat er ten laatste voor da drie a vierhonderd drinkers geen tien meer beacbikbaar waren De bivakkommandant bepaalde nn opeens dat er niet eer een droppel jenever zon te koop wezen vóór de gestolen glaasjes zooden teroggehracht zyn Inderdaad ia er gedurende eenige dagen niet getapt maar met het inleveren van glBasjes ging het oog minder vlot dao met dat van de geweren door Toekoe Oemar Men is dos maar weer bygedraaid en heeft aeeoigef glaaajea aangekocht en permissie tot tappen gegeven Nu daartoe werd t dan ook hoog tyd 1 Soldaten te velde zyn geen makke lammetjes DeLondeosche grasfschapsraad heeft Zaterdag bekend laten make dat aan al de machinewerkers in de werkplaatsen vao het graafschap de acbtuurs werkd toegestaan waa Da patroons beklagen zich nu en zeggen dat het geld der belastiogacholdigaa misbruikt is om d ze concessie te doen De atakers zyn neer dan ooit tot volhonden besloten Vele hanner men zegt drieduizend hebhen werk gevonden te Londen of daarbuiten en behoeven dna niet meer op de kas der unie te tereo wat bat volhouden veelgemakkelyker maakt Hat haia Porter Co te Battersea heeft reeds den aoht uurs werkdi toegestaan Uit Haarlem wordt gemeld dat door een Haagsch bankier f 900 000 ia gegarandeerd voor de aan te leggen elektrisobe tram naar 7audvoort en Bloemendaal en deCeintnurbaan door de atad Met bet oog op de kermisvermakelykheid heeft de Rotterdamsche politie krachtige maatregelen tegen brandgevaar genomen In den Kleinen Scboawborg Coolsingel was o a der directie aangezegd dat bet speelseizoen Zood avond alteen aangevangen mocht worden onder de strikte voorwaarde dat geen byzondere verlichtingen ala fakkels bangaatsch vvnr en dergelyke gebezigd mogen worden by de opvoeringen De zee was gisteren te achevaningen den geheelen voormiddag zeer onatnimigen leverde een aohonea aanblik op Bet water naderde op den middag den voet vaa den strandmunr het grootste gedeelte van het atrandmaterieel badkoetsen en windstoelen was dao ook in veiligheid gebracht Het volkazeebad werd gUteren gealoten de ondernemer vreesde by den sterken stroom die er liep gevaar voor de baders Ia den midd bleef de wind W N W maar varminderde in kracht Men melt ons uit Roermond van 9 Agnstus Heden vertrok van hier de justitie naar Vlodrop ten einde aldaar een onderzoek in te stellen naar een mishandeling den dood tengevolge tobbende gepleegd op zekeren J M nit Efftld Proiseo in den avond van den 8en dezer De verdachte zekere J B alt Voldrop oud 24 jaar ia door de marechaaiaee aangehoaden en naarde gevangenis te Roermond overgebracht De mishandeliag moet met een stok zyn toegebracht Door de znigiag van een paaseerende aloonfiboot zonk Maandagmiddag in de Vecht tus achen Loenen en Vreeland eeo schip bestemd voor Alkmaar en geladen met 40 000 ateenen Gelukkig wist de schipper zich te redden Heden werd in een der hetmelyke gemakken van het station te Arnhem een kioderlykje gevonden dat reeds in verregaand staat van ontbiodiog verkeerde N R Ct Boiteniandsch Overzicbt Het ia nog niet bekend boe het met bet ministerie in Spanje gaan zal üé mioirter van oorlog die tgdelyk het voorzitterschap van den ministerraad zal aanvaarden is volgena de Fransehe bladen een saer bekwaam man Uit een telegram blykt dat de haei Sagasla die zich ter beachikking van da regeering en da kouiogin had gesteld daarnea niet bedoelde met zyo party tot de re riog geroepeo te worden Ook de leider der dissidenten of oudoonaarvaliaten SilvnU heeft zich ter beachikking gesteld waarbcbyolyk alles meer om bun giicdeo wil te toonen dan om v iQ beti verlies dat da coa er atie en lijden party te trekken Wanneer evenwel de liberalen toch aan do rageering mochten komen dan zou dtt sleohtt een verandering zyo die men eenige wekeo geleden reeds verwach had Toen trad Canovas af doch werd door de koningtu regente opnieuw met da vorming vao een miniaterie belast Volgani de laatste berichten heeft de vooraitter der Cortes Pidal de meeate kana met de vorming van een ministerie heiast te worden De Timeac verneemt nit Konstanlinopol dal in da Zaterdag geboodo i byeeokomit der ambassadt nra de Turkarhe minister Teivfik pacha een v yriging van art 6 der voorloopige vredesvoorwaatdeu heeft gevraagd waaraan voldaan is zoodat nu de spoedige bekrachtiging daar van door den Saltan verwacht wordt De nieuwe teket bepaalt dat de betaling van don eersten termyn der oorlogsscbatting zal plaats hebbeo oamiddetlyk ua da ooderteekeoing der Toorloopige vredesvoornairdeo eo dat de haven van Volo geopend blyft voor deioschepiitg van Tarksche troepen teneinde de ontruiming ta vergemakkelijken Jammer dat er niet bygevoegd wordt wie dien eersleo terrain betaten zal Gneken and op voor chot door de mogendheden Maar zal llBJlaa dao toch haar financieele controle aanvaarden liet ontbreken van eemge aanduiding te d zer zake maakt het bericht wel een beetje onbetronwhaar Volgsna den Gaaloiac zal erbinneokorteen verandering in de diplomatieke vertegenwoordiging der Fransehe Republiek in b t buiten tand plaats hebbeo Cambon wordt uit Conataotinopel nasr Louden verplaatst baron de Coarcel keert tot het nrobteloos teven terug de gezaot te Madrid Rarerseaux gaat naar Constaotinopel en wordt vervantEea door den gcaverneor van Algr rië Cambon Ëindelyk Z l Qogordan totgezaoite Athene worden benoemd De Ëogelsch Ë jptischo expeditie an welke iierhaaldehjk gez gd werd dnt z eerlang baar operal ën zon hervattnu hljjkt reods laog op marscb te zyn eo zelfs O U belangryke zfgopraal bevocbtea te hebben Ëon cnlonne althanB onder generaal Hunter i 23 Joli van Dongnla opgerukt in de richtiof van AboeHamed welke stad op bet kruispunt der wegen naar Berber en Khartoem gelegen Zaterdag I na eeo hardnekkig gerecht van huis tot hnie door hem i ingenoloen Koodat nu de weg naar de twee genoemde hoofdplaatsen voor de expeditie open ligt Tot de gesueuvelden behooren ook twee Engelsche officieren la Britsch Ind ë boudt de opruerig beweging aan Zaterdagavond ia het fort Sjibkader 18 mylen teo noorden van Pii jawar gelegen door opstandeliogeu uit bet Mobmand geb ed en Bazjar aangevallen Het kleine garnizoen sloeg echter drn aanval af De Moelah van Hadda die ook de woelingen io Trjitral mee aangestookt heeft is de voornaamste leider vaa deze n euwe oproerige beweging in het grensgebied van Britscb Ind Ö en Afganistao Men aegb dat er 5000 opstandelingen zyn maar dit getal wordt door anderen overdreven genoemd eo volgens de laatste berichten gelooide mon te Pisjawar dat du Mohmands de greoa weer overgestoken waren zonder de troepenmacht nit die stad tegen beo afgezonden af te wachten Da berichtgever vao de Timeai is vol lof over de Guides die naar Malakaud een mararh gemaakt hebben te vergelyken hy den hiatoriachen marsch door datzelfde rtgïment in 1057 van Mardao naar Delhi gemiiakt tydena den Sipoy opstand Thans ontving het regiment te kwart voor negen e a onda den 26o Juli order om zoo spoedig mogelyk de bezetting van Ualakand ie gaan versterken De cavalerie ging te bnif één s nachts op weg en bereikte te half acht den volgenden ochtend Malakaod Dft 32 myl te hebben afgelegd De infanlerio te twee uur s oachia vertrokken kwam te vyf Qor den volgenoen namiddag te Malakaod Hierby moet mea ia aanmerking nemen dat deze maracb gemaakt werd over een weg waar men misschien meer vao de warmte te lyden heeft dan ergens anders in Indië en dat in de maand JaM ouder een gestaag klimmen de laatste zeven mylen en zonder water Te Makaland moesten dadelyk ds wachten betrokken worden en de aanvallen vaa een veel talryker vyand afgealagen worden In een telegram oit Kaapstad aan de Timesc wordt de opstand der Hottentotten tegen htt Dnitaobe gezag in de Zuid eat afrikaaosche kolonie bevestigd Te Berlyn haeft mea er echter nog geen bericht over ontvangen NIEUWE ZENDING EEMS€He CLiACi HEEREPi en D4MES flAi b$ flOEyN A Tan OS As Md Tailleur Kleiw E 73 73a GOUDA Teleph0on Xo Si Beurs van Vrkn Blotkrs 1 881 flBV 8 98 e 1 SS 1 8 t 86 86 b 1 I nV 63 1 63 98 f 98 1 1 ts w 75 m Ml 1 107 98 l 100 9 50 9 9 100 4 100 19 186 16 8 188 100 80 26 36 11 103 198 835 100 54 4 ii 68 99 64 6B 77 in 108 1 100 159 138 11 12 100 1 64 108 14 16 103V n 1 Ï87 S9 lOAUGÜSTaa Hedkland Gert Ned W 8 8 iltto diti dlio bdito duo iHto 3 HoNQjR Obl Gbudl 1881 88 4 It lib lo ichryvinu 1868 81 5 Oostenk 0 1 in pnpipr 1868 6 A ti ill züver 1868 6 PoRTüOjLi Obl met ooupoit 3 ditn ticket 3 Rusland Obl BiuoeDl 1811 1 4 dito Gecona 1880 4 dito bij Rolhs 1S8 4 dito bj Ilopo 1839 80 4 dito in goud o n 1883 6 dito dito Uto 1884 B SpAn r l erp t BohulH88l 4 TuHKBU öepr Couv ocD 1890 4 ec locning serie D Geo Ie niag aorie C ZuiDAra Esp v ohl 1893 B Mexico Old Buit S h 1890 A Vknezuela O d ioiibep 1881 Ambtikdam OSHk Htfln 189K 3 HOTTEEDAM Stid IrOf 1894 3 Nbd N Afr lUndo sv lutnd Arendah Tab Mij GartiftCHton DwiiMftalpohappy dit i Aru Hvpothcekb pnodbr 4 Cult M der Vorateut uind s Jr Hypothool b pindhr SVa MederlamiBche bank aand Ned HKodotmaalsoh dito N W k Vao Hyp b paiidt r 5 ttctt Hypothookb pandbr SVi l lr Ilypitbeekb dito 3 OoBTKNR Oost Htng bank atml Eli8L Hyp4ho ekbaiik audb 4 Ahreika Rqut bypoth pnndb 5 Msxw L t Pr Ij eu oort 6 NXD Holl fJ dpoorw M j annl My tot Expl T St 9pw aand Ned fnd fpoortvegm aand Ned Zuid Afr Spm saud 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALiESpoorwl 1887 89 A Eob 3 Zuid Ital Spwmy A H obl 8 PoLKN Wariohau V eeiion aand 4 ttusLGr ttu 8 Spw Miinbl 4Vi Haltiscbe dito aand Faalovra dtto aand 5 Iwang Dombr Hlo aaol i Korsk h Azovr p kap obl 4 dilo dito oblig 4 Ahkbika font Psr Sp My olil 6 Chic k Vortli W pr O v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver S Eio Or Spni eert v a lltmt Is Antral obl in goud 4 I jOutBT V Rth V1 lic Oort v aaad Mexico N Spw MIj lobyp o 6 Mus Kansas v 4pot pruf aiiid N York OntaBio West aand dtto l ona Ohio oblig 6 Oregon t alif 1 a by p ln goud 5 St l aul Minn Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line oi U hyp 0 B OANiDA Can 8outh f ert v aand 60 Ven C Hallw feNa loh dfi O Ö g Amstord Omnibus Mg aand 188 liotterd Tramwog Mtiatt annd SOS Ned Stad Am lerdum nand 3 1061 Stad Rottordara aan 3 106 BïLoiE Stad Aatttcrpoa 18 7 Si j 108 4 Stad Hrusiol I88B8 OV t aoKQ Thmso Uegullr OeselUch 4 U 1 OoBTENK Staatali ening 1860 3 ÜSVs lUy K K OoU B Cr 1880 3 Spjlnje Stad Madrid 3 1 68 34i Ned Ver Boi Hvp Spibl oort lU R E O Xj A 3S B Z3jde Damasteii 65 Cts tot li Qtt per M t F zoowol iSwarle Witte en üeklenrde HennebergxIJde Tan 35 Gti tot 14 05 per Meter Ulul üestreept Oeruit mei Patronen Dsmaat etc ca 240 Terscbülende Qual en 2000 verach kleuren Dessins etc vrtt van port en rechten tn hul $ STALEN per omgaande Uabbel briefport naar Zwitserland 6 llennebirg s Zijile fabrieken K en K llofl as ü n I c n ADVERTENTIEN Tot onze diepe droefheid overleed heden plotseling onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwd en Grootmoeder 1 Mejuffrouw CATHABINA VERBERKMOES in den ouderdom Tan byna 84 jaren Uit aller naam H B0DTER8 8 Gouda 10 Ang 1897