Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1897

Vrijdag 13 Augustus 1807 36ste Jaargang INo 1347 MmS m mm mmm I ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 tranco p r post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels tt 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De oudergeteekende verzoekt zaken betreffende de HCUOOMjCOMIHUSSUK te zenden tot 25 AUGUSTUS a a naar den waarnemenden Secretaria den Heer J W VORSTER alhier De SecretarU 3 H A am VOORT ELËGTKOHOTOKISCHE TAlflALÜBAim WbT rm UEUSFOHEERÜ BU bet reltrulk daarvan geschiedt liet tanden krllKen der Kindereu ZDNDEtt DE HIHtiTC PUK 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewezen kaa dat de by my ter ÏDzaf e liggende getuigschriften der nitatekeade resultaten ran Je ElectroDiotorlsche TaDdhalsbaudjes uiet echt zyu Mfc Men Utte op den naam van den Fabrikant UOUEKT UOLTl M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst vaa postzegel ad 95 cent door BOBERTHüLTZ Nijmegen Wederverkoopera gevraagd KoMnkHJke MaoMnale Fabriek DE HONIG BLOEM f v u II V van Schaik Co geTestigd te ê Oravenhage HepplerHraat X m 0 naby de Regenteaselaan lan Z M den KONING ran BELGIË Indien gUhoeMI gebruikt de alle rwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extraot liA E3LIA ITTHE FLACONS van 40 Cts 70 Cta en I verkrijgbaar hji Firma WOLFF Co Westhaven MOS Gouda E H viN MILD Veeratal B 126 te Gmda A BüUMAN Moordrecht J C RATEL A ND Bos oop B V WIJK Oudmalrr M KOLKMAN Waddinxveen Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en gehe me uitspattingen ii het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBi WAKING Hollandicbe uitgave met 27 afb Pri s 2 gulden Ieder die aan de versohrikkelgke gevolgen vau deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte loenng die het geeft redt jaariyka duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bednu ook in postzegels en in eiken boekhandel iu Holland Aulomaiisehe vallen L lï uor turroo kiikKcrlakki lil H fl J 30i THngen voortdurend einder toMloltt ïu no mtMn munen I duJundn ke ern In enu nftcbt telUn BÏob VKCralti weder op en IftHton iilft dx niiiiBto leuk n Veikuu tf t mi toeEoiiding Tftn tiflt bednig if onder rKmbuura Verzeinihnis Merkuur Comniititdit MüatHobnppy i Mchnbert € o AmM pilmn NZ Voorbargw SSS miim mmm te ÜOUDA ten oTerstaan van den Notarii G C FOHTÜIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1897 des morgens te elf uren oumiddellgk volgende op de tegen dien tyd aangekondigde veiliDg ran Huizen en Ërreu in het Koffiehuis HabMOMBc aan de Markt ran No 1 Een goed onderhouden ran gas en waterleiding Toorzien WINEELHUIS en ERF met onlangs gebonwd PAKHUIS daarachter en een een afzonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS in de Keizerstraat te öouda op den hoek der Komynsteeg Wgk K No 127 en No 456 Het Winkelhnis en Pakhoia zgn terstoadte aanvaarden het Borenhma is verhnurd voor f 1 50 per week No 2 Een onlangs gebouwd WINEELHDIS en ERF achter perceel no 1 in de KorayDateeg te Qouda Verhuurd bij de week voor ƒ 1 70 En No 3 Een WiNKELHÜIS en ERF naast Perceel No 1 m de Keizerstraat te Gouda Wyk K No 128 Verhuurd by de week voor 2 De percealen zyn de 3 laatste werkdagen vóór deu dag der veiling van 10 tot 3 uren eu op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLBEVEK te Oouda B EKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPELIEN HOLH S Quina Laroche BIf Staalh udende Q uina Laroche is ds meest krachtige en vemterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnllealandsche Qeneesheerea Verkrygbaar in flesachen a ƒ 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHHA De madam ing van den rook dezer Cigarettes geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen ala goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid oplossend en verzachtend Prys per fleachje 20 Cent Kkabpiubk HoLM Hofleveranciers Zeitl Dbpêt te Oouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De prys van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoeatellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt de huur 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogate ƒ 2 25 per week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen StoUwerck sche Borstbonbons gefiibriceerd na voomohrift van den kon UniTersitfflts ProE Gehm Hofrad Dr HariM Bonn hebben sedert 60 Jaren als Tensachtend Biddel tegen hoeeten heesohheid en aandoening der ademingsorganen uitateekende diensten bewezen By spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig oen bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes 26 cent Alom verkrijgbaar öuada r k f A BRINKMAU k ZOON Xlil Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen EINDERMODES benevens HANDWËRKPATRONENiMT IEDERE WEEK VEHSCHIJNT EEN MDHHER In ieder b tekêl mcarle platen motlekrontek feulUetou enz enz Ie Uitgave zoudergekl pUteii met 3 sngpAtf en i grootegekaipts patr Par IS urs 1 2A p poat l is 2e H als do Is uilg mot Iiuirüubovon 6 gekleurde platen y 1 75 1 90 Ke 9 v e H H 4r g H So ff bij bol 6e no L gekn patr n kou7 h 12o eon gekleurd Iraaio handworkpatroon S s SO PROEFNOiMER EN PROSPECTUS ALOM l tv 4 l lf oo fó l Kei elbaaii Harmonie Vrge BaaD WedstriJi Prachllse prijzen j j immm Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr xa et ixi g ericla t HEERENHUIS met TlJl staande aan den KATOENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamersmet Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon ZoNer Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeritihtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Het groote aantal zenuwkwalen TM zennwhoofdpiju af tot de voorafga an de kenteek enen vaa apoplexie ChnnmiitinrnfiTtejtüo tmlmit nog steeds olie mtddetan door de medisohe wetenschap aaneewend Eerat aut den nienwam djd kont de eor toe dat si door bet gebruik maken van den eenvondiesten weg namelijk laaga d hüid Moa phyaioloKiache outdekklDg gedaan Leeft die na handorde proefnemingen thani over de gebeelewanUl Tcrbreidls en terwijl aif in weteoKcbappelijke kringen de hoogtite balangstelUngwekt tevmteeiu weldaad blijkt te Eija voor de aan eonnwawalen lijdende mensènheJd Beie geneeii ie Is vitssTon den door dan gewezen Offloier van Oesandlieit Dr UomanWelssmann taVUehofenj n benut op do on dervinding opgedaan In eene 50 Jarige praktijk Uoor waasehlnv van het naofd naaaKl p r dKv worden daartoe K ehlktefl offen door de hnld onmiddellijk aan liet aeaaw seatel niedesedeeld Met dene geneeawljse werden werkelijk aohltterende ruoltaton T riüt g iW en sU maakte looveel opgang dat van een door den uitvinder gesohreven werkit OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlno B OMetlng bfnnen korten tijd reeds de ïle dmk verHchenen ie Dit boekje bevat niet alleoB vor het grootê pBbHek verstaanbare verklaringen omtrent liet wezen der menwere therapie en de daarmede lfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensoliappelljke verhandelingen nitde inediaehe bladen die aan deze gpneeüwijze gewild zUn soomede anobrift van tal van getnigiohriftcn vuu hooggeplaatste genoeehiiudigen onder welke P éaiira mtri rtr profMwar aan de polyklinTak ti PaHji rue Rougemont fO Sielnoreber mad dr prakllieirend ginesahaer aan kat kraaklinnlgen geilioht dB ChRrenton SanlltiUratli Dr Cohn te Stettin Qroismann med dr arrend artl teJÜhlIaaaa Dr P Foreitler ganBeihser dlrecteur van het hotpltaal te Agen Qeheimrath Dr Sahering kaalaal flataarala Bad Emi Darsai med dr geneeiheer directeur der galvano tharapeutlioha Inrichting voor ianuwll d ri tl ParlJS rue 6t Honoré 334 Conaul von Aiotianbaoh med dr ts Corfu Dr Buahaoh arroni arU da ZIrkniti Obiritabiarit Jacht med dr ta Weenan Dr C Bongaval la La Farrltre Eure lid vaa dan CDnasil Ctntral d hyglim et de Bantt In Frankrijk en vete iindereu Aan allen wier KenawK eilel meer of minder aanc daaa la of aau Kogenaamd cennwaebtlgiield lUden waarvan de kenteekenen ilju ohronlaaha hoonpljn migraine tohela hoof dpljfl bloadandrang aroote arlhkalbaarheld gejaapriheld alanelooahaid llohametijks onrust en onbahagslijka toft Und verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolge Oaarrui tooala varlammlngea oavermeaaM lot iprakea iwars toAgval moelelljk allkkaa allirhiid dar awrlobiaa nat wooptdaranda pl n DlaatselIJka iwakte variwakklna van lahaugen enz aOf zt die reeda ondai geneeaknndigt behandeling geweest zijn maar door de bekeqde miadelen ala onthondlngten an kondwaterkaor wrijven electriBeeren etoomlooi of zeebaden geen generlng of leniging bnnner kwsol gevonden bebbeu on ten slotte ziJ die vrcen gievoelen voor beroerte noautoe redes hebben vegena verachljDaelen ala zloh aanhoudend angatig voelen verdccvlnp la hat heofH koafHalJa nat dalitllgalW Ukkerlnpan sn denker worden voor do oogsn drukkende pijn onder net voeriioaH aalilng n la ortK hat voaaa vin hrl Bllng In en het alapen van handen an vosten aan al deze drie oatagbriln van sannwlUdera ala ook aan Jange melajea li dende aan bleekiuoht en kraehteloothald ook on cezonde lalft aan Jonge paraaniB die vaal mat het hoofd werken en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zich bet boven vermelde werkje aan te schafTen hetwelk op aanvrage koatalaos sa mnn verzonden wordt door Amaterdam door H XBBA1V St Co Helligeweg 42 Rotferdam F E inn SAIVTBIV KOI FF Apothekdr Korts Hoofsteeg 1 Utrecht I OHItV ét POItTOIV Uadegraclit bij de Oaardbmg F UILüp de loneste hvgienniach mediciiiale teutoontttelllng ie do Dr Welaemana aoba Oaaeei wijze door de Mediscbe JnriJ met Ue Kllveren nedaliie bekroond Per bas 90 et doozen 60 en 30 et pakjes 15 et spBÏtje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen anot b HoenderB en alle Pluimgedierte ü 0 45 per Vi fiesch Dooen met voer ter verdelging ran ratten en muizen 35 en 20 et Paks 10 eb AUes met gebroikBaanwflzing Hoeren eigeuarenvan 10 jaar Abonneeren voor Geurig en Onschadel k Xuiverlng svet tegen hranderigheid iclier achiige aangezicht en andere lichaamsroven en wonden etrakkeid en stekingen bij verzw ringen winterhanaen en voeten bij Bchur tt dauwormf eng Zoirert Tan onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen alch op voordeelige wyae voor de reinheid in hunne huurperceelen Tabn Patent H Stollen nitt itun imtitrin luiiUet Dis iliilg Rit tlicti Kr glini ntrlitliin p j Der groeae Et folg üaarnUnO ralmt H StoUm J mmtm htl Anlaa m rr i KMvltim tert iloneu Karhahmunam ft t ui kaufê ifaltdr tiniare fttefn Êicharfen H StoUtn mr ton unt dlrKl Oder toickm llunhmdimtm dim iniir lof mbtniUhtndl uufhIiitlU SS Pr UtM n uitd ZeugniaM jratk Mfld freae BINNENIiAND GOUDA 12 Aaguatoi 1897 Bedaokl voor bet beroep ta Vaaseen aan de Med Herformdfl Kerk door da D Boonstra la Onderkerk a d IJasel Mr S TKD Houten heeft gister aan een der AroBterdamiehe bladen een 9clirg en gezonden om lange dien weg de kieiera in district VI te verzoeken ter toorkoming van veranippering van stemmen hanne atenf niet op hem uit U brengoD Men verneemt dat de Btaatsoommiaaie voor de werkUeden peDaiouneering in het najaar har vergaderiügen zal bervatten De werkzaam beden zgn thana zoover gevorderd dat aUdau tot de raatsteiling van bet rapport barer overwegiogen aal kannen worden overgegaan Men meldt oit Graveobage Ken troepje zich Ditgevende vooranarcbiateD allen Hollandera tterk ongeveer v itien man bield eergiateren avood tegen middernacbteeDc betooging voor de woning van den juist eergisteren teruggekeerde o Spaantcben gezant b ona hof den beer De Bi uert aan den Koen terdyk Herbaalde malen klonk de kreet tleve du anarchie I c Door een agent der nacbtpolUie werden du betoogeri naar bet commiiaariaat aan de Groenmarkt geleid waar zg bonne namen opgaveo Zy beweerden wel te hebbep hooren schreeuwen teve de anarchie I maar niet te weten wie bet oitriep De oudste fan den troep was 59 de jongste 28 jaar Eenige dagen geleden bevatte een der Am sterdamsche bladen een advertentie waarbij voor een groote fabriek te Par s kaotoorperaoneel werd gevraagd zeer goed kuoneodu Hotlandscfa lezen eo acbrijven tegen 250 fraoos per maand Deze annonce waa gvplattst door een Parjizenaar H Clement lich eohier noemnoda B de Paravan en woneode aan de Dunne Bierkade te s Oravenhage Aangelokt door bet salaris deden zich doi lenden gegadigden voor en regende het brieven Mn bet adree van Mooaiear De Paravan c De politie vertrouwde het zaakje niet al te best en hield een ooje in t zeil en cooala later bleek was dit wel ooodig Genoemd beerocbsp werd Dinsdag namelyk FBVILLETOS 1 Bedeesde blozende jongelingen tussoben do zeveni tiea en twintig jaren trok ly zioh in t bjjzoDder aan zij beacbennde die dikwijls hulpelooze wezena en bielp ben aan diaooors en kennisaen met dat gevolg dat het veelbelovend opkomend geilioht een ware veraering voor haar had Egazamen hield zy gezelaohap eo treurenden benrde aij op Kortom Ckra Daalberg vervulde in onzen kleinen vriendenkring de rol van vertrsostende engel en vervnlde die rol meesterlijk Haar tegenwoordigheid was vooral een groote rertrooaling voor mevronir Leenveeburg in vier allerdroevigeten toeatand zij zioh met haar diep rijngevoelend gemoed zoo ten volle verplaataen kon Een vreeaelijke t jd was voor de arme moeder aangebroken de laatate lijdensweken van hare Ëmmy h ar grootslen sobat baar eenii st aangebeden kind Emmy waa alt d vroolgk en vel moed geweeat en aeheen blqkbaar baren toestand niet te beseffen 200 meeade ten minste mevrouw Leenwenbnrg totdat tjj op aekeren dag toen moeder en dochter als naar gewoonte in het schameruurtje rertroawelgk b elkander zaten na een oogecbHk zwjjgens uitriep Mama u denkt toch dat ik betar kan worden Ji rWal zeker mijn kind boe komt g daart ü in zgne wooing overvallen JQist op toogeublik dat bg bezig was de ontelbare brieven te beantwoorden Voor het verkrygon van een betrekking vr eg by in het antwoord toezending aan zgn adrea vau een postbewya ffroot vyf gulden die de afzenders rermoedelyk kwyt zouden zyn zonder bet bekomen der begeerde betrek kiDg De politie zette den man die zulke aan op liobting grenzende bestaansmiddelen zocbt als vreemdeling over de grenzen Tot de administratie van de posteryen is het verzoek gericht om wanneer er reeds postbewijzen aan hek adres vaq den Paryzeoaar in omloop zyu deze aladnn terug fcd senden aan de afzender Fatb beeft dezer dagen voorspeld dat op 13 November 1899 een komeet in botaing zal komen met onze aarde Zyn becyfering enz zyn oog niet ver genoeg gevorderd om te weten of het geweld vad den sobok ouzs planeet uiteen zal doen vliegen dan of zg zal worden omringd door eea vergiftig gaa t welk deu dood van alle levende wezens tengevolge za hebben Dit zat dos de kritische dag bg nitoemend beid worden t Is maar jammer voor de Pargache tentoonateltiog die t volgende jaar moet plaatH bebbeu Bg de politie te Amsterdam vervoegde zioli gisterochtend een man die opgaf pas oit dt gevangenis te a Hertogenbosch te zyo ontslagen geen werk te kuooeo vindfn en om onder daK tfl komen eergiateravond tus cheo Haarlem en Halfweg een 6jarigen jongen zoolang onder water te bobben gebonden dat by dood waa Door de recherche is hy naar Baarlem gebracht en daar weea bg de plaats aan waar hy de misdaad zoo hebben gepleegd By dregging werd echter nïeta gevonden wel werd opgehaald op eenigen afstand verder bet lyk van een 25 jarig meisje dat een brief in haar zsk had waarin zg kennis gaf zicb te willen verdrinken Die brief was met zeer verdrasidu hand geacbreven Ër wordt ia Haarlem wel vermist een jongen van 12 jaar De justitie en politie doen streng onderzoek De inscbryving voor den ihanen kraai wcd atrgdc te Amaterdam ia gesloteo Niet minder dan 97 eigenaars van hanen hebben van hnn instemming met dezen eigenaardtgeu wedstry l doen bigken Er komen vee banen van botten fjAoh men hoort zeldt n iets aangenaams als men een gesprek aflnistort dat niet voor ons bestemd ia dat hob ik ondervonden want van morgen toen ik in de oonversatiezaal was terwijl Cara piano speelde en even wachtte omdat zy de mnziek wegbracht ving ik eenige woorden op van een gesprek tussoben een paar Hollandsobe dames eerst later bemerkte ik dat zij t over my hadden waarsohynlyk dachten zy dat ik met Clars t vertrek verlaten had mevrouw van den Berg schrikte ten minste heel erg toen zy door myn hoesten bemerkte dat ik er nog was irMaar wat hebt ge dan gehoerd lieve kind dat u eenigszins zon kunnen verontrusten P tfAoh eigenlyk niet veel bijzonders ik verstond maar enkele zinnen van fgevaarlijke hoest ingezonken oogen eo dat de dokter niet veel hoop gaf Mtssofaien waren t maar damespraatjes voegde cij er zenuwachtig lachend by denkt u ook niet Ik had er ook zeker met naar geluisterd als ik mij niet geïnteresseerd bad voor die arme stumpert dio sÜ zoo beklaagden weinig dankende dat ik het zelf was I Maar lievert boe weet gy datP Er zün hier zooveel zieken waar hetzelfde op toerasselyk ia Ik merkte bet dadelijk aan de verlegen houding der dames toen mevrouw van dtn Berg uitriep O paa op daar staat zij I Rmmy verzweeg wat haar bet meest getroffen had omdat zij het niet zonder tranen aan haar moeder had kannen overbrengen De woorden 1 lie arme arme mevrouw I eeuwenburg ag zil dien alag nooit te boven komen hadden haar als een mes door do g el gesneden Naar bet Vaderland oit goede broo verneemt cgu door het ministerie Ta 0 jasiitie aMo du Amstardamsohe rechtbank eo bet gerecbtshol aldaar opgevraagd alle atukken betrekkelgk i bekende geding va docter Wallburgh Smidt die dao in de gevangenis door hem verpleegden Cohen beoevBos de heeren Domela Nieoweuhois en Hermaoa voor d n rechter daagdewegens laster en smaad en b oadeelingingoedea naam Dit de 246 aollioitanteo die zich hadden aangemeld voor de betrekking van machioist bg bet waterschap van de Lioge Uïtwatering ia benoemd de heer J A P vao der Hoeven macbiaint by de Rotterdamscbe Ltoyd Aan deze betrekking n verbondeo eene jaarwedde van f 1000 met genot van vrye woning vunr en licht Omtrent de dame die te Bergen p Zoom waar zg valsche ryksdaatdera uitgaf gearres teerd werd deelt de Zoom roede Voor den commissaris van politie gebracht zeide zy de rijksdaalders gevonden ta hebben in de Stationstraat f 21 en eenige centen erdeo in haar bezit gevondeo Dy het verhoor bemerkte do commiasarivan poütie tevens dat hy hier te doen had ro een oada bekeode v£n de jostitie Do da ie waa vroeger verdacht in Amsterdam Qt fcaelfde knoslje te bebbeu vertoond was eer der veroordeelo en bad nog 3 maanden gevannisatraf op haar kerfatok Door ootvlachting naar België ras zg toen den dana ontsprongen De haivaata dame ia geqaamd C J B 48 jaar buiiiTr van D v K Haar man is ziok werker in Aotwerpen De uitgifte ven bet vatsche geld kwam mt door de bnisvr van J B herbergier ïn de Wonwschestraat Zij kreeg argwaan doorda bet muntstuk zoo licht vi s en gat het aan De dame werd toen in arrest genomen in bet café van den heer Bremars waar zg wachtte op de tram naar ontwerpen By de verschillende winkeliers bad de dame gekocht borstels kant poederchocolade een pop kooien katoen en koekjes Alles voor geitnge bedrAgen zoodat zg veel terogkreeg Over midden en ooordirestetyk Doitachland Sleeswgk en een groot gedeelte van Denemarken heeft Manndng een buitengewoon hevig onweer gewoed De Berlgnsche brandweer moest niet minder dan veertigmeat uitrukken Op Norderoe Kr werd over het voorval niet meor gesproken maar Emmy was dien avond zenuwachtiger en gejaagder dan anders Toen Clara haar als gowoonlyk goeden nacht kwam zeggen vond zij haar overeind in bed zitten zij scheen blykhaar reeds op haar gewacht te hebben O Olara wat ben ik bly dat gy komt ik voel my zoo onuitsprekelyk bedroefd en ongelukkig van avond Beloof mij dat gij mama niet dadelijk verlaten zult als ik er niet moer bon ik woet hot tk weet l riep zy bartstoohtelyk uit irwat mevrouw van den Berg zelde is waar aaama zal don slag nooit te boven komen Ik heb er mij nooit in verdiept maar nu o hot is verschrikkclyk t Ik geloofde niet dat ik vroeg sterven zou en als oen enkele keer die gedachte by my opkwam dan hsb ik rüij daartegen verzet en my zelve overtuigd dat het onmogelijk was dat het niet mocht niet kon I Ik ben nog zoo jong o te jong om te starven n dan myn arme lieve moeder die reedi zooveel j eleden heeft Go I kan zoo wreed niet zijn haar het eeni te bet liefite wat haar overbleef te ontuomou ËQ lieve ülara ata ik dan bedenk hoeveel geluk hoeveel faeerlyks er nog op aarde is en mij dan dat akelige kille donkere graf Tooratel waar ik zoo ontzettend hang voor ben nep zij sidderend uit dan kom ik tegen God tegen myn lot tegen alles 10 opstand Och ik weet dat het slooht ia msar ik kan niet anders 1 Waarom moet dat alios F Waari m mag de én leven vroolgk gezond en gelukkiir alsof het hem reobimatig toekomt en waarom wordt het bidden en het smeeken van anderen die toch evenveel reobt op alles hehhon niet verhoord F Waarom worden tulke varaohoppeliogen geboren of ia een badkuecht door den blikiem gedood e n badgaat werd bewnateloos maar kwam weer bij Iu Deoemarken zyn verscheiden menschen door ddn bliksem getroffen eu tsl van boeven in de afCÏÏ gelegd De African Timesc vertelt van den onlange overleden mguspecalant Barnato bet volgende aardige geachiedeniaje Als knaap bezocht Barnato de laraglietificbe school te Londen welke reeds door zooveel nu rgk eo beroemd geworden Israëlieten is bezocht Toen hy deze school voor ftlt@d verliet kreeg Barnato van zgn ODderwgcxr die bed zeer geoegRO wan een penny benevens zyii zegen Jaren gingen voorhg De jonge Barnato maakte in Zuid Afrika fortuin eu d kleins Barney zooals hy op school genoemd werd was later een beroemde Barnato In den tyd toen halt Londen en Pargs In opgewondenheid geroahteu over den met schitterend gevolg bekroondan uitslag der onderneraingen van do Barnato bankc gevoelde Barnato opeeoa het onaltrgabaar verlangen om zyti vaderland en Londen terug te zien eo vooral de school waarin hg een groot deel zgner jeugd had gesleten Na groote moeite gelukte het ham zyn vroegereo onderwgrer terog te vinden Elerionert n zich nog vroeg hg den grgsaard die in kommerfolie omslandigbedeo verkeerde dat u my eeuH ten afscheid een penny gaaft No deze pamy beeft mjj oneindig veel geluk aangebracht en het doet my eel plsizier u die met rente op reute te kunnen teruggeven Daarmea af b i den diepgeroerden ouden man een cheque van 1000 pond aterling Tot lid der Provinciale Staten van ZoidHolland vBcatureWaldeck IS gekozen den beer A Hoi enbooin aoti revointiooair met 2251 stemmen De beer Dingemans van de KanteelH kreeit er 11G2 de heer CbiHlaio 769 on do heer Wiriox 699 In de vergadering der Kamer van Koophandel te a Graveobage wees de voorzitter de heer Koayrer op het lichtpunt in den toestand van handel en nyverheid dat volgens berichten de minister Lely een poit vooi de gewenschte Scheveningsche haven op de Staatsbegrootiog zou brengen Iu Fraokrgk worden tegenwoordig violet bassen en andere anaar ioatrumenten van alumininm vervaardigd en met veel succes iu denhandel gebracht Men beeft bevonden dat het geluid veel waarom sterven zy met voordat z howusli a krijgen P fFoei Emmy wat een waaroms I Kom g moet gaan rusten ge zijt wat opgewonden margen IS bel weer beter ge gaat den taatsten tyd immers mot a fateruit P lyNoeo Clara ik wit niet langer dat gij zoo tegen mij Bpr ekt sedert van morgen is do sluior van myn oogen gevallen ea begryp ik mijn toestand ten volle Troost mij daarom niet met praatjes waaraan gij zelf niet gelooft msar spreek liever met m ernstig en vertrouwelijk daar heb ik behoefte aan Goed hoveling maar onder é xi voorwaarde dat go kalm hlyft en niet meor zooals straks dingen zegt die ge zeker met meent Dit zeggende giui zij op den raad van het ledikant zitten en trok Emmy s mager gezichtje naar zich loe De groote gnjre ougcn keken haar met eee uitdrukking van onuJtspreketykeu weemoed aan en een lichte blos kwam op de bleeke wangen toen Clara zaoht centgzins verw tend zeide tfOp de meeste vragen kan ïk u geen antwoord geven maar op du laatste wet Waarom zulke verschoppelingen gel oren worden of waarom zij niet sterven voordat zy bewasleyn krggen P Fooi myn klein verschoppelingetje dat moest gij ton minsteniet vragen Bedenk eens wat de laatste achttien jaren voor uwe lieve n ceder geweest waren al haar kleine ondeugd haar reeds oordatzy bewustzijn kreeg verlaten had Ik maak je misschien heel ydel aUik zeg dat de zonneschijn het geluk al hst genot van de aarde voor haar niet opweegt tegen dat ééne kleine verschoppelingetje dat nooit geboren bad willen zijn Wordi ftreol d