Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1897

4 68 4 15 t ti 6 61 6 14 7 81 7 6 8 S6 1 61 67 10 8 14 ir S M f 7 1 10 04 r Ifi f i oa f 10 11 t lt w i lS f 10 1 t Jo t l6 i 40 6 10 t M 7 10 H I 8S 1 10 10 S7 10 4 U IO 1 44 i to S 4 4 10 4 M i at 17 7 8 0 8 87 10 09 1 B4 0 r 4 59 f 17 f 0 47 V 1 01 f t 4 17 4 w f 14 0 § V 6 04 r 41 B 10 01 f 1 14 S Ó 4 06 4 99 8 10 5 18 t 47 7 4S 1 10 10 07 10 1 6 0 tJ D A 1 M8TI1SAH 00ud i 81 10 17 11 10 t n 10 7 1 8 K iBirt o ai l l 17 10 60 IJt 1 11 6 10 Directe spoorwegverblndlogen met GOUDA Zomerdlenst 1897 AaDgevaDgeo 1 Mei Tl d vao Greenwlcli a A rr IL 1K RüK 0 900970 KI Iflil 11 11 ll illS lS U 1 84 8 42 8 57 4 8 4 K5 6 82 K 51 6 14 7 81 7 59 8 86 t 61 9 S7 10 9 90 9 87 9 64 10 11 11 19 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 7 98 8 40 9 98 1 68 4 R O T T 1 R D A M fl O ü D A 86 11 60 18 87 7 46 8 11 9 00 9 47 GOUDA DEN HAAG fï ij Hl i jJii l i f ÖI 9 4 M4 10 44 IU liM lil J U M l l DEK HllO GOUDA S4i4e 6 48 7 80 7 48 8 85 4 lO U 11 87 18 811 86 1 44 8 40 4 0 4 S8 6 S0 11 7 18 7 66 0 18 Voorb 6 10 17 1 41 4 M 18 8 84 i ZMW 10 88 1 56 4 68 O 8 iSe U S 17 10 48 8 08 04 S Qoadt 887 608 18 g 0Sl l l 10 6411 67 11 0 8 17 8 14 4 08 4 83 6 16 60 7 48 8 11 10 10 U T 1 o H T S O O D A 88 7 46 8 4 1 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 8 U 7 8 07 10 01 8 8 0 10 88 ll 4 18 7 18 11 Oadantci 7 07 8 14 10 48 4 84 8 Ooildt 7 18 8 87 8 81 110 61 11 10 11 111 81 S 4 4 87 10 07 7 888 18 9 M lO M AHSTIKOA U e O O D A 8 18 9 06 10 41 1 6 1 46 4 11 7 46 1 14 1 1 11 11 IM t l 4 4T 41 1 4 41 10 84 10 4 a 6 0 7 7 668 81 07 10 1 lff7 VÏ V87 8 17 4 06 66 8 8 10 1 Oud 6 46 64 1 14 4s 10 41 j2 lrJ 7 l i o io 6ill j i M i 6 0 8 4 7 6 n i ii 10 6 1 48 11 18 10 17 1 11 41 r ker is dan by de honteo intlrumeoten en in bet bgsooder komt dit uit bg de hooge notenDe Vereemging van anikerfabrikaotea in Daitschland heeft besloten dit jaar aan het ministerie ran oorlog daar te lande tpdena de de manoeuTrea gratis een hoeveelheid suiker te verachaffen voor een geheel regimeut infanterie ten einde een proef te kunnen nemen in hoever dit voedingsmiddel tot opwekking der spierkracht kan dienen Een zonderling die al raeermalen voor de Ha Bcbe rechtbank verscheen stond daar on weder terecht beklaagd uit een bok te Leiderdorp 5 koogDen te hebben onttreemd De man bad de eigenaardige gewooate om van den nach den dug te makfQ een tiefbehberg diq hem volkomeo vrgataat gelgk 6e preiident opmerkte mits hg tattèr niet giog telen Wat na eigenlgk den man had gedrereo om de konijnen te stelen bleek niet HgeeU wist bet niet te vertetien ratt r betuigde syo oprecht berouw Ditzelid heeft bg efeuwel al zoo dikwgis aan de re terd teraekerd dat de officier vao jastitie er geen geloof meer aan heohtta en 6 maanden vorderde Bet Brit med Journal aialdi dat de Igkver branding in Engeland voortdurend loeoeemU Het aantal Igkverbrandiogen in 1896 in h fc crematorium te Working toegepast bedroeg 137 Alleen in het j ar 1895 werd dit aantal oog o ertroffea met 13 het bedroeg toen 150 In 1886 kwamen 10 in 1887 13 iu 1888 28 iu 1889 46 in 1890 54 in ISUl 99 in 1892 104 in 1893 101 en in 1894 125 lijkverbrandingen in Workings crematorittm voor Sen telefooojuffrouw te Berlga vrerd voor cenigen tgd opganobeld door iemand die baar aansprak als snoesje en lieve engel Zg begreep dat men baar voor deu gek wüde honden en schelde af Eeuiga oogenblikken later werd er ean tweede jofiroow opgescbeld door hetEeHda nammer en ook sg hoorde zich allerlei lieve naampjtja geren zg verzocht ernstig daarvan verschoond te bUiTeo en toen dat niet hielp beklaagden zg zich bg den aanwezigen chef Deze bracht den vlflitanlcpreker bet ongepaste van zgn gedrag oodt r t oor en nu bleek het dat de man nog we leti anders dan zoete woordekena kon zeggen Hg riep den chef allerlei beleedigiogen toe Hut nummer van waar die scheldwoorden kwamen waa van een koffiehoia De eigeoaar daarvan wilde eerst deo klaot die geteiefoueerd had niet verklappen maar toen men dreigde hem zalven aansprakelgk te atellen gaf bg eindelgk den naam en bet adres op Ër volgde daarna een aanklacht tegen den beleediger die verontaoboldigingen weigerde en hij is thaua veroordeeld tot een boete van 100 Mark Het O M had 300 Mark geëischt Te Stargard iu Poromeren is het oit oitdrukkelgk verboden te rooken Onisnga werden een twaalftal vreedzame bewonera van het plaatnje tot ban gienzetooM verbazing geverbaliseerd omdat te op atraat rookten men bracht hun onder bet oog dat k6 een politieverordening van hat jaar 1840 haddan overtreden welke verordening nog ateeds vau kracht is en op grond waarvan zg zich tot 5 Mark hoeten elk aagen veroordeeld Toen zij zich op de onwettigheid van dit optreden beriepen bracht meti hnn een geelgeworden docomeat onder den nena waaruit zg bet volgende vernamen Ingevalde boete niet betaald wordt biij oeo dan door da wet gestelden termgn van één week kan den delinquetten e n dracht slagen worden opgelegd naar verhouding van den omvang der opgelegde verniogeuSBtraf c De onfortuinlgke rookera xw en verblaft stil en betaalden 8 86 S 49 8 49 9 66 9 C6 6 68 6 08 6 11 6 19 6 96 7 86 7 88 7 8 7 48 7 66 8 88 4 66 6 06 6 14 6 81 6 97 7 Oeada Uoordreobt Kieuwerkerk OapeUe Rotterdam Rotterdam OapeUe Hteuwerkark Uoordreoht aouda Iq een hotel te New Tork ging dezer dagen een heer met eenige anderen een waddeuscbap aan dat hij binnen et n nnr een jonge dame die zooeven was aangekomen ten bnwelgk gevraagd haar baud gekregen en haar iu t huwelgksbootja geleid zou hebban De wet belette dat niet Bg stelde licb aan de dame voor zg nam zgn aanzoek glimlachende aan een predikant werd gehaald bionen een uur waren zg getrouwd en dan volgende dag vertrok de winner met bet bedrag der weddenschap en met zgn vrouw Kort daarna o tdek e m n evenwel dat het paar reeds lang man en vrouw was en rondreisde om in verachillende hotels dezelfde oplichting te plegen Een geschonden geheim De voorzitter van den gemeenteraad van Neede deelde in de jongste raadszitting mede dat kon worden afgeleid uit een reclame tegen den aanslag in den hoofdelgkan omslag dat het geheim eener vroegere besloten vergadering zon geschonden zgn Er werd besloten om die reclame te stelten in handen van deij officier van justitie teZut C l ten einde vervolging in te stellen tegen die dat geheim heeft geopenbaard Het ia bekend dat de bergbewerkera die in da zootmgnen in Qalicië werken niat dagelgks of wekelgks naar bet terrein hunner onderaardyche werkzaambedeu afdalen maar er hunne woningen hebben en met bun geheele gF zo daar verbigf houden zoodat velen huoner in geen jaren hat daglicht hebben gezien In ilea loop der tgdeu ie er lu die mgnen eene kleine stad ontstaan die tbaoa eene bevolking van ongeveer 1000 zielen telt manoeu vrouwen en kinderen w iarvao velen ztlfs oog nooit bet daglicht hebben aanschouwd Deze merkwaardige stad diep onder de oppervlakte der aarde bezit bare eigen kerk een raadhuis een theater en verscheidene vereeuigiogBlokalao heeft goed aangelegde itrateo en mooie raimp pleinen op welke men zelfs gedenkteekeoen aantreft alles in het sneeuwwitte gekristalleerde bergzout uitgehouwen ï i tegenstelling met het leven in eene kolenmgn moet dat in een zootmgn zeer gezond zgn vooral omdat het zout alle vochten eu achadelgke dampen absorbeert en men geen gevaar loopt van het ontsnappen vau doodeIgke of ontplofbare gassen Iu de laatsten tgd heeft men io bet stadje ook electriBche verlichting ingevoerd waarmede thans een aantal gebouwen prgkeu Ook een anntal andere uitvindingen van den nieowec n tgd wordt toegepast De verliohtiug beeft op bet gekristailaerde zout een tooverachtig effect De bewoners der oot tad schgoeo niet bet minste verlangen te koesteren om hon onderaard ch verbigf met een boveogroodsch verwiaielen al kunnen wg ons dat niet voorstellen Zooal gezegd ii leven velen bunner er van hunne geboorte af en zgn de blanwe hemel zon en maanlicht enz voor hen even onbekeode dingen ala voor een blind geborene Men meldt ons uit Amsterdam Maandagavond werd aan het collega van regenten over da strafgevangenis alhier telepbonisch bericht gezonden dat r een opstootje in de gevangenis waa losgebroken met verzoek om dadelgk over te komen Aan het verzoek werd weldra voldaan door de heeren Westerwoudt pres Boelaerdt Boyaards en Daniels seor terwgl ook de fungeerende directeur van politie cich bg hen vervoegde 19 96 19 89 19 89 19 46 18 66 ll ïl 18 18 11 98 11 86 f 11 48 1 61 18 88 9 68 10 19 10 89 10 86 10 48 10 49 11 64 19 08 10 18 Bg aankomst in de gevangenis bleek dat ontevredeuhwid was ontstaan over het aten De pot schatte dien dag boooeo en un bewaarden de logeergaaten dat da boonen zuur waren zoodat zg niet verkozen te eten Een beUch Uwaai was daarvan het gevolg Met bankjes werd tegen de deur geslagen zoodat de directeur eindetgk genoodzaakt is geweeat ander eten aan da gevangenen te veracbafien Toen de commissie alzoo aankwam was alles weer rustig maar men deokt dat bet zich spoedig lal herhalen zoodra de boonen weer worden voorgezet Intnaachen is gebleken dat de qualiteit niets te wenscben overlaat De Minister van BionenlandBcbe Zaken overwegeode dat wegena de uitbreiding van het monden klauwzeer bg He herkauwende dieren en de varkens in een gedeelte van de provincie Zeeland geen voldoend uut meer is te Terwachten van de handhaving van sommige maatregelen welke bg het heerschen of btj het dreigen van die ziekte toegepast moetan worden heeft goedgevonden met betrekking tot het monden klauwzeer bg de herkauwende diereu en de varkens io de gemeenten van de prov Zeeland gelegen op het eiland Zaid Bavelaod buiten toepassing ta stellen de volgeode maatregelen Io merking van vee 2o afaloitiog Vin boeven enz en vervoer uit eu naar afgesloten kringen 3o ontsmetting 4o vervoer van vee naar beimette plaataen 5o afzondering Io zgn Ercoiekc van de Stemmen voor Waarheid en Vrede breagt dr Bronsveld bolde aan de af etreden ministers voor de toewgding en de be1 raamheid waaraaee zij zich van hnn taak hebben gekweten dearbg o a verklarende dat de heer Van Hunteo als bewindsman algemeen il meegevallen Ook aan de nieawe ministers zal niemand bekwaamheid ontzeggen Wat echter betreft de beginselen die het oienwd Kabinet zullen leiden achrgft dr Bronsveld Wg willen eau afwachtende houf ing innemen Menigeen ia zoo gehe I auderi geworden siuds bem gezag was toevertrouwd Dan ziet men welk een groot verschil er ia tnaaoben theorie en praktgk Wg twgfelen er niet aan of meer dan een der na opgetreden mioiatars zal al spoedig inzien dat eau zetel achter de groene tafel een meoscb op veel dingen een ander oog geeft dan een plaats op de groene banken Toch zgn wg niet geheel gerust Wg vreezen dat in dit kabinet de beUngstelling iu sociale vraagatakkeo te groot zal zgn oT laat ons het liever z6ó zeggen wg vreezen dat meer dan een minister den ataat al te zeer betrekken zal in de oplossing van hetgeen men noemt de sociale vraagstukken Er is bg de mannen van de Liberale Unie een naar ons gevoelen te ver gedreven liefde voor hetgeen men pleegt te noemen de gemeenficbap Op zich zelf ia de gemeenschap een lieflgk een echt chriatelgk denkbeeld Buiten het Christendom is men er geheel onbekend mee Maar nu hebban wg er betw iar tegeui dat het geeatelgk denkbeeld dat io de taal der kerk door gemeenschap wordt uitgedrukt door onze socialisten wordt gesekolarizeerd en men er onder gaat verstaan wat men tot heden noemde den Btaat c Wanneer de Staat zich al de bevoegdheden gaat toeeigenen van de gemeenschap zooala het Christendom die op at dan anticipeert hg Wg sgn nog niet zóó ver dat men zeggen kan één geest bezielt het organisme van den Staat alle burgers ign ten nauwste aan elkander verbonden ala leden van één lichaam Dat dit niet zoo is hlgkt o a biernit dat de Staat wetten maakt en maken moet om tot stand te kaanen brengen wat hg voor de gemeenschap noodig acht En de strekking van die wetten ia voor een goed deel geen andere dan dat men steeds nienwe belastingen oplegt aan de meer en zeer gegoeden Wg hopen dan ook dat dit ministerie in zgn gver voor de gemeenschap zich zal weten te aatigea en niet zal handelen zonder verstand 1 47 UtMCht WMtden AwtttduiG Ona 7 10 M4 7 M Wg wensoben voor niemand onder te doen in belangstelling bartelgke belangstelling io bet tot van armen invallende en van allen die in meerdere of mindere mate alachtoffers zgn van onze eoonoroiache toestanden en wanverbondiugen Maar wg meenen ook dat de werklieden zelven zooveel kunnen doso om hun lot te Terbatereo Hen daartoe op ie wekken uit den mg temimen vat hen twtemmert dat mag dat moet maar men make hen niet allen tot staatskiodereo in dieu sïo dat men hen leert vab bonjeugd aan te steunen op dan ataat Wg hopenbewaard te btgven voor het opkomen an eaogeslacht dat zóó tegen allea ia vera kerdc dat het geen plaats meer beeft voor eenigrartrouwen en tot artikel 1 van zgo rjmbolaaheeft Ik geloof in den Nederlandschen staat die zgn acbatkist tot m o beschikking steil ioziekte en werkeloosheid bg ongelukkea enonderdom tot aan mgu fataoenlgke begrafenis Amen In de dagen der verkiezing hebben de liberalen herhaaldelgk verzekerd dat zg geen vgnnden zgn van kerk en godsdienst Van rebn hunner gelooven wg betook Wg noemen geen namen maar ook onder onze nienwe ministers treffen wg loanoen aan die getrouw ter kerke komen en openigk hebben getoond dal zg den godsdienst niet baatten maar eerden Al ia hun dogmatiek de onze niet en at wgken hun godsdienstige inzichten ver af van de onze g mogen vertrouwen dat zg Gode zullen geven wat Godes is Zg zullen niet boelaerea om de gunst van Rome maar evenmin zieb laten leiden door de atheÏ4ten £ 0 vader en moeder in de Frans Balaatraak te Amatardam waren Zondag den geheelen dag onder den invloed van sterken drank De drie nog jonge kinderen kregen geen eten daar moeder niet kookte maar wel kregen zg klappen Een paar bnnrvrouwen aonden dit niet langer oitataan zg brachten den kleinen wat te eten Dit waa echter niat overeenkomstig den wil dar moeder deze nam het eten en w erp bet t raam uit De politie fverd daarop gewaarachnwd doch de se ziende hier niets te kunnen doen moest onverrichterzake terugkeereo De Leidrche Wielrgdera Vereeniging AI1 Bigbt he ft evenals voorgaande jaren ook uu weder besloten haar jkerlgkscbeu wegwedatrgd op Zondag 22 Augustos te doen verrgden Ten einde aan de roepstem van den A N W B gehoor te geven om geeo wegwedatrgd meer te organiaeeren zag zg tich verplicht haar bekenden lOOK M wedatrgd Leiden Utrscbt te doen vervallen en daarvoor in de plaata te stellen eea 25 K U wegwed8trgd voor amateu S een 25 K M wegwedeirgd voor profaasionala en een ló K M w wedstrgd Handicap voor leden van i ll Right f Deze wedstrgdeo die nationaal zgn zntlen uitsluitend voor amateurs eu profeasiont Is volgens de bepaltngeu van deu A 7 W B zijn opengesteld Het is een goed denkbeeld van dei burgemeester van Dordrecht om te trachten eeuigazina leiding ttf geven aan de bg het bezoek der Koninginnen aan te brengen atraatrersieringen der burgerg Bg publicatie zgn de ingezetenen die indiridueel of straatsgewgze versieringen wenscben te bekostigen nitgenoodigd overleg te plegen met het bureau der gemeentewerken Zóo kan man tot ieta goeds komen Bg het bezoek van het Dnilsehe keizerpaar te StPetersbarg bad zooa s vermeld werd ook eene tooneelvoorstelling pltata op het Olga eiland bg Peterhof Er was een theater op het eilandje gebouwd dat 500 personen koa bevatten en natoorlgk door leo nitgelezen gezelschap ge heel bezet was Opgevoerd was een ballet waarin de ver eenigiog van Felaas en Tetis werd voorgesteld het decoratief dat het eiland in den rivier gelegen weergaf was betooverend schoon en vooral de danseres dte Thelis voorstelde wekla de bewondering van da hooge gasten £ en schittereode apotheose besloot de voorstelling 1041 10 88 De St Üt c bavat eeo nilireksel oit da verslagen der oommissiSn van toezicht over den laortocbi hat niron na Uadrerhoiten t Amterdun sn Bottardtm oter da warkuumbcdu in 1896 Het UndrarhDiienTerToar orer Amsterdam H orer bet algeloopao jaar wederom ao inig beteekenu I In bet gebeel bedroeg het getal persouan Idia ale landverbnimra ait dete ha en tertrokkaa 1724 legea 1776 ia 1895 1651 ia 1894 3518 in 1893 en 7036 in 1892 Feitelijk wai het aaatal lamlTerhuiaerB io 1896 nit Amiterdam a er EngeUche baten naar NoordAmerika en Zoid Afrika terlrokken balangrgk grooter beigeen der comniisain bleek ait bet groot aantal perionen die zich om inliebtingan aao ha bareaa rerroegdeo doch daar eg grootendeels ran hier naar Ëagelaod ale kainitapaasagiera werden erroeid weren de wettelgke bepalingen op ken niet van toepaafltng an outenapte dit rerfoer aan de oentröle dflr commieeie Ta Rotterdam bedroef bet totaal rerroer in 1895 14 43 en in 1896 11063 dueeentotaal minder in 1895 ran 3080 penonen PosterUen es Tclegraphle In Konmanië ie bet postkantoor ta Zatreoi opgehetan en ign nienwe postkantoren goteatigd ta Plosca Hetion en te Cotroceei etatioo Tan welke het eerste roor den dienst der pakketpost en bet laatste roor den dienet der gewone en lalegraphi oba postwiiseli is opengesteld De tabel dar pakketpost worde dienorereenkomstig gewgaigd en aangerold De koers voor de postwieeela nit Cara9ao ia nader bepaald op f 109 roor elke 100 in Nederlandsobe mnnt Da bglaga A behoorende bg no 17 der Verumeling ran 1893 is dienorereenkomitig ta wgsigen Bg Koniakljjk beslnit ran 23 Jnli 1897 no 27 ia aan den directeur ran bet postkantoor te Middelburg P Polrliet rer ganning rerleend tot het aanoemen der rersieraelen ran bet ridderkruis Sde klasse mo bet borstbeeld ran den Berrgder ran de Vereeoigde Staten ran Veneznela hem dcor deo President dier Staten gescbookcti Benoemd 1 Ang Tot booMoommies bg bet hoofdbeftnor mr A Kilant en tot adjonot oommiea jhr mr F Beelaerts ran Blokland Tol brierangaarder te Graauw A de Ngs 1 Oot Tot inspeotear der poatergen en tel graphia ta aGrarenbage B J R üngel bragt thao inspeetear der poatergeo en I telegrapfale in algemeeoeo dienst werkzaam bjj het boofdbestonr Verplaatst 1 Ang De klerk der postergen 1ste klaaee G Timmer ran Enkbnizen naar Amersfoort 1 Oct Da klerken der postergen en telegraphie 2de klaaee A C Iske ran Gulpen naar Schagen J B Hodiamoot tan Leeuwarden telegraafkantoor nasr Gulpen en A K Damstra ran Amsterdam telegraafkantoor naar Leenwarden telegraafkantoor Werkzaam gesteld 1 Ang Aan de inspectie der postergen en telegraphie te Utreoot de commies der tale graphia 3de klasse H ran der Meulen te Bolsward Verlof rerleend wegena ziekte Aan den osmmies der telegraphie 2de klaase D R ran Urk te AmsUrdam ran 20 Juli tot 19 Angnstus a s Ingetrokken 16 Aug De t jdelgke werkzaamstelling bij bet hoofdbestuur ran dan commies der telegraphie 3de klasse n Batnareld en geplaatst te Arnhem Eerrol ontslagen wegens lichaamsgebreken onder dankbetuiging roor de rele en goede dieneten door bem asn den Lande bewezen 1 Oot De inspectenr der postergen J J Doffegoiea te s Orareabage Eerrol ontalagao 1 üapt De brierangaarder P Bruins Mulder te Wahe Orerieden 20 Jnli Da brierengaarder R Klooster te Kllawontadgk Kantongerecbt te Goada Zitting ran Woensdag 11 Ang 1897 Da rolgende personen zgn reroordeeld wegens ViiBohaig orertreding D r W ta Reaawgk tot f 3 of 2 dagen H K te Oooda tot f 5 of 4 dagen U E ta Qonda tot f 10 of 8 dagen J T d K ta Gouda tot 1 12 of 8 dagen J B ta Waddingsreen rrggasproken Orartrading pror Reglement G r d N ta Bodegraren rrggesproken Orertreding der politiererordening te Nienwer kark B T ta Mieuwerkerk a d Llaael tot f 0 50 of 1 dag Orartrediag atgem politiererordening ran Oonda H E B U Gouda tot f 1 of 1 dag D T an B W te Gouda ieder tot f 0 50 of 1 dag B S te Amsterdam rrggeeproken Openbare dronken ohap J 8 C K en A H r 8 zwartende P P ta Waddingsreen J J W V te a Grarenbsge J B te Uonda en J J r d K zwerrende ieder tot f 1 of 1 dag H r V te Waddioga eou A T te Gouderak J r d H zwerrende Q C H J L en A L te Qonda ieder tot f 3 of 3d W B te Gouda en W G te Boskoop ieder tot f 0 50 of 1 dag J A C zwerrende tot f 1 of 2 dagen C D te Gouda en J B te Gonderak iedertot f 5 of 3 dagen Openbare dronkenschap 2makl gepleegd J J te Gouda tot f 6 of 6 dagen Openbare dronkenschap bg zerande herhaling C B zwerrende tot 7 da d eo opzendiog roor e n jaar roet rrgspraak ran het meer d r ten laste gelegde Buttenlandsch Overzicht De pers ran alle landen is getroffen door de grooter bartelgkbeid die Oznar Nicolaas heeft gelegd io zgn toost nu te Peterhof rergeleken bg den tafeldronk dien hg rerleden jaar te Breslan uitbracht eo die toen door het verkeerde orerbrengen der woorden in DuitsohUnd zooveel opschudding beeft rerooizaakt Wel wgut men er op dut keizer Wilhelm rrg wat enthooaiaster was dan ds Czsar maar daarbij hoodt men vooral in Frankrgk rekening met het rerscl l in karakter ran de twee monarchen De sNowoje Wremjar ziet in de rederoeriogen een waarborg voor do eensgeaiodheid der twee mogendheden ook in zake du Oosterache qoseatie en maakt rao de gelegenheid gebruik Tnrkge er op te wgzen dat het maar heel Kauw het rredestractsat moet ooderteekenen en zgn troepen nit Thessalië laten rertrekken Da sNeueata Nachrichtenc zoekt wie de tgand zgo kan tegen wien keizer Wilhelm zich nu zon keeren wanneer de rrede rerstoord werd eo ontdekt Engeland Maar het Biimarcbiaaoicbe orgaan Igdt nn eenmaal aan aniilophobie De sVoas Ztg a ia zeer tsrreden over de verhouding tot Rusland De toenadering tnsachen de twee hoven het blad heeft eerst gewezen op de wantrouwende politiek ran czaar Alexander UI heeft openlijk plaata gehad eo niet in geheime tractaten die vroeger of later op ongelegen tgdatippen pnhlieb worden men denke aan Bismarck s onthulling o er bet tractaat met Rnslaod Andere rrianden van Dnitschland Oostenrijk met name kunnen orer deze goede verataodhouding niet andere dan rerbigd egn Het alot ran het artikel ia nog al aardig De Voaa Zig e zegt En nu nadat de goede bedoeliogen ran Rusland op zoo bevredigende wgze gebleheo zgo moet ook bet Inatste reetje van misnoegen daarover verdwgneo wanneer het ooit bestaan heeft dat Rnslaod ernstig moeite doet ook met Frankrijk op goeden roet te staan Wanneer een Fransch stoatsman er toe kon besluiten iu te stemmen met de lens dat de iostandhooding ran den algemeenen rrede het voorwerp is ran ons roortdurend atreren en onse innigate wenscben dan bleef er roor Europa niets meer te wensohen s Voor de komst ran president Faore worden in Rusland groote toebereidselen gemaakt zoowel te Pelersborg als te Moskou lotosschen kon het wel eens zgo dat die toebereidselen te Moakou voor oieta waren De correapoodent ran de Standard toch seint dat de Czaar berolen heeft dat de geachenken aan preaident Fanre in waarde die aan keizer Wilhelm eo de keizerin met mogen overtreffen en dat ook het gemeentebeatnur ran Moskou den presideot niet mag uitnoodigen Ala dit bericht waar is dan zal ook de PeterBhurgaoho raad het bedrag roor de ontrangst ran den president toegesUan iets moeten rerminderen Dit alles zon den Pranachon wel oena een klein kond badje knuuen zgn Het Igk ran den heer Canoras ia naar Madrid overgebracht Het werd vergezeld door de weduwe van den ond miniater preaideot door den minietar van koloniën eo door deu hertog ran Sotomayor als vertegenwoordiger der koningin De begralenia zal met groote plechtigheid geaohieden Als alippendragers zullen fnngeeren de maarschalk Martinez Campos de president ran den senaat eeo ridder van bet gulden vlies een lid der academie en een boofd officier der marine De officiëete rouw zal drie dagen duren Alle buitanlandache ministers die te Madrid rerbigf honden hebben zich near het ministerie ran bnitenlandacbe zaken begeren en den onderataataaeeretaria bon leedwezen betoigd Do gezanten en conanls ran Spanje hebben der regeering telegrammen toegezonden waarin zj hunne groota rerontwaardiging orer dea moord te kennen geren De renaters der conserratiare dagblad bnreani ran het Atheneum en ran het gebouw der I conserratievo partg zgn met zwart behangen Kardinaal Mooeaoallo heeft telagianmen van rouwbeklag san da regeatea en uan de weduwe ran deu vermoorde gezonden De geheele s ad is in rouw De rjgenle heelt aan metrouw Canovaa den volgenden brief gezoodan 1 Uiep bewogen door bet rerachrikkeljjk ongeluk dat u getroffen heelt kan ik geen termen rieden om n mho smart te bajchrg en Ik zonde n woorden fto troost willeo Bchtgven maar ik kan slfchla met o den dierbaren man beweentn die a verloren hebt en dieu u zoo ze r h bt liefgehad Ook ik beb teH verloren Ik heb tlians Jun oprechten raadgever niet meer die rog zoo trouw heeft ter zgde gektaaa D schitterende iensten die hg mgnen echtgenoot Mijne kinderen tereenigeo tioii met mg in dezen rouw dia de kroon en 1 et volk dragen Al oore gebeden golden hein Dat de hemel o de kracht moge schenkeo om in het ongeluk te kunnen beruslen Wat don deu moordenaar betreft moot deze zgn leedweieo te kennen hebb u g eten d t hg met generaal Polatiéja b eit gedood Ook hoeft hg terklaard de anarohi lon tan Baroelono en den doder Null dlein de Philipigneo werd gofueileerd t hebben willen wreken Bg een huisnnderzook vond men een tweeloopa pistool Den dag roor de misdaad heefl men den moorJtnaar Golli met een pakket het hum zien uitgaan Men meende dat het een bom was dieu hg rerbergen wilde Den lOen Juli berond Golli zich te Madrid Daar liet bg kaartjes drukken onder don naam Ritaldini correspondent ran do Popoio t Na ondozoek is echter gebleken dat de naam ran den anarchist Öolli in Italië geheel onbekend is Bg het rerhoor heeft Golli gezegd Ik weet niet of de dood mg wacht maar ik vrees h m niet en betreur bem all en oor mgn vader Men gelooft dat Golli langen tgd in België heeft gewoond Op aanraden harer ministor lal de Konin ginRegeetes te San Sebastiaan bigven De heer Sagasta heelt verklaard dat de politiek vau hot land niet van een raoordeoaar kan afhangen Do conservatieven blyten aan bot beatunr onder voorzitierscbap van de neeren Pidal of Eldnayen ol van den maat chalk Martinez Campoi Het bof zal eerfct tegen September naar Madrid terugkeereo De regeering beeft haar terradenbeid betoond ovor deo goeden geeat eo de verstandige hondiog van het B iaanBChe volk Man vreaat niet dat de openbare orde £ al veratoord worden De berichtgever viiu het Daily Newat te Athene geeft een beknopt overzicht van eeo rondscbrgven dat de Gri Uche Reifeering Zaterdog aan de groote Mo i eudbedon heeft verzonden Griekeoland toekent daarin krachtig verset aan tegen Doitachland voorstel om een internatiooale controle op zgn eldzakeo in te ste len ten bate van de Duitscbe schnldeischera Hef Kabinet zal onmiddellgk aftreden indien de groote Mogendheden hierin baar wil doordrg en Het rondscbrgven vesiigt er de aandacht op dat Griekeoland in de overige vrodeivoorwaarden heeft berust hoewel sommige daarvan zeer hard waren bg voorbeeld de nieuwe strateitiiche grena in Tbessalië welke Griekenland blootitolt aan invallen eo zware oortog laateo noodig maakt Maar Griekenland zal vrgwilhg nimmer een internationaal toezicht op zgo geldzaken aanvaarden daar het aanspraak maakt op bet recht om ze fHand g icbikkingen te tr ffon met zgo schuldei obers een recht dat de groote Mogendheden te Berlgn ook aan Tnrkge hebben gelaten De Regeering stelt rooi de teg nwoo dig bestaande af praak met de obligatieboudera te bestendigen en andere monopoliëo te scheppen als grondslag roor bet betalen rm de oorlogsachatting Dat Torst Ferdinand ran Bulgarjje niet enkel uit vrieudschap an onderdanigheid den Turkscheu Sultan is gaan bezoeken zooala we eergisteren reeds tossebeo twee ha kies te kennen gaven gelooft ook de sFraokf Ztg niet Bet blad ia veeleer vau oordeel dat de Vorst ta Konatantinopel etenals overal elders om toeateiuming voor het aannemen dar koLingqkroon komt badelen en verw icht datinderdaal reeda a s Zeterdag 14 Ang den lOn verjaardag van Ferdinand s rogoering bg de Io dier gelegenheid in Roetsjoek te hoodeo feesten de proclamatie reeds verschgoen zal waarbg de Cobnrgar deo koningstitel aanvaardt van een onafbankelgk Bnlgarge Dit ia do Turkscbe prgs voor de Bnigaarsche onzijdigheid tgdent den oorlog en de Russisobe voor de wade dooperg van den kleioen Boria Bnrserlljke Btsnd GEBOREN 10 Aug Jacoba ouders O J Sluiter en N Lafaber Hendrik ouders H Angeuent eo fl Spek Dirk Gersrdus ouders L de Vries en T de Vries Maria Johanna Marlins ouders C Plomp en M Schaap 11 Christina ouders J Broakbuieen en C da Rgk QKHÜWD 11 Aug J Vossaerl en G Wals C Elerka en J P de Grogl J J san Velzen en J E M de Jong 0 A Groenendal en J A Stam OVERLEDEN 10 Aug C Verbarkmoea huisvr van B Bouters 83 j C van Vliat wed H J VerhMf 63 j 11 M H Blo 51 j I Reeuwljk GEBOREN Catharioa Adtiana ouders A van der Pouw en J M Goosen Neeltja ouders A Stoutbart an J van Donselaar NIEUWE ZENDING UKKMSCHE CLiACé mm en mu Mnmm A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73 i GOUDA TelepKoon Mo 31 Ueiirs van Ainslerdafn slotkra u AUGUSTUS I ïrkrs v 88 99 991 98 iS 98 89 86 86 80 86Wj 8i l nV 68 8 DS 8f 98 l 68 78 81 i 107 98 43 100 94 60 1189 100 4 100 199 18 l i f 8 98 188 lOO i 80 St 80 1191 108 1981 98S s 100 84 5 ii 14S1 GB 99 4 i fi 77 liH s 108 100 1S91 1881 11 Vm 12 lüO 64 lOS ♦ 1 m i 7B 887 8 4 50 V 18 108 106 10 108 1041 11 lüS s usv 8 1 113 KD aLi D Gert No 1 W S 8 ililn ilun dlio a ihto duo dito 8 IIoNOlR Ojl O udl 1881 88 4 iTALlz iDschr jviiig 1868 81 5 OoSTKlia O il In psp i r 1868 8 lilt IU llvor 1808 i PoRTUQjLL Obl mi t ooiipon S dito tioki t 8 Rusland OIiI Hiuneul ISet t dito t econi 18 0 4 dito bn Riithi 18§9 4 duo b Hopel8S9 9l 4 dito in goud leen 1883 8 dito dito dito 1884 6 Spanjz Porp t sohuldlS8l 4 TuBKSIj Qepr Oouv oen 1890 4 tieo leentnir seiie D leo Ie nizg serie C ZuiD Ara Rzp v oM 1898 S Mzilco O il Uuit 8 li 1890 Vbnezuki a o 1 4uubep 1861 AvSTzaoui üljli ateu 1896 8 RoTTzaBlK St d leo i 1894 8 Nbü N Afr Handolsv annd Arend b Tab Mg Oortiliiiaton Doli Mantfohappi dit Aru Hvpotheokl pnnilbr 4 Cult Wi der Voratenl aand aOr Hypothookb iiandbr 3 Soderlaudaohe bank aand i Ned H ndolmaalBoh dito j N W h l o Hyp b paudlir 6 Kitt Hypothoekb panHbr S t l tr Ifyp ithoekb dito 8i OosTZNa Do l K ng bank ainrt BOBL Hyp thoekboiikiiandb 4Vi AüsaiZA Equt hypotb pauilb 6 Mal L J l r Lêu oort f Nzn Holl IJ 9poor Vlg aand Mg tot Espl t 81 S iit aanii No I ln l Hpoonvogm aand Ned Zuid Afr Spm aaod 8 dito dito dito 1891 dito 5 i iTAUlSiMorarl 1887 8 A EobI 8 Zoid llol Spwniij A H obl 8 I OLRN VVaraohau W ooiion aand 4 KusL ir Ruil 8pw MiJ obl 4 Baltiacho dito aand Faatowa dito aand 5 Iwang Dombr dito aan 1 6 Korak Ch Aio ip kap obl 4 dito dito oblig 4 AnzaiKA ont Pae Sp Mg oi l 6 Chic k orlh W pr C v aanil dilo dito H M SI I oler obl 7 DenvorV Rio Or Spm lort v a Illinois oKtrai obl in goud 4 Louiav WBshtilleüort v aaud Meiioo N Spw MIj Io hyp i Mils Kanaaa v 4pct prof aand N ïork luta iokWost aand dito ronn Ohio ohlig 8 Oregon alif la hyp in goud S 9t Paul Mino k Manit obl 7 Un Pao Hoofdign oblig dito dilo I ino Col 1 byp 0 S Can di Can South ert v aand VZN C HalU kNa lob do O Amatord Omnibua Mfj aand Rotlerd Tramweg Maats aand j StD Stad Amaterdam aand 8 Stad Koltordnm aan 8 BZLOIB Stad Antwerpen 18 7 ü i Stad lirmael HSflJ UoNO Thois Hegullr Oeaollich 4 OosTZna Staatalieiing 1880 5 K K Oo t B Cr 1880 3 Spaiijb Ptad adrid 8 IHi S zo Ver nemllvp Spihl eert HARB TBERIOHT EN Qoada 18 Aug 1897 Hoewel buitenlandsohe granen in de afgoloopen week nog trg wal gereüon zijn was heden voorinlandicho artikelen mooilgk meer te be lingen Tarwe Zoeuwsche 7 40 i 7 7S Mindere dito J lO 4 7 30 Afwükenda 4 8 50 Polder 6 90 i 7 86 Hegge Zeeuwsebe 4 60 i 4 7 6 Polder f i buitonlandaohe per 70 kilogram ƒ 4 Gerat Winter l f Zomer ƒ 4 Ohovallior 4 76 i f 5 8 Hater per heet 3 60 i 8 80 per 100 kilo 7 60 è 7 75 Henoopzaad Inlandaob 7 il 7 50 Buitenlandsohe 6 50 i f 6 76 Kanariozaad i f 7 60 Karweizaad 1 85 ü 10 76 per 50 Kilo Koolzaad nieuw 10 85 il ƒ 10 60 Krwien Kookerwlen i