Goudsche Courant, vrijdag 13 augustus 1897

Zaterdag 14 Augustus 1807 No T348 30ste Jaargang Koninklijke fiOUDSCHE COURANT NiewwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prijs per drie maanden is ƒ 1 25 trance per post ƒ 1 70 Afzonderlyke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd WKÏm Niet kokende ƒ ft Buitenlandaohe Toererwten por 80 Kilo 4 75 k 4 0 Boonen Bruice boonen ƒ i Witte boonen i f Duuenboooen 6 PaardenbooceD i ƒ Maïs per 100 Kilo Bonte Amorikaanaolie 4 76 k 4 8 Oinqunntine 5 80 a 6 Foxaniau ƒ 5 10 a B 10 InUudscbe meetiuK 6 Veemabkt Meikree weinig aanvoer liandvl en pryBj vry wal Vetto varkens goede aanvoer liandttl matig 17 a 19 ct por half KG Bingon voor Engeland goede aanvoer handel flauw U a 16 ot per half K ï Magere biggen KOt de ann oer handol matitï O SO a 1 2B per week Vette acfaapou goede aanvoer hnndet flauw IA i ƒ 82 Zuig Lammeren red aanvoer handel vlug ƒ ƒ Nuchtere kalven redelijke aanvoer handel flauw 6 a ƒ 8 Fokkalveren 9 ƒ 18 Aangevoerd 135 partijen kaas Handel zeer vlug Ie qual 9 a ƒ 28 e qua 2 a 84 Zwaardere 89 NoordHolland che a ƒ Boter weinig aanroer handel vlug Öopboter ƒ 1 80 a ƒ 1 40 Weibotar l Üfc a 1 20 p Kilo rKKIOHTINQEK WBLKK OKYAiH SCHADE OV KISUliK KUNNBN VEROOEZAKBN BURGEMEESTER m WETHOUDERS van Oonda Qeiien art 8 der Hinderwet DoeD te weteo Dat ig Tergauuing hebbi ü lerleend aaii K L Recken en lioe rechlverkrfl endeu tol het nitbreiden zgoer koek en baokelbakheri door fergrootiog der lokaliteit in bet percefl an de Goowe wyk C no 170 kadastraal bekand sectie D no 118 En aan J ao Hoist en tone reobtvarkrijgenden tot h t oprichten van eene koeken aoikerballenbakkery in een lo slichten geboow op hot kadastrale perceel Srotio B no 248 welk perceel oitgnog heelt op de Nieune Haren GOUDA 12 Aogoatoi 1897 Burgemeester en Wethouders van Goods R L MARTENS De Secretaris BROUWER ADVERTENTIEN ELEmOMOTOBlSfiflE DB LSB 51DJES WETTIO ÜBDEPOIIBBKD 01 het Kebrulk dsarran geschiedt liet tiinilen krUjrcn der Kinderen ieDSKEK UE HINüTË PUti 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijjen kan dat de hy mg ter inzage liggende getmorschriften der uitstekende resultaten ïan KieclroBiotorische Tandhalsbaiidjes niet echt sMn Mm lette op den naam van den Fabrikant UOBEKT HOIT 0 Wordt franco toegeionden alleen na ontoangat van postzegel ad 95 cent door RüBRRTHOLTZ MJniegen Wederver coopem gevraagd Stedelpe GasfaTjriek te CiOUDA De priJB van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren i i Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasmëters bedraagt de hour 10 cent por maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kannen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen lien ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zellbevlekking Onanie en gebe me uitapattingen is bet beroemde werk Z Dr Retau s ELFBKWARIi G BoUandsche uitgave met 27 atb Prjs 2 guldon leder die aan de verschrikkelpe gevolgen van deze ondeugd Ijdt most het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl jk8 duizend van een zekeren dood Te verkrjgen bfl hetVerlaga Magazin te Leijizig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Bm mne Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBIiOEM v n H M vanSchaik Co gevestigd te Oravenhage Hepplerttraat X9 en fga Baby de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeM gebruikt de alle rwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract nV£E3XjI A lsrTH E FLACONS van 40 Cts 7 O Cts en ft verkragbaar by Firma WOLFF Co Westhaven 19S Gmtda E H VAS MILD Veenital B 126 te Gouda A BOUMAN Moordreckt J C RATELAND Bot cop B V WIJK Ottdetcalrr M KOLKMAN Waddinxveen IS de bestö mwrunti uigoii Int Rheumafeiek Lenaeopynon iiurturi Wat AnkBr Pain Expeller lerlel aard y f is met kat Isill mm aaa te waaden tegon Kleapvn Hoofdpqii o VeikondlMld AnkerPalnIxpeller Wg BMMt du itaeda In ieder hniagezUt X Anker Paiflixpeller houdea Prya 60 oent 75 oent en fl 2 t de fleBhVoorhanden is de meeste Apotheken en hi F At Riohter Co te Rotterdam Te ÜÜUÜA bü A WOLFF Markt AI44b en DE LAAT ei VAN SON apotheker Markt word n wege kleine fout n nl t juiat Toliceufi inudel uitjtBToerde niiidunl tl t rtHii spotprU vanfl ff rS per ftiik rerlititreek aan HH Lnndb uwer on tiitver knolit DoK 1 UIKKB onvmlUibNre lïffcenB sljn warm nis PelHi en lïO x 2micM Kf t lm hetrwird geheel bodekkemli tluiiheibriilu b naA de rundon on vim I br RTeepeii vnnrEi n Klemt oorraad Engelsehe Spon Dubbel Paardan Oekens Oranjrklfnr r m 100 x 3 bennnid m t 4 pmolitige breeds traepon voomeii biedu wlj w ffena eor rinfe slechU doi ï mannen Tftn hot vak Leraerkbare f mton fc ƒ 4 p tuk ann Iwerh lljke waarde fi Beatellingen to aenden met duidelijk adri B tesen vooraHbatalliiK of remboiiM aan Verzendhuis Merkunr Gommaridit Maaticliapiiy ft Hthnberf Co AmMttrdant KZ Y rorburgwHl Iflg StoUwerck sche Borstbonbons gehbrioeerd na voonkJirift van den kon Umversit ito Pro £ Gtehm Hofrad Dr HarleM Boon hohbeo sedert 60 Jaren ab Terzachtend middel tegen hoesten beeeckheld en aandoening der adenungs organeu uitsteekende diensten bewezen Bij apoedigo rfwisaeling van warme en koude lucht is t byzonder aanbevelena wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjes H 25 cent Alom verkrijgbaar Q niU ruk th A BEINKUAN k ZOON Te huur ofte koop aangeboden om torslond te aanvaarden Bean praclitigr 3n et irLg ericlxt HËERË HLIS met Tll staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Karaersmet Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meirtenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en ffeheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Kegelbaan Harmonie Vrjje Baan Wedstryd Pracbllse prijzen j j immm Qenrig en Onschadelgk Zuiverlnpsrct teqen branderigheiU Klieraéhtigt aangezkht n ndeie lidMomt roven m toonden êtraicheid en atekingen bij verzw ringen winierhanden en voetm bij echur t dauteorm eng Zaivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Per bns 90 et doozen GO en 30 et pakjes 15 et spaitje 60 en 35 ei NIEUW MIDDEL t en anot bg Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per Va flesch Dooen met roet ter verdolging ran ratten en muizen 35 en 20 et Paka to et Alles met gebruiksRanwöaing Heereu eigenaren van Huisen kunnen aich op voordeelige wijse voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen Het groote aantal zenuwkwalen ▼ fto ceHQwhoofdpHn af tot de voorafgaande kent ekeneii van apopluia htrmtitinmnttjtot trotinxf nog ateeda alle middelen dooi ie mediaohe wetenacfaap sancAwend Sent mu den nlsBmn tUd kort da eer toe dat slj door het gebrmk maken van den eenvondinten veg naffl mk langt da höU g iBoheontdekkiD t edaaa l eeft dieiiataonderdeproememlnsentliuiaoTarde e ieelewawl verbreldla en terwijl ilffbvetenBohappetlJkekringea de hoont fieiansiteUin vakl t valdaad blijkt te sijn voor d aan lennwkwalaD lijdende menaöoheld Deze geneeawtju phyiioloKiBol verbreid w valdaad blykt te sijn voor d aan lennwkwalaD lijdende menaöoheld Deze geneeawtjza li nit eroD den door den geweien Officier van Oeiondlielt Dr Boman Welianiann te TUilkoEsnj Mi bentlt 09 d on dervlnding opgedaan in eene bO jarigs praktijk Dsor waaaehlnc T n Iwt h oM 1 per dB r worden daarto geneUkte Mffaii do r de hnld eaauddelülk mmn ht Beavwceatel medegedeeld Het deze geneeawijBe werden werkelijk Bobitterende remltfttea Twrlnracaij en tli maakte zooveel opgang dat van een door den oitvlnder geaohreven werkje OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hart voorkom lag en geatiingbinnen korten tijd reeds de ïle drak verschenen it Dit boekje bevat niet alleen Tor bet groote poVliek verataanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere tberapie en de daarmede aetfa eTer ran r profBaior het kriak ilnnlgen geitloht deCharaaten SanltMtirath Dr C lin te Stellln BrsMmaan aMi ir arroBlarti 1eJëlilla M Dr P Foreatlar gaaaeth ar directeur van hst hoipltaal te Agan flabtinratfi Dr Sehoriai kuteei Balaafali Bad Erna Dariei tnti dr BaaeBSheer dlrioteur der galvaHo thiraiiautfiohi larioMhi voor laaawllidara ta Parlja rue Bt Honori 334 Ooniul voa AiDhanbaoh aiad dr ti Corfu Dr Buifeaak arrend arta de Ztrknlti Obtr tabaarct Jsohr mad dr te Waanin Dr C Boagavtl te La Farrière Eara Hd vaa d a Oaaaalt Cintral d nygHiM t de Baati In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier lenawBeatel deer or nilnder aaa edtta la af MtD aof eBMuada aeanwaetatlvheld lijden waarvan de kenteekenen stjn okrealaobff kaen Jn ntgralai nkela feiafdalla hloadaadrang areata nrlkkalkaarkeld gajaa dbeld lageleoabatd llokanetijka anrnit en oabihaiflljkl tea atand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog UJden aan de govotgen uuraa zeoale vartumlaiaa onverniDgan tot iprakan iware tongval moalilijk tHkkan ttjfbeld dor lewrleMaa aiit hmtU dursnde aljn plaataeltjka iwakte venwakklng van loheagan enz n zU die reeda onder geneeakimdifO behandeling geweeat zijn maar door de bekesda middelen ala onthondlngaea ea koadwatorkaor wriiven electrlaeeren atoomlooi of zeebaden geen genezing of lenl ing bimnor kwaal gevonden hflboen en ten elottezij die vreea sevaelen vf ar beraerte n daartoe roden bobben wegeno veraohiJDielen ala ilob aankoudaad angatlg veeloa vardoovjng In kot boofd koofdalja mt dalialiakold BlkkerlnBOn en donkar wordtn venr da oogan drakkande pt n onder fiet veortiofffd ulilag la da eoron hot voi oa van krieiollag In on bet alapea vaa bandan en voeten aan al daie drie oatogorlln tbs aannwlüderat ala ook aan Jonge meiijoa lijdende aan kleaktuoht en fcraohtalaoahald ook aa geionde lolfi aan Jonga paraoaan dta vaal mat hat haefd werken en geestelijke reactie willen voorkomoa wordt dringend aangeraden zicb bet boven vermeide werkje aan te scbaffen hetwelk op aaavrago koatgloM ealriinoo vo soaden wordt door Aniaterdan door H LEBAIV A Co Heiligeweg iS Hotterdam F K van NA VI E V KOfiFF Apotheker Korte Hoofkteog L Utrecht LOIIRY A POKTOS Ondegiautit bij de Gaardbrng F U Oj de jonznts hTgienmacU meiUclniiln tpntoonat lUng is de l r WelaaaaaHD aabe Qenaaa door de Medische Jurlj 01 d Kilter i wijl creu fedftllle bekraeild r iiB Patent H Stollen wornuRQ H sfoMwi trrüngBft l el Anian lu lehledêtm wrrtfilmeti Kachahtntm en i i Man kaufo dahar uittare ateta arhar pH H SMitta nap ran um ainet adar la toictna EltaafiuidluniaÊ Èl ianaa UBiar Plakat fla nabamtalmitl auatakinttltL S = PrtinHMat ami Zeugniaêe raUa mi XLIo Taargang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DAMES en KINDERU0DG8 b n ren9 BANDWEBKPATRONEN VF IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NaUHER lu ieder UtM mmarie platen modekrimtek feHlUeion enz eu 1 80 B IIO Ie Uit ve wmder gekl pUlen met S nijpalr en 3 groote geknipte pair Per IJ r 1 8 p pott IMla all de Ie uilg mtt dureulio n gelileurde platen 1 76 e a a Ie 4e a i a Se V bij hel 0e no 1 geko patr n keoMi a 18e a S iO Uitgave Tan QIBE BELINPANTE te a Orarenliage Wagenetraat 100 10 een geklenrd iraaie hand werkpatroon r 8 PBOEritUIMER U PROSPECTUS ALOH Wantrouwea of Argumenten t Ib vandaag weer eene partiJBtemming Aldus kon men de Terwachting zich hoeren uiten vóór den aanvang der raadszitting van verleden week Vrijdag Ware aan die verwachting beantwoord men zou bet in een gemeenteraad betreurenswaardige verschijnsel hebben kunnen zien van partijstemmingen want er bestond niet alleen kans op één maar zelfs op twee van die monstruositeiten Waa er reden tot die verwachting Alleszins want op de agenda kwamen voor de herstemming over het voorstelVan Galen waarover in de vorige zitting de stemmen staakten en de stemming over een amendement van den heer Dercksen waarover het in de vorige zitting niet tot stemming was gekomen door aanneming van een voorstel van den beer V d Post tot verdaging der behandeling van het voorstel van B en W waarop het amendementDercksen was ingediend De lezers zullen zich herinneren dat bei eerste punt betrof het voorstel van B en W tot eene wijziging dor gemeentebegrooting waarbij zi o a een bedrag v D f 9000 op den poit voor onvoorziene uitgaven wilden brengen op het oogenblik onbeslist latende of die som zou worden gebiuikt tot schulddelging of wel om minder te leenen maar niet onbeslist latende dat die som in ieder geval tot één dier twee doeleinden zou worden aangewend De heer van Galen wenschte daarentegen reeds dadelijk te beslissen dat die 9000 zouden strekken om f 4000 schuld af te lossen en de door B en W voorgestelde geldleening van f 4335 niet aan te gaan Het tweede punt betrof het voorstel van B en W om te besluiten dat de gemeente ditjaar 50 opcenten op de personeele belasting zou heffen welk percentage de heer Derckseu wenschte veranderd te zien in 30 Welnu in geen der beide gevallen is de uitslag vastgesteld door eene partijstemming En dat verschijnsel is te zeldzaam bij gewichtige beslissingen in onzen Gemeenteraad dan dat wij hier niet zouden mogen spreken van eene verrassing en wel van eene gelukkige verrassing Waren FEViLLETOM Maar ala ik er niet meer beo dan ii het juwt daarom lodt mama reel erger 0 wal loopt ge den lyd weer Tooröit ge zijt er immers nog f Ik kan ook aterfen wij kunnen allen roeg Bierren maar daarom zouden we niet allen wenaohen nooit geleefd te hebben Korl geleefd ie kort geleden hernam zy langzaam na en oogenblik iwijgens lerwyl zy Emmy s blonde krallen naar achter streek yZonctt ge wel willen gelooren lieve Emmy dat ik menichaD die jong aterfen nooit heb kanoen beklagen Zoolang men jong ia is het leven zoo zonnig zoo poëtisch en dat moet dunkt my langzamerhand zoo anders worden Boms kon t mij zoo beangstigen als ik ouderen hoor spreken en hun opvatting van het leven by da myne vergel k alles wordt zoo andera en mist zooveel ran het bekoorlgke eu ideale dat m gelukkig maakt dat ik onwillekeurig denken moet ik hoop dat ik aterren zal voordat ik de wereld aoders zal learen kennen dan ik haar nu heb lief gehad Maar rele oude meoachen zijn toch ook gelukkig al hebben zg niet meer de rooskleurige opvattingen hunner jeugd er tqn toch reel audere zaken die haa het leren waard maken Maar Olara het ia wij in onzen Gemeenteraad van de partijstemmingen af er zou veel anders zijn en veel beter Bij de besprekingen van belangrijke quaesties zou wat minder vooroordeel voorzitten en wat minder wantrouwen aan den dag worden gelegd Dat laatste is maar al te dikwijls het geval noodwendig tot schade voor de meest vruchtbare samenwerking tusschen den Gemeenteraad en het Dagelijkscb Bestuur die wanverhouding of liever op die wanbouding van enkele raadsleden hopen wij later gelegenheid te hebben in bet bijzonder terug te komen Voor het oogenblik wenschen wij er slechts op te wijzen dat een groot publiek belang medebrengt dat alle ingezetenen wel en nauwgezet nagaan of in aangelegenheden als bovengemelde de houding van de heeren Van Galen c s een uitvloeisel is van wantrouwen in het beleid van B en W dan wel of hunne meening de conclusie is van deugdelijke argumenten Het antwoord in dit bepaalde geval is te geven door de houding in het oog te vatten van hem aan wien het is te danken dat eene partijstemming is uitgebleven De eer daarvan komt toe aan den beer Dessing die geljjk meermalen het geval is zelutandigheid genoeg toonde om zich van zijne partijgenooten eene misplaatste qualificatie voor gemeenteraadsleden als zoodanig los te maken Wij wenschen hem daarmede geluk omdat bij opnieuw bewezen heeft dat hem ondanks eene onbestemdheid in het beslissen die hjj meermalen aan den dag legt qua gemeenteraadslid niet de eigenschap van zelfstandig optreden en handelend kan worden ontzegd Onafhankelijkheid niet alleen in materieelen zin maar ook op het punt van partijschap is in een goed raadslid een onafwijsbare eisch Helaas in onzen Gemeenteraad kan dat van velen niet worden getuigd Dat bij alle voorstanders van het voorstel van Galen gemis aan volle vertrouwen in het beleid van B en W voorzat daarvan is mede het bewijs door don heer Dessing geleverd Hij had zijne stem daartegen niet anders te argumenteeren dan door te zeggen dat hij vertrouwen had in de toezegging die B en W deden niet het heengaan van deze aarde het niet leven dat mij zoo bedroeft maar de dood het eterren eu vooral de gedachte aan het graf maakt my soms zoo greuzenlooa angstig f Waarom denkt g j alleen aan het graf Weet ge dat op de woorden nKvt geleefd is kort geleden volgt vroeg geatorrenVvroeg by Ooé Denk daaraan my n liereling dat is toch niet zoo trooa elooB Emuy zuchtte f en dan mama fluisterde zij afgemat de oogen sluitende It is butter to bare lored and lost than never to have loved at all dat hebt ge my laatst zelf nog voorgelezen als ge eens niet beter mocht worden wat ik evenwel volstrekt met geloof dan zal de berinnering aan het verledene aan h1 bet liefelijke aan at bot geluk dat eens haar deel was haar grootste vertroosting zyn Maar zoover is het nog niet Qy zult eens zien welke wonderen de voorjaarszon doet zy zal je ats een klein vertroeteld kasplantje beschijnen en je in haar warme vriendelijke stralen koeateren totdat ge even frisoh en rrooligk als de nieuwe lentebloemen tot haar opkykt en haar dankbaar begroet niet meer wetende dat er inike droerige gedachten bestaan als er heden by je opkwamen Maar dat is de inrioed der duisternis de nacht maakt altea zoo donker I morgen is het weer voorby Dit zeggende drukte zy haar een kus op het roorhoofd Emmy scheen reeds half ingesUimtird n droomde misschien ran de nieuwe lentebidemeu en roorjaarazonnestralen die zy nooit meer aanBchouwei non vArma arms moeder lispelde Olara root Eioh Met dien eenen kleinen slag lagen alle voorstanders van het voorstol van Galen Maar zij wenschlen zich naar het goede voorbeeld van den heer Dessing niet op te lichten £ n steunde dio houding nu op argumenten Op geene I Ondanks de onwederlegbare voorrekening van den Voorzitter in de voorgaande raadszitting datB en W nog ƒ 065 meer wilden aflossen of eventueel minder leenen wathetzelfde is dan de heer van Galen ondanks de zekerheid dat in den eerstentijd geen geld te leenen zou zijn tegenlager percent dan Sj ondanks het juistebetoog van den voorzitter dat wanneerin den eersten tijd niet tegen een lagerpercent kon worden geleend dan dat vande loopande leening het slechts schadevoor do gemeente gof om meer af te lossendan noodig is ondanks al die krachtigeargumenten voor het voorstel van B enwl bad de heer van Galen er geen enkelevoofi het zjjne Of zou hij zjjne opmerking dat hij juist wilde aflossen on B en W niet neen niet dadelijk wilden aflossen de kracht van een argument willentoekennen Ons dunkt hij is te zeer sur w quivive om dat in ernst te durvenvolhouden Immers er zouden voor hem slechts twee argumenten geweest zijn n 1 bt het betoog dat van de door B en W voorgestelde aflossing niets komen zou hetgeen ook hem zelfs blijkbaar toch al te kras was öf het bewijs dat dadelijk meer aflossing voordeeliger was dan later meer aflossing Daartoe was hij evenwel in de onmogelijkheid Welnu bij gebreke van argumenten deed de heer van Galen het zonder en heeft er zich toe bepaald in de vorige zitting reeds met zoovele woorden te insinueeren dat van het voornemen van B en W weleens niets komen kon ter oorzake van weelderige neigingen van het Dag Bestuur bij eene gevulde kas Het is waar hij heeft weersproken dat wantrouwen in B en W hem zijn standpunt deed innemen Maar op wat andera heeft de heer van Galen den voet gezet bij het niet kunnen grijpen van tastbare argumenten Och het is gemak hoen de borioneriug aan dit liefelijke beeld van nw rein aangebeden kind Eal het eeni e lichtpunt eiJD in uwe donkere eenzame toekomst I God geve u kracht naar kruia Op een dag in het rroege f00l Jaar deden twee Trouwen de oudste gebogen en in rouw gehuld een laatste bedevaart naar het kerkhof on afscheid te nemen van een graf dat ie z ne ktfine ondiepe groeve alle levensvreugd alle levensgeluk van een zwaar beproefd menschenhart tot zich genomen had Arme moeder i weet het voor wie lief heeft rijst een kruis en dat kruis moet gedragen worden hoe zwaar het zij I Maar als gij in dezen tuin der dooden om u heen staart dan weet ge ook dat ge ie uw leed nist alleen staat ilat tatloozen met u weeneu talloozon met u lijdon Dat leed van anderen zal u geen vertroosting zgn maar wel zal het u de woorden op de lippen brengen Ood ik dank u dat g j mijn kind daarvoor gespaard hebt leer mij berusten in mijn lot Uw wil geschiede I IV En nu nog tot besluit een kleine liefdesgesebiede nis voor de liefhebbers I Ditmsil tal het echter geen rejected maar een accepted lover zijn Eind goed al goed I De laatste indruk mtjuer berinneringen uit Davos moet vroolijk zijn wat kan ik dus beter vertellen dan de kennismaking van een gelukkig paar P Alle omstandigheden te beschrijven die hen tot dat geluk gebracht hebben zou ondoenlijk zijn er is zooveel geheimzinnigs en daarbij heet veel vorvelenda f oor den eeovoudigeo toeeehoBwer bij zulke keiijk in eene officieele vergadering de minder goede bedoeling van eene uitlating te onlkcnnen maar buiten die vergadering komt men er mot eene eenvoudige ontkenning niet af Toch ware het wensohelijk dat steeds wanneer eene uitspraak wordt gedaan die niet anders kan ingegeven zijn dan door gemis aan vertrouwen al wordt ook het woord wantrouwen niet gebruikt dat steeds in zoo n geval uit den Raad zelf dadelijk een krachtig protest daartegen opging Dal protest is nu op de eenvoudigste en meest welsprekende wijze gekomen van do zijde van den heer Dessing wien daarvoor onze dank en onze hulde worden gebracht Ook bij de tweede boven omschreven stemming heeft de heer Dessing zich van de oppositie doordik en dun afgescheiden door te stemmen tegen het amendementDeroksen Wij constateeren dit alleen entre parenthesi om niet door eene nadere behandeling van deze zeer belangrijke quaestie op dit oogenblik aan dit artikel nog een artikel vast te knoopen Liever geven we nog plaats aan eene opmerking waartoe de behandeling van bei voorstel betreffende het toekomstige nieuwe plantsoen ons aanleiding geeft ïoch kunnen we ook hior niet nalaten in bet voorbijgaan aan te stippen dat ook in deze zaak hot standpunt van den heer Dessing alleszins verkiezelijk was boven dat van de heeren Nederhorst en de Baadt Inderdaad de heer Dessing heeft een buitengewoon gelukkigen dag gehad We zouden ook hier we r een voorstel van don heer Van Galen afzonderlijk kunnen noemen maar doen dat niet om twee redenen Eerstens omdat we ook hiermede weer niet een tweede artikel aan het eerste willen hangen en tweedons omdat hei voorstel van Galen in lachwekkende verhouding staat tot de voorstellen van deskundigen Let op het goedkoope leven van den heer van Galen zal zijn eigen failliet zijn altijd in ovsrdrachtelijken zin met betrekking tot zijne verantwoording om in alles mede te gebeurtenisaeu Daarom hoe korltr hoe beter Bay your say en niets dsarboreo Wy springen dan een gabeelan winter orer van het oogenblik dat Laura Werner met haren broeder en nog een derden nieuwotiag in Davoa uit don poatwagen stapte tot aan de eerste dagen van hot vroege voorjaar Laura had den winterouraus in Davoa ala gezonde medegemaakt om haren broeder ie verzorgen en gezolscliap te honden Den weg ran Chur naar Daros baddrn zy met den postwagen over Thusis genomen om m de heer lykste herfsttinten don prachtigen Sohyapass in al zyn sohoonhoid te kunnen genieten Een soort van zielsvorwantBohap scheen er tuiseben broeder on zuster en dien dorden oiruweling Willem van tleemsbergen te bestaan die met hetzelfde plsn in denzelfdeo postwagen was gekomen en in dat gezellige ouderwetsoho vervoermiddel met zyn reisgenooten een vriendschap voor eeuwig had gesloten Zoo was het drietal na aldus twee dagen gereisd te hebben te zamoo in Davoa aangeland en i leef als een klaverblad h joen getrouw elkanders Hef en leed doelende volkomen tevreden met elkanders gezelschap gingen sy weinig om met andere Ourgasten een geielHg hniaelyk leren leidende lu deze rertameling van meoschen I aura zag baar taak verdubbeld in plaats van é a broer lad zij twee broeders te verzorgen en Willem bleef gespaard voor dat heimwee in de groote tenzaamhaid waar fay zoozeer voor gevreesd had WorJt rervoJgd