Goudsche Courant, zaterdag 14 augustus 1897

14 7 81 7 68 8 85 8 61 9 67 10 8 l l ff 7 6 ff ff 10 04 8 00 ff 10 11 t f 8 18 ff ff lO U ff f 8 7 60 8 88 8 58 9 10 10 87 10 54 U M 4 4 5 86 8 17 7 86 1 0 9 87 10 09 4 60 ff 87 f 9 47 r 4 57 V 84 ff 14 ff 5 04 41 ff 10 01 f 6 10 6 66 47 7 46 t 90 1 07 10 89 0 0 U U k k M8TIIDAH Ooid r 8i 4 10 57 18 10 4 1 5 80 Awtardu asi 1 18 M 10 80 1 8 1 18 6 1 f Nel TUd van Greenwicb Zomerdieost 1897 Aao evaogeD 1 eODDA ROTTXaSlH 1 84 8 48 8 67 4 58 4 55 5 88 5 51 Directe spoorwegverbiDdlogen met GOUDA i BO 87 9 64 le U 11 11 1 58 4 4 15 KOTTIllDi M 0 O B D i 40 47 10 18 10 80 11 88 7 86 8 8 40 9 47 10 18 10 49 11 64 18 08 18 47 B Ik ka oudi Z niiliuiH Moerk Mlle ZiwtennMr Zegwutd Voorburg i Higt O 7 80 8 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 10 18 88 lil 8 46 4 49 6 86 5 54 t ll 7 84 7 49 8 88 8 64 9J4 10 89 11 16 ttH 7 488 48 18 40 01 U 7 618 61 18 51 0t 08 1 05 iH t I 9 45 9 E4 10 44 11 4 18 4 1 10 8 0 4 15 6 11 5 66 88 B I4 8 81 9 9 89 10 88 U t 11 44 O l D 1 U T B O H T 10 1910 57 19 00 18 68 8 80 8 17 4 S 05 55 8 10 1 10 86 11 14 8 87 7 10 10 84 11 89 8 45 8 84 84 7 18 4 10 41 tl ll 18 88 1 85 8 08 8 5 5 08 4 7 89 8 59 11 19 11 18 7 46 S ll 9 00 90SDiD£N ZoetermMrZegwurd BEN Bil 6 eOUDi Hure B 4 7 80 7 48 8 8S 9 4 10 1111 87 18 88 1 86 8 44 8 40 4 05 4 88 5 80 8 18 7 1 7 8 8 I0 ft Voort 5 68 ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 ff ff ff 4 89 U Zmw ff ff ff ff 10 88 ff ff 1 66 ff ff 4 68 80 8 7 46 8 49 9 8010 15 10 88 11 88 1 8 08 8 55 4 48 6 85 5 7 J OJ 10 08 10 84 68 0 ff ff 10 88 ff 11 65 4 18 ff 7 18 10 64 Oudoir tei 7 07 8 14 ff 10 4 i t Il is u 11 in 8o d 7 9 8 87 9 81 9 58 10 59 11 10 18 111 88 8 4 4 87 80 8 07 7 898 88 lO M 11 10 f V 0Ï rM V 8 8 45 4 4 1 i4 li 18 11 1M M 10 17 1 88 11 41 erken tot den bloei en de weWitart der gemeente De heer van Oalen had hijde macht zou allee zoo goedkoop doen dat in Oouda niet kracht Tan leven had Velen zouden er niet meer willen wonen en als gbvolg daarvan zou bet anderen onmogelijk worden gemaakt Yan wat een eenzame streek zou de heer van Oalen dan de gebieder zijn Maar het zij tot zijne eer gezegd de hoer van Oalen is tot inkeer gekomen en heeft gestemd voor bet ToorstelNeder horst dat vijfmaal duurder is dan bet zijne I Hier was dus het gezond verstand in het eind sterker dan de leer Tan s tte dan onze opmerking De behandeling van het voorstel tot plantsoen aanleg is voor alle raadsleden eene duidelijke laten we hopen ook eene overtuigende les geweest BINNENLAND GOtfOA 13 AaguatD 1897 De aid Qooda ran dea Ned R K Vulkt bond zal op Zoodaif 15 AuguBtos 1897 eeoe Tergaderiog hoadeo bg den heer J J Woiideo berg np de boTenual van bet k ffieboJB Harmoaiec pQoten faa bebaadeliog 1 iDgekoueo stakkeo 0 Rekeniog en Teraatwoordiog van den Penologmeester 3 Verkieziog vao eea BettDarilid Bg hefei op lï a 12 Anguatos te VGrafenbage gebonden examen hoofdakte zya o a toegeüUo de boeren J F Tan Brèukelea van Oadewaier P Tan Rgk Tan Gooda eo J J Hogeodoora Tan ScboonhoTen Naar men aan de Z Z N bode mededeelt heeU een predikant op een der dorpen bg Goeaeen bnwelgk kerkeiyk ingesegend zouder dat by door eeu bewysBtuk Tan den ambtenaar Tanden barg rtyken stand tekerbeid bad dat dithnweiyk voor deu burgeriykeo stand was ge loteo Da burgemeester dier plaat beeftprooesTerbaal opgentnakt De bewuste predikantwas Dogel QÏt ne andere gemeente overgekomeo om ali Hefdedien t dit howelgk ia te t onm M D achrgft nit Voleudam aan den NoordHol lander l Op de eerste audiëntie van den oieaweu mtoisipr Tan Marine wai ook nna dorp vertegenwoordigd Ds bekende Qein Tugp bracbt nameni de Volendammer risscbers zgn bezwaren in tegen de wgze waarop Tanwege bet Ministerie Tan Marine da bebakeniag Tan fen deel der Zuiderzee gascbiedt Van het fort Pampas tot den mond ran t IJ syn o i eeaige reuaaobtige boeisn gelegd die Toor de Ttssohera bgzonder binderlgk zgn daar meo ze niet ren lichten heeft Toorlien in dos bg nacbt niet te Termgdeo zgn Het geTolg is dan oo k geweest dat tal ao netten vernield zga en beklag daaroTer bg de lagere mariupautoriteiteu bad niet KBbaat Taudaar dit bezoek aan den minister Z Ex beloofde ondeiioek ea ernstige orerwegiog der aangeToerde bezwaren Bg een braad iu het huis Tan een Igsteumaker iu Drarj Lane Londen zgn drie personen twee Trouwea an 38 en 32 jaren eneen meisje ran 13 jaren t doobtertja ran eender beide Trouwen omgakomen een vii rdejoÖrouw 26 jsar oud ia zwaar gekwetst bgeen sprong ait een Teester der tweede TardiePÏOK In den ochtend Taa 2 Juli hebben Jacob tan der Borg Hzn 18 jaren en Arend Begering 17 jaren beimelgk de oaderlgke woniogen te Stadikaaaal gemeente Oostwedde verlaten en zgn aedart dien tgd ipoorlooa fer 8 86 8 4S 8 49 56 Ct i U 08 11 ia 7 1M 7 7 1 88 i U t Oi I U t il 5 17 Ond Miioi4r ht Ninimkark aipeU BottwtUm OoDdL 80 8 87 7 66 8 81 9 07 Oll4 w 5 45 8 64 ff ff I ro l 5 58 7 8 8 18 ff ff OMtkt 18 7 98 8 88 9 0 9 89 10 RatttrdiB CmU Hieiwnlurk Hooidnoht dwenen Daar beide personen in het bezit zgn Tan f 260 il f 270 wordt TSimoed dat ag znlleu trachten zich naar Trausraal te begeren en onder Telsche papierpo aan boord trachten te komen ran acbepen derwaarts vettrakke df daar berhaaldeiyk door beo dat ToorneiLen ii Ie kenuen gegereti Namens de ouders Terzoekt de wachtmeester brigade commandant der kouioktgke marechaussee te Stadskanaal opsporing en terugbrengiag van beide mindarjirigen Men meldt ntt Doidrecht De ferwaobtiogen aangaande bet bezoek Tan den Zangersbond waren boog gespannen maar de werkeiykbeid orertreft alles Beeds te 8 uur in den morgen kwamen aan het Groethoofd de eerste booten en naarmate de tgd Tordarde groeide dat groepje aan tot een vtooti die bet gebeele ririervak roor de stad tolde Tosacben de groote rgk geparoiaeerde raderbooten schoten ats rlugga kruisers de behendige schroef bootjes met de t1 iu top Toort £ a al die vaartuigea waren proprol menscbeni meerendeels joogtlai die óf als deelnemers aan de nitroering dar liederea öf ala vroolgk geatemde feeatgaogers gekomen waren om getoigea te rijn Tao bet feest vaa deii Boudi bun Boud Want het zgn niet de 45 zaogTereeoigingen alleen die de drukte aanbrengao maar wel de duizenden die met deze Tereenigingen meegekomen zgn Tot OTer belf tien ging het lossen der passagiers maar steeds door En naarmate er meer kwamen schoof de toet diegeTormd was Tooroit tot hg eindeiyk bet Groothoofd aeo deel Tau de Merwedakade en de Boomkade en ongereer een derde Tan de Voorstraat in beslag nam Toen zette defi ezich in bew ing en ordelgk met de banieren in het midden schoof de stoet langzaam Toort langa Voor straat Yiacbatraat Bagynhof Cornelia de Witt straat Bargemeester de Baadtsingel DnbbeU damscbe Weg en Marqoettenweg oaar de weide die tot feestterrein is ingerirbl Daar baddan zich iuuiddala de belangslellendeqden die meegekoraea waren en een talrijk publiek uit de stad Tcrsameld Maar de buiteolui Tormden toch da groote meerderheid Eigenaardig was onder die massa de aanblik ran de eigensardige koatoums der meisjes de Beierland lehe met lange kanten mutsen de LagerWaardscbe met kapjes die als de Tlengeltjes Tan een latbjros bloem zgn omgeslegen de ZeenwBcbe met hare bloote armen en kleurige omslagdoeken Op het terrein ia aeu groot oploopend platform opgeslagen oor de zangers Óo reeling is zoodanig getroffen dat eerst door al de 1500 zangera en sangereaaen te zamen eenige zaogaummera wordeo nitgcToerd terwgl door iedere zangTereenigiog nog eau keurnummer wordt uitgevoerd in eeu afzOLderlgk staande kiosks Te oogeTear half elf was de grootats helft vau den atoet op het terrein gearriveerd In de Terte langs den Maiquettenwag zag men echter nog maar steeds nieuwe oaudela verBobgneD Ëen teeken dat nog niet alle bionen waren Toen dit bg besadering bet geval scheen Tercamelden zich het hoofdbestuur en de ieestcommissie der Nationale Teutoooatelliog van MgTerheid eo Kunst met dv bestanrders van den Bood in de zangkiovk vanwaar de heer M van Zanten Toorzitler der feestcommissie de schare toesprak Nadat de ontvaostplechtigheid was afgeloopen besteeg de boudspresident de beer De Man den dirigeerstoel en sprak hg de zangers en zangeressen toe Daarmee was de ofBoieele oottangst afgeloopen eu de uitToering der bondsuummers aan de beurt Zg werd geopend met het oude Wilhelmus gedirigeerd door den heer A de Man Op allen die dit lied hebben booreu zingen zal de uitToering ongetwyfeld een diepen iudrnk hebben gemaakt Het was een genot bet zoo ta hoorao Het tweede bondmummer was bet Bondslied muziek ran M Willemstgc woorden vauj L Muaeert gedirigeerd door den componist ILll U 18 II IS 11 8 11 48 J 1 li 8S 18 81 18 8 18 88 18 41 18 t5 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 88 lO Ot 10 15 10 87 8 18 8 8 7 51 88 10 1 11 85 11 50 De Zatph Crl c heefteen anderen chrg er van de flaagscbe correspondentie Hierdoor wordt bevodiigd wat steeds ali vaststaaode werd aangt oomen dat een bekend Kameilid de vroegere correspoodfloties schreef en tevens nangewezeo dat voor het vervolg dit 1 d na bg tot booger ambt ia geroapen zi b van het scbrgren van dergelgke brieven zal onthouden Uan icbrgft aan d Aaa Ct c oitGroningau In de hoop dat ign levensdraad spoedig moge worden afgeanedeo zit da oudste bewoner des lands ingedoken daarheen Hg verlangt naar 2gu einde maar wenscht locfa oog gaarne de iutreding Taa den herfst te bereiken waaneer de heer O A Boomgaard zgn honderd eo negenden verjaardag hoopt te vi reo Dd nestor der Nederlanders blgft ala altgd vasthouden aan den gezetten regel das morgens te balf acbt uit het bed des avonda klokke half negen ter ruate Nog altgd ia de patriarch goed gezond en zgn geestvermogens niet gekreukt Met jeugdig tuur verhaalt hg nog zoo gaarne hoe hg eenmaal als tamboer tegen Napoleons legerscharen optrok als eene echte patriot verfoeit hij bet tgdperk waarop de lenze vigheid gelgkheid en broederschap allomme werd gehoord den tgd en hg beleefde dtizelf mede toen op de Groote Markt aldtar de vrybeidsboom werd gaplaot Hy vindt het gelukkig dat Napoleon spoedig oit ons land den aftocht moest blazen Het doet den oudsten man daarom dan ook goed dat H M de KoninginRegentes ia bet bezit is van zyn portret Als burger heeft de heer Boomgaard een earrolle loopbaan achter zich Als scheepskapiteio beeft bg den bande gediend en waa 60 jaren lid tan het zeemansrolle Wanneer dan ook op den 2isten Sept a a uit bet gebouw vau het zeemausoollege te Rotterdam de Nederlandscbe Tlai wappert is dit een teekeo dat de beer Boomgaard Tcrjaart Dat men niet te lichtTaardig geloof moet hechten aan de praatjes Tan zg colporteurs van boekwerken in sfieTeriugen is reeds menigmaal ten nadeele Tan het publiek gebleken Thans heeft de Baagsche politie Wfder procesverbaal opgemnakt flegen twee personen die onder allerlei onware voorstelliogen b v dat eea door dao uitgever beloofde pramieplaat sldcht was uitgerallen en iu de plaata daarran de afleveringen op kosten Tan den uitgever iu een froaien baud zouden gebonden worden ter bgbetaliog Tan de kran portkostao ad f 0 50 menigeen een haWen golden afhandig maakte By een auder wüten zg de 30 k 40 afleveringen los te krggen z g om ze zelf naar den binder te brengen waarna zg de boekjes onmiddellijk ten eigen bate verkochten Het proces tegen den Ras Maligan is eiudeiyk geheel ten einde gebracht Den 19n November is bij door den Raad Tan Justitie teroordeeld tot 20 jaren tacLthaiastraf en betaling der koeten van bet gedlag wegens bet smeden ran aanslagen eo in teratandhouding tredea met den Tgand om tot dea voortgang zyner wiipeneo tegen Nederl Iudië mede te werken c onder verzachtende omstandigbedeo Het Hooggerechtshof beeft bet vonnis van den Raad van Justitie thans bekrachtigd Rekening hondeude met den langen duur der preventieve hechtenis bepaalt het arrest echter dat de veroordeelde nog 17 jaren en 11 maanden tnchtbaisstraf sal hebben te ondergaan De Weatl Ct achrgft Weoeohelijk is het da aandacht Tan alle toinder t ia bet Weatlaod te vestigen op de onderscheidene proeToo zoowel wat betnestiog als onltour betreft die op varscheidene plaatsen in het Westland genomen worden ouder leidii g van deu Rgkstuinbonwleeraar te Nuldwgk 4 58 4 65 5 88 ff 6 08 c 6 09 ff 6 1 ff 5 10 6 85 5 40 IDl 1 44 8 50 8 46 1 54 ff 8 01 ff 8 08 8 14 l 09 4 06 4 10 18 87 4 89 Otreekl Woorden 7 10 8 14 AmiUrdui 0 SU 7 M Ean over de proeven bg druiren en bloembollen thans nog gean oordeel geveld worden met die der tovatan is dit een ander geval Bg den heer P ran Paaaaen te Poetdgk ia eo kaa ingericht waar aan proef genomen wordt met drie aaorten uit Engelach zaad an een nit bet gewone HoUaodsobezaad Deioor ten worden op de gewooa Weatlandsohs wgze Terboowd terwgl de proef vooral moet doen zien welke der fier soorten voor het Weitland het meest aaobsTeliug Terdiant AauTankelgk laat zieb aanzien dat de nienwe boten de oude te rerkiezen zal zgn Bg den heer P van Ruyvea te Poaldgk wordt een andere proef ganoBen en wel met het Terbouwen tan tomaten op de Engelaobe wgze Voor deze proef die geheel an al onder de leiding en in orerl met den beer Cloasaen plaats heeft gu twee kassen bestemd geworden en het is verbazend te zif n welke groote hoereelbeid vroohleo iedere plant roortbreogt waaruit doidelgk blgkt dat deze wgze nul telen ver voor beeft boven de onde manier an ook dat de alhier gevestigde tuin hou wieeraar tijd noch moeite ontziet om praetiscbe bewgaen van zgn werkzaamheid te leveren Da tuinders zij bel aanbevolen zicb op de aangewezen plaatsen Tan de proeven zalf ta gaan overtuigen terwgl ook een bezoek aan den proeftuin bg den beer J van der Bont te sGrarenzande waar Bru tselaob witlof geteeld wordt en tegelgkertgd proeven met verscbiltende bemestin worden genomen zeer in O erwegiog kon worden gegcTen £ eo aardig staaltje tan smokkalaarsbandigbeid wordt door de Tiroolscbe bladen vorteld Te Fanzaso bg Beltuno staat eaj beeld van de maagd Maria waarheen veel bedeTaartgang rs gaan ook uit Tirol Zaterdag kwam er wrêr eeti troep bedeTaartgangers uil Tirol wsaronder vele vrouwen waren Het viel den Itatiaanachen dooanebeambteu op dat bgoa elke vrouw een zuigeling op den ara had die zg aorgmldig wiegde De douanebeambten kwamen eens wat oaderby kgkan en toen ontpopte elke zuigeling zich als een snikerbrood dat in doeken gehnld was By Eras te Amsterdam kwamen WoenadagaTond Tier boertjes in dé biljartzaal Heere mien tied wat nopatoppera bintdat doar kun wie een potspollegieopmoakanHendrik Jan 1 Ja dat zult wie dk Jan werd geroepen er er verschenen vierbrandewientjes met suukar De heeren gingenaan t biljarten doch maakten bgua geen enkelecarambole Bg die zicb Hendrik Jan bod latennoemen zeï dat hg TOor zien eigen zelvers better mit dat dikke ende overweg kon bgzou dat maar doit 6K want nietwaar heeren f Eenige omstanders die schik in bet geval kregen stemden dit gaarne toe Kr werden allerhande aardigheden op de bezoekers Tan bniten gemaakt Plotseling keert Hendrik Jan zich tot een der heeren eu zei Nou ia tgfoög heerachoap wol ie een partie mit mien speulen jao of neen Met geaoageo was het antwoord Het boertje trok er de jas bg uit en bet heerschap maakte eenige goede caramboles Nu kwam Hendrik Jan aan de benrt en maakte de ballen in een hoekje hondend 44 oaramboles achter elkaar Het heertje kdek sip en maakte dat hy w kwam Hendrik Jant ok zegeTierend zyn jas aan en zeide Joa boeren binnen wie maar a s de stadslQn dochten oui de boas te wezen dan heb ze toch misl 1M Men is in Engeland niet zoo spoedig met Tervolgingen wegens aaajesteitscbennis in de weer als b v iu Duitacbland In een Londensobeu schouwburg werd onlang gednraude den feesttgd bet volkslied God sava the Qaeenc gezongen Ue tairgka toehoorden stonden op en zongen blootboofda mee Maar een enkel man bleaf met zgn hoed op zitten en luisterde toe Een der menseben naait hem ergerde zicb daaroTer rukte deu man den boed van bet hoofd en er ontstond eeu fochtpartg waarbg de politie te pas kwam gil getolg waa eeu gfrechtelgke fertolgiog niat t 40 dea man met dea hoed maar den Terootwaardigden vederlauder en werd met een boete geatraft omdat hg een medeburger tot een geestdrift betoon willen dwingen toen deze daartoe geen had c Waarvoor een waarzegster goed kan zgn £ jo dezer dagen kwam de weduwe C ta Pargs bg de politie vau haar wgk aangifte doen dat baar eeu stuk van 40 francs waa ontstolen en dat sy nare dienstbode van daten diefstal verdacht Zg hnd evenwol geen bewgzeo De commissaris belastte een van zyo inspecteurs met de zaak Deze liet de juffroow met baar dienstbode samen bg zich komaa eo zei tot de dienstbode Uw mevrouw mist een veertig fraucattok Jg weet er zeker niets van Neen Goed blgf dan zoolang hier dan ga ik met je mevrouw een waarzegster consultaeraa Da iaipecteur en de bestolen dame gingen de meid achterlateod in groote angst NatuurIgk werd er geen wurzegater opgezocht maar na ean uur kwam het tweetal terng t Ia rreemd zei de inspecteur als terloops tot mevrouw C mair z6o dat de meid het hooren kon De waa z 8ter kao niet deu dader aauwgsen maar zg voorspelt dat hy of zg sterven zal binoen drie maanden ala het geatoleu stuk niet wordt teruggegeven Mevrouw en de maid de laatste met knikkende kaïtëu keerden oasr huis terug s Atoads kreeg de meid hevig de koorts gtde gedurende den nacht en wierp zich smo gena voor baar mevrouw op de kaïeëa om beterschap te beloven Zg had het stak geld gestolen De weduwe C na bet stuk te hebben teruggukregeu meende dat de meid geaopg gestraft was door de angst ea maakte verder geen werk van da aak Gedep Staten van Gelderland hebbea aan den beer L Smeuts hoofd der school te Gendringen geea retbeffiag verleend vau bet verbod bedoeld bg art 35 der Wet op het Lager Onderwys Genoemd hoofd der school beeft ol de redactie op zicb genomen van de De Boerenstand orgaan van do tNed Boerenbond Gedeputeerden waren van meeuiog dat het redacteurschap geenszins als bgzaak te beschouwen h maar eau beroep uitmaakt zoodat in gezonden zin niet kan gezegd wordea dat eeo oiiderwyzer redaoteur aitaluitend voor zgn onderwijsambt leeft Het Malieveld met de Boorlaan te s Hage is thans voor drie rierde gedeelte met een heining argf achut voorde landbouwteotoonstel ling Het middengedeelte wordt ingericht tot ring TOor de paarden De vier zijdan zallen ingC nomen door de gebouwen eu teaten Het hoofdgebouw geschenk van wgleo den voorzUter mr Yiaser Tan Hazarswoode bestemd voor de prodncten bloemen vruchten en leermiddelleo ia geplaatst aan de costzgde eveawgdig aao dan Leidschen straatweg tosscheo de boswacbtaia woning en den BeooordeoboufscbeD weg Daarnaast komt nog een gebouw voor paarden tuigen enz Langs de boscbzyde komt de reaUnrant de buffetten zijn verpacht aan de heeren Voogd en vau Zeben en do loodden fOor de landbouwwerktuigeo Er komen o a anige botermakergen met nienwe machines to werking voorts stallen de hokken voor het ree plaimgedierte enz Aan de westzgde sn het Malieveld langa de stoom tram baan zullen de tribunes voor het publiek worden opgeslagen de middelste bestemd Toor HH MM Het terrein zal door vlaggen eo bloemperken worden versierd De tentoonstelling zal a avonds gesloten zgn Dexer dagen kregen te Weenan twee wielrgdende officieren twist met eeu melkboer Op bet onverwachtst trok een der officieren gn sabel en bracht den melkboer een bouw loe die hem bewusteioos ter aarde deed storten Ben paar werklieden die juist toorbg kwamen snelden den ongelukkige te hnlp doch waren apoedig in een gevecht met da officieren gewikkeld waarby deze vrgelyk van bon wape en gebruik maakten Een der werklieden werd zwaar gewond waarop zgn kameraden de offioieren aangrepen en duchtig afrauseldea Toor de Rechtbank te Munster werd Vrgdag en Zaterdag het smokkelprocei waartan wg Trofgar beriobt garen behandeld Tiea personen Tanelienen ala beschuldigd in Septel ber 1895 vee uit Holland OTvr de Dnitsche grenzen te habben gesmokkeld of daartoe te hebben meegewerkt Door Terraad kwam men nu eerst tot deze ontdekking Tegen de beicholdigdeo waaronder de rerrader werden Btrsffen ran 6 tot 18 maanden gevangenis geëiscbt De gouverneur vau Petersburg heeft dezer dagen dieestbodeuliTretten uitgegeven waarin de rechten eu plicbtan van alle dienstboden zgn opgesomd Eigenlgk alleen de plichten waot r cbten bebbeu volgens duze boekjes alleen do heeren ea meestere Geen dienstbode kaa eeo betrekking krggeu zonder vertoon van een lirret Volgens de gemaakte bepalingea kan een dienstbode wofdeu ootsla en aU hg of zg drie uren afwezig ia gebleven bg dagvaardiog van een dienstbaar persooa ia deze vaa recbtaweijte ontalageu on frwbillig hoe de afloop van t proc a moge zgu wegens ruwheid tegenoter den patroon da meesterea of edn familielid van dezen ka een dienstbode opataaadeo voet worden ontslagen eea patroon of meeateres daareutegeu beeft bet recht verwgtea en vermRoiagen aan dienstboden doen Ëeo Engelscb blad lu de Straits de Pinaug Gaxette Straits Chronicle c geeft eea uitvoerig relaas van het gt beurde met de Pega waaraan de volgende bgzonderbeden ontleend zgo Dd PHgu vertrok Woensdag 8 Juli vua Piuaug De gewone hoofdmacbiniat was ziek zoodat de heer Graigie uit Ipoh bem verving Het vaartoig kwam dien dag te Ëdi O kost van A j b en vaitrok van daar te 5 30 s middags near Telok Semaweh Te Edi waren 11 Alj abacbe passagiers san boord gekomea met bestemming naar Segli Evea over zevenen di a avond toen de schuil ter hoogte whs van Pari Boesoek zaten de gezagvoerder kaïjitein Boss ea Graigie in de kajuit te eten toen 6 Atjebflrs door de eene eu nog 2 anderen door een tweede deur biooenstormden Beide Europeanen verdedigden Yicb zoo goed mogelgk met s oeleo enz maar buo tegenstabders aUaifden er ia om hen lo de baodon te suijdeo De heer Craigie wist niettRaiio naa dek te kotnea en snelde niar de macliiaukamer waar hg niet geïolgd werd Ook deküpiteio bereikte het dek maar bem lieten de Atj her8 niet ontsnappen Een hanner had zich meester gemaakt van efu tateimes ea atak er den kapi tein mes io deo baik terwijl bg naar de brug strompelde deongtlukkige viel neer en terwgl bg daar hulpeloos neer lag hiewen en hakten zg op bem toe Hierop aoetdeu zg nasr de brug waar zg de beide stuorlieden ermoorddeo kwamea terug op bet delï en doodden nog twee vuo de bemaoning en dri Ciiioeesche passagiers De sserang inlandsche atiiuruian ontsnapte beu hg wiat zich schuil te houden in den tunnel of volgens anderen buiten boord waar hg zich aaa eea touw a tklt mdf tot dat de vrijbuiters weg wareu Deze hadden iatjsschan een banner aan bet roer gezet en het taartuig landwaarts gericht Zg kaapten de kas met 15 000 dollars een revolver en een repe tee rgeveer uit de hut vaa deo kapitein eu vertrokken toen in twee booten De inlaodaoha stuurman stuurde het aartuig hierop naar T lok Semaweh io weerwil vhu zgo verbrande handeu en viel bg aankomst uitgeput neer Vijft en personen werden in bet hospitaal opgenomen waarvaa er sedert nog een stier L De Bollandache autoriteiten kwamen aan boord en zagen het dek druipend van bloed Bet vaartuig werd gedRsinfecteerd De toestand van den inlaad cheu stuurman en aclit anderen in zeer ernstig de toestand vau den beer Graigie echter bevredigeud ïapitein Hear Uoas kwam uit in 1881 ah eerste officier op de Elgin Hg was zeer popalair en geacht te Piaaog evenals onder de HoUandsche ambtenaren en particulieren Het Engelacbe blad anders den Hollandera niet slecht gezind knoopt aan bet gebeurde eeaige oovriendelgke beschouwingen over de Atjehsche zaken vast De correspoodent te Batavia aeiot ouder dagtfokening vau 12 Aug aau de N R Ct Gisteren zgn onze troepen weer alaag geweest met de bewoners der kampong Bambi De vgand bad 60 dooden Aan onze zijde vielen een doode eu twaalf gewonden Luitenant Schadée is tengevolge van een tonnesteek overleden Uit Beilen wordt tbans gemeld dat de qoaestie in zake den bakkt r P Werndly te Wgster opgelost en men tot eene schikking gekomen is W wordt van de verplicbtiag om bet bedrogen dieostmeioje te troowea vrggesteld onder voorwaarde dat bij baar f 50 uitkeert en aau de Wgstsrscbe jongelingschap 6 kan jenever gaeft Buttenlandsch Over lcht Keizer Wilbe m beeft Petersburg verlaten bet vertrek ia even schitterend geweest als de aankomst Geen wanklank heeft de hooge stemming verstoord die gednreode het geheele verblgf van den Duitschep keizer iu Uuslaud heerscbte Eo duidelgk is het gebleken dat de beide beerscbers bg al hun doen en latea bezield zgo met een geest van vredelievendi eid en verdruigzuniheid De Temp8 kenschetst die verhouding zeer joist door te zeggen De beide keizers hebbea hunne volken en Europa doen zien dat er in de wereld niets veranderd ia doch dat er onder alle heerscbers twee zgn die den vasten wit hebben deu vrede te bewaren Dit ie juist wat men verwaobten kon en het is geen slecht teekeo r at die verwachtiog zoo spo dig en zoo volkomen vervuld is c Eu de tTimescmeeut dat hartelijke woorden getuigende van wederzgdsche achting door ca beide keiiers in hun toosten gesproknn moeten beschouwd worden ala de natuurIgke gevolgen van eeif beataanden en verzekerden toestand waarover niemand twgfe koestaren kan Zg bevatte voor niemand eeo bedreiging eu het allerminst TOor Engeland dat zich in de laatste maanden grooler opofferingen heeft getroost dan iemand anders om den vrede io Europa te behouden En waaralle mogendheden met zooveel instemming de woorden van den Duitschen keizer begroet hebben daar is het behoud van den vrede voor lange jsreu verzekerd meent de Times Volharding is niet een der minste deugden van keizer Wilhelm En telkens opnieuw toont de keizer dat by in ruime mate met voihardiugsvermogan bedeeld is Het ptan tot vergrooting sn verbetering der Duitsobe marine dat daarvoor als bewgs kan dieneo beeft bg dan ook niet opgegeven oodaoks de tegenwer king vau den rgksdag en naar de AllgNordd L t mededeelt zal in den nieuwen vorm wel weer ter sprake worden gebracht De keizer wil thans voor de mariue een begrooting vooj zeven jaar invoeren zooala voor het leg r bestaat De Nordd bnloogt dat de vaststelling der begrootiog voor ieder jaar een groote hinderpaal is voor de geregelde werkzaamheid der marine autoriteiten en vooral dat zg desjrstematiscbe onlwikketingder manne in den weg staal en daardoor de verbetering dar Duitsche vloot belet De oppositie bladen wyzeu er op dat de Nordd zich vergist als zg meent dat door de wgziging vau vaatsteUmg der begrooting de uferlosfl vtootplanneo van den keizer tot Terwezeulgking kanoen komen De vaststelling der begrooiiog voor zsveo jaar ia zeer aao te bevelen doch alleen wanneer daarin de gewoue uiigaven worden opgenomen Alles wat behoort tot de uitbreiding en vermeerdering der vloot most aan de geregelde controle vau het parlement worden onderworpen Dit legt niet in du bedoeling van het officieuae blad integendeel van de voorgestelde wgziging grooter vrgheid Toor bet bestuur der Duitsche marine verwachte Doch daartoe zal de Rgksdag zeker geen toestemming geven al ïs er ook een meerderbeid die geen bezwaar heeft tegen do wgziging ia de vaststelliog der begroot ing Da gezanten te Athene hebben volgens eeo bancbt in de Times c der GriekscheRegeering oflBciens medegedeeld dat de Porie verklaard heeft buiten staat te zijn Thessalig te ontruimen tenzg Griekeuland alvast eeu n illioeo Tarkaoha ponden betaalt anders kan 7g de kosten van de ontruiming niet dragen De gezanten vroegen aan de Grieksche Regeering of dat niet ging Volgens bet antwoord van den miniater van FioaDciëo ia de Grieksche Begrooting tengevolge van den oorlog met 48 millioen drachmen oversohreden terwgl deont angsteo 28 miUioen beneden de raming gebleven zgn het was bggevolg oomogeiyk bet millioen te betalen tenzg door een buitenlaodscbe leeniog maar deze Bcheen alleen mogelgk als men rechtstreeks met de Regeering moobt onderhandelen Rallis verkharde nog dat bg liever zoo aftreden dan zich te schikken io het toezicht der Mogendheden op Griekeoland a geldmiddelen Wanneer Vorst Ferdinand van Bulgarge werd gevraagd wat hg rigenlgk te Konstantinopel deed zou bg met het volete recht d vraag kunnen beantwoorden met de vraag waar men beter kon zgn dan bg zgn bes e vrienden Want de Bulgaarsche vorst schgnt onder de Turken werkelijk bg zgo beste vrieuden te zgn De sultan beeft hem met de grootste eerbewgzen ontvangen Na de landing aao de kade van DolmaBagdache reed men in tien keizerlgkergtuigeu naar Yildiz Schakir pacba reed in bet rgtuig Tan den vorst Ahmed Ali pacha in dat vuu den heer Btoilow Vor t Ferdinand droeg di uniform van Torksch maarschalk benevena al zgn Turkache ridderorden Onmiddellgk na zgn aankomat in Yildiz werd de torst mot zgo gansche gevolg ontvangen door dan sultan die vergezeld was van alle hoogwaardighe dibekleeders Na de aodiSotie welke voor den vorst zeer voorkomend was werd hg naar den Tucbait likiosk io Tildiz gevoerd en hem zgn woning aangewezen Kort daarop verscheen daar ook de aultan om het bezoek des rorsten te beantwoorden Maandsg aTond woonde de vorat in Yildiikioak een tooneelvoorstellmg bg de vorst en de heer Stoilow werden door den enltan nitgenoodigd om plaats te nemen in zga loge Men gaf de Cloche de CorneTille Gedurende de Tooritelling orerbandigde de sultan deo vorst die nn ds nniform droeg vaa keizerlgk adjadant genaraal een kostbaar horloge en ketting uit brillanten Tan onschatbare waarde Het blgkt tuaschen deu sultan en den vorst te zgn hotertje tot dea boomc Is dat nn een uiting van beosche Triendschap of wil de sultan den vorst lot over de ooreo onder Trieodelgkheden bedelven om bet spreken in casu bet doen van verzoeken te beletten Want er ii immers beweerd dat ds vorat hoofdzakalgk naar Koostaotioodel is getogen om van den saltan toestemming te verkrggen tot het uitroepen der onafhankelgkheid van Bulgarge De sultan zal zeker van deze beweringen niet onkundig rgn gebleven en waarscbgolgk evengoed weten dat hg de eenige is op wien prins Ferdinand nog kao steunen Het wordt immers nog efns duidelgk herhaald dat da vorat sla bg met het plan omgaat dat men hem toeschrgft van HuPÏtnd niets te verwachten heeft Dit doitt o a de Politisohe Gorrespoadenzv in haar opmerking Iu tooBgetende kringen van St Peters borg is mun van oordeel dat de regeeriogspersonon io Sofia geen twgfel behoeven te koesteren over bet bedenkelgke karakter eener dergnlgke daad hf t Terkondig o der onafhankelgkheid hetgeen zou beteekenen een poging tot het vernietigen van het itatos quo op het Balka schiereiland eu een overtreding dar bepalingea van bet verdrag van Berlga en tevens in scherpe tegenstelling zou staan mst de wensoben van bet Ru8 iiscb kabinet De Russische regeertng vertrouwt op het gezond verstand der Bulgaarsche machtbebbers die zich zonden willen stellen tegenover de mogendheden welke op bet behoud van den vrede bedacht zijn VBRGADERINGVANDENGËMEENTmiD VRIJDAG 13 AUGUSTUS Voorzitter de Burgemeester Martens Tegenwoordig de hh van Goor Jager Herman vao Vreumingen van der Post Derckaen vau Galen vau Ituraoo van der Sanden Des ing Vingerliag Jaspers en de Raadt Afwezig de bh Straver Prince Nederborst en Hoogeoboom Da Voorzitter i De bb Prince Nederborst eu Hoogeiiboom hebben kennis gegeven verhinderd te zgn de vergadering bg te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen eu onveranderd goedgekeurd Do Voorrilter Door Gedep Btsteo is goedgekeurd bet raadsbea nit van 16 Juni No 13 tot aanvaarding vau het legaat van wglan den heer W J Fortngn Droogleaver waarbg aao da gemeente voor bet Museam van Oudhedeo werden aangeboden eene verzameling munten en peoningen De Voorzitter De hh Dr F H G van Itarsou H Jager C Brunt M H A Straater G Krook en G Prince hebben hunne geloofsbrieven iagezondeu die ik stel in banden der lib Dert sen Herman en Desstng tot onderzoek en schors deze vergadering om de Oommissie in de gelegenheid te stellen die te onderzoeken Na heropening deett de Commissie hg mondevan deo heer Derckaen mede dat sg de geloofabneven hebben onderzocht eu tooratellende herbenoemden en benoemden toe te Uteo zoodra de termgn bg de wet daartoor bepaald is verstreken De Voorzitter Ttiaos breng ik iq stemming bot voorstel der Commissie Wordt zonder hoofdelgke stemming liesloten tot toelating van de hb Dr F G U van Iterson H Jager C Bruot M H A Straater G Krook en G Prince De hh van Iterson en Jager waren bg de stemming over buo persoon niet tegenwoordig Ingekomen 1 De begrootingen van de gfaubsidieerdeInstellingen van Weldadigheid voor 1898 Deze worden gesteld in handen eener Commissie waarin worden benoemd de heeren Dercksen an Galen en Vingerling 2 De begrootingen fan de Volksfftarkenkeo en het flofmansgesticht oor 1898 Worden gesteld ia handen eeneiMComafisiie waarin worden benoemd de hb 4 genboom Herman eo Jaspers 3 Het rapport der raadscommissie belastgeweest met het onderzoek der begrootiog derdd Scbotterg tot goedkeuring adriseerende Ter visie j V ILJt sPeu btief van Curatoren Tan bet Gyos ti aubevel nde voor tydelgk leeraar inde rbe taal de boer A Ketellapper Ter viaie rapport vao B n W op het adresvan len beer P de Raadi tot afwgzing vanhet verzoek om uitgang in bat plantsoen tamogen hebben adriaeerende Ter visie Aan de orde de benoeming van a een leeraar in bet bouwkundig en vakteekenen bet maken van begrootingen sn de kennis van bouwstoffen Benoemd wordt de beer 6 E Spgker met 8 stemmen de heer Willemsen verkreeg 5 st h een tgdelgk leeraar in het hand en lyoteekenen