Goudsche Courant, maandag 16 augustus 1897

Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracl3 txg n et in g ericla t IIËERË HLIS mei IM staande aan den KA ITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Maandag 16 Augustus 1807 INo T349 36ste Jaargang liOüMiHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uit ve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uiteondering van Zon en Feestdagen De pry 8 per drie maanden is ƒ 1Ü5 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VUF CENTEM ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Kegelbaan Harmonie Trjje BaaD Wedstryd Prachtige prijzen J J W0ÜDENBER5 S a Patent H Stollen CisiUii Frat Uictt nr s am FHtm j i I er gronar ErfoUf M f i l ateiii H vOen rrungm htt Anlai iii ntl $ ohM9tm wertlilonen KaÜKihmuimt tt é é b n Uêh këufg dëhar unien ttleii ncharfcn H siuUên aar hw unt diract oder In w oAwi imtnhvidluriien k dtntn uttitr Plaket wl $ nebwitehaitdf MUiSe idtiit M ZZ li eUlittmi und ZeuiptiMte tnti TS arnung Ub Banoamd woidl d baer W Fetter met 13 ttemmeii e eflB tydel k leeraar in bei Nederltsdich en Je Wiskoode BeDoemi wordt dv beer E ran Dantziü met 12 at de beer A vbd Kerieo Terkrecg 1 Mem den dtreotcer aan of an de AroDdicbool voor Ambacbuliedeii Benoemd wordt du beer B E S iB er met 8 temmen de beer Willenuen Terkrreg 4 it 1 biljet wae in blanco Aan de orde Bet rooritel tot definitieve aanetelling fan de tydelgke leeraren aan die school B van Steel en j Slop Wordt aangenomenAan de orde Het vooVatel tot oninbaarrerklaring van ver obillende poateo van bet kobier der pi directe belaiting naar bet inkomen dieoit 1896 Wordt aangenomen Aan de orde Da rekening der gemeente dienil 1896 Dete wordt voorloopig vaatgeiteld met 11 etemmen de beide wetbooders nemen ingerolge da gemeentewet geen deel aan deiu itemminR in oatvanget 334 844 67 i in uitgaaf f 302 186 94 laitende met een voordeelig aldo van f 32657 73 Niela meer aan da orde igode wordt de Tpfffiderini d or d n Vonr7ilt r geelnten NIEUWE ZENDINO UEENSCHB CI ACÉ HEEREN O D UES Hi i bSGBOfiNEN A van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon M o Si Beurs van Amsterdam llAl QüSTLrs Vrkri ilotkrs Nn aauiin Cert Ned W 8 i A dilo dito dilo i 7 dito dito dilo 8 8 n H Uo iei Obl a odl 1881 88 luua iDKhriJviDg 1861 81 t 8 OoiTaNa Obl in pepier 1888 6 8t 4 dito m zilter 1868 6 88 861 PoaTueu Obt m t ooupoo 8 dito ticket 8 l ii lVi BulUNO Obl Bianenl 1894 4 68 68 dito GeeoM 1880 4 BI dito bil Bolka 188 4 tf i dito bij lIopel8Sg gO 4 98 i dilo in goud leen 1888 6 dito dito dilo 1884 6 K S Burnt Perp l lebulil 1881 4 88 Toailu Gepr Conr leen 1890 4 76 Gee leeniaK eetie D j 81 i Geo Ie oiag lerie C 88 i i Zuxo Ara E p v oM I8M S lOI j Mailoo Obl Buil Bob 1890 6 98 i Va a il U Olil 4 oul ep 1881 t AviTBaout ObliuBtien 1898 8 I lOOV EoTTMOiM Slid Ice 1894 8 94V Nin N Afr Hiiidelir und 80 Arendib Tub Mij üerliftoelen I Mi Muljoheppij dill Arc Hjpoiheekb pundbr 4 I lOOi Onlt Ug dar Tonlenl uud 4 Gr Uypolheekb penlbr 81 f H 0 199 186 98V 98 188 100 80 Si 11 108 198 m i 100 84 7 148 64 77 lOS l 10 100 189 18 7 U 100 64 108 14 l loa 7 i 78 NederlludKhe bank and Ked Handelmaelicb dito N W k P O Hyp h pendbr Kolt Hypolbeekb pandbr 8Vi Clr Hypotheekb dilo 8i OoetiNa Oott Hong bank aand BVIL Hyp tkoiekbank pandb 4 i Amaili Kqul hypolb pindb 8 Hm L o Fr Leu eert 6 Nln HoU IJ Spoorw Mij aen 1 My tol Eipl r St 8pw aant Ked lod 8poorwegm and Ned Zuid Afr Bpm und 6 dito dito dilo 1891 dito 8 lllLIllSpoor l l887 89 A Eobl 8 Zuid Ital ep mij A H obl 8 POLBii Wtnohau Vi eeuen and 4 Huei Gr Kuia 8pw M j obl a i Baltiicho dito aud Futowi dito aand 8 Iwang Dombr dito aanil 6 Knrak Ck A o ip kap obl 4 dito dito oblig 4 AHiaiii Cent l ec Sp MIj o il 6 Okie fc Jorlh W pr C and dito dilo Vt n 8t Peter obl 7 Deovorli Bio Gr Spm rert r e Illinoii Central obl in goud 4 Louiir ji Jertrill Oert ir eand Mexico N Spic Mg Ie hyp i 6 Mi K DMB 4pot pr f a nd N York Ontuiok Weet land dito Penn Okio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 81 Peul Mina il ilanit obl 7 Un Peo Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col 1 hyp OJS Oakioi Can South Cert r eend Va C Eell k Na Ie h d o O Amcterd Omnibua Mij aand Rottard Tramneg Uiutt aaod Ned Stad Amilerdim aand 8 Stad UoUerdam aao S Baton Stad Afllwerpen 8 7 J i 8Md Rruiael li86 t HoHO Thois Begullr GeaelUcb t OoBTiiia BtaaUli ei ing 1860 8 K K Ooit B Cr 1880 S 8 Nia Stad Madrid 8 1868 Na Ter Bet Hvp SpobL een 8 sy SO 188 0I 106 106V 10 104 11 1 8 118 84 COLLECTEN BUBGEMEESTEB en WETHOUDBBSvan Goads maken bekend dat door hen GEENE toeetemming ie verleend tot bet honden van eene CoUecte ten behoeve van de Liefdadigheidi Vereeni ing Balp en Btean voor Weezen van alle Gezindten te Amaterdam doch dat door het Beatanr dier iuetelling ingevolge artikel 13 der Wet van 28 Jnni 1854 aStaatabUd Na 100 ALLEEN kennia ia gegeven van het voornemen tot het honden van bedoelde Collecte op 16 17 18 19 en 20 Angnttni 1897 Gouda 13 Angnstna 1897 Bnigemeeater en Wethondera voornoemd B L MABTENB De Secretaria BROÜWBB BurgsrlUke Stand Moordrecht GEBOBEN lanoa ooden B Varboeff en W D Verboeven Hendtik Pieter ondera P de Bruin en W Mol OVERLEDEN A Tettero 73 j J M de Greef 11 m I APVERTBNTIEN Voor de vele bewgzen van deelneming ontvangen by bet overlgden van onzen geliefden Behuwd en Grootvader den Heer J Tii L WITHOF betuigt de familie KEUS haren hartelgken dank Gouda 12 Angnstna 1897 Openbaar Onderwijs ToeiitiDg vsD Leerlingen op de Kosleloozcen Bewtarscbolen De COMMISSIE van TOEZICHT op bet LAGER ONDERWLIS alhier maakt bekend dat de iDSchrUviog va Leerlingen wier plftataing men met dea Is October 1807 op een der borengenoemde scholen TerUngt geichiedea zal in de ichooHoki lea op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1897 das namiddags ten Tyf nor Voor verdere byzouderbeden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commi e De Seeretaris J H VAN DEB VOORT Qouda 10 AugUBtuB 1897 KonMilük UaehinaU Fabriek DB HONIGBLOEMe v n H van Schaik Co geveatigd te aravenh ige Hepplentraat en 9 Hab j de Regenteeselaan van Z U den KONING van BELGIË Indien gijhoestt gebruikt de alle rwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBoret Honig Eitraot FLACONS van 0 Ct TO Ct en I verkrijgbaar hg Firma WOLFF 4 Co Woetbaven f 0S Gouda E a vm MILD VeereUl B 126 te Goada A BOÜMAN MoordndU J C BATELAND Boa rop B V WIJK Oudemi M KOLKMAN Waddinmnn Goada ak vaa A BRINKMAM k ZOON mu icurt Irneitrtn uaiillcl 1 5P Stedelpe Gasfaljriek te GOUDA De prfl van hot gaa is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratie aan de boofdbnis verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaemeter Voor 8 en 5 liohtgaBmeters bedraagt de hunr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenenen van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen por week inhuur bekomen FEMSCKE STOOMVEEVEEIJ Chemische W sscherij Vktl 19 Krulskatte SoUerdam Gebreveteord ii fr Z M den Koning der Bolgen HoofddepOt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor bet stoomen en verve van alle Boerenen Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet toom van ptnuie mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden eni worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen betzg gestoomd of gaverld worden onschsdelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Een ware Schat voor de ongelukkige slacbtoifsrs der Zelfbevlekking Onanie en gebe jne uitspattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau s ëLFBEWARIl G Hollandsche aitgare met 27 afb Prjjs 2 ffolden Ieder die aan de Tersohrikkel ke gevolgen Tan deze ondea d Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlöks duizend van een zekerefa dood Te Terkrggeu bg hetVerlaj M azin te Leipzig Neumorkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in pofltzegels en in eiken boekhandel in Holland ELECTROHOTOBISCBETAIHAL BAHDJES WBTTIQ GSDEPOÏfEBED BI het gebruik daarvan geschiedt het tanden krijgen der Kinderen ZSKDER DE NI VSTE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen ban dat de bij mü ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van Je Ëleclromolorisclie Tandliiilsbandjes niet echt zgn 9 Men lette op den naam van den Fabrikant H0mKrnOLT7j Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door HOBEaTHüLTX Nijmegen Wederverkoopera gevraagd Wsl inwrurui Utgea Jicht Wfl Rheomataek Lonoespynen kortom jg irffl JtokerPaw Expeller TggH limatkettiatllüiaaaBtawKulsiilaceii i g t AiilierPaltlxpeller TeikaadluM Vat baisiné n Anker Paifllxpeliei Fi 60 oent 75 oeet ea fl W de üm TMrh aden in ée meeete Apotbekee en b f A oklai Oo Ie Bottenlam Te GOUDA bg A WOLFF Markt AU4ken DB LAAT ea TAN SON apatheker Markt Hennep Enveloppen ƒ 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRIINKM4K ZN BINNENLAND OOCDA 14 AagustD 1897 Heden oaeht ten 3 uor i in de Oonwe JD deze gemeente orerzg gsvallon bet aakicbip de froow Geertraida groot 49 Ion geboerd door schipper Jt an Boren geladsn met Kn galecbe kolen komende fan Rotterdam en beitemd voor Haarlem Naar wg Ternemec is de schipper net geaMoreerd Persooalgke ongdakken kwamen niet Toor J2 I B stoomboot Armsterdam II is ia de mme Gonwe in aanTiring gekomen met Jlet aakicbip de TirooI lAststgenoemd chip heeft nogal ichade bekomen die evenwel door assoraQtie gedekt wordt Bet programma der orgelbespriing in de Oroote of St Janskerk op Dinsdag 17 Aag 1897 aes aronds 7 anr door den heer J B B Spaandermao is als volgt 1 Praelodium £ b dur Ëd Peters Band III J S Baoh 2 Fega No 4 übflrdflnNanen B A O H Bob Schaman 3 a Andante qaasi allegretto Joi SchraTeeaade b MMitation sar Ie sStabat Maters Alez Gailaant Solo TOor Vox Hnmana f o Benediction Nap tiala op vera Camille Saint Saêus 4 Sosate No 6 over Het Gebed dea Hee F Mendelssohn ren c Bartholdy a Koraal AodantaSosteaato b Allegro molto o Fnga d Finale Andante 5 Orgelconeert No 5 G F Haodel ft Lsrghstto b Allegro o AUa Sicilians d Presto 6 Grand Choenr Tbéod Dubois Op de Nationale Tentoonstelling van ngverheid en kamt die te Dordrecht wordt gehon deot zgn o a bekroond met wn zilreren medaill de beer 6 J Goedewsageo in groep VI feedings en ferbraiksartikelen alsmede de hb Oebr Kamphogien foor artikelen op het terrein in verkoop De heer J M L ran Holst kreeg een bronMB medaille eTeneene in groep TI FEVILLETOX Zoo was de winter kalm voorbügegaao waren de zieken oegeosehijntgk weer gatoad gewordea en hun verzorgster vroolgker en gezelliger dan ooit Dooh DB wg de vrienden ia het voorjaar terugviodea is bet niet in Davos maar in Fontresina en ia bet gtwone klaverblad Terandsrd in een geluksklaverblad van tiet blaadjes De oadate broeder van Willem heeft zioh bg de drie overwinteraara van Davos gevoegd om zijn vierweskach verlof in bet Zwitsersche hoogland en in ban vroolgk gezelsobap door t brengen Veertien dagen daarvan zljn reeds verstreken en in Davoa ondsr de aangenaamste om taudig ieden ongevlogen Door bet fraaie voorjaarsweer uitgelokt en de ueltende sneeuw in het dal ali grondige reden uanemende besloot bet viertal gezameal k een kleiaeu toer door bet Eogadine te maken St Moritz tas reeds bezocht en tiewonderd en op het oogenbnk wasrop wi j kennis net de vrienden maken riodea wg ze gezellig bij elkaar in de sneeuw gezeten gekoesterd door ds warme zoanestraleD Het es eea vreemde gewaarwording roor de bewoners vaa ona voohliar kikkerlandje die sinds han prilste jmgd de sneeuw niet anders hadden ontmoet dan in imisehap van een ysig zoonestruUje of gnrsnsn Door de Rgkscommiisie fOor Graadmetiog en Waterpassiog werd de toren der Groote Kerk alhier oitgekozen als Station ran waarneming Door de Initeeïears dier commissie znllen tbans de metingen betreffende de Graaiimeting en Driehoeksueting begonnen worden De beer Jobs Meyer klerk 2de klaise der po tergen en telegrafiie ten postkantore te Leidea is 1 Aogustas bevorderd tot klerk 1ste klasse en wordt aU zoodanig 1 October overgeplaatst naar bet post eo telegraafkantoor te Gooda Naar men verneemt zijn de voorbereidende werkzaamheden omtrent de nntvorp n spoorign Gooda Schoonhoven zoover gevorderd dat men met rertroowen spoedig het eind resultaat tegemoet ziet Aangenorosn hei beroep bg de Gereformeerde Kerk te Gouda door ds A Vogel te Dinteloord c a Bg kon besluit ia aan J G M van Qriethoysen op zgn verzoek eervol ontslag verleend als burgemeester vso Bleliwgk en van Moer Capelle Aan bet mioisterie van Waterstaat enz werd gisteren aanbesteed bet berctellen en verbeteren van tolegraaflgnen laogadeo Cdutraal spoorweg minste ioschrgver W A Verbruggen te Waddioxreen voor f 1160 Zondagavond ging een smidsknecht oit Kot terdam vromer te Zeveohnizen woonachtig zgn meisje tbais brengso Toau hg teragkiram werd hg verraderigk aangevallen door den vroegeren beminde van bet meisje en kreeg hg een paar eneden in t hoofd waarvan een wel 5 cM lang was De dokter beeft de wond gehecht die evenwel niet gevaarlgk is Van dit feit is proces rerbasl opgemaakt In de panneofabriek der beereo Van Leeowen te Alfen ia een ongeluk gebeard De hand van en der werklieden zekeren van der L geraakte nl tasachen de machine waardoor twee vingers verloren gingen Twee knechts van da firma H A Sofareoder Co te Schoonhoven zgn Donderdagmiddag gerankelgk naar Rotterdam getransporteerd als verdacht van oneerlgke handeliogeo in dienst van hunne patroons Donderdi brachten de ond strgders nit Don danden wind baar nu te zien in al baar macht en overvloed en tooh geheel bebeei soht en verzaobi door da verwarmende atralen van baren grootsten vgaad de zon Oogensehgolgk kwam er eenige verandering in baar koele houding en scheen de vcrzengenda hitte de eentoaige witte oppervlakte tot schitterende diamanten te versmelten maar hst alaohtofTer had een verdediger die boden nog machtiger was dan de zon de kille gskoude rotaachtigo bo dem die altgd nieuwe krachten uit de diepte opzond om zgn donzig rein kleed to versterken en te beschermen Tj midden dezer pracht van diamanten en zonnestralen door middel van matten legen de rooht gevr jjwaard zat Laura met haar schetsboek voor zioh te genieten van bet heerlgke uitzicht op den Eoaeek Oleteoher die in al zijn glorie en majesteit schitterde Haar broeder en Willem bielden baar lezende gezelschap terwgt Anton van Ueemibergen btgk van zgn tegenwoordigheid gaf door op eenigen afstand op egne ocarina zgn vol gemoed tuoht te geven in de tonen der Mandolinata der Caotique da Noeteo van andere sleepeade droomerige melodieën Het f lnid bleek op Laura zijn nitwerkiog niet te missen het potlood was aan haar hand ontglipt en zg scheen als uit een droom te oolwakeo toen Anton bg haar kwam en vroeg vVoor wis is die sohsts bestemd ff Die heeft gren bestemming Zij is zeer goed genomen t Dank a voor hst compliment I Het eerste dat ik sedert onze kennismaking van u boer seldezg ondsugend ladiende Ik geloof aiet dat gq er heel gevoelig voor s t Hsag en het Westland een beioek aa i s Gravenzsnd De oudjes waren in de gelegenheid gesteld par rgtoig een nitsttipje te maken Na te Monster de koffie te bobben gebruikt dineerden zg in De Spaansche Vloot c waar bet fanhrsgezelschap Kunstmin tgdeut den maaltgd eenige miiziekuammers in den toin uitvoerde Tot eien buiten bet dorp dat lo feestdos was gestoken werd de gasten door het muziekkorps uitgeleide gedaan De ver deriog der gecombineerde besturen van de dismantbewerkersrereeotgiogen te Amsterdam met name Diamaatulgperarereeniging 1868 ChriÉtel OinmaDtbewerkersrereeD afd Nederl Werkl Verb Pat imouinm vereeniging St Ëdoardni afd N d R K V B vereeniging Betsalel afd Diamantbewerkers roo Jessiypersreroeniging afd A N D B brillantsigperabazenvereeniging afd A N D B hebben besloten als eerste poging tot regeling van het teerlingvraagstok bet Tolgende besluit aan booDa respectieve buisb vergaderiogen Ier goedfaearing voor te leggen Van 5 September 1897 af zeilen alle op de fabrieken aanwezige leerlingen loopen potjongeos welken deo leefigd van 14 jaar nc niet hebben bereikt door de Isden van bovengenoemde organisaties ootflageo wolden Verder znllen door meergpnoemde leden geene nieuwe leerlingen Op de reclame tentoonstelling te Amsterdam zal ook een rookwedstrgd plaats bebbsn vermoedelijk de volgende week Ds deelnemers krggen elk ren sigaar van gelgke grootte en soorten moeien die oprooken zonder dat zg de sigaar met de vingers aanraken Die het eerst een bepaald stuk heeft opgerookt en daarbg t elgk zooveel mogelijk asoh beeft gehoodenc is winner Men meldt aan de Z C nit Almelo De patroons van de wevergen alhier en de werklieden bonden hebben over een samenspreking gecorrespondeerd De palrooni waren eerit daartoe ongeneigd maar eö tbsoi bereid tot eene conferentie over een loooregelitig overeen komstig Hengelo en Enschedé miti oozydigen ook daarbg worden toegelaten Morgen beeft de conferentie plaats Bebaira de werkstaking van de vaste loonarbeiders ia de fabriek an den heer Hedeman zijn een paar kleine werkstakingen bg den beer Ten Bos wolspioner en den heer Ten Bruggeooate watten fabrikaat voorgekomen Dat bangt er al van af Ik reraftobuir deoomptinentjes waar de jonfcelui tegenwoordig zoo rufm choots het Bchoone jreslacht mee bedeelen alleen omdat t te verve end c n om wtt andera to bedenken en lo zeggen Maar om eens esn welgemeend complimeat ta booreo ik moet u bekennen dat ik geloof lat ur niemand ongevoelig voor ia ffOoed dat Ik het weet Laura pardon juffrouw Werner meen ik Ge moogt wel Laura ESggen ia viod mjjn naam beel mooi en bet woord ffjuffrouw heol leelijk das win k bg de verander in f ffWilt ge mij dan ook bij den naam iioemeD Ja soker maar ik sog Aaton niet Vac Heemsbergflo dat is mü te lang Of zoodt ook Ton kunnen zeggen loo noemen zy mg tbnis ffDank u pas tant de famillarité rour si pou de connaissaoce eorst sal ik mji maar wennen aan Anton dat ia nog een huale oefening dit zeggende nam lij da acheU op en bield baar op eenigen afstand ffZie £ oo zg ia af vindt ge baar gelgkend ï UiUtekeodI Wie krygt haar uu IjauraP Niemand Anion Waarom hebt ge za dan gemaakt P Voor mgn eigen pleizier Maar ala ge ze voor uw eigen pleizier gemaakt hebt wilt ge baa dao niet voor t pleiziar van een ander bestemmen irUiBBchieD wel 1 Ëa wie u dan de gelukkige zgn f Maar mgn vaarde Antoa dat zal ik dan zien Z gaat voorloopig ia mgn portefeuille m alle aa De begrafenis van Marie Seebacb Gifltermiddag werd het etoffoigk overschot der toone Ispce iter op bet kerkhof van da Dreifultigkeihsgemeinde te Berlgo bggeset De earkophaag in de kapel opgesteld was onder bloemen en kransen bedolven Op een zwart fluweeUn kussen lagen naast dn kist de orden van de overledene de groote gonden medaille gvichonksu door hertog Ërust von Coburg Gotba de groote gouden medaille van var t Carl Alexander von Weimar en nog een vgftnl andoren Aan don voet van de kist Isg een krans van bet Doitscbe keïierpaar en van eenige andere Duitsche vorsten waren eveneens kransen iagekomen In de kapel die reeds oren voor de plechtigheid door een groote menigte wai gevuld zoog bet koor van de opera een geestetgk lied waarna de predikant Ernmmncher etin rede bield Hierna droeg men de kïat naar de groeve waar nogmaals een geestelijk lied werd gezongen Marie Seebacb raat in een groeve naast dia van haar zoon in 1893 overleden De beereo gevnngenen waren verwend I Nader verneemt men omtrent het opstoo ein de gevangenis te Amsterdam dat verledenweek een betere qnaliteit boonen was verstrekt omdat de voorraad gswooe qualiteit op was Deze week kreeg men weer de gewt De qoaliteit en van daar de oo ter reden held Uit f oorzicbtigbeid zat Zondag a s de goda dienstoefening waarbg de gevangenen een a kere mate van rrgbeid genieten niet worden gehouden Masndag ia het weer boooendag De togementbonder V de Z te Oosterwolde die ilcb aan een lantaarn gestooten en laardoor een wondje bekomen had waaruit bloedvergiftiging woi ontstaan is bsngevolgs diarvan io het ziekouhois te Groningen overleden n bet Roasiscbe gonvernemeot Perm heeft eoe vrouw nit bet dorp Tohernoy terecht gestaan die baar man heeft willen do den door hem in den slaap kokend water over gelaat en borst te gieten De vrouw was door liaar rohtgeooot wegeni haar ontrouw geslagen on had besloten den man uit wraak dood te martelen Eïen maand geleden werd een aog afgrgssIgker misdaad gepleegd door de vrouw van ren boer die zich eveneens op baar man wilde wreken ïaiwgt deze sliep overgoot zg hem met petrolanm en stak hem daarop in brand dera soheleoo later thuis verdeel ik ze Maar niemand cal er betrekking op hebben Dank u zeer voor het affront dat ïe een goul togonwlebt voor het compliment van zooeven nu zijt gij weer quitte Och Laura gij begrijpt mg b at oiomand kan zooveel betrükking op den Roaeok hebben als gg en ik die er vanmorgen zulke heerlgke uren doorbraobten Oij hebt het genot van bel toekouen gehad geef mij nu het voorrecht van het bezit aO zoo Il dat uw bedoeling P hadt ge dat maar eerder gezegd Wat is aangenamer dan te geven f Hier werd b t gesprek afgebroken door den Wirtb die bet gezelschap kwam herinnoren d t bet tjjd waa den mwendigen menioh te veriterken Na ta fel zonderd i Liura tiofa af om naar huii te sofarlJvao Ruim zeven uur kwam zij benedun en ontmoette Anton op de trap nZoudt ge even dien brief voor m naar da poat willen brengen f vroeg z AOaarne maar gaat ge niet me P Da broers zgn ook nog buiten hot is zoo o prachtige avond Laura liet zioh overhalen Goed laten we dan aUen lamen gaan zeide zg Toen debriefopz Dd bestemming was werd er besiriten nog oen eind de obanssée naar den Bernina op te wandelen de avond was te aehoon om reeds naar binnen te gaan Praobtig ging de zon onder de witte met gs bekroonde bergen schenen als in een bad van gloeiend goud te zwelgen I Naarmate de zoo daalde werden de tinten donkerder Het oogverblindend goud ging over in rood en een oogenbhk was bet alsof de ijsreuzen in een venenenden vuurgloed stondea Worél Mnolftt