Goudsche Courant, maandag 16 augustus 1897

Dinsdag 17 Augustus J897 36ste Jaargang IVo 7350 Blwamsbek Lenjeopgitan koftom AiAerPaiiiExiielier legan lea ran al mmm coürmt MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken leriei aard ygfX lamatlMtMiaaiaaaalawaiideategso BArterfiinlxpeller P AiikBrfaliiIxpellerT Prgi M oact 76 oant sa fl 2 de dav li Tvoihandea in 4a maasta Apothekea aa bi f A Rioktar t Oa ta Boltanlaiii r ADVERTEIfTIEN worden geplaatst van 1 5 r els a 50 Genten iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend Haar plaatsruimte De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prqs per drie maanden is 1 25 franco p r post 1 70 Alïonderligke Nommers VIJF CBNTB Inzending van Adyertentiën tot WONIIGIDS JaargaDg 1Ü97 98 kannen die nog tot DINSDAG 18 dezer inzenden aan t kantoor voor Vaste Goederen KLUWEELENSINGEL Q12 J VE RfiEER fi OüDA Beveelt zich beleerd aan tot het schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJ8TEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOOSTUEEËN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van faoat Agentnnr bg de Firnu WedaBOSMAH teeomla rlau HM besta OBSahaaUrkak an fS i makkalTkatopoataodildalvaafllMna mMKmmjmMm wwainiiHiw tv v D vooral danaa en KliidaraohoaowaTkf l leAppta ugrvan i a llillar4 ea M Berlla Baatk Str W Man laMiV a l op naam en ftibriakamarit Zeer nette Gesteendrukte NAAKSMSTJSS worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Oaoda Imk raa A BRINKMAN k Z OK DE nOTAHIS JAH JACOB ABRAHAM lONTUN te O OTTID A ui op Maandag den 6en September jfa 1807 dea Toormiddiga U Ss é B L uren in het hotel n ti t jglgl 0 PiADWf un de Msrkt aldaar publiek veilen en verkoopen Porc 1 BEN HUIS EN ERF door twee gezinnen bewoond aan het Jaagpad te Gouda wgk Q no 11 kadaiter Sectie A no 22 hnia ichnar en erf groot 1 are 15 centiaren het roorste gedeelte Terhnnrd aan J Koniioe roor 1 50 per week het achterste gedeelte aan J Biitii roor 1 per week Perc 2 EEN HUIS £ N ERF aan het Jaagpad te Gouda wgk Q no 34 kadaater Sectie k no 1264 huia en erf groot 65 centiaren Verhuurd aan D N d Booï toot 8 40 per maand Ferc 3 GEN ÜUIS EN ERF ali Toren naaat het roorgaande wgk Q no 33 kadaater Sectie A no 12C5 huis en erf groot 70 centiaren Terhaurd aan C P LouxiiiiuR voor 8 40 per maand Perc 4 BEN HUIS EN ERF als Toren naait het Toorgaande wyk J no 32 kadaster Sectia A no 1266 hois en erf groot 73 centiaren Verhuaid aan L H ZwiitTJBS voor 8 40 per maand Perc 5 EEN HUIS EN ERF als roren naaat het Toorgaande wgk Q no 31 kadaster Sectie A no 1267 hois en erf groot 76 centiaren Verhnurd aan A Husik roor 8 per maand Pare 6 EEN HUIS EN ERF aan de Breede ügde ran de Karnemelkaloot te Oouda wijk K no 492 kadaster sectie A no 2679 huis en erf groot 1 are 15 centiaren Verhuurd aan J P tan Loon roor 150 per jaar terwyl door den huurder borendien jaarlgks 5 in de kosten Tan waterleiding wordt gedragen Gombinatiën Toorbebouden Sttaling dtr koopptnningen en Aanwardinq op Vrijdag 1 October 1897 De perceelen agn gedurende de drie laatste werkdagen TÓór den dag der Telling ran 9 12 Tm en Tan 2 4 n m en op den dag der Telling te beiichtigen waarroor men aich galicTe te Terroegen bg de bewoners Nadere iuliehtingeu agn te bekomen ten kantore Tan notaris MONTIJN Toornoemd aan den Kleiweg wgk E no 2l OFENBAfiE VEBEOOFINB te GOUDA ten OTaritoan t u den Notaris G C FORTUIJN DaOOQLEEVBB op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1897 deB morgeDB te eif uren oDmïddeliyk volgende op de tegen dieu tyd aangekondigde Teiting van Huizen en ËrTen in bet KofiSefaaia HasMoviKc aan de Markt ran No 1 Een goed onderhouden ran gas en waterleiding roorxien WINEELHUIS en ERF met onlangs gebouwd PAKHUIS daarachter en een een afsonderlgken opgang hebbend BOVENHUIS in de Keiteratraat te Qouda op den hoek der Koragnateeg Wgk K No 127 en No 456 Het Wiukelhnis en Pakhuis zgn terstoad te aauTaarden het Borenhuis is Terhuurd Toor 1 50 per week No 2 Een onlangs gebouwd WINKELBUIS en ERF achter perceel no 1 in de Komgnsteeg te Qouda Verhuurd bg de week Toor 1 70 En No 3 Een WINKELHDIS en ERF naait Perceel No 1 in de Keilerstraat te Qouda Wgk K No 128 Verhuurd bg de week Toor 2 De perceelen zgn de 3 laatste werkdagen TÓir den dag der Telling Tan 10 tot 3 uren en op dien dag Tan 9 tot 11 uren te belichtigtn Nadere inlichtingen geeft Toornoemda Notaris FORTUIJN DROOOLEBVEK te Gmuh Te GOUDA bg A WOLFF Markt A144b en DE LAAT ea TAN SON ap rtheker Markt OPENE ABE imm m De Notaris H GROBNBNDAAL ÊLa JouAiisToornemensop W0EN8 DAG den 25 AUODSTÜS 1897 des morgens tl nor ten herberge Tsn K HooQiKBoizaii te Sluipwijk ia bet openbaar in ééns litting te vellen en eer kmtpent No 1 Een zeer goed onderhouden nliilibel met TUIN in de kom Tan het Dorp gemeente fteemrt Jk kad Sectie E No 827 groot X Aren 0A Centiaren BeTattende beneden 2 Voorkamers Aehterkamer Opkamer en Keuken boTen 2 Kamers grooten Zolder met beschoten kap en Meidenkamer EEN GROOTEN TUIN No 2 aldaar naast K Hoooinboizdh kad SectieE No 772 groot Mi Aren 90 Centiaren Te aauTaarden 15 NoTember 1897 of vroeger Te bezichtigen Donderdag TÓór den verkoop ran 2 4 uur op de OTerige dagen na Tooral belet vragende Nadere ioformatiën geeft Toornoemde Notaris GROENEN DAAL te Gouda OPENBARE VERK00PIN6 te GOUDA ten overstaan Tan den Notaris O C FORTUIJN DROOGLEEVER op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1897 des morgens te elf uren in het Koffiehuis HiaHONiie aan de Markt Tan No 1 Een goed onderhouden HUIS en ERF waarin KOFFiËHlIlS gedreven wordt met een perceel GROND daarachter aan de Wachtelstraat te Gouda Wgk P No 170 Te aanvaarden 1 November 1897 No 2 Een gOed onderhouden BUIS ERF en GROND aan den Turfsingel te Qouda Wgk P No 161 Het Huis bevat 4 Kamers Keuken en Zolder en is verhuurd voor 1 75 per week En No 3 Een HUIS ea ERF aan de Westagde van den Raam Ie Qouda Wgk O No 418 Verhuurd bg de week voor 1 75 De perceelen zgn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verknoping van 10 tol 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER a Gouda FDIK £ ODDK f 2r t SCHIEDAMMER QEITE7EE Herki NIGHTCAP Verkrijibaar bjji M PEETERS Jz NB AU bewija ran eohtiioid ii oaehet d kurk aUedi roorlieit TftD dMauio der Firae P HOPPK LA TERESITA van 5 SIDONIA van en BR A Ars RLEIINTJES van 2 Ct zijn ongeëvenaarde merken Sigaren MagazIJD GOUD A l¥ dstraat A 157 AANBEVELEND Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr ixet iarLgrericlxt HEERENHOS met TUE staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Ganeraet Vestibule wit marmeren Tefi els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheelingericht naar de eischen des tijdfe Te bevragen LANGE TIENDEWEG U 29 Kegelbaan Harmonie Trije BaaD Wedsirjji Praclillge prijzea J J f OÜMBESB Woning ds Gouda Zg die hnnne ADRESSEN of ADTËRTENTIËN wenschen opgenomen te zien in ELECTRÖMOTORISGBE TANDBALSBJlllDJES WBrriO QIDIPOHIBRD den BH het gebruik daarvan rooMelt het tanden krügen der KIndertn ZSNItEB DE HlIVm PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de by mg ter inzage liftende getnig schriften der aitstekende resaltaten van de Etectromotorisohe Taadhalsbantljes niet echt zgn BA Men Utte op den w oam van den Fabrikant HOBEm HOhTL M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangtt Tan postzegel ad 9S cent door KOBRaTHULTZ i UmegeD Wederverkoopers gevraagd tnaa WmVEL Or Obartahaalaia ▼ si VERHUISD m Mej J I AUTA rerloikmmdlge van de SPIBRi NOSTRA AT naar den Langen Tiendsweg D39 i mmmmi M Binnendijk BINNE NLANPl QOUDA 16 Augnstns 1897 Naar wg vernemen lal morgen de schipper wieoa chip in den nacht van Vrgdag op Zatardag in de Goawe lonk en hetwelk van gemseutawege wordt opgeruimd sich met een Igst bg da iageiatenen vervoegen ten pinde door giften in de gelegenheid te worden geateld wederom zgn brood te kannen verdienen Wg hopen zeer dat bedoelde schipper door de goedgeelscnheid onzer ingezetenen in staat aal worden gestald dat doel te bereibeo daar de man naar wg veroameo zeer goed bekend en oppassend is Beeda meermalen is ons gebleken dat men te Gonda niet te fergeefs eea beroep doet laat b t morgen ook zoo zgn Oak aan ooa korean kannen giitea gezonden worden dio wg volgaarne aan dan schipper sollen doen geworden Voor het o£Beievaexamen afgenomen van de leerlingen aan de militaire school te Haarlem tgn o a geslaagd de sergeanl volontair C L Tan Dentekom en H J J van Voorthogsen Onze vroegere stadgenoot de commies der telegraphia 3e kl G J do Jong thans te Amnafoort i bg Kon bealoii banoamd tot diraoteor lan het i ost en telegraalkaoloor te Haiseu Qeldurlaod Het eindexamen der leerlingen van de hoogere borgeracbolen met 5 j c in Zoid Holland ia fgeloopen De leerlingen der öe klasae van de rgksboogere borgeracboot alhier slaagden alten namelgk W A Both G P Frels J W van Kampen A P C Naman lan Son J Rodeoburg A Schotel D 6 Sigmond A F Soer en J E Stok Bovendien slaagde oit de 4e klasse L F vbl Ravenswaag als eitraneas £ en extraneus die er kele lessen volgde werd afgawezen Ia het geheel namen 120 caodidaten aan bet mondeling examen deel als ait Delft 9 Dordrecht 19 Qoriachem 8 Goads 9 s OraTenfaage 34 Rotterdam 21 ea Schiedam 14 borendien 6 extraeê Afgewezen werden 2 candidaten waarvan I extraneus Hsj A Tb van der tVoode alhier is geslaagd voor akte examen Boogduitsshe taal lager onderwge FEViLLET0 1 10 Altijd viaseldflD de kleoren en sobeDea sis door een toovennaobt bet onbetchryfelyk grootsche landBohap van oogenblik tot oogenblïk te raranderen Hel rood werd purper het parper ging over in donker violet bet violet io grijs dat Etoh eiodel k geheal ia duister verloor Het eerst aoe leveadig geeprek der wandelacrs was afgebroken Ieder aoheen alecbts aandBcht te hebben voor het zeldzaam sofaooae nataartifereel dat lioh la genietea gaf Laara en Anion liepen zwijgend ieder aan veerskanten van deo weg de anderen waren ackteigeUevea Laara g voelde ziob als in eea parsdgs I ü al het verfaevaiie nataurschoon dat sy op ditoogenbtik genoot voegde lioh in hare gedachtes onwiltekearig bet groote onbegrensde gelnk dut eiofa de laatste dogen van haar bad meester gemaakt IBen geluk waar z j niet meer aan tw felde een geluk dat zq in al zign weelde en omvang na eerst begreep O ik boop dat h zwegen zal dacht iq Wq begrijpen elkaar er zya geen woorden noodig om ons te overtaigea van elkanders geToeUns 1 Bo als m gaaproksQ heeft dan ia desa heerlqke zalige Heden middag zgo twee kleine iongens aan het schep op de Zeugstraat te water geraakt zg werden spoedig op bet drooge gebracht De Opera rereeniging te Amsterdam direotenr De Groot is voornemens in het aanslaande seizoen eene reprise te geren van Brino door S van Milligen Zaterdagnacht is te Waarder brand ontslaan in den hooiberg slaand op de hofstede van de wed D Hoogeodooro tVunr woedde zóó fel dat in korten tgd de gebsele hofstede in asch werd gelegd Bet meeste huisraad kon gelukkig nog gered worden Bedankt voor het beroep bg du Ned ilerv Kerk te Gouderak toez door ds B A Heger te Lienden Betuwe Aan het verslag rao de Gemeente Gooda ontla neo wg het volgende De loop der bevolk ng gedurende het atgeloopen jaar was sldos De werkelgke bevolking der Gemeente bestond op 31 December 18Ï5 ait Blile Uaancn VroaweD geil 9942 10998 20940 Vermeer derd f e durende f hat jaar door Hini VroDW B iA Ott Geboorte 421 387 808 Va8tigingö49 593 1142 Gehtete Termeer dering 970 980 1950 Verminderd ge bet jaar door Sterfte 220 205 425 Vertrek 555 552 1107 Oeheele rermin doring 775 757 1532 De beTolkiog is due Ter meerderd met 195 225 418 Boodat zg op 31 December 1896 bedroeg 10137 11211 21358 Onder dit getal tgn begrepen 102 manneo en 19 TFODwen gebuieveat in de onder bet militair getag geplaalate gebouwen De indeeling der berolking naer de lerscbilleode godsdienstige gezindten is els Tolgt onbewuste tqd voorbij y Anton bet wordt zoo donker sooden wy aiet teragkeeren t vroeg zq zacht Ala door eeo elektrieksn achok getroffen keek Anton by deze woorden op en scheen als ait een droom gewekt Mat 66a sprong was hij dea weg over aan Laura e tjjds vLaura liefste ik kao niet langer zwygeo tk moet u zeggen hos oanitaprekelyk hO na niet I nu niet ga niet verder I Het is allea soo heerlijk als het is riep zy haastig fMaar het kan alles nog aooveel heerlijker worden lieveling als gy my maar eeo klein woordje eegt dat my van mijn geluk veraekert irTooy fDe klank van dat ééne kleiue woord sa zoo welsprekend dat de drsger ran dien naam ziob gereobtigd achtte de lieve spreekster in cgn armen te drukken en eene handeling te laten volgen die zich twter begrijpen dan beaobrgven laat Hebt ge nog kuooen twyfelenP vro zy zacht verwijtend Een nieuwe aanleiding voor den verheugden minaaar om dezelfde manoenvre nog eena te herhalen en haar van het t endeel te orertuigea Maar Anton dat mag oïet ata iemand ons eess Mgl Niemand ziet ona als de maan en die lal beusch niet over ona blozen liefate die heeft reeda zooveel maten op desalfde wyz onverbraekbare baodea van trouw en liefde zien bezielen Zij rukte a oh uit B n armeo los 6 Kom Anton laten wy on veratandig zyn 1 f het jonge paar venier op deo weg naar bail heel verataadig waa valt moeialQk t zeggen Tele Muncl Vioowel Totul NederduitechHeriormdea 5ü55 3G05 11961 Franaoh of Waalsch iet Toroiden 16 14 30 Ëngelecbe of Preebjl Herrormdon 4 4 ETangaliaoh Lulheraohen 209 233 442 Herntfld JSfaogelisch Lu tberflcbeo 1 4 5 DoopBgeEiiideD of Menno DWten 18 21 32 Remonstraoteu 229 258 487 Hernbuttera of Tan de Morar Broeders 1 1 Gereformeerden 553 569 1122 RoomMbKitholieken 3107 3485 6592 OadRoomBcben of van de Biiwhoppeigke Klereay 67 78 145 Nederdoitcsbe Isreglieten 181 199 380 Tot geea Her genoemde gesiodten bebooreude 97 53 150 Totaal 10137 11221 21358 Opmerkingen omtrent den loop der bevolking gedorpode bet jaar H t getal der geborenen binnen de gemeente bedroeg Hun Vrouw Beid t l Lefeod 425 390 815 Leveolooi taogi eTea 18 8 26 Te zamen 443 398 841 Odz correspondeut te Bataria leint out onder dagleekeniug van beden De expflditiH mar Segli is ten eioJe gebracht Odzh troepen ign ts Kotaradje teruggekeerd N R Ct Te Arahem orerleed op 82jarigetf ouderdom de beer C S Adams Tan Seheltema nmerituipredikant De oTerledene die 25 Januari 1815 id de reRtdentie werd geboren Tollooide zgoe stndiëo aan de boogescbool te Leiden en werd in 1839 predikant bg de Herr gemeeute te Borssele was daarna leeranr te Colgnaplaat en Hoorn en emdelgtc in 1849 te Amsterdam waar bg bleef tot ia 1880 beni eerrol emeritsat werd verleend waarna lig zicb te Arnhem metterwoon vestigde De beer Adama van Seheltema is vooral bekend om zgn strgd tegt n bet drankgebrnik Hg was opricbtor tn hoofd van de Oatboadera Vereemging Ëeo monument getuigende van zgn groote Utffde voor bet volk ia het Koning Willemebuis in do Ëgelantiefstraat ta Amsterdam dat aoo eindeloos veel nnt atieblte enr nog aticbt voor da bewoners van dan s g Jordaan gewichtige zaken werden er natuurlijk besproken en met ooderting goedvindgn bealoten dat iader afaonderlgk aan zyn broeder het geheim zou openbaren Verrolgena moesten er ernatigo maatregelen worden genomen voor de toekomst Hat bleek dat m dtt opzicht Laura een ander inzicht van zaken bad dan Anton en zij al hsar over rodingakracht noodig had om bom te overtuigen dat men m zulke omatandighedea uiet alleen moeat doen wat men graag wensohte maar ook vooral wat behoorde Anton zoehtto eeoige maten uil hot dieist van zyn hart en gevoelde tioh als oen rerongelykt slachtoffer maar eindigde toch met liolt te onderwerpen Want ga begrijpt toch wet meende Laura dat wg nu met meer ssmen knnnen blyren lang mync oudera geen toestemming geren en met alles weten moet onze verhouding als van vreemden zgn Het beste ia dua dat wy moi ou dadelijk naar Davos teïngkeereo en Fraos en Ik onze tenten nog voor eeo paar weken in Bagatz of Baden Badeo opalaan óór half Mei mogen wg looh mei naar Holland teruggaan 6y kunt dan mot Willem ia Davoa blqven de dokter zou hem nog geoa permiaaie geven te vertrekken Zoo gez zoo gedaan aan Ab tbea werd over niets gesproken de oothutlingeu zouden eerst later plaats hebben Uaar o ramp o acbrik I voor de tweede maal vergat Anton ztoh zelven en betonode hy het overr ken van een kopje zyn dank aan Laura nïet alleen door een gloeienden blik maar tevens met de woordeo dank je myo engel 1 Het valt moeieiyk te seggen wie van het viertal 1 uur des midd Onze kooinginnfln dia Diosdagafond in Den Haag komen om Donderdag weer te vertrekken gaan Woenadasmorgen naar Dordrecht waar zg te 10 o 37 min Gnenwichtgd Kallen aankomen en Tanwaar zg dea avonds 6 o 28 m vertrekken om te 7 d 21 m in Den Hatg t rog te zgn Woeordaft taihb de Toratinoen van kwart over drieën tot 5 uren s nsm de wedreoDeD te Clingendaal bjiwoDen In doD loop dezer maand zullen UH MM ook te Arnhem efnige ioytellingen bezoeken De cooinistarts van politie te Alkmaar verzoekt opaporing van den schipper Brand 32 jaren wonende te Ter Aar die des zoBierd nu en dan doch des winters geregeld tnrf lost te s Grnrenbage Deze persoon ia m bet bezit van de kleereo van een scbippersknecht thans gedetineerd m de strafgevangenis te Alkmaar waaruit hg 5 Sept I wordt ontalageu Bg Ontdekking van den schipper wordt men verzocht dezen te ver zoeken teu spoedigste bedoelde kleeren op te zenden naar de strafgevangenis te Alkmaar Op de te Londen gebonden tentooDStrlIjngvan postzegels is aan onzen landgenoot jhr C P L van Kinschot te Domburg Seoretariavan de Nederlandsohe Vereeniging van pest ztgelverzamelaars voor zyne inzondingen vantegels tan Nederlandscb Indië eo OranjeVr staat een bronzen meddilte toegekend Deitonderscheiding ia niet zonder bete eoia wauneir men m aaomerkiog neemt dat de gezametgke iozendiagea voor een budrag van ruimvgfmaal honderdduizend pond aterling verze kerd waren Men schrift uit Haarlem aan de K R Ct Uutm een jaar geleden kwam bier tf r stede een persoon M genaamd oit Amsterdam dia in de Wgngaardatraat eeo s g informatiekaotoor vestigde Het duurde niet lang of bet kantoor werd verplaatst n ar een groot hma op dff ÏSglveat waar plakkaten ainduiüden dat men er aoowat voor allea tereeat kon Wie een onwilligen scbnldeoaar had vond daar hulp wie een dienatbode moeat hebben had f 0 60 te storten ao het kantoor zon er voor zorgen er werden levensverzekfriogen gestoten en buizen gebuurd en verhuurd ia ééü woord voor alles kon men daar raad vin deo zelfs kon men er deelnemen lu een z g 5 ceutaloterg Spoedig werd M voor de justitie geroApen die eeo iostruotie tegeo heiA had geopend het meest schrikte biJ dezo oniboezoming vBedwtng uwe aandoeningen jong menaoh riep B Q brooder uit nauwelyks Iwikomea au de verbazmj Laura bloosde tot over de ooren Wat msnkt je zoo verlegen LauraP vroeg baar broeder plagende irWat B ja hier voor geheinzinoigheden voorgevalleo waar w io onze tcinilorl ke oanootelheld geea Abnung van hebben gehadP ttNiet heel veel byzondera beste Vrsns zeide Lsura geheel zioh selve weor meesier met een paar woorden itst ïk jn het geheim openbaren dat ik jn straks in een téte ft tdto had willen roeedee tea Anton beeft mij zoooven gezegd dat hy my eeo klein beeije aardiger vindt dan alle meDsefaenkindereo die by tot nog too ontmoette Ëo wat hebt ko hem daarop geantwoord vroeg Fraoa haar achalkn aaaztende i vDat tk hem met minder aardig vind dan aadsrtqdie myn levenspad kruisten I Een bekoorlijk blosje spreidde zich op niettW DMV Laara s getsat bij deze bekenteois I Zoo zoo was het anders alets daa hebt ge u heiden nog at kalm gehouden moet ik seggen zeker do invloed vso de sneeuw met genoegen heb ik evenwel bemerkt aan Antoa s uitroep dat hij weer ontdooid is Het lampltcbt schijnt op hem eeo meer verwaroenden invtood te hebben dan de msoeaehynl Maar iin alle gekheid op een atokje bij sooveal liefde sie ik mij verplicht ntet in g reke te btyven msar met den mantel van een ander soort Uefite al dese gebeurteutesTO te bedekken S ot tolgt