Goudsche Courant, dinsdag 17 augustus 1897

8 IO V 188 808 io v 108 108 104 11 1Ï8 18 SO 118 van uaabttreioen naar den Rand on het varkeer io da landbouw en koleo dislriolen Ie vargemakkalgkan het benoemen eener commissie an negen peraooen er vgf zull n worden benoemd door de regeeriog en vier door de ver tegf Dwoordigers van hsodel en industrie Hun taak zal o m sgn te letten op de richtlge nakoming der wet op sterke dranken toazichl te houden op hel paswazan en op good diafstallen Maar er wordt nog meer verlangd vrge invoer van voedingsmiddelen vermindering der spoorwegvrichten met 25 pet hetgeen foor de mgoindastrie een besparing zou heteekenen van gavper een half millioen pond sterling eiodeIgk afacha£Sng van de djnamiet coocessie met vrgeu verkeer vau ontplofbare stofieu Heel dit Igsije van verlangens overziende is het zeker wel verkrgghaar dat men in ruimen kring er legen kant en in den Voiksrsad op krachtige epposilie zich voorbereid Het is trouwens ook nog eeo open vraag in hoever de regeeriog met de uilgusprokan wenscben instemt In een ander Havas telegram wordt gemeld dat op de gister gehoaden vergadering van het congres tot b strgding der veepest de heeren Bordet en Danys van het iastitut Pasteur na een debat van eoaige dagen hebben gezegevierd in zaken van toepassing vas hun stelsel van serotberapie tegenover bet systeem vao rof Kocb NIEOWE ZENDING UEKNSCHE CIi CE HËERKN en umi m mmi A van os i Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA Telephoon Ito 3i Beurs van Xinslerdum lotkrs 88 99 98 14 AUGUSTUS Vrkr EDial iliD Ort Ne W 8 8 duo ihm IjIo S 9 7 ijito duo dun S 98I is H0lI0ls 0bl G udl 1881 88 t ITILII Inschrijvinit 1888 81 8 89 OosT Na OM inp p crl868 9 86i diti 111 liUer 1868 S 88 PoaTUoiL Obl met oolipou 3 dito liokft 8 81 is RIISUND Obl Hirinenl 1894 4 63 dito Gfooiis 188U 4 98 dito bii B rlhs 1889 4 9 i dito bg Hopo 1839 90 4 s dito 10 goud leüo 1883 8 dllo dito dito 1884 V Spin z Perp I sohulil 1881 4 58 rcaliu OoprCoov loeii 1890 4 76 Qtó leeniiid serie D l Vis Geo Ie niegsorieC 8 ZuiD Ara Esp r obi 1898 6 107 Msjlco Obl Buit 8oh 1890 8 I 98 86 86 VsKszuzLA Oil 4oubep 1881 KtattKBUl Obli atieu 1896 8 RomaDiM Si d leeu 1894 3 NSD N Arr H iiilo sï Mud Arendsb Tab Mg Coilili ialeii DjliM tfohappii ilih Aro Hvpotheekb pnalbr 4 Cult Mg im Voreteiil anud s Gr Hypoiheokb panHbr 8 Sederlaiiilsche bank aaud Ned H andelmaatsoh ilito N W 11 Pao Hyp b paiidlir 6 Hl tl Hypothsekb pandbr 8 L lr Hypitbeekb dito 8 OoeTKNa Oo t K ng bank annd BnSL Hyp thoiekbank pandb 4 Ahbzika Equt hypotb panilb 6 H iw L U Pr h eu eert 8 Nsn HoU IJ apoor Mg aant Mg tot Eipl St Sp san I Nel Ind f poorwegin asnd Ned Zuul Afr Spm aauJ 6 dito dito dito 1X91 dito 5 iTiulSooorwl 1887 89 A EobI S iSnid Ital Spivmii A H oM 8 Polen Warsohau eauen aand 4 Eilsl Gr Ilu s apw Mij obl 4 Bsltische dito aand Faslova dito aand 5 Iwang Dombr dito aao I 5 Knrsk h Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AilSïlZA Cent P c Sp Mü o il Chic k Morth W pr O r aand dilodiloH n 8t Peler obl 7 Denverk Rio Gr Spm eert v a Illiacis Central obl iii goud 4 Louisv kVasbvill Cort v aaDd Mexico N Spw Mg Ie hyp n O t pr if aand s 68 Sl rw verbl dl m OUÜA z rt 18 7 AawW T Ij 7 1 1 S4 48 8 17 4 18 9 80 a 87 64 10 11 11 18 z 8 40 8 47 lo lS lO SO 11 88 7 8t 40 8 7 0 I 6 1 18 4 4 11 1 10 KOrl RBA M 8 O O D i Mus Kansas v 4pct dito Penn Ohio oblig 8 Oregon Calir Ie hyp in goud 6 8t Paul Minn k Manil obl 7 Vn Pac Hoofdlgn oblig dito dito Une Col Ubyp O 5 CAHiDi Can South Cert v aand Va C Ballv kNa Ie h d c O Amsterd Omnibus Mij saod Botteid Tramweg Maali sand Ned Stad Amsterdam aand 8 Blad Bolterdam san 8 Bsi aiz Blad Antwerpen M Stad Brussel 1888 HoNo Tbeis Begullr GesellMh 4 OosTSXa StaaUliening 1S8U 6 K K OoA B Cr 1880 8 SPAMS Sfad Uladrid 8 18 8 Nas Ver Bas Hvp BpoU carl 73 7 41 1 18 8 00 8 47 10 18 10 4 11 M H 08 18 47 ïtT iV Vi U il h i s l M8 4 10 44 li 4 lJ 4 u5 o 11 14 l ll Ü i 5 l DIN Hlie eODDl Hag 5 4 7 80 7 48 8 8S 4 10 11 U 7 1 8 1 44 40 4 0 4 8 I M l 7 1 7 M 10 itLii loll l rio8 is i o l o nii 7iW n i4i o r u t kt SS7 4l 4 01 Uro iJï ri oï i4 4 7 07 1 0 1 J W rd i 18 8 0 10 11 1 4 W 7 1 M r ï lo l lol lll 4 ï o o 7 10 0 0 UDA UtllOHT Uoada I IO t 87 7 11 t l 07 10 1 10 87 18 00 18 88 8 80 8 17 4 8 8 01 Oadaw 1 48 1 14 11 14 8 87 Woardaal lS 7 8 8 11 ll S 41 10 1111 48 1 SI l ai 8 08 8 11 8 l 10 17 10 85 7 10 10 84 8 84 8 84 7 18 8 4S 10 41 S I 1 08 4 7 S 8 18 11 18 11 18 AlI Tl Dill 4 0yD ÏM li H U1M W S O U U i 10 17 IJ Il l 10 17 10 11 41 omdat bg met de leveaBTerzekeringeposteo oiet a te eriyk ton sgo omgeaproDgeo en b T aao de directie gefiageerde potten too hebbea opgegeven doch de initractie leidde met tot een ferfolging zoodat bet strafbare niet schgnt te Kjja aangetoond Zaterdag bleef bet kantoor opfeuN geiluten Vflen beldeo doch er werd niet opeogedaan en bet ia gebleken dat de familie is vertrokken alles medenemende behalve een paar bloempotten en de gordynen Voor velen is dit een groote tl daar bot aantal deelbebberi in de v fcentslotflrg legio is en b v de vorige week nog een colportenr was aangesteld die f 50 cautie had moeten storten De hoisbaer krggt f 175 en men spreekt t o een tekort van f 5000 Het is gebleken dat de goederen naar Eoo sandaal zgn vervoerd Bji de politie staat het niet stil van personen die in M s verblijfplaats groot belang sobyneo te stellen Naar aanleiding fan een in om blad opgeDomea bericht nit de Z Z Nbode TOlgem hetwelk een predikant op een der dorpen bg Ooes een bawelgk kerkelgk sou hebben inge zegend zonder dat bg door een bewgsstnk van deo ambtenaar van den burger gken stand zekerheid hftd dat dit bnwelgk door dien ambtenaar was gesloten wordt om nader het volgende gemeld la sommige kleine gemeenten schgot de gewoonte mee te brengen nti de eestelgkbeid als getuige de huwelgkovoltrekking bgwoont waarna zg bet bawelgk kerkelgk inzegent In dat gevat wordt van den ambtenaar lan den burgert stand geene verklaring gevraagd waardoor de jonggehuwden de daarop vatleode kosten aituparen hoewei het de vraag is of op die wgte aan art 136 van bet Burgert Wetb geheet wordt voldaan Nu II dezvr dagen de predikant van Kapelle bg afwezigheid van zga ambtgenoot te Kloetinge als getuige tegenwoordig geweest bg een te Stoetinge ten overstaan van den amblaoaar ap dep burgerl stand gesloten bawelgk en herit hg daarop dit huwelgk kerkelijk ingezegend Naar de meeoing van dien predikant hebben partyen hem dus wel degelgk voldoende dcen bigkeo van het door dipu ambtenaar voltrohkeu huwelgk i immeri hg was als getoige daarbg tegenwoordig Oi hiermee aan de letter der wei oldaan is zat DD door den burgemeester dier plaats pro cesverbaal is opgemaakt zeker wel nsder blgken roo mooi Te Monnt Vernon bg New York is dezer di en een oude vroow gestorven san wie wg een der bekendste gedichten ter wereld verschnldigd zgn Toen Amelia Kohier die 92 jasr oud geworden is een meisje van dertien jaar was was zg op befc eiland Wight opeen school gebonden door een zatter van Thomas Moore Toen deze zijn zuster eens bezocht kwam Amelia nit den tuin aanloopeu met efo in haar band en riep Kgk eeufl hoe De laatate roos van den zomer De laatate roos van deo zomer herbaalde da dichter wat een mooie gedaobtec Ën hg beloofde Amelia dadelgk dat hg daarover een veri zon aohrgven en dat sg ook er io genoemd zon wolden De Lustige Blatter hebben eeoigebrieven ontvangen van lezers met beriohten over den ballon van Andrée Ik bemerkte schrgft iemand nit Nordernej toen ÏM gieterao aan het strand wandelde aaa den horizon een groot zwevend voorwerp dat er raadirlaobtig uitzag Ëen schip kon het niet gn schepen zien er andere uit Doode wal viaioben heeft men hier niet ik veidoderatelde das dat het wel de ballon van Aodr a kou sgn Het voorwerp kwam naderbij en werd eindelijk door visaehers opgevangen Ik kan dns alleDp die beling stellen in Andrée enzgo dappere makkers mededeelen dal het niet de bfliino maar de nieawe zomerhoed vno 8 85 11 48 8 48 t ie Cl il SS es 11 18 8 81 7 K 7 88 7 M 7 4S 7 11 Qaida Hooidraeht Hiauwnkerk Oapalla Batlerdam t ttaidan Oapalla Hlaawerkerk Hoscdnekt Ooada 7 1 88 4 8i S Ot 14 8 81 8 7 Ubaakl l 7 8 8 O 8 4 10 10 1 OMda 8 1 a 81 nign vrouw wa die door den slona was meegenomen en door visrcbers terni ebraebt i Een dame schrgft Ik kreeg de eerste tgdiog over Andrée merkwaardig genoeg niet door een postduif maar door een doode kip Toen ik het dier vanmorgen wilde achooomaken merkte ik dat bet opgestopt was met een courant Het blad bevatte eea mededratiag waarin de redactie tot haar leedwezen ver klaarde dat over den gsng der expeditie nog oiets bekend was Ook ontriog de Lustige Blatter c een telegram nit Stockholm aangeboden s avondti elf aur Üet Imddei Zie nit venster batlooachug voorwerp dal in vlam staat Blgkbaar Incbtballon wsarvan gas ontploft Arme Andrée Ëoo tweede telegram sprak echter bet eerste tegen Oe afzender had de maan voor een ballon aangezien Naar de D G meldt heeft een geacht ingezetene an Uordrecht f 1000 san den bntgsmeester ter hand geiteld ten behoeve der be deelden van de verschillende armbesturen bg gelegenheid an het bezoek der koniDgioneu aldaar Men sohrgft uit VtisMogen Vele menseben badden er misschien ban nachtrust voor opgeofferd om torh maar te profiteeren ran de gelegenheid on pn pl zierboot Dordrecht en Rotterdam te tMZoekea Toen echter hedenochtend vroeg de tgd tot vertrek was aangebroken bleken er wet meoRchen maar ebn boot aanwezig te zgn hetgeen begrgpelgkerwyze aanleiding tot ontevr eaheid gaf Een groot deel der reisld tigan vertrok tater met den trein Ëeo dame te Boedapest wordt verdacht drie barer stiefdochters vergiftigd te hebban Haar overleden man die een vermogen vso f 180 000 en negen kinderen uit zgn eerste huwelgk nsiiet had haar in zgn testament het vruchtge bruik van 2gn geld toegekend tot de kinderen meerdeijarig roudsu zgi Zoodra een den verei ohten leeftgd bereikte moettt zg het teritood zgn erfdeel oitk eren Onlangs no werden twee iler meisjes meerderjarig n die tweelingzusters overleden zeer kon na elkander Een derde meisje dat in het volgend jaar mondig zon worden ligt zeer bedeokelgk tiik Men kreeg nu achterdocht tegen de stiefmoeder De verloofde vau het eerst overleden meisje verweet baar al bg de begrafenis dat sg het meisje had vermoord on haar geld machtig te worden maar zg sloeg geen nijht op die bescboldiging I e zaak kwam ecbierde politie er oore en nu is er een gerechtelgk onderzoek om uit te inaken of de vreeselgbe verdeiiking al dan niet gegrond is Aan de Berlgnsche stutious kerden automaten opgesteld voor den verkoop van gefrankeerde briefkaarten met geziohteu op stadsgedeelten Voor tien pfentiig leveren deze toestellen kaar ten uit een veriameling van tachtig veriohiltende gexicbteo van Berlgn enj omgeving benevens een potlood Op het Anhalter station sijn reeds twee van deze aalomaten in werking Naar aanleiding van de benpeming van mr F B Goninck Liefsting tot v ce precideot van dan Boogen Raad schrgft het Dagblad van ZnidBolland en s Gravenhagec ll l 18 18 ll SS 11 t 11 48 1 11 18 18 8 18 88 i 4 11 11 11 81 U IO 10 1 10 8 10 10 4 10 4 8 1 AMSTIItDAII 1 10 4 1 I 0U I li f 7 11 8 10 11 De bevordering van mr F B van Coninck Liefsting van vioe precident tot president van het hoogste re htscoltege en de daarmede gepaard gaande benoeming van bet oudste Hd mr J Kslff tot vice prMident en van dezen en hek voorgaand oudste lid mr J J van Meerheke tot cosmaodeor in de orde vau Oranje Nasiaa brvngt in herinnering dat ongeveer een 20 Ul juea geleden de beer mr F B Goninck Lief sting ter vervanging van jhr mr v d Velde tot onder Vofrzitter van deu Raad werd verhe ven met voorbggang vafa acht andere raadsheeren Deze handeling liet niet na in den lande verbazing te wekken en ontevredenheid te ver oorzaken Uet alle erkenniog van de uitgebreide kundigheden en recbtscbapenh id van dezen titolans werd de keuze aan hem voltrokken een partg benoeming aao bet toenmaligef Ministerie waarin mr de Vries als Minister van Jasttif sitting had geacht Deze stemming teekende zich ook af bg ds installatie vaa mr Goninek Lietstin welke slechts werd bggewoood door zes zgner jongere collega s Sedert heeft bg het doen van benoeniagen voor het hoogste reebiscollegc de anciënniteit meer op den voorgrond gestaan terwgl nit da wgze aarop de tegenwoordige benoeming is geschied blgkt dat de rsgesring niet indezelfde font van vroeger wenschte te vervallen Onder dit opschrift schrgft de Vadert over hst fooien stelsel Wg denken aan het geven van fooieo dst is ons midden meer en meer een stelsel en een kwelling wordt Waar bleef de tgd waariu men alleen een nieuwjaarsen kermisfooi behoefde te geven ea een fooi aan de baker op een doopmaal Thans wordt meo in onze steden en op reis van den morgen tot d n avond gekweld door menschen die verwaobten dat gg in hun open band uw aalmoes zult doen vallen £ en tramcondoctoor neemt het u kenoelgk kwalgk als gg de 2 ets begeert terog te ontvangen waarop gg aanspraak hebt De man die o een geringe versnapering brengt verwacht dat gij hem iets geven znlt Als gij enkele canten terug neemt telt hg ze n toe langzaam en verwgtend of geeft voor ze niet bg zich te hebben en vraagt of gij niet kunt dassen De werkman die even een slot aan een denr in orde bracht of de glazenmaker die een rait zette in nw venster vraagt met nadruk of gg niets te zeggen d i niets te geven hebt Zoo gaat het den gebeeleo dag Het ia een belasting en geen lichte die ons wordt opgelegd door al die fooien Uw vertering en uw reisgeld worden rr met aenige percenten door verhoogd t Is een nimmer ophoudend aftappen Wg vinden het zoo stnitend die jonge krachtige mannen deo geheeLu dag te zien bedelen want bet is een vragen om een gnuet niet om een recht Het verlaagt den stand van bediende die tocb al niet hoog staat aangesobre n Het vergalt ons msnigen nitgaog het verhoogt noodfloos onze uitgaven Wg zgn afkeerig vau bonden maar een bond tot aitroeiing van het fooienvteLet zoo veel out kunnen doen Zoolang bg er niet ia hehbe men den moed om fooien te weigeren of niet te geven overal waar men meent dat ze door onbevoegden worden gevraagd Men weet tbans flesschen van papier te maken wat vooral van groot belang is voor soheepvaartmaalschappgen omdat een onrnetige zee dikwgls heet wat schade kan aanrichten onder wgn likeur en bierflesschen De thana nitgevonden onbreekbare fleaaohen wurden uit een op byzoodere wgze toebereide papierpap gemaakt Nadat men ze heeft gedompeld in een oplossing welke het geheim van deo uitvinder is worden zy ineengasoven langzaam gedroogd Dit drogen moet met zeer vsel zorg geschieden daar anders de flesschen poreus btgven en vloeistoffen doorlaten ioigè tgd geleden wilde een onderwgzer in Devonshire die twee klassen in één lokaal te bestieren had in overeeostemmiog daarmee twee vliegen in één klap vangen Bg zou aan klasse VI een reken vraagatok opgeven en klasse II een dictee De onderwgzer noemt het vraagstuk sAls een koppel vette eendvogels 10 shil ing kott hoeveel kan men dan krggen voor 7 pond en 15 shilling 1 18 i ll 4 18 I OS 1 0 8 1 1 81 8 10 1 40 8 41 10 4 10 4 M 4 80 4 17 1 04 8 10 1 44 1 14 8 01 S Ot 8 14 18 87 7 10 14 AaatardaB 0 Bk eamda 7 Het dictaat begon Zie gelgk een leeuw zoekend rondloopt enz Het gevolg was dat een klein meisje sehraef tZie een koppel vette gansen liep rond om een leeuw te zoeken die 10 shitliog gekost bade en een jongetje sgn hoofd brak mot de opicasing van h t volgende vraagstak sAls zeven koppels vette leenwen 10 sfailliog kosten hoeveel rondloopende eendvogels üan man dao krggen voor 7 pond eo 15 shilling Tarrida del Mat mol eea der Spanjaarden die verleden Zondag in de bgsenkosast voor de martelaara van Moutjoich een gloeiande redevoering hie d heeft aanzegging gekrageo om Frankryk te verlaten en is naar België vertrokken Hg zeide geen Anarchist te sgn Ëeo Cubaan die te Montjuieb gevangen beeft gezeten is insgelgks uitgewezen Aan een particulier sehrgven uit Kenosha Wisconsin ontleend bet Dagblad het volgende Het is dsn ingenieur Krafft gslnkt eeno tramverbindinK tnsschen deze plaats en bat nahggelegen sUdje EUcine sameu te stelten die even ingenieus is als eenvoudig en die noeh paarden nog gaa noch eleetriscbe drgfkraehtvereiaeht De wielen der tramwagens leopeo op platen oitgezonderd twee geleide wielen die op eene enkele spoorlgn toopen Bet terrein heeft eene helling van ongeveer 1 op 30 naar Eaoine toe waar het hoofdstation is De afstand ia ruim 3 kilometer De tramwagens bestaan uit twee stukken een zwaar bovenstuk waarin de passagiers plaats nemen en een lang onderstak met twee lange balkons een voor en een achter Van elk dier balkons loopt een trapje near de hooger gelegene sitplaataen Bet onderste deel der wagens is voorzien van twee rechtopstaandi draaibare spillen wier ondereind commaniseert met de wielen zóó dat ééne omwenteling van de spillen 6 om wentelingen van de wielen erooriaakt Het bovenste deel waarin de zitplaatsen voor de passagiers verheft zich hg het vertrek ze voet boven het onderste deel Door zgn eigen zwaarte daalt dit gedeelte allengs naar beneden langs de spillen aaa welke het door middel van twee paagemaakte gaten waar sg door heen steken een ronddraaiende beweging geeft Bg aankomst aan het eindstation is dit bovenstuk geheel gelgkvtoers met het oaderttuk De wielen hebben dan ongeveer 1200 omwentelingen gemaakt Om de terugreis te aanvaar den behoeft men in bet geheel geen drijfkracht Het laatste jeindje wegs toch is eenigermate sterker opwaarts hellend gemaakt zoodat da tram op een heaveltje komt te staan als cjj aankomt Om voorwaarts of liever achterwaarts te gaan behoeft de machinist dns alleen de rem los te maken eo de wagen tolt het henveltje af en eenmaal in beweging zgnde vervolgt hg door de natuarlgke helling van da baan zgo weg terng naar het station van vertrek Een eeuvondige inrichting vergont den nu chinist het toppen onderweegs door het aandraaien van een klemsohroel weder los daa gaat de wagen weder voornit By hniszoekiogen te Millann in de woningen van anarchiste zonden belangrgke stakkea en ook een Uom gevonden zgn Er zgn drie personen in hechtenis genomic die naar het heet betrokken zgn in een complot waarvan ook Agioillo de moordenaar ran OanovBS deel uitmaakt Bg de anarchiateo werden brieven gevonden van Caserio Acoiariilo en anderen Ook te Pargs is een Italiaan gearresteerd komen de van Londen di bsweerde dat bg t voorbeeld van Caeario sou volgen De man was waarscbgolgk gek 8 17 10 04 10 11 10 18 10 87 7 7 11 8 0 t I 10 8 1 1 8 10 7 i o t f 7 41 io H 0 10 1 17 7 14 41 g 47 7 47 M 10 01 10 07 I i 7 4 8 4 4 41 4 4 4 1 7 4 10 1 rxaaLAQ w de htmaeHngm der Openbare GemmdheUle Commistie te Oouda over het Jaar 1899 Ingevolge art 11 onEer VerordeDing hebben tg de eer ü oni Verslag aan te bieden orer lat aigeloopen jaar De lamenataUing onaar Commiasie onderging geene erandering daar toch bg de periodieke aftreding io Janoari de heeren Mr O N Brouwer en J D Bgk door den Qameenteraad warden herbenoemd teiwgl de Commiaaie de kaaran J D Rgk an A B Teepe herbenoemde ab haren Yoonitter en hann Sicretaris De totale atarfta in de Gemeente bedroeg na aftrak nn 26 leienlooa aangegeienen 429 terwgl ran de geheele aterfte die der kinderen benaden dan leeftgd ran 2 jaar 177 bedroeg dni iX 1 Wat epidsmiën batreit zoo werden rerMbillende gerallen an mazelen geooustateerd die oaar het algemeen een goedaardig karaktar droegen Orerigeni bleef Gouda voor basmeU talijke lekten geai aard Bg ona ondorsoek naar de bewooobaarbeid aan verachillende foreealan werd door ooa ds toeaiand der peroaelen B 227 en 228 beroudeo Tan dien aard U ago dat wg na mislukte pogingen tot verbei riag bg deo igenaar te babban aangewend bealoieo Borgemeeiier en Wathondari te ad iieeren detclre onbewoonbaar te verklaren an zoo noodig te doen ootrotmen indien niet binnen een door H Kd Achtbaren vaat te stellen korten termga weid voldaan aan de eiscben daor de hygiSne gesteld Evenaoo wezen wg Bergementer en Wet houders op den onhuodbareo toestand van het terrein achter de psroealen E206 207 waar nit steeds een bron van gevaar voor de gezond beid in ds omliggende woniegen k n ontataan Voorts Testigden wg ome aaedacht aan de hygieeiscbe voordeeleo welke verkregen zouden worden indien in de Gsmeenla een abattoir kon worden opgericht üe beswaren eohter die zich hierbg io andere gemeenten van gelgke grootte voordedsD doen ons een oader onderloak alwachten alvorens te bea aitac omtrent de al of niet wanscbeiykheid daarvan onze meening nit te aprekeo Evenzoo zagen wg de moeielgkheden in welke het dempen van twee slnoten io den weg stsao o doodlooppod aao t einde der Heerenkade so ééo bg bet Moordrechtache Verlaat Dat wg de demping echter een eisch blgven achten behoeft bg den toestand waarin ig vooral des zomers verkeereo geen nader hitoog Door Borgemeester en Welbondera gevraagd om inlichiiog in zake eeua te verleenen vergunning voor het houden van varkens konden wg met het oog op de vooreobriftiiD van de Verordening welke toemaals van kracht was tot aena gunstige beichikking adviseeren Waar wg door psrtico ierfo werden geraadpleegd in kwestjêu betn ffende riolen privaten eo mMtvaalteo gelokte het ons meestal da middelen ter verbetering aau te wgzen of te doen uitvoeren Het Watarleidirjgwater dat wekelgks door ons wordt onderzocht werd evenals het vorige jaar geeoe eokele maal onvoldoende bevonden De reeoltaten yan deze onderroekingen werden miandelgkt opgegeven in da dagbladen Van de gelegenheid tot het doen oodsrzuekeo van levenamiddelan bg onze Commissie werd geen gebruik g maaki GoDDA Maart 1897 De Openbare Gezondheidi Oommisais J D RIJK Voorzitter h H TËËPE Secretaris BnlteDlandscb Overzicbt Naar aanleiding der verklaringen van de Grieksche regeering dat zi niet in staat is de oorlogsohatting aan Torkge te betalen heeft Tewfik paoha aan de gezanten medegedeeld dat er alechta twee wegen openstaan vnor de regeling der betaling dier schade laosatelling öf de ontruiming van Thsssalië moat geleidelgk plaata hebben naarmate de Grieksche rogaaring tot de betaling der termgnen ran da oorlogsschattiug in staat is öf de mogendheden moeten de betaling van de oorlogssohattiog waarborgen Da gesantu hebben deze verklaring der Tnkaoha regaeriag aan hunne regeeringen toegezoudan mat verxoek om instructies Da hear Syngroa da bankier dia doo de Griakaehe ragiaring ia afgazonden om te tnohten aan leaning ta sluiten haait Berlgu Tarlatan an is naar Pargs vertrokken De Pol Korr s meldt dat er waiai r kans bestaat op de oannemiog door de mogendheden van het Grieksche voorstel dat da commiaaie van toezicht zoo de instelling onvermgdelgk is aen particulier karakter zal hebben en bestaan zal nit drie vertegenwoordigers der boitenlandsohe schnldeischers en vgl vertegenwoordigen der Qriaksoha regaering üuitachland haaft reeds lang aangedrongen op de inatalHog van een officieele internationale commissie ia het belang van de Grieksche schnidaisehara en de overige mogendheden hebban zich daarnede in bat bslang van Tnrkge Hwas raraanigd Het u niat ta Teiwacbtao zegt da Pol Korr v dat van dit plan ml worden afgezien omdat meo ta Athene beswaren tegei desa regeling heeft Uit Madrid wordl grmald dat da Minister van Oorlog generaal AzcarraK waarschgnlgk president n den Ministerraad zal blgven Sagasta heeft als hoofd der oppontie verklaard j dat de libsrala pang die benoeming goedkeurt en bereid is de middelen toa te staan tot Oclober wsnoeer ds Cortes weer bgexokomt Als er geen gezonde reden ie om tekibbeleo in de kranlao worden er spgkers op laag water gezocht De Fransche Minister van Justitie Darlao heeft een brief pericht aan den bis Fohop van Qoimper waarin wordt verzocht dat de gpeetelijkheid zich als zoodanig niet zooala de vorige maal direct znl mengen in de verkiezing van een Kamerlid ter vervanging van den abt Gayraud De conservatieven zgn verstoord over den brief omdat volgens hun meening de geestelgkeo mogen doen bg verkieziogeo wat iedereen doet De radicalen vallen den Minister vsn Justitie echter eveneens aan om di n brief omdat daarin het recht erkend wordt van de geeetelgken om zich als borgere wel met de verkiesiog in te laten De radicalen noemen dat Krnipeo voor Rome De Cfaristelgk democratische abt Gayraud heeft zich opnienw candtdaat gesteld eo aao zgn kiezers geschreven dat hg hoopt met nog grootere meerderheid te worden verkozec De President der Repobliek is voornemens 18 dezer Pargs te verlaten om zich te Uninkerken in te schepen Het eskader dst den beer Faure naar Rnsland vergezelt bestsat uit de schepen tPotbuaa sBruixv eo sSurooufv Het zal 18 dezer te 2oor des middags Duinkerken verlateo en 23 Aognstus te Kroonstad aankomen De President doet de rem aan boord san de sPothoaq Men hoopt dat bg oiet zeeziek zal wordeO Men weet dat dr Cornelias Hefz bg den President der Fmnscbe Republiek onlaogs een eisch inzond tot Schadevergoeding Als Amerikaansoh borger heeft de ogvere Hcrz te Wssbington verzocht in eisch te Parga te onder steuueo Tol grUt verdri t vao Uerz werd echter geantwoord ditt de Amerikaansche Regeering zich nitit met die zaak bemoeide De Belgische S iaaat is vlugger dan de Kamer eo reeds klaar met de nieuwe burgerwacht Het wetsontwerp is aaageDomeo net 55 tegen 9 stemmen eo 6 onthoudingen De quaeslrie omtrbut het comi iando io de Vlaamsehe laodeo gaf aanleiding tol eenige discussie De minister Sehollaort verded de echter het artikel en toen legde de mserdsrbeid er zich bg neer In Vlaanderen zullen da schutters voortaan io het Vlaamseh gekomaiandeerd worden eea haele overwinning voori de Ftamiganten £ eo belangrgke quacstie is te berde gebracht naar aanleiding van de nieuwe Amerikaaasohe tsrieVenwat belangrgk voor elke ualie die uitvoert naar de Vereenigde Stalen voor alle reederk die den vraohtdienst op Amerika woaroemen De wet bepai lt u l dat een afzonderlijk recht van 10 broceot zal worden geheven van alle goederen welke worden aaogeroerd iD aohepen die niet de vlag voeren van het land waarin dl goederen vervaardigd zgu tenzg er een Verdrag beslaat waarbg verklaard wordt dat zulk een recht niet verschuldigd is De vraag is uu opgeworpen of onder deze bepaling goederea ingevoerd in Britsche schepen au vervaard gd iu Dnitschland of esoige andere Ëoropeeaéhe natie of in eenige Britsche bezitting uitgezonderd die iu Europa onder worpen sgn aau zulk eeo addiiiouael recht Er wordt beweeid dat zulks oumogelgk kan omdat eeo dergijlgke hefEng zou zyu lu strgd met de bestaande overeankomateu Dil punt voor de zeevarende mogendheden van zooveel belang wordt thans in Washington nauwkeprig onderzocht en zal vervolgens worden onderworpen aan het oordeel van den Attornejr gèneral Een Havas telegrem uit Pretoria meldt dat de eonclnsiën van het rapport der indostriesle commissia hefti a tegenspraak wekken Men is van oordeel dot dit stok enkel rekening hoedt met da belangen der mijnmaatschappgan zonder in aanmerking te namen de algemeene belangen der Znid Afrikaansche Republiek vooral wat betreft bet evenwicht in de begroeting Het rapport aan den Eersten Volkirsod voorgelegd is pog niat in zgn gofaael hekend maar dan itoch in aan uitgebreide resomtie Na de inleiding waarin o a wordt gezegd dat de industrie tegenwoordig wort geleid door bekwame en practische personen komt bet eerst da arbeid der inlanders aan da orde De commissie beveelt der regeeriog aan zich tot dat doel in verbinding te stellen met de Porgeaache overheid san de Westkust msn moet den inboorlingeu de reis naar da mgnau vargemakkelgkan au da hoofden tot medewerking trachten over te halen door bun een balooning ta beloven dwang moet daarbg vermeden worden Vardar wordt een echerpere toepassing der wal op da sterke dranken voorgeateld het politietoezicht moet warden verscherpt de verboden handel met inboorlingen tegengegaan Anderen vooiitallan sgn i bat lata loopan aSS Staats loteriJ 8e Klasse Tnkking van Maandag 18 Augustus No 9ï 6 8000 No 8898 18171 en 18181 ieder 1000 No 1040 800 No 1888 848 7143 ea 1J84 ieder 100 Prgsen van 41 81 8848 4488 7I 8 10888 18941 15481 18170 46 8884 4189 7888 10846 Ii 69 16417 18800 93 Ü388 4478 7728 10398 1897I 15489 18161 19 3316 4580 7758 10488 13011 15508 18411 818 8361 4815 7789 10468 13098 16584 18451 IBS 1377 4718 7S0 10475 13108 15878 16508 881 8431 4748 7817 i0577 18119 16681 185S8 804 84 1 4768 7886 10695 18180 16 06 18644 4 lB 860S 475 7847 10631 13181 1 804 18651 453 2818 4791 7871 10838 13816 1S885 18574 498 8688 4911 781 I084I 18172 15893 18756 634 2688 5003 7184 10883 13381 15919 18815 876 9766 6037 8058 108 9 13347 15915 18823 816 8806 5103 8107 I075I 13391 U9IS 18687 716 8835 5118 8116 10788 13414 16974 18904 788 8887 5130 8151 1071 18441 16008 18960 80 8877 5168 8198 10801 1344 18042 18987 BH 2 86 5814 8209 10835 18501 1 049 18977 11 8900 5i 8 8 08 lOSn 13550 1 144 19084 117 2916 5241 8412 10935 13560 16111 19060 987 2951 6166 8464 10964 18164 I6S79 19017 949 8004 6279 8620 11008 13818 16281 lOlll 080 a084 6198 8764 11068 13641 16168 19178 981 3 98 5311 3782 11083 13718 M408 19190 489 813 5314 8786 11188 18786 184811 19306 1027 8188 6S26 789 lllH 18784 16499 1940 1101 3801 545S 9001 11148 13835 1F584 I9610 1123 3 U4 54S8 9019 11156 13889 16 48 19618 1387 3839 6347 9076 11167 13966 16559 19686 1838 8341 5 10 9 13 11184 18988 186 9 19 68 1836 3390 58 7 9140 IU 7 13986 16697 19676 188 3489 5631 9176 1I37I 13988 1678S 19701 1885 3478 6639 9115 11898 14072 I67 6 19711 1 6S 3411 5714 9266 11416 llll l 16739 19738 1846 3638 67 8 9 78 11518 14173 11 743 19761 1370 8884 1921 9841 11689 14196 16789 1 880 1486 3868 6958 9344 11641 14 17 16794 19858 1488 8858 6084 94 8 11 78 14816 16811 1986 1583 8691 6083 9605 Ii7l6 14328 16908 80071 r 34 8699 60 968S 11718 14388 16907 80 81 15 3768 6104 9569 11884 14400 16928 80119 1580 3787 6116 9884 I19I7 11476 18987 0198 1690 38 6 6 60 9869 1IB87 148 B 17075 80884 1597 3841 6856 9708 18074 14661 17086 80304 1631 3876 6864 9739 18101 14714 I73I9 10848 1667 3897 6 80 9141 18331 14751 17380 80388 1836 8908 6418 9864 18377 14773 17481 80158 1744 3928 6470 98f6 18393 14776 17548 80380 1749 3986 8619 9890 18439 14791 17 78 80it0 1688 3996 865B 9989 18446 14804 17006 80419 1891 4014 8815 9981 18616 14964 17818 80488 1917 4108 6931 9961 18188 11048 171180 80517 1921 4119 8983 9976 18561 15091 17703 80687 1988 4188 7009 991 18838 16184 17801 80576 196i 4168 7018 10001 12731 16159 17848 90600 1971 4161 7167 10047 18769 15169 17941 20871 1986 4898 7108 10089 19781 16808 18066 0I91 1038 4814 7238 10081 18810 16344 18100 20744 2103 4366 7276 10005 18880 16861 1 108 8 816 8188 441U 788710888 18881 15862 18108 10988 2111 4439 7430 10874 18888 16406 18180 80967 8286 4485 7580 ADVERTSWTIEN Voor terstond gevraagd EEN FLINKE DIENSTBODE Briereu onder No 2439 aan het Buraan van dit Blad Openbare Verkooping ÊÊêL De NoUris Wg BiL 1 QROENENDAALteUouda ff J 0 is voornemens op WÜENS DAG 3 SEPTEMBER 1897 bg inzet en verhoogiog en op WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1897 bg afslag telkens des voormiddags 11 uur ten herherge van J BROERE te Oudtr kerk a d fUuel in het openbaar te veilen en verknopen BOÏÏWMMSWONIUG A no 104 met mint 40 Hectaren Wei en llooiland en UIJKGROND in den Polder de Seu onder Ouderkerk ajd IJlul in 15 peraeelen en massa s Verhuurd voor 2400 sjosn het lanS tot 1 November 1897 en de gehouwen en erf tot 80 April 1898 Breeder omschreven in Notitiëo op aanvrage verkrijgbaar van af 10 Augustus 1897 ten kantore van genoemden NoUria OROENENDAAL te Ooud j tW Het SesM onschailelyluBs sa a aa msklulrluM poMsmlililcl voor Hasrea ea vooral danus en Klndersehoenwerk L Is de Appretunr van C II Mlllsr k ISa Jf Berlls Baalt 8tr 14 Msnlsttsitoad tiy os naam en fabrlsksmaik VirtriFBSasr kv Heeree WMallan Is HSseswert lalaalerteB wsisr isss saa iiiissl Pisl l ty8I Ss H ias i i s s