Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1897

So 7351 Woensdag 18 Augustus 1897 36ste Jaargang fiOMGHE COüRMT JSimêwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 per drie maanden is 1 36 franco jhv post 1 70 Alzonderlqke Npmmers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regei a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd rnmm msmm a De Notaris k rf £ m H OHOËNËNDAAL te jjS B S m Gouda Toomemenfl op VHBI 9v Donderdug 9 September 1897 by inxet en op Donderdag 16 September 1897 bg af lag telkeaa des Toormiddaga U sur in hel Hotxl Di Zalik san de Murlit te Oouda in het openbaar te v i n en Onder SluipwU k gemeente Ree a wU k De BOVWUASSfrONISQ genaamd Wiltenburge O No 1 aan den Oukoop ohen weg met nitmnatend Wei en Hooiland ea Soomgaard alles aan en bg elkander gelegen groot 17 Hectaren 93 4ren 70 Centiaren Te aanvaarden 15 November 1897 Ben aura m BBF G No 77 met If i Hooien Bouwland in de tvaall morgana groot H Hectaren S3 Aren O Uentiaren BIBTLiliDm If TBB in den polder Nienvrbroek samen groot 7 Hectaren IS Aren M Centiaren Kene BOOWMANSWOSING H No 65 aan den Plattenweg in de Achterwillens met Weien Booiland aan en by elkander gelegen groot ö Hectaren 94 Aren 8Ö Centiaren Onder Hekendorp WBl en BOOlLAlfD aan den Oukoopschen weg samen groot 8 Hectaren 4 9 Aren OU Centiaren in 2 perceelen Breeder omschreven bg Notitiën op aanvrage verkrijgbaar van at 10 Angnstus 1897 ten Kantore van genoemden Notaris QROENËNDAAL te Oouda iwimmmmmmmmm WETilO URDKPONiBRD BU b t tebrulk daarvan eschledt het tuden krllgen der Hinderen Z9IVDKR OE IHISfitTe PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewgzen kan dat de bg my ter insage liggende getuigschriften der oitstekende resultaten van de Eleclroiuolorlsche Tandhalsbaiidjes niet echt sgn BA Men lette op den naam van den Fabrikant KOUEKT HOLTZ Wordt franco toegejonden alteen na ontvangit van postiegel ad 03 cent door KOBKKT holt a Wederverkooper gevraagd Stödelpe Gasfa briek te OLI D prjis van het gaa 1 6 cent per M en voor Kookioeatellen of Motoren 4Vg et Onder zekere Toorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuia verbonden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 UchtgaBmeters bedraagt de hnnr 10 cent per maand Bewoner van perceelen van ten hoogate 2 25 per week knnnen wekelyka afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeateUen enz tegen betaling van eenige oenten per week in knnr bekomen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ as ChemischK W sscherij 11 oi PEl iii iMi i 19 Kruiskade Hotterdam Gebrevelocrd l rr Z M den Koning der Belgen Boofddep t voor GOUDA de Beer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verve van alle Heerenen öameagarderobeu alsook alle Kioderj oedereu Speciale inrichting voor het stoom va plnohe mantels veeren bont ene Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieawste en laatste methode geverfd Alle goederen hetag geatoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Ooada Onk raa A BRINKMAN k ZOON Een ware Schat voor de ongelnkki e slachtoffers der ZeMbevlekking Onanie en gehe me nihipattingen ia het beroemde werk Z Dr Retail s i LPiti VAiti Hollandsche uitgave met 27 afh Prfls 2 looiden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechto leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVerlags Magazis te Leipig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegnls en in eiken boekhandel in Holland Koniiil HJhe UacMnale Fabriek DE HONIG BLOEM u II van Schalk Co gevestigd te a Gravenhage Heppleratraat Stf en a nabil de Regentesselaan ran l M den KONING van BELGIË Indien gijhotstll gehrniktdeallerwege bekroonde en Wereldberoemde 8aperior DruivenBorst Honig Bxtract Is t Bi jIA lsrTIïE KLACONS van 40 Cts 70 Cts en verkrijgbaar hg Firma WOLPK Co Westhaven f08 Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te aouda A BüUMAN Moordrecht i C KATELAND Bos rop B V WIJK Oudewa r M KOLKMAN Waddinmen IbEKROONIUIET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S uiiui Larocho Q BN Staalt iidende dulna Larorhe is de meest krachtige en versterkende KINAWIjy Aanbevolen door talvan binnenen bdkenlandsche Oeneesheere Verkrggbaar in flesscben k 1 90 en ƒ 1 00 GIGAREnEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigarette geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bg Hoest en Fei A IAe J oplossend en verzachtend Prns per fleschje 20 Cent Kkibulibk Houi HoBeveranciers Zeilt Depot te Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar J V ERGEER 6 0ÜDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwark wat tot het vak hehoorL Met zonder lavering van hout Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een praclxtig rs et ingreilclxt HËEItE Hl IS met ÏM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huig bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiingr een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheelingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIo Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A MES en K I N D ERMO D ES benevens IIANDWBRKPATRONBN tmIEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDHUËR lu ieder fejcat mwarte platen modekroHfek feuUletan enz enz Ie Uitgave zoudor gakl pUteu met S sagpatr en 8 groote gekuipte patr Per 13 are UU p poat 1 45 3e als do Ie uilg mat daaroubovea 6 gekleurde platen 1 7B 1 90 Se I Ie Ugekl pUn 1 biji gekn p bij faoteeaa i tO 1 40 4e i 8e bij hel ts no 1 geka patr n keiir Ke I een gekleurd traaie handwerkpatroon 8 S 80 PBOEFMMMEIt M PBOSPECTUS ALOM S i I i H toriawater uit de VïctoriaSron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank V n h£ pninklykef ui s cferX derknden lUaatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Euidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen nog Bteede allQ mlddeleii door de u ediaoh wetsnichtp ungvweild Eenl au dn aleoww Üd kort de eer toe dat liJ door bet gebmik maken van den MnvondintAB weg naaieUJk lann d ktild mm phTilologliolie oatdekking gedaan heeft die na bonderde pmhiMutngen tfatiu over d rchWiaiwiaU verbreiaia en tenri it bi wcteoBobappetijke kringen de hoonta belaagirtoUUic wekl tavMu mh weldaad bOjkt te ilJn voor da aan xanowkwalan lijdende menaêuield Dase genaeawljM te ttltgnouden door dan gewenn Offloiar T n eezond eit Dr Roman WeUamaiui te TUahofen en berut op de on dervlndlng opgedaan la eene BUarife prakttlk oor wMaehl t h h t h rd mbmmI per dar WAVden daftrto guiBliikteaUjreB d i r de hald MMlddellUfc iwa k ManwirMtelm de f de ld Met deza f naeawU warden werkeUlk aoblttereiuia mnltatvi rvkieMi en at maakte looveel opgaog dat vui een door dea nitTindar geuhnraa werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE binnen korten tijd reeds de uie dmk veraobenen la Di boekje bevat niet alleea Tor bet groeta pnbllfik vemtaanbare verklaringen omtrent het we en der nieuwere therapie ea da daarmede selfa in wanhopige evallen verkregen nltwerking maar ook vindt men daarin wetenaohappalljka verliaiidellngeu niïdn medische bladen die aan dexu geneeiwijse gcwUdilJD loomede anohrlR van r prorwter lal vao KetnirBahrirten van hooggeplaatste gesaeekandigcn onder i aan di polikliniek te Pariti rua ReHieaant 10 sTabiBreber niid tfr praktiiearairf lamitaltW aaa hat kraak Innlgen DSMloht da Chtrantoa Saaltitarath Or Ooiin te Staltia OroMiMen aiari dr arreal arta t JShHaHa Dr P Fsraatlar lanoaibaar iiraataur van hat hosultaal te Agaa Sahalarath Dr tehariai kaataal flataefala Bad Emt Oariaa mad dr geaaeiliaef tiraateyr rtar aahiaHa tharapautiaelia lariaMlai vaer saaBVlIllart la Pariia rue St Honoré 334 Conial von Aaahaabaoh aa dr te Cerfu Dr Baabaab arraari arti da ïirkniti ObaritabiBTit Jaohl mad dr ta Weaaaa Dr O Boagaval taLa Farrttra CEara Hd vae dea Oeaaall Oantral d hvil iia et dB Otnti In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier sennwyeatel Meer af ailader aancedaaa l of kbb ogenaRnd ennwaehtlgheld lijden waarvan de kanteekenen liJn shroniaoha heoMpiJR minraiiie lodale hoefdpijit bloadandrang aroete prIkkaibaarheld aejaagdiiflld ilapalooihald llohaaatllka enruat en onttalii alljka teeltend verder alle zfekeii die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gevolgen daarvan zooala varlammingen anvermogan tol ipraksn iwara tongval moalalljk allkkaa atltnield der gawriofitaa rm veertdurendt alln ploatielijka zwakte variwahhlna van gehaugan ena aifaClJ We reeda oader geaeaikiudlct behandeling geweest zijn maar door de bekende middelen la onthonduifaeneakondwaterltnnr wrijven elertriaeeren atoomlooi of leebaden geen geneiing of leulglog btinner kwaal gevonden S wïweni iUaltA i hebbeu en ten alottesij die vreee Bevoelen voar beraerte en daartoe redaa hebben verschijnselen ala iloh aeahaudead angatig vaalaa vardoovlng la bet boeN baeNallR mi nikkarlngan en donker werden veer de oogaa drakkonda pijn endar Eat vaerbaeN aalilai la de ei van kriiGeltna b bat alapan van banden aa voeten aan al daia drie oatacorUn van aaaawllidera ala ook aan Jonge mtlsjaa lijdende aan MaakiHDht an kraDhtelooahald ooi an geaoDde lalh aaa loaga parionsn die veel mat het heoN werken on geestelijke reactie wlUea voorkomen wordt dringend aangeraden lirh het boven vermelde werkjb aan te achaffen hetwelk op aanvrage keattlsaa an franoo var zonden wordt door Am tei dam door M ÏXKBAST Co Heiligeweg 43 Hurterdam F E van HASTTRir KOLf P Apotbakir Korte Baofsteeg l üli echt I OBRV A POItTON Oodegraotft b de Gaardbmg F W Up dfl longeto hygisnnteDli me llolimte tpntoonstnlliag la de lit Weiaeainan Bche GeneeewlJie door de lledistlie JurLj mt t de 7 1lvir n ni dnllle behronnd Fatent H StoUen Warnung Dar imtme B M uiiMre iwriit H atolbm irrmgeit hst Amnia rar utiMwm üerthto Kn ym hnhmntin it iaielus Ueji keufê i nher jtuer § f teit f char eit H SteOmt uur nu wu dtrecl atkr In ufctisn e miarnilmien k UMI ar fHlal MiKMmai wi dMl S JtVeMWm Mf ZtutHtemi fiU mi I Kegelbaan Harmonie Trjje Biian Wedstrjji Prachtige prijzeo j j mmmn BINNENLAND GOUDA 17 Auguatoi 1897 De hawïrouw tao J Th tbd der Pool woDSode t Ootida ward Zaterdagavond op bet karmüterreio te Rotterdam door eea hosseude meoigte tegeo de straat geworpea waardoor y eene liokerarmbreok bekwam Zg werd in bet ziekeobuia opgeoomeD Tweetal bg de Qer Serkeo Te Slburg dl G J D AalderB te Goada eo Ds A Brouwer te Amsterdam Unie collectie he ft in Bodegrafoo opgelinaht f 189 25 De beereu Th Neve ea J Van der Kop unbteaaran by sr ks belasiiogeD worden 20 Ang OTergAptaatst van WaddingiveeD naarRoModaal Te Lakkerkark viel gi tereD bjj het waUr obeppeD eeo meisje van 12 jaar van bat plankier in de Lek ea verdronk daar het lfa mM vele banden niet mocht gelnkkeo baar Bit den stroom t t haleo Hel hoofdterrein der tentoonetelliiis te IJororociiï wera zionaag aoöf jiirj wna Tioröi door 3881 eo b t Musenm door 650 betalende pareooen bezocht Men meldt ait Den Qaag De stad genoot Zondag van de oapret van de BotterdauBche kermisgangera die by massa s naar Den Haag en Sohereningen trokken t Was dan ook battengewoon druk aan het BollaodBobe spoorstation waar ait de richting Rotterdam 17 extra treinen aankwamen en vertrokken De stoomtram van die oaatsehappy vervoerde Ij dertienduizend passagiers w Oe tocht van het torfdragersgitde naar en van Rotterdam in de bekende versierde scbnit met eeo paar moiikanlen totopvroulykii van de reis bleef dit jaar achterwege daar door de ontbindiog dezer alonde vereeniging het jaarfeest verviel I oor zelfontbranding van een blikken bos met phospboraf ontstond Zondag voormiddag omstreeks 11 nar brand in het laboratorinra van de Hooger Bargtrscbool te Schiedam Reeds bad een vensterkozgn vlam gevat toen men bet evaar ontH kln floor den rook die uit den FEViLLETOIM XI fO Fr Di dat behoeft niet alles is reeds a iiiproken Laora rortelde bem verder het moedÏRe voornemoD vaa een spoedige sphaiding en een oogenblikkelgk vertrek uit D o wur tij tooreel achter meeet lateti Laura gij zyt fen rersUadig meisje ceide Frans opstaande om lijtj Euster te omkelzen last 10 je eerst eens bartetgk gelukweascben eo dan leggea dat ge flink gehandeld hebt Ge hebt mij de Rkoaite gespaard om deze maatregelen te nemen Eo tegenover papa en mam t mogen wij niet anden baadeleo Sohrüft ge het groote uienwa naar huis of wacht ge om eene mondelinge besohrgving van het tableau vivant in den manescfaiJD te kunnen geven 1 O neea ik sohrqf het met eakeU woorden aan ama ten eerste omdet ik het niet verzwijgen kan ten tweede om papa en mama voor te bereiden en ten laaUte om bun de sfelegenheid te geven eeas goed links en rechu naar het jonge menseh te infonaeeren by de laatste woorden wierp ij een oadeugenden uitdagenden blik naar den overkant der t el met het gevolg dat Anton opsprong en sieb vcor Tiattra plaalsrad zeide Laora nat du UaUte woorden beht gfj mij be schoorst eo kwam waarna de braud meteeDigo enoiers waler werd gebtuscht Men Bchryft uit Haarlem aan de N R Ct Volgenfl de politie bestaan er geen termen om eau vervolging in Ie stelten tegen den zich verwyderd hebbanden directeur van het kantoor HoUandia Ntetifgeoataaode dat komen ich boe langer boe meer Blachtofiers aanmelden zoo b v een boekdrakkersfirina die pr voor f 173 ruim inzit Voor eenige maanden zocht Van Mansveld een coiupagoon waarom bg zeker denkende dat wat van verre komt lekker is eeo advertentie plaatste in een Limburgsche courant De compagnon behoefde geen verstand van zaken te hebben dit zon by van tetf leereo Maar hy moest f 3000 storten Werkelyk reflecteerde er iemand doch die was ten minste zoo verstandig eerst te informeeren by bet Creditraform en dit kantoor gaf zolke goede inlichtingen dat de compagnon in pé van de zaak afzag Vermakelyk is bet te hooren wie wel hebben deelgenomen aan de vyfceotslotery AU daarvan de namen wvrden bekend gemaakt 2ou men eens zien dat bet niet alleen het z g kleine publiek is dat ai oourantan lazeud nooit wya wordt In de zaak der gebroeders Hoogorhuis komt sen woordje meespreken Zg sehryft in t jongste nammer van i Friesch Volksblad over bet lantarentje dat na de inbraak te Britson 10 de kamer gevonden werd en verklaart dat dit hetzelfde lantarentje was van T Stieoatra afkomstig Ook deelt z j oiede dat de schoonvader van A Dykstra na de veroordeeliog der gebr Hoogerbnis haar zeide Ed toch hebben de Hoogerhuisen het niet gedaan Zy stelt zich beschikbaar aan de justitie meerdere inlichtingen te geven De gunstige uitkomst der rekening van de gemeente Schiedam over bet dienstjaar 1896 welke een zuiver batig saldo heeft opgeleverd van f 44 571 60 zoomede de geraamde hoogere uitkeering van het Ryk ingevolge de Wol van 24 Mei jl Staatsblad no 156 ad pi m 130 000 na aftrek van de geraamde mindere opbrengst ad pi m f 6000 van de te hefieu opcenten op de hoofdsom der belasting op bet personeel heelt B en W dier gemeente in een aan den gemeenteraad gericht voorstel tot herziening der plantselyke belastingen de verwachting doen oitsprekeo dat voor 1898 de belastingheffing zoo aanzieniyk lager zal kunnen zyn dat voor dat jaar de pta tselüae directe belasting naar leedigd en aangezien elke beluedi ing satiafaotio eischt kom ik myn satisfactie halen Alle tegenwerpingen van Laura bielpen niet veel de straf volgde op de zonde zoodat Frans zich eindelijk genoodaaakt Hg bet onbesuisde jonge menseh tot de orde te roepen en hem aan het Terstand te krengen dat hy als oudere broeder van Laura de baas WBS en niet met lich liet gekscheren Verder werden dien avond de plannen voor het vertrek gemaakt en bestoten dat alle botrekkinRen tusschen bet jonge paar tot aan de terugkomst in bet vaderland zouden worden afgebroken En mag ik n dan ook niet scbriJTen vroeg AntoD blykbaar aan wanhoop ter prooi Natuurlijk niet I antwoordde zy met nadruk Kd ala ik hel nu toch deed t Dan zoudt gij in myu achting dalen Uitgepraat kameraad 1 zeide Willem zijn broeder op den schouder kloppend Wat is het vrouwenhart toch wreed zuohtte Anton Enfin ik zal mg onderwerfieD er blyfi my niet veel anders over Geheel onderworpen heeft AnlAï zich evenwel niet daar liSnfa by haar aankomst in Ragatz rernelkomd werd met een gearigea schotel aaemone i en 70orjaaraviooltjes waarin een klein briefje verbofj sn was de volgende welsprekende regeli beheliaode Keine Ferne darf una kraakrn Dana una balt ein tren Gedenken I De proeve op het geduid waa schitterend doorstaan Da Meimaand had haar best gedaan en door hare verwarmende zonnestralen de poorten van het atrsags vadsrUnd geopend roor zyn zwervende bet inkomen met zal behoeven te wordno geboven Aan het verslag van de Gemeente Gonda mtleenen wy aoa het volgonde jCr werden 167 hnwelyken voltrokken dan 36 meer dan lo bet vorige jaar Van deze hi algkei wrrden aangei aau T scheo jonkmans en jouge dochters 146 weduwen gescheiden vrouwen weduwnaars eo jonge dochters 12 wedoweu 5 gescheiden vrouwen gescheiden mannen eo jonge docliters 2 t weduwen I gesch vrouwen 1 fiiawelyken aangegaan met vergunning van de Rechtbank krachtens art 550 Burg Wetb gfral van afwezigheid kwamen niet voor Voor de voltrekking van 17 buwelykeo WOtden b iwyzen van onvermogen algegeven ly ooderschetdene howelylÉen werden U kiidereo gnweltigd t werd in het afgeloopen jaar eene echt sdpiding ingeschreven Uit den volgenden staat blykt de luaaude Iglffohe loop der geboorten huwelyken on sfayfgevallen i 1 TpiiHn Januari 66 9 84 ï ebraari G8 14 4i Maart 74 6 50 April Mei 8 16 30 Gö 17 36 JudI 72 12 34 Jali 57 22 32 Augustus 58 21 41 Sfiptembor 61 18 30 October 65 7 28 NoT Dsber 72 17 32 Drcember 73 8 33 Naar de Koloniea vao den Staat verlrokkeo 11 maaoeu ea 5 vrouweo tentijl 10 mauneo eo 3 vruoirea vaa daar komende zicb in deze Gemeente veeli i den Uit het buiietilaod kwft men hier 7 mannea en 2 vrouwen 12 inanoeo en 9 trouwen gingen derwaarts Op bet einde van het jaar waren er v f Ambteuaren van den Burgerlgken Stand naipelgk de drie lede ra i bet College ran Dogetükflch Bestoar en de Heeren 11 Jager en O Slra er Ue kiezerslgiten werden don 13n Maart vastgesteld £ éu bezwaarschrift werd daartegen ingediend naar aanleiding waarvan de OeBoeateraad in zjine zitting van 7 April bealoot J kiad ron Beste Tsdar Here moeder hoe heerlijk dat wy weer thuis zijn I Met dtio woorden slormd i Leur de gezellige huiskamer in do ouderlijke woning binnen W t is er Teel gebeurd sinds wij in hel nejssr elicheid namen Ik ben zoo gelukkig Toen lij bij de luUle ontboezeming zich uit do omhelzing hsrer ouders losmaakte ontdrklo zij in een hoek van hel vertrek nog twee wijdgeopende armen die niets meer of minder schenen te verlengen dan er hnsr ia op te vangen on toen de illusie tot werkelijkheid was geworden de gelukkige sohooiie omkhimden alsof zij baar nooit weer los zouden Inten Tony I hoe heerlijk welk eene verrassing d l had ik niet durven hopen I Nu mag ik je omhelzen liefste Lanra mijn niet Heen bij maneschijn zelfs zon en dagllchl mogen de zegels onzer liefde beschijnen Een uitstekende opvoenng na do koele repelilie op den weg hg Pontresina si weer oen bewijs dst men al doende leert merkte Frans op Ja Davoi is oen voortreffelijk oord rorvolgde hg waa wy voel aan te danken hebben 1 Pepa en mama een zoontje ik mijn gezonJheid en Lanr oen dubbol hart I Mein Lebcbon was willst D noch mchrF Davos is een voortreffelijk oord dat herhaal ik volmondig l Mogen nog velea mot mg lol die ovoriuiging komen al dpor zijn heijCaien invloed gerod word n En no l stait d i i loozea I k de Uruijn tan de lijsUn af te vaeran op grond dat bji in het vorige jaar onderaUnd van de Gemeonto bad genolen bestaande in geneea en bealkundige hulp Na wjiiging werden de kieuriliisUin den zün April gesloten Hel aantal kierere bedroeg voor laden van de Tweede Kamer dor Stalon Oeneraal 1143 Protioeial Staten 1140 den Gemeenteraad 1137 De liaad beatond op den 31 n December il nit de tolgenda leden Bi HwatM Ju n aHradlar 0 Slraver XggJ D Q van Vreumingan n Jager Dr F H G v liaraoo C G van der Post G Prince U M Oercksen 1899 J M Noothoven au Goor 0 Boogenboom F Herman Fa P da Raadt H J Noderhorat C P W Deasing 1901 A Vingerling J J tan dei Handen J tan Galon JpdSn 3u Juni ovetloed na eea ougêataldheid tan enkele dagen de heer G C 11 Prinoe sedert 1882 lid van den Gemeenteraad Met groote onpartijdigheid an toewyding behartigde bil de hem toevertrouwde brinngeo In zyue plaats werd tot Raadslid verkolen de beer G Prinoe die den 14 Augustus zitting nam Bnrgemeeetor eo Wetfaondare Hot College van Dagolgkich Beitunr bleei onveranderd in ysie samenstelling De heer J M Noothoven van Goor die aan de boort was om all Wethouder af te treden werd in ds liaadstergadering van 1 September herbenoemd liet Collego bestond op 31 December jl uit de beereu 11 L Marteni Bargemoeiter Dr F H O van ftersoo Wethouder jaar van arirediog 1899 J M Noothoven van Goor Wethouder jaar van aftreding 1902 Vaate Commisaiën Ie De Commisiie belast met het ontwerpon en bet herzien der plaatselpka vorordeningen tegen wier overtreding straf ia bedreigd t werd vernieuwd en aldun samengesteld Voorzitter de Boraemeesler Leden do beoron Dr i H G van Itarson H Jager II J Nedorhorst C H W Dosiiug De beer Dessing werd den 1 September verkozen ter vervanging van wglen den heer C C II Prince 2e De Commissie van beheer dor Strdeljike Gasfabriek ingesteld bg Raadsbrsioil tan 21 Docamber 1886 waarin liiting Hadden de beeren R h Marions Voorzitlor C P W Dessing F Horman Fi Gemeente ambtenaren en bedienden In het personeel der Gemeeute ambteaaren en bedienden kwamen de volgende veranderingen voor In de plaati van U van Stiaatcn die deo 28 Januari ovrrloed werd lot Directeur der Algemeene Begraafplaats benoemd fl Klegwog kotter der St Janskerk Tot eersten aanspreker bg de begrafenissen werd asugaateld L Binnendgk Aan Moj J Schipper geboren Lens word op baar verzoek eervol ontslag verleend ali Slads Vroadvronw In deze tacatare werd toorzien door de benoeming tan Mej J Steenbergen uit Kampen die echter na elecbta eenige maanden deze betrekking te bobben vervuld op verzoek wederom eervol uatslagen eo vervangen werd door Mej J Nauta te Ëibergen