Goudsche Courant, woensdag 18 augustus 1897

Donderdag 10 Augustus 1807 No 7352 36ste Jaargang mmm mum IVieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe pr g per drie maanden is 1J25 franco put post 1 70 Aizondermke Nommers YUP GENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regeld a 50 Cen n iedere regel meer 10 Genten Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te huur ofte koop aangeboden om terstond ie aanvaarden 33©3a praclxtigr a LOt ian g oxlóla t HËËRE HOS met TLIR staande aan den KATOENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en benetien Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheelingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 uifde JffctoriaiBron te Oberlahnsfejn kyEms Tafeldrank VanhefKoninklykef uis derJ Tederlanden XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DAMESen KINDEHHODES benerens aANDWEOEPATKONEN mr lEDBBE KTEEK VERSCHIJNT EEN NDKHBB In ieder a I k f uwütU plaien wfdekrantek feuOleton enz ent Ie i itgars aoiideT ekl pUlan mstSanijpatr enSgroQteg iniptspslr Fer 11 ars l i p poat 1 4tfa als de Ie uit mat daarenboten gekleurde vlaien 1 7t IM t Ia ligekl pl aalbiji gekB p bijliel aao t lO MO te Sa bij hel Is uo rgekn patt n kaam IJe een geklaard traaie bandwarkpatrooo i 5 M Aanbesteding DUKGIi AP en HOÜOHEEMHADËN vm SCHIELANO zgn ToorsemeDs ook nameni Dyksraaf eo Boogheemradeu Vftu Rijnland eo TftD Deljland op ÏHntdag den 24 Auguttua 1807 daa namlddaga ten t f ft uar in het OemefneUndahuia Korte Hoogttnua no 3 te RoUerdamt in bet openbaar bg enkele macbrgTiog te beateden Het vierjarig onderhoud van den WIEHIKKER of PRINSEN DIJK en aanhoorigheden Bestek no 52 De Toorwaardeu hggen ter lezing op de cretariëa der drie Hoogheemraadacbappen t BeU4rdam Leiden en Deljl alamede bg den Opr icbter C Zaal Azi te Bo4egraven en agn Terkrggbaar ter Secretarie ran SehUland te RolUrdam tegen betaling Tan 0 26 per eiemplaar terwgl nadere inlicbtingen worden Taratrekt door den Cabriek Laudmoter ran Schieland den Ueer A Noi ii in het Oemeenelandahnia voornoemd De inachrgringabiljetten moeten op Dinsdag den 24 Aaguitui 1897 dea namiddaga ten din aar bezorgd zga in eene gealoten bna geplaatat in het Uemeenelandahnia boren rermeld Rotterdam den 14 Augaatna 1897 De Secretarie Hentmeeetert Ve Dijkgraaf C J VAlIiLANT P L KLKU Ope il aar Onderwijs Toeltting viD Leerlingen op tie Kostelooze eu Bewaarscholen Da C0UMI8B1S ran TOKZICHT op het LAQEK ONDKaWMS alhiM maakt bekend dat de iDSchrUvIng vaii LeerllDgen wier plaataing men met den October 1897 op een der borengenoemde acholan rerlangt geochieden lal in de aohoollokaleu op DINSÜAQ 24 AUaU8TUU 1897 dea namiddaga ten rgf nar Voor rerdere bgzonderheden wordt rerweaen naar de aanplakbiljetten Namena de Oommiaaie Dl Secretarie 3 H VAN DBB VOORT jourfg 10 Anguatna 1897 Ken ware 8chat Toor de ongelukkige tiAchtoffers der ZeUbevlekliiDg ünanie en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Dr Retail s L KLFUFAVAIU MC UoUandsche uitgure met 27 afb Prite 2 galden Ieder me Aau de vemohnkkelgke gerolgen tru deze ondeugd lydt moet bet lesen de oprechte leering die het geeft redt jaarl kH daixend van een zekeren dood Te rerkrggen by hetVer lagsMagasin te Leipzig Neuuarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poBtzeguts en in eiken boekhandel in iïoUand Wie zeker zijn wii Jö Lclito I El L6l €ftCaO te outTangen ies iin i nsteld en na vele pTfléfaemlogen ia dci I Dandel gekomen ondei deit naam dea I uitvinders Dr Miohaelis vervaardigd I op do beste machines in het wereldbe1 r Bmdo étabbliBMtnent van Oebr BtoU 1 W rok ta Keulen liche 1 J pTnie 2aenv 1 Bikel Êacao in Tlerkanteè bassen 1 Deie Eikttl Cacao ia mat mdk gekook I eon aangename gezond dmk rtor da1 celgksch gebruik een A 2 theelefili ran 1 t pcodet TOOT een kop Chooolaü Al 1 geneeskrachtige drank hy geral ran 1 diarrbee alechts met water t gthmlken Verkrygbaar bij de Toornauoit B H Apothskers eu 1 V K Ka vn én i t 1 80 o 0 90 e a35 OeneraalTtrtegcnwoordigtr roar Neder and Junut Mattenkltdt Amnterdun Kalreistraat 103 QPERBARE ERR00PIN6 De Notaria H ORÜËNENDAAL t Gouda ia roorneme m op MAANDAG 30 AUÜUSTÜB 1897 des roormidJaga 11 onr in he Hotel K al Hc aan de Markt te Gouda in bet openbaar te reilen en rerkoopen JENlEBMBinS met TUIN aan deCrabetbstraat WgkQno 241 te Oouda Kad Beetle A no 2438 groot 1 Are 50 Centiaren berattende 6 Kamera Kenken Zolder met Dienatbodenkamer en roonien ran Qaa c Waterleiding en rele geriefelgkheden Verboord tot 1 Uei 1898 roor 800 ajaars No 2 Een HUIS en BRF aan de Turfmarkt Wgk U so 172 te Qoitda Kad Sectie B no 480 groot 90 Centiaren niet rerbuord No 3 Een BVIS en BBF en OPMN PLAATS aan de Zaidzgde ran de Nienwe Haven Wgk N no 26 te Oouda Kad Sectie B no 517 groot 1 Are 20 Centiaren Verhnard roor 2 50 p r week No 4 Een HUIS waarin Winkel en Bierhuis werd nitgeoefend aan de Bogen Wgk O 00 133 te Oouda Kad Sectie D no 639 groot 90 Centiaren Te bezichtigen No 1 op 23 24 en 25 AUGUSTUS TÓér de reiling ran 1 4 nnr mita roorat belet rragende en deorerige Noa drie werkdagen róór de reiling ran 10 4 onr en op den dag dor reiling ran 9 11 nur 10 nlkkil Z tkiipMrbftDk elka opaifêo Nadere informatiën geeft roornoemde Notaria GROENEN DAAL te Oouda JCór ds iÏMTk Inrioïitiaf dH r BpKUb nk kan m wA kwarfjM inwBrp D iB r PiyilSceiH V tfii Ddinen wvonai I 10 porto extra bywn piMo yn dwur Mnt ftlKdan de BpiiarUnk loh uti m tlioh ii5i lvft B iit N i d rt inwerinng lolt ilofi P 5 tmi h en gaeit teg dyhart kliotingewoiiniil edr W d Hd tf yn U dn Hinwrf w r onv diR 10 I ir nieuw urjenlinK tog Vcr i iidhiitM Ierkur umiiiundlt ïljmluch SrhiibBi t u V AmtUr in N 55 VmirlHii al d h k liotingewoi i niil edr tM Koi d Bd tf yn U dB itimMFfciik r onv iiidiB weiirie laiUn en de ln t ir t l n ELÜCTKOVOTOHIÜCHE TliNneAlSBAlJËS rmio 0ID P0St RD UU hel Krbruik daarvan gesehledt het landrir krljiten der Kinderen DKDEU IIE MlMlt l UN 10 000 Gulden wordt betaald aan bem die bewgten kan dat de bg rag ter inzage liggende getuigschriften Uer uitatekende reaultaten ran Je Kiertroittotorische Tandhalsb ndjes niet echt zgn W Men lette op den tiaam tan deti Fainianl KOUERT HOLT Wordt franco toegezonden alleen a onlvangtL ran postzegel ad 95 cent door UüBKUTHULT7i Uineg D 4 Wederverkooper gevraagd llTni IB Ie bwtf luwruviii Uigpij liil Wwl RheuniftMek Uadsnpvaun kuitixi jr ff Anter PiliiExpellBf Vit lamathttMaiaaMBaatewnulntageD Veitoa i4 la iedar huiageain l tX ma tm ata la fc EE AükBr Piiii Expilier Pi 60 oaBt 76 oeal sn ƒ 1 35 d ssk Trorhapdaii la da rnaeste Ipotkekeii aa b e WUoliter t Oo ta Kottardaiii I Te CiUUDA bg A WOLFF Markt AU4li j e DE LAAT ea TAN SON apetheker rfarkt U aiia Uruk a A HBINKUAN k ZOON Stedelijke Qasfa briek ie GOÜÜA De priji van bet gaa a 6 cent per M ea voor KooktoeitflUen of Motoren 4V et Onder zekere Toorwaarden worden peieeeten gratis aan de boofdbnis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 liebtgasmeterR bedraagt da haar 10 cent per maand Bewoner van peroeelen vao teil hoogste 2 25 jttt week kannen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in koar bekomen KoninhUfka Uaehlnale fabriek DE HONIGBLOEMi u H ÏV van Schalk Co gerestigd te êOravenhage Hepplentraat 0 en O abg de Begenteaselaan ran t U dien KONI G ran BELGIË Indien giJhoeutU gebruikt de a lier wege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DroirenBorst Honig Extract FLACONS ran 40 Cts 70 Cta en I rerkrygbaar hg Firma WOLFF Co Weathaven f If Gouda E H TIN MILD Veeratal B 126 te iouda A BOUMAN Moordneht i C HATELAND Boe cop Wi B r WUK Oudtuai T M KOLKMAN Waddinxveen FEAHSCEE STOOMVEEVSEU CheBiiscke wis kerij II PI E IIKi nElt KtiiUkade Rotterdam Uebierateord do r Z M den Koning 4 dpr Belgen Hoofddepai roor GOUDA de Heet A VAN OS Z fjpecialltett roor het atoomen en rerrea ran alle Heeren en Damesgarderoben alaook all Kindergoederan Speciale inriehting roor het atoom raa plucha mantela reeien bont enz Goidgnen tafelkleeden enz wolden naar da Bieuwate en laatate methode gererfd Alle goederen hetzg gestoomd of garerid worden onachadelgk roor de geiondheid en relgena ataal bewerkt t OF fOIK ODDB f SCHIEDAMMER GENEVEE Uer kt NIGHTGAP Verbragbaar bij PEETER8 Jz na HINKEL Jia Als bewijs ran eohtheid is cachet en kurk steeds roor lien ran den Daam dar Firma P HOPPE Enveloppen i 2 50 en 5 le lOÓO met Firioa bedrukt by A BRINKMAN Z BINNENLAND GOUDA 18 Aaguti 1897 De ptrocbiekerk Tftn den B Jottf aibier Tiert heden feeit een fettt dftt elacbti xelden Toorkomt to durom zooTeel te gewichtiger i i Pater Lacueeo Toorteker iemaad die foor elkeen te de r stede een goede bekende ii viert EQO gooden priisterfeeit Vgftig jaar ii het geleden dat by Kewgd werd tot priester Bene hatre eeaw weikuam te tgn tot heil der tielen welke aan igoeïorg waren toerertroowd voorwaar een frit dat niet van betaekenii ontbloot il Van die vgftig jereo beeft da jabitari Toim 30 i ar gearbeid te midden van Goada g KatboUefcen Vraag bet hnn wie pater Lacaseen ia ea wat bg gedaan heeft in die 30 jaren au weei er verzekerd van dat zg o antwoorden znllen pater LacasBfO is b t ideHst van een gerttelykr Attyd nederig ea zich elf geheel opoflereode voor xtjoe parochianen t De eerw jobilaiia behoort tot de orde der l raucieoanen en waarlgk hg is aUgd een aardig navolt er geweest van den stichter 4eMr orde Nieta roor zich zelf maar alles voor de armeo Iladeo morgen werd om 10 aar in de 8l Joaetskerk een plechtige H Mis van dankJMarbaid opgedragen door den Zeereerw heer Over water pastoor te Rotterdam bggestaaa door Ëerfv heeren Aghina fNutoor te Woerden pater Poel kapelaan te Woorden en de Eerw paters Oevers e i de Lange kspelaani te Qooda Als feestredenaar beklom de Zeereerw heer Timm rmaa d n kansel lo eene si rlgke rede herdacht deu den gewicbtigeo dag welken de jabila is beleven mocht Tot tekst nad hij ge kozen Zoo zegent de Heer d eoea die Hem dienen De eerw spreker deed aitkomeo hoe pater Lncasaen na werkzaim geweest te zijn in Qorknm Qoorn en sOravenhage ten zegen was aan Gooda s Katholieken En no op desen dsg kon bg met daokbairbeid terog sien op tgn vorig leven maar bl kte tevens met aoi in de toekomst Wie weet hoeveel bg wellicht te kort gekomen wa in da plichten bem opgelegd daar de men cb zwak is en allicl t tot toegeveudheiJ geneigd Spreker hoopte echter dat de parochiaoea voor den jobilaris zouden bidden opdat bg ook eenmaal het loon zonde ontvangen hetwelk God deo daogdzamen bereid beeft Gister middag is door den kearmeeiter afgekwr 9BDe geslachte koe van den slager J 8 FEV LLETO 1 I t Wm een gare Jtna ri da nu byea twinlig jear geleden In de kijait van een derttoombooteD die dagslyki het Noord HoHsadioh Kaaaal bevoeren was tseei arsa ea zeer vol toen midden lusaobea het gegons van versohitlende gesprekkea het geKkrecttW van znigelingen eo het rammaleo vsn dimsohljven en dominosteeatn de condactenr met luider stem kwam aankondigen dat men de Btolpea naderde Voor verreweg de meeste passagiers scheen dit nieuws vrq onbelangrijk te wezen ab ehts een lang opgsechotea jongen met zwart haar en bieeke i n besneden trekken die gedoreode het laatste unr h liggen dommelen maakte eieb op dit berü hl tot aitstap g Wl Terwijl hij zijne dikke overjas goed loeknoopte wierp hy een oog op de regen stralen die juist met vernieuwde woede tegen de kigaitraampjes sloegen nam in de ééns hand ign reutascb ea in de ande sgn parapluie groette even bet geselséhsp en rerdween to de buitenwereld Op het dek gskomsin had hy veel moeite sijn hoed in bedwang te bonden en bet voornitzioht van onder de gegeven weersomstandigheden in een kleine sehuit san wal gezet te worden kwam hem oiet aitlokkend voor Noohlans hinara een psar minatsa aan het Jaagpad welk beest bleek met pokken te zitten oa niet ter keuring was aangeboden Xd den afgeloopen nacht ii io eene gang op de Hoogstraat te Rotterdam van een in slaap gevallen beschonken Gouweoair die kermis had gebonden een zilveren horloge gestolen Door de Arrondiisements Rpchtbank te Rot terdam werdeo gisteren de volgende voDnisseo gewezen De 45 jftrif e inioman J J van D wonende te Gouda die beden ia de eerste p aats voor de heeren versoheen werd bekUagd inde nachten van U op 12 U op 15eQ 16 op 17 Jooi J l telkens zich toegang te hebben versohaft tot bet erf van den btoemkweekar Hermaous Schoenmaker te Gouda gu van daar weggenomen te hebben een groot aantal potten met planten Beklangde legde een volledige bekentenis af en verklaarde door armoede tot het pl en van den diefstal te zgo gebracht Met eeo roeiboot die by nachts van oens anders erf losmaakte begaf hg zich naar het behoorlgk afgesloten erf van Scboeomiiker aan de Korte Akkeren waar hg zich een aantal bloempotten met planten ott de broeikasien toeêigenile Den laatiten nacht word hg op heaberdaad betrapt door twee poUtiedienaren die sich op het erf van den bestolene verdekt hadden opgesteld H t O M waargenomen do6r mr I Z Mazel reqnireerde wegens diefstal driemaal gepleegd met inachtneming van verzwarende omstandigheden eeu gevangenisstraf van zes maanden Hierna had zich te verantwoorden P van W 49 jkar Uierboiehooder te Rotterdam die deo lOon Joui 1897 te Waddingsveeo Dirk De Fockert moedwillig gewelddadig aangegrepen op deo grond geworpen met een klomp een slag in het gezicht gegeven eo bfpedend verwond zoo hebben Beklaagde gaf toe dat hg handta tét beden bad gepleegd doch beweerde hiertoe eerst uit zelfverdediging te zgo overgegaaa toeu De Fockert hem met een schop van sijo erf dreigde te slaan Uit het get aige verhoor bleek dat De Fockert een zeker geldsbedrag van beklaag de s vader onder ziob beeft waarvan hg aan niemand iets ma afgeven tenzg op schrif telgke volmacht Op gemelden dag kwam beklaagde met zga broeder op bet erf van De Fockert eo eïscbte het geld van zga vftder op Deza aiscb werd afgewezen er ontstond een woordenwisseling en ten slotte zat hg in genoemd Bohuitj logoaov E non niiUgjarigen bootsman met een forsch goed govormd gfltsat die hen onder het roeien de vrsag deed Uwe benne de jonge borst die bjj meester Luiken komme mostef Kd na een bevestigend antwoord de mededeeling Meester Luiken heW vraagd of ik jebrenjjsn wou Hij kon op heden niet Vort vau t ikool Laat m dien zak maar dragenj vervolgde hy toon de knaap tegen een vrg atsUen leant op aan wal wai geklauterd en dan wordt de koffer haald De koffer werd in tveormanibai a onder dak gebracht en het tweetal stapte eencn langen modderigea weg op Nou wat gane je beginnen vroeg ds oudste toen de jongste aanstalten maskte om sïjn parapluie op te zetten en daar deze als 4 nig antwoord trots den harden wind daarmede voortging kresg by de vermaning Houd dat ding maar t huis hoor I Je zelle hier wel aHeereo daarmee te loopen Der benne hier geen tien dagoo in t jaar dat je l op kan houant Wat Tsn die verzekering Waar moeht zijn voor bet oogenblik was ds noordewlod te mAchlig otti er met goed gevolg een lijn bewerktuigd zgden regensohennpje tegen in het veld te brengen De jongo reiziger begreep dit weldra zelf en logde er half gMd half Icwaadsohjks eh b neder fHoever is het na het dorpP vroeg hg ongadaldig Noo ds a onverskiUigi azze je de kerkbuurt meene waar de skool is dan twintig minuten msar naar meeiter Luiken is bet temet een half uur tiWoont de meester dan niet bg de sehool Noo je begrijpe an da skool dear wooat de werd man handgemeen E n eo auder btstik het gevolg te tgn geweest van de bonding vau beklaagde s broeder die de volmacht in zgu zak had maar weigerde deze te vertoonen Na het verhoor van 4 g6toi 0D onder wie 2 it décharg roqnireerde het O M 4A dagen govBQgeDiiBtraf Bsklaagde s raadsman mr L S Hollander schilderde het gebeurde tot io de fijn tte hgzooderhedeo om daarmede te doen nitkomen dat zgn elifint eigenlyk behoorde te worden vrggesprokeo indien de rechtbank hem ten minste niet voor eeo kleine geldboete in aanmerking wild laten komen W geoa bet te Elaastreobt bedanken van de heerea H vsn Zaneo Mullsr en Tb Jansen als bsstoursleden van de veroeuigiug Het Koniaginnefeest zijn veikozen de heeren J Koeman W Houtdgk en G W Dngm Vr dag is ie Oaclerkerk s d IJnel ten nadeele van M v d Velden eendendiefatal gnpteegd Door het met tact optreden van den gemeeals levens onbezoldigd rgkavetdwaohter Ë Malder aldaar is bet mogen gelukken den vermnedelgkeu dader sekerea J M alsmede de 10 varmiate eenden op te sporen De beer D Frank ambtenaar bg s Rgkabelastingen ie Ondewater wordt 20 dear over pTaatsi naar Roaendaal De Stct 00 192 bevat de sUtotan dar Veieenigingt sBgbelscboolfondss te Boskoop Op de Dordtscha tentoonstelliug ii o a met de zilveren m daillH bekroond m dederollertieve iorendiog van deo vNederlandache boek eo kanstbandel de beer B W N van Nooteo Schoonhoven Aan hei verslag van de Gemeente Oouda ontleecen wg uog het volgende Plïatselgke Vorordeningen door den Rsad gedurende het jaar vaiitgeRteld 1 Straf verordeningen Verord ning van 17 Juli tot wgzigiBg dar Vsrordfloiog op het bonwen po op de teipiichtingpn van etgt naars van gebouwen en van naburige erven afgekondigd den 5 Aogastnii De Algeraeena Politïe vprordeniog oor de gemeeDte Goode vaitgeste d den 1 September en afgekondigd den 24 Saptember 2 BRlaatingterordeoingea Besluit van 28 Febmari tot vaststelling eeoer Vsrordening op de heffing van Schoolgeld op de Avo dschool voor Ambachtslieden der Ge hovenmeeitar flU meester Luiken dau geen boveamaester Wat zou bet I Die ia enkel maar do hulponderwaizer t ïleggea ia dat ia twoonast dropen ia voor zgn examens Msar t ii aers oen beate meester daarvan niet hoor eig bost voor do akoot en ds kinderen Mot uwe ook voor onderwaizer op lsid worden f Keen I ui da jonge reiziger uit rotle borst Kn nieuwBgierig waar woont meester Luiken Ia wat voor soort van huia woont meeater Luiken danP Kou op zen eigen poatuur beakouwd ia de woning soo min niet t Benne eigenigk twes workmsDsbuiasies onder ééo dak t Is alleen mssr puur krap voor zen ZMsen en dan uwe der nog bij Maar hg het een erg beate vrouw oor t Is een oomieggertjs yan me De ünasp was nog niet oud genoeg om dade jk te begrijpen in hoever de deugden vso do haisvronw kouden strekken ter rergo Igkmg vaa de kleinheid van het huiS bot denkbeeld van ia eene werkmanswoning ta worden ingekwartierd stond hem weinig aan en evenmin de medadseling dat zgn asnitaande buisganooten zoo na verwant waren aan zijnen tegenwoordigen geloider Is do meester uw oom vroeg hg voor alle zekerheid Nee de meestorajutfroaw is men oomsegger 1 Door dezen uitleg werd hij niet veal wijzer De mannelijke uitgang van een titet aan dea meastort eohtgenoote toebedeeld kwam bem Movreemd voor dat hg meende den apreker niet goed te varataau Dooh het weer was veel te ruw voor eeu nader meaute goedgekeurd bg Koninklgk bealaiivan 22 Augustas 1896 No 55 Besioii vau 9 October tol vaststelling eenar niauwe Verordening op de hefBag van Marktgelden goedgekenrd bg Koninklgk bealuit van 25 November 1896 No 38 Besluit van 18 December tr t wgaigiog der Verordening op de heffing van Schoolgeld op ds Ugere Hoholan der üemeent goedgekeurd b i Koninklgk besluit van l Febraari 1897 No 18 3 Verordeningen van verschillenden aard Verordening op de Avondschool voor AmbaehUlieden vastgesteld den 27 Maart Besluit van 17 Juli tot wgziging der Ver ordening voor da Plutavlgke mnissie van Toencht op da Scholen voor Middelbaar Onderwgs Besluit vaa 18 December tol vasUtclliog van nieuwa Voorwaarden betreffeBdo de lavarinj van gas door de St delyke Gasfabriek lostrnctifin iDsirnotie voor de Bragwaobters der GemaanU vaitgestald deo 17 Januari Instructie voor den Dirfcteur der Algemaeo Begraafplaats va tgeste d den 13 Maart Instractis voor de Aansprekers en ds vaste Ljikdrageis by begrafenisseo vaitgesteld den 13 Maart BekDopis en sakalgke opgave van da vooroaamiie in dan Qemaantaraibd behandelde onderwerpen De toornaamste zakso tn da openbare var gaderiiigan vao den Gamaeolsraad behandfidi wAren de bierbovsa vermelde Verordeningen de kohieren der Plaatseiyka Diraote Balastiog naar bet Inkomen de rekeningen au begrootingan van ds onderschsidene lostellingea vao Liefdadigheid de Sobutterg de Kamer van Koophandel en Fabriekst de Votksgaarktukeuj het Boffmausgeittcht en andere da heg rooting en rekaniog dar Stadatgka Gatfabriek ds Gemeente rekening dienst 1895 ds Gemeente begr anting voor 1897 en erd r de volgends 17 Januari Mededeeling dat GedepoMerde Staten van Zuid Holland niet hebtwn berust in hst Raadsbesluit van 24 September 1895 tot intrekking der jasrlyksobe bedrage van f tAX in de kosten van het onderhoud van den weg van ds Hofl an hg Rotterdam naar Gouds maor de zaak hebben onderworpen aan de beslissing van da Kroon ea boituit om voor de bahandaling van bet geschil voor deo Raad vau State Mr J D Veegens Advoesat t ondereork en de bootimsn dte bemerkte dst de jongeheer moe werd dsed hem het mensoblisvend voorstel lioop nou masr staif sobler men n opdat psdjt dsn gaan ik vooruit om d n wind ie brekrn Damae komen wa oider den dsik Ksik de molen maalt met vier leegs rakken I Oftchoon do vreemdaliag slwoer ds draagkrsoht vah dis Ihatsta opmerking niet vstts maskte b j dsnkbssr gebruik van de hem sangebodene beschutting Beiden liepen zwijgend door tot zg onder den dgk kwamen en bereikten toeu lBn 8 dra berm vrg spoedig bet pust hunner baateiaaiing Indien de heer en ssavrouw Van der Lïode op de i rsnht te Amaterdam op dezen grauwen winterdag t verblijf hadden kunnen sanrchouwen waar hun vijftienjarige Nioo op het punt was z n intrek te nemen dan zou er teer vs l kana geweest zijn dat zij onmiddellijk met huu aneun mhtsomkeer gemaskt hadden Het huia vsn met ster Luiksa was werkelgk niot meer dsn een dubbels arbeiderswoning en de kennRste tiodel khoid kon bel feil niet vergoeden dat zg er van buttsn vrg armoedig en vsn binnen ver ran c6mfortHble uitzag Gelukkig dat de afwezigheid van in hun oog anontbeerldke woelden die sllioht zgna ouders om rljnentwil befewsard zon hebben den jongen zelf £ oo bezwaarliik niet voorkwam gelukkig misaohien daarom dat zgn vpapa verhinderd was geworden h n te brengen dst nij alleen kwsm en dat er van riichtsomkeer mskea geen sprake kon wezen