Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1897

Naar da Baagacbacorraapoadautdar vNiaowe Gron Coorantv vaagoedarband vernam abeaft de miuialar van Biuuenlandacha Zaken laat gegeven om alle gegevena te verzamelen voor aan berzieuiLg van de Schntierywet ten einde deae mat of tonder varband met de atellig apoedig te verwachten regeling van onze Ie vende atrijdkrachten mat inroariog van den peraoonlgken dienalp icbt naar da gebleken batineften te herzien Onze corrtapondent te Batatia aeiut ona 1 onder dagtaek niug van beden 1 Op Lombok hebban Saaaka den controleur 1 Van der Hout gedood en den controlenr De 1 Roo de la Faille licht gewond De militaire nacht onder den reaident aommeerda da amok I makara in da deaaa Saaela Waat Lombok lieh over te gaven Zg weigerden waarop de deaaa verbrand en 2 5 Siiaaka gedood werden Aan onze zgda werden kapitein Elartmann een inlandacha aergeant en twee loldnteu gewond eo eao aoldaat gedood Hat ia nu ruatig N R Ct Bg bat Departement van Kolonigu ia ontvangen het volgende van 17 dezer gedagteak nde telegram van den GouTeroeur Qenaraal van NederlandicbIndië lOiateren coitroleor K O van der Hout vermoord en controleur P de Roo de la Faille niet gavaarlgk gewond door amokmakara ta de Saaakache deaaa Seaela in Waat Lombok B oadoenera zich niet willende overgeven werd de kampong Tarmciterd waarbg oogavaar 25 Saaaka gedood werden Kapitein J H Barlniann licht gewond een faaeliar ineuvelde en drie licht gewond allen iolaudera Joiste oorzaak oog onbekend achijnt van localeu aard Omliggende Saaakache deaaa a en Balische bevolking betoonden goede gezindheid Stcfc De nitalag der giater gehouden atemmiagen voor de Tweede Kamer derStaten Oeneraal ia Amaterdam dialrict VI nieuwe Kamer Uitgebracht 2364 geldige atemmen Hr Th Heemakerk 844 W J Oeertaema 774 C V Oerritaen 679 Van Haaaelt SI mr 8 van Hootrn 16 atemmao Heratamming tuaacben mr Th Baemakerk a r an W J Geer aema lib Enachade nieuwe Kamer Uitgebracht 7935 eeldige atemmeu Mr G Janniok 1653 H van Kol 2589 jbr 1 D 8ii 199 J B Ter Veer 3238 P vao Vliet Jr 2S6 Heratamming tuaacben J H Ter Veer r k en R van Kol a d Locham nieuwe Kamer Ilitgabracbt 3826 geldige atammen C Lel7 3471 Jbr Qiarlea I van Cflord 348 atemmeu Gekozen C Uij De opgave van het district Eibergen ontbreekt nog maar kan io den uitalag geen verandering brengen Zutphen nieuwe Kamer Uitgebracht 5439 geldige stemmoo Mr H Goeman Borgaaius 3365 mr Tb Heemskerk 2074 Gekozen mr H Goeman Borgeaius OM oude Kamer Uitgebracht 1319 gel I diga alemoien Corneliaaen 124 mr H A van der Velde 1195 Oakoaau mr H A I van dur Velde Ken ramp op het water 1 Op de Klbe trg Dreadau beeft eea aanvaring plaata gehad tnaaobeu aan kleine achroefalooroboot de Undine a welke bet aerkeer tuaacben de oude en de nieuwe atad onderhoudt en een groote Elberaderatoomboot Bij de aanvaring zg i ongeveer 40 perionen in het water gevallen gisteren naren alechts zeven iyken gevondea doch er worden nog tea pe aonan waaronder vg kinderen vermiat De aUndiuea ii gezonken De kapitein van da raderaloomköot aPillnitza 18 gearraataerd Onze cOrreipondeDt te Batavia teint ona onder dagteekeniug van giateren Er heeraobt outevredenbaid onder de bevolking der Padaogiche Bovenlanden over de nieuwe belasting Dertig onruatttokera zjin gevangen genomen Zomerdlenst 1897 AangevangeD l Mel W van Greeiwlclia 8 o U D A a o I T ï K D A 1 84 11 88 18 88 18 8 11 48 18 16 11 11 H 18 11 8S n 88 11 48 a 1 61 11 88 1 6S 4 18 8 10 KOTTIBDA U B O B D 1 11 86 11 60 1 18 87 10 1 lO SO 10 18 10 41 10 41 11 64 11 08 7 48 8 18 00 47 10 18 l uj il U r 58 4 10 44 ll 4 1 4 o 1 08 J l I l W8 8 4 8 1 10 U 8 1 44 DIN HAie OOUOA sUage 6 417 807 48 8 IS 8 48 10 1111 17 1 88 1 88 1 44 3 40 4 06 Toorb 8 6 10 17 1 41 S Ze w 8 10 81 1 68 Un k i ll 10 48 1 08 Onuda 8 18 7 60 8 18 0I 10 1110 8411 67 11 808 17 8 14 4 08 4 88 U T B i O H T 0 O D D l 88 7 46 8 4 I IO 10 11 10 88 11 88 1 8 08 IJl 4 48 6 86 7 61 8 68 8 08 10 88 11 66 1 kV6 o8 r 7 r iui 1 rr JiJJ Ji ii ioiiiii 8 iV 7 6 ioJ7 im 07 10 0 il Il 4 10 M 11 10 IJ7 4J8 06 11 8 t I0 I7 10 16 Utrecht Ve 7 10 10 84 Waarden sar i i i si a üH s ts ü k k is Oeuda t7 Ml Ml 10 17 11 10 4 11 8 10 7 11 Ml 10 17 10 11 iBstardaa O 81 I ll Jf IMO 1 1 UI UI I ll It ll 11 41 a Onraohlga tU ganuhtigd tu da G I maante te doag optredan I 17 Janaari Varganning a a dan Oamaeata I BoBwraeeiter om rohitact warkMam te mD I Toor bat OamaaDtabaataDr tan Boakmip bg den I wadaropboaw no dan door brand Ternialdrn I kerktoran aldur I 17 Januaii Varwarpiog n eeo foopatal I van Barg an Wetb om in begin I te be I alnitaav dat ToorlMn geao gemeentegrond uil I worden aitgegereo andara dan io baur of 1 arfpacbt 1 17 Januari Uealuit om aan da Slearme Kaarieofabriek Gouda c een tluk grond buiten I da Rotterdamacha poort rroot 1000 M voor 1 49 jar tt io arfpacbt uittageveo tegen eeo canon Tan 500 par jaar I 17 Januari Verhaar ran aan atnk gro d 1 bg dau Kleiweg aan J W Verweg en J OmRarl 1 17 Januari Afwyzende beaebikking op e n 1 tertoek ran Q Fraikin om ontalagen te word o I Tkn de bunr ran een pakhuiaje ocbtar de Si 1 Jaukkerk 1 17 Jaauari Bebandaling en rerwarpiog van aan raaratal an Burg ea Wetb tot befBog 1 tan een Keurloon Tan ree en rleaicb I 24 Januari Beilnit om bg H M da Ko 1 ningio Kegantea in beroep te komen van de I befliaiiag Tan Gedeputeerde Staten ran ia d I Holland d d 24 December I I waarbg gord 1 keuring i ontboadeu aan bet Raadabetlnit tan 11 October 189 5 tot opbeSng der 2e Burger I aebool roor jongena an bare reraaniging met I da la Burgenchool oor jongena I 24 Jannari Bealnit tot oaniebaffing r n 1 gaabroneu voor da Terlicbtiog der rertrakk n baatend voor de rergaderiogen ran den Raad I en ran bi t CoUfge van Burgemeeator en W t I boudara 1 24 Januari loterpetlatie over de raitat I I ling dar roorwaarden oor eane openbare iniofargring tan de reriekeriag der Gemeen e eigeadommen tegen brandachade j 28 Februari Toekenning eener gratificatie 1 an P Tan Okkereo brugwachter gaarder aan 1 de Haaatrechtacba brng 28 Februari Be luit om met 1 Juli 1896 de BurgeraTOndacbont op te h ffeo en io bare I plaata na Terkregen vrgatatliog rau de t r I plichting tot opiiobling eeuar burgerdag en I arondichool rolgena de Wat op het Middelbaar 1 Ondarwga eane ATondacoool roor Arabacb fi I lieden op te richten eo voor da iuataudhoudi g 1 daarvan eene jaarlgkaobe aubaidie aaotevrageu van de Statea dar Provincie Zuid HoHaad I 28 Februari Afwgzeude beiohik kingopaen 1 adrei van de Afdeeling Gouda der Nederlaod 1 cbe Vareenigiog tot bevordering van Zondags 1 raat boudaode verioek om gedurende de kermii 1 dea Zondaga geeae openbare rermakelykhaden I toe te laten 13 Maart Afwg ing van een verzoek der Sttarine Kaarieofabriek Ooudaupm bovanbedoeld Btuk grond buiteo de RottarlamBcbe poort te mogen aanknopen en verwerping van een vooratel van den beer J J van der Sanden om den grond io erfpacht af te ataan tegen een Jaarlgkaobe canon vao f 200 13 Maart Bealnit om eeu atuk rond op bel Bolwerk bg het Rabat groot 62 U aan de Leidache Stoomboot Maatnobappg ade Volharding in erfpacht af te ataan tegen eene jaarlgkacha canon van f 31 13 Maarl Verwerping van een vooratel van den heer C P W Deaaiug tot aaoleg en exploilatie vau telepboou geleidingen vao Gemeentewege en van een vooratel van Burg eu Wetb tot bet verleeoeu van aonoeaaie voor den aanleg en de exploitatie aan J Nederhorat Jr alhier 27 Maart Afwgiiog van het leraoak vau den brugwaohter C vad Balen om een brog wachterahniaje bg de brng op de Gouwe bg de Lange Groeiiendaal 27 Maart Baalnit om aan den korenmolenaar O van Dolt op ago vanoek te outalaan van de bt taling eener recognitie voor het niet plau n van opgaande boomen door de Gem ente op d Vaat bg het Verlorenkoat fifttt Directe Spoorwegverbindingen net GOUDA 8 18 8 88 8 48 8 40 8 88 8 08 6 88 8 08 8 11 8 1 8 18 7 7 88 7 88 7 4 7 18 Ooada Uoordreeht Niauwerkwk OapeUe Belterdani t Bottardais Oapella Hiaawerkark Moordrecht Oouda g BO 0 87 M 10 11 11 11 8 88 4 88 8 08 8 U 8 81 8 17 II Ol Di tJTElOHT 8J1 07 10 1810 67 11 00 1 88 10 e 11 14 1 87 11 t 1 46 8 0 t 8 10 61 11 46 11 81 1 16 8 01 Uonda 6 10 1 17 7 68 Oudaw 8 46 8 64 Woeedea6 88 7 8 8 1 Uls 4kl Il 7 18 8 88 1 40 47 10 18 lo SO 11 81 7 81 8 1 40 Da joatitia enoakt da aai boudiuji Tan 1 OlameBa Boon dia voortvlaabtig i Vgandiga Atjeben hebban een inval i i Singkel gedaan op de kampong Kajoemenani gevuurd en veertig huizen in brand geachoteu Bg bet bovenitaande telegram tan onien correspondent taaieneo wg aan De toeatand ran onraat onder de inlandaehe bevolking van Sumatra Weitkuat duurt reeda eenigen tgd In Maart acbreef de Sum Ct T e aeracbten betreffende eeo in te voeren hopfdelgke balaating ea da onveralandiga immers outgdige reorgaoiiatie van bat baatour ter Snmatra a Weatknat hebben de bevolking tot allerlei dwaze itreken opgezweept hetgeen wg daaromtrent vernamen geeft ona voor beden enkel aanleiding bet geweat lgk beatanr tot waakzaamheid aao ta aporen zoowel in da Beneden ala in da BoTanlaoden c In Mei richtte hetaelfde blad tut de regeering bat rsrzoek de belaatiogplaonen op te cborlen azg big en niet zouder uitwerking opdeal ameene stemming De ambtenaren gelievea te bedenken I dal de bevoUiog afgezien van da Palaqatpandjang balaating opbrengen wil ala zg daartoe de middelen beeft Maar die middelen heeft zg nu niet a Ta Padaug ia bet bandelahnia C Boon en H Schlttter gereatigd waarvan da beer C J Boon chef ia Of daae da in bet talegram genoemde heer Ctemena Boon ia kunnen wg oiet uilmaken De beer J Boon Jr lid der firma Boon In i Veld en Co te Padaug bevindt zich naar men weet te Batavia io heobtenia Singkel ia oen ondsrafdeeling van d rfaidentie Tapanoeli renat ten Noorden van Atjah eu w a vó 5r 1840 een rgkje wslks radja onafbanketyk van den sultan van Atjeh waar In dat jaar werd het door ona varmaaatard N R Ot € De nieuwbenoemde bnrgemeeater van adra venbaga jbr mr B Pb de Beaufort eeu man van ruim 40 jarig n leeftyd werd niet lang na zgne promotie in de rechten aao da rgkauniveniteit te Utrecht borgemuealer der ge msente Baarn welke betrekking hg aedert 1885 vervulde en die oog onlangs voor een tgdvak van 6 jaren werd bestendigd De nieuwe bargemeester der residentie werd tydeua het verbigf van de koninkigke familie op het nabij da gemeente Bsarn gelegen luatslot Soeatdgk dikwgia aan bet Hoi ontvangen en ia du zeker ten Hova een persona grata Voor de ontwikkeling en verfraaiing der gemeen e Baara in de laatste jaren bet zoraerverblgf van tal van famiiieëo beeft bg tgdena zgn 12iarig beatuur veel gedaan De beer De Beauf jrt ia eea broeder van jbr mr Godin de Beaufort ond miniater van fioancien en zwager van jbr mr J Röell I afgetreden minister van bnitenlandache zakeu In eeo strooibilj t door de voorstanders der candidatuur Heemskerk te Zutfen verspreid kwam het volgende voor Ëen man die een uaam heeft waarvan onze glorieryke geichiedenia rt eds melding maakt au waarvan gg op da school reeds leerdat Heemakerk die dwars door t gs en gzer dnrfde ateveo Liet d Eer aao t Land Hier t lyf ea voor Gibraltar het leven Aan boord van eau ti Soerabaja liggend stooniacliip geladen met 100 kiatao petroleum boorde men op 12 Juli io den roegtn morgeo eea knal en vond man weldra den bottelier met zware brandwonden in het ruim nabij da petroleum Bg nader onderzoek bleek dat hg door kruit ea lont die olie bad willeq doeó io brand vliegeu De oulploffiug duurde hem ta lang hggiug aana kgken an ontstak aan lucifer met bot gevolg dat alleen hg daar de petroleum niet in brand geraakte bat alaohtoffer werd 8 1 8 61 4 66 6 01 6 M 8 11 6 88 8 60 8 67 6 40 8 46 1 10 8 8 4 10 4 M 4 10 4 87 1 04 8 10 1 44 1 84 1 01 I M 1 14 18 47 3 0 Aangezien werd verteld dat ook veel geld nan boord was i het niet onoiogetgk dat voorganoman diefatal da aaalaidiag waa tot bat plegen vao dit miadigf Omtrent het poorwagongelnk bg Calle Zaterdagavood aan den IMrein van Frankfort naar Hamburg ometraaka 9 nur OTerkomen meldt de Hamb Korr e op gezag van een ooggetuige Da D treia waa Calle gepaaaeerd Hg reed kalm vcoit toen plutaaling in mgn waggon lie lichten nitgiugea Op hetzelfde ooganblik vernamen wij aan het hoofd van dan trein een ateada aterker wordend kraken en knetteren De bodem onder oaa en bet dak boven ona hoofd gingen kiom ataan en wy werden heftig door elkander ge ehud De pakjes eu valiezen vielen uit bet nsl op ons hoofd Er waa gaan twyfet meer aan ar moeat wat irabeord ign Plotaelinf belde de waggon en stond toen stil Een verarbrikkelgk geatenn en geroep om hulp met angstige kreten er onder door klonk ona ia da ooren Allen apiangen op doeh het waa onraogelyk aiu daar of raam te openeo zoo waren het bout en bet gzer verbogen Wg klommen aindalgk nit een raam en konden torn zien wat er gebenrd was Dd zware locomotief was uit de rails getoopen au in een boscbje naaat den weg ge reden waar zg thana half staand hall liggaad in den grond aai De poatwagen die achter de locomotief kwam waa in duizend stokken geslagen een der lange zgdnu van den wagen lag op het dak van dan volgenden peraooen wagen Dit waa een rookwagen derde klaaae waarvan de voorste helft geheel verpletleid was Da lange waggon wai in talterlgken tin rood gebogen Ik bevond mg in de achterste helft vsn deaan waggon en b eef ala door eau wonder onsedeerd Oomiddellgk gingen wjj aan bet reddingawerk want voor ona was het gevaar nurbg De machinist was gered wat een gro t geluk mocht beeteo de man werd van de maebioe geali igard doeh bad zob bgna niet bezeerd Onmiddellijk sprong hg op de machine en zetta de veiligheidsklep open waardoor een ontploffing voorkomen werd Ook de poitbeambteu waren bgna ongedeerd nit hun totaal veruieldeu wagKon geslingerd De aanblik dien het toooeal opleverde was ontzettend Pet earata wat ik lag waa een man wiens hoofd geheel van de romp gescheiden was Vier dooden werden nog uit de waggons gehaald in de officieele berichten ur alechta au drie dooden melding gemaakt I Mdoreen dio kon poogde te helpen Doch eA behoorden meed en koelbloedigheid toe Hftrtverscbenrend was het klagen atannen en 1 lermeu der gewonden in het voorate deel van i den peraoaanwagen Da bodem waa tot splinters I gedrukt en tusachen die splinters zaten mannen I vrouwen en kinderen vaaigeklemd I Omstreeks den tgd waarop het ongeluk plaata had het ral kwart vóór negen geweeat zgn I moest de trein van Hamburg voorbg de plaats I komen waar de weg door het gebroken mateI rieal versperd as Het gelukte dezen frein I even voor de plaata van de rsmp te doen I stilhouden en terug te doen stoomen naar bal I vorige station om hulp te balen Na verloop I an twee uren kwam nit Ualien een hnlptreiu I waarin zich de inspeetenc der spoorweglgn I geneesbeeren en hospitaal personeel met verI bandmiddelen bevonden Even te voren waa ook I uit Celle een hnlptreiu 3ietgeueeskaudigehnlp I aangekomen Met vereenigde krachten gelakte I het alle gewonden nit den veruieleuden waggon I te voorechyn te halen Hel aantal gewonden I bedroeg ongeveer 20 waarandai enkele zwaar r gekwetsten Een oude vrouw die met bare 1 twee klainkii daren ia dan train was had beide I beenen gebroken een der kinderen bad aan I gebroken been het andere waa geheel ongedeerd I Met verpletterde beenen lag onder aan der raderen een man te kermen naaat hem lag zgna vrouw di rustig aan bat hoofd gewond waa Terwgl di gewonden naar bat hoapitaal I te Celle w rden gvbraobt transporteerde men 1 81 8 87 10 04 10 11 7 61 J M 1 08 8 18 8 81 7 11 lO M 1 18 ïS ïï I i o 7 80 8 16 10 17 10 84 11 10 10 0 7 86 8 17 6 17 8 84 8 41 47 1 87 0 47 a i4 10 01 10 07 8J0 7 48 10 8 4 18 6 1 0 11 7 11 7 86 I8 104 4 8 8 18 8 81 f 4 68 8 80 a ai 10 84 10 64 8 04 1 8 g i 6 11 60 7 411 81 10 10 lOJI b Ijjkan naar Eachada bal dwhUbjigalegen nauoo Over da oorzaak vaa bat oagelnk wu niets weten te komen noch vao het personeel van de reizigera wiat iemand boe het Ifltaporeu in zgn werk waa gegaaa Tegen 2 uur in den nacht kwamen wg met n eitratrein te Ëchede aan van waar wg da rata naar Hamburg koadea voortzetten Uit Hamburg wordt oIBcieet gameid dat 3 personen gedood zgn aitFlenaburg Oronan au Hamburg en 16 gtwond waaronder 3 zwaar Da oorzaak van het oogelak ia niet bekend Uil Vargara wordt vaa 16 dezer gemeld Nadat de akte van beeebuldiging was geleten waarin de doodstraf werd gcSiacht en nadat de verdediger ontoerekenbaarheid wegens krankzinnigheid bad gepleit heeft de krggsraad met aigemeene stemmen het doodvonnis over dan moordenaar van Canovaa aitgaapreken De TOoriitter belette Angiolilo een lofrede op de anarchie te bonden Na goedkeuring door den kapitein generaal zal hak TOnnia waarschynlijk door worging binnen de muren dar geTangenia uitgevoerd worden Maandagmiddag toen het 5a esoadron bnaaren te Vento dst gedurende het verbigf van BH MM de koninginnen te Dordrecht dienat moet verrichten oefeningen hield om over de keisteenen te draven en te galoppeeren viel de wachtmaeatar Hardarwgk met zgn paard tegen den grond en bekwam zulke zware kaensingstt dal hg naar het hospitaal moest worden overgebracht PosterUen en Telegraphle Post en lelegraaflianloor Almeloo Jaarwedde f 2900 en vrye woning Pensioecgrondslag f3300 Borgtocht f 9900 Poateo telegraafkantoor Gouda Jaarwedde 2900 en vrge woning Panaioengrood lag 3300 Borgtocht f7400 Ofachoon aan da ambtenaren van da beide dianatvakkan vrgheid wordt gelaten om zich aan te melden hebben toch ingevolge de bspalngen van het Kou besluit van 21 Maart 1894 no 17 voor eeratgenoeaide directie de telegraafambtenaren en voor Ira tgeooemda directie de poatambtenaren deu voorrang Sollioitetiea in te zanden vóór 1 Sep Bg het laatat gebonden exameu voor het telegraafradioaal zgn gaalaagd de oommiezen der posteryen A van Cappelan werksiam bg bet Hooldheatuur O K Wgnen werkzaam ten boreele tan den luspec teur te Arnhem C Schreuder werkzaam ten bnreele van den inspecteur te Zwolle C W G van der Voort Uaariebalk ten apoorwagpostkantore no 4 J W Nortier te Leidan D J H van Tua eobroek te Utrecht J F Ogbnas du Sart Ie Amaterdam Jbr J J da Peaters werkzaam ten bureele van den Inspecteur te Utrecht Mej D E Walthear te Amaterdam Pb Mnus ten apoorwegpostkantora no 4 E Qgaterbil te Dordrecht de klerken der poatergen eu telegraphie L L Bloktgl te Dordrecht J H Bodiamont ta Leeuwarden G van Weatan te Harlingen Mej D E G Laan ta Amsterdam K da Vries ta Zwolle Mej J 8 Baerent te Arnhem Me J C Boogaard G A M Batten te Meersen B J Coops U Doetinchem J Meger te Leiden C J F Fucbr H Vermeer K E Verlegt en A K Damatra ta Amaterdam Bg Koninkigk baaluit van 26 Juli 1897 no 60 is aan den Inspeclenr der postergan in algameenen dienst werkzaam bg het Hoofdbestuur C van der Veen vergnnniog verleend lot hel aannemen van het ordeleekeu ala Rid dar 2da klaase van de kroon van Praisrn hem door Z M den Keizer tan Doilsobland Koning Tan Prnitan geeohonken Benoemd 16 Aag Tol conducteur der biiavenmalen tan ipoorwegpootkantore no 2 te Amsterdam de adsitteut J B van Beek te Leiden tot adaistant te Leidan de conducteur der brieveamalan P van Hontan Ie Amaterdam tot brievengaarder Ie Brakel A van Dalen en la Veenliaiaea J S Qflozel tol Igdeljgk telephoniat te Rotterdam mejofroowen M A Schuddeboom G Denriuk A M van Khgu A de Boer H F Maata Si R L Faaa W M C Cornalisaen L G A A O van Roaanm 8 de Imuwc aa A H van der Sterr la Utrecht mejuffronwan A C in dan Barken 0 P A iHoan H Q Liedarmoog en J M Kracht Verplaalat 9 Aug Da klark dar poatergen en telegraphie 2de klaas C Jopp Tan bat hoofdlalegraafkantoor naar het bgpoat en telsgraafkantoor kraukada la Rotterdam 1 Sap De aommiaian der lalegraphia 2de klaase W P Zeilmaker Tan Sneek naar Ngmagen en J Hakkeoa van Amatardaot naar Maastricht da commiaien der telegraphie 3de klasse 0 A Deal van Ngaagan naar Niaamdiap en K Zwart van Nianwediep naar Sneek 1 Nov De cammiea der telegraphie 2Je klasae W R Baruaveld van Enkbuizan naar Am sterdam de eommiaa der telegraphie 4de klasae ü G S Wanting van Utrecht naar Roermond de aurnnmarair de poatergen en telegraphie A Terlet van Roermond niur Enkhuizen Tgdelgk werkzaam geateld 16 Aug Bg het hoofdbestuur de directeur van het post en telegraafkanloor te Ugdreoht J da Lande Cremer Bevorderd 1 Sept Tot commies der telegraphie la klasse de commies 2e klaase i L Sohlang te Maastricht met verplaateing naar Amaterdam Kervol ootelageo 16 Ang De brievengaardere S F Mohamina te Brakel en P Louter te Veeohnizen 16 Sep De directeur van het post en telegraafkanloor te Almeloo W C Bedding 1 Oct De brieveugaarders S M van der Voort te Woow eu R A Zwigt te SI Jobanneaga Ontelagen 6 Aug De adsisient bg bat Hoofdbeatonr G H P Liockena Verlenging van varlof wegens ziekte aan den c mmiea der telegraphie 3 klaase H Meppen te Groningen tel eu met 23 Augustus s s Bnltenlandsch Overzicht Duitscbltod en Ëagelaod krggeü er tbu renchilUade kaoteo de schold tao dai de fredMooderbaadeliogeD te KoDiiaDtinopel loo laog darea AaD Bogeland wordt verweten dtt het ai t w l iaHtemmeD met de mogeDdtiodeD dtejfoedgekeurd hebben dat de Torkeo TbeKealiS Toorloopig tot de Peaeailgo Volo ialmgrcpBo bezet boaden tot de bbtaliog tao ten minste een termyo dar eorlogsecbatting Lord Salïabarj heeft dit volgens Üuitscbe be icbteo eerst goed goTOudea doch vertet er zicb na tegen Dienteogevotge 20a Tewfik Paoha 10 da op gisteren be aaMe ooaferentie met een oieaw rooratel ointreot de ontraimio aankomen Daitschland wordt ao beschaldigdgedapende deu gebeelen OQt Q eo de onderhandelingen nieti dan zga eigen voordeel op bet oog te bebbaa gehad d w s dat syuer ondnrdauen die cbu deiicberi vhq Griekenland z n Te Konstao tin Opel icbgnt men dit na ook in te lien en bet gevoel van misnoegen jegens Daitsoblaad wordt er al even gsoot alt te Atbeue Mea wjjit er bovendien op dat de Daitachere niat zeer ver tandig wareo door boo streng tegen Griekenland op te treden Want berooveo da mogeadhedeu door ban toegev en aan de Tiirksebe eiscbea omtrent de ontruiming Griekenlaod feitelgk vaa gn vrncbtbaar ite provinoie dan verarmen bet land zóó dat de coupons der Griekaohe efFecten seker niet eerder betaald zolïao worden dan wanneer men den Griekvn eea beetje de hand boven bet hoofd bondt De Griekfobe regeering heeft een beroep gedaan op atte Grteksche kapitalisten in het boitenland om geld bgeen te ktggan voor d n eersten teimgn der oortogsso hatting Daarvoor tgn ongeveer twaalf millioen golden noodig Tweederden van deae som is bgeeogebracht lotQiscben duart de oortogizncbtige beweging onder de bevolking van Athene voort Weer ie eeo meeting gebonden waarin men overwegende dat de Tbermopylen völge is de meening van vele militairen beat te verdedigen zgo een motie beeft aangenomen om den koning ta verioeken sicb aan het hoofd van alte valide borgen te stellen eo den oorlog te hervatten Natnnrlgk souden dia valide burger slechts kanoooeovleeioh zjjo De toestand van de Tbeitalisohe vlocbte liogan wordt hoe langer hoe treariger Vulen van beo waren onder dak gebracht in schoren eo bergplaatsen maar worden on daaruit gezet door de eigenapri die ze noodig hebben voor het bergen tbd den oogst Als de oajaarS regens beginsen sal de toestand onhoudbaar worden Vooral van Eogelsebe sgde wordt nogal wat gedaan om de ellende dsser ongelokkigen te vermioderen Kleeren eo mediogneo worden verecbaft en het Ëngelsche gecaotsohap te Athene neemt geld aan om de arme meoachen te helpen De strgd tnesobeo Doitscbers en nietDoit chers in Oostenrgk neemt in de laatste dagen steeds meer in h tte toe Het mag wa r sgo dat de oiet p iticbrr8 overdreven zgn in bon aiioheo Hei kan evenwel evenmin ontkend worden d t4e Doitscbers bon verzet dikwgli al te ver drgteu Dnitsche gemeenteraadsleden staken eenvoudig hno werk Dnitsebe bladen uiten heftige verwgtiogen om maar esn lacht woord te gebruiken tegen de Czecben Ieder cal moeten erkennen dat zoo iets niet gtaehikt i om de Czechen tot kalmte te brengen Het is veeleer een prikkel lot meerder verzet tot grooter fanatisme Dat dit werkeiyk het geval is blykt uit het rolgende nrg kotppen git de KSloisobe bericht dat Zeituog 1 De Hstiac der Cxecbischs bladen tegen de Doitscbers hfrft de Cucbisofae bevolking in Praag ia talk een opgewonden toestand gebracht dai het in de caftS berbaatdetuk komt tot nitspatiogen tf gen de Duiticbefs Gasten dia in de Daitsche taal iets bestellen worden niet bediend eerder wordt ban te kennen g gflveo dat z i beter dedeo wanneer atj bft gebouw vfrlieten Io bet buitPop aatsjeSeharka werden Zoodag drie kaal oorbed leodeo die met elkaar Duitach spraken mishandeld De bereden politie die ben bevrgde werd door de Czeehfii met steenen geworpeo Tegenover xutke feiten doet bet eigeonardig aan wanneer men boort dat gisteren 16 Aog een deputatie fao CieGbeu baar opwachting maakte bg graaf Badeoi en deze b bermitig verzocht voor de Cacohische niiudetbeid De mioister preaident atitwoirde daarop met ge meeoplaatsen aan de plaat telgke nverhedcu is te verstaao gegeven dat zg onder alle omitandighedeo in elk geval zorg moeteu dragen voor het handhaven der openbare orde eo voor de persoonlijke vmligheid van irderen slaatsbnrger Er zal waarsobiinlyk geen plaataelgke overheid worden gevonden die darft beweren dat x i teiteo dit bevel zondigt Uitvluchten rga steeds gemakkelyk te vinden zelfs door degene die Dgelgk beeft Ën vaonil in Oostvnrgk zal daaraan ge a gebrek sgn waarde volkihaat zoo sterk ir eo waar t een vsn beiden partyen van toegeven wil weten De werksiakinst der Ëogelsche maobispwerkers en die van aanverwante vnkken hreidt zich uit Bel aanUl der in de etaking betrokken arbeiders wordt door de patroons op 30 000 door de werklieden om 40 000 geAcbat In Londen is hou santal uia meer dan 4 of 5000 volgens de berekening van den seorelaris der Amalgamated Society c eo de dlHtriitt n die bet sterkst zyn getroffen rgo de Glyd de North Ëast Coa t Laeda Uradfort Barro v Leicester Cfaelmsford en Slough da irby zullen binnen enkele dsgen kunnen gevoegd worden Oldham Keigbly eo Sheffield t Is na eep quaestie van oithoodeu aao beide igden Van de zgde der werklieden wordt beweerd dst 200 patroons in Londen ain d n eiseh van den werkdag van acht uren hebben toegegeven van den anderen kant wordt verzekerd dat de meente dier palrooos firma s zgn die van reparatiawerk bestaan terwyl een van de firma die groote zaken met bet buitenland doen Fchyut t i wankelen in baèr bestuit om aan den sisch der werklieden weerstand te bieden Barnes meent dat bet geschil nog wel en ttiaand zal dareo De Ama gamat dc baal voort 15 scbilliog aan elk stakend lid per eek nit te betalen de vrywiljige bydragen die zy ontvangt zyn oiet groot Een openbare demonstratie zal Zondag 29 dezer io Hyde Park gehouden worden Daar zsl o a Tobn Barns bet woord voeren De opvolger van generaal Weyler op Gubi zal een zi are taak hebben Van da 200 000 man die Spanje achtareenvolgens naar liet eiland gezonden heeft is oog slechts een jammerlgk resije Over De soldaten zijn geheel op Zg hebben in een maanden soldy ontvangen zg zgn uitgepot van vermoeienlt ziekta en sleobta voeding Mssr dit z sr peHimistisofa bericht komt van Amsrikaansebe zy e 1 355 Staats loterij Ie Klasse Trjkkiog van Woensdag 11 Augaatua No U1 S 88000 No 7708 ee 78 B leiler 1500 No U 88 1000 No 6888 ea 10887 ieder 400 No 8488 en lOEVl ieder 800 No 846 1188 9411 8644 en 101 8 lader 100 Prijsen van 48 88 8471 8317 7986 10341 18848 l 3t0 18197 111 8808 5313 7963 10388 18888 15898 ItSSO 183 8539 8888 1ii 10876 18918 15965 18838 146 8b77 6449 7998 10883 13081 16978 188 8 868 8532 6586 8080 10417 18084 16975 18436 8 6 8803 6614 8095 10438 13180 1 118 18456 858 8843 6790 8108 0I84 11838 I6 19 18601 186 8878 6798 8108 10616 13181 16313 18963 311 8876 6818 8 11 10619 1S4I 0 16885 18716 879 8986 6883 8818 10808 18 10 16866 18780 480 SOgj 960 1863 I063I 18181 16683 18781 444 3187 6185 8898 10646 18647 1 8 18738 465 3199 6134 46 3884 8160 607 8863 61 8 646 3397 9163 8307 10660 13598 16693 18766 8389 10678 13618 16647 18930 8447 10887 1365i 16664 18986 ave Di gi o 8 64 10961 13661 18870 18947 788 8308 8886 8 11 10866 187 8 16701 18970 816 8810 6318 8 i7 U08 13818 16748 18978 864 8898 6331 8667 11106 13869 16747 18981 881 3481 6368 8588 11108 13884 16749 19086 896 3488 6475 hUl 11188 13876 18764 19039 878 3444 6S58 8698 11801 13891 16798 19047 1044 478 6618 8787 11886 18899 16883 19070 1048 8541 8617 8766 11849 14008 18867 19078 1068 35 1 6671 t759 11879 14030 16909 19101 1080 3567 6M4 8788 114 3 14037 19984 19149 U02 3668 6778 8815 11443 14048 1953 19389 1819 3610 a 81 8821 11460 14066 16981 19449 3641 6800 861 11 88 1408 16998 1968018 8 3997 6819 8988 11498 14098 170S4 196871844 3703 6973 8947 11804 14139 170 4 196491854 3770 6986 8981 11810 14156 17088 19758 3809 9994 9006 i 637 14197 17148 18773 1388 8814 7088 9066 11988 14904 17185 19814 itiei 11678 11784 11746 II78I 1179 U814 1 889 11884 11991 1U 11968 18087 19181 18189 18187 188 4 18898 18338 183 1 183 8 186 7 18 48 11868 18766 18888 18848 ini Ml 7818 8104 7834 9148 7339 169 7388 98 I 7 196 817 7411 98 0 7418 9918 1436 9393 74 3 8 09 7581 8418 7 6 9438 7 68 94 8 7668 94 7 7711 96 8 779 9691 7806 9998 7808 9774 7810 97 7818 9818 7 84 998U 7181 100 1 7853 lOlll 7884 10181 7890 10814 TUK 10860 7919 10 68 1487 Mil 14 9 3948 1 38 8914 1691 4041 te 3 4135 18 4 4141 1669 416 1 7 4808 1885 4888 1775 487 1809 4347 1389 4437 1940 4585 1948 4 83 8000 4688 8071 4638 8181 4 90 9 73 4803 8184 4907 8818 49 S 1818 004 8888 6047 8878 183 1877 6190 8387 937 8387 5838 84 4 308 U9I4 149 0 US8H 14439 14 90 14 44 14 00 14 08 1 3 14 14788 14818 14111 1 08 1 187 1 171 1 848 1 1 8 1 301 1 316 1 834 1 397 1 491 l 6 18660 16 98 1 708 17911 19897 17837 19994 178 7 188 7 17873 198 7 1730 18981 17318 80018 17338 80088 178 9 80n 9 17494 90079 17447 80 19 174 9 IU17 174 7 io 8 17855 901 0 17600 80971 17 7S 0887 17108 10494 1779 90 10 17773 90611 17778 809 9 I78i7 80743 17867 80786 8011 8084t 13048 ao 8 7 1808t 808 6 11189 0li8 18191 90 89 13187 3e Klaase Ie Lijtl Na 18773 m i 13973 NIEUWE ZENDING UKKMSCHE CI ACE IIEKREN en D4MKÜ U4 L8l H0li EN A van OS Ai Md Tailleor Kleiweg ï 73 73a QOUDA VefeKkaoM m ai Beurs van Vrkr lolkrs 987 99 8 98 a 88 8 1 K l9 i 8 t i Vs 83 8 98 Vs II 1 9 79 aaaa l 89 wt 107V 98 yj lOOf 9 a 0 999 1001 4 100 189 18 Va 9 Va 98 188 lOO i 80 88 8fl 118 108 198 83S a 100 148 T 99 5 77 108V 108V 100 169 i V 11 1 100 M 105 1 mm 18 l 108 is 74 Wl lï u ui 808 1061 4 106V 108 1 104 11 l8S s I88V 941 119 K AUUUSTiraNuaatsND Oen Nwl W 8 8 illlo dilo duo 8 ilito duo ililo 8 HoNOta Ooi Ikuill 1881 88 4 lTAl ia InaehryvuiK 1868 81 6 Oostshb üjI iiipa i eTl8 8 8 dita in ailver 1888 l OBTlioxl Obl met eoupos 3 dito liokel 8 RvaLAHD Obl llluiianl 1894 4 dito b ona 18 0 4 dito bil Bolka 1889 4 dito bj Hope 1339 90 4 dito m good loi B 1983 dito dllo dito 1884 apiHJS Perp I aohulvl 1811 4 Tvaaalj Oopr Ooov eeo 1890 4 ee leeaioR aeiie U Mee Ie niagaerieO ZuiiiArs Rae v obl 1889 Mliico übl Huit 8 h 1890 VsNazlill Obl 4oobep 1881 Awsraaiuii Ubli atae I99 8 KuTTKDta 8t d leeg 1894 8 NsD N Afr Kaïiilo sv umi Areodab Tab Md Cottltoaton DjliMaaliehapp 4 ilit A IB Hvpothoekli paadbr 4 ColtMJ dor Vorateol send a Gr Hypolheekb psadlir 3 Nederlsiidarlie bank aaad Ned H ndelmaataoh dito N W k l o Hyp b psndbr 5 Kott Hypotheekb psndbr 3Va Utr Hypilboekb dit i 3 OoaTBNa tin I Hroi Iisok aaad BlIBl Hyp lhs ekbsiik paadb 4 AuaatKA Equt bypoth paudb Hal v 1 Ii Pr Laii oert 6 Niii Holl IJ Spoor My saB l Ug tol Kipl r 8t tlp i aaod Ned led pooriraga sand Ned Zuid Afr Spoi ssnd dito dllo dito 1891 dlto iTAUlSpoorirl 1887 89 A Kobl 8 Zaid IUI SpiTai j A H o il 3 FoLlM Wsrachsu V eetien sand 4 Bvsl Or Kou pir MiJ obl 4 s Bsltisehfl dito aaod Futows dito asnd Iwsng Dombr dito asu I Knrak h Aso lp kap obl 4 dito dito oblig 4 AKtaiKA ent Par Sp My obl 9 Chic k Vortb W pr C v aand d te dito U n St Paler obl 7 Ileniork Kio r Spm reri v h lllioriia rentrsl obl in goud 4 Loaisr kVBBb ilt üert v aaad Mexico N Spiv My Ie hyp o 9 Una Kanasa v 4pct pret aaod N ïork lntaaiokWoat i d dito Penn Obio oblig 6 Dragon stif Ie byp in goud 5 3t Paul Minu li Maalt obl 7 l n Pac Iloofdlgn oblig 9 dito dito l inc Col 1 byp 0 6 Canada Tan South ert v sand Van Cllall It Nb Io h d e 0 Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Traraveg Maati ssnd Nrd Stad Amsterdam ssnd Jl Stad Kotterdam san 8 BII OIB Stad Ant erpon l sd Hruaael 188 8 HoNO Theiai Begullr leaellacii t OosTBNB Stastsl ehiog 18 0 6 K K Oo t U tr 1880 8 SPANIB S UdUBdrid t IS 98 Nbd Ver Bei Hvp 8 1 1 oerL