Goudsche Courant, donderdag 19 augustus 1897

No 7353 BINNENLAND GOUDA 19 Aognatus 1897 Ueroepeo bg 4e Ned Berv Kerk te Qonderak toei da A ten Have te Polsbroek Door de directie der Rotterdamacbe Tramweg Maatacbappy werd giateren aanbeateed bet maken van Mne remiae goedereuloods en veelading op bet Handelsterrein der gemeente te Fejjenoord ten beboeve van de Ign Kotterdam Boekaebewaard Ingeaebreven werd o a door den beer W Bokboven lübier voor t 30325 Aan bet verslag van de Gemaenle Goud oatlaecen wj nog bet volsend Beknopte en lakelgke opgave van de voornaaoute in den Gemeenteraad beband lde onderwerpen I 7 April Behandeling en alslemning vso 1 oen voorstel van den boer H M Derckaen 1 alrekkeode om den beer J van Galen ala g 1 maebtigde van den Raad af ta vairdigcn t 1 einde bat bg de Eoningio Regentea ingnield 1 beroep lan d bwliasing van Gadepnleerd Staten to niet goedkianriDg von bet Raadaboaluit van U October 895 betreffende da opheSng d 2o BnrgeVnhool voor joogena n hare veraeniging met de Ie Bugeracbool o t jongena voor den Raad fan State fifdeeling voor de gesobillen van bMtnar raoadeling nader toe te lichten 7 Aril Bealait om de becoldigiag van den Directeur der Stedelgke Oaafabiiek nader te regelen en vaat te atelloa op eene jaarwedde van f 2000 verhoogd met eene terande Iqke belooniog beataande nit 3 pel van de jaarlgkacbe ainai volgeua de bataoa op do xploitatis gemaakt onafoankelgk van rente afioaaiog en retribotiën door de fabriek aan de Qemoenie oilgekeerd welk aandeel in do wiuat Biet minder dan 750 mag bedragen 7 April Beala t om den beer F Sieverdink albier op te dragon een onderzoek in te stellen nopeoa d financiëele gevolgen eeoer pon ioenrageliog voor de ambtenaren on wariieden der Gemeente en bnnne wodawen en weezen 7 April Bealait om de Qemoentoeigendom men tegen brandecbade te doen vertekoren bg d Maatacbapptj L Uoionc te Parga di bg do gebonden openbare inacbrgving daarvoor de laagste premie be ft b oDgen 7 April Afwgzonde beachikking op ren v noek van de Wed D van Straaten Hage man om Mn jaarlgkacbe toelago of gratificatie 7 April uitgifte van gerioleerdan grond APVEttTBNTIEN Qetronwd JOHAN A C USSEIjBriJN I ANNA JONKER die ooi Damena wederzydscba Familie hartelijk dank zeggen roor de Tele bewgseo lau belaagatelliog bg bun Buweljjk onderroDdea tfoudo 18 Angoatna 1897 V Getrouwd Ia P B VOOYS AdjunctIntptcieur van den arbeid l IK JACÜBA Pu TIN DAM Xwammerdam 18 Ang 1807 V De Heer en Mevrouw db VOOYSTAM Dau betuigen ook uaifltaa wedenydache familie hun dank voor de belangatelling bj hnn hawaiyk onderronden KoninlilIJke UacMncUe fabriek DE HÜNIQBLOBM v u II N van Schaik Co geïeatigd te Oravmihage MepplertlraiU X Baby de Regenteaaelaan ran K M den KONINO ran UËLOIK Inilten gljhoeiitlt itebruikt deallerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorat llonig Extract im E3riiA3 rTi3 B KLAOONS an 40 Cta TO Cta en 1 I terkragbaar hy firma WOLFF Co Weathaven f 9S Gouda E H VAN MILU Veeratal U 120 te Gouda A BOUMAN Moordrecht 1 C BATELAND Boi rop B V WIJK Oudeaa rr M KOLKMAN Waddinmen FRAUSCHE STOOMVEEVERIJ Gheiiilscho Wisscherlj 11 OLU Ë llEIMKU W Kruiskade Botterclnm Uabreveteord door Z U den Koning der Belgen HoofddepAt voor GOUDA de Beer A VAN 08 z dp oialiteiL Toor bet atoomen en rerreH van alle Heerenen Dameagarderoben alaook alle Kindergoederen Speciale inrichting voo bet atoom a vaa jilncbe ma tela veeren bont enz Oordgnen tafelkleeden eni worden naar de aieuwate en laatate methode geverfd Alle goederen betzg g atoomd of geverfdworden onacbadelgk voor de gesondheid envolgena staal bewerkt illlJtlUMkwIBIJ 1 V ERCEER fi OÜDA Beveelt lich beleefd aan tot het achaven van KOPLATTEN ARCftlTUAVEN en LIJSTEN volgena op te geven profiel Ook tot bet aagen vanTOOOSTUKKEN en verder alle laagwerk wat tot het vak behoort Met en zouder levering van hout Voor terstond gevraagd EEN FLINKE DIENSTBODE Brieven onder No 2439 aan het Bureau van dit Blad ELECTR010T0KISCBETA De U$B 4 DJËS wK niG uEDKroNcaap BU het gebruik daarvan geschiedt het tanden krllgea er KlBder ii ZVITDEB IIE m TE PUK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewjienkan dat de by my ter inzage liggende getuig acfariften der nitatekende reaultaten van de Klutromotoriscbe Taiylhaisbaodjes niet echt zgn lift Men lette op den naam van den Fabrikant KOBEBT miTl m Wordt franco toegezonden a en na 1 ontvangst van poatzegel ad 95 cent door KOBKRTHOLTZ Nijmegen IVederverkoopers gevraagd Aanbesteding DUKGBAAF en ÜOOGHEEMBADBN van SCHIBLAND zgn voornan ena ook namena Ogkgraaf en Hoogheemradenj van Rijnland en van Delfland op Dinidag flen 24 Auguitut 1897 dea namiddag ten Mn uur in het Ge meenelandahuis Korte Hoogttraat no 3 te Rotterdam in bet openbaar bg enkele inachrgviog te beateden Het vierjarig onderhoud van den WIERIKKER of PK1NSENDI IK en aanhuorighedcn Bestek no 52 De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretariën der drie Hoogheemraadachappen te Rotterdam Leiden en Del t alsmede bg den Opzichter C Zaal Atv te Bodegraven en ign verkrygbaar ter Secretarie van Sehieland te Rotterdam tegen betaling van 0 26 per exemplaar terwgl natlere inlichtingen worden veratrekt door den Fabriek Landmeter van Sehieland den lieer A Noiji v in het Gemeenelandahuia voornoemd De inachrgvingabiljetten moeten op Dinedag den 24 Augmtae 1807 dea namiddags ten ién uur bezorgd zyn in eene gesloten bua geplaaut in het Gemeenalandahuia bovenvermeld Rotterdam den 14 Augustus 18j 7 De Secretarie Rentmeeater De Dijkgraaf C J VAILLANT P D KLEU ÜBEKKOONDMEÏ GOUDEN MEDAILLE KRAEFEUEN HOLH S Quiiia Lai ocheJ as Slaalli udendeduinaLaiorhe is da meest krachtige en vernterkende KITSA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnHenlandsche Geneesheerea Verkrggbaar in fieaacben k 1 90 M 1 00 GIGARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Aêthma teratond verlichting In Etui 80 en 50 CenU Salmiak Pastilles Een algemeen ala goed erkend middel by Hoeêt en FerA urIA l oploaaend en verzachtend Prjja per fleaohje 20 Cent KK arai i K BIolh HoSeveranciira Zeiet Dtrpót te Oouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekera en Drogiaten verkrggbaar VERHUIST Mej J l AUTA rerl $laim t0e van de SPIEBINGSTlUAT naar den Langen Tlendoweg D 39 Quad Druk ran A HKINKMAN fc ZüON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tig aaet iEi gr©rlcli t HËEREi HLlS met Til staande aan den KA1TEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Wateibesproeiing een prachtige Gangmet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheelingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Ke elbaaii flarnionie Trjje BaaD Wedstrjjd Prachtige prijzen J J WOÜDENBESB Per bua 90 et doozen 00 en SO et pakjea 15 et apaitje 00 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen anot bg Hoeodera en alle Pluimgedierte 0 45 per V fleeob Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Paks 10 et Alles met gebrniksaanwgzing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneereu voor üenrig en Onschadelgk ZDlveriift ret tegen branderigheiJ ltlier achtige aangezichte en andere li ame roven en monden êtrakheid en ettkingen bij verxweringen lointerhanden en voeten bij tchur l dauuorm em Zuivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huisen kunnen ilch op voordeelige vUze voor de reinheid tn hunne huurperceelen t f hoordpUn ar tot d vo rftr2Miid kent flkeiienTUKpoplexlt lwrMBb rMrte bM trtUMnf SOS stesdB ftUemlddslflQ door de medltobevetcnHbtpMUif rand Kmt udan alsBwn t dkoA sSf XmTb s mlddslflQ door deme dltobe etcnttiitp auifflVand JUrrtitui danatsèwni tÏMÏde er t dRt slj door bet f ebmlk nwken vaa des eenTonolntan wac untoUtk Inga da baU phTiiolOKiiehe ontdakking edua hMft dl u bonderde proemaiainc n thuia ovar de cabaelaimald Tsrbraldla en terwijl ilTm watanaobtpMUlks kringen da boogat baluigitaUlag wakl tavMU eoa weldaad blUkt te liJn voor da aan lenawkwalan llidande menaobbeld Deia geneaiwljia U nltgaroBden T Tn v V a n door dan gewÖHn Öfflolw Tan Qexondïielt Dr RouanWetHmaantoTUibafbn a a banut op da 1 dervindlDg ojtgedaan tn aaae U Jarige prakttlk DMr wsMWhlac vmu bel fa M Mamal er d v word B daartM gMChlkte ioor d h ld oaWiddsIlUk mii h ciiaw elm de ede id Met deia ganaaiwUze werdaa werkelijk ohitterande raialtfttan Tvkrana j tvinder geicbrevan werW EN BEROERTE T Vy maaktaióövëel öpiaM dat VanVen dóor eü nitvindër geaobrevan warbja OVER ZENUWLIJDEN Het groote aantal zenuwkwalen binnen korten tUd rcAdn de üte dmk veracbanan la DlC boekje bevat niat alleea Tor bet greota pnV liflk verstaanbare verklaringen omtrent het waaeB der nienwara thtrapla en de daaluede lelfe in wanhopige gevallen verkregen nltweriiiug maar ook vtndt meo daarin weteBiohapptilJke verhiiixleUngeii aiï tlf uietllaclie bladen die aan dese geneeswijte gewijd ajja loomade anobrift van tat vaa gêtnUicbrirtttn vun booger plaatHte gi n i palyUlnTik t P rl i rue Raugurnont 10 St jbuudigen onder walka P Aialéra mi dr ireftiMr igretier med 4r praUleearaad laaoaahaM aaa bat kraak ilnRlHa leatloM da Charanisn SimtlittralhDr Cohn ta Stettin SroiinfaH Rtad r an ead arti tllllklIaHau Or P Faraatler a a eiliear dlreDteur van het hoipilaal Ie Agen flaheiairatfe Dr taharlai kaataal falaafüa Rad E ni Oartei med dr leNaaitiaar dlrtotaur iir galvaaa tliarapauUaolia tariahMai vaar laaawHMera ta ParIJi rua 8t Honoré 334 Conut vaa AioliaHbaeh Md dr ta Cerfti Dr laabaah arraad arti de Zlrkalb Oktf tabiuit Jeohl med dr ta WaaaiH Dr C Boniaval taLa Farrlira Ear Hd vaa dia Deaaatl Caatral d byflèaa t de Santé la Frankrijk eb vele anderen Aan allen wier nnwceatel Mftcr of minder a BK 4aat la af b ge w i l BCunwaehtlKbaid lUdcn waarvan dekenteekenen ilJn abrealaebe heinplta niindia aebala ke dBl e blaadaadrang ireata irlkkilkaarhefd itJaagdbald alapalaeakaM HabaMtlJka aiwBBf en aabaMiflafllka lM tand verder alle aieken die door beroerte getroffen werden en aog lijden aaa d gevolgen daamui cooale veriaMialagan aavanaoua tol iprakea iwara toagval moallilk aUkaa aUlAald dar fawrteïtaa nat veertdurende plfn piaatialljka iwafcta ruwakktng ua gehaagaii au BikIJ ole reedi onder ganeaakandiga behandeling gewenst zijn maar door de Ultkende middelen all ontbondiagiea ea koadvaterknor wrijven e In t risee ren etoomiooi of Eeebaded geea genezing of laalglog baaaer kwaal gevoaden hebiieo en ten alotteiij die vreea awveeleii v r ber eFtc njUmoa redoa bobben vegani verechijnBelen ala rlab aaabaudaad aegatli veatea vardaavlaa la iMt beeN heaMMJa Mt daliaHpMId glkkariaaan aa donker worden vaor da oogaa drukkaadi pijn onder kat vaarbeefl ealttag la da earaa bet vee ea vaa krlaBeliag la aa kat alapea vaa bandae la eatin aan al desa drie oatecorlln Tta H wlU i all ook aaa lange nilijai lydaada aan bleakiHOhl aa kraektilaoaheld ooS aa gafonde lelft aaa Jaaga paraaaaa die veel nat het hoofd arken en geeBteliJke reactie willen voorkomen wordt dringend aatf geraden sLeb bet boven vermelde werkje aan te ecbaffen hetwelk opaaavnm keataieea en fraiwe ver EOnden wordt door Amatavdnn door H I KRAV Jk fo Heiligeweg Hott rdaai F E vnn HAMTBV KOI FF Apotbek r Korte Boohteeg t tJtr h LOBRV A PORTOD Ondegrarlit bij de Qaardbmg F KL Uil de longBte bygienaiech medicinale tcutounRtelljng U de Iki WHuMaaa icbe Oeaaae wlJie door de Medlarbe JurlJ Met de Rllvrrvu Netlaflia bekrMind Sa Patent H Stollen Bti iiiiii nit iliitt Itr illttt ritnatia ffcw Itiuictar I 11 1 mt mi idli irweiMl nuigUit 55j l cr ffroHM Ertot J Hu £ frrangM M Atifim n ter i Kiiiedenati uterthimcii Sn fiahmuHi eii iebea tien ktuft Mm anurt hie h mi har tni H VoUm iM roe uat eirtct Mm In KIctiM tliMi eiiitluriie tl 1 MUM eeurFltliet Irie mbinilelitnel aig fiiefiH = IVatelMm eiKl ZeugnlMt irtlU me lutm Lie Jaargane van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAHKS en KIN DERMODE 8 benevens HANDW8RKPATR0NBN W IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDHMBR In ieder uicit mwarte platen moOekroHlek femlUet enz U UilfBve 1 onder gakl pUtae mol anijpalr en 3 groote gtknipta pair Par U nra l i p post At S 1 aU de Ie uilg m t daarenboven geklaorda plalen l Vt 1 90 t i la jg l gekl pl nlkiji galrn p bghet aBO i lOi MO ♦ e Sa Bjtj a no 1 gekn patr u k or e eon gelHp Iraaie baDdwarkpatroon flB S SO PROïPNuiiiiï m nmm m ü ïta t oI i 5 30ste Jaargang Vrydag 20 Augustus 1897 PËMM COIIMp meuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vaa 1 5 regeils a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g 8chiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden iii IM iianco p rpost 1 70 Alzonderligke Nommers VIJF CENTEN trokken sabel voor bot bad van don beangsten man toan dete aich bekend maakte ala de bewoner self Zonder dat de boren bet bemerkt hadden was hg ibon gfkomeo bad liobt oaistoksn en was naar boveu gegaan En toen nu de politie tgn hus binnendrong meende de man die bet gestommel boorde dat er lobrekera aan don gau waren waarop bg in doodiangsk een sobuitplaata onder de dekene geaooht had bg don Ungen Tiendeweg aan J A Ito pe albier 1 Apiil Uitgifte in erfpacht Iran een atuk 1 gerioleorden grond in de Vogelelftasi aan e I Aflevhog Qonda van de Varileoigiog Tot I Heil des Tolka Mei Uitgifte in erfpaoht Tan een stak I grond bg do Pnnt aan J Bate albier 22 Moi ededooling an bot Koninkigkbosluit van 27 April 1890 No 89 waaibg isgobandhaafd bet besloit van Gedeputeerde I Staten van 24 31 December 1895 G S No I i 38 1 tot niot goedkcilring van bfit ilaadabaalnit I van 11 October 1895 betroffende de opheS gder 2e Bargorscbool voor jongeoa en ba e 1 vereeniging met de lo Burgeraebool vo r II jongena I I 22 Msi Bealait tot bet verleenen van n I crediet van hoogaiena f 300 tot goedmaking I der k atsn van eene albier te bonden TeaI toonatelling lan gaatoeatellon I 22 Mei Bereidverklartng om met dan heer I W J de Bordea te Amsterdam in ondarbaoI deling te treden over bet vorleenon eensr eonI canie voor den aanleg to de tiploitatia van gaiI motortrama tnvicbeo Boskoop Waddinxvceo I Gonda Stolwgk B rgambacbt Schoonhoven I 22 Mei Bnlait om m t don heer C IJ I selatgn eene miling aan te gian botreffeode I grond aan de Va t kg de Vlamingatraat I 22 M i Uitgifte van gerioleerdan grond I bg den Langen Groeneodaal aan O Tugibof I albier I 22 Mei Uitgifte in erfpacht van oen atok I grond op bet Nienw Vwratal aan dan beer I J A Montgn t Oodewatrr I 22 Hei Behandeling van cenceasie aan I rragen van de hoeren J M Gaoverit enP J de Kanter te Anatordam en den heer A K van der Garden alhier voor den aanleg ende exploitatie van telephoon geleidingoo in deze Gomeente en bealait tot bet vtrleenen der concesaie aan den laatstgenoemde voor den tgd van 30 jaroii 19 Jnni Medodoelioii van hot Koninklgl beilnit van 8 Juni 1896 No 34 waarbij ii bMlist dat aedert 1 Jannari 1195 de pro iocio Zuid Hollaod belaat ia mat bot beheer en ondwbond van da boorden der Turfaingalgrackt albier 19 Jnni Besluit om J Borat pachter of aannemer van bet ophalen van de voilnia n het aohoooboaden der grachten en riolen in do Gemeente van agne verplioht ingen ala zoodanig te ontslaan en bel werk der stadareiniging roor den tgd van 8 jaar op te dragen aaa P Ooma alhier voor de door dezen bedonijen som van f 1810 per jaar 19 Jnni Bealnit om aan H M ds E i uingin Rtgentea ta verioekeo in dein Gomeen o 1 een kantoor van in en nitklaring van oo I vang eb van oipediiie te voatigen 1 17 Jnli MedadFeling van bot Koaioklgk besluit vtn 20 Juni 1896 No 26 waarbg 1 baaliat is dat de gemeente Gonda s rab niet I eenagdig kan onttrekken aan de verplichting 1 om voor bot onderhoud van don weg van do I Qoflaan te Uotterdam naar Good jaarlgki 1 900 bg tl dragen 1 In verband mft da laatat te Breda gehogdan raadaverkiosiog doet bot volgende verhaal de londe Een der randidaten zond gewoon weg een zgiier iolerienrea bg ign bekenden met versoek op hom te stommen Zoo kwam onze knecht ook bg een mutlekouderwgzer mot do boodschap scompliment van mgoheer of roynba r er aan aou denken om Dinsdag aan de gai fabriek t gaan atemmea De man van de muziek alleen aan aijn vak dvokaode poodde zich reeds dentelfden dag naar de gasfabriek wg l bg Dinsdag alwoiig sou ign waar hem woldra aan i veraland werd gebracht dat het biar geen vpi aoatemmena gold maar alleen alemnen op don oaodidaat agnar k nt I D 19 jarigo harmonieaipeler David v d I Drioe nil Tilburg vertoelt iswlsrt eeuigen tgd I te Kaatsbauval bg de familie Daamen van waar bg bcbtjea nda neemt om in h rb rgon I tan nabuMge plaatsen ign barmonicaspel ten I brslo ts geren Met dit doel boiond hg aich I Zaterdagavond in de herberg vao Kooinga in I de Heiatraal te Capelle van waar hg na afloop I van agn concert wsdor naar Kaataheovel terngI keerde gevolgd door eei 12 tal a uer hoordera I die af on toe gedurende de wandeling nog een I tlokjs van Dsvid ten gehoor kregen I Door de opgswokte stemming van hel ge zelschap groeide dit al roMr eu aieer aan toodat wel een 30 tal peraooen bgean waren toen ly gekomen warea aan d n Loonachaa dgk bg Vrgboeve Capella waar balt gehnndan en nog een enkel atukje gespreid werd Middelarwgl kwam er rnzie onder de saamgekomonen waarhy ook David schoen betrokken te tgn Hg bi ende hot voortiebtigat te handelen met np den loop to gaan doch daar hg onralddolljik achtervolgd werd trachtte hg door over de erv n der in da nabybeid staande woningen te loopen te ontkomen hetgeen hom evenwel niet gelokte want bg den tnin der d imes Brugmnna reeda ontving hy een moordiladigen ateok in den rug met een mos dat door den dadsr werd omgedraaid en daarna nog een piar deoimoters vsrder doorgetrokken 17 Juli Uitgifte in arfpaobt van grond op de Veal bg de Kruidonieraitraat aan do We Verkaik Gravelaod 0 van der Groef en do 1 Wed Wieaer vao Vleuten 14 Aagu tuf Modedoeliog van bet bealu t 1 dor Stalep an Zoid Holland van 14 Jnli 1896 1 I No 15 waatbg ter legamoetkoming in do 1 kosten der üvooiiscliool voor ambaobtalieden I tot wederopzoggona toe een lobaidie nit de Provincials fondsen is verleend van f lOOO 1 14 AogQstas Bealait tot continaatie dor j heffing van veergetd aan bet pontje op de I Kattansingelgracbt I 14 Angustna Bssloit tot oontiotia ia der I beffing van doorvaartracbten aan bat Reen wgkacba Verlaat I 14 Auguatua Kader bealnit om aan de I Stearine Kaaraeofabriek Gonda t een atnk I grond bniten d liotlerdamwbe poort groot 1000 M in erfpacht nit to geven tegen een 1 canon van I 250 por jaar I li Aoq natna Besluit tot bel aangaan eener I oeroeokomat met de Directie der Qondsche I Marhinale Oarenspiooerg betrsfiande de ve 1I breeding van den toegaog dar Jan Pbili ialaan f I aao den Tnifaiugel I I Maandagavond laat waariehnwde een bewo 1 I nor van de Maaakade te Rotterdam ds poliii 1 I dat men vermoedelgk bezig was mot in to br 1 I ken hg tgn bnnrman die af oiig waa lig on 1 andoren badden namelgk waarganoraom d t I men met licht in de bedoelde woning rimdlie I Onmiddellgk werd bet aangewezen huia van voren en van achteren algaet soodal aan ontsoappen mot te denken iel i n daarna ve I schaften zich een iuspeotoor en eonlgo agente I door overklimaiiog toegang tot bet srfi do r een raami js drong men binnonsbui en m t I de blanke sabel in de vuist ing on het onde soek aan Toen dit onderzoek in net souslsrrein gaon ro Qltaat bad ging men naar boren en in al o stilte trok men van kamer tot kamer tot dat men eindelijk in een vartrek kwam waar een man in bed onder de dekooa gekropen lag Op bera ging bet nn lm ea roede atond eou n breeds schaar van politie maDnan mat uitge kwam men in Hanrnking met rertcMIlonde gi legen 1 bedenk min of meer voor het beoogde doel geschikt 1 Kr wartn brioven gekomon uit het noorden en bi suideo voornamelijk van boereaboeren van ver 1 schillondi n graden van berfl kheid en boerichhoid maar veten ook van predikanten cboolmeeaters e 1 gemeenteontvangers ja zelfs ééa van etin rgkHVold 1 wachter die zich bereid verklaarde zlob met be 1 ïareisohte toezicht op den jonkman te belasten 1 keuze uit die allen viel ten slotte op een voorste I dodr moester Luil n geeohrevan nil aafitu van eg i uurman Klau Riap ter goeder naam en fum I staand eigenaar van eene Noord Hotlandscbe kaas j pluts Genoemd voorstel werd in dier voege aan I genoben dat de jongen togen eenige vergopdin I van zgns vaders zijde op de boereplaati zou werken 1 ma r overigens inwonen niet b den boer maar b 1 den ondbrwijspr p goed golak af werden d voorwaarden vastgesteld en de reis ondernomen e I zoo itond Nioo op dat ojgenbük tegenover den mnn I van ieoB min of mi er handigen omgang met hem I bet welslagen der getraagde onderneming grooten 1 I deels zou afhangen Het eerste onderhoud wekte als de eerste blik vertrouwen Men praatte een half uurtje in Nic skleine kamer die dezen aanstonds recbi behaagde omdat zij zijné éérste eigene wis Daa rna dronV Doen thee in den familiekring en meesters oudste zoontje ipeelde paardje op de fenteen van den jongen oommeneaal En toen de wind wat was gaan liggen en de regen bad opgehouden too men mt tot een avondbezoek bij Klaaa Baap ter kennismaking mrt dn jongenbeers e enltjk arbeidsveld en ter introduotie bji t n werkTersobBffer f als lijne geheele omgeving Hij keek met een pui 1 kalme btauwQ oogen d n knup aan die hem in lengte reeds eeo weinig overtrof en indieD men weleer aak beweerde dat ééa bitk voor de eeuwigbeid beslist de eerste bÜk dien Nioo op hem wierp was bevredigend genoeg om althans 11 gunstig voorloeken te weten voor hunne aanstaiynde verhouding Het gold een ongewoon geval waarin selfs beroemder paedagogen dan meester Luiken vas tekere moezelgkheden eonden gezirn hebben Miucbien juis omdat hij geen beroemd paedagoog was zag meester Tmiken helder ui eenvoudig iu dat bier veel unkwam op persounlijke kieschheid en tukt Ntoo Yan der linde oudite aoon van een welgesteld assuradeur had tot nog toe eene goede opvoedinic geiwten in dien ün dat hij goed ge 0Qd en liefder k behandeld was en sinds zijn zesde jur reeds op drie versrhillende sdholen gegun had nurmatfl zijn leeftijd en de stand eg oer oUders dat j maebraoht Doob altijd teef en tenger was bn in de lutste mundan zoo vermoeid van hoofd en leiawen dat er na beproeving van allerhande middelen bealoten was l em elfens bg een boer op t platte land te wdoen ten einde baitenluoht te ademen en handenarbeid te rerriohten Wel 1 zou de zomer tioh bet best tot het ten uitvoer I brengen vap dit plan geleend hebben maar de zo 1 I mer was voorbij toen het te berdelwam hetdaurdo 1 I oog zoo tang eerder een volgende zon aanbreken 1 I en voor den arafen iro verwerk ten jongen die op 1 1 zijne leorttoekeo indommelend dagelijks luider ver I I ukerde aat hy niet meer kon dvnkeD was elke 1 I week er e Door miadel van f een adrorteatie fEVILLETOBI W f I Da neeitenrrouw ontving hem mot U boodsohap 1 AiA b r WED una oa tbuiBkomea eD in af I wachting ïbh dlnnB Temhqnina fceleidde sy hem in htt TQor hem bostumde vertrek tot Dog to blgkbur de mooie nl ongebraikte kamer met too goed ale ipUnternieawe witwerken meabeltn acfaoone netaldoektobe gor8qnen vo ir het vensttir en dookergroene eaaieo roor de hoa 9 beditee en een ipiegel eo een boeken plank ja op de betder wit gekalkte wuden Vaa eeu vloerkleed was geen spoor maar daarentegen werd de nieuwe baisgenoot verwelkond door een warmen kachel die reeds bing genoeg go atookt geweekt was om eiken zweem raii voohtigheid te bannen en weldra werd foor bem afMhder ijk emdat bet etensuur van het gesio sinds lang voorbij wu een middagmatl opgedisobt bestaande uit een dikke woret een gekarteld schaaltje met aardap elen een tweede met koolrapet en bij wijte an nagereoht een derde met gebonden bessensap De jonge maag nam aan wat baar werd voorgetet en na afloop daarvan had dta kennismaking met den heer dea huizes plaate Dne wu een man van even in 4 dertig jur UBd ni nutig ran niUrl k tTtn wDTotidig Klaas Baap bad een mooien stal mot vee on het was bet uur van afvoAr n Meuater Luiken die don wng wist liobiia de klink vsn oona lijileurop wurop roon onmiddellyk achter de koeien te land kwam en Nico van der Linde verklaart nog dikwijls nooit den weldadigen Invloetl In sullen vergeten dien het binnentreden van den warmen kouslal op dmn gureu winteravond op faem maitkte Welk een ontspanning welk een vrrkwikking welk een genot I Keiftklaps stelde bij zieh voor nlei debnitenluoht waarheen en betp geu nd n bad zoubem genazen en versterken mant Hu koestalluchl woann hg zoo onbegrijpelqk pb itiitrig kon ademen In zgn nniuveteit ke k hy rund naar uêoa stookplaate wur naar bg mei ndn voor da koeien gent okt werd veel lekkerder dan ooit voor roensriien en hg zogende t ilat eer cbt de ltn o t dit zou gedaan hebben de moester B ijDtioiizelliaid bespeurde en losweg de opmerking maaku boeveel beliagolg er dierlijke warmte is dan die van alle mogelijke kaebels en haarden I Ken pur minuten later versohsen door detolfde deur baas Rup O en avondl klonk het jiit diens mond ftfie I duidelijk irie een met do landen etevig vastgehouden Leuswarmerlje dat tn iet n Nifo werd door den meester voorgesteld Difmul was zgn eerste blik minder bevredigd Ken ge oel van tegenzin door Irild hem bg de gedachte dit hg eU tot zgn I meerdere zou moeten opzien tet eeti boer bp klom I pen wiens ftetsblauwe oogen bem ondanks hunne I fl tsheid zeer doordringend aapaiurdcn en wiena I g of bobouwen mood hem sleebts een groote spleet I in bet vale gelut tOfe hMn ir$rdt mfolgi