Goudsche Courant, vrijdag 20 augustus 1897

GOUD 1 1 MaTdSlM Oonda 8 W 91 9 48 10 87 19 10 4 11 6J 7 61 10 11 10 88 Aasafda O BI 8 16 9J1 10 80 X 1 1 M t 8 8 10 18 IMI Nadat da rarac illende atrataa waren gapoaaeard werd bet i er ta bezoek gebracht aan bat kinderziekeabuii l Daar werdea H H U M ontvangen door de directrica deo gMeeebaer directeor ea damearaKeoteiMo Ia da oulvangkamer werden boaqaettan aangabojien door de Ihi aauriéra maj 8 da Kat en de lecreUmae mej A P Nebbaae Sterling n door de liake kioiUraa eeo ven gezongen Twee kleiotje Maria van Weelj en Beu drik Kroonao tiadan au uit da rg vooruil aa boden de Koaioginnen bonqaetten aan Vervolgeai uLaiktan da Vorationea een wandeling lange de ledikantjaa bier en daar da band reikend aaa de kleiaa patientjea en ze vriendelgk to prekend Toen B H M M het kinderziekeuhaia verlieten zaten 11 patientjei voor de ramen en woifdeo de vertrekkenden vroolgk ea daokboar toe De Koniugio tag al die kopje wnifde met de bmnd terug kaikta ze vriendelgk toe En n en kon zien dat de kleintjes er schik over baalden ta zien dat da Koningin hou groet bad bemerkt en beantwoord het werd ean wuiven en zwaaien zonder einde Daarop bezo bten Hare Mtjeateiten katweeehois t welp in de jaren 1864 67 doorde gemeente ia gesticht De voorzitter derregenten mr W van der Elat stelde de mederegenten voor alsmede den vader de heer Baar De kleine wee j zongen ook bier de Koniogionea toe 1 Nadat HH MU weder enkele atraten hadden doorgeredeo werd aeu bezoek gebracht ano de kerk Van den iagang tot aao bat koor was eeo koatbare looper gelegd Ia de kerk werden H H M M ontvangen door bat collage van kerkvoogdeo met den preaident mr A den Bandt aao het hoofd lerwifl de kerkeraod vertegenwoordigd wka door da J Eigeman praeaee en dr Fejkea scriba Da preaident Tin kerkvoogden geleidde fl H M M allarearijfc naar bet koor waar zich de beroemde koorbanken van Jan Terwea bevinden een plaala tol klasaieke herinneringen herinneringen nit den eeriten tgd tan opstand legen Spanje aan deo Zwgger zelf die hi r op deze plaata volgect een mededeeling van den Dordtaohen bistoriogroai ds Schotel zgu belgdenii zou bebbeo gedaan en tgdeni zgn herhaalde bezoeken geregeld hier tar kerk kwam Mair bovendien apreekt het tan andere booge torttalgke bezoeken bezoeken san keizer Karel V itadhoadar Willem IV en koning Willem III H B U M werden geleid tot aaa het einde vau bet kqor waar de rijke figorenfries die aan de Noordzgda Isngi da gafaeele lengte loopt en aan de Zuidij da wordt voortgezet een aanvang neemt Ook bier werd onder leiding van dan heer Erdelmann bet plechtige Saltem FacRegemc gazongen Nadat da kerk verlaten waa ging de stoet naar het sladhais dat er io de verte met zgn klenrige boitentersiering zgn baldakgn au de vlaggen van zgn 4oren niet onaardig uitziet Maar als meu nadert valt dat tegen de gekleurde kartonnen ornamenten geven aan het gebouw iets van een oblieke vermakelgkbeid En dat ia heel jammer want bot gemeentebestuur bsd bet goede denkbeeld gehad aai bet beatuur van Piotura de Dordtsche aebilderiteot te vrogea om adviei bg de versiering ea dit was graag en zeker uaar dan aiaoh g gaven zoo ook voor het atidbuis Doch bg de uittoering bedden de decorateurs zich niet aan de plinnea gebonden Maar toch maakt dat Stidhniapleiu ean hoogst feeateijjken indruk Onder de estrade komen uit het poortje van bet politiebureau ODgeteer vgfboaderd kiadareo die er waren opgesteld de leerjiogen tan de hoogata klaaaen der lagere scholen Zg hebben bon Zondageche pakjei aan witte jarken met oranjestrikkea erop en groote sjerpen Bleek tan zenowachligheiJ staren tg nofr de hrêede estrade waar tuisoben OoslerBoha plaaleo de Koninginnaa weldra verschgnen De kundige difigent de beer P H Beate heeft alle moeite om die duizend oogen telkena IMrecte SpoorwegverblndlugeD met GOUDA Zomerdleost 1897 K O T t ï B D AJJ 8 87 4lr 9 80 9 87 9 64 18 11 11 18 9 M 1 88 16 6 10 KOTTIRDA H fl O D D i 9 40 9 47 lo l8 10 80 1 88 8 8 40 18 87 1 48 8 18 8 00 9 41 10 18 10 49 1U4 18 08 18 41 BOBlSi DÏN Baas Oeiida Zeveahuizaa Moarkapelle Zoeleriieer egwaard VoorbuJg s Hage a 7 S0 S 80 9 17 9 9410 1411 16 19 18 1 88 U878 46 4 49 6 88 6 848 11 1 847 4g 88 8 64 9J4 10 89 ll e 2H 7 48 8 48 18 40 8 01 10 06 U 7 88 8 1 18 81 8 18 10 16 V 8 01 m e 1 06 t 8 88 10 81 sH 8 18 9 08 9 46 9 84 10 44 11 46 18 46 1 10 8 08 4 16 8 18 8 86 8 89 J 8 81 9 9 88 10 88 11 8 11 44 Ol DA U TIICBT Uoada 6 80 8 87 7 66 8 81 9 07 10 1 10 67 18 00 18 6S 8 80 8 17 4 88 8 06 8 66 8 18 10 11 10 86 Oudaw 6 48 6 84 11 14 9 87 1 10 10 84 Woa dei8 68 7 8 8 19 11 89 9 46 8 4 8 84 1M 8 48 10 41 Ukaekl 8 18 1 18 8 88 9 0 9 8 10 81 11 48 18 88 1 88 8 08 8 8 8 08 4 1 89 8 6t 11 11 11 11 Dr RooaliDg no EuUhaoTal beaft dan gawoada rerbondeo die bovea alia terwachtiogau bet larea haalt beboad D daar tocb bg aen paar caolimetara diepere loeda da dood zaker wara iogetradan Eroitiga tarmoadaai ago tagan aao peraoongaraiao Tal Mat taal belangttalligg ordt ia da amaanta Hardarwgli geaprokan OTei aen millioeoeDTaogal £ aB fiaacber moat onmelgk ia da uabgb id aau Uarderwgk aen kiit vol i oudatakkeo afkomstig ait de 134 eeow geTOnden bebbeo De saak die met veel geDeiuizioiiiifbeid behaadeld ordt mo naar da Fr Ct t farbaalt tick ongeTaer ala Tolgt hebbao toc ajngaa Naar aien weet ii onlange aen iiwaar alak Bteeo op ongeiear detellde hoogta waar da kiat gefoodan i nit da Zoideriaa Tarwgdard Nabg die plek no waar bet water niat boog taat acbanrde in de laataten tgd vela Ti cbers bnnne netten Het net ecbter van dedoor one bedoelden titicber acbean iterker dan de andaran bleat wel baken maar acbanrde niet Onaa Tiaacbar nn met agn knacbt ondarzoek doende fond op den bodem der tee ean sroote bootan kiit die bg nader inzien bet ombnleel blaak ta igo ran een luodeo ki t Zg bealolao da uk gaheim ta bonden an bagaten lioh dee nacbti met bnnne Tondat naar boil alwaar zg notarii N ontboden Bg onderzoek bleek dat de ki t gevold waa met goudatakkan oit 4a daitiande eaow lo Anatralii waar raada jaran galedan in ankele der koloniSa de arhtnrign arbeididag beatoad baeft men dezer dagen een nieawen maatregel genomen die wel de aandacht verdient Ua aerate miniitar van de kolonie Victoria eir Qeorge Turner hatit daarover aan aao correapoudent van de Daily Newa bet volgende verteld In acbt oi negen indoatriiio waarin bet aweatiog ijileem bet atarkit in zwang waa a a da babkargeo het kleermakaravak bet leboeomakrn en bet meubel tak hebbao wg tooooomroieiiai ingesteld Deze bestaan oit vg vertegenwoordigen van werklieden vgf tan de onderoamera en een voorzitter die tot geen der pari gen behoort Het loon dat deze conimiiaia initelt ia zoolang bet niet door haarzelve is gawgzigd volstrekt bindeod voor alle takken der industrie Geeo arbeider mag voor lager looo werken en geen ondernemer mag toor minder loon werk oitgeven Natnartgk ontttood er in den begione een groot gaachreeow over deze bespreking van de iodividoaala vrgbeid maar tocb heelt de maatregel reads goed gewerkt Uan leeft ia de U f 86 Hooidraaht Hlauwarketk Oapatla BoHetdaai 7 aottardaai Oapalla Hiaawerksrk Hoordreckt ooda 8 86 8 49 8 49 9 88 9 08 6 81 8 08 8 11 8 19 8 96 7 88 7 89 7 89 7 48 1 68 8 88 4 68 8 08 8 14 6 81 8 87 Iq Nederland zgn 27 candidaten geslaagd in het examen fOor den Indiaoben dienst waarna 10 tiob aan de Indische staattruif bopeo ta gaan vargaaten men most met die jonge menaeban die bael wat jaren stadie achter zich hebben n afgablski iijni werkalgk ta doeo bebbeo i bunae uitrusting ook ban overtocht en tearkost gedurende de reis Worden door de belastingachuldigeu in Inilie betaald maar hier aaogakoraeu begint da miière en is het in eens uit met da dwasa voosapiefftling van aeae roe ping dia un doel dat eng ze zjjn totaal oraroómpleet en iiom ii bet aantal vermeerderao fan ben die i0ê ambteaaren ter beaohik king al een beel koVpa vormen geheel bniteu da organiaalie van het achrale hun toegekende tractamant t 150 netto 11 6 90 amaahdakan men op eene hoofdplaats nergens maar ook ia da biooaulaodeQ zelis maar even rondkomen de nieow uitgezonueneo mogen dus wel een kapi altje nieebreogen ale bgslag om beboorIjjk te léveu en dat kan daa een jaar oi tgf zoo durea voor ar sprake wetea kan tao aeoe volta opoeming in den dienst als adep contro leor mii cbien nog langer er moeten thans minstane aan 60 tal ambtenaren ter beacbikkiog zgn d w z overbodige dieoaren die omdat men maar ie blgren uitzenden zoqwat wardan bazig gabondan ala klerken op boreaal of in da geweatan bg da coniroleara an aaeiatent residentie in dienst zgn bg matige ramina koat dia overbodige weelde io IndiS per maand pl m f7500 per jaar pl ni f 90 000 letterlgk aalt4laos gebroikt geld dat aiamand bevredigt de ambtenaren tar beschikking niet die er niet mee toekomen en deo Staat niet omdat desa geen werkkring voor ben herft Het ie wark I ik onverantwoordelijk on met da toekonat dier jonge mannen zoo te spelen en dai behoorde men in Nederland in te zien waar man ondanks de waarschowingen uit IndiS voortgaat ben uit te zenden terwgt bittere talaorstelling ban waebl Het miaiiterie van koloaien behoorde te verklaren dat in da eerite vijf jaran geene ambtenaren noodig zgn aerst dan kan de loeat od vaa het korpi normaal worden ali in dien tgd het groota aantal naar plaatsing bankereode ambtenaren ter beachikking een vaiten werkkring zullen hebben erlangd oortgaaoda ali tot doatar wordt de positie boe laoger boa onhoudbaarder En voor b n die Wel ilaagden ia bet examen maar niat werden uitgezonden ie beelamaal geen vooruitzicht zelfi niet om ale volontair op een bareaa te komen want ook daarvoor ia de nurkt overvoerd Men opane tocb eani de oogen in Nederland voor den toeitand zooali die is De Eoiii giniie te Dordrecht Qisteren bezocbteo de Koninginnen de gemeente Dordrecht Te ongeveer half elf arriveerde de Eoniaklgke trein Aan het station warea opgesteld met bun taandela da Dordtscbe afdeeliog van Pairimoninm tan den 3obilderibond Eendricht Eunsgezindbeid tan den tloomiobkitholiekeo Volksbond de schermtereeaigiog De Zwarte Roos van daa Pond van ondondaroffieteren Vaderland tronw entooioorts Da eerewacht is betrokken door de Ie comp achntterg door kapitein Bas Veth gecommandeerd Zg voert het vaindel dat in 30 door Dordtache dames werd aangeboden Een eeovondig baldakgn is voor da Ie klasse wachtkamer opgeslagen Daarbg ataan reeds de glanzende rgtuigen van den koninkiykan etoet te wachten de vorslalgke koeta k la danmont bespannen in een kranig gelid wacht er het escorte van cavaleristen oit Venlo 36 mao 8 korporaals C onderofficieren onder commando van den ritmeeater Matbon den le loitenant Van Mena en de 2e luitananta Tbirion en Bezier en Dordtsche beeren in zeer chic gala op fiere paarden vormen een waardige erewaoht Op bet perion waren de burgemeaatar nft H A Nebbena Sterling lid van de Eente Kamer der StatenGeneraal en de wethouders de heeren P Boe Azo J Hordgk Jac Zo en L J van den Steenhovan de adjudant in b d tan H M de Koningin generaal majoor Van Braam Bonckgeest de rommandaot der aohutterg majoor H A Caoter Cremer da miioorcommandaot van bet korps pontooniere J R Naeff enkele hoofden tan aodeW mililaire dieniten in de gemeente de gemeente stcretaril mr A R Ziramerman en als vertegeowoordigrra van de Maatsebappg lot exploitatie van itaatsspoorwegan de heeren Van Benningen inepectonr te Rotterdam en Kieveron adjanot iaapectenr De jonge Koningin was gekleed in een ctéme satgnen robe met kaaien afgezet en afn capothoedje met groote witte panache d Regentas draagt een zwart zgden k eed aoodar sleep De jonge Uajeeteit ziet er friscb blozaDd en vriendelgk opgewekt uit GOU Dl 84 18 86 18 88 19 89 18 48 18 86 8 49 U n 18 18 ll 8t 11 88 U 4i 1 81 18 89 11 89 8 88 9 88 11 16 11 80 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 De jongedamea Bets Nabbens Sterling en Anna NaeS bieden de Vorstinnen bouquettaa aao waarvoor daze vriendelgk danken Daarop begeleidt de burgemeester Haar naar het aaloo dat met bleu lectric en wat planten eenvoudig is gestoffeerd au gemenbeld in Lonii atgl Daar worden de autoriteiten voorgaateld met wie de Vontinnen zich ean enkel oogenblik onderbonden weer op zijn at f ta riebtan De nwisjea Vaa Vliet en Eaitou gaan daa tekst dar taogliederea breageo de meiijes Chaatelelh aa Vau der Liadeu bieden boaquettan aan Na klinkt van da scbnttergkapel het Wilhelmni het gelid ran cavaleristen tast stram da aarewocht alawrt alle burgers met oabloole hoofden Ooodatil il de maaigte ea dan barai ploia het gejnicb loa uit de groenmarkt en de groote kerklbnurt waar alles naar toren dringt onder de eerebogen en tusacheu bet groen der alingm want bet plein zelf ie natnurljjk afgezet TVio er wouen ot komen kunnen hebben er graag gebruik van gemaakt stampvol ia t vooralle vensten en vooral roor die van het politiebureau waar vaat lieve meisjeekopjea ematig kgkan naar de Majeateiten zelb achter de traliea van de raatrozenbewaorplaata vertoonen licb gezichten en in de richting van da Vooritraat waar de itraat itggt gaat ook de Ign van menicheu hoofden in de hoogte De zang begiot zoclit maar zuiver waarvan t Bell U Ed le Kooiogionen I Welkom in het grgze Dordt Waar U met gepaste hulde Ook door ooi ontrangen wordt Ieder onzer arm of rgk bia Waa tao dankbre hulde big bii All het lied nit i wuiven de kinderen en het publiek applaudivert Zoodra de Koninginnen op het atadhnia kwamen werden de raadsleden in volgorde tan ouderdom naar benoeming toorgeateld H H M M begaven zich toen nnar baar boudnir in licht reaeds geslolTeerd en cbquet gemeubeld Nu zg opnieuw binnenkwamen onderhielden zg zich eenigen Igd in bnrgeraeeatarakamer dia met baal veel planten wsi teriierd en rustig gestoffeerd Bet dejeuner bad in de stemmige raadzaal plaata Toeo bat dejeaner waa afgeloopan werd de teotoooitelling bezocht De hoofdingang was veriierd met wimpelt groen en bloomen en een haie tan boompjea leidde naar bet hek Hier reed de itoet door Het hoofdterrein waa niet gedecoreerd een tentoonitelling is immeri zelf een decoratieve onderneming Maar da mannen die de expositie op touw gezet badden en baar tot een geslaagae zaak maken de werkende Ifde i van vak en Eunat atouden en haie opgesteld onder leiding van den voorzitter der commiasie van orde den beer A van Stry Daar gingen de rgtnigen ook langs Het publiek een 5 k 6000 menschen woog zich achter deze haag geestdriftig juichend Ug den rechter ingang weer wat planten er was een looper geapraid De burgomeeiiter eere voorzitter tan de tentoonstelling atelde er voor bet beetnur nn Vak en Kunst de architecten der tentoonitelling en het boofdbeitunr De muziek in de kiosk ipeelde het volkalied Toen begon de wandeling door het hoofdgebonw waar geen publiek waa toegalaten en waar alleen de exposanten in rok bg hun expaditiea stonden De burgemeeiter begeleidde Hare Majeateiten de heer A O Zoetboot voorzitter van Vak en Kunst ging Haar vooraf om de geweaachte nitleggingen te geven De Vorstinnen droegen de bouquettan holr aangeboden door het dochtertje van den beer U V Zanten en bet zoontje tan don beer C Kwait die naar voren gebriwbt waren door de dochter van den heer Jac Ballentgn Zg volgden de nitstollingen in een fraai nitgevoerden catalogus in handleerdrgfwerk gebonden Eenige lichtdrukken waren daarbg gevoegd Eerst ging bét nn door de afdeeling icheepraart en Tisscherg waarvan de commisiie werd gepresenteerd De middelste etalages waren wat op zg geschoven zoodat de Vorstinnen dadelgk eea vrg gezicht badden op da belaogrgke inzending van de werf Conrad Tustebon de met netten versierde etalage Tan den beer A Hoogendgk Jz te Vlaardingen door w ar uitlegging werd gegeven door den firmant nn een voor de netten liggandan boriagaloep begaven zg zich naar de iniending nn de Monoline maatscbappg waar op Tartoek Tan de Koningin Begantea de zetmacbine ia beweging werd geateld en door Aaa i evftogeD t Mei TUd vai Greeowlcb 10 1 1 8 8 8 81 9 81 10 04 10 11 10 18 10 7 1 K 4 86 8 09 8 09 6 8 6 96 8 60 11 0 10 09 7 60 6 86 6 40 8 46 6 10 I 4 10 9 10 8 88 1 68 1 88 8 08 8 18 8 S9 7 86 8 1 9 7 9 7 9 4 10 01 10 07 4 M 4 80 4 1 8 04 8 10 8 17 1 64 8 01 8 08 9 14 8 1 8 84 8 41 8 88 1 46 840 4 9 4 08 B t f 4 OOU DA s Hage 6 48 7 901 48 8 8S 4 10 1111 7 18 M 44 40 4 08 4 98 6 0 6 18 7 18 7 66 8 47 lO iJ 4 9 4 8 8 18 8 80 I Toorb 8 6 Z Zaa w 1 41 1 66 10 17 10 8 9 9V1 9 84 9 48 9 89 Zav k 17 10 48 08 6 04 8 89 Gouda 8 987 608 189 08 10 1810 6411 81 18 808 17 8 14 4 08 4 88 8 18 8 8 80 1 48 8 8S 10 10 lOJB DTBiaHT s onoa Jtreekt 8 88 1 46 8 49 9 9010 16 10 8 11 88 1 8 08 8 8 4 48 88 8 86 1 88 9 0110 08 Waarden 8 68 8 06 10 88 11 66 4 18 1 18 9 98 üadewiter 7 01 8 14 10 48 4 84 9 86 Oonda 1 88 8 81 9 81 9 69 10 69 11 10 19 11 1 18 8 46 4 1 8 80 07 1 898 88 9 49 10 4 10 4 10 84 1M8TODAI1 S0UD1 1 10 8 16 9 08 1 4 88 48 4 48 18 14 J4 10 H 1 11MJ 4 41 49 1 48 1 48 Aaiaterdaai C BU J 8 H4 eea der diteciearen aan B U de Eoaingin vrerd nitgelagd Een stoondjnomo van de firraa John Kietita ea Vaa Reede aette injelectrieebe lichtjea een W en E in gloed Toaeeben de stands tan nalionate rgwielfabrieken ging bet naar de wiokelgalerg waarlangt BB MM deo aodeieo tleugel bereikten Hier werd e n oogenblik tiilgeetaao voor eokele belaagrgki iozendingen o a toor de eetkamer van de firma J B Hilleo te Anialardam oatworpeo door den architect B P Berlage en de iozending ven de metaalwareo fabriek Wed S Bakker Zn te Dordrecht Daarop werd Oud Do Jrecht bezocht Aan de poort vaa Ond Dordrecbt werden II H U M op een geheel eigenaardige wgte ontvangen ZÏwdn de koniokigke stoet toor de poort gekomen aa wiirpen de bellebardiere de deuren wijd open en lerwgl de muziek die aabter groen tarborgen was bet Wilhelmus apeelde Irid de treadschap mrt burgrmee ter Bilde Nglaud aan het hoofd hnigend nader Deze geheete groep wa in zeteutieod eeuwsch koatnnm toorop stood met dt n bepiuimden hoed in de band de bargemeeetar langs wiens flinke gealalte de met bont gezoomde mantel in breede plooien neergolfde Achter hem io een balten cirkel de schepenen oud radeo eo goede lieden van aebtan allen met den breedeo plooikraag om den hals de aen in groen laken met rood eatgn de ander in zwart met lila een derde in grga met zwart ean vierde in het bmin Bet woe eea achouwSiCel dat een even lohildaraohtigen ali v rra s nilen indeuk maekif Nadat de burgemeester van Dordrecht zgn ITeeuwacben collega van het onde stadje aan HB MM bad voorgesteld itelde deze op zgn baart de leden dar Troedsehap aan de Voratinnen voor En nu opende zien de halve cirkel der vroedschapsleden de eene helft draaide mat een sierlgke zwenking naar rechts de andere naar linke zoodat aan beide zgden een gelid van IVeeenwera kwam te staan die het eeregeleide vormden waartusichen de Vorstinnen Toortschreden En met bedacht me tred de linkerhand op het geveat tan het rapier de mantels aierlgk om de leden gedrapeerd tette zich dit lobil dersobtige escorte io beweging lerwgl de Koninginnen het volle gezicht hadden op het marktplein en ds oude gevelljei dia er in hun frisiobe kleuren uitzagen alsóf ze biooide tan bliidaehap over dit booge bezoek Dwan over de markt gaa de waar het vendal stond opgesteld gelridde de troediichap terwgl de borgemeeitera van Dordrecht en tan Ond Dordt aan de weerszgdeo tan HB MM TOorteebraden da Vorstinnen naar de terbeTenbaid op da oude korenbeurs Wie OudDordt bezocht kent dit hoetje dat gebouwd is alt een kleine verkoophal met grauwe kolommeijei i Êt aen rood panneo dak schragen Maar mW bet oog op het voritalgk bezoek was de verboogiog naar toren uitgebouwd eo daar een breede trap gemaakt die met Uipgteu bedekt wat op de TeVhonging was aen troonhemel van blinw en rood peloee opgericht en de achtergrond werd afgesloten door eeo pracht nn lierplaoten Terwijl de itoat zich hierheen begaf strooide bet dochtertje van den heer Ngland en het kleine Keetje Zoethont de jongrte poorter Tin Ood Dordreobt rozenblaadjei voor de Toeten der Torstinnen en bet vendel op da markt in gelederen opgeeteld bracht aan de booge gaalein bat kooinklgk lalnnt met het vaandal dat de Taandrig in tierljite bewegingen om tich heen zwaaide Een toretellgk laluat met de wapenen lebgot men in died tijd niet te hebben gehad De bonding nn de manichoppen was aldus de piekeniea stooden m t opwaarta gedragen piek de matkelien met da furquette in de band en bet musket oter deo schouder Eo zoolang de stoet passeerde sloegen de tamboert in liogitam lempo op de trommen wier doffe tonen ineenimolten met het jubelend gelui van da torenklok nn bat itadhniadieuitda hoogte da Vorstinnen het welkom toeriep Bg de trap gekomea beateg HH MM met gevolg de koninklijka tribune waar onder daa troonhemel een paar prachtige antieke ttoelen gereed ttonden Hier zetten HH MM tieh neer rechta en linka namen de dames en hoeren nn bat gerolg en de leden van de ntwdaohap plaata En terwgl de Vorstinnen daar zaten met het Tolle gezicht op het stadbma het grachtje en het marktplmn vroolgk gealoffeerd met de klenrige gestalte nn de Tondehera trad de bnrgemeeater Ton Ond Dordrecht nader en aprak de Vorstinoen toe Intoaarlien waa door dan burgemeester nnOndDordt rerlof gerraagd en Terkregen ombet Tandel Toor HU MM te doen manoerreerenDe hopman de heer Jobs Tninenburg steldetieh aan het hoofd en liet zjjna manachapnenenkele tjpiache bewegingen nitroeren netsalnnt met het raandel marschen en contramarteheb de rerdediging tegen een denkkeeldigen jannl ran de ruiterg het laden entShieten met het op de furqnet in rust gelegde musket enz Ma bet itadhnis rerlaten te hebben begaren H H UU zich mat de vroedachap tot geleide tuaachen de en haie geschaarde manschappen nn het Tondel ttaande in de boren besohreTon bonding naar de poort waar zg aficheid namen nn den burgemeeiter en zgn raadiUadan San uitbundig gejubel nn de leden nn Vak en Ennat en hunne dames de eenigen die buiten de rro idachap op Ond Dordt waren toegelaten Tergexalde de hooae bezoekatera bg haar rertrek Na hei rerlatan dar Teotooaatalling ging de atoat laoga vertcbillenda ilratea naar de Marwedekode voor tan boottocht Bare Majeiteiteu giagen langs de brag naar het achterdek van de W F Leemans nieuwgebouwde boot van den heer Leen Smit Dat dek was zeer coquet gestoSferd oterspaonen door eeo tent nn geplisaeerde reaedazgde mooi genuanceerd Langs de pilaren kroop klimop en in de hoeken waren weelderige planten met teere bloesema gegroepeerd er lag een kostbsar tapgt eo bier en daar stonden gemakkeIgke stoeltjes in style empire De vorstinnen met het gevolg achter baar geschaard stondeo tan de verschansing De jonge Koningin liet haar zakdoek vol uitwaaien om te danken voor bet uitbundig gejuich en voor de saluutschoten Op raad tan de Koningiff Kegeotes liet Hare Majeateit zich aen wit satgnen mantel omhanden Eu toen de boot tan den wal was ge sleept namen de Vontinien plaati nog al maar bnigeod en wuivend en nu en dan zich onderboudeod met de damea tao Haar gerolg Jhr De Raoitz boog eokele zware palmtakken wat op zg opdat de menschen op de rivier de Vorstiunen toob goed loudeu kunnen zien Den burgemeester vroegen de Koninginnen herhaaldeigh inlichtingen Er warden ververFobiogeo gebrnikt Da geaoodigden onderhielden zich op bet ereoeens met smaak gedecoreerde aohtiirdek Beel mooi beel mooi c zei de heer Ueadsg goedkeurend teiwgl bg de oogen half gesloten de schilderachtige omgeving overzag Hare Majesteiten hadden inderdaad een imposant gezicht op de Merwekade eohetOroothoofd wair bet van de schoeiing tot aan de baizen zwart zag van de menschen En terwgl daar eeo eaohoudepd gejubel optteeg lergezeld nn het wuiten met allei wat daar maar toor vatb ar was werd de aandacht der Vorstinnen gatrokkeo door bet gewemel der vaartuigen op de rivier die gestoffeerd wis door eeo heele rloot nn mat menschen tolgeladan booten sommige zoo rol dat ze er Tan otarbelden Met breede zwenking wierp de W F Leemans zich in het midden dar rivier en zette tan daar isugzaam koers naar het betiedeneind der stad terwgl zich allengs toor de oogen der Kuningiu het verruitnelgka panorama op de rivieroevera eo de met vaartuigen bevolkte rivier ontplooide Links de Dordtsche oever die leefde door de zwarte meoscbenmAssa die er elk hoekje had ingenomen recht de Zwijudrechtsohe wal met zgn groene oiterwaardhu en buiteokaden waar óok tl groepen menschen stonden te kgken Een der groote raderbootan de Cornells de Witt volgepropt met weeskinderen van d i varachillenda gezindten die met een aan derot e grenzende toewijding vaderlandsche liedereu stonden te zingen volgde de koninklijlie boot overal waar zg ging En ig ging een heel find want zoo ver de tlod zich oititrekt letvolgde de W F Leemaui haar tocht terwgl de Vontinnen aan beide zijden het nog badden op kaden vol meoachen pa vaartuigen die pabbuizan van feestgangers geleken De menigte had élk slopje eiken steiger ieder aan de rivier oitkomeod acoterplaatsje in beslag genomen op sommige plaalien waren tribunal opgealagen Het dsk nn de sociëteit de Harmoaie geleek met den troep menschen die er op stondea een etalage van bronzen poppen zoo zwart eo kantig teekenden de figuren zich tegen de Inch af en zelfs op bet dak vau de drgvande zweminrichting in de rivier hadden fl zioh meoBchen genesteld voorzichtig balincee rende op den ipitten rug der gebouwtjes Voor de kazerne der pootooniers waa intiisschen een pontoubrug geslagen die zich over meer dan da hslte tireedte der ntier uitstrekte Met halve kracht varend paneerde de koninklgke boot dit waterbouwwerk van enkele uren tgds waar Aa manschsppen nog druk in de weer warea Maar op het uiteinde au de brug stonden de kranige officieren met den kapitein baron Van Boetaelaer aan het hoofd opgesteld en brachten de Vorstinnen den militairen groet De boottocht zeker een van de mooiste xcurties van alle Eoninginne reizen dunrde ruim een uur Toen de Leemans weer werd nstgemeerd daverden opnieuw de salvo s van gajoich maar op den weg aaar het station waarren de toaht laoga de Kuipen en Wolwevertbaven met de sierlgke fettoenen van Vlaggedoeken en de rgk gepavoiseude tjalken Ttrreweg het sehilderacbtigste aeel was klonken haaat geen faoera s meer De menschen waren Vermoeid van het dringen en het ronddreven rg leunden tegen de huizen en knikten aar erg bartelgk heel jammer toch dat da geliefde Mejatteiian nn weer weggingen Een klein kwartier Tertoefden de Vorstinnen nog in biar talon waar zg alle anioritaiteo opnienw een roor een toeprakeo De Koninginnen gn tóor Dordt tol bewondering over die statige oade stade Burgemeester zei de Koningin V dankt a de beTolking toch Toor baar Triani algkbeid i wg rondan da rar aiering ook zoo mooi en dan die hartelijkheid Aan generaal Van Braam Boockgeest en aan aajoor Naeff Troag Hare Mijetteit nog oen en ander oter de maooeotrea der pontonniert die waren heel fiibk nituetoerd En comKissarias merkte de Regenirt den heer ülrichi op de orde it hier toorbeeldig gewent c Ook den gemeente ecretarii mr Zimmer man betuigden litre Majealeitea haar bewon deriug over de sud Het moment van vertrek naderJa De Voritiac n stapten io Ik heb gemerkt bar tne tter t zei de Koningin Regentes dat de ilad van a oud ook gi ïllumineerd zal zgn De menschen van buiten blgven her zeker noa menig unr t De Vorstinnen vortrokken daarop weder naar B Hage In Rotterdam ging de trein zeer langzaam door de stad Beide Vorstinnen wuifden ook daar het publiek toe BulteDlandscb Overzicbt Gistermorgen te 8 35 vertrok prei deat Faure van de sOare du Nordv naar D jinkeikeu de reit naar Rusland beginnend Het lUtion wat versierd met Raiaitebe en Frau obe ilaggen eo groen De president omringt door een eaoirie lanciers arri eerde aan het sUtion ta 8 35 en werd levendig ofgi jnigd door de Ulrgke volktmenigte langs den weg geschaard roepende Leve Roslaud leve Faure Aid bet ilation nam de president zonder redeoeeriogen af clicid van Ja antorit iten en stapte er seer welvarend en hoogst opgewekt uitzien e in den extra trein vergezeld door de miuiateri Bonatonx en Berntrd de leden van hel militiir en civiel faeia en baron Frederikis Aide de csmp generaat Tan deo Czaar speciaal toegevoegd sau den president don geheele reis Verder waren aanwezig de dochter van don president mevrouw Berge alle miuiiters geoeraal Saussier bet bureau van den algemeeneu raad van het Departement der Seine enz Het publiek in het station juichte toen de preiidani naar het perron ging doch Kg et vertrek van den trein werd alleen gewuifd roet doeken eu tiaggeu door de menigte die de wagens tan de latere treiuen bezet hiid Op het oogenblik tan tartrek an den trein te 8 35 u ontploften op den hoek van den lue La Fayette langs den weg door den prelident 10 minuteu vroeger geuumeo een tiom met hevigen knal en een grootau rookkolom Teroórzakend IJen massa goote spijkers met breeds vierkante koppen vlogen oter de atriat zonder iemaiid ernstig te wonden De bom wat gabartteu ouder een kiem kraampje tan een fruitverkooper tigenoter den Bouillon Duvel het krasmije waa ledig niemand tvai bg da bom gezien De autoriteiten die tgf minuten later van het station terugkeerden stelden een onderzoek in dat persoonigk geleid werd dopr den prefect van petitie Tar gelegenheid van keizer Franz Joseph s 67o verjnardag zou er gisteren parade zgn in alle Oo4tenrj k ohBongaarsche garttizoeosplaataen natunrlgk maar ook op Kreta I En niet alleen door de zicb daar bevindende Oostenrgkiche landingstroepeu maar ook door al de overige vso de internatiouate eskaders eo op verzoek van den beheodiKen Tnrkichao gioTernenr Djowad paija ook zelf door de Baaj Bazoeks die nu roor de oogen d er Kretenzer bevolking tegeljjk met da Oorteo rgkiche Duitoche Frao cbe itusiiiche Engel ba en Italiaaoicbe troepen deftig mede zullen dsfileerea ter eere van den keizer van Oostanrgk I Tusacheu de vlootvoogden en de ooninli op Kreta it een geschil ontstaan over de rechtspraak Ue admiiaali hebben dezer dagen bsaloten een militair gereclitsbof in te itellen om summier recht te spreken in sommige gevallen Msar naar bat oordeel van de conauls moeten de capitnlatiSn ook in dit opzicht Tan kracht bljjten zbolang Kreta nog onder Torkich gezag itaat Daartege n toeren de admiraal aan dat zg thans terantwoordelgk zjjn toor het bebood der opepbsre orde eo dus ook de middelen mootpn bezitten om die te bandbaten Met de vtedesonderhandelingen te Konttantinopel schijnt men ook gisteren alweder niets getorderd te zjjn De Turken zoowel als de Qrieken be nnen thans te klagen oter Duiticblands egoïstisihe spalbrekerj ten bate tan de Dnilscho schuldeischera en póttend wordt hier en daar do opmerking gemsakt dat het zelfs toor dis belanghebbeoden hg slot tan rekening niet anders dan nadeelig kan wezen daar de ontruiming van de vruchtbare Qriekiohe proviacie Thesraliê er door vertraagd wordt ZDodat Griekenland er noodelooe door verarmd wordt Voor d iu eerstuu terujyu düi oo Io sohalting 1 4 nn 4 miIlioen Turk cben ponden of van 44 millioeo gulden dus circa elf millioen gulden heeft de Grieksche rcgeering thans ongeveer acht millioen bijeen grooteodeels uit vrgwillige inschrijvingen van biouèn en bniteolandsche Grieksche kapitalisten De bestuurders der Grieksche Bank en van eenige an dere financieele instellingen hebben gialiren een bgeenkonst gehouden aan het Oriektohe ministerie van Financien ten einda de mogeljjkbeid la beaprakan tol hot böeaii brengen vau een millioen Turkscbe ponden door Turkge gcSischt als eerste termgn der oorlogssehatting Berichten nit Simla melden dat da Emir tan Afgbanietan wal verre tin de oproeriga beweging in Britacb Iudi € aan te moedigen ean proclamatie nitgvtaardigd beeft wiarbg zijn onderdanen met straf bedreigd worden indien zg aich bg de rebellen aanalaiteu Aan den gouveraeur vaa Kh tt zood kg voorte ordere om de Afghanau die zich weer acboldig maken aan het plunder n nn kameelen der To ji xpeditie streng te straffen Zoo ieU mag Abdoershman dan ook wal doen voor da 160 000 pond sterling die da vriendechap tan Engeland hem opbreogt Maar nu ia het uatnorlgk nog mogelgk dat de Emir officieel slechte een houding aanueemi die niet alleen hem tegen de borat stuit maar waarmede zgn daden in bet gaheim airt in overeenstemming zgn Er is wei een en ander dat zulks doet vermoeden De Eogelachen doen daarom zeker verstandig met niete aan bet toeval over te laten maar te zorgen dat aan ban proteaten dnor een krijgsmacht kracht wordt bijgezet De klachten over de toepassing van hel Dinglej tariel aan boord van de AtlanÜKba stoomert cgn UIrgk Van elk pasaagier wordt al beeft hij nig zooveel aangegeven alt contrabande de bigage onderzocht en worden de koffera overhoop gebaald Voor alle zes of zeteo pa tagiiers is er daa ook een inspecteur tocb duurde de vititelia op desUajaFtics driemaal langer dan gewuoniyk Families dia ia het buitenland nieuwe kleeran toor den winter hadden gekocht moeste 1 groeten somman betalen oietlflgenstaaode bun protest dat de wet waa uitgetaardigd na het vertrek van de Ma eetio Ds verontwaardiging vau iedarikon was groot Van sommige dames wsrden da koffers in bealag geuomeo toodat zg dan nacht zonder goed moesten doorbrengen Een beer aiout 170 dollara recht op kleaderen betalen die hg drie maanden geleden ia Amerika gekocht bad Alleen op de Lucania werd ala invoerrecht op de bagage van psasagieri een bedrag van f13 000 eind Een psstagier aan boord vin de Paris oest 4000 dollars recht op zgu perioontyke eigendommen betalen en teue dame op hetzelfde schip moeat 60 öullara goten toor één enkele nieuwe japon die ajj bj zich had Zü wilde direct terugkeeren eu tich in Engeland lateu naturaliaeeren Wanneer men nagaat dat men slechte goederen ter waarde vao 100 dollars vrg mag r meevoeren kaa man zich ia dia bedrag bagriiiwn AKfLTUBRIOBT KM QOUdS 1 A ug U97 I e grannprgtsu wiren in de sfgeloupen waak wedur dsgeigks hooger zoodtt ook hier h oger prgteD moesiru besteed worden Tsrwe Jsriieüeeaes l lO 1 7 76 Niaaive dito 7 IISÜ J 60 Mindere dite 7 10 7 80 Af wgkende 8 96 1 8 76 oUer 7 001 7 80 2 ftogKe 4 iO t U Polder 4 96 1 4 40 buiteolsodsehe per 70 kilogram A Horst N Wiuler 8 90 1 4 80 Zomer Glietallier T f l O N Hsret per heel 8 1 S O per 100 kilo 7 60 i 7 71 Heonepiudi lnlsndseb 7 t 7 60 Ruiuinlindiebs t 6U 1 t 7 KantrieMid M i 7 60 K r ei d 1 76 i 11 per 611 Kilo lolsudsohe meitiug 1 VzRMARKT Melkree eeintg esovoer litndeleo prgzo mstig Vette tnrkeni goede sinvoer bsodel vrij wel 17 i SO ot per half K Higgen voor Kngelsnd rsdel sicvoer bsndel vrg wsl 16 kIA ot p r lialf KO Magers liiggoo goede ainroer bludel vrijwel 0 S6 a 1 86 per week Vette sohspen goede nsuroer hsndel mititr IAs 84 Zuig ljimmeran reil anoroar hendel vlug 1 Nuchtere kilren redcigke taotoer handel mitig 8 1 Vokkilteren a 7i l3 Aangevoer l 134 pirtijefl kaas Handel ving Ie qu I 811 l 98 9e qusl f k f 94 Kweardere 19 NoordHollsnd icKa 2I k 84 Iloter goede aanvoer hendel afloopend Ooebolor 1 80 k 1 40 Woiboter 1 0 it 1 90 p Kilo HurgorltjkO Staiia GEBOREN 15 Aog Johanna Maria oudenA IJpeloar en C Prinaepberg 10 Johanna Maria ouders A J nn Werkbooveo W J Bakker i Arie ouden J Graafianden N nn Dgk Jobannei Jan Pioter Wilhelmns Sgbrand ouders Wr 8 Honkoop en P Verbnrg 17 Maarten ouders A Bruut enK Wildichnt Cornelia Maria Antonia ouden H T Vonk en N Leefiapg 18 Matthent ondert F 8 Vermeulen en C deJong Hendrika ondert X Sloman U nn Buuren 7 GEHUWD 18 Aug S J den Edell en E W Brehm i i Vaaaaur en 0 J