Goudsche Courant, zaterdag 21 augustus 1897

ï W 8V BO V 1 188 1 809 1 106 1 106 1 108 1 1 104 1 US 1 1 8 188 1 1 84 l l 1 1 118 a Zaterdag 31 Augustus 1897 36ste Jaargang 355 Staats loterij Te huur ofte koop aangeboden om to slond te aanvaarden Bera pxa clitlg n et in gr©ricla t HEEREKHLIS mei TM staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gangraet Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheehngericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE llKWUIiWEG D 29 9 AugoatuK Trokking ran Donderdag 1 1 5000 00 Pryzen van 4B B998 9 00 I0S4U I3M 6070 9380 11108 18401 62 O 9808 lll a 13423 6471 98S9 llSt8 18464 6881 9880 11720 18468 6981 988 ItlOS 18811 75J410J81 1S 9 13869 779 lOSli 18880 18978 7967 10280 18418 14189 8064 1051B 12647 14141 871 10891 1871 14669 9047 10608 18906 14 9 fiOüDSCHE MHAOT J ieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 8a Klaaaa No 1995 No 1761 SB K B 183 81B7 864 8717 810 3713 1800 87S 1840 8888 1D87 4 B1 3041 4277 il 10 4807 8B81 4992 8897 B066 1818 8186 39 4 5818 IBB 7 18278 H 3 I 26 15961 18 B6 HIBO 19041 16369 191 4 ieti2 19713 16 17 1917 16631 iOllS 1 844 I0 t9 17479 80S74 17630 20909 17860 20916 De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prigs per drie maanden ia 1 26 franco p r post ƒ 1 70 Aizonderl ke Nommers V IJ F ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regelig it 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTENTIEN CENTEN ELECTROIOTOBISCeïTANDa LSB SDJES VKTTia OKDBFOlfIRaD BI het ccbrulk daarvan r W dt h t tiuid ii krUreii der Klpderen ZDIÜBER IIE HIKÜTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewflMD kan dat de by mü ter image liggende getnigBcbriften der niUtekende reaultnten Tan de Kletlroinotorlscbe Tandhalsb ndjes met echt ilin MenUUeopdtnnaam van den Fabrikant ROBERT HOLT Wordt franco toegezonden alUen na ontmngét van postzegel ad 9S cent door HüBRftïHüLTZ XUmegen Wederverkoopera gevraagd Keifelbaaii llariiioiiie Trije Baan WelsiryL Praebllge prijzen i J WOÜDENBEBQ JHÜBKUTHI I Wederverkt XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattente DA MEs en KlN DERM0DE8 tonovens lUNDW mr IEDERE WEEK VEH8CHIJNT EEN NUMMER In ieder Ukêt mwarte philen moéekrtuUik femUteio enz ena U Uitgave aindor jekl pUteo met S aaüpatr en 3 groote geknipla patr Par 18 nra 1 85 p poal 1 6 8e ala do la uitg mat daareuboven gelleurda plalen L i j la 4e 8ü bij hal 8a no 1 geka pair n k uMi He Stedelijke Gasfabriek te GtlUOA D nrijarantot ga i 6 oent per M en voor KooktoesteliJn oT Motoren 4 et Onder zekere viorwaarden worden peiceelen gratia aan de hoofdbni verbonden mot 15 meter vrje leiding achter den gaameter Voor 8 en 5 liobtgaimeter bedraagt dé hnnr 10 oent per maand Bewoners van perceelon van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoeatellen enz tegen betaling van eenige centen per week in knor bekomen WagenitraBt 100 lOS Een ware Schal voor de ongelukkige elachtoBer dor Zottbevlekking Onanie en gohe me ait pattingen ii het beroemde werk ZDr Retau g liLFBi VVARI aollandecho uitgave met 27 afb PrB 2 gulden leder die aan do voraohnkkelnke gevolgen van de ondeoyl Igdt moet het lozen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflk duizend van een lelAen dood Te verkrjgon bjj hetVer lagaMagaiin te Leipiig Nenmarkt 34 franco togen inzending van hot bedrag ook in poataegeU on in eiken boekhandel in Holland fc WINKELfcCJ KOMNKlJJRr SlOOMVl RVI RM 11 Hennep Enveloppen 2a 2 50 en Sade 1000 iiietFinua be lrukt by A BRINKMAN Si m Strwer J A C UMeUtfln en A Jonker A ten S Bde en A C T n Vrenmingen ReeuwUk GEBOBEN Jacob ondera A T nHar li mp en J SchonUn Oorardu Leonardaa ouder H Ballering en M Verbg Jaantje onder J an der Tleflden en J Wildachut Oerard ftuderi J Schalkwgk en 8 Velthui GEHUWD L J SmitenA van Wingerden NIEUWE ZENDING DEKMSCHE CL ACE mim mu uumum A vaA os Az Md Taillear Kleiweg E 73 73a GOUDA Teiephoom Mo at Beurs van Amsterdam Vrkrs 81 7 8V SS 86 B V ïi 6S 8 sW lOSi 8 7t 81 II AUGUSTUS Vrkr slotkr I6V 861 tv S BM UKn 0ert Ne W 8 i dito dito dito 7 dito dito dito 8 B HoNaiB Obl Gi adl lS8lS8 4 Italib inichrijvmg 1862 81 6 OoiTKNa Obl in papier 1888 6 dita in ïUrer 1868 6 FoaTliau Obl met onupon 3 dito ticket 8 Bmuso Obl Hianenl 1894 4 dito Geooni 1880 4 dito bil Ilotbi l88 4 dito b Hope 1889 0 4 dito ia goud leen 1688 6 dito dito dito 1884 6 SFJLHia Farp l lobald 1881 4 T aiiH Gepr Coni leen 18 0 4 Oeo leeainK urie D Geo Ie niag terie C 11 at lOO i 4 loov laa 18 Vi 8 Vi 86 B41 ZuiD Aia EaF T obl 18 B 1 107 Manco Obl Boit Soh 1880 Vi lBztiEl A Obl 4onbep 1 81 Awnaanui Obliiotlen 1886 8 BoTraaoiM Sted loo 1884 8 Nin N Aft Heiideler and Arendib T b Mij Certiaoaton DaliMaatiokappü ditoAm Hypoibookb pandbr 4 Cult Mg dor Voratenl aaad Or Hypolheokb pandbr S i Kedariaadiobe bank uaud Ned H andolmaatich ditoN W fc ao Hyp b pandbr l aolt Hypothoakb pandbr B t Utr Hypotheekb dito S i OoBTasa Ooil liong bank aaad 1 8 Roai Hypothaiekbaiik pandb 4 i 1 AMBaili Equt byaotb pandb S 80 Hai r h U Vl Um eert 6 NlD HoU IJ gpoor MÜ aanl I VM i tot Eipl St Spar aand 108Nad Ind Bpooriregm aand 1 N l Zuid Afr Spm aand 6 SB dito dito dito 1891 dito 6 I 100 lTiU ioorirl l887 8 A Bobl 8 Zuid lUI 8pvmli A H obl 8 PotlN Waraohau Waeuon aand 4 Buat Gr Kuia Spw Mü nbl 4Vi Baltia bo dito aand Faatoata dito aand Bl ang Dombr dito aand BKnrak Ch Aaow lp kap obl 4 dito dito oblig 4 AüaaiaA Cent Pao Sp Mij obl 6 Cbio k orth W pr C aand dito dito W n 8t Poler obl 7 Don erk Rio Gr 8pm tort a Illinoii Contra obl In goud 4 Louiar kKaabnlIaOort v aand Moiioo N Spw MiJ Ie hyp o Mua Kanaaa r 4pot pref aand N ïork Ontuiok Woat aand dito fenn Ohio oblig 6 Ollgon Calif la hyp in goud 6 St Paul MInn fc Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig dito dito l ino Col la hyp 01 Camui Can Soutb Cert r aand Va C Ballw kNa lob d o O Amaterd Omnibua Mij aand Bottatd Tram 6gMaata aand N Stad Amatardam aand S Stad Botterdam aan 8 Btwia Stad Ant erpoo 18 7 S i Stad llruaael 1886 1 Hok Tbeia lleguilr oaollMb OoaTBHa Staatilraning 1860 B K K Oo t B Cr 1880 8 SpiNJB stad Madrid 8 1868 Na Ver 13ei Hvp Spobl oort RBOijAJs cm Zijde Damasten S5 Cts tol ƒ 14 05 per Meter zoowel Zwarta Witte en Oeklounie aenneberit Ude van 35 tt tot 14 65 per Meter lad Oeatreept Geruit mot Patronen Damaat etc ca 240 verschillende Qual en 2000 veraoh kleuren Dessins etc rrff ai8 port en recMem STALEN per omgaande Di bbel briefport naar Zwitserland G lleöndwrg s Zijè fabriekjii ll en L M iiURicn onlnklijke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEM u II van Schaik Co gevestigd te Gravenhage HepplerHraal naby de Kogentesaelaan HOFlEVtRANClERS van Z U den KONING van BELGIË i HhoeM gebrnikt de a lier yi tJÊ Kkie en Wereldberoemde Sn PPIB B rst Honig Eitract FLACONS van 40 Cts TO Cts en 1 verkrflgbaar hü Firma WOLFll Co Westhaven 8 Gouda E H viii MILD Veerstal B 126 te Gmida A BÜUMAN ifoordrtdU J C RATELAND Soi rop B V WUK Oudmairr M KOLKMAN WcMinxvun VERHUISD Mej J l AU TA rmrUakumMge van de SPIEB1NG8TRAAT naar den Langen Tie ndeweg D 39 vaa k BRINKMAN k ZOON FEANSCHE STOOMVERVEEIJ IN Gheuiisobe WasscherIJ vas H OPl E HEIiHE 19 Kriiluhude Botterdam öabroTotour t door Z M don Koning dor Belgen Hoofddep4t voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verre van alleTleerenen Damoagarderoben aleook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom van plnehemanbels veeren bont enz Gordjnen tafelktoeden enz worden naar do oienwste on laatste methode geverfd Alle goederen hetzfl gestoomd of goverla worden onschadelijk voor de gezondheid au volgens staal bewerkt Wie eker yn wu d Eeht Elkel CaCBO te intvangen taaamengeeteld en na velo pnebemlDgon i den handd gekomen onder d B naam om uitvinders Dr Uiohaelis Tem digd op da beste machine in h wereldb roemde éUbWiaaement Tan Qebta StoUW0rok te Keolen llCkt in Tierkanten biusm Deze Bikel CMao U met melk t ïoDder Toer een kop Choed JJ geneeikraohtige drank H g J diarrhee sleohta met water te g Verkr baar bij de Toom Apothdèera on f 80 c 0 9Ü GeneraalTertigenwoordiger wor Hete nd luRus KattenUidt Amnterdain KalTBratraat 108 Zeer nette Gesteendrukte worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON iNo 7354 BINNENLAND GOUDA 20 AagnstM 1897 Toor hat itDdieJMr 1897 98 i benoemd lot 2e Msiitent bg bet ooderwga urn het acheikondtg laborttormm ftn den hoogleeraar dr H W B khni RooMboom aan deaoi eraiteit te Aviierdam de beer Ct ao Egk De commisnrü rao politie io de 4da afdeeliog te g GraTenhage terüoekt opsporing UDhoodiag en foor hem geleidiog Tan J P ilagir 26 jaar wonande TaBmBDitraat 93 eldaar Hg u ferdacht tod terdoistering en Talfcbbeid in geecbriÜe leo oadeele rao sgn patroon ea moet te dier eake worden gehoord m Ha M KouiogiD Wilbelmioa bracht gisteren ochteod t elf aren een nigenoeg onferwacht bexoek aan de Sopb ia s lichting de zeebadinrichting TOor onTermogeode kiüdereo te SoheTeniDgbD H M WM Tergeield door metr de barones Van Hardeobroek grootmeeHterei au H M freola Eaogera hofdame en jbr Van di r Staal ran Pienbil adjedatit Door den roorzitter rao hel college ao Ragenteo jhr mr tod Weckberlin ootTaogen werd H M geleid naar de Ternodn eo de peelptaati lwaai alle verpleegden bijeen waren Nndat een der jongste meisjes de Koningin aeD ruiker had aangeboden zongen de kiode ten uit Tolle borst hel WilheimoBaU welkomstgroet H Ma liet ïich door den heer on Weckberlin en de bniimoeder op de hoogte stellen van alles wat de inrichting betreft bezocht Terfchilleode zalen en sprak tot menig kind eeo faartriyk oord Voor het heengaan werd door de Koningin eigeohandig aan elk kind een groote bewe bare plast tot aaadenkeu oitgereikt Aan de hoisinoeder werd bovendien door H M een gealoten cooTert Oferbandigd waardoor er gelegenheid zal zgn de kindereb dezer dagen te onthalen Raim een half onr daarde het bezoek Bg het afscheid betoigde de Koningin a o den beer Voo Weckberlin baar iogenomeoheid met de stichting en roemde in bet bgionder de wgte waarop zg werd bestonrd Na dit bezoek reed H M oaar bat Oranjehotel alwaar Zg geraimen tgd bg de erfGroothertogin raa Baden Ter toef de De heer Léon Mary steeg gisteren middi FEVILLETOIX IJMRI IPUniM 8 Hij aarzelde de kaad te TStteo die ter wille der ontmoeting eren nit een der zakken Tan den pilonwen broek te Toorsehyn kwam hei was den jongen alsof bij eene onopreobtfaeid deed Üoor die beleefd te drukken KocbtsDs de koestatdampkring en de meester redien eijne stemmiag ea deden hem berosten w ds aftpraak dat hij reeds dea volgenden morgan a de meester naar sobool giog in een meegebracht dik werkpak op de boerderg sou Ter ohynen om tooalt bij de oorresponJIentie met zgn ouders was vaitgealeld tte hulpen sao ieder n arbeid dien de tyd vaa l jaar meebraoht t Ia eigeaaardig dat uw raak een Duttscher ran aof dam Itande of een Fraasobman van n U campagne spreekt en HollaBf er cich Tsn de uitdrakking op t platte land bcdieift Be itedan en het platte laad ia van oudsher ii gegkte tegenstelling aU om zeer juist aan te dfaiden dat op eekere s4tanden ▼ erspreide gebouwea Terzameiingea ds eeni voorwerpen zfJD die 0 Ho Iandaohen bodem den gezichteinder breken Zeer plat waa bet land vaar onze Kieo terecht was gekomen 4è die platheid maakte eenen zonder omstreeks kwart over vier met zyn luchtballon Wilbelmina op het tentoonstetlingsterrein te Dordrecht op Eeo talrgk publiek woonde dit schouwspel bg De beer Paul Visser uit Sliedrecht marikte den locht mede De heei Van Engelen kon omdat anders de last te zwaar zoq gii niet medegaao De lachtballoo dreef de richting naar Werkendam op D C Op Woeosdeg 18 Aagastos ter gelegenheid Tan bet bezoek der Komngi mea te Dordrecht ïgn door de stoom boolreedtrg ran Pop Smit Tan Rotterdsm tertoerd 3095 personen Naar wg Ternemeo tal mr L P M H Micbidi Tan Verdoynen beroemd worden tot commiasariii generaal der Nederlandscbe rpgeering terens president der centrale commissie voor de iateroattonate tentoooftelling te Parjis i 1900 en zu kfl ter Terraogiag van den heer Cremer die ua zgne benoeming tot mioiiter Tan koloniën a s hoofd der commissie ontslag heeft aangeTraagd KTeneeofl hebben de ministers Pierson eo Lely reapeotierelgk als ooder roorsitter en lid der tsntoonstellmga commisiie bedankt Ook dese racatores zatlen weldra ferrutd worden N R Ct f Aan bet Toralag ran fremeente Cbnds ontloecen wg nog het Tolkende BeKnopte eo zakelgke opga e tan de Toornaamste in den Gemeenteraad behandelde onderwerpen 14 Aoguftns IngebraikgeTing ran een stuk grond langs den Gorjaoverweliendgk bg de Baaitrechtsohe brog ann P Van Menach atbier 14 Aogostos Afwysende besohibking op een rerzoek ran H ao der Maas alhier om de Tiascherg io de watereu iler Gemeente te mogen pachten 14 A Dgn tns Beslnit om aan J ran Mensch alhier de erfpacht fan een stuk grond in de Kees Faasaans Rolwagen op te leggeo 1 September Besluit om de Heerenkade Tan Gemeentewege te doen bestralen wanneer de eigenaren bereid zgn die kade om niet ann de Gemeente af te staan eo boTeodien Toor de helft in de kosten Tan strantaanleg geraamd op f 6500 bg te dragen 1 September Bealait tot rerhooghig tbu bet loon der Taste Stads werklieden 1 September Beslwc tot aaDScbaffiog ran en nieow aroeublessent Tbor de BargemeeiIerskamer op het Raadhoia 1 September Bealoit tot kostelooxe OTer lingen indruk op z n Tgflienj rigeo geest VOor zijn aan hooge huizen gevend oog vas het alsot hier de wereld eene der drie afmetingen van do dingen miste alles had wel lengte en wel jireedte maar er was geen maatstaf ran hoog en lasg in do verte Z n begrip van landschap had tich tot nog toe roomamelijk gevormd in de omstreken van Haarlem en Arahem de enmiddellijke nabgheid van Amsterdam zelfs was bem zoo goed als vreemd Was het dan wonder dat hg eensklaps verplaatst in het Noorderkwartier van Noord Holland zich onaangenaam voelde aangedaan door de kaalbei l der zioh voor hem uitspreidende onafzienbare vlakte Z n blik duizelde van bare groene eentonigheid Den ënen dag deed zij hem denken aan de zee dte hg weinig anders dan van schildergen kende den anderen dank z den vorm der huiamanswoningan aan prentjes van eene I ypliiche woestgn Hg vo r Btijf schril onherbergzaam Het ergst was dat hg iets dergelijks terugrond in de bem ororingeode raenscbon Hg voelde ofschoon hg niet reobt wist te zegKon in welk opzicht een sterk verband tussijhea de Westfriesohe vlakte en het basr van ouder tot ouder bewonend ras Indien meester Luiken niet present geweest ware om als bemiddelaar te dienen tusechen hem en den kleigrond en tusscben hem en de boeren bij zou allicht Teadi in de eerste week desaooda te voet nsar Amsterdsm teruggel M zgn Doch de meester Had er en df rbg zelfs onder omstandig heden die Ssro niet te st aanstaan laat het nieuwe nooit na gnen prik te doen gelden op eens jongens gemoed Er rfas hier voor hem zooveri nienws te zien zooveel wat in defi letterlg neming ran de zoogenaamde Boomgaard traat en tot bare verbeteriog en TerhchtinR door middel nn gas onder Toorwaarde dat door da eigenaren Tan de daaraan gelegpo panden eene bijdrage ran f 1 75 per strekkenden neter berekend naar ds breedte Tan de perceelen io de gemeentekas worde gestort 1 Siptember Toestemming Terleend aaa deo heer A K ran der Garden alliier om de conoesiie TOor den aanleg en de exploitatie Tan eea telaphoonoet in deze Gemeente oTsr te dragen aan de naamlooxe Teonootschap de Ooadaebe Telpphoon Mast chappiJ 9 October Besluit om ook in den sanstiandPB winter aan de CommiB iie tot werkrerBcbaEBng een lokaal aU werkplaats in gebruik te gevaa toof werklooze arbeiders 16 October Uitgifte in erfpacht Tan pen atnk grond bij de Lemdulateeg aan A Ly alhier 16 October ÜTereenkom t met de firma G Prince ïïonen albier betrpflende ruiling en aititifte in erfpacht Tan gronden aan de Veat bg de Qontensteeg 16 October Bealoftt tot tgdelgke uitbreiding Tan de la KostelooJe School met twee lokalen eo twee onderwgzers 16 October Interpellatie OTer het uitbIgTan eener voordracht TOor de TerTulling der betrekking van onderwyzer als Hoofd der 2e Kosleloozs Hohool SS October Bij do behkndeling dar Gi meentebegroottng TOor bet dienstjaar 1807 zgn onder andore de volgende besluiten genomen tot het in orerweging geven aan Gedeputeerde Staten om de jaarwedde ran den Bnrgemeeater te brengen op i 3000 tot het aanstellen tbo eenen Inspecteur der bouwpolitie op eene jiarwedde Tan f 550 tot bet aanstellen ran eenen BaTolkIngi ageot op eene jaarwedde van f 100 tot Torbooging der jaarwedde ran den Ge meentebod i met f 50 tot terhooging der jaarwedde Tau den BrQgwacbter 8arder aan de Hnastrecbtscbe brug mat f 1 per week r tot Ternieowing van bel leiendak aan de oostzyde tan het Raadhnia lot Ternienwing en gebeele Terlagging der bestrating tbo de Markt westzijde de Wgdatraat en de Dubbele Buort tot vernieawing van de Doelenbrog tot opboogiog van een gedeelte der Algemeene Begraafplaats tot het verzoeken aan H M de Kj ningiojpF Regentes om de jaarwedde van deo Oommiiaaria van Politie te brengen op f 2000 tot rednctie der rente Tan bet kapitaal ad ken tin zgno nisuwsgiengboid gaande maakte ICr kwam bg dat hg dat nieuwe niet alechti van Terrc zag h itond er aanstoods midden in waot hij mocht er aan m0ei pio Natuurlijk bad egii eigen wsrkEsamheid heel weioig te beduiden doch zg was de beite aanleiding tot kennismaking met bonderdorlei dingen zg bield bem bazig zondor hem in te spannen en op ongezooMe wg ze leerde hij veel wat men zelfs op de beste lohorJ atet uit boeken kan loeren Tot dasrer giootgebraobt op de belétage Vfin het leven wandelde hg thans rond op den bodem der werkelgkhoid Kwam het te huis niet in hem op te onderzooken waar de eerste voodingsmiddoieo vandaan komen bier ondervond hg uit de eerste hand hoa groote moeite er aan hunne productie is verbonden Hij bewoog zioh nnvankelgk op bet terrein van 0È patroon Kluas Kaap als een kat in een vreemd pakhuis Maar gelgk oen kat daar vBn nature weet wat haar te doen staat zo fdra zg een muis vermoedt zoo greep hg ook van nature alles aan wat een bewegelijkon jonge nsaard tot actio kan drgren Toen hem een der eerste dagen oen lang taai hard voorwerp toegoworpen word zoo vuil on zoo onoogigk dat hg aarzelde het aan te raken lachte bem om dTe aarzeling de knecht hartelijk uit Rens de knecht was er do persoon nidt naar om bem voort te helpen hij bad achter dan rug van den baas om een vooroordeel tegen tjoogeheertje on vooraf met Maartje de meid afgesproken dat ze hem zoo spoedig mogelijk ens goed beet zoudeu nemen Nico boorde eM r dat het bedoelde voorwerp een palingvel fras en bestomd om gebruikt te wordep bg de traditioueele conilructie van een f 24866 door Regenten van het HoffmansGeaticht ter teen eratrekt tol op 3 pCt s jaars 27 November Bestait tot wgatgiog van het be lrag der retri at Mjii i verschuldigd door W van der Stoel t y Anheo voor bei gebraik van een stek grond 1 ilib ois 37 November Toekenning eener eztratoelage aan de firma A Brinkman Zoon albier voor d oitgave van bel Verslag dar Handelingen van den Gemeeateraad over hei jaar 1896 27 NoTember Besluit tot het aanhrengpo van eenige door de Directie van de NormaalSchiatschool ooodig geoordeelde heratpUiogaD en Terb teringAn a in de BcbietbMn albier 27 Norember Inwilliging Tan bet Terzoek va de eigenaren dor Hterenkade om boniia bgdra e in de konten van de b tratiDg dier kndft nader te bepalen op f 2165 27 November Behandeling en verwerping van een vooratel ran den heer J Tan Galen tot opheffing dt r 2fl Uargamcbool Toor joogeoa en hare vereeniging mtit da la Bnrgerschool voor jongens 11 December Beiluit on het overzetvaer op de Tarfaiagpigraoht andermaal te verpachtea aan H Blom en zolki voor den tgd van 3 jaren K eoember Afwgaing van het verzoek A Schaap geb Kapte n alhier om eene gnldelgke ondeniteaning llDeeember B loit om bet aa de Gam Nila nitgekeerde l aat Tan wgleo Mr A A vaa Bargen IJzondoorn groot f 40000 ooN loopig io deposito uit te zetten bg de RentrCaisa te Amsterdam 18 December Aauvaarding Tan eeo legaat aan de Gemeent besproken doo wglen MeTr de Wed Van Bergen IJzendiorn geb ETekink Baigera bestaands in onroerend goed 18 December Aanvaarding van evnigedoor de BrfK oaai n van wglen Mevr Van Bergen IJzendoorn geb Erekiuk Bnagprs aan de Gemeente ter plaatsing in bet Raadhots ten geschenke aangeboden tot hare ualatenscbap beboorende kuostvoorwerpen in 1878 en 1889 door des BurgemeMter Mr A A Tan Bergen IJzendoorn van de borgeig en den Raad dezer Gemeente ontvangen ter gelegenhett van iga bnwelgk en zgo 25jarig ambttfeeat 18 December Besluit om Gedeputeerde Staten in overweging te geTeii de jaarwedde van den Gemeents Ontvanger nader te bepalen op f 2200 aU wanneer de bexoldigiog van den Commies ten zgnen kantore werkraam op f 750 s jaara zal worden vaitgesteld en geheel ten laite van de Gemeente zat komen 18 December Ui ifte lo erfpacht van gronden bg de Nieawe Haren aan J O van doftr hvlegel Bon half uur later wss het tot dat doel aangewend on stond bij met twe arbeiders ie étirschen aan een paar honderd schoven havar die voornamelijk om net stroo gekweekt was maar waar van de paarden profttoeren zouden t Hpreekt van zelf dat hg eerlsag moest uitso etden nmdat k zich op dea voel geslagen had msar per slot van rekening was deze gymnastiek niet iievaarlijkor daa eone andere n wiit hg m teen voor goed wat haver was Kvonzoo bezeerde bij zich bg het hako soij3én Tn liep di ntongevolge een week lang met een doekom zijne linkerhand Ntrt gerat op de guwooateo van koeien eo paarden en geiten kreeg bij in dan aanvang meaig itom j en stootje ali antwoord op onwelkome liq b Ozingen B tschotwalriijden viel bg van den Mar en tgdens het transport van een paar dozijn JVVerhouders waarbg Ug min of meerde rol van herdershond vervulde raakte h j met drie van de aan zgna z irgen toevertrouwdo dieren in sen sloot Hy was tr echter gauwer uit dsn z oezwaarbevaehte lotgsnooten en trok zich het ongeval met bijzonder sterk a n Zijn eerste vraag aan faun gezamenlijke redders was of alle scbapen zulke raralangwirpige oogappels hebben als waarmeo deze drenkelingen bem io de ure dtfs gevaars badden aangezien sn gioolf was zgn verbazing toen hothleek dat geen dier manaeo altgd te roMden vaa vee werkzaam n g nooit op den vorn van een schapeaoogappel gejlt had Zelf soha koppen I mompotde hij toen even en op dat moment waardeer fe hij wat hg door zgne nere ontwikkelin op hen vooruit hai l