Goudsche Courant, zaterdag 21 augustus 1897

igj fijisw bgbeltdmtm ts ik ben liberaal Wat denkt ge on tt doen Ik lal probeeren alt kok of bofmttstereto plaata op ten tcbip te krggto Ik ga dannaar Ait rilië omdat ik daar vaal rtmogeade vriindea heb Wie zgn dat Dal zrg ik niet De rechtbank hteft w deetjjda óók moeite genoeg roor gedaan Krggt ge all afgekeurd oililait nogpeaeioao Ja doch ik kan het alleaa hier Ufauidtinnen bg den rgkebetaalmetster te Arnhem Ik had het gaM gaarne in Engeland ontj angen doch de mioieter beeft op mga daartoe gedaanTeraoek ontkennend geantwoord Op eea vraag omtrent de rerdweoen Trouwen giog hg de gebaele bekende gatthiedeais nog eene oprakelen hg sprak daarbjj met minachting over de reehltrigbe macht tn geraakte io woede toen hg vertelde hoe eens op een dag nen hem een verdronken vrouw vertoond eo gevraagd had of het een der gezochtr troBWea wat Ik weet tan niett mgnhter van nielalEerat is mgq wettigt vrouw met mr Wila a deo Amerikaan er tandoorgegaan en laterbeeft Maria Schnuiz mga lortoio opgemaakt aar waar ze gebleven zjjn ik watt httniit Hoe kan ik het ook welen Uw fortoin zegt gjj Hnertel beaat g wel Zetentien dnisend enldeo Dat had ikTtidiend aan de speelbank te Calcutta De Jong haalde thans een hoop papperaestu voor den dag Eén boekje hlonk nit door den inhoud Alles was keung net geechreven Wat is dat voor boekje O iiit schrgf ik a gedachten in eng ichten Wg lazen daarin o a een gedicht op dan verjaardag van Koningin Wilhelmina Wilhelmina vaa Naaeoue Juicht nu ons eerlgk haH In God ea Haar vertrouwen Haar hart it voor t Vaderland Laat vrg die Koningin dan bouwen Op s Hemels onderatand 1 Oader de aphorismen dié hjj in zgn cel neerschreef behoort deze Er achgnen menachen gevonden te worden die er een zekeren wtUoet ia scheppen om anderen in bet oog vaa het publiek te benadeelen en die den afachn relgken grondregel tot den hunneu maken Ir en restera toojoura oelque chose meuschen wier gekrenkte eigenliefde naar een voorwerp zoekt om hare gal over uit te braken voor welken de deugd van anderen een doorn in bet oog ie en die het koste wat t wil iemand behoeven aan welken zg bon ngd konnen koelen e Zgt ge over de behaadtling indtgevaageoie tevreden Zeker Deedt ge mede aas d relletjes der laatI ete dagen Neen dat deden alleen socialisten en I oproerkraaiers de slechte menachen do onI deugenden I Waren de boonen zoo alecht air verteld wordt I Ja doch de soep was goed Weet u dat er I al 36 personen in de boeien geslagau zjjn weI gene dit oproien I Kan men in de gevangtnia goed met I elkaar apreken Ja heel goed vooral door de ventilatiebuiten Ik heb er niet aan mede gedaan Zooale men ziet Hendrik De Jonfi altgd ten brave Hendrik 1 melden dat dt zaak reeds bg den leehtarcoamissaris in onderzoek ie De heer V Dgkhnit te Midwolda had eebler oog ge klaoht ingediend Te Broseel ia Kkere heer D kaaetar Tan een indastrieele onderneming aldaar op den loop nalatende een deficit Tan 115 000 francs in iga kat Ali dt politie hem kan iaden tel hg gearrettttrd worden Naar ait Parg t wordt gtmeld hieft aaa jong 1 scheikundige een nieuw soort lucifara gitge I Tonden waarvoor de witte phosphor dW zoo 1 Treeaelgk nadeelig voor de werklieden is geI heel OTerhodig ii geworden De Slaat htaft een 1 contract met hem gesloten tot 1902 Te Weeep i Tolgene het aWeekbl Toor de I Berg Adm sedert een paar wekeu een qnaeetie 1 aan de orde welke bg reien der ingeiateoen belangalell ng wekt De tegenwoordige Borge1 meester aldaar is loodgieter en tinkwerker 1 Ëenigeo zgoer Tskgenooten hebben no onlange 1 io een adres aan Gedeputeerde Staten ran 1 Noord Holland er o er geklaagd adat dt werk1 zaamheden Taa hun rak ten dienete eao de 1 Oemaente Toortdarend onder een Terdekttn I term worden uitgeroerd of io combinatie met I hem berrieode personeu reden waarom zg rer I zoeken dat deze roorlaan publiek zullen warden I aaohestted I Dit adres was gezonden naar aanleiding ran I de beratellmgeu aau den kerktoren on wn I paar weken geleden weario de adreaeanten I wederom een orertreding zagen lan art 24 I der Gemeentewet wgl de werkzaamheden mede I rerricht werden door peraonen in eten dienst I Tan den Bnrgemeeeter loodgieter Op dit adree I was Tan booger hand order gekomen om de I werkzaamheden Toorloopig te staken OientanI gerolge is un reeda geraimeu tgd de toreo omgeTen door bilken en steigerwerk zonde I det daarop gewerkt wordt 1 Inmiddels Uebbtn adressanten een sohrgTen I ao Oedepoteerde Statan ontTengen btbelI zeode het besluit gepot uit een ingewonnen ambtsbtrieht dat hnn mededeeling ie geblekeo 1 geheel op een misrtratand te bernsteo en e Toor toseohenkomst Tan ban college ttn deze I geen termen geronden worden 1 Met dit antooord zgn de edreesaoten echter 1 niet berredigd en daarom hebben zg buo grieren I blootgelegd in eennieuw adres aan den Minister I Tsn Binnenlandache Zaken aangeTuld met de 1 mededeelingen aio dat in 1895 het geheele 1 Stadhuis werd rerdekt met goten eni tot een I bedrag Tan minstens f 2000 en dat de knrcbts I Tan deo Burgemeester hieraan hebben gewykt 1 en 2o dat deskundigen rerklsren dat de te 1 Tertiobten herstelling n aan den toren wel roor 1 aanbesteding saibaar zgn I De kans om io en Raadaziliing jere eeak te hooren kespeeken werd echter den inge zeteuen feitelijk ontnomen doordat die zitting I e welke Zaterdag gebonden is wal offlciea 1 door aaoplakkiug aan het Stadhuis wasaange 1 koudigd maar oTerigens was stilgehondeo De I aWeaaper Ct welke anders aligd aan Oe1 meenlewege kennis krggt wanneer er een I RasdsTergadering zal gebonden worden waaditmaal daarran onknodig gelaten zoodat agdeu ook geeo verslag herat fan hetgeen in ditzitting is heeprokeo r De fourier Van Q Tan bet 4a rtgimtnt inlauttrio te Delft die onlangs wegens mithandeiing door den krggaraad tot aan maand militaire gevangeoisstraf werd veroordeeld ia nn borendien door den korpeeommendant gestraft met degradatie tot soldaat en overplaatI sing naar Haarlem Jong is nog Uit den Baag wordt geschreven In een boeli aa bet hoekrgke Binnenhof vlak tegenover den hoofdingang van bet Minieterie van Binnetjiandscbe Zaken u in den mnor een gat grool genoeg Om naam Tan deuropening te verdienen Door die openiog bereikt men een steilen tiap lei dtnde naar een portaal waarin de dfar ten j heusche prgkende met het opechrift Staat loterij I ïs hg negenen des morgens In een ruim De Inchl ran dt welriekende wikke Uthyrnt Odoratns ia zoo onrerdragelgk roor rliegen dat ig erdoor nit de liekenkaaier Ttrdrtrtn worden hoewel zg toor den patiSnt nitls onaangenaama heelt t la dus aan te bertltn in den rlitgentgd deze plant in de aiekeokamer te zatten TUd vao Greeawicb Directe 8iM orwegverblndlDgen met OUDA Zomerdleost 1897a AanKevaogeD 1 Mei g r Baada lil Ml l ll S St iO 17 I4 10 11 11 11 ll n li K U l 4 41 I7 4 li 4 11 I M l ll U I l Mie I Ot a lO M 1 1 LI7 1L04 10 11 10 U 10 17 ll l ll U II IS a 11 M a 11 41 a 1 11 1I M 11 10 10 0 40 4710 11 lo to ii a 7 11 I 1 40 U 87 T I4 10 01 10 07 LU 10 1 10 9 lO K 10 4 10 4 10 1 7 4i 1 10 I 4I Lil 00 47 lO H r7t r5r iTS i lïmSfiW ii7 iV ï J jti r i i l l lTl 41 Im w 44 1Ï 411 4 UO 1 0 l LH l ll ü M sHage JJ 7 107 48 1 Si 4 10 1111 17 iMll H 1 448 40 4 01 4 88 1 80 11 7 18 7 W Yoorb iSl vaa L84 4I LI 4 8 i ri Mof4 8 ii i i 10 84 10 14 11 10 07 10 0 t 8 4 W 4 Ol Di ÏTIlCHT boada LIO 17 7 11 Lil 07 10 1 10 17 ILOO 11 18 LIO Lt7 4 i OI Oudew 1 41 14 11 14 1 S7 7 1 Lil Il l L4I 1 14 Utnekl LU 7 11 18 0 8 10 1111 41 ll Sl l ll 8 01 LM I OI M LU 4I 4i M llX M IM 7 Ï7 i ir 4 ii i pi 1 1 LU LH ILII dn Linden m dt Wed L J Pietm Bef atu bg de Oenieoitrut un de Wed K de Boer Vergeet en bniten de Tieodewegipoort bg den 1 Bleekersiingel en de Boelekede un F B Weurman en beelnit on A J u Yelun 1 J Ten der Brofjgen en J de Jong toe te laten I lot den afkoop der rechten Tan de Oemeente I op een atnk grond in het Slappeidel waarran ij bet gebruik hebbeo ARCHIKVEN Met de beechrgriog Tan bet Ond Arcbieien het iaTentarieeeten dar onile recbterlgke archi Ten irerd in het afgeloopeu jaar geregeld Toortgfgaan De werkzaamheden ran den Arch Taria bepaalden sicb hoofdzakelgb daartoe terwgi ook zlJne hnlp ea medewerking fai haatdelgk werden ingeroepen tot het doen lao oaapor ogen too ten beboere Tan het Gemeentebeetunr all Tan particnlieten De Archirarie deelt lerder in tgn Verilag OTer 1896 mede dat het geboaw zich orer bet geheel genoaeD in goeden etoat berindt doch dat bet weoeoheljik mag heeten de mureo aan debinneozydeopDieDW ie doea bepl ieteren daar de kalk op sommige plaateen dreigt loi te laten Sporen Tan Tocht werden in bet afgeloopen j lar meer waargenomen dan rroeger het getal waf De aanitaanda loternetiooale laodbonwtentoonetelliDg in Den Baag zal in September betecht warden door de leden ran het eoöperatief coogrec dat in die dagen te Dfift rergtdert en dat deor ooderieheideoe bnitenleod cbe afgeTaardigden tl worden bijgewoood Omtrent de iuiendinnen ran paarden ree en laadboawwerktaigen kan worden medegedeeld dat iagetohreren xgn 66 bengelen 77 itieren 180 a uke ree roor een collectiere inieoding Tan tó aldeeliogen k 10 tloka een collectie paarden oit Tier Tertchillende prorinciën t w U recht Oelderland Qiooiggeo en Znid Holland BekalTe deze zija nog wel 200 itaki ree opgtgtTen naar verachillende nommera Op bat terrein inllen te bezichtigen en in werking tijn 7 toomdorBchmachiDee en 7 dortobmacbiDei met peardeobeweegkraobt Een grool aantal Éofieliche fabrikanten heeft boitengewone inieudingen ren werktuigen toegelegd en ook enkele Doitecbere sullen machines xpoaeeraD Op het terrein i mea heiig de bniren Ie leggen TOor dt waterleiding in bet hoofdgebonw den ring de stallen en TOOr de braodkraneo Voor het Tolgen der lenen aan dt school TOor kenttniJTerheid te Haarlem hebben zich weder TersobilleDde leerliogeu aangemeld Het ign ooral de praktikchn cursussen tot bet Tormeo ran decoretieicbilders hootbeeld hoowers modetleura en gipewerkerr alsook de onlangs ingerichte corsDS Toor de artistieke bewerking der metalen bet drgten en biseleeren die relt bniten Haarlem wonende leerlingen aanleiding geren de school te bezoeken TOor deu Tolgenden ooreas die op 1 September begint werden leerlingen ingetohreTeo uit Alkmaar Arnhem Delft HVrlingen Sneek SchoonboTen Wageniogen Wijhe Zwolle Haarlem en omliggende gemeenten De Haarlemsche school heeft de algemeene belaigeteliing der beoefenaars Tan het knnstambacbt in ous land weten op te wekken niet alleen door bet degelgk en grondig terkenonderwgs dat er gegeren wordt en da artistieke riohting die er gerolgd wordt doch roordl omdat het aetlteren cjer rersobillende knnstambachten geschied hi de leerwerkplaatsen die de praktische werk laata zooreel mogelgk nahg komen waardoor d e goede resultaten dan ook niet aitblgstn s at R 4 l 4 l I OI l ll 11 1 a ii 7 11 1 M 7 1 7 4 7 11 Heordreebt Kieuwerkerk OapeUe ellerdam aotUrdam OapeUe Hieawerkerk Hoorditebl Soad LM 4 11 I OI 1 14 l ll 7 Ooada ♦ Xooterdaa 0 81 1 1 lt 10 10 IA In dt btkendi zaak toftchen den heer P O khois te Midwolda en zgn naamgenoot te Woldeodorp ia het nu toch eindolgk tot een tehikkieg gekomen Diosdagnemiddag hebben de heeien eene samenkomst gehad die tot reialtsat bad dat de noodige etappen zullen worden gedaan opdat de zaak niet wople Tertolgd De N W Cl weet echtei te Dt jorjr Toor dtn wadttrgd tta behotrt ram I dtn gedenkpenning welkt H H de Koningin 1 wen tbt te doe alaan bg gelegenheid bartr plechtige iuholdiniog la Amiterdau hee t I blgkens eene adrerleotie in de St Cl in eto I Teralag aan B M de Koningin Btgeotet mede 1 gedeeld dat baar 39 tgdig ingekomen ontwerpen ter beoordeeliog sgn Toorgelegd j De nitelag aan bel onderzoek ran de jury 1 is gewetat dal naar hare meening tier Tolgende ontwerpen toor ren prge en derha reook Toor etoe ailnoodigiag lot bet Terraardiitn Taaeso definitief ooiwerp in aaamofkiot komen a No 38 Nederland en losuliode b No 39 Krton c No 34 alleen roof oorer de foorzgde betrift d No 37 Oranje Nasaau alleen roor zooaer de keerigde betreft HH MM zieh met de cooclusie ran dit rer I slag Tereenigd hebbende zgn de coaTerten inhoudende de namts der bekroonde ontwerpers geopend en ie geblekea dat Tertaatdigers zgn tan ontwerp no 38 de beer J H Baars Ie Amsterdam ran no 39 C J Begeer te Utrecht tan no 34 Bart ran Hore te Amsterdam eo Tan no 37 J Kuyper te VGrartnhage Deze beerec zgn nitganoodigd tot het indienen eau defiuiiiere ontwerpen I Eten oTsr achten werd Hendrik dt Jong Woenadagmorgen onder een slortbni ait de strafgetangeois aan den AmstalTeeoacheB weg te I Amsterdam ootslsgen Dg wat gekleed in I betzelfde pak waarin hg gekomen was donkere broek en jat een wit test en een staande boord terwgl hg een licht grgze pet op had In zgn linkerband droeg bg een keurige oetle koffer met een nikkelen plaatje waarop met I groote letters gegrift wa H D J Vreemd keak hg rond en liep alleiee st I een sigaraowinkeltje op den Otertoom binnen Toen hg hier oit kwam sprak een medewerker tan het aNwshl t Ned s hem aan n I verzocht om een ouderhood Nadat bg ee st goed geïnformeerd had wie bg was was ij hiertoe bereid Ug had een tol gezicht tbaot omringd door een lichten riogbaard een smal 1 toorhoofd met lichlgrijzt oogen donker haar en donkere wenkbrauwen Onder het spreken trok bg telkens zenuwachtig met den mond 1 terwgl de nenstleugeU trilden Gg zglzekerTarheugdweeraTrgftezgn Ja mgoheer het is verachrikkelgk 3 jarengezeten te hebbeo Ik was dol big tan morgen Ik heb gehoord dat cguindegetaugtniegoed gedragen hebt Hïbt ge daarvoor ookbewgzen Zeker Ziet n maar Hj liet de offieieelestukken zien waaruit bleek dat hg bet eeretejaar met het Igneo ran koffers tu het patklair maken rao daarroor benoodigd leerwerkTerdiend had f 61 88 het tweede js r f 81 50 en 9 5 50 in het derde jaar Na attrak ran dekosten eau rerschillende zaken die hg nil decantine had gehad bleef er een torn oTtrTta f 159 94 Hoeveel kofiers hebtge in het geheel gtmooteerd Vjjf eln twintig duizend en dertig terwjjl ik een dubbel santal gelgnd hebt De chef ran de koffermakerg de heer G Aschbacher wat L zoo tOTredao over mgn werk dat hg mg deze I mooie koffer cadesn gaf I De Jong s sigaar ging onder het praten onophondelgk uit Ja zei hg dat komt omdatik in geen d ie jaren gerookt hebt Allea iszoo vreemd vbor me i In het bewgs van ootelag uit de gevangenis stond zgn gedrag als gotda geootterd Dacht ge nog aan gratie voor aw goed gedrag f Ja doch ik kreeg het niet Een biirbroawtr dit zgn vrouw ritmoord had kreeg d iematndto grilit eo hg paste slecht op Ikhen eta ïngelokskind Wat deedt gg in uw vrgen tgd Ik las veel Èngelache boeken en Mhretfhriereb doch wilde nooit dat mgn ftdilielerngsohreef Wallrom niet Omdat alle geachrjjf doorspekt waa nfbt Lil 7 11 7 1 L0 LU Lil 4 16 1 01 1 0 l ll Lil l iO 11 11 M ll ll M 1 4 11 11 LIS LIO 7 11 lil L40 1 41 LltV I UO 7 11 i lO SI 1 44 1 14 1 01 1 01 L14 I IS 4 KOTTIIBAM 0 0 7 10 Lil L17 1 17 14 41 L47 11 17 11 10 U 8I 11 47 11 14 11 08 4 40 4 10 4 17 L04 1 10 DIK HllS SODOa L18 LIO 4 8 4 18 Voorb iSi a It 10 17 1 41 Z ZegwL f 10 81 a 1 ZeT i 17 10 48 1 0 OnaiiriH 7 101 18 L08 ILK 10 1411 17 11 101 17 L14 4 08 DT ÏOHT S OnOl LH 1 16 1MH0 8I Utrftlit L88 7 41 8 4 1 10 10 11 10 88 n Mjf Vu 7 10 10 84 ffeerdea Li8 LOI 10 88 11 4 1 7 14 71 1 48 10 41 Oadeweler 7 07 1 14 0 4 s ao O jWl 4 7 8 II 11 11 ll l Ooud 741 L17 LH LH 10 1 11 10 ll U 1 81 L4I 4 87 LM L07 7J8L1 Amii oaM onD4 a u 7 10 LU l M IMl ui liuM ILlllM 4 laag Tertio ia op ien aehtetgrond een rerhevenbeid aooals in dt nitspaoningstokaleo dient voor orfc oflooneel In bet midden een groen tafel in den vorm rao een T dt itts korter Acht stoelen tr om beUetdt d arbalk tJut elke kant Tan de Ufel e baakje met nn bakje aooals onae Kaatje e en Keelje e gebruiken om aardappelschillen op te Tangen maar niet too netjes groen of rood gatchilderd Linkt ttgtn den mnor een groeien cilinder mat glaaea voorwand Van binnen ia de cilin der aoe ingericht dat hy draiiog de nommers opgerold en tan ringeljee toorzien een duchtige schudding en doorelkanderamgting ondergean Nu liggen ze raetig in een hoop op deo bodem Die boop ia oo dot ze er uitziet als een peperhais beoeden spita loeloopende Recbti tegen da mour een kleinere cilinder etentoo ingericht met de prgten op den achtergrond een denr die tot tea twae Iraptreedjee lager gelegen vertrek toegang geaft Vd r de terbtveoueid een gzeren bekje met de doorgang lings Vóór dat hekje Inge en recht van aan lang kaalje Iwaeoaart voer loterü publicielen Dan weer een ijzeren afsluiting Vóór die alaloiling alweer een Irsaeaaar voor aodere loterg pabhciiteo alleen linka en de ruimte voor het publiek Tegen de moren MD paar kesteo ea eeo psar kenoisgevingeo De kamer heelt nitiicht op het Binnenhof juist tegenover het nitbouwlje van het in 1881 gereetanreerde gedeelte Er zgn al menachen io de kamer Ze hehooren tot het officieuss Igsten persoueel E is ook eeuig publiek waaronder de oodergo ttekende die niet ander toekent den hg zagEven voor negenen komen heeren bionao zoovel door den iogang voor het publiek gaande naar de verhevenheid ala uil de denr op den achtergrond atappende op de verhevenheid Negen uur de directe ir komt binnen Bg is de twaalfde persoon op bet podium De cilinders recbta en linka worden eeo paar maal ooagislraaid De directeur neemt plaate aan bet hoofd van de tafel Nsasi hem rechts een ambtenaar links twee Btj da cilinder reohti een baambte met bet gezicht naar het pebliek ds baud in eto koperen opening waar de nummers in tallen éón voor één nadat bet mtcha niek daartoe is geopend Naast bem a chttel v op het bsokje eeo beambte met het bankje voor hem Dan een dito tegen de tafel beide ook met het gezicht naar het publiek Lioka hettelfde Middeu roor de rechte atreep Ten de T MO beambte met zgn rug naar het publiek ea op de tafel eeo rrg ange ijzeren punt op Toetstukje om de papierljas op te rijgen Waar is de weeajongeo Alweer een legende vernietigd Met miJ sollen ar dniaenden in den lande zgn die geleefd hebben in de heilige overtuiging dat vijlde kleatenieten om tan eigen gelden en prgaen niet eens te spreken want een niet is toch maar je ware waar je op rekent door een weeejongen worden getrokken lis oiel zoo meer zoo al een jaar of vjjf n tt mijtr zoo Hiaachien is de beambte links een wees de oude heer rechts die prgzeo trekt ia t zeker maar Veeajongans zgn ze in elk gi kl niet En ik wa nogal gekomen om de weesjongeb tezieo De ambtenaar naast den directeur zegt iets ik geloof dat hg zei klaar klaar En np begint t Het nummer door beambten nnmmer óen genomen nil een kastje gaat vlog io handen van den sk obeval zitlendeu Qommer twee die bel ringetje in het bakje laat gigdtn en het papltrijt nitrold geeft aan nnmmer drie walkt t luide opleest mat een kommandeerend aergeanCagelnid Tegelg kertgd neemt nummer een reehta het prgsrolleije nnmmer twee ontplooit t eo geeft t aan nummer drie die luide maar met veel minder gratie leeat wat er op etaat tegelijk nagenoeg in handen van den bedienaar van dan jjfl en prik die ze beide inziet en op elkaar aan den staag heveetigt met een doorbooriog Snel snel vliegt het Werk Some een pauze Prüien van doizend guldan en daarboven behI n bijzondere honnaura Nnmmer n prjjs worden tezamen overhandigd aan den directeur dia nog eens luide verkondigt welk resulUat het rad van foroiu heeft gebracht Ei hovendien wordt og wel eens eten gern t Precies hflftien zgn de 500 nummers getrokken Do pahticisten hebben zich moeten weren in de diepe atille metaecurateeae beteentooaige afla len volgende In inder dan mm tijd ii alle verdwe nen uit de kamer Hetteinvan het naderendbereiken dor grens werd gegeven door denambtenaar parlant au puklieca toe rnos 4 nummers te trekken waren Zoo gaat t bg de Staatsloterg die terecht a keurae speculatie van het Egkop de speelwotde dei volks waar ik altgd een heel I klein briefle in speet daï er mensen stereotype niela nitkomt en die mg in awerkinga tgo ld heeft omdat deweetjongen er nitt In den nachttnin ran Weenen naar Karlabad dia nit slaapwagens bestaat is dezer dagen ten brutale roof gepleegd De dief of dieren hebben rgf pasaagiera bawnsttloos gomaakt en hen toen beroofd ran hun portamoonaiet fnwatltn to andtrt voorwtrpan van waardt De waarda vaa het geatolene ia maar dan tiendoizend guldan Vóór Praag wieten de dieven deo trein te verlatea en bun ppoor is nog niet gevonden De Ie luitenant der infanterie E H Hubers ran Assenraad is hg sensatie ran bet hoog militair gerechtshof met verbetering tan het Tonnis Tan deo krggsraad te Padang tot drie jaren gerattgonia f 300 boete en Terrallen rer klaring ran den militairen stand reroordeeld ter sake ran ontrouw door een officier gesteld in een militairo administratie onder terzacbtende omstandigheden Bullenkndsch Overzichl De Tredeeonderhandelingen staan stil De gezanten ran Doitschland Elualand Oostenrgk Frankrgk on Italië hebben er in toegestemd dat Turkge haar bezetting zal handhaven te Trikbala Larissa en Volo zoolang de oorlogsachatting niet is voldaan onder voorwaarde dat telkens wanneer een Urmijn is betaald een deier steden zal worden ontruimd te beginnen met Larissa Tegen deze bepaling verzet zich op instructies zgner regeering de beer Phihp Currie de Engel sche gezant De Britache regeering beweert dat Griekenland nooit de oorlogsschatting zal kunnen voldoen met of zonder commiesiH van toezicht op de Grieksche financiën en voorziet due dat de Tnrksche bezetting permanent zal zga iete wat in strgd wordt genoemd met de internationale overeenkomst vau 1881 De Britache regeering verzet zich in beginsel niet tegen bet instellen eener fluanciëele commissie van toezicht doch weigert aan Turkge het bezittiugsgehied af te staan dat geëisoht wnrdt als waarborg Toor de richtige betaling der schatting Lord Salisbury onderscheidt scherp de financiëele quaeste on d grene quaestie De eerste is zegt hg eeo parliculiare aangelegenheid tnsschen Griekenland en Turkge de laalate raakt de internationale overeenkomat van 1881 Earst wanneer de Grieken de tekerheid hebben dat zg in Pa gi of Berign de noodige geldsommen zich kunnen verscbBffeo zal de beteekenie tan Salisbury s verzH vertallen doch soolaog sulka niet is geschied wordt vermoedt dat de Eng lsobe regeering zal blijven weigeren om de opgemaakte eer eenkomit te teekeoea Het kan dus uog el eenigen tgd duren toor tuaachen de terscbilleude gezanten eenstemmigheid zal zijn ontataan De groote reis vangt bedeu aan Voor het eerat sedert de resliging ran de Fransche republiek zal de preeideot hel grondgebied tsn dit Bgk Terleten om evenals zgn gekroonde collega s sedert ten kwart eeuw doeo eto ander ataalshodfd te bezoeken Na al wat vooraf is gegaan zal dit bezoek zelf wel geen bgzondere beteekeois hebben ook al zal Hanotaox medegaan en dus overleg tussohen de heide rageeringen niet onmogelijk zijn Maar het bezoek ii in zoover van belang dat io Frtnkrgk een gevoel tan onbebeaglgkóeid tel wgken dat telkens aan het licfat kwam als de toraten van Europa bezoakeo bg elkander aflegden Immers in de dagen oen men nog aannam dat de president eener republiek zql Ke reiseo niet mocht maken wekte htt altgd ootstemming alt mso de grootere vrijheid van beweging der gekroonde hoofden waarnam Maar daaraan ia on een einde Nu bgzondere belangen tr toe leiden dat met het vroegere begiustl is gebroken knnntn meer reizen tolgen eo behoeft Fraokrjjks afzondering zich niet tol het niterlgk uit ta strekken Uenigeen voorziet reeds een bezoek aan de horen vooral aan Londen en Brnssel en de kans dat men ook daar Felii Faure zal zien neemt zeker toe ala het waar is dat gelgk een BrnsMlsoh blad mededeelde koning Leopold van daag even naar Duinkerken gaal om Faure bg den aanvkug zgner reie te begrdetep Frankrgk zal du reden bobben zich nu de galgke van aadare staten te gevoelen het kan niet anders of dit zal een gnnsligen invloed op de stemmiog hehlien Uit dat oogpont is de reis due zeker van belang ook al wordt er niet aan politiek gedaan gelgk op de reit van Ferdinand van Boelgargr naar Konvtsntiuopel Het Jongste bericht daaromtrent Inidt dat Boelgarge het voorbeeld van Roemenie zal volgen en zich bg Tarkge zal aansluiten De vorst zoo moet Stoileff aan een Hongaarsch magnaat hebbeo getegd heeft eerst tgo hoop gcestigd gehad op Weeoen later op Pefershurg maar bet is hem gebleken dat noch de eene noch de andere Boelgarge Terder bracht Ito aanzieo van de vervnlling van zyn nationale aspiratiee Eo nu motten dit wenschen rervnld worden wgl andere eea omweoteliog zou uitbreken en de heTolking lelre de taak ter hand zou nemen Waar nu Europa den roral in deze geen steun biedt is het wel ooodig den aual van afkankelgkbeid tan Tarkge Ie benaltigen om lange audoren weg bet beoogde do ta bereiken Dt Tortt it naar Kooatantinepel gegaan om zijn beer te haldigen heeft daardoor da invloedrijke kringen in het Turkeche rgk roor zich gewonnen Ia ten erentueale boUiag met Sertü zal de toret den sultan op kraohtige wjiie kunnen eitnneo dsar Boelgarge een goed geoefend en gewapend leger tan 100 000 man io het teld kan breugea Tegenoter Europa is een eiade gekomen aan de staatkande van terootmoediging en vont Ferdinand koit Kater de hand van den eolUo dan dal hü aieh buigt vOTr een minister tan aen der groote mogeud Dit varhaal gelaigi nel genoeg tan eeo rakterioosbeid om waar Ie konneu ige Want oifder alle vorsten van Europa Milan vaa SertiS wellicht uilgetondetd is er geen wiens bonding zoo weerzinwekkend ie als dia van den Coburger De regaering van Canada beeft een rapport lu bel liohl gezonden over bel nieuwe goudland Klondyke Daarin wordl voor berekening van abUaden en geeleldheid voornamalgk fgegaan op de reisen van den onderzoeker Ogilvie die in Yukon in 1887 opgravingen daad Volgeoa hem ia de naam Klomlyke een verbastering van de Indiaausche benaming der rivier Throndak of diork wat beteekeot a vol van viaehi Ogiltie rapporteerde het eerat 6 September van het vorige jaar da annwezigb eid van goed aan de Klondyke en 11 Janoari tan dit jaar sekreef hg a de berichten ujl deThron diuckstrttk hlg en steeds bsmoadigend bet staat vast dal daar een van de rgkale goudmgneu is gevonden en dat de hreozen er van nog niet zgn ontdekt In ds ioleidiog van het Rapport wordt ernstig gewaaraehuwd oor de gevaren die menloopt indien men niet middelen tan heetaanvoor tele msaoiltia bg zien beeft Na September heet het ia tertrek uil dit land onmogeIgk lol Joni weer komt de loonen zgn er welzeer hoog maar de markt ia er niet groot enspoedig otertoerd In dit jasr sgo tot middenMei 1500 of 1600 personen langs den Tagapas er heen getrokken en eeoiga hoaderdengaan per stoomer de Yukon op s men bezinnezich eer maa ul pUa um Iti rulgi n teu uitvoer brengt Wie echter door de goudkoorls it aangegrepen heeft geen geibild meer om zich te besionyi De wonderly iste verbalen doen de rondt vau menacb n die als in watozinilun verderf tegepoet zjjn gabold gedreveo door de waauvooratelling dat wie in Klondyke maar eenmaal is als een rijk man terug zal kaeren Kort geleden kwam het Engelsche stoomichip Dorothy van West Hart1epool le Sataonah aae en naowel ka waa de manschap aan land of ze ging tr vatf door mei aohlerletiog van eea briefje aan deo kapitein dat ze goad iog zoaken u Klondyke De kapitein zaa hen bin nen twee jaar zien lerngkomen schreven ze met goud genoeg om de Dorothy Ie koopeo au aan den kapitein present te geven ols eto plezieijacbl Wat er tan zulkeD die op goed geluk bet groot aantal geldzoekers gaan termeerderen terecht komt men keu t opuakan uit de verbalen van ellende die nu reeds vóór den winter geleden wordl De regeering is thans doende omdeeommunicaliemiddelen zoo goed mogelgk te verbeteren De orde onder de goudzoekers wordt door bereden politie gehandhaafd ssaBa Bssaa saEs ssËaseaasts BurgerlUke Stand Hoordrecbt GEBOREN Maria ondera A da Wit en J van der Wtgde ONDERTROUWD M E Grefe 2 jaar te Gouda en C A Snel 21 jaar OEBUWD J van Uenueken 30 j Ie Nieuwkoop on A M Verwojj 36 jaar NIEUWE ZENDING UEEMSCHE CliACK en DAHÜS Bi k lGB0e O i van OS As Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA j Telephoan Ho 3È Beurs van insterdam Vrkn itoiJira 11 9 1 7 9 8 s 86 86V 21 l 63 88 1 II 5V 68 76 li i lOI s 981 21 S 19 AITÖUSTLIS EnaaLiXD drl Ned W S i ailo dito dito 8 dito dito lito 8 HosOJ ca Gbudl 1881 89 i ItAUZ Insohrijviog 186a a 6 OoSTZNR Obl in papier 1868 6 dito ia zilver 1868 i PoBTUOAL Obl mot coupon 8 dito ticket 3 RIJSUND Olil Binnenl 1891 4 dito G oona 1880 4 dito bii Eolha 1889 4 dilo bg tlope 1889 90 4 dito in goud lei n 1883 6 dito dito dito 1884 5 SrANJe Perp t sobnU 188 4 TliataiJ Gepr Cmt een 1890 4 Qao leening aorie D Gec Ie njag terie C ZuinAr Eej v obl 1 8 S Uiuoo Obl Buil Sek 18 0 io v 43 WV 1 18 Vs Va 8 lOO ls 80 14 UI 108 l S 3S1 100 14 148 4 Via 777 l HV lO Va 100 1 9 138V U Vls 100 103 l4 s ll j lOS 8 VtNlzi tu Obl toahep 1111 Awsraaoua Obliuatieo 18 1 3 RorrasDU Strd lees I8 4 8 Nau N Air Haedelav auul Arendab Tab lili Cerliaealeo DeliMaaliehappü dito Am Hvpotbeekh pandbr 4 C ult M i dor Voratsal aelid a Gr Uypolheekb paodlir 8 Mmtnianiiarhe baak asitd Ked Il uidelmaalaeh ililo N W k P c Hyp 11 paiidhr 5 iUtt Hypotbeekb panitbr 8 l tr Hypnbeekb dit 3V Oost Oo l llin buik awl RusL Ilyp thaiekbank paiidb 4Vt AnaaiKA l ut tiyputh pAiidb 6 18 I ICazw L i I r L eu eert 6 Nan Holl IJ 9paor Mü aaal Mij lot Ekpl r Si S w aauJ Nel led j paorwegm aand Noil Zui l Afr Spm aa id dilo dilo dito HVI dito 6 lTlus iiioi rwl l88 UI A Kob 8 Znid Iul fiim k H oM 8 PoLSN Waraohau eeut Q amid 4 RlJai f r Ru a p tü obl 4VtBaltiai ha dilo aaod Kaatowa dilo aaiid Iwaog Dooihr i iU aatil Knrak b Aio r t p kap obl 4 dito dito oblig 4 87 4 l V lis 10 1061 106 10 104 IH 118 81 113 Aitsaua r eal IV Sp Mij oM O Ue k v oith W pr i v tand d lodito V u IVi r old 7 I en erV R u Or 8pni vrt v a lllinoia etilral obl in goud 4 l aaisv kVaabiillGerl a ad Meiico N Spw Mij Ie hvp Mt a K anaaa t 4pct pr aaud N tork lnlatiotWeal aBnd dilo l eno tibio oblig 6 Oregon Calif lahyp injtauil 6 8l l aul Mina i Uanil obl 7 Un I ao lloordlgii oblig dito dilo Mnc l ol Uhyp ülll llAHiua an Bouth ert vaanu Va U K 1I kNa leb d e O Amaterd Oinnibua Mü aend Rotleid Tramuog MaaU aaad Nro blad Anmerdam aand 8 Sud Uoilerdam aan 3 BtLOie Jud Antwerpen l i Jl u V Stad Hruaael 1886 1 lloNO Thsili Regullr aaell h OoaTlNS Staalab oumg 1860 5 K K Goal V Ir 1880 8 Sraxit Ud Madrid 8 1H 8 Nta Ver Bei Mvp Spobl oen ADVERTBNTIEN PEP PBO T gtm AAl Olllill Bjj vonnis der Arrondiaaementi Kecbtbank te liotterdam dd 81 Uei 1807 bjj verstak geweien is tusschen JANNIQJE VKHBOOH wonende te Bodtijrmm m haar man PIETEU BOULOGNE wonende te Jouch ten verzoeke van eerstgenoemde uitgesproten de êeheüHng van tafel n bed De Procureur van de verzoekster Mr M M SCHIM van uaa l OEFF Adtocaat Procnrenr C oMta A4 BKSTK IKG De Heer H BOUMANS ta Gmda wenecht tian te betteden op DONDBRDAQ 2 SEPTEMBER 1897 des voormiddags te tl uren in het lokaal van de H K Leetvereentging te Oouda Het bouwen van een StooniWaschinrichting met Uitschiet schieten Ucrgachuren een Woonhuis en verdere daar mede in verband staande erken Bestek met drie Teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd Lokaal en zijn van af DINSDAG 24 AUO ik 250 per stel verkrggbaar bg 0 A VERZIJL Boekdrnkktr U Gouda De aanwgzing op het terrein wgk Q No 96 aan den Kattensingel den 81 AUO 1897 dei lyoorm te U uren Inliohtiogen worden verstrekt door C P W DËSSINU Architect te Gouda t