Goudsche Courant, maandag 23 augustus 1897

Maandag 2S Augustus J807 36ste Jaargang No T356 m mfM mum Nieuws en Advertentieblad tbor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant gescliiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijlte Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advcrtentiën tot 1 uur des midd Door ziekte der tègengenwoordige Toor direct gevraagd een DAGMEISJE niót beneden 15 jaar MARKT A 92 ELEmOMOTOmSCBnAlBALSBWDJES W rriG OEDEPONBERO BU bet irebrulk daarvan geschiedt het tanden krHgeu der Kinderen ZDMDGU DE mWSlf l UN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de by mü ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten van de Electroaiotofische Tandhalsbandjes niet echt zfln Hk Mm lette op den naam van dm Fabrikant iWat t HOLTZ Wordt tanoo toegeionden alleen na ontvangst Tan postzegel ad 95 cent door KOBEaTHüLTZ Umegen Wederverkoopera gevraagd Stedelpe Ga sfa1 riek te GOUDA De prijs van het gas is 6 cent per M en Yoor Kooktoestellen of Motoren 4 Onder zekere loorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter rSe leiding achter den gasmetor Voor 3 en 5 liohtgosuieters bedraagt de haar 10 cent per maand Bewoneés Tan perceelen Tan ten hoogste 2 25 pfr week kunnen wekel ks afrekenen en Tan dè fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling Tan eenige centen per week inhuur bekomen FEAirSCHE STOOMVEEVEEIJ BN I Chemische WasscheriJ VAN II OL i lirVIIEIMEÜ 19 KriiMcade Botterdam öebreTeteurJ door Z M den Koning der Belgen Hoofddepdt voor ÖODDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en TerTen Tan alle Ueeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting TOor het stoom n va pln emantels T eren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden naar de aieawste en laatste methode geTerfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverid worden onsohedelflk TOor de gezondheid en Talgena staal bewerkt Openbaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Kosleiooze en liewaarscliolen D COMMISSIE Tan TOEZICHT op het LAGER 0NDEEW1 IS alhier maakt bekend dat de InsclirUving van Leerlingen wier plaatsing men met den October 1897 op een der bo Ten genoemde scbolen verlangf geschieden za in de schooilokalen op DINSDAG 24 AUGUSTUS 1897 des namidd 8 ten Tjjf unr Voor Terdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbiljetten Namens de Commissie De Secretaris J H VAN DER VOORT Qouda 10 AugnstuB 1897 UTni 18 da bestti inwruvin tegen Ji hi Rheumatiek Lenaenpynen kortou K iBD van al Mei wri Wat Isiutlietlnlllimiaiiitawendeiitegei ZZlSjMpün Hoofdpqn Q VerkoDdhaM 7 Anker Pain Expeller yg X moet dw ateeda in ieder baJBgezin d gg Anker Pain Expeller Filji BO Dent 7IS oeat en f 2i ie llax b Veor den la da maaste Apothekon en r Ai Biolitar Co ta Rottardun T t GOUDA bii A WOLFF Markt AI44b ei DE IjAAT ei VAN SON apotheker Markt é i AnkerPain Expeller BEKROOND MET GOODEN MEDAILLE KRMPELIEN k HOLM S Qiiina Laroche BH Slaalli iKlende dulna Laroehe ia de meest hrachtiffe en verHterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnen en bnibBnlandsche Oeneeaheerea Verkrggbaar m ftesschen i ƒ 1 90 en ƒ 1 00 CI6ARETTEN TEGEN ASTHIA De inademing van deu rook dezer Gigaretten geeft den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cepta Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Hoest en r r roucfA 2 oplossend en verz achtend Frya per flescbje 20 Cent KKAfiFBLiBN ÜOLU Hofleveranciers Dtrpót te Gouda bg den Heer A H ItEEPB Apotheker en bij de meeste Apothekers ea Drogisten verkrygbaar Een Mare Scliat TOor de ongelukkige klaohtoffers der ZeUbeTlekking Oname n gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBFAVAItlMi Hollandsche nitgaTC met 27 aib Ptns 2 gulden Ieder die aan de Terschrikkelgke geTolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks duiz nd van een zekeren dood Te Terkrflgen fcfl het Ver lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tan het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Pü IKE OUDE SCHIEDAMMEH GENEVEE Jferfei NIGHTCAP Verkrygbaar bg PEETER8 Jz Als bewija van ecfathoid is CBoliet en kurk steeds Toorsieo ran den aaam der Firma P HOPPE Van eene le Terlng over gcMeven 2000 stuks toogenaamde Lepr Paarto öBtas j wordan wegens kleina fouten nietluUt volgena model uitgevoerd fAnden tot den Hpotprtjs van a 7S por htuk reolitstreekB HH Livndh H werB oTiB uitvk □ o h t Deze DIKKE TervIUtbnr Weken lyn warm aU een PeU ca lAO x ïuij cM groiit fdu het Ptiard geheel bedekkend duiikerlirnin met benHAide randen en vtin 3 breede fltreepen vnoraien Kleine vODiTUll Engelsehe Sport Dubbel Paarden Dekens OranJekl nr gr o i i 0x O benanid mat i prtiohtige breede treepen voorneu bieden wij wegene teer gflTinge lElecbta door mannen vnn het vak bemerkbiu fonten fc 4 P stuk ftan werkelijke waarde AÏH BeaUUingen te lenden met dmAeU k adicB tegen vooruitbatollng of rembonre aan Terzeudhuis Merkunr Command it Maatacliappy e tichnliert € o Amatvrdatm N Z Voorbargwal 368 StoUwerck sclie Borstbonbons gefabriceerd na Tüomohrift van den kon UniTersiteita Prof Gohm Hofrad Dr Harleai Bonn hebbeo sedert 60 Jaren als verzachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van wanne en koude lucht is t bijzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele palqee 4 25 ceft Alom verkrijgbaar Güoda Brut tm A BRINKMAN It ZOON Te huur ofte koop aangebode i om terstond te aanvaarden HËERËPÜS mei Tll staande aan den KA1TEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids berattende DAMES en EINDEBMOOES bencTens HANDWBRKPArKONSN IMT IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder n tektt n arte platen motiekroniek feuUletoM enz enz Ie Uitgave zonder gekl pUten mat 8 sn patr en 3 groote gekmpta pair Per U ara fliii p poit 1 46 Ze t als do Ie uitg met daareiibovon 6 gekleurde platen f 1 7B 1 90 9e g U g K 12gdkl pl en 1 bijz gebo p bij botfieno t li SO S AO e g H 3e bü hel 6fl no 1 gekn patr n ktjU7 e n 18e u een gekleurd Iraaia handwerkpatroon 8 8 20 PBOEFfiUMlUR m PROSPECTOS ALOM Ü ïï Jï l Het groote aantal zenuwkwalen van zeno ftaoof lpijn af tot de voerargaandekenteekenen van apoplexie h n ab roirt toe trotiMTMnog Bteeda alle middelen door de medische wetenBchap aangeweiid Sent aan d n nleavm t d kontd eer tod dat EiJ door het gebmlk maken van den eenvondinten weg namelUk langs dé hnld MMphyalotogiiiohe ontdekking gedaan heeft die na honderde pro emingeu thana over de hwlemnldverbreidw en tejrwjl zyrn weteneohappelijke kringen de hoogratebelangitBlllng wekt tovuueeDSweldaad blijkt tp eijn voor de aan rennwkwalen lijdende menachheld Dece geneeairilM uitreronden door den geweien Ofader yan Geaondhelt Dr Eoman WeiBamann te VUihofen en benut op deon derrioding opgedaan in eene bO Jarlge praktijk Door wnaaelilaB van het koofd eeaMMBlper ilac wordtm daartoe geaeblkte atelTen door de bnld onmiddellijk aan het aeanw eatel medecedeeld Het deu geneeawijiie werden werkelUk ohittereude reanltaten verluMea f en zij maakte looveel opgang dat van een door den citviuder reiohnren werkje s OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hart voorkemliig en ginailng tal van getnlKiohriften van taooggeptaatate geneeaktmdlgen onder wt n da polykiInTak te Parlji rue ouB ont tO SulnDraber mad dr prafetleeiread BenïtaJieer Min hét krank r profauoF ilnnlgan aeatlaht de Charenton Santtlitirath Dr Cohn te Stettin Bfoatmann mtd dr arrend arti teJUhllngen Dr p Forattler geneeiheer dlreoteMr van het hoipltaal ta Agen Gihelmrath Dr SobertHg kaateel flutinfali 8ad Emi Dariei med dr oeneeihaBr dlreoteur der Balvaao therapeuHiobB larlohHag voor leniiwHJdera ta Pari l rue St Honoré 334 Cotiiul van Aicbenbaoh med df te OorfU Dr Buabaoh arrend arta da Zlrknlti Obaritabicrzj Jeotil med dr te Weenen Or C Bongavel te La Farrlira Eura lid van din Ceniflll Central d hyalina ft de Santé In Frankrl k en vele anderen Aan allen wier aennwcestel meer of minder nanvedaan fa df aan aoKenaNnide ceiiawaehtlKheld lUden waarvan de kenteekenen zijn ohroniiebe hoanpljn mliralna iDliBlB hoofdpijn bloadandrang groote prlkkstbaarheld gnjaagdheid lapelDo held llobamatijke onruat en onbabagelljfca tee tanii verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan de gavolgen daarvan Eooalfl verlammingen onvermogen tot apreken iwar tongval moalell k likken etijfhald der gavloMan met voort binnen korten tlfd reeds de Slle dmk versohenen In Dit boekje bevat niet alleeB Tor bet groote publiek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede leifaia wanhopige gevallen verkregen nitwerking maar ook vindt men daarin wetenecbappelllke verhniideiingen uit de mediaehe binden die aan deze geneeBwiJze gewijd illn zoomede anotarift van nohriftenvan hooggeplaatste geneeakimdigen onder welker Éénlire meri dr profaei durende pijn plaatielljke zwakte verzwakking van gehaugan enk n zlj die reeda onajHF geneeakandlge behandeling geweest zijn maar door de bekende mie g frtr ten Biotte zij die vreea jreToelen voer beroerte en daartoe redea bebben wegen vernahljneelen ala iloh aanhoudend angitlg voelen verdoowina In hat hoofd hoefldiiljn net dHliellgneld u i n n j j i i j mi agian ig ontbonding enenkoadwaterknnr wrijven eleftriaeoren ntoomlooi of zeebadeitgeen genezing of leiüring ïüinner kwaal gevonden hebnen en ten slotte zij die vreea jreToelen voer beroerte en daartoe redea bebben wegena iner kn redea bi Bljn m lllkkerlnDen en donker wordsn voor ds oogen drukkends pijn onder hflt veorhoafd aulilng In da ooren hit voe en van krleballng In an bet alapan van tienden sn voeten aan ai deze drie oategoriSs van aonnwlUdera alB ook aan jonge melijei lijdende aan bleakiuont an kraobtelooahald ook an gezonde lelfi aan Jenga perionen die veel met hat hoofd tkerksn en geestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zirli het hoven vermelde wei kje aan te aclaffen hetwelk op aanvrage koitaleoe en anoo ve zonden wordt door AiiiAterdnm door ffl CI RBAIV A Co Helllgeweg Vi Hotterdain F E van NAKTRK KOLFF Apotheker Korte Hoofateeg 1 Utrecht liOtinV A PORTOTV Oadegraoht biJ de Oaardbrng F 81 Up de ioneste hygiennisrh me iainiile tontoonetelUug is do l i Welsaniann sche Qeaeeiwljze door Ueflisihe JnilJ met ot Kllvt reu Hednille b kraand t Kegelbaan Harmonie = Ha =Ba B a Vrjje Baan Wedstryil Praeliüse prijzen J J WOÜEESBSSS i i Ï C Patent H Stollen WorniinQ h en rninim hti Aitlm uhMiim wnihloaen Naihahmuiiiien I Uut ktufe ilMher unatre ulelu M harfen H SfolUn nap ton an diraot Oder In tolchan Elienliandluniaa k 4êim o i r PItikti full nibmlihtnifj iiuiihlnlt tt S Pr iiMUtm and Zeugniue i tUt and ha uifdeVïctoriaJBronteQberlahnsfeinIgfEms Tafeldrank Vaph£ onwklykef ui s derjfeder anden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 Oppositie vosren Het voeren Tan oppositie is een mooi werk Het Toeren Tan oppositie kan een Truchtbaar Tirerk zijn Het hangt er maar van af door wie en hóe het geschiedt Ook is oppositie niet overal aan bare plaats en in een gemeenteraad in geen geTal De gebeele gemeentelijke bestuursinrichting leTert daarvoor hetbewgs zoodra we die vergelijken met de bestuursinrichting voor het land Waar sprake is van Terkiezingen voor de Wetgevende Vergadering van het land daar ia niet wel een ander criterium mogelijk dan dat van der candidaten beginselen die zij en hunne kiezers bij de wetgeving willen waarnaar zij het staatsbestuur willen hebben ingericht De wetgever heeft wel niet vastgesteld dat de geest waarin de kiezers uitspraak hebben gedaan overwegend z l wezen zoowel bij de benoeming van eene nieuwe Regeering door de Kroon als bij het antwoord op de vraag of een eenmaal op het kussen zittend bewindsman regeeringspersoon kan blijven of niet maar de richting waarin zich de meerderheid beweegt legt bij het doen der keuze toch veel gewicht in de schaal Is dus bij eene verkiezing de oppositiepartij uit de vorige regeeringsperiode meerderheid geworden dan treedt de vorige Regeering af om plaats te maken voor eene Regeering van mannen wier denkbeelden overeenkomen met derieuwe meerderheid En blijkt een daad van beteekenis b v de indiening van een belangrijk wetsontwerp niet de goedkeuring der Vertegenwoordiging te kunnen erlangen dan stelt de minister van wiens departement dat wetsontwerp is uitgegaan zijn portefeuille ter beschikking van de kroon Verplicht is hij daartoe niet maar aanblijven zou hem machteloos maken Betreft de materie van het wetsontwerp eene regeling eene toepassing van beginselen waarvoor het geheele Kabinet de verantwoordelijkheid op zich neemt dan zijn twee wegen mogelijk De ministers zich op dat punt FEVILLETOX Een groot beswaar tegen eeuige meerdere rerbroederiug met ngne tijdelijke kameradea was hun taal Hat meeat stond bem die tegen in den mond Tan baas Eoap zelf Deo baas z jd doopnaaragenoot altbans wat da afleiding aangaat moobt liü manr volstrekt niet lijden Klaas was bjj lange na niet dom at was hij stug en plomp integendeel Nico hield hem vooi stuw Klaas had stil en kortaf bIb hy doorgaans was af en toe geestigheden die Nioo niet begreep Juist dat kon de jongen niet verdragen in iemand dien by in beschaving eoo verre zijn mindere achtte en nu wreekte bij zich dnor hem te verdenken van allerlei geniepigheid en kwade trouw die inderdaad zoo vor niet gingen In Uaap a mond scheen hem de Noordhollandsobo tongval met al z n op geheimzinnig verse idlenden toon uitgesproken jnou s en boor s en irwat zon et s een dioventaal expres gemaakt om lederen oniogewgde te verraden en te verkoopen Wanneem de baas knipoogend en jnet nadruk aan eon buur die poxa een kopje kwam vertelde dat op een of ander een vuile cent wonnen was dan verbeeldde onze A miterdamacha volontair zioh dat het verhaal de ergerlijkste opliofatery gold en wanneer hg den boer dit of dat hoorde varvloeken of vfrwsnuhoD dto vatte T homogeen verklarende kunnen dan collectief hunne ontslag aanvrage indienen in wolk geval de Kroon die ontslag aanvrage niet eens altijd aanneemt of wel zij kunnen vertrouwende op de uitspraak der kiezers de Kroon adviseeren de Kamer te ontbinden Geen dezer gebruiken zijn gangbaar ten aanzien der plaatselijke regeering Blijken het optreden en de zienswijze van een burgemeester heelemaal niet to strooken met de wenschen van een Riad dan kan de burgemeester zijn ontslag aanvragen en zal hem dat ook worden gegeven Maar het geval is bijna ondenkbaar daar voorstellen aan den Raad altijd uitgaan van het college van B en W Ontmoet de burgemeester dus in alles verzet bij den Raad dan zal hij dut verzet ook hebben ontmoet bij de Wethouders die door den Raad gekozen zijn en daar de wethouders altijd de meerderheid in het Dag Bestuur vormen zal het den Burgemeester veelal niet gelukken zijn zin door te drijven Evenwel als man van belnid zal hij uit zichzelf reeds zijn zin niet trachten door te drijven Wam zijn de wethouders moreel tegen hem opgewassen dan zal hem dat vergoefsohe moeite zijn en heeft hij een groot geestelijk overwicht over hen dan zal hu 1 dat overwicht op den duur te zwaar drukken en zullen zij eenvoudig hun mandaat neerleggen Het geval kan zich dan voordoen dat niemand uit den Raad te vinden is om eene plaats als wethouder te vervullen De burgemeester is dan gedwongen heen te gaan daar hier geen beroep op de kiezers openstaat En doet zich het geval voor dat de wethouders tegenover de overige raadsleden met den burgemeester steeds eenstemmig zijn ook dan zal niets tot uitvoering kunnen komen en zal het conflict dus eindigen met wijzigingen in het Dag Bestuur hetzij langs welken weg maar nooit met geforceerde wijziging van den Raad wam deze is niet te ontbinden Alles komt echter hierop neer dat een voortdurende strijd tussohen het Dag Bestuur eenerzijds en de Raad anderzijds bijna onmogelijk is en dan ook slechts hoogst zelden voorkomt De meerdere of hg dat altijd in den ernstigsten zin op Onder de andere gezichten waren er verscheiden die hem niet zulk een weerzin inboezemden maar hij verkeerde voortdurend in het onaanE enaam besef een mikpunt voor bun spotternijen te wei n Het best nog schoot hij op met de vrouw dee huizee Zg was de eenige op de boerderij aan wie hij eich niet ontzag nu en dan te vragen wat bg niet wist of bfgreep jyWel vriend vroeg hem den eereten Zondag een haereboer die van het doel van Nico s komst gehoord had ken je t ond rsobeid al tusschen een zoetemelkscheen een karnemelksohe koeP Üe arme jongen blooide tot over de ooren half uit toorn half uit schaamte Hij was zijn zaak niet genoeg meester om behoorlijk van zich af te spreken in antwoord op die onheusehe plagerg Hg wist werkelijk niet recht wat hg te denken had van tenoemd onderscheid al voedde hg een sterk rermoeden dat het alleen bestond in den eeet vau meedoogenloozo grappen maker Het duurde dan ook niet lang of onder leiding van vrouw Raap met meeatei Luiken als vraagbaak op den achtergrond had hij zich vrg wel op de hoogte gebracht van do hoofdwaarheden van veeteelt en zuivelbereidiug Hij wist ten naaatebij op welke leeftijd een kalf tot de waardigheid van faokkoting opklimt on hoe lang een vaars een vaars blijft met welk doel een NoordHoltandsche bo r in het najaar een stal met jong vee opzet en welke melkheeston h t meest op prgs worden gestold Hg had wel gaarne willen melken maar dat werd hem niet toegaata n bij moest zich tevreden stellen met de belofte van bij zomerdag die kunst eerst op eene geit te mogen uitoefenen Mteder Baap betaigde weldra dat ig al fgioot vaa mindere instemming dio het beleid der gemeentelijke overheid bij den Raad ondervindt is niet de toetssteen voor het antwoord op de vraag of die overheid in haar optreden wel de gevoelens uitdrukt van de meerderheid der ingezetenen Die vraag is ten aanzien van het Dag Bestuur eener gemeente feitelijk onbestaanbaar daar B en W met den Raad gezamenlijk regeeren althans geroepen zijn gezamenlijk te legeeren Van eene oppositie in de eigenlijke beteekenis kan dus in een gemeenteraad geen sprake zijn daar de vergadering als geheel het stedelijk regoermgslichaam vormt Er kan slechts sprake zijn van eene minderheid en eene meerderheid telkens ten opzichte van een Ie behandelen zaak afzoiidtrlijk Waar een goede geest voorzit en waar eene zuiver wettelijke vervulling van het verkregen mandaat steeds richtsnoer is daar kan van eene vaste meerderheid en minderheid geen sprake zijn Hoe is het in dat opzicht in onzen gemeenteraad gesteld Hier heeft zich en het kan niet anders zijn dan tot schade der gemeentebelangen wel eene oppositie als zoodanfg gevormd Bijna altijd vormen dezelfde leden de minderheid en dat is een bedenkelijk verschijnsel Toonen zij nog langer het gevaar dat daarin liggen kan zelf niet te zien dan is het de plicht van alle ingezetenen daarop te letten en die stremming voor de bevordering van het algemeen belang te breken Welken plicht heeft de minderheid ondanks allo verschil van gevoelen toch steeds in de raadszaal ter vervulling Deze mede te werken tot het nemen van besluiten in den geest der wetten waarvan de voorstellen tot die besluiten de uitvloeisels zijn Dat is in onzen raad dikwijls het geval niet Wij herinneren alleen aan de geschiedenis die reeds is afgespeeld met de 2e openbare burgerschool voor jongens En nog andere gevallen zijn daar als bewijzen dat de oppositie meermalen zoover gaat van te ageeren tegen de wet en niet het vermogen heeft in zooverre zichzelf te blijven dat men zich weet neer te leggen bij een gevallen besluit Wij zeggen nietzich hem gmg houwen zg waardeerde hem als een gewillig handlanger die nooit weigerde haar iets te balen of iets na te dragen mits er mear wat bij te kijken of te leeren viel en die halve uren lang geduldig naar haar kon staan luisteren ati zg de kazen keerde on onderwijl vertelde hoe nbegrootelgk het was v tn zeker roodbont koetje dat olkon zomer weken lang drie volle emmers melk gnf over eonen molshoop was gestruikeld een p ot had gebroken en afgemaakt had moeten worden Het keezen gaf niet veel bij winterdag maar de weinige kaasjes die er gemaakt werden eischten even goed hunne zorgen als de velen in Juni Als moeder Raap in haar kraakzindelgk heiligdom d grondstof hanteerde en met een kenstersoog de juisie maat van stremsel of in een later stadiim van bewerking de juiste maat van kleursel ingoot als zg de wei uitkneedde en de kaasstof met kracht in een kop persite en als daarna die kaasstof scbgobaar reeds zoo smedig tot één lichiam geworden plotseling en onverwachts onder hare vaardige handen weder ie een rulle kruiraelige massa veranderde die bg vernieuwde knediog den lekkeren portel opleverde dan ttond haar trawant vol aandacht die overgangen aan te staren te vergeefs beproevend het wonder van do kaaswordinjï gebeo te doorgronden Wel Het zg het hem niet aau tnliobting en opbelileringeü ontbreken maar die waren hem noch diep nooh duidelgk genoeg en doorgaans liep het gesprek uit op een nxieve vraag van zijne zgde bgvnorbeeld of zulke kazen nn mettertijd vanzelf zoo helderrood werden als hij se vaak te Ama erdam gezien had of waarom er juist een kalfsmaag noodig was om leb ta ber idoQ zelf te blijven want het zijn anti revolutionairen eene qualificatie die hun qua raadsleden misstaat die aldus revolutionair zich toonen Ja men legt zich neer bij wat besloten is maar onder voortdurend protest En wanneer straks misschien zal waar Blijken wat men hoort verluiden n l dat de oppositie zwanger gaat van het denkbeeld om een voorstel in te dienen tot eene monsterachtige verhooging van het schoolgeld aan de 2e openbare burgerschool voor jongens dan zal men daarin wij beweren niet wij redeneeren slechts in afwachting van wat komen zal een nieuw bewijs zijn dat antirevolutionaire raadsleden hun antirevolulionair karakter toonen door een voorstel dat nief in den vorm maar in de bedoeling slechts heeten kan verzet tegen eene beslissing van Ged St verzet zelfs tegen een beslissing van de Kroon die beiden hunne uitspraken steunden op eene toepassing der wet op het lag ond in den geest dier wet Waar blijven dio hoeren met hun eerbied voor het gezag dat volgens hunne antirevolutionaire begrippen van God gegeven is En zonder dat alles de minderheid in onze Raad toont zich dikwijls de partij van opzettelijk verzet En lukt hun dat niet daadwerkelijk eene voldoening geven zij zich in de wijze van debatteeren Willen zij dio deze mannen hebben afgevaardigd hun mandatarissen goed leeren kennen wij radon hen aan siet alleen het verslag der raadszittingen te lezen maar de raadszittingen zelf bij te wonen Zij kunnen dan getuige zijn van de animositeit waaraan zij bij voortduring in woord in toon in houding uiting geven Niet allen inzonderheid echter de partijmannen bij uitnemendheid Leert hen kennen kiezers door hen te zien en te hoeren Ijeert hen kennen maar dat gaat niet in één keer hen leeren kennen is hen niet meer willen Wilt ge nog één sprekend staaltje dat zij eene partij dienen en niet hun eenig doelwit is het gemeentebelang d i uw belang Herinnert u dan het hoogver waten schrijven van voor eenige weken in de Standaard om voor hot oogenblik Het karnen bestudeerde bg ten huize van een van de arbeiders Daar nam bg eenmaal op zich zelf te karnen maar toen viel het hem tegen dat dit werk zoo langzaam ging Eensdeels was bet hem onbegrgpelgk dat alleen door dit op fq noorslaan van den karnstok do boter zich zou af oheiden anderdeels keek hg bg iedere tien slagen of de zaak nog niet vorderde m had hg al zijn geduld noodig om trouw minstens een uur aohtere n op zijn poat te blijven Daarna het hg t zioh aanleunen dnt men hem afloste t ginfr moL de kou nmt vlu troostte men bom en goot nog wat warm water bij Kn weldra vormde zich het gele l ngje op de oppervlakte en Nico bleef staao kgken hoe die or iverd afgenomen en daarna gowasBcHen gehaard en gezouten t Ging alles nog geheel toe op de oud ouderwetsche manier van Scbwarze Do Lavallo of hunne voorloopers wist destijds ui West Fiiesland nog geen boor als Klaas Raap mee te praten hg had eens een klokje hooren luiden f an een toestel waarmee men zoete melk kon karnen maar hij achtte dit eene even olizinnige aardigheid als die van de zoute en do karnemolksche koeien zelve Do vrouw braV daarmede haar hoofd nog tuinder dan haar man zg voorspelde Nico slechts den tgd waarop bet eerste kalf zou geboren jlvorden beloofde dan op biestkot ken te zullen traktoeren en verteldo hoo het met de keezeo eigenlijk alleen op het zouten eu bet fWeteren aankwam en boe haar man d rom da hoogste markt maakte omdat tij dat zoo gerogeM zelve naliep M fifi rervoigJ