Goudsche Courant, maandag 23 augustus 1897

zyn hel bewind neder te leggen Het bestaan van het geheele kabinet hangt af van de eensgezindheid der leden want het zal toch een harden stü atrydon hebben Sagasta voegde er b£L Ik wacht zotfder Bnig ongeduld do komende dingen af tk bK gereed ala bet tand eu de kroon myn dieosteo noodig hebben Zonder eenige aarzeling zal ik beroii zyn myn rust op te offeraiL Wy zulleu ona programma mot krach iverdedigeD Wy jollen hervormingen infoei Mi op Cuba en er dp watten van kracht verjmtreo die nog aifit zyn toegepast Daardoo f pulleu wy de hervormingen zoo uitgebreid ogelijk kunnen maken Sagasta eiudigde j l et zijn volle vertrouwen beleid van da Regentes begint ts erkenneti dat Indië bezorgdheid inboeonbeilapelleode beteeAfridea is opg istaao daar orer Engeland Isge eeHt anficbflo oorlog den Khyheeft bezet Omtrent de en plaatsen in de tele0 het volgende worden waarheen de Afridia oprukken ligt aand jlnond van den Khjber paa acht of tien myleoW Pesjauer De Af idia bewonen de bergenTt o Zqiden eu ten Westen van deze plaats no worÉen ten Noo en begrensd door den ni der kobmdDij8 ¥ie nog matig zyu obl ép Vele Afriüs d enen in de Britsche gele s a Da Orak aig zyn een mnchtïge atam tefjif stsh ao Kohat en tellen ongeveer 2ÖM W atilydbare l anriteto De SamaaabeavalenlMj n a tlaodjU r iran iSzai a van we ae e deel zich by en ianfrIootF pnFort Koclhart ttai iriof da vodruitg schfven l poateo zieh j moeteh löpj Beurs van Amsterdam I op të Oera iiin g ïiSja foed ifijrt dst fjl 1 woi mi t voljMi I AaogevaDgeD 1 Mei TUd vao Greenwich Zomerdlenst 1897 G0UD4 B0TTEBDAM 1 84 8 48 8 67 4 58 Uirecle SpourwcgvcrblDdlngeu Diet tiOUUA 7 81 9 80 9 87 9 4 10 11 11 18 9 40 9 4710 18 10 80 11 88 7 86 8 8 40 9 88 7 60 6 85 1 J8 4 4 16 6 10 HOTTIRDA M G 0 U D A 7 46 sas 9 00 9 47 lO lS QOUDA DEN HiAG Souda ZeTaDhuizaB Moerkapelle Zoetanneer Zegw ard Voorburg s Hage O 7 8U 80 9 17 9 84 10 14 11 15 18 16 18 88 1 87 8 45 4 49 6 85 6 64 8 11 7 34 7 49 d SS 8 54 9 64 10 8 11 16 ÏM 7 488 4 18 40 i 8 01 ZA7 68S 61 18 51 8 18 T 07 9 08 1 05 8 86 DEN H AAB Haga 6 46 7 80 7 48 8 85 9 46 10 1111 87 18 881 85 8 44 8 40 4 05 4 88 6 80 6 18 7 18 7 56 88 1 98 Voorb 6 68 10 17 1 4 4 8 IJ Z Z gw6 6 10 88 1 56 4 68 6 Z8T M 6 17 10 48 8 06 ja 7 48 8 8S 10 1010 38 Oouda 6 88 7 60 aas 9 08 10 1610 6411 67 18 508 17 8 14 4 08 4 88 16 6 6 60 7 4 D T K E O H T B O ü D A j jq 54 J r ht 6 88 7 46 8 49 9 8010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 664 48 6 8 6 6 7 6 J JJ 1 Woerdaa 6 58 8 06 10 88 11 66 4 16 7 1 J J Oudawatat 7 07 8 14 10 46 J 4 io 07 7 998 98 9 49 10 84 Gouda 7 98 8 87 9 81 9 68 10 69 11 10 18 11 1 S8 8 46 4 87 5 90 6 07 7 A 90 l DA UTEEOHT Uoada 5 80 6 87 7 56 8 81 tTT 10 19 10 57 18 00 11 8 8 80 8 17 4 86 6 05 Oudaw 5 46 6 64 11 4 8 87 Woardaa5 58 7 3 8 18 11J88 8 46 Otoaakt 6 13 7 88 8 88 0 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 85 3 08 6 65 8 16 10 17 10 86 1 10 10 8 8 34 6 84 7 16 8 48 10 41 8 60 06 4 7 89 8 69 11 18 11 18 AMSTIRDAM OOÜDA 8 16 9 08 IMI a M M U U1MI M G O n U A STERDAM 48 10 7 18 10 4 U p 6 0 7 1 8 86 10 0 l t 1 18 8 88 lO K 10 17 10 8 11 41 ander geschrgt van gelijke of nog minder gehalte niet op te halen Een schrijven dat geen andere inhoud had dan de liberalen zijn neergesmakt de antirevolutionairen hebben t overwonnen oen schrijven waarvan de lezing geen twijfel liet omtrent het antwoord op de vraag van welke zijde het kwam Wilt gij eene eerlijke gezonde behandeling der zaken afgescheiden van alle persoonlijke bedoelingen en elk partijbelang let dan op zulke teekenen en zulke uitingen en neemt de mannen aan wier gij uw vertrouwen hebt geschonken waar in de uitoefening van hun publiek ambt BINNENLAND GOUDA 21 Augustua 1897 By bet notarieel Btaatsexameti is o a gealasgd da heer M G Bon alhier BioneD kort zal aan bh leden der Sociëteit Ons GeDoegeD de ioteekeolgst wordeo aaogeboden voor zes TooneetToorstelliogeQ door de Vereeoigde Rotterdamsche Tooneolisten te Rotterdam directie Le Graa Haapets in deien wioter te guTeo De datums der TooriUlliDgen sga foarloopiK Taatgestetd op de volgende dagen Donderdajteo 14 October 18 November 9 Decemberf 6 Januari 3 Februari eo 3 Maart Coopona toegangsbewya voor H H Leden hauue Dames en Kinderen i 0 90 De Tolgeode bepalingen eün vaitgeateld H H Leden kunnen oor elk aantal ottrersohillig welk Inteekeoen doch voor niet min der dan zes De ooupooa zyn alteen geldig als toegangsbewya voor B H Leden bunne Dames of Kinderen dne niet geldig voor NietLedea De conpons zgn geldig voor de zea abonoemeota voorstallingenf onverschillig welke cou pons alleen geven bet recht om deel te nemen aan de loting voor de te beaprekeii plaatsen op den dag de vooratelliog vooraf aaud daar dan alechta op vertoon van conpons besproken kan worden Bovendien genieten de inteekenaren het voorrecht dat voor zoover de voorraad strekt alleen voor hen hunne Damea en Kiuderen coupons a f 1 te verkrygen zgo by dec Commi sari der Sociëteit den Heer C G van der Post Hoogstraat A no 125 eiken VToenadag vóór de voorstelling van des voormiddsga 10 tot des namiddaga 4 our uiterlyk Men kan z o coupons overdoen ann andere H H Leden der Sociëteit Wg bevelen de inteekeniug ten zeerste aan daar wy overtuigd zgo dat alles in het werk aal worden gesteld om de beste stukken van het repertoire hier te doen opvoeren Men schrift uit ZevenhaiKen De kiezera hebben op 17 Aug weinig geboor gegeven aan de oproeping voor de stemming ter vervulling au een plaita in de Tweede Kamer der Btaten Generaal Die zitting duurt tot den Sdeo Dinsdag in September In het geheel waren alhier 6 kiezers opgekomen van de 251 waarvan 4 stemmen op den heer H A Vsu der Velde en 2 op den bear Oornelissen waren uitgebracht Dit getal stemmen moest nu nog naar Delft worden gebracbt Als men weet dat Delft circa 4 our van onze gemeente is verwyderd dan kan men nagaan wat deze verkiezing aan de gemeente kost Daarby hebben 4 leden van hot stembureau zich van s ocbtends 8 tot s namiddaga 5 unr moeten vervelen terwyt de secretaris nog 251 biljetten muest adroeseeren Hadden de heeren uit Delft die den beer CornetiBs n candidsat stelden dit alles goed bedacbt dan zouden zq zich noiï wel eens beraden hebhen alvorens candidaat te etellen die hoogstens eene eon 8 35 8 48 8 49 9 66 9 C5 6 58 6 03 6 H 6 19 6 15 1 H 7 8S 7 8 7 48 7 S5 OawU r Hoordreoht Hieuvarïerk OnpeUa Battaidun 4 55 5 05 6 14 6 81 6 87 J 81 9JI ewda 16 BotterduD Gapelle Hisuwerkerk UoDidnolit Qoa4i maand zitting zon konnen nemen en waarachynlyk geen enkele vergadering zslbgffpnen Meu schryft uit Benschop dd 20 Aug By de jl Dinsdag gehouden nogrpderg door paren om pryzen van f 40 f BO f 20 an f 10 werd de late pry behaald door den heer G Van Zfilderen te Polabroek en mej A C Verbree te Büuschop de 2de door den heer J Lekkerke ker te Beugchop en mej W Zuidam te Gouda de 3Je door den beer A Snoek en mej E Oskam beiden te Bsnachop du 4de door den hier A Schep en mej A Schep beiden te Sohoonhoveo De op jl Dinsdag gebonden volkaspeUn bestonden uit ttokje loopn potaloan zakloopeu en tobbesteken voor de ve sobiilende wareo resp 149 5 11 eu 4 medediogera Uit Oudewater schryft men Bg aanplakbiljetten worden Ondewaters ingezetenen tegen 24 Augnstos a a opgeroepen ter benoeming eener teeUcommissie vour Let aanstaande kroningsfeest van onze geëerbiedigde Koningin Wy twyfelen niet of ome inwoners zullen in grooten getale opkomen om ait hun midden mannen te benoemen die op flinke wyze zullen trachten mee te werken tot waardige viering van voormeld heo yk feit door Oodewaters burgerij Giater voormiddag werd waarBchyb yk ten gevolge van hooibroei de boerfobofatede Java in nyk Steekt te Alpben a d R geheel door brand in asch gelegd De bewoner waa afwezig Aan het verslag van de Gemeente Gouda ontleecen wy nog het volgende GELDMIDDELEN Volgens de lantatc door Gedepoteerde Stuten afgestoten Rekeniug zgnde die over bet dienstjaar 1895 bedroegen de Ontvangsten f 392102 76 en de Uitgaven 349660 64 zoodat de rekening sloot met een voordeelig aaldo van 42442 11i GEMEENTE EIGENDOMMEN WER KEN EN INRICHTINGEN A Eigeodommeu niet bestemd voor den pobtieken dienst De bier bedoelde eigendommen verkeeren over het algemeen in voldoenden toestand Het onderhoud vorderde eene uitgaaf van i B06 76 waaronder begrepen is een bedrag van f 206 24 voor den aankoop van a terialen De Gemeente genoot aan inkomsten uit dezeeigendommen f 6823 31 B Eigendommen bestemd voor den pubÜeken dienat en openbare Gemeeote werken Aan de Zomerkade van het buitendyks aan Sohielands a Hoogen Zeedijk Relegen Exercitieterrein moesten in 1H96 wederom belangrgke herstellingen plaats hebben Het taaiste gedeelte van het buitentalud der kade werd over eene lengte van ongeveer 1000 M op de wgze als in de beide voorgaande jaren met het andere gedeelte ia geschied met klei opgezet en daarna met soiled ryaweik aan palen bevestigd bekleed waarover eene bestorting van grove puin De kroin werd mede op de vereischte hoogte en breedte gebracht terwyt de gaten in bet acbtertalud door instorting of afkalving ontstaan werden gestopt bygewerkt en met zoden belegd De kade verkeert thans in zoodanigen toestand dat zonder bnitengewone omatandigbeden in langen tyd geen gevaar voor doorbraak te dncbteu zal zgn Voor het onderhoud van het terrein met de zich daarop bevindende schietbaan werden dit jaar besteed f 931 09 aan materialen en aan arbeidsloonèn f 340 03 De Gemeente ontvangt van het Ryk voof bet gebruik van dit terrein ten dienste van het garnizoen eene aom van f 100 a jaars b Straten pleinen riolen en waterleidingen Voor het verleggen van 17344 92 M be UM 18 18 11 8 11 85 11 42 1 61 18 88 1S S6 18 88 18 89 11 46 18 66 9 58 10 1 10 89 10 86 10 48 10 4 11 54 18 06 10 06 10 16 10 87 11 85 11 60 strating is aau den aannemer van het onderboud der straten H Lamers alhier uitbetaald i 1907 94 of 11 centen per M Bovendienontving dere aannemer eene som van f420 23voor het nitvooren van geringe herstetliogeo 70oah het dicht makeo van kleine gaten kuilenen ilenkeu en bet opbreken der bestrating opde Markt ter gelegenheid vac de kermia alaanderszins waarvan de oppervlakte niet by vierkanten meter berekend kon morden benevens voor het opruimen van puin en sneeuw voor zoover zulks niet tot zyne verplichtingen behoorde Ten behoeve van het onderhoud der straten i i uitgegeven atQ materialen en werken in het openbaar aanbesteed f 7558 68 aan arbeidsloonèn en bet vervoer lan materialen 1371 67 Totaal t 8930 35 De exprestrein Amsterdam Brussel die Woensdagochtend te 9 04 het station s Her togeobosch verliet ia aan een groot gevaar ontsnapt by het passeeren van den spoorwegovergang aan den weg Warga s huize Loverschen molen De le baiter 3e reg veld artillerie trok aldaar de apoorbaam over terwyl er nog geeo afsluitboomfQ waren neergelaten en door de krommingen in de spoorlyn waarlangs zicb dicht houtgewaa bovindt geen trein zichtbaar was Toen het voorste stnk geschut zicb midden op de rails bevond viel plotseling zooder dat er eenige naarschuwiog werd vernomen een der beide neervatleude afsluitboomeu to sohea de beapanning De acbterryder hiervan had de tegenwoordigheid van geeat dezen boom terug omhoog te slingeren doch de laatste sloeg opnieuw met kracht neer tasachen het acbterspan en den voorwagen De kapitein battery coaimaodant het ernstig gevaar inziende terwgl hy den trein hoorde aansnellen kommandeerde als ééuig rednuddel Voorste atok voorwaartse barsten of buigen Door het krachtig vooroitrQ ken der bespanning werd hierop de afsluitboom verbrgzeld Enkele seconden later snorde de trein achter lan s het geschut heen Enkele oogenbtikken draleoa en een deraillemeot ware onvermgdelyk het gevolg gewee t Uit Markelo wordt van 18 Auguatas aan de Zw Gt gemeld Door den arbeider H Broers alhier werd Mnandagavond een zondflrlinge vondst gedaan Terwyl hg bezig was ia de byenschnor van zyu overbourman Boode naar een konyn te zoeken ontdekt hg daar n een hoek onder eanige byenkorven in zeer deerniswsardigen toestand zonder belder bewostzyn geheel uitgeput en totaal vervuild een meisje van ongeveer 20 jaren dat het laatst gediend bad by den landboower T Vosaebeld Voor ongeveer 14 dagen had zg gevraagd haar familie te Holten te mogen bezoeken doch was daar tot nu toe niet geweest en evenmin terogtiekeerd Het gerucht wil dat zg zich gedurende al dien tyd in die schuur zonde opgehouden en zich gevoed hebben met ooft en een stukje brood waarvan ook nog iets bg haar gevonden werd M iandagavond werd zy naar haar laatstso meester teruggebracht en kwam onder bebandeHog van dr Van Utenhove Gistermorgen II zg echter vervoerd naar de gemeeotezieken inrichting aar toestand is redelyk Men meldt ona uit den Haag 5 88 6 40 8 46 f 4 06 4 6 6 08 6 0 6 16 5 86 8 60 4 4 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 18 47 7 10 8 14 AniUrdiM C 81 7 1 Gistermiddag na afloop van de wedrennen te Cliogendaal zyn op den Leidscheuweg ter hoogte ran het Boschuek door den inspecte ir van politie voor het voerwezen die daar ter plaatse met een paar politie agenten dienst deed m t oog op bet drukke rytnigenverkeer twee personen aangebonden op aanwijzing van mr Z de G die hen beschuldigde op den renbaan zgn portefeuille inhoudende drie bankbiljetten van f25 en twee montbiljetten van f 10 te hebben ontrold De aangewezenen een Rotterdammer en een Belg waren chiqae gekleed hoewel laatstgenoemde zooalt later bleek geen tuk ondergoed aan het lijf had Beideo werdeo naar het commissariaat vtn politie aan de Nieuwe Haven gebracht waarheen ook de heer de Q zich begaf Bg onderzoek werden op den vreemdeling drie bankbiljetten van f25 en een muntbiljet van f 10 bevonden Dit geldswaaidig papier waa op gelgke wijze gevouwen als de aaoklager te voren had opgeven Beide aaogehundenen waren in het bezit van veel geld Voortoopig werden zg aau betbnreel in bewaring gesteld De Rotterdammer was ia de agentenwacbt geplaatst lo den afgeloopen nacht heeft bg echter weten ie ontsnappen toen de agenten van welke eenige bem moesten bewaken alle in zoele rust gedommeld Toen oqdekt werd dat de vogel gevlogen was werd dadelyk in de stad loowel als aan da stations naar den vlacbteling getocht maar tot oog toe is hij niet teruggevoodao De nachtwnkera die in stee van te waken in slaap waren gevallen zullen diaeipHaairworden gestraft i Door de politie te Wageningen is d band gelegd op een 10 jar gen knaap die een 13 jarigen tuinjongen welke met fruit vente een portemoonaie had ontrold inhoudende f 3 22 è Uit het verhoor bleek dat het niet de eerste maal was dat de knnap zicb aan een dergelijk feit schuldig maakte Voor eea maand ongeveer ontstal hy een school mak k er tj e een portemonnaietje De jonge bekende dat hg in de knnat werd onderwezen door zijn IS jarigeo broer Die broer had reeds vier portemonaiee weten machtig t worden wat ze slaten brachten de knapen aan moeder die de portemonoaies verbrande na zich den inhoud te hebben toegtëigeod De moeder die eveneens werd gehoord outkende alles wat haar zoontje verklaard had Ook wat de manier van stelen betreft De jongens hadden dat geleerd van den tfieeBter die op tchool wel eens vertelde vau zakkenrotlera en gewezen bad boe die menschen deden De vrouw ontving een zeer ernstige beriapiog van den commissaris van politie over de schandelgke opvoeding die zg baar kinderen gaf Men Bchrgft uit Utrecht Er is hier een aannemer die voortdurend met de bouwpolitie overhoop ligt Voor eenige weken bad bg nieuwgebouwde huizen verhuord alvorens hg de goedkeuring van die haizen gevraagd en verkregen bad Op een goeden dag werden de bewoners met bun inboedel eenvoudig op de straat gezet eo die hebben nn een vordering om de achadevergoeding tegen den verhuurder ingesteld Nn neder is hg in de Hamburgerstraat aan het bouwen zonder een teekeoing in te dienen bewerende dat de verordening dal alleen voorschrijft voor nieuw te bouwen buizen en niet zooa s in da Hamburgerstraat het geval is bg verbouw De onderpui ataat nog Hedenochtend versoheen vergezeld van een drietal agenten van politie eeu opzichter met vier stadawerklieden die thans bezig zyn de pannen van het dak te nemen en straks aan het opbreken der boaten vloeren en balkenUgen zullen gaan Den geheelen dag ataan troepjea volk dat curiense werk gade te slaan Hoe vol t Woensdag in Dordrecht was De veeritoompont tnsaoben Dordt en Zwyndrecht beeft dien dag van s ochtends 8 tot s nachts 1 unr 12 000 passagiers vervoerd en aau het Papendrechtsche veer werden er 6300 overgezet Met de atoombooten van Fop Smit werden 10 095 personen aangebracht en door de spoortreinen rnim 5000 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 8 8 06 8 18 8 88 6 17 6 87 6 84 6 41 6 4 ï GOUDA 10 86 1 18 8 63 9 10 7 86 8 1 7 45 8 80 11 80 10 09 9 87 9 47 84 10 01 5 66 11 10 9 4 U 1 7 41 1 18 1 46 4 4 a 4 4 41 10 07 Te ScbeTeniot eD ia eau huis un da Ha nogkada heaft Dooderdag Qamiddag een joog meoaob ala heer gakleed getracht zich meeater e maken aa eeo paar damea rgwieleD Aao da diaualbode die alleen thnis wa gaf hy ta kannen dat bg de damea aan het strand bad ontmoet eo zg een fiets ocbtje wilden maken ne kwam by voor baar de fietaen balen De dienstbode Tertrouwde bet zaakje echter niet en de fietsen bleven waar ze waren De koning Tan 8i m die w Idra onze gast 1 znn al den 26n te Potsdam aankomen den dag daarop zal hy Berlyn bezoeken en den 28n daar een groot militair schouwspel bywonen Na zyn Terblyf te B rhjn gaat by den 29n op nltnoodigiog van den groothertog Mecklenbnrg naar Sohwerin en zal zich daarna naar Essen begeven In het HbId wo dt in een Van dag tot dag gewezen dat de Indische rekening Aver de jaren 18911893 nog al is mecgerallen met minder dan f39 000 000 In 1883 is de toen bestaande achterstand Van 45 millioen door Iwoing opgeruimd Ondanks de ongnostig omstandigheden waarin Indië sedert verk erde beeft men el of twaalf jaar alle niigave uit de gewon middelen kunnen beatryden Men heeft in drie jaren suikercri is en koffiebladziekle bileefd lagere prijzen Oor de gonVernementsprodnoten gezien dan men vroeger mbgelyk had geacht I oorlog gevoerd in Atjeh i een opstand bedwongen in Bilam Lomb k veroverd irrigatienerken gemaakt spoorwegen aangelegd op Java en op Sa matr gropte teleurstelling ondervondun in de pbrengst der opiumpacht 1 sedert 1838 89 de landrente zeer belao yk verminderd 1 En ondanks dat alle was er aan bet Bindvan 1895 over do ve rloopen 12f jaar te ikU slechts een tekort van 6J millioen i En daartegenover st at eemfj buiteoge oiieuitgaaf in hetzelfde tydvak vaf bjjna negentig millioon gulden voor spoortegen en iriigaiioworken Wanneer bet Hbid begin ens einde van hettienjarig tydvak 1886 95 m j elkander vergelykt dan ziet het i dat de landrento ca 2 millioen minder opbrengt maar da in en uitvoerrechten evenveel mfer dat de winsten nit de gonvernements soikeronltunr ca 2i millioen vervallen zyn maar dat de accyuzeo ditzelfde bedrag meer opleveren dat voor balere gemeenschap over zee de paketvaarl voor Europeesche eo inlandsch onderwys te zamen een millioen gulden meer gevoiderd wordt doch dat dit millioen wordt opgewogen door de groot re winsten op het zoutoBonopolie dat voor traktementen pensioenen ver ofstraktementen enz ca 2 millioen meer noodig is naar dat de hoogere netto opbrengst der spoorwegen dit oyfer ruimschoots heeft gedekt dat de winsten op da gouvernementiprO dncten koffie tin kina gaandeweg zy het zeer onregelmatig verminderen maar dat daartegenover staan geleidelyk stygende inkomsten uit verschillende belastingen uit post en telegraphie boscbweien enz te zamen thans ca zes millioen meer bedragende dan tien jaar vroeger Het Hbl v ziet den financieelen toestand van Indië niet zoo pessimistisch in als velen doenmits men lorge dat de verhoogde uitgavendoor nieuwe of verhoogde middelen wordengedekt De sneltrein van Berlyn naar Rome is Dinsdagavond by Bozen ontspoord doordat een rotsblok op den weg was gevallen De machine en drie wagens liepen uit het spoor twee warden zwaar beschadigd Stoker en machinist zyn gedood drie personen zwaar en een licht gewond Te Valentino in het Franscbe departement HaoieGarenne heeft een sneltrein een rytnig aadgereden dat een overweg passeerde De vyf menschen die in bet rytuig zaten werden gedood Balteolandscb Overzicht Ëen slecht voorteekeo voor de Rossische reis éen der ichepen ran het eskader is door het breken van eeu zuigerstang en het indruk ken van een cylinder genoodzaakt geweest naar Doinkerkeu terug te keeren Bet ongeval is te wyten an het indringen van water in den cylinder Gelukkig is het de 6rnixf en niet bet Bchip waarop de President self ia waaraan dit ongeluk overkwam De ofiScieele passagiers filondel chef van het particuliere secretariaat van den President en de kitpiteina Metux Saint Marc endeLagarenoe leden van hefc nititaira hnia sgn nu nit Doiokerken naar Parys vertrokken vanwaar zy met eeu extrs trein naar Petersburg vertrekken Daar komen sty dan nog voor Faure aan Da Dupny de Lomec eal nu trachten het ea kader in te haten omdat er toch drte schepen moeten ayn Volgena de iPetitBleut geen onverdachte broo zou het ongeval met de Bruixc admiraal Besoard zyu portefeuüie kosten Hy moest er in den Ministerraad zoofee oUr hooren dat by zyn ontslag namMéÜne biwoog bem echter aan te blyveu tot den te ogheer van den President De Praoschen vinden Iwt ongeval belacnelyk eu vernederend en onmogel k is het niet dat Besoard de zondeubok wordt i Toen keiter Wilhelm zyn bekeade redw had aitgefprokeu atn de feestmaaltyd welke hem door den Czaar waa aangeboden hebben wy optfenomen een paar vrij nitdageode rebels welke de iKölni cne Zeitung na r aaoleidiog van de door den keizer gesprokeu woorden oaar het hoofd witarp van de Fr aacheu die iq enkele regels wel niet werden genoemd maar z t zeker toch bedo ld Het blad koo oiet oatateo dei Frctnsoheu een Seiteobieb te geven 4 Dej te meer gewicht krygt nu evenwel eeubericht üitf St Petersburg in betzelfde KeulschèMgttAn waarin met woorden zoo doidelykj dftt hun eteeke ui zelfs niet verdwynt ondef iók ironisctja JBed iog waarmede zy zyn f e gischreven o gdZfgd dat het entj hoïsi i josmè van bet pMsiache volkbyéie v n keïe JWiihelm Vi I I Wat deze Wwust corresp badent ac r jftiSmag men dus w yi alaVaarbfidybbschcr i Zyn bericht lim aldys Te St Petersbl g heerspbté tout jUetei en Proloökeof et duurt imA a n g Sl cbty vyf da j en eu dsh zyu deFrBn cWn er djtunaa met hoofd zelfdi keize bnlvangenl roepen de bladen on lezers euji de e wflprj elkaar toe en de Fran chenliefde die èedert jafren iti de Russische harten is iugeivür teld wiiSdt steeds weer aangewakkerd eoj za in e aanstaande Franscbe dagen een kook4 hitte bereiken waarmede zn h de groote leider van het kleine Htzyblatt Svfet overste Komarow tevreden kan yo Volgens allrs wat thans 17 Aug op te merkeu valt scbüut de v rdinriog der straten on gebouwen grootsch t a zuilen zyrt Een byzoader feeatgewaail Ifggeo de Gostini Dwor eu de Duma aan de eurstu slechts uiterlyk de tweede zoowel innerlyh als uiterlyk hoe bedroefd de burgervaders i er ook over mogen yo dat zy den president niet iu hun eigen thais in de groote Domazaal mogeu outvaogen Des te Rrootscher zullt n zy door de Franscbe marineofficieren onlvaogeu en met geschenken vereerd worden Nog niet is iu vollen omvang bekend wat in het laatste opzicht bet aanbieden an gescheokeo den president te achten staat in elk geval zyo hem een menigte gedeeltelyk zeer kostbare cadeaux toegedacht zoowel vao zachte als van krachtige baud VerBcbeideoe steden zenden het hoofd der Republiek zilvereo drinkbekers zoogenaamde Bratioa a als bewy i harer hoogachting Recht eigenaardig is de opdracht vao de stad Tula bestaaode iu een grooten Kringel die door iemand hier even bekend als bakker en ala poë t vervaardigd wordt De bakker poëet of zooals de Bt Petersbnrgers hem noemen de aaikerpoët kreeg van bet stedetyk bestuur van Tnla tegelykertyd de opdracht een bij het gfibak patsende ode aan den heer Faure te vervaardigen met het refrein MogA het u wel bekomeo dierbare gast Tevens heeft de Buiker poëet het voornemen om zelf aan de Franscbe matrozen een geschenk te laten toe komen van 1000 groote peperkoeken in een omhulrel dat ook met verajes voorzien is BebaKe den poëLischen Kringel c is hem ook nog uit de stad Wjasma een groote ananaa taart toebedacht en uit Colorana een groüte kist met appel marmelade De Russen willen ben zyn verblyf in hun land zoo zoet mogelyk makeo In Spanje wordt groote waarde vehecbt aan het bezoek door generaal Azcarragna aan de Regentea te Sto Sebaatiaan gebracht men verwacht dat da Minister aan H M zal dnidelyk maken dat met hel ong op den toestand in het land en op de spoedige komst van don gezant der Vereeaigde Staten een krachtig bewind moet optreden dat in staat moet wezen afdoende maatregelen te nemen De heer Sagaata heeft doen uitkomen dat hy met leedwezen ziet nn de liberale party zich bereid verklaart de conservatieve fracties elkander blijven bestryden Het optreden van generaal Azcarragua kan alleen vruchten dragen als de ministera op alle punten eensgezind zyn En de heer Silvela toont opentyk dat by z ch niet met de oploasing kan vereenigeu door den ministerpresident voorgesteld Reeds tydens heb leven van Canovaa zegt Sagasta bestonden onaenigheden doch de eerbied voor Canovaa deed zyo ambtgeiiooteo zwygen Indien thans de verdeeldheid voortdaort sal generaal Auarragna genoodzaakt slntkrs 88 99 20 ATOUSTirs I ïrkre 997 ny 89 86 6 86 63 I lF DBaLAND Oert Kod W S 1 dito dito dito Sdito dito dito 3 HoNOiK Qjl Geudl 1881 88 4 lTiJ lB Inschrijving 1868 81 i OosMNa Obl iti papier 1868 6 dito iu zilver 1868 6 l oaTUQAt Obl niet ooupoti 3 dito ticket 3 63 98 98 l IfB 58 76 211 lOJ j 98 lOOV 9 60 929 100 4 i 100 199 186 86 8 9 s 98 133 lOO u 80 26 118 Ids 198 236 100 67 143 99 6VA 77 lOS s 108 100 169 188 11 100 B4 108 W a 18 l 103 I uit te spreken ia I De ËQgelsche pe i de toestand in Brit tiJ zemt t Is vooral kenis ilat de stam ï deze attyd loyaal t l en zelfs in den A i herpas voor Ëügerai namen vau ptam grammen geoo md j medegedeeld Jamr da T r i f treeren s boze Woor jj chenar dstbei ei d onnen 0 mai De BriJBche Pindi wortll ï de oBflarfeM n vMst Tooruiti dini ir g oeraal Ëllia Varaterl bef and lyn tegen rlioien Ook bet toh vers erkt en in de ande e laar Pesjauer liggen li voorts de Koram ider troepen zendeu 1200 man Sikbs ïoj 84 68 f vallen vaglda J Loendi l o i isi Btii posten m den er j garnizoenen M n zal vallei versterken en naar Djalandhar Üjetam e Rawaï Pindi om deie plaatsen waaruit veot soldaten naar de grens gezonden zyn niet al te veel teootblooteo i De militaire autoriteiten zyo zeer tevreden over de uitvoering van de niobilisatie orders Da oppositieders houdt vol on haar beweren heeft Teel spbyn van waarheid dat de veroveringen ddurs me bezetting van T chitral tegen insiobt van deo vroegeren Onderkoning lord Dufferin de schold van deze verwikkiogen Die bergvolken dulden noode bet Britsche juk eu bun tenouderbreoging wordt door de heel en half ooifbankalyke Afgbianscbe grensataiuman een voortdurende bedreiftiog geacht Burgerljjke Btand GEBOREN 19 Aog Willem Jacobus Dirk Sybraod ouders W vau Eyk en C van Stavel 20 Klaas ooders W Vermeulen eu J Schouten OVERLEDEN 19 Ang G J Lsker eld 1 i H A Bouwer U j G Rietveld Sm 20 T G Verkaailt 42 j P Borger 5 w E M de Kok 6 m ONDERTROUWD 20 Aug G Dortland 22 j en P van dor Pool 22 j C Bron 26 j en M M S Nobel 27 j J Koorevaar 45 j en A S Kromme 45 j E Hoogeveen te Reeuwyk 28 j en K Kraan 23 j D van der Sloot 25 j en A A vanKlaveren 25 j 89 287 60 6 188 202 106 106 103 104 111 123V 34 113 KiieuND Olil nianeul 1694 i dito Gilont 1880 4 dito bij Hollis 1889 4 duo bu HojelSS9T90 4 dito in i oudJleen 1883 6 dito dito dito 1884 6 Spanje Porp l aohuld 1881 4 TuaKEij Oopr Cotiv leeo 1890 4 Geo leeniag serie D Geo le nilg rio C ZuidAf Bbp v oM 1892 6 iMEiioo Obl Buil Sell 1890 6 Venizusl Olil 4onliep 1881 AMsTBaOAM OliVsl en 1896 a KoTT BDAM Sti d loeii 1894 3 Nej N Arr Haiiile sv aand Areodsh Tab Mij Certificaten DeliMjfatpchHfï ii dito t Ara vpolhcokb pnadbr 4 Cult y der Vorstenl aand s Gr Hypothookb paadbr 31 Meilerlludso o bank sand Ned li uu leimaHlBoh dito N W k Vm Hyp b p iiidbr E Ri tt 1 Hypothookb pandbf S i Itr Hypjlheokb dilö 31 losTKNa OoH H UR bantaaad 1181 Hypotheekbank pa Ddb 4 AllEar Equt bypolh panilb B MÜW l Gjl r L eu cer 6 Neu Holl IJ apoor v y aand Mjf tot Eipl V St 8p f aand N 1 lud E pootwem aand N i Zuid Afr lBpm ind 6 dito dito 89 1 dito 6 9a iarwl UB7 39 A Eobl S Ual Spimij A H fibl S b atsehau IA eeuen lUitid 4 éi Ru s S ipv MÜ ohl tl isctie dito aaüd ie Ito a dil P eand I ng Domlir jllto aau I irsliChiA Jp kap obli4 dilo f dito eblig l AHEiiK i Ceift P c Sp Mü o il 6 Cliic Il Voitk V pr C V aijnd d ito dito W B 6t Poter obM 7 Dender Si Rio Gr Spm eert v a Illinois t ontral obl in goud 4 Louiav asbïillrtCert v aand Mexico N Spw MÜ lo byp p 8 Mii s Kansas v 4pot pref asnd N York Ontasiok West aand dito Pean Ohio oblig fl Oregon Calif le hyp in goud 8t Paul Minn Ii Mnnit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col lo hyp 0 S Canada Cau South Cert v aand Vbn C Eallw liNa lo h d cO Amstord Oniiiibus Mij aand Rotlerd Tramweg Maats aand Ned Stad Amslerdara aand 3 Stad ttoltordara aan 3 BiLoiE Stad Antwerpen 18 l i 188 ADVERTSNTIEN Den 28o AUGUSTUS hopen myn geliefde Ouders JAN IJPELAAR Jzh WILLEMINA JOHANNA VUIJK bun 33Jarig HuweHfk te herdenken Hun Zoon J UPBLAAB CvrafM Ang 1897 Receptie 29 Auguetuj 97 van 2 tot 4 nnr Volstrekt eenige en atgemeene kennisgemng Stad Urussol 1886 2 HoNO Thoisi ïegnllr GeselUoh 4 OoSTEhB Staatalceniag 1860 5 K t Oost B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Be Hvp Spobl eert R E O X4 A 3 a E Henneberg Zijde alleen echt als zy direct wordt betrokken nit de fabriek Zwart Wit en Geklaard van 3S ets tot ƒ 14 05 per Meter Glad Gestreept Gernit Gewerkt Damast etc circa 240 veraoh qnaliteiten en 2000 vorsch kleuren dessins etc Frf ca port eu rechten in hal $ STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland G Heiinebjrg s Zijde fabrieken K en K lioil ZÏIHIGD GüTBOUWD NIEUWE ZENDING nBENSGHE CtiACK lËËREN en mU HV liS DOËKËPi A van OS Az Md Taillear Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Mo ai A TEN SANDE Jr en ANNA C VAN VKEÜMINGEN die mede namene wederzydsohe familie hunnen dank betuigen roor de vele blyken van belangstelling ter gelegenheid van hun hnwelyk ondervonden Blokz 18 AngnAne 1897 öouda