Goudsche Courant, maandag 23 augustus 1897

Dinsdag 34 Augustus 1807 36ste Jaargang No 7357 MMHE mmkm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4h ei DE LAAT ea VAN SON apotheker Markt ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regds a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt td a g e 1 ij k s met uityondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 26 franco ppr post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Hedeo OTerleed in het Kamp by Laren op 32 jarigen leeftgd na eeoe kortstondige ziekte onze geliefde Broeder en Behuwdbroeder de Heer ARIEMIJNLIEFF in leven OfiScier van Oezondheid te Leeuwarden Namena de Familie I B MIJN LIEFF Dodexoaard 20 Augustus Voor de Tole bigkea van deelneming by het OTeriyden van onze geliefde Echtgenoote Moeder Behuwd en Grootmoeder Mejuffrouw CATBARINA VERBEBKM0E8 betuigen wg onzen hartelyken dank Dit aller naam H BOUTERS Sr Gouda 21 Aug 1897 De Notaris H GRüBNENDAAL mL jlf te Gouda is Toornemena op WOENSmmm dag den 25 AUGUSTUS 1897 des morgens MM uur ten herberge van K HoooBHBOEzBW te Stuipwijk in het openbaar in ééne zitting te veii€n en tJei koopen No 1 Een zeer goed onderhouden Diibliel met TUIN in de kom Tan het Dorp gemeente Heeuwljk kad Sectie E No 827 groot Z Aren 9S Centiaren Berattende beneden 2 Voorkamers Aahterkamer Opkamer en Keuken boren 2 Kamers grooten Zolder met beschoten kap en Meidenkamer EENGROOTENTOIN No 2 aldaar naast K üoouembobzich kad Sectie E No 772 groot ff Afen XO Centiaren Te aaniaarden 15 November 1897 of vroeger Te bezichtigen Donderdag vóór den verkoop van 2 4 uur op de overige dagen na voorat belet vragende Nadere information geelt voornoemde Notaris GKOENENDAAL te Goitda iËNBÏËTmni te GOUDA ten overstaan van den Notaris O C FORÏÜIJN DROOQLEEVER op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1897 des morgens te elf uren onmiddellok volgende op de tegen dien tgd aangekondigde veiling van Huizen en Er n in het Koffiehuis HabuoiiiEc aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden van gas en l erleidiog voorzien WINEELHÏÏIS en ERF met onlangs gebouwd PAKHUIS daarachter en een een afzonderlyken opgang hebbend BOVENHUIS in de Keizerstraat te Oouda op den hoek der Komflnsteeg Wijk K No 127 en No 45i Het Winkelhuis en Pakhuis zjjn terstond te aanvaarden het Bovenhuis i verhuurd voor f 1 50 per week No 2 Een onlangs gebouwd WINKELBUIS en ERP achter perceel no 1 in de Komijnsteeg te Gouda Verhuurd by de week voor 1 70 En No 3 Een WINKELHUIS en ERF na st Perceel No l inde Keizerstraat te Gouda Wyk K No 128 Vtrhnurd by de week voor 2 De percealen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVEK te Oouda Ounda Brak tl K BRINK MAN li ZOON OPENBARE VSRKOOPING te GOUDA ten overstaan van den Notaris ü C FORTÜUN DROOGLEEVER op MAANDAG 23 AUGUSTUS 1897 des morgens te elf ttren in het Koffiehuis HauuoNiKc aan de Markt van No 1 Een goed onderhouden HUIS en ERF wbarin KOFFIEHUIS gedreven wordt met een perceel GROND daarachter aan de Wachtelstraat te Oouda Wflk P Nil 170 Te aanvaarden 1 November 1897 No 2 Een goed onderhjuden HUIS ERF en GROND aan den Turfsingel te Gouda Wjk P No 161 Het Huis bevat i Kamers Keuken en Zolder en is verhuurd voor ƒ 1 75 per week En No 3 Een HUIS en ERF aan de Westzyde van den Raam te Gouda Wyk O No 418 Verhuurd by de week voor 1 75 De perceelen zyn de laatste 3 werkdagen vóór den dag der verkooping van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot U uren te bezichtigen Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTÜUN DROOGLEEVEK te 6ouïo T Ei Q OUP A Het rff KEUE TOMSMjtTMXtJS EXêlUEXoaieHBHKXMlHEXS zullen beginnen op Maandag 6 Sept e k te d uur s morgens De lessen vangen aan op DONDERDAG daaraanv Nieuwe candidaten moeten zich vóór DONDERDAG 2 SEPT e k mondeling of sehriiteiyk aanmelden by den Directeur D W JULIUS Gouda 21 Aug 1897 TANDARTS i CASSIÏO TE GOVIIA zal van 24 AUGUSTUS tot en met l SEPTEMBER afwesig ijn FIJN e Witte Port Aanbevelend Slotemaker Co J VE RGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTBN AECHITEAVËN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen van TOüGSTÜKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout ELECTROIOTORISGHE TAieALSBAlJËS VETTIO OfiDEPON BRD BU liet ebrnik daarvan tescliiedt het tanden krl eu der Kindeten ZSAIDEK 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewjjzen kan dat de b mii ter inzage liggende getuig schriften der uitstekende resultaten van de Ëlectrotiiotorische Tandtmlsbandjes niet echt z n B Men lette op den naam van den Fabrikant KOUEUT IIOLTK H Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door HOBEaTHüLTZ Umegeo Wederverkoopers gevraagd Wnl iu dt beste awrunn tugen licbt RheoDiatiek Lendenpynea kortom i Anker Painixpeller duina Laroche i Eikel Ca ao Kraepelieailolm yff l is met het bnti umi tas te wenden tegen = B Anl Br PainExpeller yg moet du steeds bi ieder htü ezin rooHuui fl D E r ll den worden g koodM Melksuiker Aanbevelend WOLPV en Co er Westhaven 19S VERHUISD Prys 60 oeat 75 oeot en ƒ 1 25 üe öhkL VMrK Ddan ia de mfleata Apotheken m lii F Ai Uohtar t Co te RotterJam Mej J l AUTA VerloêkunMge van de SPIERINGSTRAAT naar don Langen Tiendsweg D39 LA TERESITA van 3 SIDONIA van 2 en BRA ATS RLEINTJESvan2Ct zijn ongeëvenaarde merken Sigaren Magazijn G O IJ D A mj t§lraal til AANBEVtSLEND Kegelbaan Hariiioni Trjje Baao Wedstriji Praclilige prijzen J J WOÜBEgBEBS ui f de V ctor aSron fe Oberlahnsfein by Ems Tafeldrank Vanhef ninklykef uis derXeder anden Maatschappij lot Exploitatie der i ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pradi tigr net ixxg ericli t HEËRE HUIS met IM staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Sen e Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG ü 29 Per bns 90 et doozen CO en 30 ot pakjes 15 et spoitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per V flesoh Dooen met voer ter verdelging van ratten en mnizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanvrflzing Heeren eigenaren van 10 jaar Abouneeren voor Qenrig en Onsobadelgk Znlverlngs ret Ugen hrandervflieiarkUer achtige aangezicht en andere lichaameroven en wonden etrakheid en tekingen hij vertweringen unnterhanden en voeten bij echurft dauworm enz Znivert van onrein insect onder in en op het Tel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen Bioh op voordeelige wD e voor de reinheid in hunne huurperceelen BINNENLAND GOUDA 23 AuguBtag 1897 Ztterdigarond is door de Politie alhier aaugehoodeD de ftlagerakoecht J P die door de Bangache Politie wai gesignaleerd wegeos verdaiBteriDg eo valfchheid io geschrifte Taa een bedrap lan f 230 Hg geTaokelp n ar Dtn Haag oTergebracbt GiiteKnmoi sii beeft een man woneDde op de Bleeberokade getracht zich door opbaogiog Tan bet leven te berooTen Hg ia oog tydig losgeeneden eo naar bet gasthnis TerTOerd Zga loestaod is op het oogenbülf redeigk Men hoopt bem io htt IflTeo te behouden Onder de jongel eden die na vergeiykend examen met Sept in aanmerking komeq Tnor plaatsing aan de Militaire Academie te Breda komt ook Toor de beer J E Stok leerling der H B School albi r die onlangs ook voor het eindexamen laagde en wel voor lof O I Aan het veralag van de Gemeente Gouda ontloecen wg nog het volgende Verlegd werden met geheele of gedeeltel ke Ternienwing der keien en klinken een gedeelte van het Nieuwe Veersial de Peperstraat van bet Veerstal tot de Kutperstraat de Oosthaven bg de Moienwerf de Korte Noodgodsteeg de Kniparstraat de Raam achter de Gondache Siroopfabriek Ut Oade Walletjp de VogeleniftQg by da Spel ienmakersBteeg het Paradys de Hanepraai een gedeelte van den Kleiweg een gedeelte van de straat achter de St Jann kerk de Lazarnasteeg en een gedeelte van d Karoemelkflloot Met de verstrating en bestrating van de Boomgaard straat waarvan de kosten gedeeltelyk worden bestreden door de eigenaren van de daarlangs gelegen perceelen werd een aanvang gemaakt daarvan zgn in 896 verrekend 180 M keien en 180 M klinkers De verschillende atraatwerken in de Gemeente besloegen eene oppervlakte van 7253 20 M in keien en 9991 72 M in blinken te zamen 17244 92 M waaronder begrepen zgn 2008 65 M voor de Gasfabriek en wel TOor aansl 599 84 M a f 0 65 f 389 89 J hoofdi 1165 34 € 0 50 582 67 kermisl 243 47 0 25 60 87 te zamen 2008 65 f 1033 43 welk bedrag in de Gemeentekas is gestort Ten behoeve van de Gondscbe WaterleidingMaatacbappy zgn voor aanslaitingen 327 79 M FEVILLETOX Sn gsigk tegenover de beestan b uitnemendheid 200 stond Nico met onuitputtelijke weetgierigheid tegenover het andere vee Hy had nog nooit gedocht dat varkens in hun jeugd zulke speelsche bevalliga schepseltjes waren als ze hem thans bleken te fresen au bij er dagelijks een negental vnn een paar wekaa oud onder de oogen had Ook kippen werden er gaboudea a ganzen en eenden Domme eend 1 riep Nico sens terw jl hij een woerd joeg die bij ongeluk da schuur was ingeslopen ea du den weg Diet vinden koa om daar weer uit te komsn Maar dat wou de vroaw niet gezegd hebben van eenden moesi men haar geea kwaad spreken eenden wann niet zoo dom sla zg leken daarvoor verstop ten ze te slim haar eieren en t zou als het wat vonlar ia den tijd was een mooi werk voor Nioo wezen de nesten op te zoeken Nioo vertelde dat hij in de stad eens een paar duiven had gehad Van duiven wilde zij integendeel niets weten Ik heb ze ook had toen ik nog bij m n oom dut zij Klorn woonde daar ben ik groot brooht BS een thuiafaaaldertje Nou maar ik ben ze gauw loof worden hoprl t Is puur een moord zoo as zo t dak toemaken en je hebbs der aiks an as voor atausie atraat opgebroken en weder hersteld waarfoor de Gemeente eene vergoeding ontving van f 0 65 per UK dus f 213 06 Laugs de rails van den atoomtramweg moest de bpstrating wederom gedurig worden io orde gebrjcbt De langs de Boelekade geplante lindeboomen hadden veel van de straatjeugd te IgdeD zoodat de groei daarvan slechts langzaam door kon gaan Voor dan afvoer van hemflwater werden oak in het afgeloopen jaar een aantal gegoten gzeren etraatknlken voorzien van staokschernjen aangebracht ot derling verbonden door Etigelsche aarden buizen en afvoerboizeo naar de grachten Zoo werden geplaatst in de Korle Noodgodsteeg een groote kolk met 3 M bois wgd 12 centimeter in dn Boelekade een groote kolk ra t 60 M bmi wgd 25 ceotimeter en 27 M buis wgd 15 centimeter in den gerioleerden grond achter de Hontmansgracht aen groote kolk ter vervanging van een gemetseld polje dat opgeruimd werd in de Boomgaardstraat twaalf groote kolken met 239 25 M buis wijd 15 centimeter en 43 50 M buis wgd 20 centimeier en in den rijweg langs de Karnemelksloot twee kleine kolken met 16 M bois wijd 15 centimeter Opgeruimd werden ala knnnende geen dienst doen een groote kolk op het terrein der Zweai cfeool vervangen door een geraetaeld potje en een groote kolk op den Bleekerssingel De fronlmnren eu de riogmnren om de reinigiogepotten der riolen werden behoorlgk onderhouden zg werden gedeeltelgk van nieuwe rollagen voorzien Ook ondergingen de hout n luiken gedeeltelgk vernieuwing terwgl alle luiken tweemaal met carbolioeom werden bestreken Het onderbond der riolen vorderde eene uitgaaf van f 1246 12 daaronder begrepen een bedrag van f 469 51 aan arbeidstooneo c Wegen eu voetpaden behoorende ain en onderbonden door de Gemeente Door den aanleg van een zoogenaamd paardenpad op de verschillende grintwegen Ia bet onderbond daarvan aanmerkelgk minder kostbaar geworden Door dezen aanleg toch wordt niet Jtlleen een mindere hoeveelneid grint verfliacht maar behoeft ook voor het inscheppen minder aan arbeidsloon te worden besteed Het Draafpad in Bloemendaal ia nu over de geheelo lengte ongeveer 625 M van een paardenpad voorzien terwgl bgt voornemen bestaat in den grinlweg van de Baars tot aan bet begin van den Brogweg alsmede op het overgangspnnt van den Brugweg near den polder Nico waagde in het midden te brengen dat het zulke lieve dieren waren vNou pas op aan den verkeerden kant Ik heb zien dat er twee mekaar dookpikten om een endjo stik dat een maidje strooid 1 ad Ëo azze jo verhuizen dan kanno je ze niet meekraigen Al bebbe jo ze nog zoo goed voard dan blaiven ze op t ouwe kot broeien en kennen der eigen baas niet Mijn oom had ook kalkoenen daar was hij dan erg en erg gek mee maar ik most er niks van hebben as die met der rooie keel an kwammen flodderen Ala er kievitaeieron te zoeken waren beweerde ze daar zou Nioo aich mee diverloeren Ën zoo liep het altijd uit op eene hoopvolle verwijzing naar de lieve lente en naar de drukte en bedrijvigheid die er dan alom heerschen aou Inmiddels bleef het koud en woei er dagelijks een harde noordenwind en wat den jongen stedeling het moest trof was dat er nergens in den omtrek boomon waren waaraan hij don wind dien hij tooh zoo terdege voelde zien kon III Op een mooien helderen Aprilmorgen eeo Donderdagmorgen nataurlijk reed Nico iu een kireboe met meester Luiken en diens vrouw naar Schagen Hun voertuig mocht met volle recht ween gammele wagen heeten blijkens het jaartal I83B dat in gesneden cijfers onder de letters i Kz 3 achterop stond en bun paard inet even volle reoht een harddraver van tuien Kees Maar dat ergerde hun drieën evenmin ala ds vierde tochtgenoot do koesmeid van den eigenaar Jaap St n die een en ander un den meester had galeend op voorwaarde Middelburg een paardenpad van stokken klinkers te maken Het erdient aanbeveling alle grintwegen hg de Gemeente in onderhond van lieverlede van dergelgke paardenpodeu te voorzien Het onderhoud dar wegen en voetpaden in de Gemeente vorderde aan materialen f 850 57 en aan arbeidalooaen f 378 38 De onderhoudskosten van het Goudscbe en Amsterdamache rijpad onder de gemeente Buskoop en Alphen en van den Brngweg onder de gemeente Waddmxveen beliepen f 390 27 aan naterialen on f 84 3L aan arbeidsloouen Voor bat onderhood van de aan eerstgenoemd rgpad gelegen woningen nametgk de hoeve bg Gfenwslois eo het totbnisje onder Rpger koop werd eene i om van i 136 67 uitgegeven De vleagt la der brug onder Regerskoop aan het begin van het rgpad werden aen de Zuidegde vernieuwd welk werk na openbare aanbesteding werd aangenomen door J Alblas te Waddinxvefcu voor f 777 Bg de uitvoering bleefc dat ook de vleugels aan de Nooidzgde vert eowing behoefden dezi bad plaats voor de tom van f 660 44 De lernieuwing van bet houten dek was begrepen in de eerste aanbesteding De duikers in 1895 in de noordelgke kade van de Karnemelksloot gelegd bewgzen goede diensten Krachtens eene ovoreenkomst met de OoudHche Maebiuale Garenspinnprij aangedaan werd d toegftog van de Jan Philipstaan verbreei l en in verband daarmede het rasterwerk fangs do Noordzgrle van die laan verplaatst vprteugd en in orJe gebracht Tot ophooging van plantsofuperken werden 312 M teelanrde en tot opbooging van sommige ptaotsosnpnden 1179 MV kolenasch gebezigd De voor de plantsoenen benoodigdo planten eo gewaa 4en zgn in bet afgeloopen jaar na inkomst au prgsopgaveu nangekooht bg den hoomkweeker W C Boer te Boakoop voor f 390 70 De plantsoenbanken en de scheringen met paaltjes in ea langs de plantsoenen werden geverfd Het onderhoud der plantiirenen he ft gekoit sau materialen f 1031 22 en aan arbaidsloonen f 1501 72 De aankondiging dat Zondagmiddag van het terrein naast den Dierentuin te aGravenbage twee luchtballons zouden opstggeu had vete nieuwsgierigen derwaarts gelokt om dat schouwspel bg te wonen Toen echter de vulling van een der ballons voor een groot deel gflscbied was brak het net an het lecbtachip en zag de kapitein Léon Mary zich dat atj zou meorijden Het maakte alleen maar dat ze wat minder vlug vooruitkwamen dan een aantal goede kenn sson die hen voorb snelden op hooge ffSjeozen sommigen met echto harddravors welke hunno tien of twaalf prijzen gewonnen hadden De meesten groetten slechts even met de zweep wie een beetje vriendelijker waren deden daarby het gebruikelijke ysame I met den nadruk op do laatste lettergreep hooren enkelen riepen schertaead Tot ziens dameG of beloofden plaats te zullen besproken in Do Eoos Nioo a gelaat straalde van levenslust terwijl hij rondkeek in het zonnig landschap waarvan de kaalheid hem nu in het geheel niet hinderde Trouwens welk landschap al ware het ook hondtrdmaal kaler dan Noordholland a welige woivlakto wordt niet verkwikkend en opwekkend als de stralen van do lontezon er zegenend op neerdalen En welke jongen zou niet vroolijk kgken als hij in het voorjaar in de frisBohe buitonluaht na uitputting en vermoeidheid van dag tot dag zijn krachten voelt lerugkeereu en zijn geest weer wakker worden f Zij roden wel oon uur laag boven op don kronkfllenden Wcstfriesphen Zeedijk die sinds eeuwen een Zeedyk meer is maar een slaper is geworden looais de Waterstaat dat uitdrukt Ter weerszijdeu adden zij het uitzicht op een der sterkst b woonde n met de meeste zorg bebouwde gedeelten van NedArland Meesier Luiken schoon bij tweemaal was gedropen voor zijn hoofdonderwyzeraexamen ééns voornamelyk wegens gebrekkige kennis van de geografie van Numiditi bleek van de lanlstreek zijner inwoning een keurig kaartje in het hoofd te htbben H wees zjja huisgenoot de dorpen in de i ennodzaakt onder aanbieding van zgne veroiitacbuldiging aan de belangstellenden medete deeleu dat de reia no niet door bem konworden ondernomen De toeacbouwera Imoestenzich dus tevreden ttell n met eene mueieknit voering van de Jagers welke tgdens de vullinggegeven werd I Zaterdagavond hield de Nederlandicbe Handelareizigersvereeniging gevestigd te jRotterdnm aldaar hare halfjaarlgkache algemeens vergadering onder leidiug van den vicevoorzitter den beer A S de Beer Het ledental bij bet begin van bet frereenigingnjaar 1 Deo 1896 484 bedraagt thans 520 De penningmeester wiena kas 1 Dec jt f 70 380 bedroeg betaalde uit aan 1 nagelaten betrekkingen van vier nvertede ledenieder t 1000 verder voor ongelukken op reisf 120 en Oor verlies van betrekking f 405 Het vrgwithg onderst uningsfonds Wrde aanverflcbillende leden uit f 178 05 De voorzitter de beer P J van Beest hadtoaschentgda bedaukt en in diens plaats werdgekozen de brer J H Hillebrant terwgl medede heeren A C Meeussen en B J fliHiugtot beatuurdera herkozen en de heei J L Klok g kozen werden zoodut het bet tunrIjians bestaat uit da heeren J H Hillebrant A 8 de Beer W J Seow H v Velsen A C Meeiisien B J Hilling en J L Klok De commissarissen van toezicht de beerenA N Polak Mr M T 8 H H P de Wit aan de beurt van aftreden werden bij acclamatie herbenoend Boenoe de boofdkapitein in Swaziland maakt groote vorderingen in de tbeschavingv Onlangs liet Z H een tweetal egner paarden mee oopen bg wedrennen te Bremeradorp en zgne damps waren bg dat achoowspei aanwezig gneten in een splinternieuwe victoriBf waarvoor een paar mooie paarden beatourd door een koetsier wiens ariatokratische afkomst zichtbaar nas door den bekenden ring welke de ZneloeB om hun hoofd dragen zoodra zg boffahig zgn Boenoe krggt maandelgks f 12 000 van de regeering der Znidafrik republiek dank zg de bezorgdheid dor Britsohe autoriteiten Dit noemt men Ëngeliche Kafierbescbaving Zgn maandgeld wordt den kapitein uitbetaald in goud dat bg honderd stapeltjea elk van tien pond wordt nitgeteld Gewoonlijk is de kontngin moeder daarbg tegenwoordig Haar gezicht glanst van begeerte terwgl zy onderzcekt of er niete aan ontbreekt la allea iu orde dan steekt zg hst geld in een zak en buurt aan do wel ta herkennen tompe of spilso leien of houten torentjes en verdiepte zich met hora in geschiedkundige herinneringen omtrent de twialen tuaschen de Wostfnezon on do ïraven ran Holland en den ouderdom dor vorachillende inpoMeringen Nu ging men langs een klucht den dijk afen volgde oen eind rer een kleiweg waar talrijke oneffenheden hot rgtuig links en rüohts op zijne riemeh dedon stooten maar ook dit deerde onzen jongen stedeling met meer H j was reeds flink gewoon geraakt ann dergelyke ongezochte gymnastiek het eenige wat hom nog aan zijn afgematten toestand van een m and of wat geledon herinnerde was de zwakto zijner oogen zoodat hij o n thans het gezang dor teeuwrtkken rondom zich slee ts hoordo terwyl gn tocht genooten duidelijk hoog in do ijle luohl tneo of drio zwarte stipjes onderscheiddon Weldra sloegen zg op nieuw eon gnntweg in en r den van de luïdwestzgde Schagen binnen 3 hagen of naar de plastselyke uitspraak Skagen ji eeri der raiddelpnnten van b t Noordhollandsche leven Klken Donbrdag wonlt daar een drukke markt gehouden en zoo gewichtig ia de invloed van dien o arktdag op de leefwijze der boeroD dat althans destgds vooral in den omtrek met bet oog daarop des Donderdags de scholen vncantie hadden Het stadje dorp of vlek of hoc mru het anders wit noemen lag toentertijd nog uïei aan eenen spoorweg het smalle grachtje met zijn Hhooge en zijn lage zijde was nog niet gedempt een aantal oude huizen waren nog niet vernieuwd t W orHt v nolr d