Goudsche Courant, dinsdag 24 augustus 1897

Zomerdleost 1897 AaoRevaogeD 1 Meh Tüd vaD GreeDWicli GOUDA tOTTEBDiH Directe Spoorwegverblodlngen oset GOUDA 5 88 6 61 6 14 7 81 9 S0 9 S7 9 B4 10 11 11 13 18 86 1 84 8 48 8 67 4 68 4 56 18 88 6 08 18 39 t 6 09 8 4 5 16 18 56 1 68 4 4 16 6 10 5 86 llOTTIRSi M S O D D 1 11 86 11 50 18 87 1 44 8 60 1 54 01 8 0 11 64 18 08 18 47 8 14 3 09 9 40 9 47 lO XS 10 80 U 82 7 1S 8 8 40 7 46 8 18 too 9 47 10 18 0CD4 DEN BtAS 6oi dB ZeTiBhuiKBBMoerkapelle Zoetermoer Zegwurd Voorburg b Hage a IM 6 80 9 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 S7 8 46 4 49 6 85 6 64 1 11 7 84 7 4S £ 11 7 48 8 48 18 40 6 01 2 2 7 63 6 61 ir 18 51 6 1S V 8 07 03 1 06 8 86 H 8 18 9 08 9 45 M 10 44 11 46 18 46 1 10 8 06 4 16 5 16 5 66 6 88 tJU 8 4 8 81 DEN HIAG GOUDA sHage 6 46 7 20 7 43 8 3S 9 46 10 1111 87 18 881 85 8 44 8 40 4 05 4 38 5 80 6 18 7 18 7 55 04S Voorb 6 68 10 17 1 41 4 89 6 18 I Z Zegw6 6 II 10 88 1 65 4 68 6 80 Z6 M 6 17 10 48 9 06 5 04 6 8 Boud 6 88 7 50 8 18 9 08 10 1610 6411 67 18 608 17 8 14 4 08 4 88 6 16 6 6 60 7 49 8 lO lOW SS F 8 8 64 9 64 10 8 11 16 10 06 10 16 10 87 9 9 88 10 8811 5 11 44 U T S E C B T S O n D A 3 17 4 36 6 05 6 56 8 S6 10 17 10 86 Utnoht 0 33 7 46 8 49 9 t 10 15 10 88 11 88 1 8 08 3 65 4 48 5 85 36 7 66 9 07 10 08 7 10 10 84 Woorden 6 68 8 06 10 88 11 66 4 16 7 1 0 88 l 3 84 6 84 7 18 8 43 10 41 üudentor 7 07 8 14 10 46 ir 4 84 9 86 8 60 6 08 4 7 8 8 69 11 18 11 18 Goud 7 88 8 87 9 81 9 68 10 6 11 10 18 11 1 S8 8 45 4 37 6 80 8 07 7 898 86 9 4 10 M B O l Di UTÏllCHT Uoudi 6 80 6 87 7 66 8 81 9 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 Uulew 6 46 6 64 11 14 8 87 WMrd l5 6S 7 3 8 18 11 88 8 46 Utrwkt 6 18 7 98 8 88 9 0 8 10 61 11 46 18 38 l 6 8 08 10 84 10 64 lUO AUSTIBDAM SODDA 7 10 8 16 9 05 10 48 8 58 8 46 8 14 14 10 0 1 U1I I i l 4 41 GOUD A A MSTEKDAU i 81 9 48 10 57 18 10 4 11 p 6 80 7 61 8 86 10 11 10 86 Ajutordui C 3 9 87 10 50 1 8 1 18 5 11 8 66 10 11 IMl Oondt 4 45 18 7 46 6 5 4 4 M UI draagi die ia hoogst eig B perioos naar de schatkisteiyke but Een paar jaren geleden wai de weg van den Khonegletacber over den GrioiselpBa uatr Mciringen alleeu voor meuscben met flinke longen n ferme Jwenen tegen den Maienwaod op waa een Btèrige klim Nu blingert zch daartrgen een gcmakkelgke Btraatweg op en rydt de post er lange Er was echter soorde liefbebbers nog een andere n eg over direct fan da Farka orer Nageliggratli naar het Grimselhospir moeiiyker maar mooier De gemakzucht echter heelt zich ook daarop on geworpen h t Zwitserscbe boadshestunr laat thans een weg over Nageli gr tli bouwen Nu nog een tandradbaan an Gletach naar den OrimBel ea de pcëzie is ook daar verjaagd Ia een Vrgdagafond te Oldenzaal gebonden druk bezochte vergadering van liberale kiezers werd bi acclamatie het besluit genouea om by de berstamming voor de Tweede Kamer iu het Eioadistrict Emiohedé te ateunfn de candidatunr van den heer ü van Kol De waarn commiasariei van politie te Scheveaingeo de heer Sypkens beeft van eon onbekende die getoigd was hoe een agent van politie met levenigevaar een achtjarigen knaap nit het Kanaal aldaar redde een som gelda ootvangeD om die aan den agent als eeo bewgs van waardeering ter hand te atellent Door de donane beambten te Esscben Belgische grens ie Vrydagnacht een kar met v f gesmokkelde vette varkena benaderd De varkens z jn dea namiddags publiek verkocht en brachten 4 franca f 1 90 per stuk op De arrestatie te Dordrecht van den Doitscher die verdacht wordt van diefstal van een rijwielnit de veatibuU der rechtbank in Den Haag toen h j daar eenige stukken van overtuiging van welker ontvreenfiding hy verdacht maar vrygeaproken was kwam teraghalen blijktnogal eigenaardig te zyn toegeeaan Toen dp leden der eereWaoht voorHH MM de Koninginnen in de rgscbool ban fraai kostuum wildenaittrekken miête een der beeren zyn jasje eenaoder zyn pantalon een derde zyn hoofddekselen een vierde zyn horloge Hoe die goederei verdwenen waren kon uiemand ophelderen envoor het insteUea van een grondig onderzoekontbrak de tyd zoodat men zich voor hetoogenblik tot allerlei onderstellingen moestbepalen Voor bet bediendend ptisoneel derryschool was dat natnurlyk hoogst onaangenaam en ieder banner gaf dan ook zijn oogeoflink den koat Daar ziet op bet dtatiooapleineen der ryknechta een hem bekend ptraooo dieeenigea tgd aU pikeur in de manege gediendbad en ouder vermoeden van diefatal verdwenenwas gekleed met een ja je dat geheel overeenkomt met het vermiste Ijlings grypt de manden kerel by den kraag en levert hem ov6ria if baoden der politie die al spoedig tot deover taiging komt dat baar arrebtaot ook de beide andere verdwenen kleedingstnkken draagt endat zyn signalemebt oretignns geboel overeeoiLomt met dat van den brntalea rywieldief den23jarigen Daitscher A W W wiens annhonding in het Atg Politieblad was verzocht Het bleek dat de kerel s nachts in de rybaaowas geklommen nog wel terwyl de daar geboiaveste huzaren er een wacht badden gesteld Het gestolen horloge had by reeds te geldegemaakt teneinde zich reisgeld te verachaiïennaar Antwerpen de politie beeft het opgespoord en in beslag genomen Het in Den Haaggettolt n ry iel is nog niet terecht De man isgevankelyk naar Den Baag overgebracht omdaar een verhoor te ondergaan en ia vervolgenq near Dordt teruggebracht waar by terbracbikking van de jnstitie in bet huis vanbewaring is opgenomen D C 6 3K 8 42 8 49 9 S6 9 Cft Goad 6 80 Hoordreoht h Nieuwerkerk v Oapelle $ ftotterdm 7 ftotterdam OaptAle Hlenwerkerk Hoordreoht doada 7 SS 7 88 7 88 7 48 1M 8 S8 4 6 t S S Ot 6 011 6 14 11 5 l t ig 5 17 a ts 6 8 16 Qoud lutaidM 0 8t Vrydagavond ia door de politie te Zwo le in een logement angebondea de persooo die vermoedeiyk den vorigen avond de dienstbode van deo heer K beeft verwond Tot na middernacht is hy aan het politiebnreau in verhoor geweest en heeft eiadelyk aan den commiasaria van politie bekend de verwonding te hebben toegebracht met een beitel dien by voor een ander doel zf gt te hebben medegebracht toen by ontdekte dot zyn meivje Donderd avond kwart voor elf door t pn ander manspersoon werd thoia gebracht terwyl zy Zondagavond trgeu hem had gezegd dat zy Donderdagavond niet uitging Dt verdachte J X is Zaterdag ook door den rcchter commitsaria geboerd en daarna weder op vrye voeten gekten De toe tand van ds verwonde is vry bevredigend zoodat zy reeds Vrydagmiddag per apoor naar haar ouders niet te Fredenkaoord maar te Giethoorn is vertrokken Naar den beitel die in een floot is weggeworpen is gevischt maar men heeft dien nog niet gevonden Z C Men achryft nit Utrecht van 21 dezer De qoaestie over da toepasfiing der boawverordening beeft sedert ons bericht van gi teravond in zoover verandering ondergaan dat hedenochtend reeds £ eer vroeg den borgemee ter by deurwaardera expipit werd bekend gemaakt dat het huia waarvan de afbraak den vorigen dag was begonnen van igenaar was veranderd Of dit ceoige aanleiding tot varandoring ia de gedragslijn vaa de bonwpolilie heeft gegeven was des middags nog niet gebleken daar men toen van btadswege nog steeds voortging met het afbreken wtliawaar op zeer langzame en voorzichtige wyzo van bet paa opgetrokken gebouw De publieke opinie is in hetalgemenn tegen den aannemer gekeerd die zich reeds geruimen tyd door £ yn onhebbelijk gedrag jegvna de beambten der gemeente ongunstig beeft onder cbf iden Baleedigeode haadel ngen en uitdrukkingen tegen opzichters van het atadstimmerbuia hebben reeds berbaaldelyk tot processen verbaal en eroordeetingeu aanleiding gugeven ronder dut deze op zyn gedrag eenigen invloed hebben nltgooffejd dan in gevalUn waarin hy begreep dat bij ontwgfelbaar bet onderspit zon moeien delven I Aan het verülag omtrant den toestand van handel en nyverhidid enz in de Frieache gemeente Opsterlaiid over 1806 uil ebraeht door de Kamer van Koophandel in die gemeente ontleenen wy bet volgende 6raaooog8t De roggeoogst was overvloedig tengevolge der lage prijzen werd dit artikel vetl tot veevoeder gebrnikt en kwam er dientengevolge weinig ter markt Boekweit Het verbouw biervan ia steeds afnemende Door bet byna telkenjare misldram aa den oogst leggen de landbouwers ziclf iffinder op den verbouw toe men meent dat het minder Elagen d r boekweit in verband staat met bet afnenied dor byente eit flaver Hiervan was de QOgst van dit jaar over het gebe middelmatig evenals van booneo waarvan de verbouw geen groot beschot opleverde Boter en kaas De aanvoer van boter was dit jaar te Gorredyk minder wegens de meerdere levering van melk aan de fabrieken Enkele Israëlieten te Gorredyk verzonden evenals bet vorig jaar per postpakkeit ten behoeve van Israëlieten veel boter en kaas onder enn vaat handelsmerk Vee 3teeda neemt de veestapel grooter uitbreiding nan De pryzen van koeien waren in bet begin van het jaar vry gced in het laatst r a hut jaar teroggaande In varkens was veel handel tengevolge van den grooten aaofok doch de pryzen waren nog Inger dan het vorige jatr De handel in schapen was over het algemeen vry goed Honig en was Wegena de vermindering van de byenteelt ia het bonigguwia daard or ook niet beter evenals de productie van was De prijzen van honig warea f 16 f 17 de 50 kilo die van het was f 70 è f 75 AkkermaaUhoot en scbora De pryzen hiervan waren vooral van het schors belaogryk lager ll n 18 18 U S5 11 86 U 48 t 1 51 18 82 SS io ia LO iS lo sg 10 48 10 49 In Het Gentram wordt een artikel gewyd aan den Betgiachen veestapel waarin een voor oDi land belangryk pont wordt aangeroerd Na in herinnering to hebban gebracht dat Belg ê jairlyks nog 80 000 90 000 btuka van ons beste rundvee noodig heeft soowal voor verbruik als voor den aanfok wyet het blad erop dat de Minister van Laodbonw te Brussel de heer De Broyn een methode ia practyk wenseht te brengen wat betreft hat vo irzien in de behoefte aan vee Kruising is voortaan onooodig Elk veealag moet veredeld worden iu eigen bloed en op ya eigen geboortegrond Om dit tteUel door te voeren heeft meo in iedere streek van België een bepaald lype vastgesteld hetwelk verschilt naar gelang men mtt CasaeUcb Vearne Ambacbter Land van Herver Ardenner Kempener of Coodroz Veeslag te maken beeft of met bet zoogenaamd Belgische ran hetwelk in het hart des lands op half Vlaamsch half Waalscn gebied gezegd wordt thuis te beboorea Grootte kleor eo bijzondere eigensobappen van ieder slag moeten worden bepaald en met die kennis van bet rtgionale type lal men nu aan het veredelen trekken zooala gezegd ia in eigen bloed De Belgische Regeering ia voornemens om de twee jaar een groote tentoonstelling te bondpo van ronderea an voor de best gekeurde boogn pryzen en premiëa uit te loveo larwyi van alle kaateo de fokkeravereenigiogen en melksyndi catea hun medewerking zullen verleenen Men zegt dat de eerste proeven gunstige reaultateu hebben geleverd Voor het eer t in de geschiedenis van deo staat Kansas zyn vrouwen opgeroepen om plaats te nemea in een jory Te Fort Scott is dit geschied en zy zullen hieraan gevolg moeten geven tenzy ze door hfi hof evenals mannen in dat geval om geldelyke redenen daarvan worden ontslagen De opgeroepen vrouwen hebben eigtndommen en betalen belas ting onder da staatswet vao Kansas zyn nïle belaatingbe lenden die kiezer zjin verkiesbaar in de jury De vroMwen in Kansas kiezen mede voor de gemeenteraden Te Dtrecht is eene weduwe het slaobt offer geworden van een sÜmmen bedrieger Na het overlyden van baar man tracht namelyk de wedowe W aldaar door het verharen van kamera aan beeren die dan levens te harent middagmalen io bet oaderhoud van het gezin te voorzien en mocbt daar vry wel in ïlftgeo doordien zelden een der kamera ledig ataan en kwadi betalers baar tot bedsn onbs kend waren Omitreeka half Juli kwam echter door vertrek naar eMera een kamer leeg doch werd reeds eao pftar dagen later door een heer zich noemende A K buitengewooD opzichter der genie tegen f 35 per maand weder gebuurd Daar mynheer het nogal volbaidig had eo weinig tyd had te verlieïeo moesi bet opknappen der kamer tot later worden uitgesteld alleen bet hoogst noodige mocht worden verricht doordiea de nieuwe hnurder vtrmoeid VBD de reis naar een goed maal en rust verlangd Den volgenden morgen was mynfae r reeds vro ger present ontbeet eo begaf zich toeo naar hy zeide naar de kazerne en kwam daan a steeds geregeld thu s im te eten en te slapen zoodat mej W dan ook ïoar in hair schik was het weder zoo goed te hebben getioffen Wel verwonderde bet hear dat zgne koffers zoolang wpgbleven tn dat hy niet de minste bagage had medegebracht doch het kostte hem wi inig moeite de goedgtlooiige vroow daar omtrent iets op de mouw te spelden Onverwacht was mynhe r echter verdwenen en wel jniat op den dag waarop de eerste maand buur was verstreken zoodat de vri aw tot de treurige ontdekking kwam dat m n haar Bobandelyk had bedrogen hetgeen nog meer aan het licht kwam toen by onderzoek bleek dat by de genie een buitengewoon opzichter A K geheel onbekend was Volgens bekomen inlichtingea zoa mynheer sich thans te Kotterdam hebben gevestigd 6 40 3 45 4 40 4 60 4 57 6 04 5 10 4 89 7 ii Volgeaa eea correspondentie nit China ia bg de atad Tschnsobao in da provincie Hupeh een inieressante vondst gedaan Gedurende een hevig onweder bad aldaar een niet onbelaogryke Krondveraobniving plaats waardoor een grot te voorschyn kwam die men in oude tyden blgkbaar als schatkamer had gebrnikt In het gewelf vond men niet minder dan zeven millioen oude koperen muuteu tweemaal zoo groot als de thaoa gabniikelijke Aaa de eene zyde drngea deze mnnten den naam vanketrer Tschi Ho nit deSung dyna8tie die van 1054 1056 regeerde terwyl aan de andere zyde da niam Li Scliu voorkomt de oude benaming der provincie Szetacbnan De proviaoiale autoriteiten lieten op den schat beslag leggen en de onderkoning Tschong liet 300000 munten reinigen en aU merkwaardigheid aan den keizer zenden Op eene machinefabriek te Pforzheim tras sedett Mei jl een arbeider werkzaam die oataoga plot eling gedaan kroeg en toen als schadevergoeding de uitbetaling vao twee weken loon verlangde Deze ei ch werd hem echter door de rechtbank ontzegd omdat op grond van onder eode afgelegde getuigen ver klaringen als bewezen werd aangenomen dat hij met zyne werkzaamheid aan de fabriek s ecbts beoogde fabrieksgeheiman af te kyken tea befaosve van zyn vorige patroon Donderdagnacht zyn te Pilsen ernstige onge regeldbedeo voorgevallen tusiohen stodenten ea de Czachiscbe bevolking aldaar Het gepeapel wilde eanige winkels plunderen waarin de stadenten de vlocht hadden geoonen De politie bracht de studenten door het granw achtervolgd in het raadhuis in veiligheid De opgewonden volksmeuigte groeide echter steeds aan eo trok tierende en Czechische liederen zingende door de straten waar zy ofschoon herhaaldelyk door militairen nitaengejaagd een Duitsch hotel een Duitscb koffieboia een synagoge ea verscheidene Joodache winkelzaken plunderde Ten slotte moasten de stralen door de militaire macht met geweld ontruimd worden Italiaansehe karabiniera oodekte dezer dagen een troep Franscbe onderofficiereo in verdachte nabyheid van de verdedigingswerken aan den Mooi Cenia Toen zy naderden gingen de Fransohen op de vlucht Een hoooer viel in eeo gledaoherapleet en vond daari i deo dood Eea tweede die eeo photografietoestel met zich voerde werd gevat Twee enderen ontkwamen maar niel dan zwaar gewond De Pelersbnrgsobe gemeenteraad sal aan Fadre dfu 24a een feestmaal aaobieden Hanotaux Boisdeffre en Qervais krygen vn den raad geëmailtjerde bakers en ieder Fraoaoh paniersohip een groote kruik met glazen de gavagvoerders zilveren bekers de oflSciereo likearglazeo en de matrozen peperkoeken en cigaritten De officiee e Tiirksche lezing van dea aaaslag te Koostantinopel op eergister ia dat Armenische anarchisten de daders zijn Nadat een buonor was gearrestserd werd onmiddetlyk daarop weer een bom geworpen in de Verbeven Potte waardoor vier personen zyn gedood en verscheidene gewond De keizerlyke autoriteiten hebbeo de noo dige maatregelen genomen tot verzekering der handhaving van de openbare orde en rust f voegt het officieele telegram er by wat niet veel goeds voorspelt aan de Armeniërs a archistiache en andere Gelyktydig met deze bom ontploften twee anderen voor het Sarai en in deOttomaansche bank te Galata De persoon die de bom wierp io de Ottomaansche bank trachtte de kamer van deo plaatsvervaogenden directeur den heer Aobo yeaux binoen te driugen doch werd by de dear der kamer gegrepen Te Pera n te Galata oUtatond een groote paniek Honderden menschen raanoen vroo 1 51 9 67 10 04 10 11 10 18 10 81 7 68 7 59 a oe 8 18 8 88 8 53 i lO 7 96 8 1 10 89 1 t 10 64 9 879 47 64 10 01 1 80 10 7 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 11 80 10 09 7 46 6 66 10 89 ea o kindaiBD ölden JiwSfüWooot do tra u 1 vinkelAakeD werdon gealoten doch politiesgeDlon brntbten met de reiol X fa e Tui t bet publiek weer tot rast en iióliteo ran do winkeliers dat zg hun laken iresr opeoden De misdidi er die de bom voor het Sarai l Galata wierp wa een jonkman io bet zwart gekleed met eeu tei op Het moordtaig dat jbg wierp tegen don daar gevistigden politiepojt waa riertookig lan Torm De bom ontplofte zonder schade aan te richten Tydena de paniek ont luchtte de jonge niao en Tnerde nog Terscheidene schoten op zgoe rerfolger die bem echter aohterbaaldi n en grepen Ifti ermakeiyks nit Mecklenburg schrijft bet Saksische Sohnllblalt bo en het rolgende rerbaahje Als de lehoolopzieuer T oor schoolbezoek de dorpen rondreist vraagt hjj gewoonigk ook de boeren eens naar bun ooderwgzer Bg zulk een gelegenheid moest hg eens van een laodboower de klacht booreo dat er tegenwoordig niets goeds meer in de school geleerd werd dat waa iu zgo tgd anders Wat had bg dan geleerd Wel rekenen lezen sohrgveii de oatecbismtti en zingen Uit bet rerdere ge5prek dat de schoolopziener zoo wiet te leiden dat er een paar opletlingen moesten gedaan worden van de belastingen die zgne buren betaalden bleek echter dat de man al heel weinig rekenen kon Ja im Reken ben ick man swack mo st bg beVenneo En toen de schoolopziener bem Terzocht een ook door bem onderteekend geschrift voor te lezen luidde bet Nee Schribens kan ick nich gund loaen c Tuen ten laatste de cboolautorlteit uu ook io het Meckleubnrgs hem toevoegde Dor etabn ok Namens üoter uod een brüs Wer is deun dat Krüz moe t het er uit aja ja dat Krüz dat hüo ick Een eenzaam volkje Io het begin dezer eeuw landden bijna gel ktjjdig twee Ëogelsche avonturiers Hare en UoBS op de in dien tjjd nog oubewoonde CocoaKeelingeltanden Bii de iubezitneming van bet land trok Hare aan btt kortHte einde en sedeit bet juaAl827 is een lid der familie EoBB beerscber gewardeo eu gebleven op deze eilanden Er waren toen oik een aantal Maleiers van Java vooral gekomen en de beide eerste beerschera met dea oeam Hos regforden over dezen onbeperkt Het duurde tot bet jaar 1386 toeo de Enge aube regeering feitelijk bezit nam van de eilanden eo daai bg George Cloniee Boia bevestigde io zgn eigendomsrecht Tegenwoordig wordt het eiland bewoond door ongeveer 600 menschen bet groo te gedeelte van Maleische afkomst met welke de familie Rosa zich beeft vermengd zoodat een eigenaardig geslacht met eigen zeden en eigen aanscboowingea is opgegroeid balt Oosterach balf Westerecb De zoons eu docb efs nit de familie Ross spreken met heel weinig uitzonderingen tegenwoordig bgna geen Eagelsch meer en zelfs do tegenwoordige beerscber Oeorge CInnies Rosa bad in achttien jaar geen woord Eogetsch gehoord Geschreven wetten bestaan op deze eilanden oiet Misdaden keot men er even weiuig ala politieagenten Er zgn alleen vrjjviillige brandweermannen die in dit opricht politie dienst uitoefenen dat ze zorgen dat a avonds om negen nor overal vnur en licht ia oitgedoofd Da ioboorlingeD zgn van Maleiaoh ras en Mabomedaaniob maar door den langen invloed der familie Ross is er heel wat verandering gekomen in zeden en in kleediog De Britsche gevolmachtigden die eenmaal s jaars de eilanden bezoeken hebben verklaard dat er tnsechen ben en de overige Maleiers zeer veel verachil s De eilandbewoners huizen in wo ningeo naar Europeesch model eo zg keoneo evenals in Europa de wekelgkechs sol o o maak ook daar woiden de kamers gedaan Zg zitten aan tafali en eten met lepels en vork Dit zgn echter alleen oiterlijke kenmerken van Eqropeesobe besohkring Ook bet hnirolijk is er geheel anderi het aanzoek m de hnweIgkavoltrekking heeft geheel plaats volgens Engelsohe zeden Veolwgverü is er dan ook onbekend Het volkje dat op deze wgze onder een vaderlgk en welwillend despotisme leeft en van de heele wereld is atgescbeiden wordt geBchilderd als gelukkig eo tevreden Het weet van geen klagen en het beichouwt mr Ron als zgn weldoeoer en vriend Meer geluk dan wgsheid Hel 2 jarig dochtertje van den heer D brigadier der douanen te Neerpelt had door onvoorzichtigheid spelende een haarspeld van 7y centimeter ingeslikt Na 6 weken angstige afwachting ia de speld geheel afgekomen Het kind is friBcfa en gezond gebleven Tegen ratten 1 Vela Taden alt middel tegen ratten aan de ok in ona land in t w ld voorkomendaliondc toog of hondskrnid Cyooglossum officinale Men legt het bg de plaats waar de ratten zicb ophouden eo daar ze de plent niet kunnen nitstaan verlaten ze den omtrek Zelfs zon een scheepskapiteio met dit gewas de ratten uit zijn schip verdreven hebben t Middel ia gemakkelgk te probeeren en daar de plant niet vergiftig is kan men ze neerleggen op plaatsen waar vergif niet toegepast kan worden bgv in de magazgnen korenschnreo kelders enz Geiyk men weet bloeit de plant in Jnni en vindt n en ze op elke weide Io t voorjaar of in den nazQmer zaait men de plant wordt ze s zooMrs gekaaid dan komt ze pas in t volgende voorjaar np Bultenlandsch Overzicht De twisten tusechen Dnitvchers en Czecheu in Oostenrijk nemen steeds meer in heftigheid toe De Doitschers achten zich door de nitgevaardigde taajwetten te kort gedaan de eene deqjioiiBtratie lokt de andere uit zoodat men feitelijk mei meer kan zeggen wie do uitgedaagdeo zign Aan beide zydeo weert men zich even hard Graaf Badeni heeft eïndelgh de hooiden der verscbil ende partyen aitgenoodigd tol een conferentie waarop zal worden besprokuo de wyze hoe beide partgen tot mal zgo te brengen Abo de leiders der Bofajeem iche Dnitscbers en der JongCzecben in deo Landdag de leiders van bet DuitBche en het Czechische groot f roudbe it is verzccht Donderdag 26 Augastuf h jo vertegenwoordigers te zenden oanr een byeenkomst in het gebouw van den niinisterpre sideut te Weenen Oi isea daer ochtef tot e n vergelyk zal komen wordt betwyfeld Zelfs de regeeriog moet weinig vertronweu bebben in eeo goeden oitatag Het eeoige wat z verwacht is eeo oai artgdig rapport waaria baar ten objfctief overzicht wordt gegeven van dej btand v n zaken De regeerÏDg heeft on reeds ondervonden dat de Dnitschers tot eiken tegen taod bereid z n Er zal daa een middenweg moeten worden gevonden waardoor de Czechen oiet al ie veel wordfo teruggezet de Duitacbers niet in te groots mate worden bevoordeeld Dit ia trouwens te bt grypen De regeeriog kan niet baar autoriteit op het spel letten en dit zou zy doen wanneer zy zonder ennige tegenwerping baar taalwetten opgaf Van de uttgeschreven conferentie is derhalve uieta andera te verwachten dan sooala reeda boven gezegd ia een otizydig rapport Eo wanneer zy dat verkrygt zy fielukkig zyn Positieve reauUeten zollen uit de conferentie niet rerkregeo kanoen worden Oat geen dunr brood niet alleen eeo Nederlandsche verkieiingsl aze was blykt op dit oogenblik in Frankryk Ook daar ondervindt Bien deo invloed welke de fatygende graanmarkt op den prya van bet brood heeft Maar wyi meo in Frankryk boTendien nog hooge gra iorechten heeft te betnieo is de graan en broodprys er nog vry wat hooiiFf dao hy ona Een brood van 2 kilo koal er 85 centimea eu het zal wel 90 centime moeten worden eer de baitker de winat beeft welke hy voor eenige weken genoot Het meel is sedert Au iuslns vao het vorige jaar per zak van 157 K G 21 franca gesteg n en nit zoon zak zyn in den regel 200 broodeu van 5 K G te maken Dat eeo dergelyke atyging voor het publiek schrikbarend ia apreekt wel van zelf Vao daar dat veeo atemmen opgaan om door verlaging of afschaffing vao de graanrechteo een verdere Btyging van den broodprya te voorkomen en zoo mogelijk den prya beoedea dïeo van hedeo te brengen Oeranlt Riebard bet bekende kamerlid heeft aaa Maline een brief geschreven waarin hg op tydelyke maatregelen aandringt en bij voorbaat eeo iuterpelatie io de kamer aaok ondig Dat Meliue de vuder vao het Franache protectionisme niet aaoBtoods gereed zal ataan aan dit verzoek te voldoen ia oatanrtyk Maar t ch zal hy bet hard te veraotwoordeo hebben als de regeering btyft voort aao den iovoer te belasten van graan dut oomiabaar ia voor de voeding dtr Franscbe natie Dut invoer van overzeeach graan noodtg is blykt bet best nit eeoige cyfere welke te Parys wor p openbaar gemaakt Het verbruik in E r a wordt gesteldop 597 mUlioen hectoliter graan waartegenover alecbta een productie van 469 millioen ataat zoodat het tekort moet wordflD aangevnld door een invoer van 128 mij H L vooral nit Amerika Alleen Fraokryk heeft daarvao 30 millioeo ooodig bet een een soa van 600 millicen fraoca naar de Nieuwe Wereld doet gaan terwyl 102 millioen francs aan graanreobten moet norden betaald De cyfera welke door de Franscbe pera worden medegedeeld zyn welsprekend genoeg en verklaren zeker de hewegiog die leo gnoste van de afacbaffiDg van graanreobten op tonw wordt gezet De Ëogelsche regeering zendt voortdurend nifuwe troepen naar de Afghaaoache grenzen Zy hoopt daardoor de oitbreiding van den opRtand te voorkomen en de daadwerkelyke deelneming vee den Emir te verhindereo De EogoUobe generaal Blpod heeft den Kbyber ptts en de vtllei van Knrram bezet de vrees dat de Afridia hem vóór zoitdea zyo U niet bewaarheid Het it gebleken dat de Swatis die by in het Jalalagebergte verslagen beefï veraterkingeu ontvangen baddeo van de Bonerwals en van HiDdo staDi die vroeger nit het Indische leger waren gedeserteerd en in bet d van den Boven Indns een nederzetting baddeo geve itigd Uit Simla woidt aan de Times c gemeld dat de Airidis en de Orakzalia geen der Bogelsche posleo hebben aanbevallen en dat het zelfs twyfelachtig i of zy zullen vooruitrnkken Het snelle aamentrekken van Engelaobe troepen by Peschawor en Kobat heeft eeo hsütame nitwerkiag gehad op de greosatammen Eo nit T cbakdara aeint de correspondent van het Cityblad Majoor Deane de politieke ambtenaar heeft een achryven ontvangen van de godsdienstige leiders der etarameo in het dal vau den BovenSwaf waarin zg bon onderwerping tan de regeering aanbieden onder elke voorwaarde die deze wil stellen c Engeland mng zich gelukkig rekenen ala deze berichteu bevestigd worden Dat generaal Blood dfl Afridis en Orakzais nog niet ontmoet heeft zegt niet veel Io het morilyk begaaobare bergland kunnen de inlacdscbe troepen niet zoo snel voortrobkeo dat y reeds op deo tweeden dag na hun opstand met de Engelscbe voorposten sUaga raken Daarentegen heeft Engeland reden om op de goede gesindbeid der Afridis te rekenen Io den oorlog met Afghaoiatan hebben deze zicb trouwe bondgenooteo getoond Doch ala zy thaaa opstaan ia het gevaar voor Engeland groot In het Indische leger dienen onteaglyk veel Afridi en als het religieaa fanatisme ook op dezen overslaat ia hel nog moeiiyker de rebellie van binnen dan die van boiteo te onderdrokken Het in de Belgische Kamer aangenomen doch in den Senaat verworpen wetsontwerp dat het Nederlandsch tot officieele taal verheft zal naar een Vlaamscb blad verneemt in October aan de teraadsiaging an het parltmant onderworpen worden in dezen vorm Ait 1 De weiten zullen aangenomen bekrachtigd afgekondigd en bekend gemaakt worden in de Frausche taal en in de Nederlandscfae taal Art 2 De wetsontwerpen uitgsande van het Gouvernement worden lu de Kamera aan geboden in dubbelen tekst De voorstellen uitgaande van de leden van de Kamera worden gedaan hetzy in duj belen tekst hetzy in de laal door deleden verkozen In dit laatste geval doet bet bureel ze vertalen alvoreoa ze aad de besprekiag té onderwerpen De stemming over de ivgzigiogeo voorgesteld tydens de bespreking mag gebeuren op een enkeleo tekst lodien zy aangenomoi worden doet bet bureel ze vertalen voor de tweede stemming der aldoa gewy7 igde artikelen Indien tydens de tweede stemming wyzigingen worden toegebracht aan de artikels gewyzigd door de eerste stemming mag de Kamer beslissen dat de bepailde stemming zal verdaagd worden tot eeo latere zittiug In alle gevallen zsl er overgegaan worden tot een enknle stemming over den volledigen tekst opgesteld io de twee talen De Kamers nemen langs reglementairen weg de maatregelen welke zy nottigoordeelen om de uitvoering der tegenwoordige wet te verzekeren Afloop der Openbare Verkooping van Onroerende Goederen VEILING 23 AUGUSTUS KoffiehaÏB aan de Wachtelatraat P No 170 en Huis en Erf aan den Tnrfsingel P No 161 f 3000 k T N Reebeen Haia en Erf aan de Westzyde vaa den Haam O No 418 f 1050 k de Goadsche Coöperatieve Broodbakkery ea Verbrniks Vereeniging Obs Voordeel c R B o I A 3 E Henneberg Zijde aUeCH echt als zy direct wordt betrokken uit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van 93 cta tot f4 05 per Meter Glad Gestreept Gernit Gewerkt Damast etc circa 240 verach qualiteitea en 000 versch kleuren dessins etc W rff vau port en rechten tn hu $ STALEN per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland 6 HeDnebirg s Zijile fiibriekeD K en K Hofl z ü R I c n NIEUWE ZENDING nEKNSCHi CL ci BEERENen DÜMES D LbCUOËlN A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoon Mo 31 Iteurs van Amsterdam Vrkre slotkrs 88 99 7 981 89 8 7 86V 86 a ai 2lVs 63 68 98 9 l lH 5 IB Sl l 88 10 98 lOOV y i 60 989 z loov 4 1 loov 199 136 21 AUGUSTUS VEDaaLiNu Otrt Kod W 3 J i dito dito dito 8 dito diio liro s HoNOAR Obl Gtudl 1881 88 4 iTiLlE nsohrüïiug 1888 81 6 OosTENR Olit in papier 1868 6 diti 1 zilver 1868 B PoHTUGAL Olil met o upoii 3 dito ticket 8 ElusLuiD Olil llinueul 1894 4 dito Gcconi 1880 4 dilo liii Rotlis 1889 4 dito bj Hope 18SII 9I 4 dito ie goud lom 18S3 6 dilo dilo dito 1884 B Spanje Perp t sohaU 1881 4 TcttKEIj öepr Conv eoü 1890 4 Geo leeniag seiie D Goc Ie niïg serie O ZuidApb Bep V oI 1 1898 5 Mbiico Obl Buit Soh 1890 B VlNBEUElji Olil 4onbei 1881 Ambtehdah OoIu Ht ea 1898 li RoiTESDAH 9t d Iren 1894 3 Ned N Afr Usiiile iv naml Arendab Tab Mg Coi tifiraton Di ltMaalFohappij djlj Arn Hvpoiheeltb pnnflbr 4 Cult Mg der Vorstonl aand 0r Hypolheokb pan lbr 3 Nederlaiidsche bank aai d Ned H undelmaataoh dito N W k Pao Hyp b paiidbr 8 1 6Vs actt Hypotheokb pandbr 3 9S L tr Hypjtheekb dilo S i 1 98 Oosten Uü I Hoiik bank a nd 188 aiJSL HypotlioiekbBiikpaiidb 47 lOO u 80 88 IIS 103 1981 8351 s 100 5 143V 99 81 10 V 1081 100 1IS9V 188 11 Vl too 64 103 14 16 mil S AHaaiKA Equl bypotli panilb 5 Maxw L G Pr L ei oort 6 Ned Holl IJ Spooriv Mg aand Mütol Eipl 8t Spw aand Ne Id 1 poorwegm aand Ned iïunl ATr Spm aand 8 dito dilo dilo 1891 dilo B E8 Italië Sooorwl 1887 89 A EobI 3 Zuid Ital fpivoij A H obl 8 Polen Waraohau eenen aand 4 j BuSL Gr Hu B S pw Mü l Baitiacho dito aand Faalowa dito aand 8 Iwang Dombr dito aaul B Kurak t h Aïow p kap obl 4 dilo dito oblig 4 891 Ï87 60 188 808 1067 108 Aherika Cent Par Sp M obl 6 Ohio k Vorlh W pr O v aand ditodilo W n St Peler obl 7 Denveri Rio Gr Spm fort v a Illincia Central obl in goud 4 Loui8v Va8h iUrCort v aand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 6 Mica KausBB r 4pct pruf aand N ÏOrk Ontaaioft Weal aand dito l ünn Ohio oblig 6 Oregon alif la hyp ln goud B St Paul Minn ti Manit obl 7 Ua Pao Houfdlgn obllg 6 dito dilo Line ui Io hyp 0 5 Canada an South orl v aand Vin C Ballw liNa Io h dc O Amalerd Omnibue My aand Rotlord Tramneg Maate aand Ned $ tad Amalerdam aand 8 Stad Ho terdam aan 3 BILOII Stad Anluerpen I8 7 S j lOS 104V 118 183 34 v 113 u v Stad Pruaiol 1886 8 HoNO Thoisa Eegullr Geaelhcti 4 OosTEM Staatal ening 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Vor Bo7 Hvp Spobl oen ADVERTBNTIEN Getrouwd A TBB SAN DE Jb Rijh Veearts ANNA C VA VREUMINGEN die mede namens wederz dache Familie bedanken voor de vele blgken van belangstelling bg bun huwetyk ondervonden Blokzijl 18 Ang 97 Heden overleed zacht en kalm na een langdurig Igden onze innig geliefde Echtgenoot en Vader de Heer CORNELIS JAN CHBISTIAAN PRINCE in den ouderdom van 02 jaar Wed C 1 0 PBINCB na JoNo Dr J PBINCE Hoorn Ö J PEINOE NELLY D PRINCE CORNs PRINCE Oouda 21 Augustus 1897 Vintee van rouwbeklag bunnen mei worden a gewacht