Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1897

Woensdag 35 Augustus 1897 INo 7358 36ste Jaargang NieuwS en Advertentieblad voor Gouda in Omstreken AD VERTENTIEN worden geplaatat van 1 6 reg di also Centen iedere regel meer 10 Centen ijirootp letters worden bergend Haar plaatsruimte Inzending van lAdvertemiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant gescliiedt d a g e 1 ij k s met nitzondermg van Zon en Feestdagen De prij per driffl maanden is ƒ 1 25 franco per ê p 1 70 I Afzoni erlyke Nommers VIJF CENTEN GOUDA 24 Angu8tD l8 S i i In dé Heereokfide wareo heden Ie nggepuitgeato eo omdat men met bet be i rateq dier kade begoaoeo waa i l u I I bief ui tedjli ucuBi jten il at i ikki a deeling ópgerichtj vao den i i GildMbood len traden 4treed9 aansilwids tiop la eei Donderdag a on gebonden Tergadering is pea ilaatv Verkrijgbaar by i M PEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid ii cRchet en kurk steeds voorEÏen van den naam dar Firma P HOPPE Druk raa A BRINKMAN k ZOON Heden orerleed zBcht en kalm mya geliefde Schoonzoon de Heer C J C PRINCE in den ouderdom van 62 jaar G J DU JONG Qouda 21 Ang 1897 TANDAIJT E CASSnO TE oounA zal van 24 AÜGU8TD8 tot en met 1 SEPTEMBER afwesig sijn mmmmmmnmummm WETTIG QEDBPONKEttD BU het gebruik daarvan geschiedt het tanden krijgen der Kinderen iVNDEIt DE IIIIV TE PMIV 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dai de bg my ter inzage liggende getuigschriften der nitstekende resultaten Tan ue Electroinotorische Tandtialsbandjes niet echt z n BHt Men lette op den naam van den Fabrikant UOREKT HOLTZ B Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 93 cent door BOBERTnoLTZ Umegc D Wederverkoopers gevraagd Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v n II van Schaik Co gevestigd te s Opavenhage Heppterttraat Z en a Baby de Hegentesselaan van Z M den KONING van BELtJlE Indien gUhoestU gebrniitt de allerwege belcroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Hoaig Extract Hi d E3IjIA IïTTI3 E FLACONS van 40 Cts 70 Cts en ï verkrygbaar hy Firma WOLFF Si Co Westhaven i9S Gouda E H ViN MILD Veerstal B 126 te flouda A BüUMAN Moordreeht l C BATELAND Bos cop B V WIJK OvtdmoaifT M KOLKMAN Waddinmten StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na Toorovjhrift van den kon üniversiteits Prot Gehm Hofrad Dr Harless Bonn hebben sedert 60 Jaren ab Terzachtend middel t en hoeeten beeechheid en aandoening der ademingsorganen uifsteekende diensten bewezen Bg spoedigo afwisseling van warme en koude lucht is t bgzonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjee il 26 cent Alom verkrijgbaar Een waro Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Oname en gehe me uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFKi v itL Hollaudsche uitgave met 27 afb PrL a 2 gulden Ieder die aan de rerscbnkkeiyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgka duizend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVerlagB M azin te Leipzig Nenmorkt 34 franco tegen inzending van het bedrij ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Rbeomatiek tagen en rui ol edei aard Wttf iamethettntl Klesp HooMmjii 1 Terktiidheld mjni Ieri Wat ® InwruTing tegen Jiobt t Rhoumatiek LendenpijDen kortom I aan te vendan tegen yg wMt dos itetdfl in ieder hoisgezis rfgg Anker Pain Expeiter Prqs 50 oent 76 cent en ƒ 1 de flas Vfforlüadeii □ d mtesta ApothekeD ea by ï AtWüokiar t Oo ti Roltenlani ïe GOUDA hy A WOLFF Markt AI44b ea DE LAAT oi VAN SON apotheker Markt BEKROOND MET GOUJJBN MEDAILLE KRAEPELIËN HOLM S uiiui Lar och o Q ËN Staalli iidende duiiia Larortic 18 de meest krachtige en versterkende KINAWIJN A inbevolen door tal van hinneuen bniftBnlandsche Geneesheeren Verkrygbaar in flesschen a ƒ l 90 en ƒ 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHHA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen ala goed erkend middel by Hoest en Verkoudheid opioBaend en verzachtend Prgs per fleschje 20 Cent KuAtPBHEN HoLM Hofleverauciers Zeist Van eene levering overgebteveB ft 2000 staks zoogenaamde Dtpét te Qouda by den Heer A H TEEPE Apotheker en by de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar wordsn wegans kleine fouten nietjuiat volgens model uitgSToerdarandea t it den HpotprU vand tB 7B per etuk reohtstreeks obq HH Landbouwers enz uit verkocht Deze UIKRB onvnrBlIJtbare l efcens itjn warni alK fn PelB ca 150 x auu cM groot li het Pftiird geheel bedekkend doiiki rbrnln met benfwide randon en vnn S breeds treepen Tooriien KUinB VOOrriRd Engelsehe Sporl Dulibel Paarden Dekens Oranlfkleur gr oi leoxios banaüid mat 4 prachtige breeds treepen voorcien bieden wIj wegene ceer geringe elechU door mannen van het vak Lemerkbare fouten 4 p etuk arin werkelijke waarde ï Beatellmgen te xenden met daiAelijk adres tegen vooruitbetaling of rembours aan Terzendhnis Merkuor Oommandlt Haataohappy O Sehnbert Co Atntterdam N Z Voorburgwal SAS PD IKE OO DE SCHIEDAMMER GEITEVEE Merk i G uda NIOHTCAP Te huur ofte koop aangeboden om torstond te aanvaarden Eerx pracla tigr xi ot in Êrericlx t HËERENHUIS met Tll staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigfe Kelder Boven 3 Kamers met achtei een ffroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 u Y de V cfor aiBron f e Ober a finsfein by Ems Tafeldrank i k a h onwklykef u s derJ federïaÈdeA Maatschappij tot Exploitatie der t ictoria Bronl gevestigd te Rotterdam Zuidblaak Het groote aantal zenuwkwaal zenp f hopfdpijn af tot de voorargaande kenteekenen van apoplexie Lenenberoepte toe trotiUrM Btfieda alle middelen door de medische wetenschap aangewend Berflt aan den nlenwên ÜldkaS de eer toe dat phy Biologie oh e verhreid la en weldaad blijkt ie zijn voor ae aan Eennwkwalen lijdende menBohheid Deëe ganeëBwllM Is nitfftÏKtïtden door den gowenen Offlciar van Qezondhelt Dr Eoman WeiBsniKm ta Vilahofen en beTOSroo d on dervinding opgedaan in eene 50 jarlge praktijk Door waaachlnff van het hoofd lenMlMlper dMT worden daartoe geaehtkte HtolTen door de hold onmiddellijk aan hel aelnw ffeatel medesedeeld Met deze geaeeswljse werden werkelijk soliitterende resoltatau varknCflB en ElJ maakte ooveel opgang dat van een door den uitvinder geéohpevên vnkJa p OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE l here vaarkomlRB an gsneilng binnen korten tijd reeds de Sle drnk verschenen la Dit boekje bevat niet alleaa vor bet noote pnb Hek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere tfieraplo en da daarmeoè zelfa h elew ntd in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wotonBchappöl ijke vhmidelingen nltde mediaeho bladen die aan deze gpneeswijze gewild zijn zoomede aftchrift tal van getni achrlften van hooggeplaatste geneoBk nodigen ouder welke P KAnlère med dr prorstior aandapolyklInfekUPariJe rue Rougemont 10 Steingreber med dr praktlassrend geneeehfler aan het krankilnnfgen geitioht deCharenton Sanltdtirath Dr Cohfi te Stettin QroBimann med dr arrend art UJUhMnaea Dr P ForestFar gmeeeheer dlreoteur van hst hoipltaal te Agen Qehalmrath Dr SoherlNg taateel Butenfefe Bad Ems Dariea mad dr geneeiheer dlreoteur der galvano therapeutleohB larlohtfng voor seaHwIIjdara ta ParIJi rue 81 Honoré 334 Coniul von Atchenbaoh med dr te Corfu Dr Buihaoft arrend arli da Zirkniti Ober tataivit JechP med dr te Weenen Dr C Bongauel tela Farrlire Eure lid van dan Oanaall Central d Aynltna et de Santé In Frankrijk en vele andeien Aan allen wier cennwiteNtel meer of mincler nanfredaitn Isi of Mtn veaiMMde T IM van de kenteekpnen zijn ohronlaohe hoDfd iljB migraine lohale hoof ihrift van dpljn litoedandrang groati prikkelliaarhetd gejaagdheid alapelooihefd llohamittjka onrust an onbehaaaHIka toaatand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden en nog lijden aan da gavolgen daairan EooalB verlammingen onverinoBen tot preken iware tongval moelel jk sHkkaa atllfhald dar gewriohten mit vsort 1 plaatselijke iwakte verzwakking van sa sugen ens ent zij die reeda ondar ig eeweeet zijd maar door de hekelde middelen ala onthondingaen en ki lecfriseeren stoomloos of zeebadeif een genezing of leniging hunner ki I ten elotte zij dio vreea sevoelenToor beroerte anaaaitoa raden 1 ir ton aat iil doop hat nlirnilr mo Iran oi itan ai nnAi =t mi i rt T an aii durende plfn plaatselijke iwakte verzwakking van sa sugen ens ent zij die reeda ondar geneeiknsdhEa behandeling geweest zijd maar door de hekelde middelen ala onthondingaen en kondwatarknar wriKeu elecfriseeren stoomloos of zeebadeif eeD genezing of leniging honnar kwaal gevonden hebben en ten elotte zij dio vreea sevoelenToor beroerte anaaaitoa radan hebben wegens verachljnselen als iioh aanhoudend angaiig vneten verdooving tn hat haoHi hoofdpijn met duizeligheid flikkeringen sn donker worden voor de oocon drukkende pijn onder het voarhBoMi aalilng In rie aoran het vae en van krlebellng in en hst alapen van handen en voelen aan al deze drie oatacorlën Tan sennwIÜder als ook aan Jonge meisjes lijdende aan lileekiuaht en kraoh tela ttahefd ooE an gezonde islfa aan jonge personen die veel met het hoofd werken en teeatelijke reactie willen Toorkoman wordt dringend aangeraden zich het boven vermeide werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kottilooa an ffanoo verzonden wordt door AiuMtcrdnrai door RI CLRBAW A Co Heillgeweg 43 Rorterdam F K T u flA TBV KOLrv Apotheker Korte Hoofsteeg J Utreelit LOBHV rORTOV üudegrai ht bij de öaardbrug F ai Op de jongste hygienniach medicinale tontooiiBtelling Ib de l r WelHamanu sche Oeneeawijze door de Uedische JuriJ naut de Zllvi ren tlt dnlllo bekroond Kegelbaan Harmonie Trye BaaD Wedstryd Praelillge prijzen J J WOÜDEMBEHS Si Patent H Stollen Der ifronMf Erln i im mstrt l atr nt H u oUen errungon het Aiilvt m t firfmi H s oU n Warnung tehladBMn werthlonv Uên kaafa dêher umere nte nar ran un $ liirdcl odor In ioicnen eitenha dltirisn If ëittMi uaiêr Plalttt wh nabgnitahandf auaêthinittA = PreM4sten umi Zeugnifse gratia umi finmm XLIe Jaarg ang van DE BAZAR Dames Modeffids beTattende DAMESen KINDERMODES benevens lUNDWBRKPATRONBN mr lEDEHE WEEK VERSCHIJNT EEN NUMMER In ieder a tekêi 0warte plaien modekroniek feaiUetony enz enz lo Uitgave zonilor gflkl platen met 3 snijpatr en 3 groote gekoipt patr Per IS nra ƒ liZBj p poat 1 4 2e ff als do Ie uitg m t daarenboTen 6 gekleurde platen 1 7B a 1 3e j Ie lagökl pl au 1 Uijz gekii p by hot 60110 2 50 iM 4e f 8e f bjj hel 6o no l geko patr n kaor e 12e u eon gekleurd Iraaie handwerkpatroon 8 8 80 PBöPiMiïB M mmm hm n i S lM le vooM OBf Cpfper ea Bqad b zeer beidfn fift Am het Eea dertigtal led Awnwezig frarqo ook ai Centraal Bestnar de beer Igeee elpe adTiaeur tan Mrw beer G W Konin Gero peD bg de Geref Kerk lei Elbai g Da J D Aatdwrs predikant by fl Geref Kerkülhior I ii D it Oooda icbryft men ud de Terr goDwaobect i Spoedig komt de dag dat de oieerderfaeid ia dan raad eene andere sal zyo dan tot hedeo Menigeen iet reeds ferlaogend uit naar wat gebeuren aal Na de zuioigbeidt woder de w pabeid te bedriegen zal don zaker betracht worden Men verwaobt eTeowel niet dat de meerderhfid met en ODzinniffeg apoed Blies togeiyk zal overhoop balen Dst zoo misschieo door de tegenpartij wel geweuscbt wordeo maar onze maoDen zallea daar kennen wg ben Toor niot handelen zonder eerst rgpelgk gowikt en gewogen te hebben Dat de meerde beid een stem ook iu bet Dagelgkach Beetnar behoort te hebben spreekt TOQZelf i aken gaan Toor personen Ën zaak ia het dat ook in bet D Bestunr de meerderheid een st m heeft Ook dient er een eiode gemaakt aan bet nitsloilen van onze mannen nit allerlei com miasiea en corporaties De plank ia na gelegd door de kiezera om op het Bcbip te komen Dat men nu niet aao den val of op de plank b gTo staan Bet is geen menacbelpk toeraï dat de raad r n Gouda omais ten aiinste niet voor ben die gelooren dat dbSouverein dir sonvareïnen allen befttuart naar Zuntwil Met ernst en roorzicbiigheid zonder aanzien dea persooDS zal dao ook in het belang der gemeente gearbeid worden mUtLLETOlX De B C gemeente behielp zicb m t baar oude kerkje en ook do toren van de protestantsohe kathedraal had eene restauratie minder nohtor den rug Nico herinnert sich recht duidelijk welk oen genot die Donderdagsche marklioobten waren Korst was t hot aieuwljo der ontdekkingsreis wat hom daarin zoo aantrok en weldra waren zij voor hem als voor do boeren en boerinnen zelf te midden v n het stille buitealeTon een kijkje in de wereldscbe drukte en een galegenheid om de noodifüo iokoopen te doen Eeeds de eerste aanblik van het plaatsje met zgn KTOote boog gelegen hoofdkerk on de half lehler boomen versoholen overblijfselen van het aloude slot was teekenachtiger dan bij tot nog toe in hut Noordorkwartier iets geilen had Het marktplein met zyna legen elkaar aan gebouw Ie huizon waaronder er versoheideoen tnet l7o of 19e eeuwsche stadagaTola é n 2slfa met paarach vensterglas het raadhuis met zjjn wapen zyn balkon en bordes het Sraohijo en de winkels lieten by hem geen twijfel over of Scb men as een stadjo WaaraobjJDlijk juist ditordieo hg dit terrein ilecbta eenmaal ia de week te zieo kroeg en wel op den eenigen morgen waarop r waarlijk iota te zien viel bleef het in zyn verbedding een tooneel van bedrijvlgbaid ea leven dat Aangenomen het beroep bij de ïfed Her C de Kerk te Rocendaal door da k E Tan 90 U Ammeretol j het rerslag ran de Gemeenop Gond it enen wy nog bet volgende Rivieren kanalen vaartef n en bjihe hoorende erkeq r het beraarbaarbouden der rivieren kiin ilen Taarten en gracHten werd ïoqr zooverd t tot dff verplic tingoli derGe h eote oh iordede Doadigd zorg jl edrageo i Ham onderhand der I kaaimtu u Itiigs denIJasel in de grachten eb waterj i atslipde dorTlougorajiureiij hi de braggen en alnizen in deGemefuEe nWd wederom publ elk aaabesteed Aani V r as W BokboTeè IbW vopr f 28Ïf J Helff ild of verniehwd werden 14 Ml achter de Wié t A de Btatiwatraat 2sM aBn de ZehiBstraat 15 M aao de Spieringmnat 6 M b u de Nieuwe Haven en 5 M sftD de Varkejlmarkt Op den walmanr langs den sbel ia overeene lengte ran 120 M een atak et nieuwerollagea opgemetaolfl ter gemiddjiElde hoogteTan 55 centimeters In bet geheel zyn gemaakt i 23 68 M Toegwerk 10 216 M3 atopwerk472 971 M metatlwerk aan Ternienwingen 18 871 M metaeiwerk aan rollagen en 0 M M pleisterwerk Voorts ia besteed aan arheidiloonen f 936 en aan h ratellingen bd beacboeiingeD f 25 Langs den Flaweelensingel ia Tan de Doelenbrng af tot aao do Tienduwegsbrug eene sohoeiing of houten oeretbekleediug gemaskt b staande nit eenvondige dennen p rkoenen lang 3 M op eeu afstand Tan I M vaa elkander waartegen 2 3 of 4 hoog greecenhoaten planken zwaar 3 5 hg 28 centimeter daarachter ann de walzyd met eene puinbeatnrting aangoTuU tnet grond Dit werk in bet openbaar aanbesteed sn aangenomen door P Ooms alhier Toor eene aom Tan f 948 Het gordingiwerk ia de Haren hy da IJsselhareoaluis onderging gehee e Tornibuwiog oa op ubare aobeateding uitgOToerd door J J Duym alhier voor f 372 50 De kosten van het onderhoud der kaai muren met de vleugelmnren der bruggen en aluizeo h bben in hflb geheel bedragen f 5844 37 waarran i 560 15 ala arbeidstoonen werden uitbetaald Daaronder zyo ook begrepen de kosten van het onderhoud van bet Reeowykache Verlaat waarran twee draai laDken en een leuningwerk vernieuwd zgn Bii Konijklyk Besluit van 8 Juni 1896 hg zich niet kon voorstellen zonder do daarbij behnorende stoifeering van msnsohen vee en uitgespannen rijtuigen Wat het meest zijn belHDgstolting prikkelde waa on bleef voortdurend hot kasteel van die heeren en vrouwen ran Schagen wier gebeente begraven ligt ondor die reusarhlige Kerken die p zoo spookachtige wijze een pronkstuk van de kerlc uitmaken AI had men hem v rzokerd dat wat nu tot logement vervormd nog over is niets anders ia dan de voormalige stallen do poort waardoor men bionen reed de binnenplaats de tuin met zgn paar oude lanen werkten op zijne fantasie Óo torentjes waarvan men bom verteld had dat zij nf en toe dienden tot gevangenis voor nbekkeenijders en andere dergelijke misdadigers riepen hem nlle vroegn genoten lektuur over roofruldersloten on onderaardiohe kerkorho eo to binnen De iopen en do lieden op het bergje dio zoo glansrijk zijne zeer natuurlijke eerste opvatting logenstraften dat er zeker in NoordhoUand geea hooge boomen willen groeien bazorgdeu hem telkena een rerkwikkelijke herinnering aan bosohrijker streken en deden hem besluiten dat de Noordhol landers wel boomen zouden kunnen hebben indien zij er slechts smaak voor I adden Ën dan het marktgewoel 1 t Was ditmaal een zeer levendige markt Dank zij het mooie vgrasweer was de stemming zeer o gewekt Want met eene naïeve onmiddellijkheid laat zich deze elke week op nieuw door de weersgesteldheid van den dag beheeriohen Of de wind zaid of noord is maakt aanstonds een aanmeekelijk verschil in de veeprijzen een linke nachtvorst io April een Woensdag die een weinig hoop geeft dat de beesten met Mei in da wel kunnen gaau en daar Is een belangrgke ry n No 34 is initgejaaakt dat do provincie ZoidHollaud sedert 1 Jaapari 1895 belast is mpl het oaderboud van do boortien der TorfsirKfelgracht A s Tolg daarvap werden do kosten aan de hera liing in 1895 beeteed door de Provincie aan de Oemeent gerestitueerd Verrolgent irSidöQ pa in bet openbaar te ijn aanbest d d or J SJ Duydi alhier aangeomen en ongevoerd Xf de vérnieuwitfi vJin dei bovenbouw VBBte broW op d4lla4rii bg de Kuiperstraat r f 510 V de vernieuwing van den bovenboaw trepnenbrug over het jra er vau de Zeug mt by de Stoof teeg oor f390 50 eo d vernieuwing VAQ het ooderdek met tering rad de Lange Tiendewegsbrog voor f j il25 o B e la eigaö beheer werden Ternieawd de dekket der bMde bruggen tn de Grabethatraat en de rytoeriog van de Haastrechtacbe brug Geverfd werden de beide opbaal ruggen op de Raamf lue opbaalbrog ojp de Niouwe Haren by dQ Dfarsatraat do i i ie bruggen iu de Jernzalemairaat op de Ve t de Lage Gouwe de Raan bet Verlorenkost en de brugtueachen den Langen en den KoRob Tiendeweg Dit rerfwerk werd na ojpenbare aanbesteding langeoomen door G lansen alhier voor de aom van f 149 90 BoT odieo zyo eenige kleiae bruggen io eigen bobasirgirbrfd Het onderhoud van del tairgke beweegbare bruggen vereischta wederom veel zorg terwyl de vernieuwing der metalen telkens noodig kostbaar waa Voor hot onderhond dej bruggen word uitgegeven f 3836 21 j aan materialen en f 1171 42 aan arbeidalooneo f Gemeente begraafplaats Uet do hg wg e van proef Toorgeuomen ophoogiog der Algomeeoe Begraafplaats werd een aauTang gemaskt De levering van 200 M zand met het onder proül brengen van een gedeelte der Afdeeling Ëigeo graven en wel de eerste vyf ryen werd in het openbaar nanbesteod Aannemer was L Brouwer alhier voor de som van f 229 Door de nitvoering vnn dit wei k ia meerdere hoogte verkregen on btyven de onderste ki iten boven het niveau van bet zakwater Op het gedeelte der 2e Ondorafdeeling dnt met die der £ gen graven zal worden vereenigd zijn zes gemetselde graven gemaakt welk weik publiek BRubeateed aangenomen werd door J Smit Zn alhier voor f 417 Werken niet aan de Gemeente behooreode De hier bedoelde werken zijn de wegen voetpiden bruggen en alnizen die door bst zing of daling B groepen stonden do boeroavorspreid over hot schildsracblig pleinije aan den voet der hongt i waar do kerk op staat de meosten met een goedon duit op zak maar mot met anders dan een dikken etok of een vuil koetouw in do band pruimend of rookend op klompen of op modderlaarzen hnnnfl levomla haven bewakend of in actie over die van anderon Soms zijn iij met hun zessen bezig eene koe te betaston te koüren ofto taxeoren en over baar te bieden en te tingen waarna toch goen der zes er zinnigheid An laikt lo hebben maar oeu bunnor komt teru doet een bod en do koop wordt zo ider veel veraere pr atjes gesloten ico had van handetazaketi roods genoeg gehoord en l e rr pen ora in te zien welk eon vermakelijke tegonalrijdigheid er is tusschon de verfijnde kunstgrepen waarmee do vetweiders en vepkoopers eikander beet nemen en de eenvoudigheid waarmede zonder eonig schriftoiijk bowija elk l o lt geacht wordt toe te bchooren aan dengeen die bei naar hnia drijft Is het zgn wettig eigendom P Ja anders zou hij t niot bezitten Hoeft hy t betaald P Daarvoor zal de Orkoopor wel gezorgd hebben In don regel zorgt daarvoor de verfcoopor dan ook wel Kn desnoods zouden hem de omstanders helpen er voor te zorgen Het gevaar voor een nieaweling of vreemdeling is minder besloten dan wel door sluwheid 8 gezet te worden Hoed je voor hetgeen wat or niot s luidt eene der voornaamste waarschuwingen aan wien begint voor eigen rekening te markten d w z ntaat u niet verlsi len voor een of ander artikel een hoogon prijs te geven of een lagen aan te nemen op de verzekering af dat er sohaarschte in is 1 Nico intusiohaa zag duidelgk in dat het voor hem emeente Waddingsveen waterschappen lulieren worden onderhouden ioninkigk hefiluit van 20 Juni 1896 werd beslist dat de Gemeente zich ydig kon onttrekken aan de bydrage i sjaari waarloe zy ftich bö de van 1859 Ifetrefiende het onderhoud van den weg tnascbeq de Hoflaao te Rotterdam en Gooda verbonden had De bgdr ge hy Rjaftdabesluit van 24 September 1895 ingetrokken werd als gevolg van deze beslissing wederom bbo de Commiasie die met da zorg Toor hel nderbond betaat is oitgekeerdi I Do Hoffmana Sticbtingeo Deze ff yn i a De Volksgaarkeuket It bvar Verslag over 1896 zegt de Commissie voor de Volksgaarkeuken dat zii met groot raedwezen dan heer A H Tan Dilleo nit haftV mirlden zag gaan Sedert de oprichting der Volksgaarkeuken had deze deel uitgemaakt van de Commissie en zeer veel droeg hij by tot het welalageu der inrichting Gezondheidsredenen noopte hem zijn ontaUg te nemen Iu zyne plaata werd benoemd de beer Dr P J A Levedag Aen bel Venlag ontloenou wij verdeX de volgende byzonderheden Het verbruik bedroeg in het gebael 36188 porties of gemiddeld 98 per dag 7yQde 7260 porties of 21 gemiddeld par dag minder dau ïn 1895 In de zaal werden verbmikt 22784 porties of 62 gemiddeld per dag terwijl 13404 portiea of 36 gemiddeld per dag werden afgehaald Van de gelegenheid om in de zaal een ont bgi te verkrygen werd door alectita 166 personen dus 16 minder dan in 1895 gebruik gemaakt Ten behoeve van het personeel werden 3212 portiea en 1973 ontbyten afgeleverd Over de vertchillende lererantTëu voor de inrichting was do Commissie zeer tevreden De bepaling dat telkens om de drie maanden andere leveranciers worden aangenomen werkt zeer gunstig zy tocd die aan den eisch om waren van eerste kwaliteit te leveren niet voldoen komen niet meer in aanmerking Het peraoneel onderging geene verandering Koukenmeester en keujienmeesterea droegen zorg dat de spyten op uitstekeode wüze werden ger od gemaakt en dat de vereiichte netheid en ordi tgkbeid werden in acht genomen Over het verdere dienstpersoneel had de Commissie geene reden tot klagen De uitgavoo der inrichting bedioegen f 5595 93 waarin door de Gemeente werd bggedragen voor 2000 Do heer W Bt geer die aan de beurt wai saak was zich op zijn tijd te hoeden voor hetgeener wel was namelijk schoppen en stompen vanpaarden en moderon en geestelijke slompen en schoppen in den vorm van kwinkslagen en sch mpschouten uit den mond van hunne eigenaren en dier zonen Mg Toud h t zeer iiatuurlgk dat lig nis ounvreemde oond io do bijt word beschouwd n bespotting te wachten had Hij voelde dat hij bg eenrechtE treeksohe beleedigmg zgu eigen vuiblen niet Ie huis Eou kunnen houden en wilde niet met boerc jongens vechten Vnn handel drijven was voor hemtoch geen sprake Duj trok hij zich terug tD n hotmIIrktgt knoei op hot drukst liep en gmg met denmeester mee diens boudechappen berudderen Dewinkels vermaakti o hem vooreerst du spcciBliteiten in landbouwbennodigdlieden smids zadelmaken handelaars in houtwaren en i an de magazijntjeavan manufacturen eu galautincn met hunne op den boerenstand gemunte nitatallingen De voorlaatste nieuwigheden uit de Ka verstraat vond hg langs de o étalages drentelend terug in grove en goedkoope namaaksols wat dnnr met guldens wasbetaald in ebbenhout ivoor satijn fluweel trok hiorde aandacht van het landstadjes publiek in been engeverfd greeneuhout katoen papier en wasdoek enlokte joog en oud üoor den prgs van aleohts weinige stuivers Het waren meestal vr uwen die de winkels begunstigden terwgl haar mannelijk geltider beide beurs on sociëteit hield in den omtrek van demarkt Als eenmaat t middaguur geslagen had wasin den regel de grootste drakto afgeloopen Ifoidl tervvJgi