Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1897

lijt goede Ttienoau au u= i u j ülrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 AangevangeD 1 Mei TUd vas Greeswlcli I IUIS U t 1 84 8 48 8 67 4 68 4 66 6 88 61 6 14 7 81 7 68 8 86 8 61 9 67 10 ï 6 10 04 9 S0 9 97 9 64 10 11 ll U l 4 4 16 6 10 ROTTKRDAMGOBDA 9 40 9 47 10 13 7 96 8 8 DEN HAA8 flOBDA 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 1I m i n 1 06 9 4 10 44 11 46 18 4 1 10 88 8 64 9 6410 89 11 10 08 10 16 f f 8 10 87 ƒ 8 06 4 16 6 16 6 66 88 Jt 8 l 4 8 81 9 88 10 8 11 6 11 44 iQnud reeh 88 7 46 8 49 O 10 16 J olit IL riT loM 4 48 6 86 8 6 7 6 Weerden 68 8 08 10 88 11 66 4 1 lil 8 1 9 68 lo 6 11 10 lJ ll l 6 8 57 7 8 f r r rit v U 10 88 11 11 1I M 8 11 DO ID A U TBKCHT 10 1910 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 8 06 11 14 8 87 11 88 8 46 8 84 i 9 8 10 6111 46 18 88 1 86 3 08 8 6 6 C g 66 8 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 6 11 13 11 18 11 10 9 4i Ui e O tl 1 A A UHTEEBAM 10 67 18 10 4 1 O 6 80 7 61 8 88 1 8 1 18 1 16 8 86 10 18 10 17 10 86 11 41 om kU lid fan de CommiMie af te tredeo werd als soodanig herkozen b Het Hofimaos Geiticht Omtrent dea toestand van dit Gesticht over het afgeluopeo jaar zyn geene byzonderbedeo te Termeldeo Het College van Regenten dat in Torige jaren ia aijn Verelag het een en ander aangaande het gebouw de meubelen en de hnishoading mededeelde bepaalt zich ditmaal er toe te constateereo dat dehuiahnuding baren geregelden gang ging dat in bet inwonend pereoneel geene Terandering kwam en dat dfl gezondheidstoestand zeer bevredigend was Er bestaat dus alleszins reden tot tevredenheid Hst College zetf onderging evenmin veran dering het aftredende lid de beer J M Kootboven Tan Goor werd herbenoemd De uitgaren voor het Gesticht bedroegen f 8513 48 terwgl de bgdrage Tan de Gemeente over 1896 eene som beliep van f 7500 a Medische Politie TOBSTANDEN WELKE INVLOJËD KUNNEN ÜITOKFINËN OP DE VOLKSaEZUNDKEIb Door de fioantiëela moeieiykhedeu waarin dt pachter of aannemer verkeerde liet zooals wy in om vorig Verslag mededeelden het reinigen der riolen un straatkolken te weoscben oTer Hierin kwam echter verandering Nadat op het door hem en zijne borgen gedaan verzoek eane nieuwe aanbesteding van leinigingawerk h plaats gehad werd bg met ingang van den In Juli van zyne verbintenis ontslagen en trad in zijne plaats op P Ooms alhier aan wien als laagsten insobryver de reinigingsdienst gedurende 3 jaren werd opgedragen veor 1 1810 per jaar Sedert wordt voor het ophalen an het straatvuil bet uitbaggeren en Bchoonbonden der grachten en riolen en het reinigen der straatkolken goten en urinoirs naar behooren zorg gedragen In de op 24 Septembpr 1895 afgekondigde Algemeene Politieverordening voor de gemeente Gouda ZQn ettelgke bepalingtin opgenomen ter bevordering van openbare reinheid en ge ondb id Deze bepalingen betreffen onder andere bet aanleggen of hebben van verzamelingen van mest en vuilnis het ledigen van secreten en mesipntten bet hebben van beerpotten het Terwyderen van dterlgken afval het begraven Tan afgemaakte of gestorven dieren het honden n mesten van varkeoB het nitbaggeren en scboonhoudeo van stooten zylen riolen en andere watereu ent deiyke Door den aanleg van de duikers in de Noorkade van de KatnemelkBlcol in 1895 den toestand van de stooten langt de Derde Kade en achter de perceeleu atn de Noordzyde van de Boelekade merkbare verheteiing gekomen Bet water in de grachten wordt door het schutten met de sluizeu bet apoien en bet zoogenaamde schuren geregeld ververscbt Van Gemeentewege wordt ook gezorgd voor hel ophalea van de haard en kolenasch Opgehaald werd eene hoeveelheid van 1741 H L aan haarden van 34742 H L aan kolenaoch Hiervsn werd aan verschillende personen verkocht voor een bedrag van f 576 81 terwgl voor opbooging van atraten wegen en plantsoenen is aangewend voor een waarde van i 432 Da kosten van het ophalen beliepen eene som van f 4797 waaronder begrepen zyn de uitgaven voor het onderhoud van de benoodigde gereddschappen Zekere hser A Kuipers die sedert 15 jaar Isndbonwer is ia Amerika houdt iu vele ge meenten een voordracht over laodverhuiziog naar Noordimerika In een der bla 1en vindt men het verslag van zyu voordracht a dua weergegeven De be r Kuipers bangt eene kaart van de Vereenigde Staten op S S6 9 48 8 40 9 68 9 06 6 69 8 08 8 11 1 S 86 7 86 T 8 7 89 7 48 7 66 OwkU lioordreekt JTumwerlMrk OipeUa Bettetdm aotterl Hin nkerk Motirdrtoht Snl 8 S8 4 66 6 06 6 14 6 91 6 87 E Z 7 88 8 61 T 8 07 9 08 £ 8 18 9 08 9 46 load 6 80 8 87 7 66 8 81 9 07 Uldew 6 46 8 64 Woeideil 6 68 7 8 8 18 8 18 7 98 8 88 9 0 9 48 10 80 81 9JT 87 8 18 Qooli Dat is allemaat Amerika Je weteu dat een sekere Klombos dat in 1400 ontdekte heit Bn naar heb ik gereisd van zee tot zee De roodhaiden Die zyn niemendal bloeddoritig Niemendal geen bloedzuigers Ze bieden je de vriendschapipyp en je rookt en i t goede vrienden en ze helpen je De lodi aausobe meisjes Hepen uit en werden verliefd op onze b anke jongens Het gouvernement ziet graag dat een blanke man met eene Indiaansche trouwt het geeft hem een bruidschat van 1000 akkers land beiteo grond met veel plnntanvoedsel Non ik ben boereuknecbt geweest in Drente en boer in GroaioKen uu eerst goed en later tlecbt lit heb in Nederland zoowat altyd schuld gehad en met schuld ben ik Dur Amerika vertrokken Eerst myn zoon Die moest den boel gaan verkennen In het begin vond by schralen grond en vo l men scheo en schreef vader verkoop wat je nog hebt en kom hierheen en brengt veel meoscben mse want bier ia het best land dat beelemaal ledig is Toen heb ik mensebeu gesocht en we zyn vertrokken den 10 Maart 1882 We hadden ons ook een schoolmees ter aangeschaft die Hollandsch en Ëngelich kou en een domioe die ons het evangelie zou verkondigen Ze zooden ook land nemen en wy xooden dat voor botUe bewerken Maar dei sohoolmeester raakten we kwyt iu Noejork den domines in Sikaago en aooit meer van geboord Wy trokkeo al maar door lot we in Dakota kwamen We rookten de vredepgp met de lodianen Wy kregen land ten gescbenke ran bet gouveroementc we werkten bard en waren zuinig en nou bennen negen van de tien gezeten boeren een ia mislokt dit zat msar in de aaloeos die lufitte te graag wiakie Ja dan mot je vergaan Uy U een arme kerel geworden maar die eerst zyn knecht wae ii nou boer Eu hy is arbeider c Heden ochlend sprak de hoer Kuipers ook te Utrecht in de zaal naaat den schouwburg £ r moeten n l plannen bestaan tot nederzetting van katholieke landbouwers in Amerika en dezen wilde by eenige inlichtingen geven Als gevolg van bet oproer in de gevangenis te Amsterdam wordt gemeld dab ds kok die de boonen niet naar eiscb klaarmaakte voor een maand ia gecchorat en dat is men wel ingelicht zyn ontslag reeds ia aangevraagd Volgena het N v N t is de kok door deze zaak zoo In de nar geraakt dat de man bet voornemen bad zich te verdrinken Dat heeft hy niet gedaan doch by heeft bleekpoeder ingenomfin Door spoedige geneeskundige bul is hy echter hersteld en ia nu thuis naar hy nog steedfl onder behandeling van den dokter is Naar men verder mededeelt ia da kok iemand die zyn vak goed verslaat Er badden te Enschede h en na een paarverkiezingameetings eenige ougeregel kbedenplaat4 Te Lonnoker werd Van Kol onerscbreeuwd door een troep jongelieden TeLosser werd zijn rytoig met steenen geworpenen de koetsier mishandeld t Aan de ateenfabriek van den beer Terwindt te Spyk gem Herwen en Aerdt is Zaterdag de arbeider G van der Melde op eene ongelukkige wyzfl om het leven gekomen Onverwacht stortte eene gloeiende massa ateenen naar beneleo waaronder de on eInkkige een oppassend hniavader nalatende eene weduwe met 4 jeugdige kinderen totaal werd bedolven Door eenige flinke mannen werden onmiddellyk alle pogingen aangevend om hem van onder de gloeiende steenmassa oit te halen doch bilaas toen men daarin slaagde was de man zoo goed ala d iod en gaf eenige oogeoblikken later den geest Een broeder van den ongelukkige bekwam by de poging tot redding ernstige brandwonden aan de banden Men meldt uit Haarlem aan di N R Ct c Er zijn toch aliyd nog rojale meuschen op de wereld 18 86 H 8 18 8 18 48 18 66 U U 18 18 11 83 11 86 11 48 1 1 61 18 88 10 80 11 88 40 9 88 U S6 11 60 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 11 64 18 08 In een der plaatselyke bladen stond Zaterdagavond een advertentie waarby allen die geldelijke schade hadden geleden by da 5cealB lotenj van het hnreau Hollandia in hun eigen belang werden aitgeuoodigd zich zoo spoedig j mogelyk te wenden tot de firma Klei en Co die kantoor zoo honden Korte Beerenatraat No 23 van s echtende 9 12 en s middag 1 6 uur By onderroek is ons gebleken dat de firma de zaken v n Hollandia wal betreft de 5 centslotery wi voortzetten De vroeg re deelnemers hebben slechte te vertoonen de polia en de laatste quitantle om als lid te worden aangenomen ea hebben zy aan Hollandia b v reeds f 3 betaald dan wordt ben door een nieuwe flrma dadelyk f 1 50 te goed gescbreren zouder dat zy daardoor een cent hebben te storten Is dat niet royaal Dat de zaak solids is zon hieruit moeten dat eenige personen by de firma bekend aarvoor borg b yven Naar wy vernemen heeft de politie zich met de zaak bemoeid H oobegrypetyk bet ook kliuke een feit is bet dat zich hedeu verschillende personen hy het nieuwe bureau voor de 5 centB lotery hebben aangemeld om id te woidun Zooala reeds gezegd beeft de politie zlcti met de zaak bemoeid Deze kreeg een eenigszins ander bescheid dan wy op baar vragen Tegen haar heette het dat zoo er zioh personen aanmeldden die b v f3 bedden betaald aan het vroegere bureau Hollsodia deze nieuwe zaak zoo den scboooen naam Spaarbank dragen deze dadelyk f 1 50 zouden uitbetaald krygen als zy Ud werden Tegen ons werd gezegd dat dau f 1 50 zonden worden te goed geschreven Verder werd tot da politie gezegd door den firmant die heden zitting hield dat by van da zaak afzag on dat er te veel personen kwamen die blgkbaar reeds veel haddm betaald Zyn voorschot aao die lui zoo in de duizenden loopen en dat zat er niet aan Wat den anderen firmant betreft die moest weten wat by deed Die nndere firmant is meesterknecht in een melkinrichting te Amsterdam Hij die beden hier wav diende vroeger aU sergeant by het inatroctie bataljon en is sedert gepensioneerd Ook hy iH te Amsterdam gedomicilieerd In de gevangenia te Pankrsz in Bohemen heelt eeu misdadiger Jozef Heil genaamd zyn 50 jartg Terblyf iu de gevangenii gevierd Hy is nu 85 jaar ond en waaneer hy 92 is zal by zgn tgd hebben uitgediend Toen de directeur hem vroeg of hy onthaald wenschte te worden om dien byzonderen dag te vieren antwoordde hy dat zyn liefste w naob waa naar een gerechtshof te worden gebracht waar hy eenige anderen tot gevangenisstraf kon hooren veroordeelen Van Groningen zal binnen weinige dageu een zeilschip met 100 ossen naar Petersburg vertrekken Het transport gaat door het KaiaerWilhelmkanaal waarvoor de Duitacbe regeeriog vergnuning beeft verleend Voor booge pryzen zyn de dit ren voor Rasaiscbe rekening aangekocht Het schip wordt voor bet overtrengeu vau deze niet alledaagpcbe lading zeer doelmatig ingericht Men meldt uit Leeuwarden Ook de bekende strafgevangenis te Leeuwarden leidt voor wat de nieuw bygebouwde celleovleogel betreft aan hetzelfde euvel als de AmscardaiKfiche Af en toe worden de omwonenden ootbaald op een amusant gesprek ala zeg b n je klaar ga ji mee mt waarop de bensdenbewoner op zyn beurt sguitiK tantwoordt neen vriend mya laarzen zyn nog niet gepoetat Soortgeiy te gesprekken kan men geregeld hooren ook af en toe een stukje muziek Opmerkelyk is dat men van binnen de gevangenen niet kan hooren spreken wel buitenaf 4 66 6 08 6 0 6 18 6 86 9 60 6 40 8 4S 4 40 4 60 4 67 6 04 6 10 1 44 1 64 8 01 8 08 8 14 18 87 4 89 18 47 Qondt 7 10 8 14 A itardui0 ai 8 nd I M Gisteravond te 9 uur ontstond ean begin van brand in het eonoertgabouw iParisiansc aan den bonlevard Poi sonnidre te Farys waarvan een gedeelte is ingericht tot kinematograafsalon De brand werd veroorzaakt door een defect aan da electriscbe leiding van den kinematograaf waardoor h t toestel en eenige draperieën vlam vatten Het brandje liet zich aanvabke yk zoo ernstig aanzien dat de toeschonwera een herhaling van da ramp in da rne JesB Goujon duchtten en onder eeu ontzettende paniek de vlucht namen Eerst toen er achter uit de taal geroepen word dat het vunr was geblnscbt kwam men tot bazinning Behalve enkele kneusiogen en kwetsuren door het gedrang verooMsakt kwamen geen on elukken voor Een Hongaarsohe graaf had onlangs bygestaan door een advocaat uit Budapest een belangryk proces gewonnen De advocaA zond kort daarna zyn yyken cliënt een onkoate rekening len bedrage van f300 wat den graaf niet heel beat aanstond By geraakte zelfs bui ten vich zelven van woede doch by nader intien nam by toch f 300 uit zyn kas en zond dit bedrag met een bfgeleidend Echryven aan zgu rechtsgeleerde In dezen brief kwam o a de veelzeggende uitdrukking roor Hierby ontvangt n f 300 tot den aankoop van een strop Er verstreken drie dagen zonder dat de advocaat iets vau zich liet hooren doch den vierden dag arriveerde op het landgoed van den graaf een wagen vol stroppen vergezeld van de kenniageving dat de advocaat conform de opdracht van den heer graaf stroppen gekocht had die hem hierbij gewerden Tegelykertyd nam bij de vrybeid aan de afdoening der onkostenrekening te herinneren waarby nog eeo extra rekening van f50 gevoegd was voor zyn bemiddeling bij den aankoop vnn bet bestelde artikel Da graaf heeft thans zyn hnis vol stroppen die hy met en benevens zyn advocaat naar dep duivel weufcht Naar aanleiding van de talryke arreitatiea der studenten van Moskou en Kieuw in het vorige najaar en de verbanningen naar Siberië die er het gevolg van waren roept Dott Efisio Giglio Tos te Turijn onder sanctie van den Raad van bestanr der Assooiaiione Univeraitaria Torineae de stodenten van geheel Europa op tot protest Een viertalige proclamatie dia ook aan de senaten der NederUmdache studentencorpse a gezonden werd befKtte o m het vo gende By zolk een droeve zaak de verbanning naar Siberië stil te aitten zon een misdaad zyn onmenachelyk ware het de stem der jeugd te laten versmoren door da gevoelloosheid der tydeu hel oogenblik sofaynt ons gekomen dat bet gevoel van brooderlykbeid ons moet opwekken om troost te verschaffen aan beo die in droefenis en wauboop de heiligst rechten van den meuFoh zien onderdrukt t Ia daarom dat wy ons tot uw weuden o en uwe stadgenooten raat het verzoek om door het teekeoen vin uweQ naam a leen aan onze petitie meer kracht bg te zetten Alle handteekeningen te zamen worden dan naar den Czaar gezonden en invoqnaot en faveur de nos compagooni arrêtéi la tléaence sonveraine De oproeping eindigt met een beroep op het jeugdiit entfaouaiasme en het gevoel van medetyden dat zich niet laat tegenhouden door grenzen van land of verschil van raa iDsze spontane en algemeene uiting zal aan de beschaafde naties toonen dat het tegenwoordige jonge geslacht bij ellende en ranapoed de humane grondbeginselen hoog houdt eo hatdigt Men meldt uil Zwolle Zaterdagavond na aankomst van den snalt eiu uit Utrecht zag een wiaaelwacbter dat zyn collega Wesielink tusachen het station en de vaduct wanr hy dienst had overreden op de raiU lag De beide beanen waren hem onder 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 8 08 8 18 8 88 10 8 1 11 O 6 86 8 68 ♦ 87 9 47 I4 10 01 10 07 7 88 8 1 8 17 87 84 8 41 8 47 11 80 10 09 8 80 6 66 10 84 10 64 07 10 08 I8 I 8 7 46 1 41 i l8 IA 8 46 4 41 6 48 w it kai geheel doorgeredeo Onmiddellijk werd bj uur het itutioD OTergebracht waar bet bUek dat hg reeda oterleden w f Te Tiel ia de achuttfr die zich bg eeoe oefeniog zooder verlof vao bet exercitie terreia had Tarwgderd omdat hg meende dat de wet telijke tgd Toor de oelening voargeiohre eo veritrefaea was in hooger beroep door Gedep Staten van Gelderland eroordeeld tot 18 K boete Voor de rechtbank te Utrecht heeft terecht geataan de 25 jarige D tan 7 die 13 Jnoi jl aan De Bilt op de Oosterbeekeche lain ïeheren Schoonboren moedwillig in een sloot grenzende aan het perceel van den heer Pi ll bad geworpen en diena hoofd met geweld onder gedrokt Op het hulpgeroep van voorbggangerl achoten eeo paar porsonsn lo aan wi het gelukte Schoonhoven nog te redden en nit een kortstondige bewoiteloosheid weer bg te brengen De beide mannen hadden voor het eersl kesoii gemaakt den Zondag te voren en toen had V Z Scboonhofen flink getracteerd en als een bewg dal loen de vriendschappelijke gezindheid niet te wenrehen overliet onder meer afspaak gemaakt om ns te zamen te gaan visachen Van die afspraak was echter nog niets gekomen toen zg elkaar ilfa volgenden Zondag den 13o Juni weer ontmoeten Toen was het de benrt van Schoonhoven geweest om te tracteeren en die was daarbg zoo royaal te werk gegaan dat zij beide in het koffiehuis van Wilterheek zeer opgewondoi geraakten Daarbg ecbgnt een twist ontstaan te agn over een aardappeln t datin het bei it van Schoonhoven wai en hetwelk beweerd werd gestolen te zgn Boe zg oit het koffieliuis gekomen zgn wisten beiden licb niet goed meer te herinneren maar twee heeren en twee dames hebben hen gezien ongeveer zes nur op de in de nabgheid gelegen Oostbroeksohe laan waar Schoonhoven haast niet op de beane i kon slaan en door v Z eerst met eeo dnw op den grond eu toen hg weer was opgestaan in de sloot werd geworpen waarheen v Z ham onmiddelgk volgde eo hem met hoold onder water drukte Ëen der dames stak de ondergehoudene hasr pirasol toe maar v Z weerde die af en sleepte zgn stachtofftr naar de overzgde van de sloot bui ten het bereik van de parasol Bet viertal ving toen aan om hulp te roepen en daarop kwamen een hovenier en anderen uit d bnart en oot rakten Sohoonhoven aan zgo aanvaller Na in het haia van zgn redder te zjjo bggebrscht ei van drooge icleereo te vonrsien ging hg t negen uur weer naar de herberg van Wilterbeeb en ontmo lte daar v Z die niet ongeneigd scheen nogmaals zgn kraobten aan hem te beproeven Schoonhoven wns echter genoeg ontnacbterd om in een nieuwe vechtpartij geen lust meer te hebben en niet alieen hniswaarls naar Utrecht durveode gaan deed hg dit ouder geleide van een ander Mr S J Van Genns het gebeurde in zgu requisitoir breedvoerig niteeozettende achtte het misdrgf wettig eo overtuigend bewesen qnalificeerde het als poging tot doodslag en eisfihte een gevaogenisstraf van eeu ja ir eu zes maanden Bultenlandsch Ove lcht £ n afwachting van Russische feestbprichten houdt men zich in Fraukrgk bezig met een veel minder aangenaam onderwerp de stg iog der broodprgzen De graanoogst is in Frankrijk dit jaar volkomen onvoldoende geweest en de prgs van het graan is zeer gestegen de bakkers hebben zich gehaast die stjjging bg voorbaat op da broodprgl eo over te brengen ea dit wordt zeer gevofld bg de overwegende rol die het brood in dp Franicbe volksioe ding speelt Het gewooe spaio de ménage dat meestal verkocht wordt in brooden van 2 kilo is niet in alle deeleo van Pargs ge lykelijk dnur Naar gelang dar wgk wiitelt de prgs van zulk een brool tnsschen 80 en 50 centimes Maar die prijs zal apoedig mia chieu wol morgen tot 85 centimes klimmen Bjj groote haiihondingen en waar men niet opziet tegen ondbakken brood is zulk eene stügiog niet erg voelbaar maar in die hnis hondingen waar men betzg om eiken dag vuach brood te hebben helzg omdat anders da nitgave te zwaar op eene wordt hst brood par pond koopt ia het verschil wel gevoelig an deze hnisboodingen vormen de meerderheid Er komt dan bjj dat meu te Psrgs geen oentiaes kent nu betaalt men voor het brood nog 20 centimes het pond doch wordt de prjja op 85 centimes de 2 kilo gesteld dan zal men voor zgn brood 25 centimes moetan bttalan en men b grgpt dat inlk eeAestgging van den broodprgs met 25 pCt iu de arbeiders kringeo zeer zwaar weagt Het is daar nog elft erger want daar ia het brood van 15 oentimei bat pond tot 20 gestegen Tot ds regeering is dan ook het verzoek gericht gabrnik t maken van bare bevongdheid om het invoerrecht op graan dat tr 7 bedraagt tgdelgk te verlagen doch hiertoe schijnt ds regeeriog niet geneigd want de agrariërs beweren dat de booge graanprgzen na eerst beginnen de graauproductie loopend te maken Het minititerie raakt iu eeo lastig geval Sterk protectionistisch wil bet uatuurIgk niet erkennen dat het invoerrecht da schuldige is eu aan de andere zijde begrgpt het welk een krachtig wapen bg de verkiezingen bet dure brood in handen der oppositie kan worden Het hoopt dna dat iovoer uit Amerika verdere stgging der graanprg en zal voorkomen Gedurende de vorige week heeft de onderzeesche kabal aao Zuid Afrika het bericht gebracht van Khoda volkome politieke rehabiliUtie De mededeeling disuaangaande door den beer Chamberlain in het Lagerhuis gedaan heeft iedereen verrast zoowel de vrienden en btjwonderaara van Elbodea die die nooit znlk een compete vrg praak hadden verwacht als de terfeustauders van den Z Afriksanschen Napoleon die wol geen bestraffing in evenredigheid met bet gepleegde misdrgf verwacht hadden doch zeker wel overtuigd waren dat hg voorbeeld het lidmaatschap van den tPriry Council c zoo Verloren gaan voor den aaategger vau het complot tegeu een bevrienden citaat M ar dat bg met vliegende vaandels eu staande trom oit de i parlementaire enqoête zon te voorschijn treden dat ia voor dat werelddeel een algemeene sensatie geweest Veel zal men over deze qusestie niet zeggen wetende hoe men gewoon was het Rbodesisroe te beoordeeleo en boezeer over het algemeen de opeobare meeuiog van het Europeescbe vaste and het complot heeft veroordeeld zal de slot5Cène de apotheose van Rbodeü wsl reedn ruimschoots gecritiseerd zgu geworden Wal de BoerenRepubliekea betreft dnar is oatuurIjjk de verontwaardiging groot maar aan den anderen kait men is or nooit veel goeds van Er gelaod gewend geweest Sedert meuschen lesftgd hebben de Boeren ouderboodeu hoe perfide Albion is en boe van Eogelsnd geen recht moet worden verwacht Men zoekt daar te lande zijn kracht in eigen sterkte en eensgezindheid alsmede in den zedelgken bteun der Afrikaners iu de Eugelache koloniën van Nilal on de Kaap Want of nn al Kbodes al dan oiot igestrsfu ware geworden d w z of hij eeo berisping had gekregen ol uiet zou in de feitelgke situatie niet veel veranderd hebben Het btyit waar dnt Groot Britannië de BoerenstiitBo oiel mt t rust zal laten zoolang er nog mioera e rijkdommen nit te bslen zgn Zoolang onk uilen de Boeren met hel geweer hun oualbanki lgklieid moeten blgreu verdedigen De Russen zijn druk bezig de wegeu eu stations waarlaugi presiü ut Faure moet pas seereu te versieren De geheels route van het station door bet Kolonistjnpark is met Venetinausche masten en kolommen beplant waor lichten op zullen ontBloken worden eu die behangen zgn met Russiaclie en Fraoacbe vlaggen Onder de vlaggen komen scbildeu met de wapens der Ros i ciiü provincies of loodgekleorde schilden waarop met gouden letters de iuitialen der Republiek R F In de Provleoskayaslraat staan lange rijen Jooiscbe kolommen met flamboawen op deu top en van boven tot onder met gekleurde lampen behangsn Bjj het Samaonkanaal is een reureu eereboog gebouwd vau binnen met roode draperieën behangen waarin met blauwen witte letters vao metalen spiegels vervaardigd de woorden Viïe Ia Francev te lezen zgn H t wapen ran Pargs zal op den Sbakhmanaljaherg iu een ster met een diameter van 63 voet te zien zgn en bet apen van Veisailles tusschen twee Corintiscbo kolommen op den ZololBJsborg Voor do gohsele illuminatie znlleu 400 000 lichten gokrnikt woiden Na Uui te bebb n geaarzeld ia de premier van het Oosteurgkscbe miuisterie er eindelgk toe overgegaan om zelf het werk der verzoening ter band te nemen tusscben de Czecben en Dnitrcberj in Bohemen Men kent de oorzaak van de telkens heftig uitbrekende vgandschap tusscben die beide rassen De bepalingen door Badeni nn drie maanden geleden uitgevaardigd op bet aiuk der taalqaaestie waarbg het gebruik van beide talen verplicht word gestold hebbon de ge moedereu zoozeir in beweging gebracht dat moord en doodslag er op vele plaatsen reeds het govelg van waren Nu zal men zeggen het is niet meer dau billgk dat do Czechen erkend worden lo hun taal Inderdaad daartegen ksn men merkt de Indep van beden op ook niets inbrengen Ook de Ouitschers maar toch zeker niet alle sijn in beginsel niet tegen die erkenning gekant Maar wat ben zoo verbolgen züo woedend maakte was dat het gebruik vau beide talen zoo maar in eens bg maatregel van admiuiatratiof boatuor werd ingevoerd wat neerkomt op een soort van revolutie in do bestonrsinrichtiug van het land Badeni meende dat een zoo teedere qnaestie met één slag ware op Ie lossen dat is zjjn font geweest Eo zg autoritaire houding zgn echte ambteaaarskoppighaid tegenover de grieven der Duitsobers hebbon het conflict nog verscherpt Men herinnert zich dat de zitting van den Rgksraad gesloten moest worden van wege de ouversoenigko bonding der Doitecho linkerzijde en de onmogeiykhetd voor het kabinet om ook maar over éen wetsvoorstel een kalme discus sie te doen plaats hebben Ds Diiitschors io hun varscbilltnde groepen gingen been in het vasts besluit om alle baudoo met bet gonvernemsnt af te sngdou lenig dat het de taalvorordeuiogen weer introk Zóó zgn de omstandigheden En nu zal er in Praag deze week op annstich eu vau Badeni een conferentie worden gehouden om te trachten tot eeo compromis te komen De OostenrijkBcho premier hoeft de Vertraowenmiinnor uit beide partgen tot sameosprekingen met hem uitgeooodigd Donderdag 26 Augustus zollon de heeren vergaderen in bet gebouw van den ministerpresident te Weeueo Of men daar echter tot een vergelgk zal komen wordt ba twgfsid Zelfs de regeeriog moet weinig vertrouwen hebbon in doe goeden uitslag Het zoekej als naar een middenweg waardoor de Czecben niet al te vofI worden teruggezet de Duitachers niet iu te groote mate bevoordeeld NIEUWE ZENDING lieeNSCHE Ct ACK A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou ft o 31 Beurs van Vrhrs 88 997 98V 89 8B1 86 SÏ 63 98 9 l 9 V B 68 JB 21 1 221 107 s 98 42 lOOV 94 BO 929 100 4 100 199 13 l tevs k e 98 133 100 28 AUGUSTUS Vrhrs slotkrs EUBBUNu Cert NeJ W S 3 88 1 88 duo dito dito 8 99 99Vi dito duo dito 8 I 98I i 98 HoBOJH Ojl G udl 1881 88 4 Italië Inschrijving 18Ö2 81 6 OosTSNH O il in papier 1868 6 1 86i S6V dit in zilïer m 6 86 88 i PoRTUfeAL Obl met ojupon 3 dilo ticket a 81 ïl s BusuND Obl lliiineul 1894 4 I SS I 63 dito Gi cons 18S0 4 dito bii Botba 1889 4 dilo bij Hope 1839 90 4 dito in goud lenn 1883 6 dito dilo dito 1884 6 SpiNJB Parp t scbuU 1881 4 ToEiEH Gepr Oonv een 1890 4 Geo leeniog serie D Geo Ie nizg serie C ZuidApe Bae v oW 1898 6 Meiico ehl Bail Sch 1890 6 Venezuela Oil 4aube i 1881 Amstbebim OMi Bl eo 1895 3 BOITEBOAM St d Ir ei 1884 3 Nib N Afr Huuile iv Hnd Arend h Tab Mij Ootlifl len Djli Manttohappij dit Am Hypolhiükh puti Ibr 4 Cult Mij il T Vorstenl ud s Or Hypoihoekb renlbr 3 ederlandet he bnrik and Ned tlandelmantsoh dito N tV k P o tlyp b pindl r 5 K tt Hypolbeekb p ndbr 3l i I Ir Hyp Üi6ekb dilo 3 OosTENa Oo3l ll ng banli aind EdSi Hypntha ekbank pandb 4 i Aheeika Equt hypoth pnndb K 112 108 198 235 11 0 54 57 143 Uaxw L G Pr L eu oort 6 Neb HoU lJ S ioor Mij oand M tol Expl r St Spw aand Nel nd Spoorwifgm aand Nod Zuid Afr Spm and 9 dito dilo dito iml dilo 5 lTAUE3DOorwl l887 8U A Bob S B4 s Bt Zuid Ilal Spivroij A H obl 3 n 68 Polen Warschau VI oenen aand 4 EusL Gr Ilus8 Spw Mijobl 4l 99 B l Vl 77 IU 102 100 1B9 188 ll 100 B4 10 14 IB i 103 7S Vi Balliscbo dilo aand FsBlowa dito aand 5 iBfang Domlir dito aan I 6 Knrak l h Aiiow p kap obl 4 dito dilo oblig 4 287 B0 188 202 1061 106 108 104 111 123 S V 113 29 iUBKlKA Cent Pw Sp Mij o l 9 Chic orlh W pr O v aand d 10 dito W n St Peter obl 7 l eni er k Bio Gr Spm rert v a Iliinriarentralobt iogoud 4 Louisv fc Nashville C rt ï oand Mexico N Spw Mij Ie hyp o 9 Mira Kansas v 4pct pref aand N Tork Onlaaio Wosl aand dilo Penn Ohio oblig Oregon Calif lo hyp in goud 6 at Paul Minn Manit obl 7 Uu Pao Hoofdlijn oblig 6 dilo dito T incCol lohyp O B Canada Can South Cerl v aand Ven C Ball Na loh do O Amslord Omnibus Mij aand Botlord Tramweg MsalB aand Ned Stad Amsterdam aand 3 Stad Itolordam asn S BzLoiB SIod Antwerpen 18 7 Stad Hruesel 1886 9 HoNO Tbeis Begullr Gcaolkeh 4 OosTENa StaalsK e iing 1860 5 K K Ooit B Cr 1880 3 Spanje lad Madrid 3 1 68 Vbd Ver Bo Jlvp Spobl corl Burgerlijke Btand OËBOREN 21 Aug Johannes Petros ouders A van Wgk en M van der Manden Andreas Wilhelmus onders M Bunnik en A A Borst 22 Catbarina Cornelia onders H F dan Riet en C C van dar Klojj Pieternella Jacoba oudere D N de Rong en A M ven Noort 23 Geertroida onders W J Jansen en E Kater Hendrik onders L van der Palm en J M Slniter WillebrordioB ouders A de Gunst en C Tuinman Leeuderl ou Ier W vau Waas en L Prins OVERLEDEN 21 Aug C J C Prince 61 j N C den Boer 4 m 23 A van der Wooosol buisvr van J van Egk 44 j S P de Mooij 2 m Maastreoht GEBOREN Adriaons onders J Schenk en M Fnrrer Lena Mietje onders B Sleonkamer en C de Zeelt Neeltje Adrians ouders J Oskam en A Kraaijeobriuk GEUÜWD A Hollander en A M Haakman F Jansen on F F J Brinkman VHst GEBOREN Anthonia ouders A Faag on A Compier advertentÜn v Heden overleed zacht en kalm na een langdurig Igden onze innig geliefde Echtgenoot en Vader de Heer CORNELIS JAN CHRISTIAAN PRINCE in den ouderdom van 62 jaor Wed C J C PRINCE Da JONÜ Dr J PRINCE Hoorn G J PRINCE NELLY ü PRINCE CORNS PRINCE Gouda 21 Augustus 1897 Visites van rouwbeklag kannen niet worden afgewacht Hedeu overleed zacht en kalm mijn geliefde Schoonzoon de Heer C J C PRINCE in dan onderdom van 62 jaar G J DB JONG Qouda 21 Aug 1897 ELECTROHOTORISCHËT lflALSB lJIiS WSTTIG QEDKPONRBItD BU het gebruik dsnrvan creschledt het tanden krügeii der Kinderen ZDAIDEU DE HI V Sre PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzea kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der oitatekende resultaten van de FJectromotorische Taiidimlsbandjes niet echt K n BA Men lette op den naam van den Fabrikant UOUEKT IIOLTK M Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door llOBERTHOLTZ IJmegc D Wederverkoopers gevraagd UTq4 U d besta inwiuiriD tegeo Jiuht Rheam i k LondBnpgnen kortom z AnkerPain Expelier y gt ia met bet tnti niM aan te wonden tegen al AnkBr Palnüpeller Wat noot dia ste la In leder balsgezin EIo gg Anker Paiii ExpBller i Piijs 50 oonl 75 oenl on fl 2 i de irn k VMrimnden in de meosto Apotheken en hi T A 1iiohler t 3o te Rotterdsin Te GOUDA bjj A WOLFF Markt AU4h on DB LAAT en TAN SON apotheker Markt HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A BRINKMAN ZN