Goudsche Courant, woensdag 25 augustus 1897

30ste B aargang Donderdag 20 Augustus J897 So T359 JSieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVEBTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 60 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd 0e Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Oe prys per drie maanden is 1 26 franco pnr post ƒ 1 70 Alzonderlyke Nommers VU F CENTEN A4NiBESTE0IKG De He r H BOUMANS te Gouda wenscht aan te besteden op DONDERDAG 2 8EPTEMBBR 1897 des Toormiddags te 11 QreD in het lokaal Yan de R K Leesvereenlffing te Gouda Het bouwen van een StoomWasehinrichting met Uit schieten Bergsfhuren een Woophuis en verdere daarmede in verband staande erken Bestek met drie Teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd Lokaal en zfln van af DINSDAG 24 AUG ii 2 50 per stel rerkrflgbaar b B A VERZIJL Soekdrnkker te Gouda De aaDWgzing op het terrein wyk Q No 95 aan den Kattensingel den 28 AUG 1897 des Toorm te 11 uren Inlichtingen worden verstrekt door C P W DESSING Architect te Gouda StedelfS Gasfaljriek te tiOUDA De prp van het Sfts is 6 cent per M aa voor Kook toestel ieo of Motoren 4Vj et Onder zekere voorwBardeu worden peiceelen gratis n de hoofdhuis Terbonden met 15 meter vrjie leiding achter den gaameter Voor 3 en 5 lichtgastneterH bedraagt de hnur 10 cent por m nd Bewoners van perceelen van en hoogste 2 25 per week kunnen wekelgka afrekenen en Tan de fabriek lampen booktoestellm enz tegen betaling van eenige centen per week in hnur bek meu Koninh lIJke Machinale Fabriek DE HüNIGBLOEMf v u tl van Schaik Co gevestigd te a Gravenhaye Keppietatraai 99 en Oa Baby de Regentesselaan Tan Z M den KONING van BELGIË Indien giJhoet H t ebruiktde allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DmivenBorst Honig Extract IM E3LI A InTTHE KLAOONS van 40 Cts TO Cts en verkrijgbaar hy Firma WOLl l Co Westhaven iOS Oouda B H Vi MILD A BOUMAN Moordreeht J C RATELAtND Bm rop B y WIJK Oudewa rr M KOLKK raddw men SlHIiERIJÏiS J VE HGEEB G OBDA Beveelt zich beleefd aan tot bet schaven van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LI J8TE volgens op te ge en profiel Ook tot het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle aaagwerk wat tot het vak behooit j Met en zonder levering van hout 0 ucla Bruk TM K BRINKMAN k Z008 TANDARTS E CASSrTO zal van 24 AUGUSTUS tot en met l SEPTEMBER afwezig sijn Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe jne uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Betau s ELFBEWAKI G Hollandsche mtgare met 27 afb Pi js 2 gulden Ieder die aan de verscbrlkkeljjke gevolgen van deze ondeugd Ijjdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarl ks duizend van een zekeren dood Te verkregen by hetVerlagB M azin te Leipzig Neumarkt 4 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland BEKROOND MET GOUÜEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S Qüiiia Laroche Staallt iidcnde duina Larorhc il de meest krnrhtiffe en verttterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnlbeolandsche Geneesheere Verkrijgbaar in flessohen a ƒ 1 90 en 1 00 GieAREHEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezerCigaretten geeft den Igder aan Anthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel bj Hoeêt en FerAo ï iei J oplossend en verzachtend Prys per flescbje 20 Cent Khabpilu HoiM Hofleveranciers Zeilt Dupót te Gouda bjj den Beer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrijgbaar int i PÜIKE OUDB If è SCHIEDAMMEB GEHEVEE Merk NIGHTOAF Verkrijgbaar by PENTERS Jz A le bow s van oohthoif ii cachot on kurk stoeds voorzien van eu naana iler Pirms P HOPPE jHIEDAM r ri Het beste onschadelykrte en g ♦ Ulll makkelykate poetsmlddel voor Heereo en vooral dames en Klnderschoenwerk Is de Appretuur van C M MUtler Co Berlin Beuth Slr 14 Men lett goed op naam en fabDlekamerk Verkryitair by Hg r n Wlnkellsri In ichoanwark galantcrlan trDBarVaneni ant Qanaraal Oapot by W Barilaniann Arnham wie zeker zijn wu de Echte Eikel Cacao t ntvangen tesamtu gesteld en na vele proefuemiiigen in den handel gekomen onder deA naam des uitvinders Dr Miohaelis Terrawdigd op de beste machines in het wereldbercemde étabblissement van Qebr Stcllwerok te Keulen elichot J pTI2iel2 LeD Bikel CaGao in vierkanten bnsaen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijksch gebruik een A 2 theelepels ran t poeder voor een kop Choeolatèf Als geneeskrachtige drank bij geral Tan diarrhee slechts met water t gebruiken Verkrijgbaar by de vooriiMmita H X Apothekers sa H Ko K proslbuBJes t 1 80 e 0 90 e 0 35 OeneraalTertagenwoordiger toot Nederland JuHus Mattenkltdt Amnterdam Kalveistraat 103 Kegelbaan Harmonie Trije BaaQ Wedsiryd Pi acliiise prijzen J J WDÜMBEBB Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden © zi pxacla tigr xist iiigrericla HEEREKHLIS mei TIE staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met acbtei een jyroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en acihter aan het Huis Waterbespioeiinfr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels A les voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIKNDEWEG W 29 Patent H StoUen siiK idirl Iroiiitrltib I uitiUtI k ofnuno mm h oumi arrtingen hël Anlass lu rif lohlsflanan vierthlmeii t hahmitliunt iBitUa Uut k tife dalter ititere Htfi n nctnir eii H St vlI mt uur ntt uut illract odar la lo ctian iiaBnfiV etlangtllt tl tÉKitn URttr Ptüktt wit mbemtetmndj tuiêtlfinfild PrtUlintm und Zeugnitêt gntlt uixl ItÊmi uif de VtctoriaSron f e Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank Van hef oninklykef uis der lederlanden Uaatschappij tot Exploitatie der i ictoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen Tan zeni rhoofdpijn af tot de vovrafgaande kenteekeDen van apoplexlt Ii TMDbero t to trtttia fMI nog steeds alle middelen door de medisclie wetenBchap aangewend Xent n fl n nienim Ula kaal de eer toe dat liJ door bet gebruik maken van den eenvondintenweg Uftmelijk lugi d höIiL mm phyalolozisctiB o a tdekki nagedaan Leeft die na bonderde proefnem logen thtni over de E hMlew r ld FBrbreidlH en terwill IJ ft iretenHohappellJke kringen de hoogate balangitelllng wekt tevani eena weldaad blijkt te iJJ voor do un tennwlEwaien lijiende nenaohheid Deis geneelwÜis la uitgevonden door den geweien Offloier van Qezondbelt Dr Boman Welsamann ta VUahofen en beraat op de on dervinding opgedaan In eene W jarlge praktijk oor waMOhla vm hat fa fd m mii1 per dur worden dimrtoe geaehlkui do r de hold onMÜddclIUk Min bMieanwsestel niMlecedeeld Het dese geneMwiJa werflen weïkelijk aoUtterende Teaoltatan varkMCm en ElJ maakte looveel opgang dat van een door den oitvisder geaofaraVen warkja OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hara veifrtEainlHii en Beaezlna blnnea korten ti d reede de ïle dmk veracbenen ie Dlf boekje bevat Met alleen var bat rMte pobHek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere tberaple en da daarmede aelfa lu wanhopige gevallen verlcregon uitwerking maar ook vindt men daarin wetansobappelljke verbaiideliugen nit de incillaclic blKden die aau deze gBneeawlJze gewijd idjn aoomede anobrift van tal van gefnUBÜinnen vnu liooggeplaatete genoeakundigfln onder weïkaF iléaiAra a dr proftHer aan ris polykilniek te Parlti rus RougemDlK tO Stelngrebar mad dr praktliHrtnd aaaeuhaar aan kat kraakilnnlpan EaaDaht de Charenlan SsnUilaralhOr Cohn teStetlIn SroMmsftn med dr arroad artt ta JOMlRien j Dr p Foraitlar genaeiliear dlreoteur van hat haapltaal te Agan HakaMratli Dr lotiarlnl taataal Satahnla Bad Emi Dartei med dr aaneaihaer dlreoteurdaraalvaaa thtrapautlaohiinrlohtlnovaor ianu t lldara taPariJi rua 6t Honoré 334 Coniul von Aichanbaoh aiad dr tl Corfu Dr Buabaoh arraad art da Zlrkniti Obar tafaiarit Jeohl med dr ta WsenBo Or C Bongavel loLa Farrltra CEura lid vaa daa Caaaall Caatral d hyglèaa t de Santé In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier lenawveBtel neer f mlndeir MiBcedMtB Is f aoffeMaBad cennwaclitlBlieid lijden waarvan de kenteekuien zijn okrenlaolia heaHpIJn Mt ralna lehata haofdpljn btoadandrang oroota rlkkalkaa hald lajaatdbald laaalooiliald KohoMatllka anraat an onkiliagilljta taa atand verder alle zfeken die door beroerte getroffen werden ao nog Ujdea aan da gavolgen daarvan zeoalH verlanmlaBen javeriMiaN tot apraken iware oagva mdiliÏÏJk 8llkkaa atl ni0ld dar gawrionen at vaortdurindo al n ulaatielfka iwakte venwakklna va Mhauaan ani Hli iJ die reedt ooder genaeakmidlga behandeling geweest zijn maar door de bekende aolddelan all onthonolngMa fB kondwaterknnr wrijven eleotrlaeeren atoomlooi of zeebadeirVeen ganailng at vtii v $ hnnnor kwaal gevonden hebben en ten slotte 7ij die vrcra Kevoclen voer beroerte mdJtutoa rades hebban wegflui versahijnnelen als tloh aanhoudend angstig voalaa vardoovlag Is M llcaM baaNalla mat daliallgkald fllkkerlnaen en denker warden voor ds oogen drukkende pijn ondar hal woariioafd aalElallsOaaraa hatvaeaa van krlehellng in an het ilapin van handen en voeten aan al daze drie oatagOPifa vaa nnwlljders als ook aan jonge malijei lijdende aan blcakzuoht en kraohtdloeshald ooE an geaonde laffl aan josge parionen die uael mal hal hoofd wirk n en Keestelijke reactie willen voorkomen wordt dringend aangeraden zlrhhet boven vermelde werkje aan te enhaffen hetwelk op aanvrage kottiloei en anoa ver xonden wordt door AiUMterdnia door H XBHAIl A Co Hellighweg 4S Rotterdam P E vnn KA VTBIV KOLFF Apotheker Korte Hoofsteag k Vtreelit LOHKV A POItTOX Oudegraclit bij de Gaardbiug F ast Üp de loneote hyglenBiaJi medicinale tentoonet lllng 1 de l v W la BAnn scha ÖenaeawiJiB door de Bedisrbe Jury nel de Zllvtrvu nednlllp bekroond XLIe Jaai g ang van DE BAZAR Dames Modegids beTattende D A MES en K I N D E R MO D ES benevens fUNDWERKPATRONEN fl IEDERE WEEK VEKSCHIJNT EEN NUMMER In ieder n tek9t mwarte piateu modekroniék fetUiieion enz enz U Uitgave zondor gokl pUten met S nijpatr on S groote gekDipt palr Per 18 nra 1 85 p itost 1 46 9 hI do Ie uitg met Uareiiboven Q gokleardo pUien y 1 7 ES 1 90 Se ff Ie 12gdki pl en 1 Uijz gekn p by het Beno 2 50 2 10 iff 9h by heLSeno 1 gekn patr n küura 128 1 eon gekleurd fraaie band werkpatroon 3 j S 80 P80EFÜUIIÏE m PROSPECTIJS ALOM J yi Z Z m BINNENLAND GOUDA 25 AugoatD 18Ó7 VERGADERING vanden GEMEENTERAAD op Vrgdog 27 Augustus 1897 e namiddagi 14 dor Aaa de orde t e ootwarp TerordmiDg tot wyziging der boawverordeniog Het Tooratel tot wijziging der gemeentebegroeting dieoBt 1897 De begrootiog dor dienstdoende Bcbaltery TOOT 1898 Het voorstel om den heer A Ketellappergedurende öen carso 1897 8 te betasten met het oDderw B ïo de Hebreeowsche tftal aan betGymoasiam Het praeadvies op het verxook van den beer P de Raadt om de brug achter zjjn perceel w k B Nr 109 te uogeo bebonden De ontwerp vetordeDiogeo tot hefiSog en invordering ran kaai of liggelden en van een bruggeld Te a Qravenbage is geslaagd roor bet examen hootdacte de beer J M Nienwenhnizan alhier Door dykgraai en boogbeemraden van Sohielaod rd gister mede nimens dgkgraal en boogbeairsden vau Rgnland en Definnd aai beateed Bestek No 52 bet vierjarig onderbond van dea Wierikker of Priasendgk en a nhoorighedtin logeichreven werd o s door L Broower al hier Toar f 4950 P Splinter te Bodegraven t 4948 i Termeer te Hekendorp i 4694 Bebatve de variation over Wilbelmns van Nassauwe en Wien Neerlandech bloed al bet programma voor bet orgelconcert op a s Dinsdagavond Koninginnendag bevatten werken van Bach en Gnilmont terwyl door Mej Smitk en fle besr Sootendtjk worden voorgedreg D liederen van Schubert Schnnrmann Peter Cornelius Ond Nederlandsche liederen uit den Nederlandpchen Gedenk Clanck fan Adrianus Valerina eo van eene EoningsvroQwe c van Arnold Spoel Veider verwyzeu wg naar de programma s leiens toegangebewijzeo die van af Vrgdag a a 10 cts ferkr gbaar zyn by de hh van Bentnm Zoon en bg deq Koiter van de Groote Ke k In t Noorden van ons tand behaalt de heer M Hageman een enorm groot succes met zgn Tocatlqaartet De verhooding tusachea de vier stemmen ia nitueoiend te noemen FEVËLLETOIX T Het ftsntal reeds estetea bittertjes en glaasjes ivklare in aanmerking genomen mocht men bet missohisn een eluk nDemeo dat de laak zoo trouw dezen traditioaaeleo termijn behield Om één uur b on nun meer en meer ovor inspaanen teprateu en ora twee waren byna al de wagens van versohilleod gehalte die in den voormiddag elk beschikbaar hoekje binnen Sohageu vulden verspreid in de rerBcbillende richtingen van Zijdewind en Haringbaizeti Dirksborn en Baraingerb rn Noord Scharwoude en den Laagend k of noordwaarts naar de Zijpe en den Wieringerwaard dan Waard en Groet den Anna Pautawaa Polder of bet Ko gras Vóór den eten moest raen weder thuis lija maar op marktdag was hst etensuur een weinig later dan gewoonlijk t n keerzij van den marktdag vond Nieo dat daardoor de Donderdag zulk een gebroken dag was Zoo n drukke oohtead eu daarna zoo n stille aentooige namiddag au avond scheen hem eono tijd verdeeling van de verkeerde wereld toe Trouwens viel van hetgeen er om hem heen geschiedde daoht hem toe in de verkeerde wereld thuis te hehooren omdat het eene zoo geheel andere woa dan die waarin by tot nog toe wiB groot gebraobt I De xAmat Conr cegt er o m van De stemmen passen uitstekend bg elkaar van een domineeren van den tenor of bet teïcel Btem geven van den bas bemerkt men in de sensembles niets Do vier stemmen vormen aéen harmoniBch geheel Vooral in bet Ave verum van Mezart dat met wyding gezonkgen werd was de samenzang leer Bcboon Op uitnoodigmg van den beer G J Ht ynze werd een uitvoering gegeven op Maiderburg TbftDB geeft t quartet 3 concerteo te Oatende Door de arrondissements rechtbank te Kot 1 terdam werden giatereo o a de volgend 1 vonnissen gewezro J J tan D 45 jaar taiumaii alhier wegens diefstal van plaaten ten nadeele van den bloemist B Schoenmaker alhier tot 45 dagen gevangeuiMtiaf P van W 49 jaar bierhoiabouder Ie Roi terdam wegens mishandeling van Dirk de Fookert te Waddingsveeu tot 14 dagen gevangenisstraf M 6 36 jaar sigarenmaker te Benschop Uy dagvaarding werd hem ten laste gelegd dat hg den 20en Jnli jl des middags omstreeks 2 nnr zich meevter had gemaakt van een i bankbiljet van i 60 toebehoorend aan zgn haurraan J A Verburg aldaar en geborgen in ei o behoortyk afgesloten doch door hem met een aUdien sleutel geopende secretaire die zich bevond in dieoi woning waartoe fay zich toegang bad verschaft door een raam op te Bchaiven en langs de hierdoor oat taoe Opening naar binnen te klimmen Beklaagde legde een vollediga bekentenis af Wat den sigarenmaker uit bet viaobrgke I plaatsje tot dezen diefstal bewoog zoueeovry doister raadsel Igken wanneer ter terpchtzittiog niet ware gebleken dat de man wel vu eeo borreltje houdt en in verband daarmed hg den dorpskaatelein G Schouten in het kryt atond Ook by zgn bnnrman Verburg had beklnagde schuld Koodat toen by duzeo den 20eD Joh opnieaw geld ter leen vroeg een atwyzend beschikking het ge olg was Op dat moment kwam de lust in bem op om het geld dan maar op de een of andTe wyze te nem o Men kent de omstandigheden waaiondfr de diefstal werd gepleegd Nauwelyks had beklaagde het geld lu yu bezit of de ingprs jenktea hem om het weer zoo spoedig mogelyk kwyt te raken Eerst werden een paar borreltjes gekocht by Schouten om het bi jot te winsslen eo de rekening ie verefifenen en daarna begaf onze igareiimaker zich met zyn vrouw I nair Oudewater waar hy de man die ich I tlian Op zyn armoede beriep I haar eei I I ttar oorbellen voor tien guldeu kocht IV De Meimaand kwam en al waren de boereo aanvankelijk iu t minst met tevreden met het weer dat zij rofobraobt al zagen volgens velen de weidon uo soQ rood als oen vos ja volgens sommigen zoo rood als een biet eldra werd zelfs in het oog dier zelfde boeren I et recht der complement ai re kleuren hersteld en bleef het alechts een doorloopende strijdvraag of bet gras harder groeide bij dag dan wel by nacht Dooh een boer klaagt altijd dat is zoo wiiar dat die klaaglnst zich zelfs nog openbaarde in den vorm waarin zij hunne vreugde over den rasovervloed uitten namelgk door te betuigen dat er vdan miserabol veel gra was voor dea tgd van t jaar en bij anderen ging de angstvalligheid dieper dan de vorm daar zij met een beteekenisvol trekje aan hun pijp profeteerden dat het nog wel een afgemieterd sleobt jaar kon worden want dat tje daar niks vaa kan zeggen niet voor den langsten dag Intusachen Hepen al Je beeston vroolijk in de wei en steeg het aantal kazen dat nlken morgeu en avond genaakt werd voortdurend aanmerk Igk en Isng eer de eigenlijke Hooimaand aanbrak was van menig stik land reeds de eerste snee a gebaold eo kwam bet etgroen al weer aardig aan Nico vermeldde zich met lichaam on ziel in het landelijk zomergenot dal bem zijne woonplasts en positie aanbood Hy ging voor dag en dauw op I klompen mee uit melken on lag op het heetst vnn doD middag etn half uurtje in het lange gras en terwyl de zon z n gelaat bruinde daoht hij na over honderderlei dingen Onder de leLling van raerater I Lnlken s hesoheidsne catuarkeanii leerde hijj sorggras UdArna w rd de reis onder de beelegeuoegeus vooftgazet tot Gouda waar intus cbeu de ryksteUwacbter Hordyk gestationeerd te Bensdorp oneen vriend stond op te wachten Dit was het eind au het pleizierreisje waarvan do sigarenmake thans de napret ouderviudt Het 0 M by monde van mr I Z Mazel acbtle de gepleegde feiten vnn zeer eru tigen aird en reqnireerde t gen beklaagde die al was hg nog nimm r met de justitie in aanraking geweest minder gunstig bekend staat door zyn misbruik maken van sterken drank een gevftagenisstraf vau 8 maaodeo 3 dagen gevangenisstraf weid geëi cbt tegen B TM der S 14 jaar ziltersmidgknecbt te Sohoofthoven die den 23eu Mei j l uit baldadigheid ± 50 pannen van het dak eener loods Vaü Geraro P Santmao stuande op het Doeleptejo te Schoonhoven had stukgewofpen T gM J J S 16 jaar ïimraeTmou alhier werd wegens diefstal vau oen paar schoenen op de Markt alhier 2 ma inden gevangenisstraf giëtscbt De beer A Veerman te Bodegrave ia beaoemd tot onderwg er aaa de Cbv school te Sasaenheim DocHf den beer A Teitero iu leven gewoond bebbevde te Moordrecht is atn de algeiueene armea ie Nieuworkerk a d ÏJsel vermaakt een oa SA f 1000 noder budiug dat bet bedrag lu de eerstvolgende tien jaar in buitengewone bedeelingeD uitgedeeld is De beer A F Schuling te Waddlogaveen onilerwgser bg het Christelgk nat scbt olondernys is al zoodanig met ingang vau 1 Ociober a s benoemd te Zeiat In de algemeene vergadering van onderngzera tn bet arrondisieinpnt Woorden achoo opzieuer de beer C A Zelvelder Zaterdag a s te Alfen a d Rgo te houden zullen als sprekers optreden de beereu prof dr J ten Brink uit L den over Hollaodsche romans uit de 17de eenw G C Weereo hoofd der i honl te Ter Asr over den zang in de Tolkstchool C Bykerb onderwyzer te Oudthoorn over schout en maatsc happy De oitatag der gisteren gehouden herstemmingen voor dn Tweede Kam r der StatenGeneraal is Amsterdam district VI Uiigibrscht 2451 geldigs stemmen W J Geertsema lib 1226 mr Tb Heemskerk a r 1225 stemmen Gekozen W J Geertsema van boomdgVas en raygraa van kamgras onderschei den weldra kraog hg eenig inzictit in den groei den bloei do eigenaardigheden der verschillende grassoorten en hun vooderwaarde in vorsohilloodo stadion van rijpheid Iu verband daarmede prikkelden hem de delfberatien die bij zijn patroon met diens brooder hoorde houden over al of met vroeg hooien hij Iwam er van lieverlede achter dat het eerste soms verkieslgk wordt geacht voor hooi dat door eigen vee verorberd zal worden maar voor hooi det ton verkoop bestemd is t stellig altijd het laatste Hij werd gemeenzaam met het groote V rschil dat er IS tusschen gros en klaverhooi en begreep ook waarom elk plantjo witte klaver zooveel grooter schat ia dan een plantje roode Hg wist weldra nl de namen te noemen van datgene wat IClnas Eaap mot den algemeenen titel va i i blomgawas bestempelde en leer Ia inzien waarom dezo doorgaans bet een mot bot ander verwensohte maar toch byvoorbeeld wilde zur ng heel wat erger nog dan roadeliefjos Het hooien bad vonr hem eene groote verdrietelijkheid deze namelyk dat hg er persoolijk gesne eervolle rol by kon spelen Hij kon maar den slug van het maaien niet beet krijgen Bij olk weidje dat er onderhanden werd genomen wilde hij het weer beproeven doch liooveel zeisen hij opnam eu voor het o genblik bodiorf bet lukte niet en t won niet lakken Het was niet verwonderlijk dat syoe zestienjarige jongeheertjeskrachten ontoereikend bleken voor iets wat naast ploegen als een der meest gawaa deerde bekwaamheden van een volwasten boerenarbeider geldt maar hel was evenmin vorwonderIgk dat hij het eene vernedering aohtte ondanks alle inspanning ia deze ziob dan loef te moeten lateu Euschede H T n Kol s d 4333 J H ter Voor r k 3876 stemmen Gakonn H van Kol Aan het verslag van de Gemeente Gouda ontleeuen wij nng bet volgende Zweminricbting De Stedelgke Zweminricbting was geopend an 18 Mei tot 26 September gedurende welken tjid werdeu alttegeven 1250 badbriefjes waarvan 1041 aan mannen en 209 aan vrouwen H t aantal abonnéa bedroeg 230 en wal 182 manuelyke en 48 vrouwelijke Er werdeu dus 273 badbriefjes minder eo 5 abonnementskaarten meer uitgereikt dan m bet jaar te voreu De inrichting was wederpm gratis toegankelgk eiken dag vau 12 tot half 2 uur s namiddags ba bovendien dooh alleen voor rol wasaenen des Zaterdags s avonds van 6 nur af tot de sluiting De Zwemmeester W Gründer tot dnarer tgdelyk aangesteld werd by Raadabealuit van 8 Mei dnfiuitief als zoodanig benoemd De badvrnnw Mej Kriek van der Zwaluw verliet de Gemeente en werd vervangen door Mej Gründer De badknscht verkreeg kort vóór bet einde van bet seizoen zyn ontslag Deze vacature bleef tot dit jaar onvervuld De ootvang itxn der Zweminricbting bedroegen I over 1896 f 916 50 terwyl de uitgaven beliepen f 704 25 i De Commissie von Toeziebt aan wier Ver lag bovenstaande bjjzonderheden ontleend zgn onderging eene verandering doordien de beer J F C W Adelt die de Gemeente verliet ftU lid vervangen werd door den heer J Oitmar j De heer Dr F J A Levedag die volgens den roobter moest aftreden werd op nieuw tot lid benoemd Heerschende ziekten De gezoudbeidstojatand was ook in het afgelüOpeu jaar over het at emeen bevredigend te noemen bet sterftecgfer wm wederom lager dan in het jaar te voren De eerste maanden van bel jaar kenmerkten zicb door vete aaudoeuingen der adembaÜng I organeu eo ingewanden meest van catarrhuleo I aard waarnaast ook verscheidene gevallen van I influenza voorkwameu welke siekte af en toe I gedurende het geheele janr werd waargenomen I Tn Maart werden eenign gevallen van maI zelen geconstateerd Deze ziekte breidde zich I spoedig nit en bleef het gansche voorjaar en in I den zon r heerscheo zy hnd echter een goedI aardig karakter loodat slechts weinig kinderen I daarain zyn overleden I In de maand September deden zicb de eerste I geraUeD van kink of slgmboest voor welke afsteken door bot rejongens van een paar jsar ouder met ringHtjfls in hunne ooren en in elk ander opzit bt volkomen zijne minderen Het leelykst was dat hij zich mot gevoegeiyk van t hooiland kon terugtrekken eo mat leta andora bezighoude Ity al wat hg voorstelde te ondernemen heette het steeds hooirn gaut voor elk beschikbaar paar armen moest daarbij ten nutte goinaakl worden on zoo moest onze vriend tegen wil en dank aan bet harkon dat hg in het diepste van zijn ziel versmaadde Zulke hooidagen waren voor hem dn keerzijde van zijne zomervrengde Nou azzo je geen maaien leerd heblion dan kanne je ommers niet maaien t Is bot n gewoonte troostte hem een der knechts Maar die b m barstte verkeerd Uan moet jo t ns voor t cer t doen rtep de joitgensdapperheid in hem eu op nieuw greep hg naar het oente t bostr instrument ftNee hei daar jongeheer I kwam do eigenaar van het bedoelde instrument er tusseben nuwomtke van me zeis puur oen zaag I Aldus moest hg weder tot het harken afzokken en het ééne Hzwadje na het andere omkeeran 90 was tegen zyn gewoonte jegens ieder onvrioadelgk n tocu hij s avonds moe vervelend en ontstemd midden in het veld stond te geeuwen m zich uit te rekken kreeg h nog op den koop toe van Klaas Bssp half bij wijze van aardigheid do onomwonden reprimande Nou jong dat ziet n boor a ert liever van a varken dan van n mensehl