Goudsche Courant, donderdag 26 augustus 1897

4 6 6 88 6 61 6 14 7 81 7 58 8 86 8 51 9 67 10 Ü8 1 18 6 08 f f 7 6 ff ff 10 04 6 0 0 g jr ff 8 08 ff 10 11 f 6 18 t ff 8 18 ff ff 10 18 6 6 B 40 l 88 7 0 8 88 8 68 10 10 87 10 54 11 10 8 60 8 4 4 10 4 M s as 8 17 7 8 8 1 8 87 10 M ff f f 4 60 ff 8 87 f 47 § ff t 4 67 f 8 84 64 ff f 6 04 § 6 41 10 61 8 09 4 05 4 80 6 10 6 65 8 47 7 46 6JI0 10 0 10 t Ondt IM U S 3t 80 9 87 9 54 llwidnebt M V 9 48 ff Niaawnkark 7 8 4 ff ff ff OrtMUt 7 4 oHndaa 7 7 H ff 66 ff ff ff t 88 a ct 40 8 47 10 18 Botteiiu iM S M 7 8t 8 Otpdk i oe MB ff ff Ximwnkark 6 14 6 H ff ff Hooidnckt l tl t l ff ff SmiU 6 17 6 7 48 8 18 8 G 0 U U A A liüTEKIIAH loadi 6 7 81 48 10 67 18 10 4 11 5 80 7 61 8 88 10 17 10 86 lutardwC Sk I 7 10 wlardAa 0 8t 8 18 iT 10 60 1 8 1 18 6 16 8 t lO K 11 41 Smd 7 88 8 14 AangevangeD 1 Nel TUd van Greenwich Zomerdlenst 1897 OOBDA llOTTIBDAll 1 84 8 48 8 67 4 68 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA 1 68 4 4 16 6 10 ROTTIKDA M 0 O D A 9 t 6 10 1 11 86 11 60 18 87 1 44 1 l l r ff ff 10 48 ff 8 0 10 18 10 4 11 64 18 08 18 47 8 14 8 00 9 47 SOUDl DENHAAS 0 u U Zernkiiiui HoerkApalle Zoetermew Zegwurd Vootbnrg a Hagi 8 7 80 8 80 17 9 84 10 14 11 16 18 16 18 88 1 87 8 46 4 4 6 86 6 64 4 11 7 84 7 49 Zll I 488 48 ff ff ff ff ff 18 40 ff ff ff M 8JL7 68 8 61 ff ff ff 18 61 ff 8 1 T 8 07 9 0S ff ff ff ff 1 06 ff ff ff 8 88 M 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 46 18 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 841 8 114 8 91 DIN H A A fi eODDA U ge6 4 7 807 43 8 8S 9 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 3 40 4 05 Vootb 5 68 ff ff ff ff 10 17 ff 1 41 Z Z g 6 10 8i ff 1 66 ff Zn H 6 17 ff ff ff ff 10 43 8 08 aoodi 88 7 608 188 08 10 1810 6411 67 18 08 17 8 14 4 084 88 a 88 8 54 8 54 10 8 U O ff 10 08 ff ff 10 16 ff 10 87 ff 9 9 88 10 88 11 6 11 44 8 0 1 DA UTBICHT Uoudl 6 U 8 S7 7 66 8J1 9 07 10 1910 67 18 00 18 63 S SO 8 17 4 88 8 06 66 8 6 10 17 10 86 Oudtw 6 46 8 64 ff ff 11 14 8 87 ff 7 10 10 84 ffo deil6 6S 7 8 8 18 ff 11 88 8 45 8 84 84 7 18 8 48 10 41 UtnakI 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 88 8 08 3 5 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 Ulreoht 38 7 4 8 49 9 80 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 86 5 7 6 7 l 8 10 84 Woerdan 58 8 06 10 38 11 6 4 16 7 18 88 i 10 6 Oud w l 7 07 8 14 ff 10 48 4 84 Ooudi 7 07 8 14 ff 10 48 ff ff ff 4 84 7 88 8 87 81 S8 10 68 11 10 18 111 88 8 46 4 87 6 80 8 07 7 9 8 4 1 4 11 10 8 f ï ï fi f8 l 8 4 4 1 U M U U 18 111841 1 18 4 41 é f 48 M H 1 tot het einde van het jur uahieMea ea Wtar Tao enkele oorscaak waren t q gefaarlgke longuodoeaingeo Ter Secretarie werd aangifte gedaan ran 4 gevallen t u febria tydhoïdea 5 geTaUen fan roodvook en 75 geTalltn ran mazelen Van andere heeuettelyke of epidemisch heerscbrnde ziekten bleef de Gemeente verBctioond Begraaf plaatsen In de Qemeente zgo drie begraafp aataeD de Atgemeene Bargerlyke Begraafplaats ia do Korte Akkeren die gesplitst ii in twee aftl€e liagun waarran eeue Toor Katholieken eu eene voor niet Katholiekeu de ByzoQcI re Begraafplaats TOor Katholieken ia de Oude Gonween de Bgzondere Begraafplaats voor Iiraetieteu in de Boelekade Op de Algemeene Begraafplaats werden 310 lyken ter aarde besteld waarvan 301 in de afdeeting voor Protestanten en 9 ia die roor Katholieken en wel in eigen graven 14 hanrgrnven Ie klasse 2 2e 26 3e 265 kosteloos 3 Op de bef raafplaats voorRoomsch Katholieken werden 152 en op dio voor Israëlieten 2 lyken begraven Zieken hnis £ en overzicht van bet getal verpleegden in het Ziflkenhois of St Gatharina Qistbuis vindt men in de volgende tabel Bflide Mu Tr Geil Op 1 Jan 1896 waren in beband 8 5 13 In den loop van bet jaar werden opgenomen 53 46 99 Totaal der verpleegden 61 51 U2 Beide Hen Vr G L Ontslageo werden AU hersteld 82 31 63 Op eigen verlangon 11 Overleden tgn 16 14 30 48 46 94 Zoodat op den laatsten Dec in behandeling bleven 13 5 18 Van de 112 rieken werden 64 geneeiknodig O 48 baelkandig behandeld Van de 30 overledenen behoorden 24 tot de geaeeskondige en 6 tot de heelkundige afdeeting Van de 18 patiënten die aan bet einde van bet jaar zich in het ziekenhuis bevonden werdeiv 9 mannen en 2 vronwea geneeskundig en 4 mannen en 3 vroawen beelkandig behandeld Lord Nelson zeide eens Oe beste bewyzen van een fatsoenlek en gelnkkig hnisbooden bes aan ïd de vensters van een hui Wanneer er bloemen voor de ramen staan kan mm verzekerd zgn een zindelijke kenken te vinden alsook welopgevoede kinderen De vensters duiden het karakter aan van de inwoners van het huis De bloemen xQa een voornaam beginsel iu de opvoeding Waar liefde voor bloemen gevonden wordt in den hoiseiëken kring daar is goede harmonie en onder de hoisgeaooteu is bet leven aangenaam De vrouw die t beit voor hare bloemen Korgt draagt ook t beste zorg vosr haar kind en huis Aan de Fr Ct werd onlangs een bericht ontleend uit Harderwgk nopens een aohat vele onde gooden munten die daar gevonden KOU zjju by bnt opruimen van een grooten steen in de Zuiderzee naby die stad Volgens een correvpondent van de Zw Ct te Harderwgk ia dat beriobl een canard Nu eebter ook door den directeur van bet pen ningkabinet in Den Ba g daarvan nadere berichten werden ingewonnen beeft de correspondent getracht op de hoogte te komen van hetgeen aanleiding tot het praatje beeft gegeven Ziehier de toedracht der zaak Op een van a wnrma dagra 1h b t ht èüWWim gaf de viascber M aan zyn soon last om de kachel die aan boord was en dient tot verwarniDg eo toebereiding van het middagmaal van boord te verwgdeteo omdat da wgze van verwarming bem bg de ho e temperatuur te benauwend was Alvorens aan dien last te voldoen beeft de jong n toen dat voorwerp opgepoetst eu in een zak gewikkeld to BQ bg het UD by aaukomst aan den wal op een kruiwagen huiswaarts wilde brengen vroe een van de daar aanwezige leegloopers wai bg dHar wfl bade waarop bet gekscherend antwoord luidde du dat is een stnk vangroots waarde Dit gezegde rgk geïllustreerd deed weldra de ronde door deu vissobersboek De zes jongens die door t instorten eener tribune bg een openlochtmeeting te Saeek werden gekwetst zullen er hoogitwaardcbgnlgk allen goed afkomen Vier die aan rnggegraatskneuzing JgJen zullen een week of vgf zei onder geneeskundige behaude tng moeten blgven een vgfde patient zal wegens een gebroken enkel de evrste weken met op straat worden gezien en de zesde wiens sohedel werd bezeerd zal wet weer spoedig hersteld zgn De officier van justitie de conmissaris van politie L Tbeunissen een architect en de maker van de tribune bevonden zich Maandagavond op het meetingsveld om het terrein op te nemen De laatste ral zien vry zeker voor de reobt bank hebben te verantwoorden omdat hg naar men meedeelt te veel publiek op de tiibane had toegelaten en omdat hij niet aan de verplichting lÉeft voldaan om cnder toezicht van dei C V P het spreekgestoelte te timmeren Men de lt oit Wgk bg DnnrBtede aan de Zw Ct mede dat Donderdagmorgen van een voor die stad in de Lak voor anker liggende marlneboot een der marioier beschuldigd van medepliobtigbeid aan moord op een politiftsgent te Ngmegen gepleegd gevankelgk is overgebracht op een der booten van de MaatBobappy sGoDCirdiac ten einde voor den krggarsad terecht te staan Gistaren namiddag is te Sappemeer een werkstaking uitgebroken onder een 20tal arbeiders die bezig waren met bet graven van een wgk voor den heer J Berg landbouwer aldaar Daarbg zgu ongeregeld beden voorge vallen die volg nB afepraak van de arbsiders hedeo zonden worden herhaald Da marachauasee van Groningen ia naar Sappemeer vertrokken De afloop is nog niet bekend P G C De benoeming van bet nienwe Ministerie heeft vreugde gebracht zegt de Utr Conr onder de drankbestryders van elke politieke of godsdienstige richting De namen Pierson Goeman Borg sina eu Cort V d Liudflu hebben op t gebied der drankbestrgding een klank van uitnemendheid Vooral echte vertrouwt bet blad op den heer Borgesius Van bem heet het 18 86 18 88 18 8 18 48 18 66 ILtl 18 1811 88 11 88 ff 11 48 1 51 18 88 10 80 U S8 Zoo van ismand dan is ten onzent van dezen man een bewegingc een bezieliog en een kraoht uitgegaan die geestdrift wekten ook in de kringen waar ds belangstelling slnimerde £ b dan denken we aan de drankwet waarvoor aan Modderman het anteursracbt toekomt maar waarop ook Goeman Borgesius den stempel zgner persoonlgkheid breft gedrukt Jtfaar we denken mede aan den Volkabond da bekende Vereeniging tegen drankmisbruik welke reedi jaren lang t voorrecht geniet in Goemgn Borgesius baar leider te mogen erkennen We denken ook aan de veracbillende binnen en buitenlandeche congressen voor drankbestrgdiog welke Goeman Borgesius tot hsre leden telden £ o ook aan at de opstallen over het drankvraagstuk welke van de band van dezen bekwamen redenaarscbr vsr in verschillende tydschrilten en brochure bet licht zagen By de behaadaling van de provinciale begrootiag van Zuid Bolland werd in eene der afdeetiogen voorgesteld eei e commissie te benoemen tot onderzoek ntar de oorzaken van den vervuilden toestand der kanalen tusiohen de Maas en Scbeveningen en de middelen tot verbetering Thans hebben Ged SUten tot leden dier commiaaie benoemd de heeren W F Leemans inspecteur van den Waterstaat in de 2e inspüctie als voorzitter Dr E F tan Dissel lagenieur van Rguland en lid der Pror Staten van Zoid BoUand De Jong directeur der gemeentewerkan te Rotterdam J M Telders booglaeraar aan da PoÜtechniacbe School te Delfr eo Bakhuis Roozeboom hoogleeraar in de scheikunde aan de Uoirersiteit van AmsterdaoB Het Deutsche KoIonialblatt schrgft De voor twee jaar in den botanisehen toin te Victoria aaogulegda aspargebedden hebbeu sedert bet begin vsn Mei de eerste asperges opgeleverd Deze sgn sneeuwwit en baitengewoon malsoh en welamakend Dit is vermoedelgk het eerste geval Waarin het gelukt is iu een tropisch klimaat eetbare asperges te kweeken Deu langsten dag iu Suropa beeft de stad Eaikiavik op IJsland daar zooals trouwens op het gehaale eiland duort het daglicht 3 maand Dan volgt bet in Noorwegen aan bet Varanger Fjord gelegen stadje Varddbns waar bet lao 21 Mei tot 22 Juli onafgebroken dag is Vervolgens komt de Zweedsche grensstad Tornen hier telt de langste dag 21 i en de kortste 2 onr In St Pateraborg en te Tobolak in Siberia duort de langste dag 19 de kortste e euwel 5 uur lo Stockholm duurt de langate 18 uur en op onze breedte ongeveer 17 uur Men schrgft ons De redactie van Erica Jaarboekje dar MaatBcbappg van Weldadigheid zendt in deze dagen baar inieekeningslgsten rond voor den jaargang 1898 Zg hield voor eenigan tgd baar joarveFj aderittg Toen is gebleken dat bat nantal iotaekenaren vermindert en als noodzakelgk gevolg daarvan vermindert de som waarover zg te basebikken heeft ten behoeve van verschillende nuttige inatetlingan die zg sinds jaren steunde Zg hegrgpi dat waar bet aantal inteekeniogsIgsteo dat ons aangeboden wordt legio is ook da bare oningevuld vaak ongezien zelfi wordt teruggegeven aivn de bode He boekje zelf verdient dat niet wat vorm eu inbond betreft Ver cbillende letterkundigen verblgdan de redactie met bgdrageo dia waardebfiog erdienen D arom maar vooral omdat bet zoo heertgk is als de redactie kan voortgaan met eenigan steun ta garen aao vakken van ondsrwgi eenig genot te verschaffen aan kleinen en gtooteo zg het op xeer bssobeiden wgze spreekt zg iu bet openbaar ensobt dat velen bedenken mogen dat dit kleiue offer grootao zegen geeft Ala eeoige bladen dit ber cht zouden willen overnemen steunen zg een edel doel Onlange werd bg gerucht melding gemaakt Van fraude bg de overgaogs examens van het gymnasium te Delft Het volgende is gebleken juist te zgn De feiten komen komen hierop neder dat eenige leerlingen der 5c klasse die bet hebben bekend uit den kamer vaa den rector stukken bebhen weggenomen of ze daar hebben gekopieerd waaruit zg scbrilteiyk examenwerk vooraf leerden kennen De bedriegers zgn gestraft door afwgzing en daarmee is de zaak uit c H b l i Reuter seint uit Bio de Janeiro van 23 dezer De bartchten uit de provinciale districten tooneu aan dat de kofiBe oogst van dit seizoen tien millloen ztkken belooft te omsohrgden In het vorige seizoen beliep de oogst negen mi ioeu zakken Te Buinea waar in den laataten tgd herhaaldelgk steenen beitels in den grond werden gevondan is thana een aobrt bg tan glad beslepen en met scherpen bek gevonden Het voorwerp heeft een lengte van 23 en een breedte an 11 cM Te Ettan Laur N B is een aaealag pteegd op bet Uren van dan heer J J Bg de Neerstraal ouder die gemeente werd plotseling een revolver op haéi afnewhoUo De kogel doorboorde het deksel aa een tabaks doos die hg in den zak bail zoodat de kogel in de doos terechtkwam J bekwam geen letsel De dader is gearresteerd Schipper J Noordtö bevareoda de sloep Gnaltberie van Weezel van de bengrissoherg Rotterdam gister binnengekomen rapporteert dat ovtral waar hg gevisobt heeft de zee overdekt is met inkttisBchen H § zag zelfs een balk drgven naar zgoa schatting 15 voet lang waarvattgeeu hout te zien was zooveel jougi inktviiscpan baddan zich daaraan bevestigd Gedurefide de 30 jaar dat bg da Noordiea bevaart heeft hg zooveel dnisenden inktvisscben nooit gezien Zooals man weet klagen nok de haringvisBchers daarover en beschouwen zij dit als de oorzaak van de slechte vangalen De trek naar de ni uw ontdekte KlondikegouJveldeu houdi voortdurend aan Ongeveer 6000 goudzoekers zgn weder bg de passen aangekomen De regeering van Canada zal een telegraafIgn vao Montreal naar Klondike aanleggen tie ongeveer 7 ton tal kosten Inmiddels ia er alweer goud gevonden ineen andera streek in Untscfa Golombia waar aan de rifiTen Newart on Yukoo nieuwe beddingen zgn ontdekt Aan den borgerlgken stand te Enschedé kwam dezer dagen een gelukkig rader aangifte doen van de geboorte ran een zoon Thnis gekomen kwam de maa tot de ontdekking dat hem niet een zoon maar een dochter was geboren Het geval is niet eenig behalve in het eerste hoofdstak van Klaasje Zevenster kwam het ook wel meer voor Maar t blgft tech altgd vermakeigk Uit Japan wordt het volgende avontaar gemeld De plaatsvervanger vab den Duitscbeu gesank de heef von Troitbler reisde van Tokio naar Kioto teneinde daar den keizer van Japan bet grootkruis van de orde der Woriembergsche kroon te overhiudigan Hg reisde met aan Japanner den heerKrawakatsoe maar behalve deze hen bekaade farsoon kwamen te Tokio nog twee andere zeer net gakleede Japanners in zgn waggon en te Tokohama kwam nog een derde dieeeo ring en een goud horloge met ketting droeg Toen de gevolmachtigde met tgn reismakker te Nagoja afstapte om daar den t ac ht door te brengen gingen ook da drie onbekenden uit den waggon en scbgnbaar toevallig reisden alle vgf den volgenden dag weer te zamen Om één onr raakten de heeren Troitbler en Kiawakatsoe door de warmte in slaap en werden toen van bon kostbaarheden beroofd Juist wilde een der onbekenden den koffer van den Duitacheu gezant opeumakeu toen desa ontwaakte De Japanner maakte onmiddellgk ezooees hg bad de koffers per abuis met elkaar verwisseldi Maar onmiddellyknadat by dit gezegd had deed bg bet portier open en sprong by uit dan trein Om negen nor s avonds hwam hg met gewonde voeten naar bet naburige plaatsje gestrompeld waar hg in hechtenis genomen werd Na onderzoek bleek dat men met een bekenden roover te doen bad 4 38 6 St 6 18 7 18 7 66 88 10 t 4 89 ff 6 18 9 84 4 68 80 ff 9 48 04 0 89 ff ff 9 6 18 6 0 7 48 8 18 10 1010 88 De beide anderen verklaren hem niet te kennen men is echter overtuigd dat zg fgo gen waren VERSLAG onlieiit den tocsUnd en de werkziiambeileii Jaf Tereeaigiog Ceotraal IsraëlieliBch Oade jlaoneaen VrouwaDhais voor Nederlaod eo de KoloDÏëD gerosügd te Qouda Het hnofdbaatear der rereeniging Ceoiraal Iitaeliotiich Oode Manneo en Vronwenhai toor N detl nd en de Koloniëo ge estigd te Gouda beefi bet bailait genomen om door het nitbrengen van een Teralag omtrent den toeitaad en de wetVzaambeden dier tereenigiug meerderen aan te moedigen om licb ala leden te doen indchrgran en bij ieder dieptan be ft om een deel zgner besittingen roor weldadige diMlemdeg te bestemmen de o ertoigiog te reitigen dat bg bet opmaken van den niteraten wil een jiaragraaf in de acte behort oor Ie komen waarbg een behoorlgke iom geplaatat wordt ten bate an da rereeniging Centraal Isr Oude Mmnen en Vrouwenhuia fOor Naderlai d en de Koloniën gerettigd lo Goud Laat ona zian wat bet doel der vereeniging il en elaan wij daartoe de Staioten op dan vinden wg Aru 1 De rereeniging draa t den naam Centraal Iiraëlietitch Oude Mannen en Vronwenbaia foor NederUnd en de Koloniën en i geveatigd te Gonda Zg wordt aangegaan vnor rgf en twintig jaren te rekenen van den dag di r Koninklijke goedkeuring Art 2 De vereeniging beeft ten doel bet tbani beataande Imëlietiscb Oude Mannen en Vronwenhoia te Goeda voortdurend la staanen en trapffgewg é uit te breiden opdat het steeds konne voldoen aan de eiicben van een Centraal liraëlietiach Oude Mannen en Tronwenbnit voor NeJerUnd en de Koloniën Art 3 Ala de in Art 2 bedoelde eiicheo worden aangemerkt dat bet genticlit te Gonda ateedH da noodige ruimte moet bevatten en be boorlgk ingericbt aija om behalve de verpleegden waarvoor bet geatioht oorspronkelgk il ingericht ook nog te kunnen plaatsen lo laraëlietiaohe oadalieden in Nederland en de Koloniën die zulks machten verlangen ra voldoen aan de voorwaarden ter opneming in bovengenoemd gesticht tegen eene jaar Igkacb vaat te stellen vergoeding op voet en wgze Eooal dit in het bedoelde gesticht gebi niketgk ia 2o Tegen verminderd Urief volgens 4it 29 behoeftige laraëlieiische oude lieden welki r opneming door contrihoaut n of doorcontribneerende gem eute of armbesturen wordt verzocht en die aan dexelfde bepaling n toldoani 3o Oratia die welke de ereenigiog gereoh tigd ia te plailsëo krachtens Art 40 hieronder Voor de leden der vereeniging en allen die ala zoodanig willen toetreden is het daarom in de eerste plaats van belang te weten wat het Geatieht la Gonda is Beter dau eenige beschrgving is de raad komt en tiet maar deze raad kan niet altgd opgevolgd wordeq en de besrbrgiing boa zwak dan ook bereikt den lezer waar hg zich dan ook bevinden moge en kan dan nog eenig doel treffen Een deflig gebouw grootach en massief bewerkt oorspronkelijk de woning van den heer T P Virnl7 lid der Eerate Kamer van da StatenQeaeraal dia het nog niet langgeleden voor eigen gebruik heeft laten opbouwen Het maak dadelgk drn indruk alsof die lieden die daar wonen eicb van zaken teruggetrokken hebban en het overige deel hans levens in gemakkelgka rust doorbrengen Het inwendige beantwoordt geheet aao dien indruk Da voratalgka vestibule geeft toegang M de conversatiezaal rechts da bestnurskamer links aan de atiaat de Haven de voornaamate gracht van Gonda en verder lot bet acbterhoia en da aieriyke nap die naar de algemeene slaapkamers leidt links voor mannen rechts v or de vrouwen beide uitziende op de Haven Bet achterhuis uitziende op twee binuenplaatseu en verder op den welaangelegdsu tuin herat da keakeo den kelder de prorisiekamer de badkamer de ziekenzalen en de alzonderIgke slaapkamers voor gehuwde paren of personen die zulks verlangen benevens de woning van den vader en de moeder In de conversatiezaal tevena eetzaal heeft ieder der ondjes een gemakkelgken leunstoel Da eigen slaapkamers kunnen net goedvinden dar Begenton door de houders er van zelf worden gemeubileerd en zien er veelal comfortabel nit VVordt vervolgd Buitenlandseb Overzicht Czaar Nioolaas ds keizer alter Russen heeft den heer Félix Faura voor bet tgdvak van zeven jaar prpsiSent der Franicbe republiek ootvangeo iu zgo prachtig versierde residentie en ign eigen mnziekkorpa beeft de Marseillaiia geypeeld Gegeven bet fait dat er nn eenmaal keizerrgken en republieken be taau eu dat de C oar reeds verleden jaar te Pargs een paar dagen met president Faure bgna als gelgke is omgegaan is de ontvBugst die de gebieder van het Rnssisohe rgk den gekozen vertegenwoordiger van Fraokrgk bereidt toch noob van minder gewicht dan du ontvangst van bat volk De Russische pera ia bat geweest die het volk tol h t bagrip beeft gebracht vau de verhouding tusacben beide rgken dia meoigen Rus in den nauvAUg wal wat al te zonderling motten bebbp iielekeu De C aar 1 beeft zooals men weet niet meer willen doen voor zgn vriend Faure dan voor zgn neef Wilhelm Hg heeft sels oiinder gedaan met het oog op de etiquette Hg ging ntet relf aan boord vao He Pothoan € om president Faure te begroeten maar zond grootvorst Alexis om dan gaat ta halen en aan boord van da Alez4udra te geleiden daar bad de dubbele omheltiog plaats Ook zgo de grootwaardigheidsbakleedars die president Faure zijn toegevoegd niet zoo hoog in rang als die welke keizer Wilbelm in drie datten volgde wel zgo er meer Maar dat alias verdwgot voor de groote deelnemiog van het Rossische volk ain de feestelgkheden Dames hebben bloemen gestrooid op president Faure cadeaux van allerlei aard o a Russische boningkoeken meer dan een vierkanten meter greot met opschriften vol hulde aan Fraokrgk stroomen naar het Franscbe gezantaibsps otal men noemt een niaowe veerpont naar den beer Faure en in tea adres wordt de gemeenteraad van Petersburg nitgenoodigd een atraat om te doopen in Presidentstraat Dat hneft C aar Nicolaaa niet belet niet wil eu beletten misacbien ofschoon da ontvangst van keizer Wilbelm daarbg erg te verbleekan Wie evenwel minder overtuigd is van da waarheid van bet vox Populi vox Dei en liever naar de stemmen der oovereineu luistert zal hj het even der toosten door Czaar Nicolaaa eo den president gehouden opgemerkt hebben dat daarin wel gesproken ie vau bau d n van vrieDdRchapSQ Ajmpatbiec van krach tige bandan eu wederkeerige troow maar bet woord alliance is wederom met uitgesproken Er zullen in Frankrp velen zyn voor wie dit een t j eurstetling ii De Russisobe bladen evenwel zgn meest zoo bartflgk den Franscbe bet lang verwachte woord wpI te doen booren De No 08ti € wgst op den grooteo invloed van bet Franaob Runsi ch verbood op den vrede en op da waarborg voor de bandbaVinu van de Boa iacha eii Franscbe belangen in Europa en bet Oosten de samenwerkrog vui de volken mat de regeeriog geeft bet varbond zgn stavighaid Andere bladen spreken vau een verdrag dat nu onverbreekbaar geworden is euz De Now8Je Wremjni troost de Franscben al vooruit over de kwaadaardige opmerkingen vao Engelache en andere bladen die te verwacbten zgn docb die zg zich maar niet moeten aantrekken Ook wgst bet blsd de Russen er op dat zg fijngevoelig en tactvol moeten zgu btj bat ontvangen van hunne lieve vrienden en boodgenooteo want Rusland is uu verbonden met da meeste beaobaafde van alle westcnropeeaohe naties Da Doitflcbe keiiermauonnvres van dit jaor zullen volgens de mededeeliogen van een BerIguHcb militair blad dit jaar een aantal troepen bgeenbrengej tÓó groot ala tot duiver in Duitechland nog nooit bgco geweest ii alleen bg de Russisch legermauoeuvres in Volbijuig m het jaar 1890 was eau grootere lagarmaobt samengebracht Iu de volgende maand zullen een ooaterleger gevormd oit da baide Beierscha legerkorpsen onder bevel van prins Leopold van Beieren en een weiterlsger samengeileld uit het achtste en elfde legerkorps onder generaal graaf Haeselerf tegen elkaar manoeuvreeren Iu tgaheel komen er 140 battillona 115 escadroos 111 veldbattergen 21 technische compagnieën en 3 afdeelingeu laohtscbippers iu bet veld Het oosterleger is een hatsillon sterker docb daarentegen drie cavalerieregi meuten en dria battergen zwakker dan het weatarleger Aan de keizermaooeovres van het vorige jaar in de ObeNLauaitz namen slechts 98 bataljons 85 escadroni sn 85 ba terijon deel Vóór de eigenlgke manoeuvres hebben ds keizerparades plaats eo wel den SOsten Aog bij Coblenz die vau het achtste corps den laten Sept bg Würzburg die van het tweede Beiersohe corps den 2den fc pt bg Neoreobsrg die van het eerita Beierache corps eu den 4den September bg Homborg dia vsn het elfde legercorps De manoeuvrea zuUan den 5den Sept met oortogsmaricheo beginnen dan 6deu Sept zal missobian reeda een ontmoeting tusachuo de infanterie plaats hebben Da eigenlgke groote manoeuvres znllen van 7 tot 9 Sept worden gehouden en wel tusscnen Hanau eu AacbaSeobnrg Het keizerlgke hoofdkwartier zat in Hom burg zgn Te Aach iu Boheman wilden de DnitSLhera Zondag een groot volksfeest organiseeren een gewaagde onderneming in deze dagen door de groote haat welke in Bobemeo tmscben Duitsohers en Czeohen heersobt Uu Ueieran en Sakeen waren talrgke vreemdelingen aangekomen de stad was op verachillende plaatsen teestelgk versierd docb van feestvieren is weinig gekomen De pret is oitgaloopeu op een woedende veohtpartg mat Ooatenrgkscbe troepen net hoofd van het district had n l bat houden van vergaderingen verboden zelfs in besloten zaten Duizenden trokken daarom des namiddags over de grens naar het Beierscha plaatsje Wildenao docb ook daar werd bun beduid dat bet houden eener volksiergsdenag niet too worden toegelaten Nlellemio hield de afgevaardigde ïro een radevoering waarin bg er op aandrong iu den strgd met geeatelgke wapenen te hlgven volbordsn en nooit te dulden dat de Slaven de Dnïtscbera zouden overwinnen De spreker eindigde met een HeiI Germania wearna de menigte den Wacbt am Rheioc zong en verrolgeoa usar Aech terug keerde Zoodra zg zich opOoBteorgkachgiondgebied bevond kreeg zg bevel van de geodarmea om oitsen te gaan de Dnitschera evaowet antwoordden hierop met hoongelach en scbeldwoorden Daarop werd per teletooo de bolp ingeroepen van een batailloo militairen uit Ëger dat des avonds om 9 our arriveerde om half acht was reeda eeu balaitlon der landweer aangekomen Daar de menigte bg den diBtriotsbanptmann de raiten insloeg eo de gendarmerie de orde niet kou handhaven rukten drie crmpagnieën onder bevel vau eeo sajoor de stad binnen Ook deze werden met steenworp n begroet waar ij eeu officier en eenige soldaten werden gewoüd Met de bajonet werd nu op de oproerlingeo een asnval gewaagd natuarlgk met bet gisvolg dftt meoig betooger met een sttekwond naar bais terugkeerde Zeker waren er eraatijger feiten voorgevallen indien niet de officieren de grootste kalmte in acht hadden geooHien Middernacht was de rust weer hersteld Ook ta Pilaen blgven de Daitacbera blgk geven van bun groote ontevredenbeid over de tailwetten Zg doen bet ook daar met andera dan eeitelgke wapenen zoodat de militairen herbal Idelgk moeien optreden Üi6 PrsapJ Nenocorl bg Teplitz dergelgke betoogingen gedeel algk lengevolge van de uitdagende houdiig der Czecben fi E o X4 A Is E Il0nneberg Zijde iMeek echt als ssg direct wordt betrokken uit dei fabriek Zwart Wit en Gekleurd vnn as ets lot ƒ 14 05 per Meter Olad gestreept Qeruit Gewerkt Uamast etc circa SiO veraoh qualiteiten en 2000 versch kleureiJ dessins etc rr valt port eu rechten in hut STALGiV per omgaande Dubbel briefport naar Zwitserland U Ileiiqeli3rg s Zijile rabriekea K en K Ilofl z II n I c n NIEUWE ZENDING HEKIfSCHE CLACE BEERËH en DAMES OA L GBOEIN I A vapn OS Az Md Tailleur Kleiweg t 73 73a GOUDA Tefèphoan Ifo 31 Beurs van Amsterdam slotkrs I 8 99 j 987 Vrkrs 68 997 98 a 86 80 üi 68 98 S 8 II 61 68 76 81 1 88 107 98 86V 1 3 ALTGUSTUa SlDiBLiKD Cerl Neil W 3 ï i clilo dito ililo 8 dito dilo dito 8 UoDOia Oal Gbudl 1881 88 4 Italis laschryviug 188S 81 6 OosTfNa Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 l PoaTOeiL Obt met ooiipon 8 ditu ticket 8 o f 60 939 100 4 100 199 i 136V N W h Vta Hyp b pindbr 6 t i fttlt Hypotheokb pandbr 3 9 l tr Hypjlhookb dilo 8 98 OosUNa Uo l llrnK bsnk sin 1 133 KcsL Hypilhiiekbsnkpandb 47 1 lOO ii Aneauci Equt kypotli pnndb i 80 Msi L O Pr L eu eert 6 26 Nio Holt IJ apoorir My Banl Ui Mg tot Eipl r St Spir asnj 103 Ked Ind Spoorwegm aand 198 Ned Zuid Kir Spm aand 6 36 8 RosLiNn Obl Bimionl 1894 4 dito Gri ona 1880 4 dito bil Botha 1889 4 dito bil Hope 1839 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito duo dito 1884 8 SP1 IUI Perp I schuil 1881 4 TcalBU Gopr ömr een 1890 4 Geo leeoiii serie D Gec Is flie aerlo C ZuiD Ani Ksp 1 ubl I89S 5 Msiico Obl Buit 8 li 1890 6 VsmziiBLA O il 4oiiheii IfSl AïSTSaDiK 0 li icu 1896 1 I lOOf j Ro rrtiiDiu 91 cl I e i 1394 3 94 i Nbd N Afr Hando av mind Arend Tab Mg Cortijcalen DeliMaaiFchappij dit i Aro Hvpotbfokb pan Ibr 4 Calt Mg dfr Voraloal ftainl sGr Hypo heakb i an ll r 8 Ve rlaii tBrhe bank najirl Ned H nilelniaatach dito 100 54 148 4 V 77 lüïV 108 100 169 138 11 Vi too 84 103 14 18 ii 103 73 dito dilo dito 1 491 dito 5 iTiLiaSooor 1887 89 A Ekibl 3 Znid It l bpwmg AH obl 8 PoLKN orachau W eeiien aand 4 Husi Gr Buta pir Mij obl 4 BalliBcbo dito aand Faslowa dito aand 5 Iwang Domhr dito anu l 5 Knrak h Aaow lp kap obl 4 dito dito oblig 4 89 887 60 6 18 i08 106 106 108 104 111 123 3l 118 AnERiicA Cent P e Sp Mö o d 6 Chic x orlh W pr C aaml d lo dito H 0 ft l eter obl 7 Deuverk 810 Gr Spm eert ï o IlliuDia l eiitral obl iu goud 4 Louiav bSaahvill Oert v aaiid Mexico N Spw Mjj lobyp 1 6 Mua Knnaaa v 4pot pr f aKiid N YorkOnta8ioiWeat aaud dito Peau Ohio oblig 6 Oregon Calif la hyp in goud 6 8t Paul Mmn k Maait obl 7 ün Pao Iloofdlyn oblig 6 dill dito 1 inc Col luhyp 015 Caniua Cau South Cerl r aand Vav O Uall iNa lo h d c O Amaterd ümmbua My annd Hollerd Trarawog M at aaud Keu Stad AmsterdHiQ aand 8 Stad Ko lerdam aao 3 BiLOlE lad Antwerpen 18 7 2 U8V Stad ilrussel 1S86 Hotra Theisi Kegullr Geaollicii i OoaTENS Slaatalienmg 1860 3 K K Oo t B Cr 1880 3 SpiüJE etail Madrid 3 U68 Nbd Ver Boz llvp Spnbï cort ADVERTENTIEN V Getrouwd bj volmacht A S P VA TROTSBNBUaO Ambtenaar N Z A S mv EM H L J J COSUN die ook namens wederzydsche Familie hun dank betuigen voor de ïele blijken van belangstelling bö hun hnweiyk ondervonden Heidelhtrg Transvaal Qouda 25 Augustus 1897 ♦ ♦ Do Heer en Mevrouw PRINS v DOESBÜKGH VA db WEG betuigen hunnen dank voor de deelname dezer dagen onder vonden Gouda 25 Augustus 1897 TEER ZWAVEL ZEEP Verkrijgbaar bjj H OLrr en Co Wegthaven 198 mmmmmmnmummm WEÏTIG QEDEPOWKBRD BU liet gebruik daarvan geacliledt het tiiiideu krilgen der Kinderen ÜDIVDGR i E mmm pun 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzen kan dat de by my ter inzage liggende getuig j schriften der uitstekende resultaten van Je Klectroiiiolorisotie Taiidhalsbandjes niet echt zyn flHt Men Utte op den naam van den Fabrikant müEHI mvri W Wordt franco toegezonden alleen na ontvangat van postzegel ad 95 cent door UOBRaTnüLTZ Uinegen Wederverkoopera gevraagd Wie zeker zijn wu d Echte 1 Eikel Cacao te ontvangen tesamen gestald eo na vele prcefnemlDgen in den handel gekomen onder des naam des 1 uitvinders Dr MiobaeliB verraardigd op da beste machinea in het wereldberoemde étabblissement van Oebt StoUwwok te Keulen taohe J p miel2iieIt P Bikel eac o in vierkanten bussen Deze Eilcel Cacao ia met melk gekeokteene aangename gezonde drank voor dar gel ksch gebruik een 2 theelepels van t patder voor een kop ChooDlaüj ila geneeskrachtige drank bij geval van diarrhee ledito met water f gebnilkea YerkrijgbaaT by de voomaamita H A Apothekers ena Vs K V Ko proftnuie 1 80 c 0 90 CL 0 35 Otneraalvtrtegenwoordign tot Nederland luHus Mattenklodt Amsterdam Kalveistraat 103