Goudsche Courant, donderdag 26 augustus 1897

Mtffim a Vrijdag 37 Augustus J89t 36ste Jaargang 1 0 T360 mmm wmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken A DVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend maar plaatsruimte 1Inzending van Advertentiën tot 1 uur des njiidd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 iranco per post ƒ 1 70 AizonderUJke Nommers VIJF CENTEN TANDARTS E CASSl TO TE eouiiA zal TBD 21 A0QUST08 tot es met l SEPTEMBER afwesig ijn Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De pr a van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellea of Motoren 4Yg et Ouder zekere voorwaarden worden peiceeten gratia aan de hoofdhuis verhonden met 15 meter vrüe leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgasoieterB bedrai t d haar 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoesttiUen enz tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoSera der Zelfberlekking Onanie en gehe Jne uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIIMG Wüt liiWTUTiii togen fcrff Anker PaiiiExpeller WalliBftlMtMl Iiobt kortom io Ieder haisgezin 9 c Anker Painlxpelier PiV 60 oent 76 oeat ei f 1 2 de fl li V or ï ad D in de meeste Apotheken a b F A iAti ter Oe te Rottei dam Te GOUDA b A WOLFF Markt AU4b en DË LAAT ea TAN SON apotheker Markt Van efue 1 vering oversehteventê 2000 Btaks Eoogenaamde HoUaudsohe uitgave met 27 afh Prys 2 galden leder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlaga Magazin te Leipzig Neumarkt 34 fruico tegen inzending van het bedraff ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland worden wegei a kleine foat n niet julit votgonH niudel uiieeroarda nindenl bit dt n ttpotpiNlJa vui fl 1C 75 par stuk rechtatraak n HH LEiudh uwerB HHR uitv A koQht Deai OIUHB on w mi alM een PelH oa lïO x IKU cH Kroot dut hat PaaTd gahul badakkand donkerbruin mat bauMtidu ritnitoii an vivn a braada traapeii vonisieti KIflIna voorrud Engelsehe Sport Dubbel Paarden Dekens atraapan vaorsleii bladen wij utCena aaer f rlng laleebta door niAnnan tkb hat vnk 1 apierkbue foutan k 4 p atuk mi warkaUjke wMrda 7 BaataUiiiKen te sanden mat dolAal k ndrpa tagen ToorultbatAling ot mnboara sKtt Terzeudhuls Merkuur Hchnbert Jt Co AmtUr4nmt N E Voorburgwal i Hennep l Enveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 inetFiiiiia bedrukt bij A RIUNKMAX 2 GuDiIa Druk T 11 A HRINKMAN li ZOON KoHinkUfke MaoMnale Fabriek DE HONIGBLOBMf t a II N van Schalk Co geTOstigd te a Gravenhage Hepplerwtraat 9 m 9 Babg de Regenteaselaau van Z U den KONING an BELGIË Indien gijhoeatt aebraiktde aller wege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruuenBorst Honig Eltract FLACONS Tan 40 Cte 7 O Ct en Tertrflgbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven $ 99 Gouda E H V MILD Veerstal B 128 te Gouda A BüUMAN Moordretk J C BATELAND Bos oop B V WIJK Oudewalrr M KOLKMAN Waddinxneen FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ UN Clieinischr Wasscherij II oLH i tii i ii u 19 Kruiskade Rotterdam Gebievetecrd door Z M den Koning der Belgen Boofddepftt Toor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het stoomen en verve van alle Üeerenen Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom b vae pi acheman teU veeren bont enz Gord nen tafelkleeden enz worden uaar de nieuwste en laatste methode geverld Alle goederen hetzg gestoomd of j evertd worden onschad l k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Agentuur by de Firma Wed BOSMAFI teGmida P olEB OUDE 8CHIEDAMMEU GEKEVEE Merki NiaHTCAF Verkrijgbaar by s M PEETER8 Jz NB Ms bewga van echthoiJ is caobet en kurk steeds voorKien van den naam der Firma P HOPPE mijiimraij J YE BCEEB G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot bet Bcbaven van KOPLATTEN ARCBITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOQSTUKEEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een prsiclxtig net im g ericla t HËERË HlilS mei m staande aan den KATTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbespioeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingeriiiht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Kegelbaan Harinonie Trije BaaD WedstriJi Prachllse prijzen J J WOÜIENBEES XLIe Jaai g ang van DE BAZAR Dames Modeffids bevattende DAMES en KINDERMODES benevens HANDWEftKPATBONKïï fiHT XEDSRË WEEK VËHSCHIJfJT £ EN NOMM R In ieder q tektt mwarie piaÉeUfmodekroniek feuUietou enz eaz Ie Uitgave zonder gekl pl tteu met S snijpatr en 3 groote gekuipt patr P r 18 ars 1 2 p post l i5 Se H als do Ie uitg mat daarenboven 9 gekleurde platen 1 7 Ï § i ÖO e Min Ie ff K ie Kin Se f bij hel Se no l gelee patr n keure Me een gekleurd fraaie handwerlipatroon 8 S 80 pBöEFNcmBB m mmm alom 1ïï m JÏ m Geurig en Onschadelgk ZuiverinKSTet tegen brandeTighei idieTachtige amigezichts en a dire Uchaama roven en wonden strakheid en gitkingen bij verttoeringen winterhaiiden en voeten bij Bchur t dauieorm em Zuivert van onrein insect onder in en het vel en haar 10 Cents per doos Per bus 90 ct doozen GO en 80 et pakjes 15 ct apaitje 60 en 35 ct op NIEUW MIDDEL tegen auot bg Hoeoders en alle Pluimgedierte a 0 45 per i Aesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 ct Pakjes 10 ct Alles met gebruiksaaawtiziag Hoeren eigenaren van Huizen kunnen zich op Toordeelige wijse voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceeleu Het groote aantal zenuwkwalen Toa zentfiboofdpljn af tot de voorafgaande kenteeliéiieiivan apopl zl ban nfaaro rt to0 trotHwCia nog BteedB alle middeleii door de mediBclie weteoaohap aangewend Berst aan den nlenmo Üld kOMi de eer toe dat sij door het gebruik maken van den aenvondlgiiten w e uamellfk Itaa de hfld pbyaiologiBctie ontdekking gedaan heeft dta na honderde proeltaemingen tfaani over de gallMlflwei verbreid IB en terwijl U wetenBchappeliJke kringen de hoogste balmzetelllng wettt taveu taut weldaad hlijkt te zijn voor de ain anowltwalen lijdende mBnaohhelii Baze geBaeawUn nltgaTODr den door den gowesen Officier van Gezondhalt Dr RomanWelsamuuitaVUshofan wi hematop da on dervindtng opgedaan in eene BO Jarige praktijk floor waaaehinc van b t h oM niMal p r dac worden d arto g hlkte t ffen ioor de bnld onMlddellUk het leanwaestel medegedeeld U t dete genaeawijss werden werkelük Bahittaranda raaoltatan Tarkraaia en alj maakte ooveel opgang dat van aan door 4en uitvinder geiQhravaa warkJa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hare voorkomlni tn ganeilng binnen kffrtan t d reede de AXt dmk vereclienen ia Dit hoekje bevat niet alleaa Tor het a ta pnbliek veritaanbare vBrklaringen omtrent het weeën der nieuwere therapie en d daarmede self in wanhopige gevallen verkregen nitweiking maai ook vindt men daarin v handelingen Ttde medlaehe bladen die aan deae geneeswijze gewild zijn aoomedo aftohrift van tal van getnizBoln iften van hooggeplaatste geneeBkundigen onder welke P Ééaièra n d dr srahMar Btn e pDfyklinlaMa Parlji rua RauDamont O Staingraber mait dr praktltaaraiHl gintathaar aan kat kraakzlnnlgen geitloht de Cbaranton SanltltirathDr CohalsStattlH eroiimann ned dr arroiid rta taJöhllRgaa Dr p Foreitlar ganaeilieer direatear van hat haapltaal U Agin Oahelnrath Dr SahBrtai kaatstl Qutanfeli Bad Emi DarieB med dr genaaihear d reeteur der galvaao tkBrapistlioha Inriohtlng vaar iBnuwMJdara te Parlji rue St Honoré 334 CobbuI vqr Asohaabaoh aisd dr ta Borfu Or Baabaoh r and art da Urknrti Ober labavit Jaohl med dr te Watnan Dr C Boagaval te La Farrlèra Eura lid vaa daa Oamall Central d hygltsa t de Santé in Fraekrljk en vele anderen Aan allen wier Kennwyeatel ni er of minder nanseda ta of omn aovenMkmde B nvwftebtlKiield lijden waarvan de kenteekenea sila ahraaliDha haafdplln migraina Bohala haafdpijn blOBdandrang Broota prlkkBlbaarliald gelaagdheid lapeloaahald llehamaUtka anraat an eiibahigallilia teaaland verder alle steken die door beroerte getroffen werden an nog UJden uin da gevolgen oaarran eeoalB verlammlageH anvermoun tat iprBkan iware loNgvalHaoelBll h allkken atlJfMd dar lawHohtan nnt vaer durende pijfl plaatiaiijka twakte venwakklng van gahaagin eni aa sij lie reeds onder geDeeakandlga behandeling geweest sijn maar door de beküde middelen ala onthoadingsan an kondwatarknnr wrijven electrtaeeren atoomlooi of KeebadeirVean geneiing of laolglDC honnar kwaal gevondeB hebnen en ten alottaztj die vrees sevoelen TOor beroerte anaamoe raden hebban Wegeni versohljuselen ala iloh aanhaudand angatig voelaa vardeavln Ir bat ftaafd haanBija at daliallgliald llkkerlngan aa daakar worden voor da oagan drukkende pl n onder kat vaarkaafi aalilng ta da oeraa hat voe an van kriabaltng In an bat slapBM vaa handen voeten aan al deae drl aatagónin Taa aennwlUdera ala ook aan onga melilae lljdanda aan bltakiacnt an kraehtalanBhald ook an geionda lalfb aan Joaga parionea dia veel mat het hoofd warknn en geestelijke reactie willen voorkomen wordt diringend aangeraden zich het boven vermelde werkje aan te schaffen hetwelk op aanvrage kattaloaa an fraaoo ver sonden wordt door Amaterdom door 9J CI BBAK 4 o Heiligeweg 43 ttotterdam V E vnn SAWTRW HOI FF Apotheker Korte Hoofsteag 1 Vireeht LOBRV A PORTOST Ondegraoht bij de Qaardbrag F tO Op de iongBte hygiennisch medicinale tentoonstelling ia de Dr WelaiHinna Boha Qanaeawljia uor da BediBc e JnriJ met do K lvvv n Hedaflle bekroond u f Je V croriaJBron fe OberlahnsfetnkjfBns Tafeldrank Vètnh£ oninklykef uis derXede fanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 BINNENLAND GODDA 26 Augustai 1897 N M wji rnomoD ward bet goionkon scbip iD l bioBoa Ooawe door dsu itüdaröiaig Oom gekocht dwr schipper fan Boren oïibemiddeld WH om het Tuttuig te laten lichten Door da hnlp Tan Qooda a ingezetenen in taat geiteld heelt hg thans agn ichip vader in sigeodom Tarktegen en kan het op de scheepitimmerweri Tan den heer Tan Vlaardingen in orde laten maken en tich teteni Tan eenig nienw menhlement Toorzien daar door het spoedige linkei nieta gered kon worden Naar wg nit goede bron Taraemen bestaat het Tooroemen bg den heer Bagsman om te Qonda een concert te gOTen met zgn Tocaalqoartet Mrj M Penning sopraan Meir tsu WestorhoTen LaTeWor alt de hh Frans Phiippean tenor A Hille bar Tormen het soo geroemde ensa le Met 1 October irordt o a Terplaalst de Tronwelgke kerk der postergen la kl H Prak Tan Qonda naar Eibeigen en de klerk der postergen en telegrspbie Ie kl J Ueijer Tan Leiden postkantoor naar Gooda postkantooi Floralia alhier tal bare poorten wederopenzetten en hare jaarlgkeehe tentoonstellinghonden op 31 Ango tna den Tsrjaardag ran onze geliefde Koningin Wilhelmina Dit jaar ibI bOTendien eena kleine tentooostelling daaraan worden toegeToegd van de school ToorbaisTlgt onderwgzer da beer J van Kempenalhiir ook voor deze afdeeling worden prgzendisponibel gesteld Tot opinistering zal ergedurende de tentoonvtelling ook een bloemencorso tersierde sportkarren worden gehoudenToor leden an Floralia en eene Toor ledender sociëteit Ons Genoegen in welke sociëteit boTengenovnd feest zal plaats hebbeo Het is overbodig hierbg een woord Tan aanmoediging te voegen of tot heli gstelling endeelneming op te wekken I Velen znlleo ztob geroepen gevoelen de commissie van nitvoering te stenoën zoowel in moreelen als in stoffelgken tin en wanneer het weder eenigszlns medewerkt zal het in tOns Genoden een aangename dag zgn Met ingang Tsn 29 dezer tnllen op werkdagen open zgn FÉVÏLLETOK Dooh ook sondflr d s griof lou op den duur de Noordhollandsche boerderij toor hem eentonig zijn Keworden iodiau iqn gesichtBreld tot het torrein van Klau Baap alleen beperkt wai geweest Deze tooh aa bijna uitsluitend weiboer op t gebied van den eigentijken landbouw wai bi j ham niet teel bijsonders ta onderfinden en te learen Meeater Luiken had dit van dcu begiane af bedaoht en aich dadelijk Toorgenoman daarin te roorEien door den jongen VM vaak tieh eene goede gelegenheid opdeed in uaraking te brengen met bouwboeren uit den omtrek Thans ÏB den voorsomer nu in f de bouwer j allee op zÜn mooist atond maakten sij te aameo bijna eiken Zondag een of ander uitstapje meestal te voet iomtqda een eind weegs met den een of ander meerijdend steeds nit op kennismakiog met te reld slaande gewassen Van rerre georden hun in den door boom nooh struik onderschepten Juni uinneaohija de heele haWe en kwartbandera rol boonen en mosterd en kooltaad I04 de beiden laatatan aohitterend als kanariegele tapijten in de vlakte uitgespreid roor reuk en gericht beide aenen feesteljjken indruk bereidend Niet geurig maar daaroia piet minder belangwekkend varen d raldin mei haver tarwe en garst Het bpt rykatelegraatkantoor ie Krimpen aau de Lek TftD 7 o 30 m tot 11 u 30 in vooren vau 1 u 30 m tot 4 en 6 o 30 m tot 8 nren namidd gs het rjjItstelegrftafkaDtoor met telephooDdienat te Erimpen aan den IJasel ran 7 o 30 m tot U aren vour eo van 1 a 30 m tot 4 en 6 Q 30 m tot 8 uren namiddags het rijkstelegraaf kan toor met lelephoondienst te Ouderkerk aan den IJaael van 7 u 30 m tot 10 o 30 m oor en van 1 o 30 m tot 4 en 6 o 30 m tot 8 uren namiddagti De dienstoreo der beide eeraibedoelde kaoto eD op Zou eti ieestdagea blflven onveraoderd dat te Ouderkerk aan dett IJaael zal dan open zya vaa 7 n 30 m tot 8 u 30 tn voormtddaga Al de boveogeuoemde dienstoren siJD opgegeven in Bpoortyd Slet Aau het verslag Tan de Gemeente Gouda ontleeoen wij nog het volgende Vyf kraokzinnigeo nsmeiyk 3 manaeu en 2 Troavren van welken eene voor eigen rekening werden voorloopig en wel totdat zy naar een kranktinnigenstestïcbt konden worden overgebracht in het Ziekenbais opgenomen Drie vau ken eidea vervoerd naar het St Joris gesticht te Deltt eeo naar het geiticht te Dordrecht en een naar dat te s Uage In de kruminriobting werden twee gehuwde vroawett verpleegd eene vao dene werd genep kandig de andere heelkundig behandeld Yan de bnrak voor lyders aan besmettelyke ziekten behoefde in het afgeloopen j 8r geen gebruik te worden KOm nkt Bet aantal verpleegdagen ten laste van het Geeticbt bedroeg 6213 voor rekening der verpleegden of andere particulieren die voor hen betaalden a van inwoners dezer Gemeente a f 1 per dag 205 b van inwoners van andere gemeenten a f 2 50 per dag 62 a van verpleegden io bet Bestedelin geabois alhier jfei d van eeo lid van het zieken t9fidB de Yrieodschap 31 Te 7ameo 6522 Het getal verpleegdagen wa4 derhalve evenals het getal verpleegden grooter dan in het Jsar te voren Voor de patiënten der geneeskandige afdeeling werden 1302 en roor die der heelkundige ufileeling 1566 reoepteo gereed gemaakt De koiten vaa die geneesmiddelen zyo be grepen onder die van de Stads Apotheek duurde tot zijn eigen ergemir vrg lang eor Kioo de twee laatste uit elkander kende hst al of oiet aanwesig zijn van jrbaarden speelde hom nog telkens over ea weer eene poets Ken paar maal ktv m hem op hun waudeltochten een zonderling gevaarte tegen een lage breede vlakke bak op vier wielen onbeholpen ia haar wendingen en h geen ander soort fan voertuig vergelijkbaar t Was een karweikaros lu dit seizoen in volle functie nu s morgece tussohen vier en acht uur eer de dauw opdroogde met zorg de kostbare karwei juist r p genoeg gesneden in dorBohklaeden opgevangen oomiddellyk op t veld gedonobt ea zeer voorzichtig thuisgehaald moest worden Juist omstreeks Nioo a boerderijjaar waren in Noordhollaod vooral in de polders twee cultures in Ewang die vreemd werkvolk medebrachten de meekrap eo het vlas Voor bet planten wiedan en plakken van de eerste welke sinds dien tijd als verfstof door de aniline la verdrongen kwamen arbeiders uit N ord BrabaQt en Zeeland de jonge kiemen op de eaialle hooge bedden uitgeplant vergden derdehalfjaaf lang eene aanhoudende verpleging oer de fraaie roode inhoud van hun worteltjei en stengel jes belangrijk genoeg wna om t oogsten waard te Eijn De nteekrapboow had at de eischen lasten en gevaren al den omslag uit den aard der zaak eigen aan een j ewas dat in oen ao ter klimaat thuis behoort missohieu zou het er ook op den duur al de voordeden van opgeleverd hebben en voor onze inpolderingen eene bron van welvaart zijn geworden indien niet juist ter kwader uur op dit gebied het industriëele tij verloopeo ware Ook vlas werd destijds veel overvloediger gekweekt dan tegenwoor danrvan kan daarom geeoe afzonderlyke opgaaf geschiede Q ABa de badinrichting werden sleohta 18 baden geuomen Da toestand der gebonweu was over het algemeen bevredigend bedden en liggingHokken verkeerden in goeden staat eo werden naar gelang van de behoefte aangevuld De genees en heolkuodiga hulp werd volgens verklaring van Begenten met aorg en toewyding verleend terwgl bet persoueel met de ziekeoverpl iog belast ziob van zgoe taak kweei Io hel College van Regenten kwam geene verandering Het College van Regentessen leed een treffend verlies door het overladen van Mevr de Wed Vaa Bargen IJzeodoorn Evekink Busgers d e steeds net bysoadere toewydmg de belangen van het Gesticht behartigde eo wier uagedaohtenia in dankbare herinnering zal biyveo In deze vacature waa op bet einde vau het jaar nog niet loorzien Geneeskundige dienst bg armen rerpWegd in hunne woniDgen De Gemeente is voor de verpleging der armen in baooe woningen verdeeld in drie wijkeot in welke de practyk in baren geheeleo omvang wordt waargeoomeD door Gemeente iVrtBen die tevens dagelgks des morgens te 9 nar op het Gatthois voor de stads patiënten te spreken zyn i t Btada vroedvroaweo voorüen in den gevrooao verlosknodigen dienst ieder io baar iDgeweseo wgk Mej J Sobipper Lens verkreeg op baar verzoek na oauweljjtt s gedareode één jaar ala Stads vroed vrouw m functie te zya geweest wegens vertrek naar elders eervol ontslag Zy werd opgevolgd door Mej Steenbergen ait Kampen die evaneeoa slechts korten tyd alhier werkzaam was In October ontving oak zy op baar verzoek eervol ontslag uit hare betrekking wegRus vertrek waarna in hare plaats tot Stad a Vroed vrouw benoemd werd Maj J Nanta te Eibergen die op het einde van bet jaar oog niet in dienst was getreden Ter Stads Apotheek werden in 1896 13231 recepten gereed gemaakt waarvan 3786 voor armoD verpleegd io hunne woningen en 4445 loar verpleegden io bet Ziekenhuis en de Gestichten der Gemeente In het vorige jnar bedroeg het geheelo getal 13643 De kosten der geneesmiddelen beliepen 898 45 KoF pok ioeDting Door de Gemeente Artsen wordt geregeld gdwoonlyk viermalen io bet jaar des Zondags op het Eaadhais en des Maandags op het dig en wel meestal naar de traditioneele wijzen van op tstuk sta vaat of op Sint Jans beraad De ZuidUollandsobe vlasboeren namelijk kwamen in dan herfst naar het noorden en maakten daar af spraken tegen het volKende jaar of zij huurden land tegen zekere raste pacht en bouwden daarop viae voor eigen rekening of wel men stelde vast dat de ÏloordHotlander het land zou afstaan en do ZuidHollauder zijn vlassaad en zijn werkvolk on dan met Sint Jan 44 Juni bealiBsan of t gewas zooals bet dan stond hem zekere vooraf bepaalde som waard was Doorgaaus nu kwamen in dit laatste geval met Sint Jan de zaaiers bet to veld staande vlas katten afkeureD zoodat de eigenaar van t land ar mede bleef zitten en maar zien moest hoe hij t later zoo goed en zoo kwaad als dit ging hetzij te velu staande hetzij gesneden vooreen lagen prijs verkocht maar si te vaak aan handlangers van deu listigeu katter Naarmate bun deze praktijken verdroten trachtten meer en meer sommige boeren zich vrij te maken van de overgeleverde gebruiken die tot zooveel misbruiken aanleiding gaven en geheel op eigen kosten vlas te kweeken Slaar eo in het verkrijgen van goed zaaizaad dat hij voorkear uit Riga moest komen en in de kanalen tot verkoop van bun oogst werden zij zoozeer tegengewerkt dat dit en de angst van het land te zeer uit te vlassen zeker het hunne hebben bijgedragen om na eenige jaren van a nmerkeiyke uitbreiding den vlashouw in deze noordelijke streken weder zeer te beperken Kioo oonde zooals wij vermeldden juist dien tijd van bijzondere vlastiefhabberü bij hij kende weldra de eigenaardig groene tint van het vlas uit jat van idles anders i alleen speet het hem dat ntm G i4thnH zitting gehoodon voor bet vaccioeareu en revacciuferen met rechtstreeks vau het kalf geoomou stof Deze inentingen geschieden voor iowuDors der Gemeente geheel kosteloos Het getal inentiogeo eo herioentiiigen bedroeg Tolgeas de hg ons ingekomeo opgaveb 318 Iq 1895 was dit 620 in 1894 2871 in 1893 618 en in 1892 953 Toezicht op leveoemiddelen Vleesch eo visch zyo in deze Gemeente aan keoring ondervrorpen Die kenriog geschiedt door twee kf urmeeflters Eeo van hen ia lérens keurme ter vande viaoh i Ër werden goedgekeurd in de p emeente 1275 runderen 599 vette en 11 nuchtere kalveren 239 schapen 2336 varkens 32 geiten eo 200 paarden Afgekeurd werden 8 runderen jS nuchtere kalveren 1 schaap en 6 paarden f By invoer zyn goedgekeurd 37918 kilogram rondvleescb 1553 kilogram kalfsvteesob 50 kilogram schapen vleesch 850 kilogram purdenvleescb en 64231 kilogram spek terwyl afgekeurd werden hg iovoer 50 kilr ram paar deQvlee8cb ea 5 kilogram spek eo iu de e imeeote 130 kilogram randvleeaoh en 180kilo uram spek Voorts werden nog afgekenrd tien partyen zeevisoh Van de gelegenheid door de Openbare Ge zoudhfeids Commissie aangeboden om bg hare scheikundige sectie levensmiddeleo en andere zaken te onderzoeken werd wederom geen gebruik gemaakt De oifnwe Tweede Kamer van 100 telt 47 liberalen van versohiltenda ooances 22 katholieken 21 antirevolutionnaireo 5 radicalen chr bistorischen socialisten Het getal liberalen daalt tot 45 eo dat der Chr historÏEcbeo stijgt tot 4 ah men tot de laatsten ook rekent e heereo Van Karnebeek Q Baatert vroeger te Utrecht onder liberale vlag gekozen eo bg de herstemming ook door de liberalen gesteund onder wie bg de eerste stemming lÜ Jnoi verdeeldheid bestond De aoti cUriealeo vormen io de Kamer eeo meerderheid vao 57 ledao ot nis men de 3 socialisten buiten rekeniog laat vao 54 leden tegeoover 43 katholieken en antirevolatioonairea Zoo dicht bg het doel en dan nog ichipbrenk lyden I Mr Th Heemskerk is er nog dichter aao toe geweest voor Amsterdam VI gekozen ta mer de zachtblauwa vlasbloemen loh tot oen groot blauw kleed voreemgen en oen blauw lapytje vormen naar de wgze van het koolzaad een geel Hg ontdekte dat de bloempji s van het vlss zeer teer zijn dat zij in den vroegen morgenstoud ontluikend elk groolendeela tussohen de naburige stengels vorsobolen sleohts éénen dag bloeien en dat daarom hunne kleur zo r weinig afdoet aan den algemeenen indruk van een vlasveld l at alles boezemde den Jongen beUngatelling in en langs de wegen plukte hij een aantal wilde bloemen en gaihdewo deed h praktische wetenschap op omtrent de leefwijze van vogels en insukteo met denzolfdea lust waarmee hg reeds lu t voorjaar jonge kikkertjes bad grootgebraoht on in bunae verschillende ovorgangsvormun bespied Bg eiken tocht deed hij iats op en hield daarmede sijn geest wakker of we hij zegende het verblijf op het land dat zijn geest wakker maakte torwijl bel zyn lichaam versterkte Hoe weinig sympathiich mtussohen het eigenaardig Noordhollandsoho op den duur voor zyne natuur bleef bleek wel hei meest uit h t vermakelijke feit dat hij in al zyn uitstapjes het liefst zeker pad opnam welks karakter zooveel mogel k van hut gewone landschap beeosteu het Xoordtioltandacho kanaal afirïjkt Dat Uevelingsplekjo waar zich zij n gebeele wezpn veel gelukkiiïor voelde dan ergens in den omtrek was laobt niet lezers die den weg weet rondom Sohagen de Ruige Weg in de Ziipe tuascben Oude Sluis en Sohagerbmgl fVvrlt vervoiff