Goudsche Courant, vrijdag 27 augustus 1897

4 66 6 98 6 61 8 14 7 81 7 68 8 t 8 11 9 17 10 88 1 18 6 09 g 7 69 10 04 a 6 09 t 0 8 08 10 11 r 6 18 n 8 18 10 18 a 6 95 6 40 e ie 8 88 7 0 8 98 8 68 9 10 10 97 10 64 11 80 8 60 8 45 4 10 4 M MB 8 17 7 86 8 1 9 87 10 09 t 4 60 r 8 87 9 47 a f r r 4 67 f 8 84 9 84 f f 8 04 r 6 41 10 01 a 8 09 4 06 4 89 6 10 5 56 8 47 7 46 8 90 10 07 10 99 DEM H A AS OOUDA AaDgevaogeD 1 Mei W vas Greeowlck Zomerdlenst 1897 GOUDA ROTTXBDAU 18 96 1 84 8 48 8 67 4 6818 89 f 18 89 t t 18 48 18 86 1 68 4 4 16 6 10 ItOTTlRDAMBOnDA 10 19 11 8J U 60 18 87 1 44 10 89 I 1 64 10 88 I 8 08 11 64 18 08 18 47 8 14 Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA 0 9 87 9 M 10 11 11 18 11 11 U 18 U H 11 88 11 48 0 9 47 10 18 10 80 11 88 1 81 18 88 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 OODDil DEN HAtS Gouda ZfTeahuiEeaMoerkapelle Zoetermeer Zegwaard Voorburg s Hage a 7 80 8 80 9 17 9 8410 1411 15 18 1818 881 87 8 46 4 49 6 86 6 84 8 117 84 7 49 ni 1 488 48 18 40 8 01 1X7 68 8 61 18 61 8 18 V 8 07 9 08 1 06 8 88 sH 8 18 9 08 9 46 9 E4 10 4411 46 18 48 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 8 1 8 14 8 81 sHage 6 4 7 80 7 48 8 86 9 48 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 06 Voorb 6 68 10 17 1 41 Z Zegw 8 10 88 1 66 7 if n inAi soa M8 8 64 9 64 10 89 11 o 10 08 10 16 10 87 9 9 88 10 8811 6 44 zeT i7 io 48 8 06 Oouda 8 88 7 60 8 18 9 08 10 1810 6411 67 18 609 17 8 14 4 08 4 88 Utreoht 8 88 7 46 8 49 9 9010 16 10 88 11 88 1 8 08 8 614 48 6 86 8 68 7 68 9 07 10 09 10 84 Weerden 8 68 8 08 10 88 11 56 4 18 7 18 9 88 10 64 Oudewate 7 07 8 14 10 46 4 84 9 88 Gouda 7 89 8 87 9 91 9 68 19 59 11 10 18 111 88 8 48 4 87 6 80 6 07 7 898 88 8 49 1 11 10 OUD A U T K I C E T ttoada 6 80 8 87 7 66 8 Jl 9 07 10 1910 61 18 00 18 88 8 80 8 17 4 88 8 06 6 66 8 10 10 17 10 86 Oalaw 6 46 8 64 11 14 8 87 7 10 10 84 Woaadsa6 S8 7 8 8 18 11 88 9 45 8 84 8 94 7 18 8 48 10 41 Otreeht 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 6111 46 18 88 1 86 8 08 8 68 6 08 4 7 89 t 69 11 19 11 19 AMSTISDA H O O U D A 7 10 8 18 9 06 10 48 8 68 8 46 ui UÏ li 9 18 111848 8 88 Ml e o V D A A HSTEKSAU n 81 8 48 10 87 18 10 4 11 8 18 9JT 10 80 U M8 8 18 10 17 10 88 lUl tyo dtn wij melddeo op grond dwogfenvaD de Tftraohillotid siembureelen De officieele pgMf na de ielliDg gbterocbtead door hei hoofdbareea geschiedt leert dat beiden d heer Geertieua en de heer Heemvkerk 1225 stem men gekregen liebben en dat dui Totgenn art 133 der kieswet de oudste in iaien gekozen il omdat de stemmen Biaakten Nd is mr Goertsema volgea de kiezerstgst geboren 31 Maart 1845 en mr Heemskerk 20 Joli 1852 zoodat de ir eer Geerteeni Toor Amiterdam YI zal zitting nemen ie de Kamer die in September b eenkomt Het il hard voor den beer Heemikerk dat hg in ééa zomer tweemaal iu Joli verloor hjf den strgd te Sneek tegen mr Yan Gilae met slechte ééo tem zoo nabg bet beloofde land is geweest en bet toch niet mag bioaentreden Des te erger omdat b het beloofde land van vroeger kent eu er de zoetbeden reeds van beeft genoten Honderden brieven en briefkaarten zgn wegens onvolledig of oojaiat adres onbestelbaar an wordvD wgl de afzenders niet bekend zgn en de stokken dm niet aan ben kannen worden tarnggageven na varloop van 3 maanden Teroietigd De aandacht van bet pabliek wordt er nogmaals op gevestigd dat de afzenders zich tegentoodaoig gevolg knooen vrgwareD door vermeldiog van hou naam op de aobterzgde der atukken St Ct Bij bet departement van koloniëo zgo ontvangen de volgende van gisteren gedagteekende telegrafische berichten van den goaverneorgeneraal van Nederlandsch ladië betreffende de krggsTarrichtingen in Groot Atjeb GolooDe van Kota Radja nitgernkt tot bet verdrgven Tan benden nit bet terrein taaaobeo Tjot Mantjanr Kroeo Raja Lam Toba en Selimoen Zg wordt gesteund door eeoa colonne aan Tjot MaDljaog die over het ooatelgk gebergte naar Lam Toba en door eeoe colonne van Gleiang die beooorden Selimoen gaat Id een gevecht met een bende in bet bergtarreio zuidelgk van ludrapoeri warden de aanvoerder en vier man der bende doodgeschoten De Di rtsobe tentoonstelling sleit den 7eo S ptember Het aantal betalende benoekers bedroeg tot op beden 167 000 waaronder niet minder dan 22 000 school kinderen In dat geval zjjn de doorloopende kaarten onder de gewone entrees gesteld DioadagaTood waren in Den Haag twee wielrgders bgoa het alacbtoffor geworden van de nauwgezette plichtsbetrachting van een politieagent De jongelieden die een tandem bereden welken zg niet van een licbtgevaode lantaarn hadden voorzien werden in vrg snelle vaart op de Koningakade aangegrepen door een politieagent tot bet constateeren der overtreding De tandem viel mat zgn bergderaom kort voor een naderende atoomtram maar de beide personen badden nog juist een oogenblik tgd om zich van de rails te verwgderen waardoor t weinig scheelde of een hunner was in het kanaal tercchtfiekomeo De machine werd tot op bet andere spoor gealiogerd en door een nit de tegenovergestelde richting aankomende tram van de rails geduwd Aan het tydig stoppen van den machinistMeger die daarvoor later een belooning ontving was bet te danken dat de wielrgdersniet overreden zgn j De vader van een der tBodemrgderH die hen op een tweewieler volgde woonde dit ang8t wekkende tooneel hg Een eigenaardig geschenk ontving de weesiuriobting te Neerbosoh van den beer Ab ns fabrikant te Ammerzoden waar bg een fabriek faeaft van soate koek 8 35 S 48 8 49 t Ct Oaada M T Uaotdieeht 7 81 Hieuwerkerk 7 8 Oapelle i 7 4i Betteidsm J 7 16 Rotterdam OapeUe Nieuwsrkerk Hoordreobt Seada 8 88 7 86 8 t B6 S BS B Oi 8 08 6 14 6 H 6 81 8 19 6 87 t 8 Qauda 0 81 Deie heeft Toor de weesen gezonden een moniterkoekf die op de tentoonstelling te Dordreebt met zilver ia bekroond Deze koek heeft een gewicht van 250 pond een lengte van 2 16 Meter een breedte van 1 Ueter bg een dikte van 16 cM Sen algemeens vreugde heerachte er op Neerbosoh bg de komst van dit mooater In den laatsten tgd worden in Friesland voor da boter goede prgzen beateed n l f 44 per 7 vat of 40 K G wanneer de qaaliteit goed 18 Zg is in de laatste weken langzamerhand tot die hoogte geklommen ea er wordt voorspeld dat de prezen nog eer zullen rgzen dan dalen Op alle Eogalsebe markten kwam er beter te kort en werden alle soorten opgernimd relfs de minste soorten brachten nagenoeg even hooge prgcen op als de fijuata De Friesche boter wordt niet uitsluitend zooata vroeger het geval was naar Londen verzonden maar tefcenwoordjg meer naar de markten van Noordelgk gelegen steden Ër wordt gezegd dat de Friesche boleraaomerkelgk beter wordt gemaakt dan eenige jaren getedeu en dat de knoeiergen in den boterhandel ook niet zoo groot meer zgn hetge n het vertrouwen doet terogkeereo dat èo de boeren èo de boterbandelaars wel eeuigazina hadden verboord Bene 25 jarige dienstbode te Amersfoort viel Maandagavond met een brandende petro lenmlamp waardoor hare kleeren vlam vatten In plaats van zich op den grond ta rollen i vloog sg de trap af en de straat op Ofschoon hevig gebrand aan rechterarm borst en rug bevindt ze zich naar omstandigheden redelgk wel In weerwil van de zee van huizen en den vloed van meoiicheo kan men in een wereld stad precies even akelig verlaten sterven of stilletjes weggemoffeld worden als op het onherbergzaamste eilandje in den Grootan Oceaan dat ia bier ai weer gebleken loo tobrgft de Berlgusohe correspondent der N R Ct c Op vgf mionten van rago woning bg een van de rumoerigste kraispnoten van Berlgos hoofdstraten dicht bg het Aohalter Bahohof en vlak naast een groot drukbezocht hotel in een van boven tot onder door versobillende gezinnen bewoond huis van vier verdiepingen hebben twee vrouwen veertien dagen vermoord gelegen voordat iemand iets van die grnweldoRcl bemerkte Eerst na twee weken merkten de bewoners van no 35 in de Königgr tzer straat dua in een van de aanzienlgkete wgkeo met verwondering op dat de eigenarei van het buis de 71 jarige wedowe Sohnllze en hare 51 jarige dochter apoorlooa verdwenen waren De bakkersjoogen tde krnntenlooper hadden geregeld hun brood en kranten voor de gesloten deur van hataparteraent neergel d zoodat de oude broodjes en kranten er reeda tot een beelen berg opgestapeld lagen De twee vronwen stonden niet in een renk vao vriendelgkheid De oude dame werd door het volk GipB Schullze genoemd want het waa bekend dat zg ergens in een hoekje van bet land uitgeitrekte gïpsgroeven bezat Ofachoon zij zeer vermogend iraa men schatte haar fortuin op ongeveer 8 millioen gnlden was zg zóó gierig dat zg alleen met bare dochter woonde en geen enkele dienstbode hield zelfd de trap en de plaats deden zij eigenhandig om ook een schoonmaakster nit te sparen Ëindelgk no rook het oo onaangenaam dat de ei enaar van het aangrenzende hotel een klacht indiende bg de politie Deze ging toen een onderzoek instellen en nu vond men de twee reeds in ontbinding verkeerende Igken in den kelder De Igken lagen in een kist achter vodden en onder und in een boek van den kelder verborgen Yan de misdaad wordt een schoeomaker verdacht die met de vrouwen onderhandeld had over bpt buren van de benedenkamen eu den kelder n kort daarop spoorloos verdween 9 88 9 68 7 61 8 88 8 88 10 16 6 80 Dt verdachte Jozef Goenczi genaamd beeft naar men aanneemt de vrouwen naar den kelder gelokt wat verklaarltaar i wegens baar zoekt om zich met allerlei kleinigheden zeUen te bemoeien Daar heeft hg toen de ongelokkigen een zak van wasdoek over het hoofd geworpen en dim met een touw om den hals gebonden Na de vrouwen dos geworgd te hebben heeft de moordeoaar nog eenige geweldige slagen op de hoofden toegebracht Waarachgnlgk u hg nog 6 dagen tot den 19n i B rlgn gebleven om den sleotel der geldkaet te zoeken het ia hem echter niet gelokt dien te inden In die kast wal f 3000 de oveiige f240 000 aan gvld die de vrouwen bezaten waren bg een bankier gedeponeerd In den omtrek van het Italiaansche plaatsje Cunen werd onlangs een laodbonwer gedood door de steken van een zwerm bgeo die hg toevallig bg zgn werk bad geatoord Een knecht die zich in zgne oahgheid bevond redde zich door in een sloot te springen De baas werd door de woedende insecten zoodanig in het gelaat aan dea hals en de banden gestoken dat hg na een ontzettend Igden van eenige oren bezweek Diefstal van electiiechen stroom waarvan men eenigen tgd geleden te Amsterdam een voorbeeld heeft gehad is onlangs ook in Frankrijk ter sprake gekomen De rechtbank te Toolonse had nitpraak te doen in het volgend geval Beklaagde wa geahonneeid op een gewone lamp en een supplementaire lamp welke laatste slechts door het uitdraaien der gewone lamp kon worden ontstoken Na legde bekl eigendnnkelgk ean verbinding aan en maakte bet daardoor mogelgk den electrisohen stroom ID de supplementaire lamp te leiden zejder dat het verbruik door de maatscbnppg kon worden gecontroleerd Van de zgda van bnkl werd aangevoerd dat artiKel 374 van den Code Penal hier niet van toepaasiug was omdat de electriciteit rea noUios een door de natuur verspreid floidnm zou zgn dat weliswaar door deo mensch aanwendbaar gemaakt is doch niet ils particulier eigendom beschouwd kan worden De re btbank ocerwoog echter zeer rgselgk dat in d e woorden van den Code Pioal niets sacramenteels ligt zoodat speciaal ten aanzien van deze qnaestie kon worden aangemerkt dal mocht de eleotriciteit een res oüllioB zgn de arbeid die lothaar opwekking vereischt wordt haar aanspraak geeft op alle eigendom waarvan ver vreemd haar beid aan geen twgfel onderhevig is Het in deze gewezen vonnis geeft aanleiding tot zeer leerrgke vergelgkingen met de rechtspraak in andere landen Men aohrgft uit Oldenzaal aan de N R Ot De teleurstel ling der roomsob katholieke ba volking alhier bg het vernemen van den uitslag der herstemming in het district Ënsebede heeft hier aanleiding gegeven tot rnmoerige tooneelen Den geheelan avond trokken joelende troepjes door de hoofdstraten en deze antisocialisten wierpen onder de lens Oranjehoven overal de ruiten in bg Israëlieten I Daar de gisting reeds eenige dagen merkbaar was hadden doot tgdig en doelmatig optreden der politie dergeljjke eitspattingen vermeden kunnen worden In het BataT Nbl stond onlangs oen artikel over gist waarin de schrijver verhaalde dat hg op verzoek van een scheikundige in Wast Indië gist ten behoeve van proeven daarheen had willen verzenden Hg wendde zich tot de Gist on Spiritosfabriek te Delft en met de grootste welwillendheid werd bem bet noodige verstrekt en werden hem inlichtingen gegeven over de beste wgie om de stof te verzenden met de minste kans op bederf In een kistje van gaten voorzien werden de levende kiemen vlak voor het vertrek van de matlboot in de gskamer van het schip gO plaatst Niettegenstaande deze goede voorzorgen kwam de gist toch bedorven aan wat trouwens aan de fabriek voorspeld was Amstardam0 at Bmria 7 8i Naar aanleiding van vroeger verkregen on gunstige resnltaten aaet de versendhig nn dielevende oi anismen had men daar dan ookeene andere gist gemaakt welke naar de tropenverzooden kan worden zonder gevaar voor afsterven Aangezien echter niet op voldoendenafzet gerekend kon worden was de fabrikasegestaakt Voor vela gistingsveraobgoselen kan da gewone gist ontbeerd worden E Baebner heeft een mengsel van tnivere gist aand eo water innig vermengd aan eene drakkiug van vier vgf atmosferen onderworpeo fn gefiltreerd De opaalachtige naar gist riekende vloeistof welke geheel rrg van kiemen was bleek noch tans in staat te sgo alkoholische gisting teweeg te brengen in eene rieteodroirensniker oplossing maar niet in melkaoiker De fermeotatie geschiedt dns niet door het lerende organisme zelf maur door het extract of sap Chloroform zelfs wanneer de vloeistof er mede verzadigd was leverde geen beletsel op Yerhitting tot 20 C daarentegen deed de stof onwerkzaam worden de maasa verstgfde bg die temperatuur Buchner meent dat de giatcellen oietzelven op de soikeropluasingen werken maar wel de atof die zg afaoheidan ongeveer hetcelfde dos als de werking vao het serum van ziektebacillen in t dierlgk lichaam BIgkens de h deu ontvangen officieele cgfers van da heistemming te Enschede zgn nitf ebracht 8210 geldige stemneo waarvan 4333 op den gekozene deo heer H H raa Kol Van wehngelichte zgde wordt ons medegedee d dat iu verband met de in de strafgevangenis te Amsterdam uitgebroken onloaten de adjanctdirectenr van de strafgevangenis ieRotterdam zoomede een zestal bewaarders nitdie inrichting in de Amsterdamscfae gevangeniszgn gedetacheerd en dat den dïrecteor aldaareen verlof is toegestaan Vaderl Een ontzettend ongeluk had dezer dogen in het dorp Oscywilken op het schietterreiu van Arys plaats De 12 jarige zoon van den kastelein Joswig vond een met slag as gevnld onderdeel ran een artillerieprojectiel en zette zich neer om het grgze ontpiotbare poeder er nit te halen Terwgl hg hiermede bezig was had een rreeaelgke ontploffing plaats en zwaar verminkt viel de knaap op den grond Zgn lichaam was opengereten een zgner oogen hing er uit en verscheidene vingers waren van zgn handen afgeachenrd zoodat hg bgna onmiddellgk bezweek Zgn jongste broeder die naar het werk had staan kgken werd afschnwelgk aan bet gelaat verwond eu enkele zgner vingers die door het wegspatteude koper waren rerbrgzeld moesten afgezet worden Door den ontzettenden knal werd de grootmoeder der knapen doof VERSLAG omtrent den toestmod eo de werkzaamheden der rereenigini Centraal Iinëlietiich Oude Mannen en Vroawenhnis loor Nederland en de Koloniën geieatigd te Qonda De tuin is aangenaam en lief beplant en beiat bahiNe Tele ooftboomen een heerlglie warande De kleeding der beatedelingen onderacheidt zich in niets van die Tan partioalieren Sr is Tolitreht geen geatichtsklfleding en in hei geheel ia er in dit aangename tehnis niati dat near gestichtalsTen xweemt Men is er Trg om nit te gun en tbnis te komen wanneer men wil mite men natunrlijk looali dat in ieder ordelgk geiin hetge al is hit hoofd der inrichting heelt kenaii gegeten eo gesn oobehoorlgken tgd Tan tehniskomen Terlangt De slaapplaatsen tgn niutekend De aaien zgn naar de oienwsta eischen geTentileerd Da bestedelingen brengen hnn eigen bed mede dat wat dengd betreft niet mag tekortschieten aan de eischen daar hst bestuur gesteld ledere besledeling heeft een eigen kast tooi 6 8 6 18 7 18 7 68 9 88 10 M 8 18 4 68 6 80 i i 8 07 48 8 u l 4 48 18 1M é8 1 48 M H U IM BMMSansSH anSMMÉM toilet srükelen en kleiaa bjsondaro eigendommen De Toeding is er recht htsoenlgk bnrgerlgk De behandeling der oudeliedan laat waarlgk lists te wenschen oier Zg genieten hnisiesÜng Toeding kleeding geoeeaknndige Torplegiog niet minder dan welgeitelde lieden het Terlangen kannen Een Taste geneesheer die ign taak menschlieTend opTatt Terleent sgo gewaardaerden bgsMnd Ean Toorbeeldigeordaenaindelgkheid heersrht in bet Qesticht waan eor het echtpaar I Stobel dat als tader jt moeder fungeert alle eer toekomt Wanneer de Tarpleegden grieren hebben worden die doot het bestonr ernstig OTerwogen en lOO noodig en mogsigli uil den weg geruimd Ea hoe komt Gonda aan dit Gteaticht dat ala een parel schitUrt onder de instelliogeD welke ten bate der Nederlandsche Israëlieten bestaan Ia enkele trekken een korte geschiedenis Op 4 Febtnari 1841 worden op initiatief Tan wglen de hearen M H Lewgt en H tan Bonian de behoeftige onde IiraSlieten te Oonda in ean gebaard huis in de Korte Oroeoendaal opgenomen en Tenrorgd Uit dat kleine begin is het thans bestaande Oesticht gesproten Boewei niet ieder in de kleine plaata dadelyk met het denkbeeld medegiog kreeg de stichting toch al spoedig goede rieoden en Tersohillende geschenken en erfstellingen stelden het Be taur in staat reeds in Norember 1848 een eigen bnie te knopen dat op 1 Mei 1855 Tertaten werd voor een ander op de Turfmarkt waar het Gesticht tot 5 Juni 1894 is gebleTen om toen OTergebracht te worden naar de rgké gelegenheid waarin het thans is gefeatigd In den loop dar 56 jarau welke sedert de oprichting rerstrekpu zgn heeft de stichting een karakter aangenomen waardoor het san belang geworden is TOor da geheele Israelietische be olking tbu Nederland en in den laataten tgd agn ook de Koloniën gebracht binnen den kring Tan waar zgne weldaden genoten knnnen warden Hier en daar werd bekend dat te Gouda eene galagenhaid bestond ter terpleging ran oude lieden en daar aan zulk een gaaticht oteral gebrek was uitgezonderd in een paar groote gemeenten kwam er spoedig van Tersohillende agden aanrraag om in het gesticht opgenomen te worden Aan desa aanTragea werd zooTeel mogelgk Toldaan maar bg de beperkte middelen en de bekrompen raimte Tan het geboaw op de Turfmarkt was bet niet mogelgk tot eene Toldoends aitbreiding om aan de telkens toenemende Traag te kaoaeo beantwoorden orer ta gaan Ongezocht heeft de itichting dus dat centrale karakter gekregen waardoor het na ten nutte tan heel bet land kan werkzaam zgn Wei werd Tan personen baiteo Gouda eea Terpleeggald geëisobt terwgl de behoefligen nit deze gemeente gratis opgenomen werden maar het Bestuur kreeg de rolle oTertoigiog dat ook in de opname legen behooilgko rer goeding eene eigenaardige weldadigheid gelegen was omdat in dit Gesticht diegenen een aangenaam tehuis Tondea die net tegen hetzelfde en zelfs tegen Teal hooger Tsrplseggeld nergens anders Tinden konden Die o ertoiging werd berestigd wanneer het Bestoor de teleurstelling moe t bemerken Tan hen die wegens plaatsgebrek niet konden worden opgenomen en ook door de omstandigheid dat juist nit die Toorname gemeenten waar gestichten voor oude lieden bestaan Terreweg de meeste aan ragen kwamen Het was dus werkelijk eene eenige gelegenheid in het land en daar er geei winst beoogd werd kon de weldadige atrekking uiet betwgfeld worden Wasrom moeit dan telkens dat antwoord klinkeu Geen plaats Toen werd raad geschaft Het hestaur kwamtet de gedachte dat het iu Nederland CTengoedmedewerking zon sioden ala in Goode wanneerslechte aan ieder duidelgk het belang der zaakonder het oog werd gebracbt Wordt rerrolgd Bultenlanasch Overalcht Sir Philipp Carrie moet heden last ontTangen hebbon ach met da TooratoUen der Porte ten aanzien dar ontmiming Tan Thessalië te Tereonigen op Toorwaarde dat Griekenland het flnancieele toezicht aauTaardt De Porte heeft thans Tooigesteld dat Larisaa en Tolo en het land ten noordoosten Tan deze plaatsen door de Tnrksche troepen bezat zal blgTen totdat de oorlogsschatting door Griekenland betaald is het oTerige deel Tan Thassalië ook Trikala zou dadelgk na het teekenen Tan het Terdrag ontrnimd worden De gezanten Tan Fraukrgk Rusland en Engehmd te Athene hebben aan hnn regeeringen een nota gazonden waarin zg betoogen dat Griekenland onmogelgk meer dan 2 millioen pond oorlogsaohatting betalen kan Graal Badeni heeft met zjjn erzo ning planuen Toor de Duitscfaers en Czechen m Bohème schipbreuk geleden op een wgze zooals nooit ean ander ministar in Ooitenrgk selfs graaf Taaffe met zgn berucht geworden Aaagleich niet I Want Taaffe wist steeds bg alle handelingen zgn positie ta redden en graaf Badeni gaat rao de atelling uit De regeering beTeelt dus moet men gehoorzamen Dit is ham niet mede geTallan Het antwoord op zgn poging om de Duitschers in Bohème tlt loegefcn ta nopen is geweest afwgzend op alle ponten Toortzelting van deo strgd oTsr de geheele linie iw Het gerolg is dan ook geweest dat graaf Badeni telegraphisch aan de pertgleider zgn Toornemen heeft medegedeeld de bijeeageroepen confereotie niet te houden Doch teTcns heeft bg bealoton den strgd te aanraarden Altreden zal hg niet Integendeel beeft hg plan zyu ministerie te wjjsigen de Duitsche eiemeoten emit Ie verwgdereo en aansloiting te zoaken bg Czechiajh Poolscbe Clericale meerderheid Dan zal hg de Dnitscheri tot onderwerping dwingen Reeds mompelt men te Weeneo dat de staat yan beleg in Bonemen zal worden afgekondigd Hoe noodlottig dit besluit ook wezen zal dat het de Duitschers tot toege en zal nopen geloolt de Voss Ztg niet De Terhooging der brood eu meelprgzen houdt te Pargs de gnmoedereo zoo mogelgk nog meer eaande d o de reis Tan den president naar Petersburg H t boieau Tan den Gemeenteraad heeft o er de oproering ran den broodprg een T rgaderiog gehouden het zal den preiidenl van den mioiaterraad den minister Tan land bjttw Meline verzoeken gedurende eenigen tgd de belasting op den meelioToer al te schaffen Het brood kost nu te Pargs 45 centime het kilo Ds klachten onder het kleine volk is algemeen Te Cette Tarbes Alger enz hebben reeds oploopen plaats gehad Maaodag is te Zilriob het internationaal congres tol beschermisg Ten arbeiders geopend Het duurt vier dagen eo bet program omvat Den Zondsgaarbeid in handel landbouw eu niJTerheid kinderarbeid verbod TOOr kinderen beneden 14 jaar beperking van arbeid TOor jongelieden tusschen 14 en 18 jaar vrouwenarbeid in de groote kleine eo huisnyverheid en zoo mogelgk ook in den landbouw maiimumarbeidauur voor volwassen maoneo verbod van allen nachlatbeid tussohen 3 uur s avonds en 6 aor s morfteua met bepaalde oitzonderiugeo voor auiumige aangewezen beroepen maatregelen tegen beoadeeling van de gezondheid dfr werklisdeii in enkele daarvoor bgzondere gcaarlgke bedrgven Het laatste artikel van hel rogram is het neteligste het betrelt de midd len en wegen waardoor men tot een ioteroationale regeling van al het boveuvermetde zoo kunnen komen Da Duitsche Keizer beeft reed zeven jaren geleden door het toen te Berlgu bgeeiigsroepen Congres iets dergelgts trachten te verwezenIgken Te Brussel zal in hel eind der volgende maand betzelfde onderwerp op een internationaal Congres worden behandeld Hetgeen lot dasver in verschillende tanden Tooroamelgk in Engeland Oostenrgk Dnitsoblaud eu Zwitserland op gegevend gebied is verricht maakt het tot aland komen eener internationale regeling aan den eenen kant minder bezwaarIgk dan vroeger doch in een ander opzicht lastiger omdat de wetten in die landen niet gelglÉloidend zgn Men sou echter allicht bg eene internationale regeling zicb toch tot de hoofdignen moeten bepalen het aan elk land overlatende die alge meene beginselen naarde piaateelgke behoeften uit te werken maar dat een internationale regeling met het oog op de concurrentie iu allerlei badrijven hoogst wenschelijh is daarover bestaat boe langer hoe minder verschil van meening In de cerate zitting waa de Zondag als rustdag aan de orde en met zeer groote meerderheid sprak zicb bet Congres ten gunste dsarvan ait Kenschetsend Toor den geest onder de gedelegeerden naar dit niet officieele Congres is dat san de Engelsche werklieden een telegram van ajmpathie werd gezonden om hnn strijd TOor den acbturigeu werkdag Aan het congres nemen deel 385 afgevaardigden en 163 gasten Onder de afgevaardigden uit België Tindt men Anseele Daeus en Tan der Velde onder die uit Duitschland Bebel Li pkuecht Gril euberger Yolmsr onder de Daitaebe gasten Dr Bödiker president Tan het rgksTerzekeringJWCzen Dr H Brane Von Egydy PrbP Adolf Wagnor uit Frankrijk zgn er Jules Uuesde PanI Lafargue ni Italië komen Enrico Ferri Andrea Co la Prof Tarati nit Oosteuigk Prof Anten Menger Dr Rndolf Meyer enz Bar arlUks Stand ngen 24 Iers W GEBOSEN 23 Ang Jacob ouders H J Tan Lonkhugseo en P van der Johanea Cornelia Henrielle I D van Rgmenam en M TrT5bani ng 25 Dirkje Petronella ouders N Hesaing ei A W Beinart 27 Aatt ouders A Slagt en J A van dar Kng GKHUWD 25 Aug H P san Loon en L Tan Wgngaarden A J RnSsIe on J G de Jong C Holthugseu en M J M Hammer J Taekena en J M Haverkamp A 8 P Tan Trotaenbnrg en H L J J Cosgn OVERLEDEN 14 Aug M M Salzar wed A Kok 77 j 25 W van Hofwegen 4m ReeawUk GEBOREN Hendrica ouders A Vogelaar en C Tom GEHUWD P F van Slgpen en en P M Kersbargen OVERLEDEN H Stouthart NIEUWE ZENDING DEKNSCHE CliACE e mu mmmm A van os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TelepKomt Xo 31 Beurs van slotkra 88 99 98 VrkTB 88 997 98 86 86V 81 63 98 1 98 j 11 81 68 76 21 SS lOJ a 98 4 Vs loov 50 989 100 4 100 199 136 t l s 9Vs 08 188 lOO i 80 25 U2 103 198 885 100 6 V 14si 99 4 77V 10S 102Vs lÖÖ 169V 189 100 54 103 14 l i ioa 73 n s 63 SÜAUQUSTOS N lDaEtiKo Cerl Ned W S i dito dito dito 8 dito duo dito SUoNail Ool G udl l881B8 4 ITIUK losohrijving 1868 81 6 OoSTKH 01 1 in p p er 1868 6 dih ia nlver 1868 6 PoBTUOAL Obl met coupon 3 dito ticket 3 RcauNn Obl Binneul 1894 4 dito Gl coss 1880 4 dito bij Bolbe 1889 4 dito bg Hope 1889 90 4 dito in goud Ison 18SS 6 dito dito dito 1884 5 Spahjb Perp t schuld 1881 4 Tuaisu Qepr Conï eoii 1890 4 Geo leeuiuK serie D Oeo lo DLKg serie C ZmoAra Bip i oW 1898 5 Mailoo Obl Buit 8 h 1890 6 Vbnezobla Oiil ioubep 1881 AwsTiaDUi Obli iitea 1895 3 Rottisdah Skd km 1894 8 N D N AlV H u lelsv n l Arendsl Tab Mij OertiSMton DttliMaattohappy dito Arn Hvpotheekl pandbr 4 Cult liii dor Vorstenl aand s Gr Hypolheekb pandbr 31 Nederlandsche bank iiaod Ned KaodelinaatBoli ilito N W k Vm Hyp b pandbr 6 Si tl Uypothssltb pandbr SVi L lr Hypotheetb dilo 8V OoaTSNB Ooat Ilong baak aind SusL Hypotheiekbank pandb 4 AasaiKA Equt hypoth pandb 6 64 68 Maxw L G Pr L eo eert 6 NsB HoU lJ Spoor M i aand Mij lot Bzpl V 81 8pw aand Nel lud Spoonvegni aand Ned Zuid Afr Spui aand 6 dilo dito dilo 1891 dito 5 lTAI nSDOorwl 1887 8 A Bob 8 Zuid Ital Spivmü A H obl 3 Poli Warsohau Weeiien aand 4 Elisi Gr Hu s Spw Mij obl 4 Balliaeho dito aand Faslowa dilo aaod 5 laang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Aaov jp kap obl 4 dilo dito oblig 4 75 89 88 60 188 809 106 106 108 104 1 S 31 118 AHMiaji Cent Fao Sp Mii obI 6 Ohio k orth W pr O v aand dilo dilo Vi n 8t Peter obl 7 Denver k Blo Gr Spm eert v a Illinois Oentral obl in goud 4 Loaiav NashvdlflCert v aand Mexico N Spw Mij Ie byp o 6 UisB Kansas v 4pol pref aand N Tork Ontasiolt West aand dilo Penn Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud B Sl Paul Minn tManit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie byp 0 6 Cahida Can Bouth Cert v aand V K O lUllw t Na lo h d cO Amalerd Omnibus Mij aand Sotletd Tramveg Maati aand NsD Stad Amsterdam aand 3 Stad Botlerdam aan 3 Baioil Stad Antwerpen 1897 ï i 138 Stad Brussel 1886 HONU Theiss Kegullr Gesellieh 4 OoBTENa Staalsleening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spakjz Stad Madrid 3 1868 Nsa Ver Bes Hvp Bpobl eert MAR TBERICHT BH QondS 86 Aug 1897 Be wilde rgzing m het buitenland bleef ook bier niet zonder uitwerking zoodat vooral voor tarwe en rogge belangryk hooger prijzen besleed werden Tarwe Jarige Zeeuws 8 è 8 50 Nieuwe dito 8 a ƒ 8 96 Mindere dilo 7 64 a 7 76 AfwijkendB 7 4 7 86 Polder 7 60 k 7 75 Z Eogge 6 60 4 6 Polder 4 76 SS8 baitenlandaobe per 70 kilogram Oeral N Winter 4 50 i f 4 75 Zomei a Chevallier 6 91 i 6 N Haver per heet 3 50 i 3 80 per 100 kilo 7 86 k 7 60 Hennepzaad Inlandsob 7 i 7 60 Buileulandaehe 6 60 i 6 76 Kaas riesaad 5 60 i 7 50 Karweizaad 1 76 a U per 50 Kilo Koolzaad nieuw li iO 1 10 40 Erwten Kookerwlou i fiet kokende Buitenlandsoha voererwten per 80 Kilo a Boouen Bruice boenen è Wille boonen k Duivenboonen ƒ 4 Paardaaboonen è Mais per 100 Kilo Bonte Amerikaanaohe f 4 86 6 Cinquantina 6 80 è Foianian 5 15 4 5 80 Inlaudiche masling a VzzMiBZT Melkvee weinig aanvoer handel en prüaj i vrijwel Vette varkens goede aanvoer handel vrij wol 17 4 20 ot per half KG Biggen voor Engeland redel aauvoer handel vry wat U 4 16 ot per half EG Magers biggen goeds aanvoer handel vrij wol 0 S6 a 1 30 por week Vette schapen goede wauvoar bundel flauw 15 a 28 Zuig Lnmmoren red aauvoer haudel vlug a Nuohtera kalven redelijke aanvoer handel flauw 4 a 9 ïokkalveren 7 4 13 Graskalvoren eenige aanvoer handel matig 80 a 39 Aangevoerd 113 partijan kaas Handel vlug lo qual 2 4 28 2o qual 8 4 25 Zwaardere 19 NoordHolland sohs 28 60 4 Boter goede aanvoer handel matig Goebolar l ao 4 1 30 Woiboter 1 00 4 1 10 p Kilo ADVERTBNTIEN Do ondergeteakende betaigt bg deze zgnen hartelyken dank aan den ËdelAchtbaren Beer Burgemeester van deee Gemeente alsmede aani den heer Commisaaria van Politie beuerens aan alle Ingezetenen die bem door hnnne gitten in staat hebben ffeateld weder gn schip met toebehooren enz in zgn bezit te knnnen J TAN BüHKN AARIBGSTËDIKG De Heer H B0UMAN8 te Qmia nenscht aan te besteiien op DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1897 des voormiddags te 11 uren in bet lokaal van de J2 K Leeavereenlging te Gouda Het bouwen van een StoomWaschinrichting met Uitschiet schieten Bergschuren een Woonhuis en verdere daarmede in verband staande Tif rken Bestek met drie Teekeningen liggen ter inzage in bovengenoemd Lokaal en zgn van af DINSDAG 24 AUG a 2 50 per stel verkrggbaar bg U A VERZIJL Boekdrukker te öouda De aanwgzing op het terrein wgk Q No 95 aan den Kattensingel den 28 AUG 1897 des Toorm te 11 uren Inlichtingen worden verstrekt door C P W DËSSINU Architect te Gouda TANDARTS E CASSUTO wm ovoA zal van 24 AUGUSTUS tot en met 1 SEPTEMBER afwezig sijn Stedelpe Gasfal riek ie GOUDA De prjis van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen ot Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdbuis verbonden met 15 meter vrge leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 lichtgaameters bedraagt da bnnr 10 cent per maand gUc Bewoners van perceelen van ten hoc ste 2 25 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week in hour bekomen