Goudsche Courant, zaterdag 28 augustus 1897

w Zaterdag 38 Augustus J897 36ste Jaargang l o 7361 MeuwS e Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatet van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon ea Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Aizonderüjke Nommers VIJF CENTEN ELECTBOlOTORISIlBETANDHALiieANDJËS WBrnO OEDEPOHIEBD BU het Kebrutk dmirvaii eschiedt het tanden krijgen der Kinderen ZVKDEK DE HnsiE PUK 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewBuen kan dat de bij rag ter inzage liggende getaigacbiiften der nitstekende reealtaten van de Ëlectromotoriscbe Tandhalsbaodjes niet echt zgu Men lette op den naam van dm fabrikant KOBEUT HOLTK Wordt franco toegezonden alleen na ontvangat ran postzegel ad 95 cent door iKOBERTHtlLTZ NiJmegoD I Wederverkoopera gevraagd BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN BOLH S Quina Laroche Staalh udendeduinaLaroche il da meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanbeïolen door tal van binnen en bnÜBDlandsche Geneesheerei Verkrjgbaar in flessohen ii 1 90 en 1 00 GIGAREnEN TE6EN ASTHKA De inademing ran den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel by Moeat en r r u 2 i 7 oplossend en rerzaohtend Prgs per flescbje 20 Cent KaASFiLiax Holh Hofleveranciers Zeui Vepót te Oouda bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bjj de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar Een ware Schat TO r de ongelnkkize slaohtoffers der Zeliberlekking Onanie en gehe me uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau s KLFBEWARIi i HoUandsche nitgave met 27 atb Prus 2 gnlden Ieder die aan de Tersohrikkelgke gevolgen van deze ondenjd lydt moot het leien de oprechte loenng die het geeft redt jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Wnf Is dt b Bt InwTSTiu tegen Jicht nUl BheomMitk LvnOBDpynen kortom feT AnkBrPalB Expeller Hfd laaetkitMillMiHutairealaiitatei feü Anker PaiiiIxpiilier Anker Paln Expeller Pi M oaat 76 oeat u t 25 de Dm Ji TMTUndaa Ia ds BtMete Apotheken sn by r Ai Biaktai t Oo Is Rotterdam T GOUDA bö A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT ei VAN SON apotheker Markt Stollwerckfsche Borstbonbons gehbtioeerd na voorMhrift yta den kon Umversiteits Frot Qehm Eo ad Dr HariMt Bonn hebbea sedert 60 Jaren ab TOrzachtend middel tegen boesten faeMokheid en aandoening der ademings organen nitsteekende diensten bewezen Bg spoedigo afwisseling van warme en koude lucht is t bgzonder aanberelens nardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pakjes H 2S oeot Alom verkrijgiiaar PEMSCHE ST00MVER7ERIJ Gheiiiiscbe Wasscberij VAK li oPi E iiEi ni i 19 Kruifkcule Hotterdam Qebreveteord door Z M den Koning der Belgen HoofddepÖt voor GOUDA de Heer A VAN OS Specialiteit voor het stoomen en Terren van alle Üeerenen DameBgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor bet atoom n van plamie manteU veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelgk voor de gezondheid en velgens staal bewerkt Koninklijke Machinale Fabriek DE HONIGBLOÏlMc v a H vanSchatk Co gevestigd te s OravenhagCy Heppleratraat 9S en 9 naby de Begentesselaan van i U den KONING van BELGIË Indien gijhoesilt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract IM BLI A lsrTIIE FLACONS van 40 Ct 7 O Cts en ft verkrijgbaar hj Firma WOLFF Co Westhaven 199 Gouda E H viN MILD Veerstal B 126 te Ooiuia A BÜUMAN Moordreeht J O BATELAND Bos oop B V WIJK Oudmaitr M KOLKMAN Wadd nmten s kKfli Miiifai MMMin aanHMHHHÉnaasMn jBöerfiflii lorflt jong o of oad door obB Hftslo nikkil welke opeigen aardige wyte de laat tot SI aren opweki oor de Binryke Innehtlng deier Bpaar bauk kui men wol kwftrtjei in werp en niMur het geld niet Pi ysIS cents porto extrn welt uitnemen ftlvorene fl lo hyeen geipsard yn dMi r eent ali lan de epenrbniik eioh ftntom iBob TBn f lv4 opent Na iedere iiiwerping sluit elon de ipaarbank antomatiRnhf e goell tegelvkertfd i uiilsl khetiii wi rpenbedragaao Na geledigd t eyn iB de spaarbank leer eenvoudig KeQr te elnlten en wakt op nieuw ie Iu t tot iparea Venentling teg remi of voorattb Viïr ciidkuis Movkar roniniandit MaalHcb o Siihiiliert u Ou AmtUnltin N Z V nrlmlI a ïso HennepEnveioppen ƒ 2 2 50 en 5 de 1000 mei Firma bedrukt bij A BRINKMA IH Goad Druk ni A RSINKHAN ti ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bexa pxaclxtigr an et In g exxcla t HEERËKHUIS mei TON staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles vooi zien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Per baa 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 ei spQitje 60 en 35 et I JfEÜW MIDDEL tegen snot by Hoenders en alle Plaimgedierte a 0 45 pel Vi flesch Dooen met voer ter verdelging van ratten en maizen 35 en 20 et Pakjea 10 et AUea met gebrniksaanwözing Heeren eigenaren van 10 Jaar Abonneeren voor Qeurig en Onschadelgk Zuiverings vet Uqm brauderigheia klierachtige aangezichts en andeie lichaanuToven m wonden êtrakheid en ste kingen bij verzwt ingen unnterhanden en voeten bij Bckutft dauworm enz Z Divert van onieia insect onder in en op het vel en bgar 10 Cents par doo Huizen kunnen sich op voordeoUge wUbb voof de reinheid in hunne huurperceelen Kegelbaan Hariuoiiie Vrije Baan Wedstriji Pracblige IJzen J J WQ7SENBM Het groote aantal zenuwkwalen a nvrtaoofdpUn if tot de voorafgaaudekeDteekeneD TU apopl id hnMsbttonto tD teotHMMI g stMda alle middelen dooi de mediactae wetenioliap aanyevend Sent un d n nlanwni tij § kOMl ji tijdki ds ertoe datzl door het gebrölk maken van den eenvDn gèten veï nameUJk langa d hud ph vkilorbche ontdekking gedaan beeft die na honderde proMtoemingau thani ov r de ehteïiwet ui verbreid II en terwijl ij in w tenBohappeli kekring na boogit beUngstellingven UnulMiW ireldaad blijkt e süb v i mh ennwïwalen llldende ueUohbeld Deie ceBawiwijM In oltgsro den door den geirexen Offioler tui Oezondbelt r noman weliamann te Tllibofen n btroit op i on denrlndlDg opgedaaii in eens liO arlge praktijk Door WBMehtns v n bet koodd eeamMl per dkc w rd B daartoe geieUkteBtofffB doar 1 tittld vnmddcUUJk mui hot sem w tel medeiedeeld Met deze geaeeswljce werden werkelijk soUtterende reioltetni TVdEZHMÏf en bU maakte logveel opgang dat van een door dea oitrinder geiobraren wvkj OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hare vocrkomlRQ en aenezlng binnen kortan tJJd reede de itle dnik varicbenen Ie Dit boekje bevat niet alleei Tor het gnvte jfath liek verataanbaie verklaringen omtrent bet wesen der nieuwere tberayie en da daanomU lelfi tn wanboplgfl Kevatlen verkregen uitwerking maar ook vtndt men daarin weteniobappeUJke verbandellngen nitde medUehe bladen die aan deze geneeewijie gewijd lUn aoomede ant n van tal van getulKiohriften van booggeplaatate geneesknudigeu onder welke r Üatère Mid r frofliear aan ia potyhiinlik te Parij me Roufifflont tO melagrebir mad dr praktliearead ahaar ua hat kraakilnnlpM geitloht de Charenton BaalUtirathDr Oohn taltittln OroaaaiaMn aiad dr Brraad arta t lftlillaaa i Dr f Farettltr genaeehier direottur van h t hoipltaal Ie Agen Oahaiairath Dr Sehariaf kaataal Butaafabi Bad Erna Dareii mad dr ganaa hflar dlra ltur der galvias thiraiieutiaoha larlahtlRg voer laaawHIdara t Parljag rua 8t Henoré 334 Ceaiut voa Aiohaabaoh Maa dr ta Cerfu Dr BaabaDb arraad arti da ZirkaitL OkarItabaarit Jiehl nsd dr ta Waaaaa Dr C BoRgaval tela Farrièra Eure Hdvaa dm OantallOintral d aygltaa al de Saett la Frankrilk en vele anderen r Oif atand verder alle ziel leoali verlammingen durende pl fl plaatMl Aan allen wier Binws stel aaeer af minder aaasedaaB Is of aan logrenaanad ennwaebtliheld lljdea waarvan del anteekeoenzljn o l oal atllNaofdpl a mlj ralB iOlwla Ma dpl aj bloadaedrang graota arlkkilbaarhetd gajaagdhald alapaleoiheld llohanetijka oaruit en onbahagalljka tat ifeken die door beroerte ettoffea werden an nog lijden aan da gavolrat daarraa I onvernogen tot aprokefl iwara tongval neofolllk allkkan atljfhold dar gawriohton nat voorV durende pl fl plaatMiIJka tvrakta variwakklng van gOhaaBaR ent an liJ die reedi onder getL eaknnai a behandeling geweeat zijn maar door de bekende middelen ala oBthoudingaan an koadwatuknori wrijven electrlneeren atoomlool of zeebadeif een geneziog of Iwtglng hnnnar kwaal gevondeB hebben en ten slotte zij die vreca sevoelem voar beroerte raiQautoe tadea habbea vageni veraobljneelea ala ilek aanhoudend angitlg voelan ardooulng In kal baofd haofdaijn mat daUallgnald ptja onder hal vaarfctaW anlilii ifldaaoraa littv eaB aan al daze drte oatMorilii Tan nnwlljdera kraohtalooihald ook an gaaonde iftfl aan onga van kriabeling In an het Mapen van handen en voeten ala ook aan jonge meli 6 lijdende aan blsekiuoht paraonan die veel mat het hoofd werken en geeBteliJke reaotie willen vo komau wordt dmguid geradeo zlcb bet boven vermelde werkje aan te srhalTen hetwelk op aanvrage kaotaloea an trttm Bonden wordt door Amaterdan door M I RMAII dl to Heiligewer otterdaBB F E van 8AHTBN KOI PF Apothektr KorU HoofsteagUtrecht LOBRV PORTOSi Uudegrsclit bij de Gaardbmg F SS üp de Jongats bygtenBlach medloinale tentoonxteUing fa de Dr Weloamaan BOba wljaa WT de HediactM JnriJ aaot de Kilveraa Medaille bekroand ui f de VFcforiaJBron f e ObeHahnsfeimby£m Tafeldrank Van iet mnk yAe u s derJVedermden Maatschappij tot Exploitatie der f ictoria 9rün gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 II i XLIe Jaarg anff van DE BAZAR Dames Modegids b Tattend DAMB8 ei KINpBRMODB8 benerett HANDWEEKPATBOillBN iHT IEDSBE week VEBSCHUNT ben N0HHBB lu iedM a Uktt miearU platen m9aekr0nlele feilUelMt enz la üitjBTe Mndiir g kl pUten met S tnijpatr en 3 poot geknipt p lr P r II nr l SB p poet 1 4 Se n al do l8 uitg met ilaannbofen 8 gekleurde pillen i 1 7B l M Se Ie een geklonrd Iraaie haOdworkpalroon Z noAUnillMliVD DDMDBHIMIC IlItU titg reva aEBB BELINFANTK le 8r Te hif PfiOEfNüllllB EN PROSPECTIIS AlW Wag li tra t lOO lOl BINNENLAND GOUDA 27 Augnstaa 1897 Bfl Kon besluit jjo benoemd tot collecteureD der SUatsloterg te Amaterdam P Th C Beoht eq Oh F Homliog te Arnhem E Veratgoen ta N L J bd den Bergh te aooda W J h yan OiimI In de afg Ioopen week ia geëxamineerd yoor de acte aU IiraëWetwob godedienitonderwgser an ala loodanig toegelaten de heer S J Leefsma alhier Te aGraveohage is gealaagd voor het examen hooldacte de heer M Bontenbal Tan Beeowyk GtilerèD wapperden uit vele woniagen in de gemeente Moordrecht de ▼ aggooi sommige aan den knop met groen Tersierd Tpgeo bet mid dagnnr bedrogen zieh vele inwaoere op straat of hadden anderen post gevat voor de ramen die nitziobt hadden op da dorpstr at voornamelgk in den omtrek Tan de woning dea bnrgemeestpra en vao het gemeentehnis Dit altes was een bewga van belangatelliog van Hoordreohta ingputfoen voor de doobter van den burgemeeiter die in t buwelglF trad met den heer Qreve loitenant der infanterie te Qotidi SeM geika g lre bowel kïreis en Tsrder een gexot end buw l ik zg bun topgeweoBoht De kermis te Moordrecht is begonnen fiehatve de gewone ttrameo in bet dorp de amoaementen in de café a en een weinig mnziek ran orgel of harmonica zat b t voor dezen keer stiller zgn dan andere jaren wgl geen draaimnlea de kermisTreugde is komen vprheogen Wie dus zal willen draaien zal zicb naar Gouderak moeten begeven In de Woenrdag te Nienw Lekkérland gebonden gemeenteratdazittiug deelde de voorzitter de beer J £ A R baron Rom Kragenhoff mede dat hü op zgn verzoek met 1 Oct ft eervol ontslag als bnrgemeeater bad ge kregen Hoe gaarne hg de betrekking nog eenige j ireo had waargenomen de toestand agner gezondheid had hem genoopt zeide bg Toornamelgk in het belang der gemeente zgn ontslag aan te iri fn Giaterenocbtend te vier uren ontstond b den veehandelaar J v d Berg te Bleiawgk een hsTige brand Het gebeete buis en een gedeelte FELILLETOIM 9 Een Uaa doet men wya Uen weg niet te noemen en het bera omzoomend geboomte bestaat wezenlijk uit met veel anders dan een weinig ruigte wat hakhout op een aarden walletje j maar dank zij waaraobynlyk een van Idera aangabraohteu bovengrond ia dat hakhout en die ruigte in één woord de ge heele flora van dien Kuigen Weg geheel veraobillend van die der kleiatroek door welke hg loop Hij levert wel bet duidel kat bewija van wat de bodem afdoet aan geheel den aard van een landschap en oftehoon Nico van dt r Linden sioh daarvan geene geologiaohe rekemohap wist te g voelde by het door een aterke aandoening De Buige Weg was voor heai aU eene oase in eene woest n met dit zonderling veraohil dat de verbonding in hoofdzaak jaiat omgekeerd waa Terwql voor woeat nreisïgert de verkwikking pleegt uit te gaan van een vruchtbaar plekje te midden van eene onvruchtbare omgeving ontsproot zy voor hem uit de minder welige aiaar meer ontspannende gegevens die aan zandgrond algen ggn te midden eener vrnohtbare welrarende maar iu alle opziobten min of meer aan atijfheid lydende kleivlakte 1 vfto dfö inboedel zgn Terbraod A lfs wb rerzekerd Men meldt nit Ondevater Beeds sedert gernimen tgd loopt hier een idioot rond die soms overal brutaal aanscbetlende om onder tand bedelt geeft ge hem oieta dan verwonsobt hg o met de verschrikkelgkste vloeken Vrouwen en kinderen vrefzen hem zeer daar hg zoo ge hem van uw eigendom jaagt niet alleen dreigt maar zelfa tot daden zon overgaao zooals bg onlangs toen iemand bem nit zgniweilandjoeg dien persoon met zgu stok beeft gedreigd en nageloopeo zoodat deze moest vlnchten op een schuit die aan de andere zgde van den weg in den IJsel lag Eenigeo tgd geleden is bg van gemeentewege bg een inwoner heateed geweeat dit ging eerat goed doch later werd hg zoo ondeugend dat de mensrhen hem niet wilden bonden en sedert loopt bg rond zeer ateebt gfkleed vol vnit en ongedierte en wordt bg s avonds door de politie in de z g Nor een gewelf onder de pui van bet raadhois onder dak gebracht Als naar gewoonte zat hg daar Woensdagavond ook toen om een unr of tien door een jongeB werd bemerkt dat een dikke damp nit het bok steeg Spoedig was de politie ge waarsohuwd die Nap zoo beet de man uit zgn benauwde positie verloste Het had met lang meer moeten duren of bg zon gestikt zgn Hg vurtelde laebend diM hy eene pgp lociferi eni in zgn koosen had verborgen eu toen deo boel maar eens had aangestoken om te zieu of bet brandon wilde De brand zelf werd met een der op bet laad buis aanwezige kleine spuiten geMutcht Nu zoo elkeen meenen dat zoo n geraarlgk individu dadelgk op een andere ptaata in veiligbeid zou gebracht worden doch hier liet men deo brandeticbter loopeb en toen hg na eenigen tgd verklaard eens te gaan kuieren wandelen werd bg eenvoudig van verre gevo gd en een zucht van verlichting ontsnapte onzen politieman toen de persoon wieu opge dragen was hem te volgen verklaarde dat Nap het grondgebied der gemeente bad verlaten en op Papekop was aangezakt Op boog bevel zal de atafmuziek van het 5e reg inf uit Amarafoort onder directie van den heer G K G Van Aken gedurende het diner op den verjaardag der Koningin eea mnziek uitvoering geven ten Koninklgken Paleize Het Loo t Naar men verneemt beeft de burgemeester van Kinaswaal bg den officier van justitie te Het was een zeer warm jaar Wel kwam af en toe een onweersbui de groote hitte afwisselen maar doorgaans had reeds binnen twee dagen de tucht hare gewone temperatuur teruggekregen Van thermometers bad men bjj Klaag Baap geen veratand meester Luiken had er wet eenig verstand van ma r kon zich de weelde niet veroorloven er een goede op na te houden dosh ook ïonder haar in graden te bepalen wtet Nico zich de warmte van dien zomer zeer goed te herinneren Intuasoben stelde hij ar eene eor in niet achterlijk te wezen bij het werk en bq wat nu te aterk ea te gezond dan dat hij eiob door weer of wind van een pretje zou hebben laten terughouden Wat hem in dit seizoen bgzonder interesseerde was het broeien van het hout Nog nooit waren Baap a hooibergen woa bet hooi in zijn rvierkant zoo trouw onderzooht geworden nts thans door zijn volontair leerUojr geschiedde Wel tienmaal daags prikte bij er met een hooivork in en haalde er minstens vyfmoal den baas hij en toen dtze hem met weinig waardeering van zyn ijver aanbeval niet EOO verdovald in bet hooi te rroeten ging hij ter sluika z ne opmerkingen voortzetten op de ptaata van een buurman die de meer nieuwerwateohe haudelwijza volgde van dadelijk hij bet opsteken der hooimoaaa een paar ijzeren ataven er tuBsohen te leggen Nico maakte zoo goed hg het rermooht op dit punt eed aoort van itndie waarin ook meester Luiken werd betrokken zoo vaak hij het ongezien doen kon betastte hy de uiteinden der ataven n vergeleek zgns peraoonlyke waarnemingen bij hetgeen hg over het onderwerp hoorde bepraten Dordrecht een klacht ingediend teg u den heer A M Van Dongelen notaria tevens lid van den Raad aldaar ten aanzien van diens gedra ginf nn jegens den borgemeentdr Over deze ktaoïit IS eea ïnstractie geopend Aan het verslag van de Gemeente Gouda ontldenen wg nog het volgende Drinkwater üit de gegevens welwilleod verstrekt door den beer Directenr der Gondsche WaterleidingMaatsehap y higkt dat op 1 Januari aan de waterleiding aangesloten waren 3208 panden met 2180 abonnements contrakten tot een badrag van f 32797 68 ea 176 panden met 167 meter eootracten tot een bedrag van f3455 In den loop au het jaar nam het anntal abonnements contraoten toe met 84 voor 154 peroealen makende een totaal bedrag van f 1176 80 en vermeerderde het aantal meteroontracten met 9 voor 8 perc elan tot een bedrag van f 134 Op 31 Di ember bedroeg bet getal aiogealotra perceelen derhalve 3362 mnt 2264 abon□ement i □ ontracten tot een gezamenigk bedrag vaa f 3397448 en 184 met 176 metercon traoten tot een bedrag van f 3589 Het buizennet onderging eenïge uitbreiding door den aanleg vau leidingen in de Spoorwegstraat en het Draafpad of den BloemendaalBobeu weg Door bet Burgerlijk Arinbestuiir werden gwhii endn hot jaar ten behoeve van 883 onvermogende personen kaarten afgegeven op vertoon waarvan ko teloos drinkwater kon worden verkregen nit de verEOkillende ateodpgpen 480 personen ontvingen kaarten voor 1 emmer en 403 voor 2 emmers per dag Omtrent de hoedanigheid van het water der waterleiding werden geene klachten ingediend Afwgking van da eiaohen bg de Concessievoorwaarden gesteld erd ook in bet afgeloopen jaar niet geconstateerd Gezondheids Com missie De Commissie ondergiug geene verandering in hare nami natelting De heeron J D Rgk en mr D N Brouwer die aan de beurt waren om af fe treden werden ala leden herkozen b Gemeente Politie In bet personeel vau de Politie kwamen de volgende veranilaringen voor De Agent van Politie der Ie klai sa C Nugteren die tot Rgksveldwachter werd benoemd en de Agent der 2e klasse B van den Bosch die eene aanstelling als Gemeente vnldwachter te Bergambacht ontving verkregen op hun verzoek eervol ontslag Alfl gevolg daarvan werden de Agenten P Leemeger vau de 2e en K Akkerman vbq de Alleen als bij zioh ernstig ongerust maakte aohtte hy ziek verplicht zijn bevindingen mede tb deelen want bij vreesde zioh belaohelyk te maken en werkelijk waa ar voor een onbevangen toeschouwer iels zeer rermakelyks in het contrast tusscben des jongens angat voor brandgevaar en do kalmte waarmode de ervaren boeren gryze en vlasharige altijd weder eenparig verzekerden dat het f nog bost wat ly en kon Oftohoon Nico i werkzaamheid zioh niet door overiwaro inspanning kenmerkte greep hy nochtans met beide handen de uitspanning aan die do kermisson hem aanboden t Is in dit jairgeiijde bijiia wekel ks ergans kermis en mot of zonder zij t voogd en hospes deelde hy eiken Zondag in de jolig oid van een of ander dorp hier koekhakkend daar de gonoegens van een eohten draaimolen of Turkachen schommel beproevend soms zicb verbaAend dat hy dat te Amsterdam nog nooit gedaan had en altyd iets ziende wat hem belang iuboezomde en op nieuwe denkbeelden bracht Want het was alsof zyn geest tijdelyk verlost van allen schooldwaog en zich baast geheet onthoudend van hetgeen men f letters eten pleegt te noemün dea te t ner en levendiger ward in bet oefeuea van eigen voelhorens des te gelukkiger in het maken van eigen gevolgtrekkingen Het ware brandpnut van elke boereketmis de atikrolle gelagkaroar waar by de viool gedanst wordt trok hem doorgaans slechta ter loops aan de tabaksrook en de jeneverlucht stonden hem tegen en bet schitteren in de kunst van t yskolsentr kwam hem niet verlokkend genoeg voor dan dat hg tuil hsd daarvoor leergeld te betalen in den vorm van Let onverm deljjke malle 3 klasse bevorderd respectievelgk tot Agent ven Politie der Ie en der 2fl klasse terwgl tot Agenten dor Se kluae werden aangaiteld A Plnim en G van Woudenberg Dg organisatie der Politie bleef ongewgzigd Het aantal proceseen verbaal in bet afgeloopen jaar opgemaakt bedroeg 535 terwgl 579 personen straf reebtetgk werden vervolgd en wal wegens a Miadrgven als 1 upzettelgke brandHtichting waarbji gevaar bestond voor menschenen goederen 2 tegen het openbaar gezag 1 meineed 3 muutmiadrgvent ail t ven van valscbgeld 1 tegen da zeden bet opzettelgk uitwinstbejag plegen van ontucht met minderjarige meisjes 9 beleedigingen 12 mishandeling 1 veroorzaken vao den dood of zwaar lichamelgk letsel 28 diefstal 1 strooperg 1 afperling 7 verdoiitering 4 bedrog of oplichtingen 6 vernieling b Overtredingen ala 5 tegen de algemeneveiligheid 3 bedetarg 13 burengerucht 5 opgeven van aischen naam 1 onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde 2 als uitdragerniet insohrgren van gekochte goederen 2 alalogementhooder niet inschrgven vau logeergnaten 3 tegen de zeden 236 openbare dronkenschap 4 loopen over beplanten grond en 8 tegeo bepalingea lo zake de fohtepvaart c Overtredingen van bgzondere wetten aU 12 der Arbeidswet 12 der Boterwet 2 derDrankwet 1 der Wet op de handels en fabrieksmerken 1 der Jacht en Visohergwet 1 der Spoorwegwet en 1 dar Provinciale Verordening op de wegen en voetpaden Tegen den aanstaanden verjaardag van de Koningin worden tal van benoemingen in ridderorden verwacht Sedert eenigen tgd klaagt men in Engeland over de slechte qualiteit van üet Ilollandsche spek en het verscbe varkenavleeach dat het nl week en olieachtig is een gevolg alleen vau het buitensporig voederen met mai waardoor da prgzen van het spek en het verscbe varkensvleesoh achteraitgaan en daardoor de pryz n der varkens dalende zgu Wg hopen daarom daar het hier eoo algemeen belnng voor do landbouwers betreft dat hoofdbesturen der Landhonw MaRtachappgen nze zaak Ier harte nemen en de afdeelingen er op zullen wgzeo op dat de boeren behoed blgven voor lage varkeusprg en Landb Wb De treinsmid L op het station Utrecht S S t gistermorgen een der sneerpotien van een wagan nariende op de treeplank van een achteroït figuur der beginnelingen Toch lohitterdo af en toe de jonge stedeling by zulke gelegenheden hel was als er bij toeval een troepje jongelui was dat ook nog ieta anders dan deo booresRhotB kon dansen dan menofde do lang opgoschoten knaap zicb lustig in t gezelsehap op da bovenzaal der herbergon walste galoppeerde of trnehtta een quadrille te sehikken en wekte de jaloezie op van zyue meental veel ou lere dorpseha mededingers die hom ten deete naar de Mookorheide wenschten maar toch moesten erkennen ctat zijne tegenwoordigheid eon aangonamen prikkel aan den avond bijzette Eena ook ging hy met Klaas Kaap en diona vrouw te gaat op den daartoe door bet gebraik aangewezen dag een Dinsdag Maar dat was onder byzondere omstandigheden r had een aterfgoval in de famïho plaale gehad oen broeder van de vrouw eigenaar van eene kleine boerderij in den Groetpolder gehuwd en vader van twee kleine jongens was nu een langdurig gesukkel aan de tering bezweken Na aankomst van die tijding had hij de stille vrouw of en toe zien schreien en met haar houterige vingers zich de tranon van haar vale oogen afvegen Toen hü alleen maar om een vriendolijk woord te zeggen haar naar den leeftyd van den overledene gevraagd had was hem verteld dat die krek veertig jaar was maar nooit erg goed weeat en niet mans nogt voor de boerdery doch dat de man overigens altyd bost oppast had daar van niet hoor l Daarna had hy haar een roaaïg awart kleedje uit da latafel zien balen dat anden aleobta b hooge kerkelijke pleohtigbedeu met name bij het avondmaal te voorschijn kwam Ifordt vervolgd