Goudsche Courant, zaterdag 28 augustus 1897

Zdlfs binnenshuis naar Europeeacbe wgze eo is een beslist voorstander der Europeeacbe beschaving Een ingezetene van Haarlemmerliede en Spaaruwonde ia in de peraoneele belasting aangeslagen voor tien centen volgena de oade wet bedroeg die aanslag ruim tien gulden I Al sedert jarm is men er over doende een vasten althans een minder beweeglyken datum voor bet Paascbfeest aan te nemen omdat in verband vooral met scboolcnrsuaaen enz de afwisseling tasseben 22 Maart en 25 April zeer veel bezwaren in heeft Prof Förster te Berlgn beeft nn onlangs een oplossing nangegeven die kans aanbiedt om io de 20e eeuw te worden aangenomen bg stelt voor Paseben voortaan te bsfalen op den 3n Zondag na bet begin der lent soodHt t zich ioo bewegen tnsschen 4 en 11 April Men heeft aangetoond dat de7e regeling is overeen te brengen met de geschriften van den kerkvader Augastinna en Fans Leo heeft trouwens al in 1894 verklaard dat zoodanige bererking in de afnisseling oiet in stryd zoo zgn met de bedoelingen van het concilie van Nicea Bezwaren zgn er das niet De vraag is nu alleen maar wie neemt op zich do besli isiDg nit te lokken Indien de Pans dit deed zou dit zeker overal instemming vinden En daar er nog tüd ge noeg voor is hoopt men die niet onbeteekende verbetering in 1900 te zien invoeren Io een herberg in de Kinkerstraat te Amsterdam ging een drinkebroer Maandag avond de weddenschap aan d t hg om 12 uur bg flken klokslag een borrel zon opdrinken Bg den IOd borrr 1 viel t alachto£fer van de jenever dood neer Een uitstapje Woensdagnamiddag maakten een vgf entwintigtal mannelgke patiënten uit bet gesticht BloemeodaaU te Loo dainen in o oo landauwers een rgtoer naar bet Schede oiDgeche strand en het Haageche boacb De tocht werd beganatigd door prachtig weder In Boicbhek werden esnige versnaperingen anukiebodeo door den Haagsoben Vriendenkring BloemendanI c die dezen tocht ook georganiseerd had In opgeruimde stemming keerden de Igdsrs des avonda in het gesticht terug dankbaar voor de aangename afwisseling han op deze wgze bereid VERSLAG omtrent den toestand en de werkzaamheden der vereenigiog Centraal Israëüetisch Oude Mannen en Vronwenbnis voor Nederland en de Koloniën gevestigd te Gouda Verreweg bet grootste deel der verpleegden kwam steeds van boïten Gouda Ophetoogenblik zgn er slechts 4 oit deze gemeente van de 15 overigen zga uit Amsterdam 7 personen Rotterdam 2 Alkmaar 1 Zwol e 1 Elbirg 1 Zutpheo l Brielle 1 Haarlem 1 En waarom 70u men nu in Neder and niet evengoed aln in Gooda velen knmeo vinden die een jaarlgksche contributie overhebben voor een Gesticht waar een zekere weldadigheid wordt bewezen die nergens andera beoefend wordt eene weldadigheid zoo echt ddUcaat dat ag nieta heeft dat vernedert zoo verborgen dat bg die er gebruik van maakt met opgeheven hoofd terecht kan zeggen ik betaal voor allHB wat ik gaoiet En waarom zouden in geheel Nederlaod niet evengoed als te Gonda weldadigen gevonden worden die genoeg Toor hun evenraenscb overhebben om door Rcbenking of legaat aan het Gesticht de middelen te verBchaffer teneinde de gratis verpleging voor behoeftigen welke t Gonda nn reeds 56 jaar bestaat ook voor de armao van geheel het land mo elgk te maken Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 897 Aangevangen 1 Mei Tüd van Greenwich lODDA rOTTlKDAH 18 86 1 84 8 4 3 67 4 68 ff ff ff f 18 48 ff ff ff 18 86 1 68 4 4 16 6 10 HOTTÏRDi M G O U D 1 11 86 11 60 18 87 1 44 ff ff 8 08 11 64 18 08 18 47 8 14 9 80 9 97 9 64 10 11 11 18 9 40 9 47 10 13 10 80 11 88 7 86 8 8 40 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 QOBDiDBN B 4 0 Sou Z T iihuiMnMo8rkap Ua Zoeletnmr Zegwwrd Voorburg Hag a 7 80 8 80 9 17 9 94 10 14 11 16 18 16 18 98 1 87 8 46 4 49 6 86 6 64 11 7 84 7 4 11 7 48 8 48 18 40 J Ol Bi7 6 8 61 18 61 J l VS 07 9 08 ff l O ff ff ff ff II ff ff 1 1 9 08 9 46 9 64 10 44 11 46 18 40 1 10 8 06 4 16 6 16 6 66 8 88 J 8 04 8 81 f 88 8 64 9 64 10 89 11 6 ff ff 10 06 ff ff ff 10 16 ff ff 10 87 ff 9 9 88 10 88 U 6 11 44 Hage 6 46 7 80 7 Voorb 6 68 ff Z Z gw6 ff M 6 17 ff Gouda 8 88 7 60 8 n T B ï O H T 0 O O D A Vtnobt 6 88 7 46 8 49 9 90 10 16 10 88 11 88 1 8 08 8 66 4 48 6 36 6 66 7 66 9 07 10 01 10 84 Waerdeu 6 68 8 06 10 38 11 66 4 16 7 13 9a 10 64 Uudewatei 7 07 8 14 10 46 4 4 9 86 O I DA UTRECHT Uoada 6 80 87 7 66 8 819 07 10 19 10 67 18 00 18 68 8 80 8 17 4 88 8 06 66 8 88 L ï 11 6 8 84 k M i r t J r8 m 8 j 9ro 39 io 6ru i 1 86 3 o7 8 6V6 o t i irMririWi i 5ö ia ws 9 6 8 i i 6Vll lol u i 3 4 4 87 4 io 4 11 10 AH8T1K0A H 8 O D D A Ajutatdam 0 3t 7 10 8 11 9 06 10 4 8 8 46 4 4 1 7 4 9 4 Srada 7 t l4 9 14 1 11 11 1M 8 11 4 4T f 41 U li l B o U U A A MSTEROAU 10 67 18 10 4 U p 6 80 7 61 8 86 10 17 10 8t l t UI 1 11 8 11 10 1 11 41 xettendeD treio kwtm met het hoofd ia ana raktQg met eea nitryseia waardoor h van dea treia yie eo aaa hoofden beeaen verffoad werd ODmiddelljjk is hg per rgtatg oaar het stedelgk ziekeohaia Ter oerd Da Tierde algemeene ver aderiog van den Nederl Bond van Qemeente ambtetiareD zal in plaats van Maandag 60 Aug op Zoodaif 29 Aug a bam I oar gehoaden wordea in Musis Sacromt to Araheiu Op de agenda komeo o a de volgende ponten Toor Voorstel van het boofdbestoar orer de te Detneo maatregelen tea etode tol lutaverbetering TBD den gemeenteambtenaar zooals dat in ds atatoteo vao den Bond ia omachrereQ te geraken Verslag omtrent een ranwege het boofdbestuur plaats gebad hebbende andiëntie bij den heer Dr Leydp staata secTetaris der Z A Repnblieb betrekketyk de Tooruiti i htPD van de Nederlandsche gameente ambtenare daar te lande Bespreking ran bet verslag van de centrate commissie voor de statistiek omtrent wyztging van de bestaande Koninklijke bealait n leo aanzien van de bevolkingsregisters door in voering Tan bet persoonskaarten stelae Het Centrumt wgt het vallen van den R K kamercandidaat te Enschedé aan de couoen tratie der tegenstanders an allerlei slag en richting en trekt daaruit deze morua Het gemak waarmede zich onze tegenet U dars aaneenslniteo geeft hon schryft het blad oDgetfrgfeld een zekeren roorsprong op de katholieken en nöti revolutionnairsn Ook deze laatsten verleenen elkander steun aan de atemba i maar toch dikwerf uiet met zalk een animo ala waarran do tegenparty blgk geeft De algemeene verkiezingen hebben geleerd dat nog altyd vele anti rerohtionnairen slechts aarzelend of in t geheel niet met een katholieken candidaat meegaan Zoodra een liberalo of christétyk biatorische vogelaar hnn mfluiateit dat zy bun rrybeid en bun geloof prysgeven door een Roomaobe te belpen biyven zy thuis of stemmen zg op den liberaal £ n ook ia hetfataal dat zgzetfain dislrioten waar hunne mannen nipt de minste kans heb ben steedfl bg eerate stemmipg met een eigen candidaat voor den dag komen De katholieken toonen zich op dit pant breeder van zin En zulke tegenstanders leveren telkenmale het bengs dat zy voor geen bo id genootschap voor geen sameu werking terugdeinzeu om de christelgke partyen io de minderheid te houden Er valt onder dit opzicht waarlgk iet van hen te teeren al behoeft men hen natnorlgk niet in alles te volgen In de omstreken van Rome is onder de laodbonwers eeoa beweging gaande dis ten doel beeft de groote onbeboawdelandergeo der patriciaohe families ter bescbikkiog van bet algemeen Ie verkrggen Maandug in den vroegen morgen togen 700 landlieden met vrouwen en kinderen nit Marino in optocht naar bet landgoed vau prina Colonna in Frattochia ten einde dit grondgebied aaar vast onderling te verdeelen De vsderlsndacbe vlag ging in den stoet voorop en de mnzii k speelde een volkslied De pmitie wiatdetlandnatioualiaatorac te bewegen voorloopig nog maar van de verdeeliog af te zien en naar Mitrino terug te keeten waar de menigte kalm oiteeo ging Men meldt van den Hoek van Holland Oisterenavond viel een paasagier 2de klasse by het verboden overatappen van de Barwicbboot op den steiger tu water en verbrgzelde in zyo val zioh don schedel Hg werd eenige oogenblikken later dood opgehaald Een an dere passagier aprong hem na 8d werd met moeite gered 8 36 8 48 8 49 9 68 9 C6 6 69 6 08 8 11 1 19 e S6 Q dm 0 80 Uooidrwbt Kieuwnknk Oufüiê Bgtterdmi aottoraui a iK Ua HioïweAwk Hootdnolit J 8S 7 S9 J 89 7 4 7 5S 8 S8 4 66 6 06 6 14 6 1 6 97 audt M 81 9 41 iMindui a t 8 16 MT 10 10 In den nacht van 21 Jnli ia de koopman PanI Schoyer geboren te Berlgn 1 November 1879 wiens uitlevering ter zake van verduistering oplichting en valschheid in geschrifte aan de Duitsche rpgeertog is toegestaan door de regeering van Brazil ë ontsnapt van de stoomboot iCoidobac op reis naar Hamburg ankerend ter reede van Rotterdam Naar alle naaracbijnlgkheid bevindt Schoyer zich tbana nog in Nederland Oe Duitsche regeeriug verzoekt zgne voorloopige aanhouding ten fioa van uitlevering Zgne opsporing en aauhooding wordt verzocht en telegrafisch bericht daarvan zoomede wsnnear mocht blgken dat by bet land beeft verlaten wordt ingewacht bg bet Departemeot van Justitie Uit de gevangenis te Arion zgn Woensdag nacht twre gevangenen ontsnapt na eerst den cipier te kebben vermoord beide gevangenen waren tot twee jaar gevangenisstraf Turoord eld wegens kerkdietstel en zgn Duitachers Te Gracia heeft de politie dynamietbommen ontdekt Het belicht van de moord van Canovas beeft op de Carlisten in spanje eleotriseerend gewerkt De leiders hebben de gTJOtate moeite de discipline onder hnn mannen te handhaven Uit de provincie Valencia kwamen in de laatste dagen verontrnstende berichten Daar zonden wapenen en amnnitie zijn ingevoerd en te Chelva zou een opstand worden voorbereid De overheid nam maatregelen tot tegenweer Don Carlos heelt zyn aanhangers aangezegd zich bereid te bonden om de nationale eer te verdedigen Het noodlot zelf helpt mede aan het bestaande een einde te maken De oitslag der verloting van de prijzen voor bet festival dei Dordtsche tentoonstelling i geweest dat do prgs van f 250 is te beort gevallen aan bet muziekgezelschap De Ruwaard van Putten Geervliet de prgs van f 150 aan hft muziekkorps der veiting artillerie te Goriocbem en de prys van f 100 aan Vlgt en Volharding te Alphen en Hiel Verder zgn er nog verscheidene pryzeo van f 75 f 50 25 eu konstvoorwerpen verloot De verloting bad plaats ten oveAtaan van den notaris Hoogeveeu te Dordrecht De Wielerfeieeniging D A V O te Rotterdam is voornemens Zondag 5 September baar eeraten onderliugen wegwedstrgd te honden op den straatweg Dordrecht Willemsdorp AU hoofdnommer znl bet clubkampioenacbad over 15 K M verreden worden De 20 jarige kroonprins van Japan Joshibiio Haranomiya of kortweg prins Haru een intelligent jonkman zeer goed bedreven in de Ëngelsche en PrauBcbe talen Igdt aan longtering welke hem naar menscbelgke berekening binnenkort ten grave zal slepen Zelfs al mocht hg zgn vader overleven dan zal by nog niet in ataat zgn de regeering te voeren D rom wordt thans de vraag overwogen wie zal in dat geval mikado worden De tegenwoordige keizer heeft hg tgoe gemalin on zgne officieele twaalf byvronwen welke het gebruik hem toestaat twaalf kinderen gebad vier zoens n acht dochters maar daarvan zgn nog alleen de kroonprins en drie dochUrs in leven Naast het eigenigke keizerlgke buis beRtaan er in Japan nog ien families die afstammen van broeders ven vroegere mikados Het huis AriHOgawanomiga is de eerste onder deze families maar ook dit be ft geen erfgenaam de eenige zoon stierf in 1894 De families welke dan volgen zijn die van Komatsu en Fnschimi maar niettemin wordt prins Kotobito oit het baia Kaunin beschouwd als de erfgeanam van den troon ll n 18 18 11 88 11 86 11 48 1 61 18 88 9 68 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 9 88 Kotohito ia 32 jaar sterk gebouwd voor een Tapanner van zeldzame grootte Zgne opvoeding beeft hy in Earopa voltooid spreekt voortreffelgk Bngel fb rn Pranich lile flt H h Het denkbeeld kwam tot rjjpheid Regenten van het gesticht bestaande uit de heeren E 8 Cats M Monaach en A Trgbiia umeerde a ch de heeren 8 H Polak en 8 V van Bunren Nz en de hand n werden aan den ploeg geslagen De vereeniging Ceatra 1 I r Oude Mannen en Vroowenhoii voor Nederland en de Koloniën werd door de goedkeoring dar statuten bg K B van 26 October l892Vvoraid M t welk doel dat weten de lezers nuj Gerust mogen wy vragen ia dat doel niet roimschoots waard de kleine geldelijke opoffering die er voor verzocbt wordt O het is niet gemakkelgk gegaan De cir oulairea aan de gemee tebeaturen bleven bgna alle onbeantwoord of da antwoorden kwamen vaag of ontkennend op de vraag om mede werking Een circulaire aan n aantal personen vau erkende weldadigheid bad eeoig meer ancces Uit verschillende plaatsen kwamen toezeggi gen van contribution Hier achter is eon Igst der contribnanteu en donateuts gevoegd en wg hopen dat dit verslag strekken zal om bij een volgende uitgave een veel ni gebreider Igst te geven waarop vooral veel gemeenteen armbesturen zollen voorkomen en een aantal contribuauten groot in evenredïghcrid met het goede doel dat hier beoogd wordt Ingevulde inteekenbiljetten gelieve men te zenden aan een der leden van de bestaands Be tnren en Commiasiën H ar en daar was men bert id eene sob commis ie te vormen die ds belangen der goede zaak in bare gemeente voorstond Byzonder gelukkig ia de vereeniging geweest te Rotterdam waar de heeren 8 van Dantzig Jac van Cleeff Iz eo J Polak Pz de zaak ernstig aanvatten en aeo aantal eootribaanten verzamelden zooals toen nog ner geus anders wps verkregen Ala leden van het Hoofdbestoor gekozen hebben de reeren Van Dantzig Van Cleeff zich verder hoogst verdienateiyk gematkt voor de vereeniging Zeer moeielgk waa het vasten voet in Amsterdam te krggen Veriobinende min of meer kostbare pogingen mialifkten aohtereeovolgeoB maar onverdroten volharding in de uitvoering van hetgeen men voor goed achtte werd eindelgk ook met een aanvankeiyk succes bekroond en de vereeniging mocht zich nerkelgk gelukkig rekenen met het toetreden van de heeren W Vis r en mr B E Asser tot het Hoofdbeatunr De heer mr B E Asser meende zch bg zijn periodiek aftreden niet meer te moeten laten benoemen Io zgn plaats is de heer J Compria getreden wiens ijverige medewerking op boogeo prys wordt gesteld De heereu 3 W van Booren en 8 H Polak die tot het eerate Hoofdbestuur behoorden hebben ook achtereenvolgens hunne plaatken beichikbaar gesteld en zgn vervangen door de heeren M van Aalst en 8 S Polak Wordt vervolgd PosterUeD eo Telegraphic De verzending van brievenmalen eo pakketten met de stoomvcbepen der Koninkiyke Weat Indisobe Maildienstc zal in verband met de uitbreiding van de vaart dier stoomscbepeo tot een dienst tweemaal s maands te rekenen van 1 September e k uit Amsterdam den liten en 15den van elke maand plaats vinden Io Servië is een nieuw postkantoor gevestigd te Bopot hetwelk mede voor den dienst der pakket post is opengesteld De tabel der pakketpoat worde dienovereenkomstig aangevuld Post en telegraaf kan toor Zierikzee Jaarwedde f 2400 en vrge woning Pensioengrondalag f 2750 Borgtocht f 19000 Poet en teleftraafkantoor Barneveld Jaarwedde f 1600 en vrge woning Pensioengrondslag f 1850 Borgtocht f 4400 Offlchoou aan de ambtenaren Tan de heide 7 81 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 7 68 7 6 1 08 8 13 8 88 1 66 08 1 09 1 6 40 3 46 10 80 l 18 10 64 ll iO 7 86 S l 4 10 4 40 6 17 6 87 6 84 6 41 6 47 DEN HAAS 60DDA 6 86 87 10 09 4 60 ff 4 67 ff 6 04 4 89 6 10 6 66 9 47 9 64 10 01 10 07 8 80 7 46 10 89 48 8 86 9 46 V ff ff 9 6 ff 6 60 7 48 8S 10 1010 88 10 1111 87 18 911 36 8 44 8 40 4 06 4 83 6 80 6 18 7 18 7 66 9 9 10 t 10 17 ff 1 41 ff ff 4 89 ff 6 18 9 84 10 31 ff 1 56 ff ff ff 4 68 ff 6 80 9 48 ff ff 10 48 8 06 ff ff ff 6 04 6 i 13 9 03 10 1610 6411 67 18 60 8 17 8 14 4 084 83 6 166 diaoattakkeo rpaid wordt gelitsn om lich a o ta mtldoD habbea toch ingaTolge da bepslingaD tan bei Koninklgk baaloit fan 21 Maart 1894 do 17 da postambteoaren loor doe direotiea den Toorrang Boewei eollicitatiei oor bofaogeDoemde diraetiea óór 4 September a B ngn in teaenden kan ontrent laatstbedoelde niet mat zekerheid worden opgegeven wanneer die rerrnid wordt Bg bet laat t gahoaden examen oor bet poBtradicaal ign geslaagd de commieien der telegrapbie L M Bnale te Haarlem en F J J RoUink te Gr Tenbage de telegraBiten F Drgfbont te Balk F G Tan de Boiob te Arnbem en A M Lambregtaa te Rotterdam de klerken der postergen en telegrapbie B L Vetmenlen te Erslingscbe Veer J C Wontera te Nioawediep A J Valk Ie Klundert J J de Leone te Amsterdam G JVrolgk te leraeke J Hagkena te Kibergen mej G A Boi te Groningen H J Tam te Gravenbage J Picliée te Groningen J A H Mattonicb te Anaterdam C B Derkiema te Haarlem E J Voldbogien ta BoTorwgk mej J A Ngbnrg te GrB enbage P van der Menlen te Krommenie H D ran Diggelen te Tiel J Anthonitse te Amsterdam mej F J W Tan Dam te Wageningen A J Eoolbaslder te a Orarenhage K ter Brugge te Amaterdam H Radema te HoogeTeen F V 6 Rena te Zetten L J Rietbergen en J J Ligtvoet te aGraraobage eo K E Vertregt te Amsterdam Bg Koninklgk besinit ran 11 Aognatna 1897 DO 33 ia aan den Directear Generaal der postsrgen eu telegrapbie J F HaTelaar rergnnning verleend tot bet aanDemeD van het ordeteeken ala Qrootkrnia van de Sikenkroon ben door Z K H den Groot Hertog van Lnxembnrg geschonken Benoemd IC Ang Tot eommiea bg de directie van de Rgkapostspaarbank te Amaterdam de adjunctcommies A B Breebaart 1 Sept Tot directeur van bet post eo ttlograafkaotoor te Huisen G J de Jong thans oomniea der telegrapbie 3e klasse te Amersfoort tot adsistent te Amaterdam H CouwenboveD tbana kantoorknecht aldaar en ta Helder C KoniDg thans brievenbesteller aldaar 1 Oct Tot inspecteur der spoorwegpostkuntorcD P Menschaar thans inspeoteor der postergeu te Zwolle tot inspectenr der postergen en telegrapbie Ie Groningen G M de Bloeme thans directeur laa bet post en tel graafkantoor Ie Zieriktee te Zwolle Jhr J i de Pesten tbana commies der postergen lite klasse tgdelgk werkzaam ten boresle van den inapeotear der postergen en lelegtaphie te Utrecht en te Leeuwarden ë J K van Lidth un JeüJo vroeger direclonr van hot post en telegraafkantoor te Kampen thans werkzaam ten bnree e van den inspecteor der posteigen te Zwolle Verplaatst de klerken der postergen en telegraphic 2de klasse J Hagkens van Eibergen naar Venendaal W de Broeki rt van Borkeloo naar Leiden postkantoor en m j H M Smit van Barneveld naar Borkelo de edsislent M Offerhans van Veenendaal osar Zaandam Verlenging van Totlof verleend wegens ziekte Aan da vrouwolgke klerk der postergen en telegrapbie 2e klaase M J Geraerda Thesingh te Amsterdam telegraafkantoor tot 30 Nov s Eervol ontslagen i 1 Oct De brievengaarder J A Lammera te Millingen Overleden 12 Aug De klerk der telegrapbie Ie klasse P S Slsrens te Rotterdam Balteniandsch Ovenücht De Fraosche bladen bevatten bgna alle com nentaren op de tooiten door czaar Nikolaasen door president Fanre nitgesproken aan betgaladiner te Petersburg De meeningen zgnnogal rerdeeld m Dat het woord Alliance c niet is oitgetprokflo is f oor aomqjige een hard ding De Ganlois hgr Efgt niet Teel te geven om alle hoffelijke oitdrnkkingen Dn nog steeds van een boadgenootichap oiet wordt gerept De Rappel c meent dat dit er niets toe doet Iedereen weet dat het Fransch Rosaiesch verbond geen beteekeaia hebben zoo indien DnitKsbUnd oiet al een tgger gereed om te springen op den leer lag Niemand kan hetzniver defensief karakter vao het bondgenootschap ootkennsn maar niemand ziet voorbg dat het onmiddelIgk gericht is tegen Daitichlaod den gemeen Mhappe gken vgsnd tan Rnsland en Frankrgfc Da lotransiigeant gelooft aan bet bestaan van een geschreven tractaat gepubliceerd hebhen om Doitechlandtetrotseereo en te toonen dat Frankrgk eens in stant zat zgn terng te taoheot wat Duitaoblud en Frtpkrjjk lohol dig is Op dit pnnt gaan enkele bladen nog erder Waar de Tempfi kalm eo bezRdigd niteenset dat het bondgenoodschap de vrede is komt de Petit Parisienc met den weoscb dat op de woorden spoedig daden zullen volgene De Libre Parole hoopt dat de czaar te KranoJB Selo opnieuw van de wapenbroederscbap der beide volken spreken zal En het Petit Journal c zegt dat de groote revne iedereen eerbied en niemand bezorgdheid za inboezemen L Alliance c est la paixïc dit is de onnitgesprokoR gedachte van allen in Petersburg Doch in Frankrgk ziet men nog niet in dat vrede en oorlog t oiet kunnen samenwonen De gebeurtenissen in lodië hebben hun iuTloed io Europa reeds doen gevoelen Verleden week iloeg Eogeland nog een boogeo toon aan tegen de overige leden van het congres te Tophane ter onderhandeling verte geowoordigd Indien de mog4 ndhedeo niet toegeven aan Bnge aod s oischen betreffende de ontruiming Tan Tbessalië zal Engeland zich van bet congres afscheidene heete bet toen De mogendheden bleven eenstemmig en vastbesloten en Engeland heeft toegcf even Het maaltt zijn toestemming tot de besloiten der gezanten slechts atbankelgk van de voorwaarde dat Griekenland zal toestemmen in de finaocieeleconlrdle Dit ii zegt de iVoss Ztg c slechts een middel om de teregtocbt te dekken Het blad meent dat hierdoor alle gevaar voor bet mislukken der ooderbaodeliugen voorbg is Griekenland beeft de overtuiging opgedaan dat geen geld krggen zal zonder waarborgen der mogoodheden Het kan die waarborgen slechts erlangen als het toestemt in de controle Het al dns de controle moeten aanvaarden De tegenwoordige toestand in Tbe salië is voor Giiekeland te bezwsarlgk Een iedere hoop dat de mogendheden den eiscb tot instelling der controle zullen laten vallen is vervlogen De sBaoque Ottomanec heeft aangeboden c gefaeoleoorlogSBchatting voor te sobieter zoodra de finaoieele controle ingesteld is Dit zal oor de gezaghebbende kringen in Athene wel vingf rwgziug genoeg zgn zg zulten tol de aanneming der controle moeten besluiten De onderteekeniog der prelimioairen en de aanneming van de voorwaarde der groote mogendheden kan thans niet lang meer uitblgven Het congrea voor arbeidersbeaohermiog te Zflricb heeft met 132 legen 75 stemmen aangenomen een voorstel over den arbeid van kinderen en jonge werklieden dat hierop neer komt dat arbeid van kinderen beneden 15 jaar moet worden verboden Voor aankomende werk lieden van 15 to 18 jaar moet een arbeidsdag van 8 uur ten hoogste worden rastgesteld alsmede vrge dagen op Zon eO Feestdagen De tgd voor het bezoek van herbaliogs en amhachtstcboleo mag niet genomen word n buiten den arbeïdstgd Tot het 15e jaar moet bet bezoeken van de volksschool verplicht worden gesteld De Regeerirg te Washington beeft naar uit Londen gemeld wordt de vertegenwoordigers van de Vereenigde Staten in het buitenland opdracht gegeven de Regeeriogen te polsen over de vraag of zg bg een tnsschenkomst an de Unie op Cuba onzgdig zouden blgven Generaal Woodford de nienwe Amerikaanscbe gezant te Madrid moet aan de Spaansebe Regeering mededaelen dat de Vereenigde Staten zich genoodzaakt zien op te treden indien niet Sp nje er in slaagt spoedig den toestand te veranderen De belangen van de Amerikaanscbe Unie laten niet anders toe 1 De verontwaardiging op Cuba en in de Ver Stat beeft vooral nieuw voedsel gekregen door de veroordeeling ao de 20iarige docbter vsn den repoblikeinschen ipresidente Cisneros wegens medeplichtigheid in politieke misdrgven tot een 20iarige vestingstraf Ie Ctnta in Marokko Van alle kanten wordt de KouinginR gente8 bestormd om gratie voor deze Bohoooe martelareK Ook de weduwe vau Jefferson Davis beeft baareen brief geschreven Een Amerikaanscbe schrgfster Jnlien Ward heeft zelfH tot deo Pass gewend De Corre8pondeucia bevnt een brief van maarschalk Campoa waarin hg o a zegt dat zoo de nsgedaohtenis van Canovjis geëerbiedigd moet worden bet vaderland nog méér verlangt Als de conservatieven het niet met elkaar eens kannen worden moeten de liberalen zeer zeker aan de Regeering komen De herbaalde bewering van den Enge soben minister Chamberlain als zou Transvaal bgde Londenscbe Conventie van 1884 een soort VBZalstaat van Engeland gebleven zgn is eindeIgk eeoB dcor Oom Paol officieel beantwoord io het Transvaatsche Parlement In antwoord op een interpellatie in den Volksraid over de qaaestie der snzereiniteit van Engeland zeide president Ernger dat de desbetreffende bewering van Chamberlain nog HÏet officieel bsvesttgd is doch alleen bekend is nit do dagbladen het waa dos noodig de officieele mededeeling af te wBohian Op bet door Transvaal gedane voorstel tot arbitrage nas nog geen enkel antwoord ontvangen In de conventie van 1881 werd de snzereioiteit nog geooemd maar niet meer in de Conventie van 1884 Bijgevolg heeft de snzereiniteit opi ehonden te bestaan en noch Grout Britnonië noch Transvaal kunnen wgzigiag breugea in de conventie ronder wederzgdficbe toestemming Transvaal handhaaft de Coutentie en ou de snzereiniteit niet kunnen erkennen sis Engeland daarop aanspraak maakte maar voegde Krager er bg ik erken dat Engeland bet recht beeft binnen tien maanden op te komen tegen tractaten van Transvaal met eea builenlandsche Mogendheid De zitling van den Votkaraad is daarop gestoten NIEUWE ZENDING DEKNSCHE CEiACE BKËItEN e D4MË8 Hi LSGBOËNEN A 7an OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TeiephooH Mo df Beurs van Imslcrdam Vrkra slotkrs 88 88 e 99 98 98 8 11 86 kS 66 86 2Ï l SI 3 S3 9S 9 UBV z 68 76 21 I ii l lOTVs 8V U 100 50 Uill z 10 i IOO 199 136 i s 98 188 lOO i 80 26 26 118 i 103 1981 835 100 uy 67 68 US 99 64 6 77 V i 102 100 z 169 138 11 12 100 64 108 It l 16 108 3 76 IV 29 60 8 188 202 106 106 103 104 111 128 123 34 118 aSAÜGUSTLIS N BDERUND Cert Nea W 3 2V9 I dit dito iltto a dito duo itiio S HoNOiB O il Gbudl 1881 88 4 ITALIB InsokrijviHg 1862 81 6 O0STENR OSI inpip frl6B8 6 litT in zilver 1868 6 PORTUSAL Obl met ojupon 3 dito ticket 8 Rusland OI I Binnen 1894 4 dito Gitcona 18S0 4 ddobifRothH 1889 4 dito b j Hope 1839 90 4 dito in lïoud tefn 188S 6 dito dito dito 1884 5 Spanjb Perp t achul l 1881 4 TURKWJ GaprCinr eoa 1890 4 Geo leeninu aerie D Gec Ie niüff serie C Zuio Ara Rep v oh 1898 B Mexico OW Buit S h 1890 8 Vbnbzubla om 4 mbep 1S81 AWSTERDAM Ortllyiiteil 1896 3 ROTTSSDAM St d l en 1894 3 Nan N Afr Haiuta iv uund Arendal Tali My Cortifii atoii D h MaAti ohtipptj dit Aio Hvpo hcekl pnadbr 4 CuU My dor Voreteul Hand s Gr Hypoiboekl ndlir S a N fliteilaudBche haulc and Nfld HtmdelmaiilBch dito N W k Pho Hyp 1 paiuU r B Ri tt Hypotheekb paodbr SVg l tr Hypithookb dito 3Vi OosTrxa o l Kc iig bank an nd Rdsl Hyp theiekbank pandb 4 Amekuca Ëqut bypotti pnndb 5 ÜBXw h O I r L OU oert Nkd Holl lJ 3poorw Vly aani My tot Eipl V St Spw aaud N el nd Bpoorwegm nand Nsd Zuid Afr Spm aand 6 dito dito dito ISBl dito 5 iTALiRSuoorwl 1887 89 K Eob 8 Zuid Ital pvttoii A H obl 8 PoLïN Warschau W eeucn aaiid 4 Ahebika Cent Pap fSp Mij otjl Ö Chic tl Vorth W pr O v aand dito dito W B 8t Peter obl 7 Denser Rio Gr Spm eert v a lUintis Central obl io goud 4 Louisv VaBhviU Cert v aand Mexico N Spw Mij Io hyp 6 1 MifB Kansas V 4pot pri f aand N York Ontaaiofc West aand dito Peon Ohio oblig S Oregon Calif 1 hyp in goud B j St Paul Mina Manit obl 7 I Un Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col U hyp 0J5 Cahida Can South Cert v aand yt f C UntU Na leh d o O Amsterd Omaibua My aand Rotlerd Tramn eg Maats aand N ïD Stad Amsterdam aand 3 Stad RoHerdem aan 8 Bdigib atad Antwerpen 18 7 ïVj Stad Brussel 1886 2 HoNO Thcia ReguUr GeBelUch 4 OosTENa Stsatslcening 1860 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanje eud Madrid 3 1868 Neb Ver Bei Hvp Spobl eert R E O Ij A Is E Henneberg Zijde alleen echt als zg direct wordt betrokken lit de fabriek Zwart Wit en Gekleurd van as ets lot 14 03 per Meter Glad Gestreept Germt Gewerkt Damaet etc circa 240 versoh qualiteiten en 000 rersoh kleuren dessins etc Fr van port en rechten tu huU STALEN per omgaande Dobbel briefport naar Zwitserland 6 HeDDeb3n 8Zyile fabriekeD l eDKJoll zünicn Burgerlijke Stand Moordrecht = GEHUWD M E Grefe 27 j van Good eo C A Snel 21 j VERrv D£RI 6VllPEKGËMeENTm4D VKUJAG 27 AUGUSTUS Voorzitter de Burgemeester Martens Tegenwoordig de hh NoothoTen Tan Goor Herman Nederhorst van Vreumingen Dercksen van Galen van Iterson Prince Qot nboom Dessing Vingerling Jaspersende Raadt Afwezig de hh Jt er van der Post van der Sanden en Straver De hh Jager Van der Post en Van der Sanden hadden bericht dat zy verhinderd waren deze vergadering bg te wonen I B notalen der vorige vergadering werden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd Ingekomen Qet rapport der Commissie belast geweestmet het onderzoek der begrootingen voor het Hoffman sgeaticht en de VolksgsarkenkeD totgoedkeuring adviseerende Ter visie Een briel van B eu W machtigingvragende om aau H M te verzoeken decontinuatie van heffing van tolgeld op heiGoudsche rypad Ter visie Een brief van B en W daarby indienende de begrootingen dezer gemeente voor 1898 De begrooting wordt gedrukt en aan ieder lid zal een exemplaar worden toegezonden De Voorzitter Ik stel voor de samenstelling der afdeelingen in een volgende vergadering te doen Aldus besloten 4 Fen voorstel van B en W tot wijzigingder gemeentebegrooting van 1897 Ter visie 5 Een voorstel van de Commissie van beheer der Stedelüke Gasfabriek tot wyziging dorbegrooting over hel loopende jaar Ter visie G Een adres van J P Delchambre concierge van het Gymnasium verzoekende telie verhooging van salaris Dii adres zal behandeld worden by de behandeling der gemeente begrooting 7 Een adres van A J van den Bergh ta Schoonhoven verzoekende vermindering van tolgeld aan de Haastrechtsche brug In handen van B en W ter afdoening Wordt vervolgd ADVERTENTIEN Agent Sigarenfalrielr Voor GOUDA en Omatreken wordt tegen flinke proviaie een degelyk en solied igeiit gevraagd flinke Clienteele kunnende aanbrengen Fr Br letl 8 1 aan P E ïan PIEUEBIJSTERVBLD Boekhandel Eindhoven Een ware Schat Toor de ongelukkige slachtoffers der Zelfberlekking Oname en gehe nie uitspattingen il het beroemde werk Z Dr Retau g ËLFBEWARIi G Hollandscbe uitgare met 27 aib Prys 2 gulden leder die aan da versohrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het leien de oprechte leenng die het geeft redt jaarlflks duinend van een zekeren doo Te verkrjgen hg hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel iu Holland amaWrNKELAP EPEIHOORN K 1MNKI U1U SrodMvi Rvi RU i r nri iistiii w sV rit uiJ STmGliUiBïilJ J V ERGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot het scharen van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LIJSTEN volgens op te geven profiel Ook lot het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tol hel vak behoort Slet en londsr bvering van hout l