Goudsche Courant, maandag 30 augustus 1897

Maandag 30 Augustus 1807 36ste Jaargang l o 736S Nieuws en Advertentie fl d voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestda ren De prgs per drie maanden U f 1 25 franco per post 1 70 Atonderlijke Nommers VÜF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regeJs a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i ELECTRÖllOTÖRlSCHETMDHiLSBWOJES WErriO GBÜBPOURKRD UU hrt Keliruik diarvan gescliledt het tiindeii kriijcen iler Kinderen 7M0tM UK HIWIK l IJIV 10 000 Gipideii wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de b j mü ter inzage liggende getuigschriften der DitBtekende resultaten van de Ëlectromotorlsche Tandhalsbandjes niet echt zgn Qi Men lette op den naam van den JPahrikant ROBERT HOLTZ B Wordt franco toegezonden alken na ontvangst van postzegel ad 95 cent door KOBEaTHüLTZ NiJmegRD Wederverkoopetta gevraagd Koninklijke KonlnliHjke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v a ll t van Schaik Co gerestigd te s Otavenhage Ueppleritraat X en 0 Baby de Begentesselaan Ttm l U den KONING van BELGIË Indien gijhoetdll gebraikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Saperior DruiveuBorst Honig Estract t LACONS van éO Cts TO Cts en l Torkrijgbaar hjj Pirma WOLt B 81 Co Westhaven 108 imda E B V4 MILD Veeratal Van eeBe levering overgelileveni 2000 stuks loogenaamio B 126 te Clouda k BÜUMAN Moordreaht J C RATEL AN Df Bos rop B T WIJK Oudmairr M KOLKMAN Wadiiinmeen wöSï i irf £ I i iuwt TolgBiis model ItKeVerd s ri V 411 Engelscbt Sporl DuWel PMfden Dekens rtijk dr t 8 1 oorHlb t UoI TenShnis Me knnr 1£0B J P PIKE o DDE f T SCHIEDAMMER GEIfEVEE Xerki NIGHTOAP Verkrijgbaar by j M PEETER8 Jz N B A la bewys van eobthoid iioaohet en kurk steeds voortien van don naam der Firma P HOPPB Oonda Brak vu A BBINKMAN It ZOON Wat il da beste Imrrüviiic tagai Jioht Blwiwttiek Lenlmpgneii kortom iasKl 4 IsMlketMimmiUteveiideiiteceii HooMp Tetbw staKb in ieder boisgerin wo Ankerlain Expelier k0 l M Pnjs BO oent 75 oent n ƒ 2 j Je fl L VMrh ad n io de meeste Apotheken ao v F AL Bloktor 4 Oo 1 Rotterdam Te GOUDA bfl A WOLKF Markt AU4b en DE LAiiT ei TAN SON apotheker Markt i f I VEtlHUISD Mej J I AIJTA FerlotkMuMgef van de SPIERINGSTRAAT naar den Langen Tieadoweg D39 TANDAUTS E CASSITÓ TK oovnA zal van 24 AOGUSTpS tat en met 1 SEPTEMBER ajwesig sijn Stedelpe Gasfalsriek te GOUDA De priJB van het gas is 6 cent per M en voor Kook toestellen ol Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratis aan de hoofdhuis verhouden met 15 meter vrije leiding achter den gaameter Voor 3 en O hchtgasmetcirB bedraagt de hour 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekel ks afrekenenen van de fabriek lammen kpoktoestellen enz tegen betaling van eenige centen per week inhuur bekomen bEKBOOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEFELIEN HOLH S uiiia Laroche Q StaalAl udenüe Q ulna Lareehc 18 de meest krachtige en vevnterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnenen bnlfeBQlandsche Qeneesheerea Verkrygbaar in flesschen k 1 90 en 1 00 CIGARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geelt den lyder aan Asthma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed eisend middel by Hoest en Fej fcoud teW oplossend en Terzaohtond Prys per Seschje 20 Cent KaïkPïUisN HoLM Hofleveranciers Zeut Dbpót te Qouda bfl den Heer A H TEEPE Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Cheiuisdii Wtssckrij II u i Ë iiii iMi n 10 lirai kade Rotterdam Oabrevetocrd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepit voor GOUDA de Heer A VAN S Az Specialiteit voor het stoomen en verre van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom b tan pluche mantels veeren bont enï Gordnnen tafelkleeden enj worden naar de Bienwste en laatste methode gererfd Alle goederen hetïfl gestoomd of geverid worden onschsdelflk voor de gejondheid en volgens staal bewerkt Te huur ofte koop aangeboden om tdslond Ie aanvaarden HËERËNHOS mei TUIN staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een jroot Balcon Zolder Meidenkamërs boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Ganff met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien Van Gas en Waterleiding en geheel iiigericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEÖ D 29 Oenrig en Onschadelgk Zulverlnt8Tet Uqen branderighgid kUtr achtige aangezichtt en ndere lichaami roven en wonden strakheid en sU kingen bij verzttjênngen winterhanden en voeten bij $ chur t dauwomif enz Znirert van onrein insect onder in en op het vel en baar 10 Cents per doo Per bns BO ot doozen 00 en 30 et pakjes 15 ot spaitje 60 en 85 et NIEUW MIDDEL tegen snot bjj Hoenders en alle Plnimgedierte a 0 45 per V fle üh Dooen met voet ter verdelging van ratten en muizen 85 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruiksaanwfizing Heeren eigenaren van Huizen kannen ztch op TOordeelige wijBe voor 10 jaar Abonneeren voor dê reinheid in bunne huul penceelen X Kegelbaan Harnionie Vrije Baan Wedsirijd Prachtige prijzen J J WOÜBEmHS Het groote aantal zenuwtcwalen Ttn eenvfTlioofdplJti af tot de voorafgaande Itenteekenenvaa apoplexie hWiaabaroarU toe tto t ii M Wi nog Bteeda alle mlddeieii door de mediache weteDSchap aangewend Bent aan dan olmmn Üd koM de eer toe dat alj door bet gebmik maken van den eenvoadinteDWaKi namaUik laan d bidd MM pbyiioloriaobe ontdekking gedaan heeft die na honderde pneTaemingeB thani over de gahaetavetaU verbreldli enteiwijt slfbiwetetiaobBppellJke kringen de koontebaUngatelllng wekt tavanaMM weldaad blijkt te aljn voor da aan Kenawxwalen lijdende mensohheld Deae geneaawiln ta ultctvonden door den gewesen Tfflder van Gezondbeit Dr BomanWelaamann taTUahofen ea benut op d on dervlnding opgedaan la eene HVJarige pTakttJk Door wBMChlBC vmi k t h M aMBMil p r tav worden daartoe geaehikte aUlfeii door d hnld anwlddellUk um hat iuihw gaatel medesededd Met deze geneeewijza werden werkelijk loblttereade raaidtatan rrnkffm n tij maakte zooveel opgang dat van aen door den nltvlnder geaohievea warkj OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE o hare voorkomiMB en gtniilDB blnaen korten tl d reede de aie dnik vereobenen la DIÉ boekje bevat niet aUean vor het groota pnbHek verntaanbare verklaringen omtrent het wezen der sienwera therapie en da daarmed aelfa in wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetenaohappeUjke ve haudellngon mt de tnedlaehe bladen die aan deze geneeswijze gewiJd zyn zoomade anohrift van tal van getniEicbriften van hooggeplaatata geneeakQndigen onder welki r Ééalèra nwd r proreaear aa i ds polykllnlek ta rerlja raa noaoenoflt 10 STelHBreber mid dr irafelliaar nd gBHeeihear aaa hit liraakilnnlDen gettloht da OtiarentOn BanltUirathOr Gohn teStatlln QroiimanH nad dr arraiid Brta taJBhHaiB Dr f Foraifler lanaaBhaer rilraoleiK vbb het boapltaal ta Agen flihaimrath Dr Sabartag kaataal Butaafela Bad Emi Daraea mad dr geneBihaar diraotaur er galvaeD thBrapautlaolit inriobHaB voor laHuwUjdora ta Partja ruB 8t Honorè 334 Canaul von Aaoheabaoh nid dr ta Corfu Dr Baakaok arraad la da ZlrkBlti Ober alBbavit Jeohl med dr ta Waenan Dr G Boageval taU Fsrrlira Eura lid vaa doa Ooaaall Daatral d hy lèiia al da Bant In Frankrijk on vele aniloieo Aan allen wior sennwi c itel meer of mlndar aaoscdaaa la af aan aseaaaBida aennwaehttBheld lijden waarvan dekenteekenen zijn ahrefltaelia hoeNBljN Migrtiao aobota heafdplinj blBBdandrang iroola prakelbaarhald tetaagdbald lapaloaahald llobamatljko enraat n OBboiiagBll kB taaatand verder alle zieken die door beroerte getroffen werden n nog lUden aan de govolgen daairao Eooals verlBHifflliiflfn onvermoun tot tprfkan tware taagval maalalllk allkkaa Btllfbald dar lawrloMon nat wortdwrande pijn plaatiall ka iw fle venwakklng vaa gebaugan enz OK ai die reedz ondar gosaeakanÜga behandRiing g feeBt 7ljn maar door de bekende middelen ala onthondingBenaBkoBawatarkanr wnivfln elfttrlBeerun atoomlooi of Bebadeffïeen genezing of lanlring biuiüar kwaal gevonden hebben en ten Blotte zij die vre B evoalea Toar bereerte n daartoe radan hebben wegene vorBchiJn elen ala ilob aanhoudand aaBatlg vooIbb vardoovlng la bot boofd boofdBiJn net dalioHgkald lllkkerlflgan en donkar wordan voor de oogan drakkaada pijn onder Kat voorhoofd Bailing In do oarOR hot vae aa vKn krlabfllinfl In an het ilapae van bandan aa voatan nan al daze drie eatagorlin van a BWUH r ala ook aan Joega melajaa llldande aan hlaokiueM en kraolitaloeBliol4 ook an ezonda lOlfa aa Joago paraanan dia vaal mat bat hoofd werken en geeatelijke reaotle willan votrkoman wordt dringend aangeraden zich bet boven vermelde werkje aan te acbaffen hetwelk op aanvrage koatolaoB oa fraaoe vacBonden wordt door Amaterdan door 1H C MïBAII Co Heiligewer 42 Botterdam F B van SAKTHS KOLF F Apothekir Korte Booflit Vtrecht liOBRV A PORTOK Ondegraeht bil de Qaardbrag F Op de Jongite hygiènniBch in9dlflinala töntoonaUTl ng ia dè r Welaaaaaia aoh wijza door de Medlaclie Jaiij met da Xllvereo istflUinfr ia de r WeUaaBa a aoh4 HédftAle bekroond i toriawater ui f de VïcforiaiBron f e Ober a hnsfein fyBns Tafeldrank V V sn heT ninklykefïuis der ederhitden Patent H StoUen imnlritt luüliet Ml Uil ntfiitcHiiriiiai Warmng Ptr ttroMt Krfol9 dm ammien Imt Atilau n s v j tverthttmett Jittrfiahmiinift i i iêém Hui tiuf ifatv iinur x Kharfi n H StéUm mtr nwi nu liirtot odar M ito cliait ttunliamHuntm M Him amirHitÊt e mbmtêhmill m nUntim = IV WW n m Zmanime tnlH M pmml BINNENLAND GOUDA 28 AugostM 1897 WM iddgBorgea is de nieuw benoende rattoor der RoomBch Katbolieka getneeote e Oodemtor gMuUUeerd door den dekea vso Qottds 6D Zondag a a hoopt ZËw zgae intreered te boadeD Hen KbrgH nil Berg AmWht Deo 6deD September m1 het 25 jftran geleden tgo dat da heer T BUnkeu ooder deo toannUkUgen bargameeater en gecretaris decer gemeente den heer P J Smiti xgn loopbaan bg da gameeote administretie b on Onafgebroken ie bg sedert dat tgdotip aan ooze gemeen teadmioiitratia en oDEe lecretarie verbonden geweest Sedert October 1881 bekleedt hg tevens de betrekking van gemeen te oatr anger terwgl hg den 13den Mei 1895 door deo raad tot eecretarit werd benoemd Het m tonder twgfel dat hg in die afgeioopen kwarteaaw onie gemaente vele diensten bewees Niet alleen bier doch ook in omliggende gemeenten is de heer Blanken geen oubekeode an bekeod om sgn gver en welwilleodheid jegens een ieder die met hem in aanraking komt Moge bet aanstaand Eilveren feest voor den jsbilaris niet ongemerkt voorbggaan en het ham aan de belangstelling van ïngeiataneD niet ocltbteken I Beroepen bg Je Nod Hervormde Kerk te Katwgk aan Zee ds A J van Wgngaardan ta Krimpen a d Uk Van af 3 Sept e k zal des Vrgdaga eeo markttrein loopen vau Utrecht naar Leiden en terag tot het verroer van passagiers en vee deaa trein dia aan alle tossobenstations en halten stopt aal van Utrecht te 5 25 v m en van Woerden om 6 oor spoortgd vertrekken en te 7 06 te Leiden aankomen de terugreis vindt plaats ta 12 18 a m van Leiden en komt dan te Woerden aan l U tn te Utrecht 1 39 1 TevenB ui met dete troin vee kunnen wordan vervoerd tegen waganlodings en stoktarief Bonder verboogiog Da trein stopt aan bet goederenstation te Leiden tot het aïhaken respectievelijk opnemen van wagens vee en bet nit en inlaten der Toedrövars Aan het verriag van de Gemeente Gouda OBtteeuen wij nog bet volgeode d Ofertredingen van de Verordeningen dar FEUILLETON EfflJMRiTmilil 10 Hij had haar in een potje aleeht riekende verfatof een aantal blauwe lintjes zwart zien verven en daarmee het ouderwetaobe dsmesboedje opmaken dat ly gewoon was boven op baar kap t dragen j en ten lotte dien kap zelf in behoorlijken roawtoestand zien brengen Danelgk de witte liant door blauwachtig gaas vervangen Op den dag voor de begrafenis bMtemd waren man en vrouw benevena een bejaarde tante a morgens vreeg naar het atarfhuis gereden an omtrent dien tocht had Nïoo verder weinig vernonen In den loop der volgende week echter had h aao da pomp bezig zijnde de echtelieden die op t stkltje zalen hooren praten over de nagelatene betrekkingen Ja dst s ooU net loo zei Banp aan zjjn pijpje trekksnde op deuse wga kan bet niet gaan het i en het blqft eeo skip van byleg f Nou dat blijft bet op alle maoiaran zoolang als de jottgena niet an de verdisnate benne waagde t woderhelft ffËen arme weduwvronw mot tocb holpen worden En meheer Bakker bet altijd zeid dat h der ook wat an doen wil Vou pas op boor dat ia altemet voor een tgdje naar als ia dat tirw drie jaar daan babbaa dan Gemeente aU 160 der Verordeoiug tau Politie i der Verordeoiog op de tappergen 5 der Verordening op de keuring van vleesch eu visch 2 der Verordening op het bouwen en der Verordening op de hondenbalasting In éia geval vao diefstal is de dader onbe kend gebleveo In de Gemeente werden voorts ano ehoodeu 16 gesignaleerde personen en 45 minderjarigen terwgl 8 vreemdelingen over de grenzen vin hst Rgk werdeo gebracht In 120 gdvatlen w rd de adsi tentie van Oe politie ingeroepeo en verleend £ r kwamen 3 telfnaoorden voor 2 personen kwamen door verdriokiog om het leven Nacbtver lgf werd verstrekt aan 184 voeding aan 242 en vrga overtocht aan 15 doortrekkende personen Op bet Politiebureau werden verder 198 gevonden voorwerpen gedeponeerd Met medewerking vao Politie zyn eindelgk 147 bewgzen van onvermogen 23 binnenlandache paspoorten en 83 bewgsea ra goed gedrag afgegeven 9 metboskruit of monitiën geladen vaartoigen door de Gemeente geleid 64 vergQiiningan om te venten en 192 vergunningen tot het ge Qn van publieke vermakelgkbeden als tooDeelvoorstellingeo en coooarten enz verleend 547 arbeiderepecti n ia 378 fabrieken en werkptaataaa geboMba 15 gevallen van ongeluk in de laatstbedoelde inrichtingen onderzocht en hg proces verbaal geconstateerd en 75 perceelen van het tkenmerk van baBmettelgke ziekte voorzien Brandweer De orgaoisatie der Brandweer onderging geeue wgeiging De brandbluflolimiddelen zgu over bet algemeen in goeden staat van onderhoud Ër werden 45 meters lederen slang met 3 stuks koppelingen aangokoohl Het aantal brandkranen bleef onveranderd Het oaderhoad van bet materieel en de brandspaitbnisjes koste f640 99 Asn bet personeel wurd ala belooningen en premiën oitbetaald eeo som van f 1660 40 Men scbrgft uit Beusdeo Gisterennacht heeft de rgwielnandelsar Van B zicb door middel van valsohe sleutels toegang verschaft tot het kantoor der bierbronwerg van de heeren V Deze reeds meermalen gald niis eode lieten reeds enkele nachten door da marachaasseea de wacht in bet kantoor houden De inbreker die vroeger in dienat van do b eren V was ia op heelerdaad betrapt en flkeid zulk volk der nit en laat js met de barrels Bitten De vrouw suebtle en veegde weer haar oogen af Nou verdedigde zicb baar echtgenoot ik zeg niet dat ik me onttrekken zal omdat het jou broers vrouw ia niet M sr het land root verkocht eo der mot boelbais hou en worden en Aal e mot onder de mraacben voor zoovenl als buishoudater en de jongens motte akool loopen en dan een ambarbt leeren of as ze willen t zeegat uit Da vrouw ging zwijgend voort met aardappelen schillen i ij aohaen te vinden dat er togen deze radikale redeneering niet veel iu te brengen viel Zij vroeg das alleen maar ter nadere informatie ffWaaneer zou dat dan beuren motten f vNon met Keraesais t land te aoveerden en met Trouwondog de woning ln November veilen P f4s der niet een liafbebber te vinden ia die t uit de band koopen wil Eensklaps keek bg om en scheen min of meer onlhutat toen h Nico in het oog kreeg en begreep dat deze zijne laatste woorden zon gehoor l hebben Doch onmiddellijk herstelde h j zich en vervolgde tot zijn vrouw Je motte bood zenden dat we Dinsdag te gaat kommen cm alles ampel of te praten i en daarna tot Nico ffAzze je nog nooit in den Groetpolder waest benne dan notte je Dinadog meery ea Je wete wal boven Winkel t Staat er nou allea soperber hoor I Kioo liet zijn antwoord op die uitnoodigiog zoo lang mt l k io t midden sd nam haar tao alotta I Kisterenoobteod overgebracht naar de strafgevangenia te Den Bosch De boekerg verboodeo aan bet Museum van Knostagverbeid te tloarlem der Nedsrlaodache Maaisehappg ter bevordering van Ngverbeid die gedurende de maand Ao ostu gesloten is zal op 1 September voor bet publiek weder geopeod zgu Uit daie boekerg die boaken en plaatwirkfu bevat oter bouwkunst kuost escbiedenis en oudbetdkaude doch voornamelgk is satnengesteld uit werken betrekking hebbende op de kunst toegepast op het smbaobt kan eiken beoefenaar van t kunstambacht boeken en plaatwerkeo gratia in bruikleen outvanen daar ze door hst gebeele laud verzonden wotden De catalogus mat de bepalingen waaraan belan teUen n die van de boskerg gebruik wensoban t i maken zicb moeten oDderw rpeo kan bg den conservator van genoemd Mo enm den beu £ von Baber worden anogevraigd eu wordt taifen toezeuding van 20 cents aio postzegels franco verzonden Zoadi t gezelschap wirlrgders bestaands ait eene dame nit s Graveuhage en MB heeren van den belleDden weg van BergQu Dal naar Beek bg Ngmegeu toen op eeu gegeven oog nblik de dame door de aterte helling het bestuur ovet haar rgwiet kwijt raakM Op haar geroep sprongen eeo paar der vooroitrgdende heeren af en trachtten haar op te vangen door zich met oitgespmide armen over üen weg te plaatsen Zg werd bierdoor gelnkkig wel tegengehouden maar Hoeg tocb voorover op den groud waardoor zg eene verwonding aan het geziöht bekwam Het ongeval ia betrekkelgk goed afgaloopen maar bevat toch een ernstige waarschuwirg 001 io de GelderBcbe streken die zich ovfrigens zoo uitmuntend tot het doen van tochten het remtoe et un de fiets niet thuis te laten Uit Amsterdam meldt men Een bionenbraud in de Wolveostraat leidde gi teren tot een ernstig ongeval met een der brandspuiten waarbg drie personen twee heeren en eene dame gewond werden Op den zolder van perceel 25 waarin een stalbooderg is gereatigd was brand ontstaan in bel daar geborgen ntalbooi Het vuur breidde zioh tot de derde verdieping van bet huis uit zoodat ook deze geheel nllbrandde De geleden schade i door verzekering gedfkt Toen echter de stoomspuit van den brandpost asn de Pnosongracht in volle vaart de brug over de Kei ersgracht afkwam om bel brandende perceel te naderen half onwiilg aan Er zgn zoo van die beloefillieden die iemand verdacht voorkomen en ofaohoon hg nitit precies begreep waar het met doze hoen moest vermoedde bg toch dat tij samenhing met de eene of andere inhalige boereberekeoinK Hoe het zij hij ging m e Er werd op zgn tgd gereden en oen paar maal opstoken en onderweg was llaap tegen Nico die naaat hem zat veel tpraakzaner dan naar gewoonte en vertelde allerhande moois van t gedoe zgner schoonzuster dnt hel doel ran don tocht uitmaakte Toen Nico zgn belnngatelling wou toonen door de vraag of er op d e plaats ook vUa verbouwd word kreeg hij ten antwoord Non al hoor dit jaar en tiet rorige erg best vlos Maar azze je soms wel oa boord hehbo van land dat uit rlast ie dat kau hier niet van zeid worden Zoo waa het met alles gerat tarwe haver beetwortelt meekrap allea kon men op dat plaatsje verbouwen koeien sohapen varkens wat men maar wensohto kon men er houden Het aohecn werkelgk Eldorado to wezen Inderdaad wai het een gunstig gelegen boerdergtj in het beste deel des polders en de jonge weduwe die er niet onknap uilzsg hield het huw van binnen on van buiten heel netjes in orde t Waa oen nuchtere vierkante huismanswoning eo ondanks bare nieuwheid reeds eenigstins verveloos geworden door den voortdurend blakerondon eoDneschgn door boom noch itruik getemperd doch alles waa er fnsoh eb zindelijk van bft ateanen straatje lauga den voorgevel tot aan de gordijntjea en de aehelpen in den koeatal toe De gasten wardea omttreaki elf nor Ontvangen op werden de paarden schichtig met bet gevolg dst de wagen i en het posthula van bet perciitl op den hoek der Wotvenstraat en der KeizersgrHcfat aanreed een der getraliede vensiersvan dit posthois verbrgzelend Twee bearan en een dame raakten tubscheu het poatbois en den wa en bakoeld en werden overreden en wel mej Kratsenstein wonende op de Prinsengracht de beer J C Barends wonende Laurierstraat 19 en de beer Post Uiterweer oli bandelaar De wonden van deu laatstgenoemde waren niet ernstig zoodat bg zioli bai waarts kon begeven mej Kratsenstein en de beer Barendse echter zgo na eerst ten bniu van den coÏHioier Gildemejer op de KaiiersKraobt door de geneesbeeren drs Termenlen en Streter verbonden te zyn per raderbaar naar bet binnengaNtbuia fcrvoerd Mej Kratsenstein vooral was deerlgk aan bei gelaat en de handen verwond en beiden klaagden over inwendige pgnen De plaats des nnbeih werd gisterenavond door een groot aantal nioowsgierigen beiocht Gisteren werd bg den brigade commandant te Hulst aan jifte g daan van een belangrgken diaUtnl ten huize An P de Vos kloiipmaker te C inge De Vos en familie bezochten Woensdagnamiddag de kermis op t naburige dorp BetgiBob Clingec bg tbtitakomat omstreeks middernacht kwam de V tot de treaitga ontdekking dat al zgo ia kaszgude geld n l dnU zend zestig galden io Ned baokpapier en 150 franken was ontvreemd B i onderzoek bleek dat de dieven met behulp van een ladder door eèo oponitaand dakraam waren lm o en ged rongen en langs de zoldertrap de kamer baraiktan waarin de kast met geld Btond Daar deze kast meerdere laden bezit on alleen t slot der geldlade Wbrd uitgezaagd bigkt dat de dieven geen vreemden kunnen zgn tot nog toe beeft da politie geeu spoor ran de dieten ontdekt Dokter Van den Boiob burgemeester van Santvliet is gisteren te Oasendrecht een ematig or geluk overkomen Bg bet uitstappen uit zgn rytnig aan de woning van eeo zieke sloeg bet paard op hol en kreeg de dokter bet wiel over borst eu beenan L wendig zwaar gewond iH bg opgenomen en met eeu ander rgtig oaar buis vervoerd Zgn toestand is zorgwekkend De baldndigheden door een bende Volks te Oldenztal bedreven aan de woningen van eenige hruëlieten waren eeue uitbarsting van aena oude veete tuaschen de Roomsohen es Joden De verkiezingen badden de gemoedaren in beweging de koffie en daarna gmg Klaas met Nioo de ronde over t land doen terwgl de vrouwen aamen aohter bleven en hen met den iniddagmaallgd onwaohtton Nioo herinnert ziob van hot menu dat blgkbaar to zgner eer zoo uitgebreid wai gekookt schapenrieoaeh en brumo booneh met azgn en atroop on daarna pannekoeken toe en na den eten werd hij weder roet de jongens op een wandoling weggoiondeu terwgl er met de weduwe familieraad gehouden werd To n hg terug kwam vond bij deze met een zeer bedrukt gelaat maar to stond telionk zg him en Uaap een glaaaaie klare in waartegen hg ziob te vergeefs verweerde Om zes nur werd er nog een koppie met een boterham gebruikt en daarna ii gospannen voor den terugtocht Opnieuw waa Raap zeer spraakzaam maar nu meer op onderzoek naar Nico s indrukken uit on daar deze als att d de gelegenheid te batt nam om op zijne beurt allerlei te weten te kernen vlotte het gosprck beel gied tot zij te Lutjewinket opstaken Terwgl zg daar in dan stal het paard te drinken liston geven kwam er onverwachts een oude bekende op bel echtpaar Raap toeaiappen en er oiitspoo zich een half gefluitterd onderhoud waarvan NiBo van do zgde des vreemdelings het op ptageodeo toon uitgesproken woord ranamoerea opving Toen ging hem plotieling een lieht op Zóo eenvoudig was hij uiet en evenmin zoo opgewonden ddorde bem toegediende apirllnaUën dat hg nu de eigenlgke bedoeling van den geheeleu rit met begrepen zou hebben JFordt rtrrolsd