Goudsche Courant, maandag 30 augustus 1897

1 Vrkn Blotkrs 88 1 8 P U 99V 8V 89 1 86t 8 6 861 861 1 ny 63 63 98 l 1 S l 1 V 1 6 1 68 1 76 1 1 1 2 i 1 lOJVa 1 1 81 1 1 lOOf 1 1 1 60 989 1 100 1 1 100 1 191 1 131 7 1 l a 1 a 1 98 1 138 1 lOO i 1 80 26 26 11 1 10 1 191 1 1 86Vs i Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdienst 1897 Aangevangen 1 Nel Tijd van Greenwlcb TOBDA KOTTÏRBAll T 81 7 1 7 1 06 18 7 O 11 6 85 Oaoda t SO T it S IB 8 S5 9 S0 9 i 9 4 10 11 11 11 11 It li 11 11 l MHoordreebt 7 M 8 41 11 18 li SI i Nieuwerkerk 7 t9 S 49 11 15 li 8 OapeUe t 7 4 iM n 1M Botlerdmi 7 i SB O 9 40 9 47 10 18 10 10 11 88 1 il ll Si 18 85 l tt 4 4 15 KOTTIRBA H 6 OVOk 4 55 5 5t 7 88 8 8 40 9 88 9 68 5 05 6 08 f V v 6 14 11 5 81 8 19 6 87 8 95 7 45 8 18 9 00 9 47 10 18 GODDA DEN BIAS Oouds SieveBbaizea MoerkspeUe Zoetermeer Zegwasrd Voorburg s Hage G 7 I0 8 80 9 17 9 14 10 14 11 16 11 18 18 18 1 7 8 46 4 49 5 16 64 11 7 84 7 49 F Sl 8 64 M4 10 89 UM £ 11 7 418 41 11 40 8 01 10 08 EX7 518 61 11 51 f 8 11 10 16 V 8 07 9 08 1 05 8 18 10 17 sH 8 11 9 08 9 46 9 E4 10 44 11 4111 46 1 10 8 05 4 16 5 15 6 55 11 M 1 1 1 H ll 4 10 4 40 6 e 17 7 1 4 50 17 4 57 6 4 04 41 4 n 10 47 7 4 DIK HAAG eOUOA 11 17 11 47 s Hage 6 4 7 10 7 48 86 4 10 1111 17 11 111 85 1 44 40 4 05 Voorb 6 61 10 17 1 41 Z Zegw6 10 81 1 65 Zev M 17 I 10 41 1 0 Oniida 6 18 7 50 8 18 08 10 1 10 4 11 7 11 501 171 14 4 08 4 88 ÜTRiOHT BOODA Utreckt 88 7 46 49 9 10 10 15 10 8 11 88 1 8 08 8 56 4 48 M 7 i 9 07 10 0 10 84 Weerden 6 58 06 10 11 6 4 11 7 11 8 i 10 Uadewater 7 07 14 10 46 4 14 9 M Gouda 7 11 17 9 119 61 10 5 11 10 llJl 1 11 4 4 87 5 10 6 07 7 M1 1 1 4 10 14 11 10 A1I T1 0AH 01 DA 7 10 8 1 10 41 l 1 41 4 IJ 7 41 Mj Ooada 7 11 14 M l M 11 11 11 I1 4 41 4 t 4 M 11 1 O I D A U T RICHT ttoada 80 87 7 66 8J1 t 07 10 19 10 67 11 00 11 58 1 10 8 17 4 6 6 05 Oaiaw 5 45 64 11 14 1 7 Woerden 6 68 7 8 8 11 11 11 1 46 8 4 Ulreebt 6 18 7 18 8 18 9 0 9 89 10 5111 46 11 81 1 15 08 5 6 08 a 66 8 K 10 17 10 85 7 10 10 84 6 14 7 18 8 48 10 41 4 7 89 8 9 11 11 11 11 S o U 11 A A MSTIRDAM 10 7 11 10 4 11 5 10 7 51 8 16 10 17 10 U 14 UK i 10 16 11 41 gebracht en bit door de leiders die zicb als our gewo Die echter de schermen hietdea opgehitste volk uitte Kiofa na op cgae wg ie Oldeuza is grooteodeett l atboliek TerwQt te BofeCbede tko Kol 1584 stemmeD kret g tegen ter Veer 721 U Hengeloo 1180 legeo 778 eü ta Lonneker 1046 tegen 483 werden er ie Oldeoxeal Of heai Blecbi8l44aitgebracbt tegen 554 op deo R Katb candidaat Men maakt intnsicben vaa bet icbaDdaal 6ïn erntttge grief san den barge meeiter den beer N H Th Vos de Wael Deze toch heeft wel Woeaedag bet verboi legen eameDScbclingea afgekondigd maar blgkbaar verzuimd bgtyda de ooodige politiemaatroeien te nemen om dat straatkabaal te f oorktmen of te onderdrokkeo Ën door bemiddeling van part jntieren meldt men werd by bet parket te Almeloo rersterking van politie aaogeTraagd waarop de aubetitoat offioier Ttn jastitie mr Modderman kwam met den kapitein der marécbaassée te Almeloo en 16 maoecbappen Tegen den bargemeeater sal dan Ouk bij de hoogere BQtoriteiteo een klacht ingediend worden wegene het zwakke optreden van de politie Ware er ran den aenvaug krachtdadig tegen d meoigte gehandeld dan bad men 700 wordt ren Oldeozael aan de TeKc geschreren de baldedigbeden koooeo voorkomen Voor een wielryder te i GraTeobege die een bekeuring wegene het rgdeo op eeo verboden pad trai btte te on aan door een politieagent een fooi aao ie bieden werd Donderdag door het O M bg de Baagiobe rechtbank f 15 boete geSiicbt De redactie van Db £ ampioen orgaan Tan dea Alg Nrd Wielrgdersbond biykt allea te willen doen om bet toerisme te bevorderen Zg heeft daarom mtft toestemming van bet Bondsbealaar er toe besloten een prgsrraag nit te eobrgven Toor een onderboadend belangrgk CD goed gestilleerd reisverhaal per rgwiel waarvoor beschikbaar worden geatetd drie geldprgzen n l 1ste prgs f 70 2de prgs f 30 3de prga f 15 Tot deelneming aan deze prgsvraag znUen alleen worden toegelaten boodstedea die den 23jarigBn leeftgd bebben bereikt en hun reisbeechr ting vóór of 1 November a s met vermelding van ban boa nommer hg deu boofdredaotenr van het bondaorgaan hebben iogezoodeD Sedert Woensdag vóór acht dagen ootstood door broeiiflg in de kolen der auikerfabriek Klingelbeek nab j Arnhem brand welke niettegenitaande de grootste voorsorgamaatregflen nog steeds voortdaurt In de grootste helft vaü de 3 500 000 kilo kolen boodt de broeiiogaan Ëen oit Dailscbland teruggekeerde steenbakker te Berg a d Maas woonachtig wilde bg een kaeaier te Sittard zei bankbiljetten van f 25 talen wisaelen die hg in de nahybeid van Dutseldorf waar bg werktaam waa geweest als door hem verdiend loon zeide ontvangen te bebben Men kwam echter tot de ontdekking dat de bankbiljetten valacb waien waarlip de man de biljetten weder met eich nam en hedenocbteod naar Duaieldorf vertrok om zgn vroegereu werkgever op te zoeken en te trachten ander geld van dezen te ontvangen Een vrouw die door haar man was verlaten ontmoette Donderdagmiddag te 5 onr j n de Jou kerf ransdtraat te Rotterdam baar echtgenoot terwgt hg op een bandwagen verbuib goed voor een andere vrouw overbracht m getelicbap van die vronw Kotterdtn OapeUe Hieuverkerk kloordreobt Ooada Ooud t a7 Ml 9 41 tmtt 0 84 I ie JT 10 0 Pe vertateae giog de andere vrouw te lijf en sleepte baar bg de haren een eiod ver over de straat Puhtieageoten en voorbggaogera op het hulpgeroep toegesneld maakten aan het kabaal een einde eu brachten de mishandelde naar haar woning aan de Fred rikatraat De iastractie van den tweevoudigen moord io de Königgratzerstroat te Uerign moet het vermoeden hebbeo doen rgzen dat de moordenaar Josef Groeoczi zgo miidaad niet alleen heeft gepleegd doch dat eijn vrouw hem daarbg behulpzaam ia geweest Tegen beide It dan ook een bevel tot iobechteoisnemiDg oitgevaardigd Uit Weenen wordt nog gemeld dat ofBciëel vastgesteld is dat Jozef Qroenczi die in 1852 te Vasarhelj in Hongarge werd geboren in militairen dienst is geweest en in 1880 door bet garnizoensgerecbt te Weenen wegens bedrog diefstal en desertie tot vier jaar zware kerkerstraf werd veroordeeld Na afloop van zgn straf tgd heeft bg berhaaldetgk te Weenen vertoefd Een grappig tooneel vood Woenadogniddag aan het station van den UoU IJzereu Spoorweg te Delft plaats £ en loaae kruier van dnt station die wearscbgntgk de kermis in het hoofd bad bad zich als grenadier gekleed waar op bg volstrekt geen recht bad naar Amsterdam begeven eu was na eens goed gefuifd te hebben voornemens zgn oude hesighedeu te hervatten Niet weinig keek de pseado greoadier op zgo aens toen een inspecteur en twee agenten gereed stonden hem te vatten Btj had de geleende uniform nog aan dooh dro dearbg zgn gewone naiformpet J JLÜJ j CSHB VERSLAG omtrent den toestand en de werkzaamheden der rereeniging Centraal Israelietiich Oude Mannen en Vroowenbnis voor Nederland en de Ko oniën gevestigd te Gouda Beantwoorden wg nu de vri jen wat heeft de Vereeniging gedaan om het Gesticht te Goada te steunen en welke belangen heeft de Vereeniging bg bet Gesticht De Vereeniging heeft gedurende baar nog betrekkelgk kort bestaan reeda belangrijke diensten aan het Gesticht bewezen In bet jaar 1893 werd namelgk met behulp vao het groote legaat van f 10 000 dat zekere heer Abraham de Pgper een niet 1 ra SI iet ter dispoaitie van bet Qoadache Bestnor bad gemaakt bet prachtige perceel aangeküobt waarin nu de oudjes wonen Voor inrichting en meabiteering was veel geld noodig Terulfder tgd werd de eerste vertotiogi volgens Art 40 van de Statnten gehou e De eigenaar van het winnende nummer de heer J Hedemao te Almelo verlaagde van zgn recht geen gebruik te maken maar atelde het lot voor een lajteo prgs ter beschik kiog der Vereeniging waardoor eene som van pi m f 2300 temtond vrg kwam die door de Vereeniging bestemd werd ter asAiateotie in den aankoop van bovengenoemd perceel De Vereeoigiug beeft dat later herhaald toen door de Regenten opnieuw de noodsakelgkheid daarvoor werd aangetoond Verleden jaar ia wederom eene verloting gehouden De beer Del Canbo beeft als winner ook bet nummer ter bescbikkiog van de Vereeniging gasleld Begrgpelgk ts bet dat de groote ioricbtiog te Gouda die no ten doel beeft ten nutte van heel het land te strekken grooter uitgaven aan onderhoud van bet gebouw en perao neel Ifeeit dan wanneer zg de kleine ptaatselgbe inricbting gebleven ware Daarom beeft de Vereeniging een blgvend doel dat door h t Üoufdbestuur niet uit het oog venoreu wordt Ën boven den galdetghen atenn bewgst de Vereeniging bet Gesticht den on waardeerbaren dienst van het meer bekend te maken en te verkondigen hoe het is en wat er door de ouden genoten kan worden a 4 11 86 11 60 10 1 10 1 lO M 10 4S 10 4 11 64 ll t Wordt vervolgd VERfiAIiBRlII6V4NDKNfiKHEfiNTERUD VRIJDAG 27 AUGUSTUS 1897 Vervolg Aan de orde De ootwerp verordening tot wgzigiog der bouwverordening Wordt zonder hoofdetgke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot wijziging der gemeentebegroeting dienst 1897 Wordt zouder hoofdelgke stemming aangenomen Aao de orde De begrooting der dieastdoende scbutterg voor 1898 De Voorzitter Wordt ook artikelsgpwgze behandeling verlangd van de geheale begroeting Da beer Dercksen M de Voorz Ik zon wel op een artikel eeoe aanmerking willen maken en een voorstel dasrvan willen maken nl om de subsidie van f 500 aan het Muziekkorps weder terug te brengen op f 300 en atsoo te verminderen met f 200 De Voorzitter Mag ik u verzoeken ow voorstel scbriftelgk in te dienen Wordt dit voorstel ondersteund De hh van Galen en Vingerling ondersteunen dit voorstel De Voorzitter TJ stelt dus voor om dan ook de toelf e vaa de gemeente met f 200 te verminderen De heer Derckaeo Ja M de Voorzitter De beer Herman M de Voorzitter de cooomisaie door den gemeenteraad tteooemd om de begroeting der scbutterg oa te zien heeft die posten nagegaan wg hebbeo ook over dezen post gesproken en geconfereerd en de meening dei commissie is dat die saaziek op hoogen prgs wordt gesteld door de burgers ik heb mij meermalen en miaschieo nog meer beereo met mg overtuigd dat eea breede schare naar die muziek etond te luisteren en begrgp niet waarom wg die f 200 zouden moeten sobrappeo de moziek toch werkt veredelend op het volk en dit ia zeer zeker waar want wanneer des Zondags een concert wordt gegeven ia Ons Genoegen dan sttat daar een breede schaar VBO menicben die de contnbotie of de entree niet kunnen betalen toch daar te Intstereo De som van f 200 uitgegeven om een groot deel van Gooda s inge tenen voldoening te geven acht ik volkomen gerechtvaardigd en vooral wanneer wg nagaan dat in eeue gemeente van 21000 zielen geen ander muziekkorps bestaat dia f 200 voor da 8 concerten ia niet te veel bet is meer om de mozikanten aan te wakkeren en dat bet noodig is dat wg schotterg mnziek hebben is voldoende gebleken op 24 April toen wg bet buoge voorrecht genoten dat H M de Koniugin hier ter stede een bezoek bracht en om al deze redenen beeft de commissie gemeend die poat op de begroeting te laten Da heer de Raadt Vroeger heb ik tegen het vooratel gestemd omdat ik meende dat er personen waren die daar niet van konden profiteeren maar de commissie heeft ook ïo overweging gegeven die concerten op eeo andere plaats te geven daar de werkmenEcben niet op de keien moeten staan als zg van bon werk komen om de muziek te booreo laten zg liever dea noods in het gras gaan zitten dan kunnen zg profiteeren 6 11 51 4 61 4 66 6 01 S 57 5 0 11 6 10 6 15 6 40 1 1 1 44 1 4 1 01 1 08 1 14 De heer Dercksen Met geen der beide beoren ben ik het eens dat het volk de muziek op prgs stelt dat er zgo die daarvan profiteeren betwist ik zeer bg de moziek wordt de liederIgkste taal gehoord daar walgt men van bet publiek kan er niet vao profiteeren door het gezang en ik zon den heer de R iadt wel willen vragen als het op een andere plaats wordt gegoven zal dan het publiek daarvan profiteeren Die f 200 dis de maziek daarvoor krijgt is veel te min willen wg een goed moziekkorpa hebben dan moeten wg ook eene flinke sqbsidie geven dan moet de muziek niet bestaan voor hst grootste gedeelte uit eene vlot om Trfl Tan di Brt t igo bmII hrf m T lekMtoo ae r tudi d j ft del Dd op M Ik ken V n i Voor teamen de hb VhtAm nn O i Vingerling Boogenboom en Vtmmi Tegen temmen de hb NederhorrtToS de Reedt Nootboren ran Goor nn ItamnHerman Jaspers en Prince Het Toorstel is dos rerirorpen met 9 tegen 5 stemmen De heer van Oalea M de Voorzitter ik tie datr nitgetrokken f 200 roor een luit adj In 1882 wrrd die f 200 aangetraagd Toor een loitonant Tan bet leger io 87 is een aanaobrgrinii Tan het mini teri gekomen dat gialii een Initenant Tan het leger kon ordeo aaniieiraagd om de chntt rs theoretiach en practiieh te oefenen eerst hebben wg Init Bakker daarna luit Iwes en nrg een ander gehad maar roor tin paar jaar ii daarme L gebroken en dmagt men die betrekïing de heer ran Deotekom op het is onnoodig diaf 200 daarroor uit te trekken en deaion tel ik loor die poet met f 200 ta Terminderen Dit Tooratel wordt ondenteond door de heeren Dercksen en Vingerling De heer Noothoren ran Goor In 1882 werd aangerraagd een lnit adj later is door bet Kon beiloit eene wgiiging daarin gobratht en daar wg de begrooting tleehtl TOorloopig Taststellen eo d en post schrappen zullen Gedep Staten dien er weder opbrengen wg zonden ons nreetten tegen een besluit Tan de booge reseering De heer van Galen Ik hen het niet eens met den heer Van Goor dat da belrekking ran Init adj en lnit kwartietmeaster ereenig baar is en dat die beide betrekkingen speciaal den beer Tan Deutekom worden opgedragen dan is de lohatlerg oor don beer Van Deutekom een beuefiet De heer Noothorfn ran Goor Ik aal den beer Van Qalen niet verder antwoorden daar de beoorming van officieren buiten den raad omgaat De roordraobt Toor officieren wordt door den Kommaadant in overleg net B en W gedaan De heer de Baadt De commissie beett die post wel gezien en ook er orer gesprokeo er moei een persoon sgn die instrcctie geeft en wieo dat wordt opgedragen moet deKommandant weten daar beeft de gemeenteraad niets mede te doen De beer Herman Ik beo bet ook eene met den heer van Goor dat dit baitrn de competpntie van den gemeenteraad otngaai Ik geloof ook niet dat deze betrekking een melkkoetje Toor den heer van Deutekom ie deze heer beeft er heel wat werk medp bg moet des winters de schutters onderricht geven en eiken Zondagmorgen op bet terrein bg bet schieten tegenwoordig agn en geloof dst die gelden op ign plaats zgn uitgetrokken De heer Dercksen 4 Verleden jaar heb ik er ook orer geeproken ik geloof ook wel dat de beer Tan Deutekom er Teel werk aan heeft en dat hg tracht dit werk zoo goed mogelgk te doen zgo maar ik geloof niet Ha de beer Tan Deutekom een practiach man daareoor is ik acht het noodig dal wg een officier krggeu die op bet gebied der praktgk op de hoogte is De heer Herman Ik moet opkomen tegeu de woorden Tan den heer Dercksen die den beer van Dsntekom een brevet van onbekwaamheid uitreikt De heer Dercksen Het spgt my dat het den heer van Deutekom geldt maar ik ben er beslist Toor dat een man uit bet leger daarroor wordt aangewezen en zal dos tegen deu post stemmen opdat de Komniandant wete boe hier er over gesproken is en ik hoop dat ds Eommandant om een man zal geven die beter is 8 16 1 61 67 10 86 1 11 10 04 10 11 10 18 1 58 IO 10 17 10 4 11 80 10 09 1 f 47 4 10 01 M 10 07 10 11 4 8t M 11 7 18 7 10 08 4 9 I 18 M f 4 6 6 0 4 6 04 5 15 O 7 4 M 10 1010 88 Defbeer Van Goor Hier mofl gesproken worden over d b rooting der sohotterg en da betrekking en niet over de persoon het is iet goed de persoon er bg te halen eu per gooljjk te worden en zicii op een revolutionair i ndpaiit te plaatsen De Voorzitter Mag ik de heeren verzoeken bier geen personenkwettie ter sprake te brengen De heer Van Qalen Ik moet bier conitateeren dat niet de beer Dercksen de pareoon Tan dan heer Tan Deutekom er bg hseft gebaald maar wel de beer Herman In 1882 is dat geld gegeren TOor een officier Tan bet leger De bear Dercksen Ik ben duidelgk genoeg geweest en als de he r raa Goor mg goed begrepen bad zoa hg niet conilaleeren dat ik mg op een revolutionair standpunt heb geplaatst het komt mg voor dst het zeer goed is dat deze discussie ter oore komt van den Eommandant Ds beer Jaspers Ik wensch even mgn stem te motiveeren als deel der commissie was ik er voor die som te behouden maar na het gehoorde zal ik tegen bet voorstel stemmen en voor het voorstel Van Galen De beer De Raadt Ik wensch ook even mgn stem te moti eereo en bigf bij mgos opinie en zsl tegen het TOorsteUVan Galen stemmen Hst voorstel Van Galen wordt in stemming gebracht Voor stemmen de hh Dercksen Van Galen Dtfssing Viugerliog Hoogenboom en Jaspers Tegen de hh Nederhorst De Raadt Van Goor VUn Iterson Hermsn v Vreomingeo en Prince Het voorstel Van Qalen i verworpen met 7 tegen 6 stemmen De Voorzitter Wordt nu stemming verlangd over de geheele begrooting De heer van Galen Ja M de Voorzitter ik zal tegen de begrooting stemmen als een bewgs van afkeuring over de onkosten der scbutterg De beer van Goor Ik behoef mgn stem volstrekt niet te motiveereo door mgn eed ben ik Tcrplicbt Toor te stemmen De begrooting wordt daarop voorloopig goedgekeord met 9 tegen 4 stemmen Tegen stemdeo de bh Dercksen Van Galeo Vingerling eu Jaspers Aao de orde Het voorstel om den beer A Ketel tapper gedurende den cnraos 1897 8 te belasten met het onderwgs in de Hebreenwsche taal aao het Gymnasium Wordt aangenomen Wordt Tervolgd Bsttenlandsch Overzicht Thans behooreo de groote dagen van Peterabnrg weder tot hei verleden en het einde heeft het werk gekroond De Duitache bladen hebben te vroeg gejuicht eo Rochefort heeft Ie vroeg in de Itranaigeantc zgn verontwaardiging nitgebttlderd bet langverwachte woord is ten slotts door den Czaar daarin voorgegaan door Faure bg het afacheidamaal gesproken De Franachen zullen van trots en vreugde bniteu zicbzelven zgn en de feealdag die gisteren als afsohijnsel der Rossiache feesten te Parijs gevierd is ontvangt ten slotte een schttennd relief Is na echter met deze Keizerlgke woorden de loop der wereldgeschiedenis veranderd Natnnrlgk niet Het ban nie onopgemerkt blgven dat de Czaar beeft sorggedragen zoo bg het bestaan eeoer alliantie bevestigde nadrukkelgk te doen uitkomen dat die alliantie de handhaving van den vrede ten doel had Daarmede ia een domper gezet op chauvinistische verlangens Inderdaad kan waar ook het drievoodig verbond het bebood van den vrede beoogt dit tweevoudig verbond een behoorlijk tegenwicht vormen bg mogelgka aanvechtingsn om niettemin den vrede te verstoren A s zoodanig heeft bat zgn vredelievende beteekeni een betoekenis waaraan meer of minder gehecht kan worden al naarmate men meer of minder veroTeringilust bg Doitacbland veronderstelt Wie de zaken niet do r een Franschen bril bekakt weet wol dal Duitschland genoeg heeft aan t Terkregene maar het nooit zal loalaten oBTerscbillig of er een Pranacb Russucbe alliantie is of niet Ovarigans loo de Czaar Frankrgk als bondgenoot rkent hg heeft vooraf wel zorg gedragen zgn goede verstandhouding met de Triple Alliantie te doen uitkomen en Frankrgk zal ongetwijfeld wel doen als het niet in zelfgeno gzauiheid zich afzondert maar evenzeer goede betrekkingen met de Midden EuropeoKibe natiSn tracht te onderhouden De Mogendheid die tan slotte hst onaangenaamste zal getroaen ago lal wel Engeland wezen dat tegenwoordig bat meest geïsoleerd staat De Britsche agent te Kabu meldt thans in een officieel rapport het volgende Om allen twgfel weg te nemen teu aanzien van agn houding tegenorer de Engelschen heeft de Emir ran Afghanistan in een plechtige drnk bezochte durbar ter gelegenheid ran deu Terjaardag nn bet aannemen Tan zgo rooroaamaten titel den brief hem door den onderkoning van Britach Indië geschreven voorgeleien en toen bezworen dat ng allgd vrisndachappeljjka batrikkingen met de Indische Regeertiig had onderhouden en nooit z yn onderdanen of zgn soldaten had aangespoord tot vgaudelijkheden tegen de Eogelschen Vervolgens las de Emir de strekking voor van den brief waarmede btj hel achrgven Tan den onderkoning beeft beantwoord Het interoationsai Congres te Zurich heeft Woenadag orer den arbeid Tan Tolwassen mannelgko personen beraadslaagd en zich rerklsard voor de iuToering van een algemeen bg de wet vast te stellen mazimsm van arbeidsduur iu alle bedrgvsn waarbg de duur van acht uren het einddoel behoorde te zgn al kon dit nog niet dadelgk worden bereikt Uitzonderingeo wilde men alleen toelaten voor den landbouw in den oogsttijd Bg diacniEie wenscbte Kolemanu nit Brnuawgk de vaststelling van een werkdag verschillend naarmate van het bedrgf in verband met de gevorderde inspanning en geleverde kracht Vele Roomscbkattiolieke sprekers vielen hem toe Pastoor Oberatöfer nit Stolberg was voorstander van een werkdag van acht oren in de groot industrie maar wilde voor deo landbouw een bgzondere regeling Vandervelde van Brussel vsiklsardedat de vaatsteltiug van den arbeidsdag de door Kolemann geweoschie groepeering niet behoeft nit Ie sluilen Wij willen den achtnrsn dage zeide hg opdat de werknsan als een redelgk menscb leven kan en niet ala een machine menseii c Tegen Kullemann s denkbeeld sprak voorts Grillenberger lid VBO den Doitscben Kgkadag Het vooratel Knl mau weid teoslolte verworpen met 174 tegen 81 stemmen andere vooraielleo an Oberatörfer en de Oiiristelgksocialen gingen dezelfden weg Dinsdsgavond heelt te Marseille naar aanleiding der verboogiDg van den broodprgs een bgeenkomst plaats gehad waar verscheidene ledsn van de Departementale en Gemeenteraden bet woord roerden ten der wetbonders zei dat voor het geval men niet de i fschaffing kon verkrggen van bet invoerrecht op graan meel enz er wel 500 Marseillaneo zouden te vinden zgn om op Pargs san te rokken ditmaal niet om de Tnilleriën te veroveren masr om recht te erlangen Aao deu ingang werd men ooderwjjl handgemeen Men besloot eeo groote vreedzame demonstratie op touw te zetten en droeg de oiganisatie biervan aan eeu oommissie op Ds Matin publiceert een brief van den gewezen minister van Landbouw Viger die in atede van afschaffing of verlaging van de graanrscht n een verlaging van de tarieven van TerTOer aanprgat Hetzelfde wat ook mioiater Meline zei te rullen beTorderen BurgsrlUke Stand GEBOREN 26 Aug Adrianoa oudera P J Fgn 00 A ran der Graaf Kerel ouders C Loenderaloot eo N Binnendgk 27 Cornelia Sophia ouders H A Leeflang en C A Ponkoop Hendrik Jacoboa ouders W 3 Tan Meurs sn J van der Ben Agnea Wilbelmina Alida Maria ouders A Janmaat en A van Egk OVERLEDEN 27 Aug C Overvorst buiavr van J deu Ootereo 56 j ONDERTROUWD 27 Ang L Alphenaar 19 j eu E Nieuwland 21 j G deKnegt 28 j en J vau Wgngaarden 27 j P van Reden 23 j en M van Werkhooven 20 j W Wernink 30 j en J G Sauorbier 30 Beurs van 87 AIJÖU8TU8 mniuliD Oert Ked W 8 Jl dito dito dito 8 dito dilo dito 3 HoNOiB Obl Gcudl 1881 88 4 Itaub Inschrgviog 1862 81 GOosTENB Obl in papier 1868 6 ditj in zilver 1868 6 POBTIISU Obl met coupon 3 dito ticket 3 RvaLiND Obl Bmuenl 1894 4 dito GcnoDB 1880 4 dito bil Boths 1889 4 dito bg Hope 18S9 90 4 dito in goud le o 1688 S dito dilo dito 1884 6 Spanje Porp t aohalil 1881 4 Tuanu OeprConv leen 1890 4 Geo laeaiog aerie D Gec Ie niig aerie O ZuidAfb BiF V oM 1891 G Manco Olil Bolt a h 1890 6 Tbnbzusla Obl 4onbep U8l AvsrBBD H Olititraliea 1896 S BoTTIBDAH Sttd leen 1894 3 NlD K Afr Hsudelar sand Arendsh Tab Mij Oeilificsteo Dali MsAtïohAppij dito Am Hypotheekb psndbr 4 Cult Uy der Torateol aaud a Gr Hypotheekb pandbr 3V8 fiederlADilacbe bank and Ned Hëndelmaataoh dito N W k P c Hyp b psndbr i tt Hypollieekb psndbr 8 l tr Hypjtheekb dito S OoSTiNB UoitHfug banksind Susi HypothoiskbsDk pandb 4 Ahbbica Eqot hjrpoth panilb 6 Hazw L G Pr L S i eert 6 N n HoU IJ 8poorw M j ssnd My tot Eipl V 8t Spw sand Ked Ind Bpoorwegm aand Nsd Zuid Afr 8pm sand 6 100 Va a 143 9 V 64 V Ill 102 100 1 9 138V 11 100 64 103 l4 a 1 V wil 58 dito dito dito 1881 diloSlTAUBSooorwl l887 S9 A EobI 3 Zuid Itsl Sp s ü AH obl 8 PoiE Wsrsotsu V eeuen ssnd 4 RosL fir Rum 9pw Mij bl 41 Ksttiacbe dito ssnd Fsttowa ilito ssnd S llUf Domlir dilo ssn I SKonk Ck Aaow Sp ksp obl 4 dito dito oUig 4 28 60 6 188 802 1061 106V 103V 1041 UI 12SV 34 113 Auzam Cenl P o 8p Mij o il 8 Chic k Monk W pr C v ssnd d to dilo W D 8t Poler obl 7 llenverï Rio Jr Spm rert t r Illuioii Central obl in goud 4 Iieaisv k sahvUI Cerl v ssnd Meiioo N 8pw Mij Ie byp o 6 Slias Esnsas v 4pol prof aand N Iork Ontaetok West aand dilo Penn Ohio oblig Oregon Calif Ia hyp in goud 5 31 l sul Minn k Manil obl 7 Un Pso Hoofdlijn oblig dito dito Line Col l hyp OjS CAM an South C erl v aand Va CSslIir kNs loh de O Amaterd Omnibus Mg aand Botlsid Trsm egMuls aand Keu Rtsd Amaterditm nand 3 Blad Bo tordiim san 3 BBUU 8Ud Antarerpen IS il laaV Stsd Orusael 1886 2 HoNO Theiai Kogullr Ueaollicli l OosnilB Stastalieoing I860 i K K Oo t B 0 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 1868 Neb Ver Bej Hvp Spjbl eert NIEUWE ZENDING WEENSCHB CL 4CE A vw OS Az Md Tailleur Kleiweg E 78 73a GOUDA TOepkoou mo at ADVERTENTIEN T B g OUP AHefrweeoK voisijMvtMtjm BXMntiXwieUEHKXMlUBMS zullen beginnen op Maanclag 6 Sept e k til o aat a morgens Du lessen vBugea aan op DONDËHDAG daaraanr Nieuwe oaodidatea moeten zich vóór ÜONDKRDAU 2 SEPT 6 k mondeling of aehriltelijk aanmelden by den Directeur Dr W JULIUS Gouda 21 Aog 1897 Avondschool voor Ambachtstieden De DIRËOTëUH zal in het gebouw der School aan de Houtmanagracht zitting hooden op Woensdag 1 September a s des avond f n f tot 9 tCIfr roor de inBchryring van nieuwe LieerliDgeu De Directeur P A SCHHOOT OEGELBESPELIITG in de Groote of St Janskerk op Dinsdag 31 Augustus 1897 des avonds 7 uur TEB GELEGENHEID VAN DEN VERJAAHDAO VAN H M DE KONINGIN door den Heer J H B SPAANDKRI N met welwillende medewerking Tan He HINA SMITS Sopraan ttreeht en den Heer JOHAN SOUTENHiJK Bu Amsterdam Programma s tevens bewyzen ran toegang z jn tegen betaling van f O € J0Utê verkrggbaar by de Boekhandelaars J TiN BËNTUM ZOON en bü den Koster J VE RGEER G OUDA Beveelt xich beleefd aan tot het scharen van KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven proflei Ook tot het zagen vanTOÜOSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en rnder levering van hout Bg arrest ras het Gerechtshof te Oravmhage van 78 Auguttu 11 is t erilieM l het vonnis der Arrondissementa Rechtbank te Rotttrdam van 8 Jtdi 11 waarbs JOHANNA dek ouden Weduwe van WILLEM na BOOM koopvrouw te Qouda werd verklaard in staat van faillissement De by laatstgenoemd vonnis benoemde Cnrator Mr M M SCHIM vah d LOEFF Advocaat Procureur Oouda UE NO TAHIS JAN JACOB ABRAHAM HONTIJN te O O CriD A lal op Maandag den Ben 8eptembttr 1897 des Toormiddags te 11 uren in het hotel t B pAAuwc aan de Markt aldaar publiek veilen en verkoopen Pero l EËN HUIS EN ERF door twee gezinnen bewoond aan het Jaagpad te Gouda wyk Q no 11 kadaster Sectie A no 22 hnis schuar en erf groot 1 are 15 centiaren het voorste gedeelte verhuurd aan J KoNiHOs voor 1 50 per week het achterste gedeelte aan J Binéi voor 1 per week Pero 2 ËgN HUIS £ ERF aan h t Jaagpad te Oouda wyk Q no 34 kadaster Sectie A no 12Ö4 hnia en erf groot 65 centiaren Verhuurd aan D N oi Rooy voor ƒ 8 40 per maand Pero 3 EEN HUIS EN ERF als voren naast het voorgaande wyk Q no 33 kadaiter Sectie A no 1265 buis en erf groot 70 centiaren Verhuurd aan C P LuuKiiMaoRo roor ƒ 8 40 per maand Perc 4 EEN HUIS EN ERF als voron naast het voorgaande wyk Q no 32 kadaster Sectie A no 1266 huis en erf groot 73 centiaren Verhuurd aan L H Zwartibh voor 8 40 per maand Perc 6 EEN HUIS EN ERF als voreo naast het voorgaande wyk Q uo 31 kadastar Seotie A no 1267 huis en erf groot 70 centiaren Verhuurd aan A Hunik voor 8 per maand Perc 6 EEN HUIS EN ERF aan de Breede Zyde van do Karnemelksloot te Qouda wyk II no 492 kadaster sectie A no 2679 huis en erf groot I are 15 centiaren Verhuurd aan J P vaï Loo voor l50 per jaar terwjjl door den huurder bovendien jaarlyks ƒ 5 in de kosten van waterleiding wordt gedragen Combinatiën voorbehouden Betaling der f oppenningen en Aanvaarding op Vrijdag l October 1897 De perceelen zyn gedurende de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 9 12 V m eu van 2 4 n m en op den dag der veiling te bezichtigen waarvoor men zich gelieve te vervoegen by de bewoners Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van notaris MONTIJN voornoemd aan den 9 etu 0i wyk E no 21 eLECTROHOTORISCBE TAiOALSBAim WKTTIO ÜBDEPONCERÜ BU bet gebruik daarvan geschiedt bet tanden krijgen der Hinderen XDNREIt DE HINSTE PUN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de tllectroniotoriscbe Taodltatsbandjes niet echt zyn Wfc Men lette op den naam van den fabrikant KÜItEKT IIOI TZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door K0BRRTH0LT2 NUniegen ll ll V omchadelylMte tn mikkelylute poclBinlddel voor HMtenen vooral damei en Kindanchoenwerk de Appretuur van C M MBIlsr L Co 4 P Bsrlla Beitb Str 14 Men lett caed Mt i op nasm en fftbriakimtrk Verkririlur by HMrtii Wliikelltri la uuwnwk liatwlan aMHrikl OtMthyiW larlMuifArabM M Wederverkoopera gevraagd