Goudsche Courant, dinsdag 31 augustus 1897

Dinsdag 31 Augustus 1807 36ste Jaargang 1 0 7303 Jicht kortom Wnt il 4t beste iairx Tln tegei nA Bheomfttfek Len i N jneii Anker Pahi Expeller ti en punen niD tilexteiuid mimm mmmi Ni uws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ifit liBBtkattlttiiiiMluutawBndnilegeii f llt AiikBr Pain Expeller TiifaiduM Yat ieder hoücezüi j Anker f ain Expeiler Pijia eO emt 7e eest en t 25 de üm Ii TfforlüadeB in de meeate Apotheken eo hu 1 A E ialitet t O te Rotterdam De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 vj k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is ƒ IM franco per post 1 70 Alzonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd TANDAUTS E CASSITO TE eOVDA zal van 24 AOGUSTOS tot en met 1 SEPTEMBER afwesig ijn VERHUISD JMej J I AIITA rerloikmndlte van de SPIBRINGSTRAAT naar den Langen Tien deweg P39 Zeer nette Gesteendrukte NAiUEAASTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Agenianr bg de Firma Wed BOSM tM te Gouda Oouila Druk vso A BBINKHAN fc 200 Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4b m DE LAAT n VAN SON spothelter Markt OFENEAP MMIHB Do Notirii H GROISNBNDAAL te Gouda ÏB voornemena op i Donderdag 9 September 1897 by in et en op Donderdag 6 September 1897 by afglag telken de Toormiddags 11 uur in het Hotel Dn Zai M € aan de Markt te Oouda in het openbaar te vetten en verkoopen Onder SluipwUk gemeente ReeowUk De BOVWMANaWOyiXO genaamd tWUtenburg G No 1 aan de OukoopBchen weg met aitmnntend Wei en HooilanA en Boomgaard alle aan en by elkander gelegen groot 17 Hectaren 93 Aren 70 Centiaren Te aanvaarden 15 Noyember 1897 Een avis en EBF G No 77 met Wei Bout en Bouwland in de twaalf morgen groot 2 Hectaren 83 Aren 10 Centiaren BIEILASD en WAT BR in den polder Nieuwbroek samen groot 7 Hectaren IS Aren M Centiaren Ëene BOüWMAHaWOSlNO H No 65 aan den Plattenweg in do Achterwillen met Weien Hooilund aan on bS elkander gelegen groot O Hectaren 94 Aren S0 Centiaren Onder Hekendorp WEI en HOOILASD aan den Oukoopachen weg amen groot 8 Hectaren 43 Aren 6H Centiaren in 2 perceelen Broeder omsobroTen by Notitiën op aanvrage Torkrijgbaar van at 10 Aagustn 1897 ten Kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te Qouda Openljare Verkooping J De Notaris ïJSÜBHL H GBOKNENDAALtotfoudo lyPil ia voornemen op WOENSDAG 8 SEPTEMBER 1897 by iniet en verbooging en op WOENSDAG 15 SEPTEMBER 1897 by afslag telkens de voormiddags 11 nnr ton herberge van J BROERE te Ouder ink aid IJttel in hol openbaar te veilen en verkoopen BENE BOUWMAUSWOmUG A no 104 met ruim 40 Hectaren Weien Hooiland en DIJKGROND in den Polder de Seme ouder Ouderkerk ajd l liiel In 15 pereeelen en massa s Verhuurd voor 2400 jaar bet land tot l November 1897 en de gebouwen on ert tot 30 April 1898 Breeder omschreven in Notitiën op aanvrage verkragbaar van af 10 Augustus 1897 ten kantore van genoemden Notaris GROENENDAAL te aouda PDIKE O DDE Sf StiHIEDAMMER GEUEVEE Merkt Verkrygbaar bjjï M PEETERS Jz N B A le bewga van eohtheid i oaohet en kurk steeds roorzien v Q den naam der Firma F HOFPB NIGHTOAF JAN JACOB ABRAHAl lOHTIJN Molarlê te Vouda zal op M DONDERDAGEN 30 8EPTEM BER 1897 btf inmet en 7 OCTOui R daaraaneolgenae bij aftlag iefkenê des voormiddags ten el ure in het Koffiehuis db Hibkoniik aau lie Markt te tiouAa publiek veilen en verkoopen DE BOUWHAHSWONING met twee SCHUREN HOOIBERG EBF TUIN BOOMGAARD enz goteokend i no O aau de lj$elayk n den polder Hteiu onder de gemeente Reeuwijk met diverge perceelen uitmanieDd alles aan en by elkander gelegen groot 32 Ueclaren 34 Aren 45 CeDliaren m 7 perceelen combinatiën en masaa Aaoraarding bg de betaling der kooppeuningen op WOENSDAG 1 DëCËMBEB 1897 Breeder bg biljetten op aanvrage rerkrygbaar ten kantore van JNotaris MONTIJN Toornoemd aan den Kleimg wyk £ no 2 jiHf OPENBARE YBRKOOPING De Notaris H GROENENDAAL te Qouda is rooroemeaa op MAANDAG 30 AUGUSTUS 1897 dea Toormiddags 11 aur in het Hotel DB ZaIiUc aan de Markt te Oouda in het openbaar te reilen en verkoopen No E£N wmm mot TUIN aan de Crabethstraat WykQno 241 te Qouda Ead Sectie A no 2438 groot 1 Are 50 Centiaren bevattende 6 Kamers Keuken Zolder met Dienstbodenkamer on voordien van Gas en Waterleiding on vele geriefeiykhedon Verhuurd tot 1 Mei 1898 voor 300 sjaars No 2 Een HVIS en ERF aan de Turfmarkt Wyk H no 172 te Gouda Kad Sectie B no 480 groot 90 Centiaren niet verbnurd No 3 Een HUIS en ERF en OPEN PLAATS aan de Zuidzyde van de Nieuwe Haven Wyk N no 26 te Gouda Kad Sectie B no 517 groot 1 Are 20 Centiaren Verhuurd voor 2 50 per week No 4 Een HUIS waarin Winkel en Bierhuis werd uitgeoefend aan de Bogen Wyk O no 133 te Oouda Kad Sectie D no 689 groot 90 Centiaren Te bezichtigen No 1 op 23 24 en 25 AUGUSTUS vóór de veiling van 1 4 nnr mits vooraf belet vragende en de overige No drie werkdagen vóór de veiling van 10 4 uur en op den dag der veiling van O 11 aar Mo f t § utt de hand verkockt bm VINKEL C 1 t 1 SUJOM kClMNKIllM i UVl RIJ ii Nadere information geeft voornoemde Notaris QROENENDAAL te Gouda Versein pne FLORALIA fa aouda TENT 0 STELlll i 31 AUGUSTUS in de Zaal KUNSTMIN der Socleleit ONS CENOEOEN HIERAAN ZAL ZIJN VERBONDEN Ken hleiiie Teiiloonstelllii van Voorwerpen van llulsvHH Opening te tien uur Ton t uur BLOEMBNOÜRSO van SPOETKARBEN voor kinderen van Iniciirgven van Floealia 1897 waarby voor de mooiste versiering prezen in contanten zallen worden nitgereikt als 1ste Prgs 7 50 2de 5 3de 4 4de 2 50 en 5de r 1 Ten 3 nnr BLOEMENCORSO van SPORTKARREN van kinderen van Leden der Sociëteit Ons Genoegen waarby voor de mooiste versiering prgzen in Kunstvoorwerpen zallen beschikbaar zyn Ten O Hltr TOURNEE van al de Sportkarren door den Tuin dor Sociëteit Ten t nnr PEUSUITDEELINQ Een eu ander opgeluisterd door Mnziek VOORWAARDEN VAN TOEGANG Vrnen toegang bobben B Led d Ver persoonlyk en Donateurs mot ban huisgezin Inschryvers persoonlyk en van af 6 uur n m met hun huisgezin Entree voor Q H Leden der Sociëteit Ons Genoegen niet Leden der Vereeniging hunne Dames en Kinderen 10 Ct Vreemdelingen 2S CU Voorwaarden voor deelname in de Wedatrijd van het Bloetneneorto De versiering mag alleen bestaan nit lovend Groen en Bloemen Één kind moet de Sportkar voorttrekken en één of twee kinderen moeten er in zitten l IDO VIA van 9 en BHAAT S KLEIITJES van 2 Cent zijn ongfeëvenaarde merken SieASElI mASIJN BOÜDA WIJBSTMTAIS AANBEVELEND Kegelbaan Harmonie Trjje BaaD Wedstrjji Praebllge prijzen J J WOÜDENBEBB Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pxacli tigr 3n et ln gr©3 iclit HEERENHIIIS met IM staande aan den KAITENSÏNGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Reuken en prachtij e Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibtde wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel iM ericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Openbare Vrijwillige Verkooping De Notaris J P MAHL8TEDE te Bergambacht is voornemens om op WOENSDAGEN den 22 en den 29 SEPTEMBER 1897 des voormiddags ten 10 ure ton Herberge van D DE BRUIJN op het dorp Berkenwoude in het openbaar te verkoopen DE BODWmSWOHIl geteekend no 6 met diverie perceelen aaneen gelegen Wei en Hooiland staande en gelegen ia het ooatetnde onder de gemeente BERKEXfrOVDE ter grootte van ruim 18 HEKTAREN Om te aanvaarden de Landeryen den 15 November 1897 en het overige den I Mei 1898 Breeder bg billetten en inlichtingen bg den Notaris BINNENLAND GOU DA 30 Aaguatui 1897 De portdoi eo iocietoit de Stoerle hield giiteren wn concouri t d alt Mona met jonge dniTeo De eerst prfls werd behaald door eeo doif van d n hear Vennit die te 11 30 58 nar geconttateerd werd 2de en 3de prgs door den heer Begeei te 11 31 03 4dfl en Sdepra door den heer Degraa te 11 31 07 6de 7de 8stfl en 9d prfla door den heer van Waai te 11 31 42 en 10de prga door den beer Begeer te 11 31 53 nor Do dniyen waren ten 8 Dur losgelaten Giiteren des samiddagR ten kwart voor rgf npr sprong een man won Dde aao de Zeagstrait in de poort G oo 87 in het water Toor die poort eker mek de bedoeling om oaar een andere wereld te komen Door eeo paar aan de Zengstraat wonende heereo eo da passeereade alhier geitatioonoerende rüfeskomtnieB Êogelman weri hg met behulp v n een haak op bet drooge gebracht en in de poort voor lyn woonplaats Bg het notarieel staatsexamen op 21 27 docar is o a gulaafd fOor h t eerste gedeelte de heer A B Dan te Rotterdam Zaterdagmorgen ten 8 aur bad te Bodegraven eeo ernstig ongeval plaats De 15jarige Kspteju viel van den solder an het kaaspakhaia van de 6rma H Goehel Co Ongelukkig kwam hg met bet hoofd terecht op de rails Tan het sich iu dat pakbois beTindeod spoor Dadelgk nadat het ongelok gebeurd was werd door den Heer Dr de Niet bnip verleend dete constateerde schedelbreuk Zonder tot bewoitaijn te zgn gekomen oferleed de jongeling Zondagmorgen Aan bet verslag van de Gemeente Gouda ontleenen wij nog bel volgende Branden en rampen Ia hst afgeloopen jaar kwamen de volgende branden voor In den naobt van 28 op 29 Maart omstreeks 2 nor in de broodbakkerij aan den Groenenweg Wgk L No 210 toebehoorande aao Mej G Bragael en bewoond door P C Vermeulen wvarbg het bo vengedeelte van bet perceel nagenoeg geheel afbraadde Den 15 April des avonds omstreeks half 7 oor ïn de kleederenwasoh plaats achter het percee aan den Kattensingel Wgk Q No 87 i È ulLLETO 11 Hjj Md ontstemd door de gedachte aao dat vrlendelqk outhaal uit berekening hy werd atil gaf niet meer antwoord dan hoog noodig waa en nen dob in lijo jongenevarontwaardiging vddr in bet sf olg hoer meer een oent te vertrouwen Klssa Easp vreaede do waarheid maar h kon niet laten reeda den volgenden dag de proef op de Bom te nemen Hoe longeaam andeia en aohijobaar in talmen een groot deel Egner kraeht vindend wilde hy thana fvoortgang makea en sioh niet door luohtkaateelen laten ophouden Nqu zei hij a Woenadagamorgeaa nadat te met hen beiden een paar Koeten in een nnder land gedreven hadden en het hek goed achter de beoaten en ziohaelven diohtgesloten hoe beviel je glateren dat plaaaaieF Nioo antwoordde nieta Weet je wel ging hij voort dat dat mettertyd pet een beat plaauie voor Uwe zoo wezen Niet te groot en niet te klein net perfektement goed HeeretKMreo zgn veel beter io de polders aa in t ouwe land In de nieuwe gronden kenne ze vent beter bouwen Met een knappen werkman konneje t over een paar jaar beat aa en dan kon de vrouw voor hoiskoadstax bg e blijvea Zou de ouwe hoer toebehoorende aan den Heer F Herman Fz en bewoond door J Woerïee waarbg bet bovengedeelie vin het acbtergebonw geheel afbrandde In den nacht vso 16 op 17 Jali omstreeks half 12 oor io het perceel aan den Kleiweg Wgk Ë No 51 toebehoorende aan Mej de Wed W Kragt bewoonster van de bovenverdieping waarbg de benedenverdieping waarin een magazgn met heratelplasta van rgwielen van C Disseldorp gevestigd was werd vernield De brand werd door eeoige voorbygangeri in tgds ontdekt waaraan hettedinken was dat mensobenlevens welke erustig bedreigd werden geHpaerd bleven Den 28 November des avonds te half 7 oor in het kleederenmagazgD van Mej de Wed A Pino gevestigd in het perceel aan de Markt Wgk A No 62 toebehoorende aao de Wed A B van Leer waarbg de winkel met inventaris io bet benedenbuis uitbrandde Io den nacht van 19 op 20 December omstreeks bsH 12 Qur m bet gebouw van bet Postkantoor op de Wettbaven Wgk B N 167 dat wegens verbouviog tgdolgk niet in gebruik en niet bewoond wat De biDueobrand octstond vermoedelijk hg een der kachels waar mede men bezig was het geboaw droog te stoken Straatverlichting De Stedelgke Gasfabriek die van Gemeentewege wordt ireëxploiteerd levert bet voor de BtrastverUcbtiDg beooodigde gaa zg outviag dasrroor eune vergoedlog vau 4 centen per M en tevens restitutie van het san de lantarenopstekera betaalde loon en vau de kosten ao onderhoud en verui Uwiotï der lantarens alsmede van de fitters voor zoover deze niet ouder den groud oamelgk ten beboeve van het bui zennet gebruikt werden Voor de straatverlichtieg bedroeg het gasverbruik 189819 M zgnde 7637 M minder dan io 1895 een gevolg van de aanwending van gasgloeiliobtbraoders in een aantal lantarens Het aantal lantarens vermeerderde met 5 en bedraagt thans 333 Daarvan waren 198 soogensamde doorbraodertf terwijl 132 van Zonaondergang tot middernacht ontstoken waren Drie lantarens bg den IJssel doen ilechti dienst bg boog water De proef met gasgloellicht branders genomen voldeed in 1896 goed zoodat besloten werd het gebroik dier branders te l esteodigen eo oog een 50 tal lantarens van zoodanige branders te doen voorzien Ten onrechte heeft men nil het bericht dat aan den directeur der strafgevangenis te Amsterdam verlof was verleend het vermoeden daar geen zinnigheid in hebben Het rloog Nico door de zial hoe prettig het zou wezen den boer nu op zyn beurt eena baot te nemed te plagen zgn geduld op de proef te stellen een half jaar aan bet Igntje te Louden en dan m den steak te laten als t aeizoen van ds publieke rerkoopingen voorbij wai Een oogenblik glinaterden zijn oogen van leedvermaak Doob waartoe zou dat dienen Hg wiat ook wel vooruit dat hg geeo valasha rol kon volhouden en zei dus binnen weinig minuten ronduit en oprecht f Mjin rader zou t niet doen en ik zou ook niet willen dat hij het voor mij deed Want ik word toeh nooit voor goed een heereboer 1 En toen Klaaa zwggend afdroop mompelde hem Nico in de taal die bij nu goed begon te verstaan achterna Nou k weat er alles van hoor I VI t Klinkt zonderling maar het was toeh zeer natuurlijk dat naarmate de herfst inviel de dagen korter en de ochtenden en avonden koeler begonnen te worden Nieo a ingfnomenheid met het buitenleven nog eena eene nieuwe vlneht nam Ko niet alleen het buitenleven maar ds boerderg zelve trok hem op een te voren ongekende wgze aan Een heereboer word ik toch nooit had hij zoo boutweg ge zegd CD eigenlijk den gansohen zomer door gedacht Thans kwam t af en toe bq hem op dat het nog zoo heel onaardig niet mo t wesen heereboer te zijn Het valt niet moeielgk het landbouwbedrijf te vcrheerljjkeo oadat er werkstgk eao grootsche po js afgeleid dat die ambtflnasr feitelgk voorloopig was Ier zgde j eschoieo Er blijkt nl dat de directeur reeds vroeger met verlof zou zijn gegaan door de troebelen t daarvan werd teruggflhoadeu maar thans nu t weer rustig scbgot te zgn daarvan gaat gebraik maken In t N V d D kwam dezer dageneen advertentie voor waarbg een ryke ËngeUche familie gegadigden in Üollnnd vrssgt die eeo kind van 2 jaar tot zgo 12e jaar legen een vergoeding van f 150 per maand io hais willen nemen Daar da rgkec familie eohler van hen die er op schrijven een pos zegel voor antwoord vraagt oppert h t Leidacti Dbt c met reden de vraag of t niet ou de postzegels te doBn zon go Dergelgke adverteotiSu met poatiegel voor antwoord zgn doorgains oplionterg Te Hilvoraum werd Donderdagarond een 15 inrige knaap aao den weg gevoudso met een gebroken been Volgens zyo zeggeo was t been door en oobekeadeo man stuk geslagen maar bg oaderzoek is gebleken dat de joogei een korenmolen was hinDiogeslopenec toeo hji verrast werd van de helling is gespiengen om zicb uit de voeten te maken wat bem nog een eind weegs was gelukt Dj fontein op bet niuueubof io Den Haag is tïeden middag ontdaan van d honten betiiumering Het beeld van den Roomecbeo Koning en het ornament zgo nieuw verguld de wapfoBobilden verzilverd eu bel smeedwerk geverfd Men meldt uit Den Haag De parodie dezer dngen in eeo der locale bladen opgenomen dat by het gemeeotebeatuar bet plan zoo bestaan eerlang eeu vrgen wedkamp nit te Bcbrgven voor het afbreken van het bniaje iu de Driehoekjes tegenover bet atadbois acbijnt door de lieve straatjeugd voor goede munt te zgn opgenomen Althans gisterenmiddag was eeo 14 jarige loopjongen bezig de weinige nog heel gebleveo roiteo van dit hniije stuk te werpen Toen tegen hem aan het politiebureao procesverbaal wegeus dit feit werd opgemaakt verdedigde hg zicb door te zeggen dat bg dacht dit te mogen doen na bg tin de Uaagacbe Couranti gelezen bad Men meldt nit sGrAveobage NietlegflDitaande bet dagetijktche verscherpte politie toezicht aan het nollaudscbe spoorstation blgken de zakkearoUers nog niet afgeschrikt in schuilt Die onmiddellijke omgang met de natuur en hare onverwerkte krnohten dat voortbrengen ran t voedsel naaraan de gansolie maatsehappij behoefte heeft van de grondstoiïon waarop duizenden voortwerkeu de kraelit en hei geduld die vertegenwoordigd wordt door elke zek tarwe elk ootgebraoht kaif elke melkgevende koe de praktiiohe kennis die voreisoht wordt om elk dier en elk gewas te geven Wat bot toekomt de stiptheid zonder welke niets gedgt de zorg voor t kleine die het grootu geheet in stand houdt in dat altea ligt een achat Tan opwekkenden orQ 4t waarvoor een onbedorven jongen eerbied hebben kan Kn dan wat hem het meest van alles aantrekt een boer ia op zijn land als eeu koning Geen mensch heeft het recht bom te dwingen daar iots anders te doon dan hij doet zgn beesten anders te bohandelen dan naar zgno gewoonte een boer is heer en meoetor iu zgn scharen eeo levend zinnebeeld van vrgheid eu zelfatandigbaid In d en geest nu had hg op zekeren avond iets gelezen in de voorrede van een landbouwkundig boek dat hem ia de banden waa gekomen t Was hem een wolkome vondst geweest Hg had thaoa genoeg an de piüktgk g ïien om zoo hij meende de theorie goed te kuanao begrgpen en er ging hem eon veld van studie open welks bestaan hij nooit had vermoe l De lektuur oie hem boeide viel ia oenen dankbaren bodem De zomerkalmte was roorbg er kwam juist weer wat meer tfl werken en tot zgne groots vreugde had hg sinds eenige dagen het beheer over een paard gekregen een mak oud leelgk dier dat hg voor eene kar mooht apanneo om er grond mede te vervoeren Nu is er gsloof ik niets meer wat de eersaoht van een daar bg oorkoar bet terrein voor bun operatie te kiezen Wederom toch ontving de polilio van twee beeren aangifte dat sg aan bet station bestolen zgo Gistermiddag bg de i hDitenJandache trein ir aan een Pargtenaar een portefeuille ontrold £ r was echter mets van waarde in Beter alag moeten de dieven Donderdagavond geslageu hubbeo De predikiut J A B aldaar heeft aich nv melgk aau bet houfdoommisaanaat komen be klagen dat hem In den avond vau den 26 Augustus IS ontroofd eeu portefeuille gemerkt J A B in gouden letten en iuhoudsode een voorloopige quitaotie dr Nederlaudsohe Bank ad f 4000 voor een effect van de Pesther Sparcaise Veioin vooita eeu nieuw coopooblad met talon bevattende 26 conpoas waarvan de eerste betaalbaar is met Januari 1898 vau den pandbritf no 594 der Utrechtsche Hypotheekbank verder een bankbiljet tan 125 en eenige kaartjes en papieren De beer B vermoedt dat hem de portefeuill il ontrold hg don ingang van den tonael in is bet statiousgebouw door een kleinen man met schraal gezicht en lagen hoed Io Engeland zgn zoowel bg den telegraafdienst als bg de postergen afdeeling geldverzendingen en uittütaltug vronwelgke beamten aangesteld na een bepaald getal jaren hebben 7g aanspraak op peoaioen en wateene blizooderheid is wanneer zolk eene beambte in bot fanwelgk treed en bggevofg ba ir betrekking neerlegt wordt voor elk j r dat zg in dienst is gewefst bet bedrag van eon maand traotatement uitgekeerd Huisvrouw Het Ministerie van Biuuentaodacha Zaken ia Baden heeft de volgeode bekendmaking over de behaodeling vau het mond en klauwzeer uitgevaardigd In deo jongsteu tgd wordt in Italië een aftreksel van wilde thgm als een voortreffe gk geneesmiddel voor mond eu klaawseer aanbevolen da behandeling bepaalt zioh tot de zieke lichaamideelen i na den mond eu do klauwen met water gereinigd te aebbeo worden da zi ke ptaat ea met een aftreksel van thgm bevochtigd Ook als oorbeboedmiddrl zou thgm als aftreksel io bet drinkwater gedaan goede dienateo hewyzen De eeovoodigheid en goedkoopheid van het middel in aanmerking genomen hevelen wg de beeren districti veeartaen proeven er mee te nemen en zien de verkregen uitkomsten gaarne tegemoet Dr Ijuigi Moraode uit Milaan die het aurd orgesohoten jongen prikkelt en bi vredigt zgn zelfrertrouwon vleit en hen een ree t bebageltjk boief van mensobenwaarde inboezemt dan het genot van voor bet eerst te mogen rgden mennen zonder toezicht ecu paar teugels in handen nemen en zioh meester voelen over zulk oon groot dier alt eeu paard al is t dan ook jutst geen Trakeoer hengst Verder was hij onlangs meer van nab in aanraking gekomen m t twee jongelieden van go de huize die werkelijk de bedoeling haddon landbouwer vaa beroep te worden en door hun toedoen had hij eeu proefje gekregen van eene der voornaamste uitspanningen van ffheereboeren da jacht In gezetBokap van z n niouwo makkers was hy eens door oen paar hartatuohtelgke jagers op een rroegea mor gen meegonomen naar hot Zwanon water aan de overzijde van het Koord hol landsch kanaal ea den ganschen dag dwalend door de duinen bad bij houtsnippen zien schieten on haEOn zien npgaan en zioh verbeeld ze mits hg maar eoo geweer bad gemakkelijk te kunnen raken t Waa heerlgk weer de duinvalleien boden het rermakelijkste jachtveld aan on de honger door do fris che Septenberluoht opgewekt word op kostelgke onbekrompen wgs gestild Waa t wonder dal de knaap tehuis kwam met den wensoh tal van dergelgko dagen te mogen beleven en dat dis oodervindlng van hot weiver maok medewerkte om bem raae vrg eenzijdige beschouwing van de foorreobten vau t hoereboersebap te doen vormen P rwrf ttrwêlgi