Goudsche Courant, dinsdag 31 augustus 1897

Woensdag 1 September J897 30ste Jaargang j o 04 UOÜMHË COHANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen Pe prqs per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afaonderlyke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regals a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Een ware Schat Toor de ongelnkki e slachtoffers det ZeWbeTlekking Onamo en geheime uitspattingen it het beroemde werk Z Dr Retau s ULFBEVVAHIlXG Hollandsche aitgaTe met 27 afb Prgs 2 jolden Ieder die aan de verschrikkelgke gerolgen vau deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlSks duizend van een zekeren dood Te rerkrijgen bj hetVerlags Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland lELEGTROHOTOBin WDAlWOJiS WBTTIS aSDEFONIIIIlD Bil het j ebrulk daarvan geschiedt het l I tanden krllgen der Kinderen iDNUEit I l e MINSTE PUN flO 000 Gulden wordt betftAld aan hem die bewezen kan dat de b mg ter inzage liggende getuigschriften der nitBtekende resultaten ran Je Ëlectromotorisolie TandlialsbandjesT niet echt zyn Mb Men lette op den naam van den Fabrikant UOUERT HOLTl Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postz el ad 95 cent door KOBERTHüLTZ SUmegen Wederverkoopefê gevraagd PEANSCHE STOOMVEEVEEIJ SN Cheinischti Wasscherij 19 KruUkade Bottsrdam UebrsTeteord door Z U den Koning der Belgen Hoofddepót voor UOUÜA de Heer A VAN OS Az Hpeoialiteit voor het stoomen en verren van aUe Ueereoen Dameagarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom n van plnche manteU veeren bont enz Gordgnea tafelkleeden enz worden uaar de uieuwfltÜB en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of teverfü worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt BEKROOND MET GOUDEN MEDAILLE KRAEPEUEN HOLH S iQuina Laroche in Staalli tidende Q uina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINA WIJS Aanbevolen door tal van binnen en bdtenlandsche Oeneesheerea Verkrügbaar in flesschen ii ƒ 1 90 en 1 00 CIGARETTBN TEGEN ASTBHA De inademing van den rook dezer Cigarettes geeit den Igder aan Asthma terstond verlichting In Ktni 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ëen algemeen als goed erkend middel bj Hoest en Verkoudheidy oplossend eu verzachtend Prgs per flesohj 20 Cent Khabpilibk Hot M Hofleveranciers Ztiti Dvpdt te Gouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bij de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar J V ERGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLATTEN ABCflITBAVEN en LUSTEN volgens op Ie geven profiel Ook tot het zagen vanTOUQSTUEKEN eu verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Guuilii nriik Tan A BRINKMAN k ZOON l i Koninklijk Maehinaie Fabriek DE HONlQBLOEMf v n II van Schalk Co gevestigd te sQravenhage Hepplerttraat B9 eu 90a Babjj de Regentesselaan vau Z M den KONING tan BELGIË Indien gijhoestü jfebraikt d allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Eïtract i A Eiii xA i Ti £3 é PLA0ON8 van 40 Cts 70 Cts en 1 verkrggbaar hy Firma WOLFF Co Westhaven 1 S Gmuia E B viS MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrecht J C RATEL A ND Bos rop B v WIJK Oudeaai r M KOLKMAN Waddinmen Wal i ds béite iiwr viiu tegsn JioUt ïldl HlHinm li 1 Lrals un kortom fciff AakerPaiB Expeller V t isM lutMllmit aat w ad i VafMt stasis U Mat lioisfeiiii g ygg Rnkff Paln Expelter Pi js 80 Mat 76 MKt au ƒ 1 25 Je li yMrhMden In da maasta Apotheken en bij T A Uoliiar 4 Oe t Rottanlsm Te GOUDA by A WOLFF Markt AU4b en DE LAAT ei VAN SON apotheker Markt HennepEnveloppen 2 2 S0 en 5 de 1000 met Fiiiiia bedrukt by A BIUNKNA ZN Wie zeker zijaf wii da Echte l Elkel Cacao te ontvangen tesameii gesteld en na vele proe iemuigen in den handel gekomen onder den naam des 1 uitvinders Dr MiobaeliB verraardigd op de beste machines in het wereldbe1 roemde Êtabbliswment van Qebi £ Stollwerok te Eeoloi eliche J pTDie iieQ ¥ Cikel acao in Tlerkanten boaaen Deie Eikel Cteao is met melk gekeokt eene ungenaqie gezonde drtik vooi dagelqkscb gebruik een t 2 theelefels van t pffidei Toor een kop Chooolatt Ala geneeskriobtige diank by geral ran diarrhee slechts met water to bnüken Verkrijgbaar by de voonuauil H A Afothekers ens Oenera lT rtegenwooidig r toot Nader 1 land JuHut Mattenkltdl Amsterdam Ealveistraat 103 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Eean ïsraclxtigr JCLet in gr©xicla t HËEREKHLIS mei IM staande aan den KATTEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tiids Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Per bus 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 eu 35 et NIEUW MIDDEL t eu snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per Aesch Dooeu met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 eu 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruiksaanwjjziug Heeren eigenaren van ÏO Jaar Abonneeren voor Geurig en Onschadelijk Zaiverlngs ret tetjen brattderigheia lier achtige aatigeeichtê en ndefe lichaamt roven en wonden trakheid en $ te kingen bij verzweringen mnierhatwUn en voeten bij echur t dauteorm em Znivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Cents per doos Huizen kunnen ilch op voordeeUge wijt voor de reinheid in bunne buurpe ceelen Het groote aantal lenuwkwalen TM zenp ihoofdi iln af tot de nog ateeds alle middelen dooi de de eer toe dat eij door hst gebruik lorafgaaode kentHkenen vaa apoplexie h WBbero U to t rotwiw Ie medisclie weteoBchap aauKevend Berft un d tt Blrama tlU koat ucDanuo utii i g uuur ube geDniik maken van den eenvoaalaten vag BUMiykluun d hud MM phyBiolo flolie ontdekking gedaan heeft die sa bonderde pröebemtngec thans overdê gehedëwenU Terbreldla en terwijl ilf fii weten cbappelljke kringen de hoonte balaagitelUng wekt têna mw weldaad blijkt te bIJd voor de aan senawkwtlen UJdende meneShkeld OtH feDeeiwUie la iiltc TU den door den geweien Offlider ran Geiondhell Dr Boman WefHmnm ta VUahotèn na barnat op da on derrindihg opgedaan In een EO Jarlge praktijk n nr wuuaehlac van k t heen MBMMa p r ilMT worden damrtM geaekikte do r d hntdl OHMlddsUUk mm k ft bbbbw ce t l mcdasedeeld Hat desa ganeaawljie werden werkelIJksobittexendaraaiütatwiTWkngaa en tü maakte looreel opcang dat van aen door dan oltrinder reaohreTen warkja OVER ZENUWLIÜDEN en BEROERTE binnen kortos tlf d reads de itle 4rnk erscheiien i7 Blf böekj bevat ntet aUaaa Tor het groate pnh Hek verstaanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie en de daarmede sells tu wanhopige gevallen verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetensohappellike verbaiidelingea nit de mediseke binden die tan dexe geneeswljxe gewüd sUn soomade aftDhrlft vsa lal van getal zich riften van hooggeptaatate geneeskundigen onder welke P léslirs mtt dr prafèasar sBt e polyMlnTak ta Psrl i ras Reugamant 10 BliUBrebar mid dr rsktlaaaresd Banaaahaar aaa het krsakzlnnlgen gBittoht de Charanton Sanltdtarath Dr Cohn ta StatHn Sraaaniaan ntd dr arread arta tlIBMIam Dr P Feraatler aansathaar dlreeteur van hat heiptUal te Agaa Qahtimrath Dr Setiarlnf kaatHl fliitanrela Bad Erna Darsaa mad dr Baaaaaheaf dlrtDlaur der galvaHa lharapeeMalie arlohtlna voor lanuwHIdera ta Parl a rus St Menora 334 Canaiil von Aaoheabaeh aiaddr ta Corfki Or auaSaoh arraad arta de ZlrkalU Obar atabaarit JaoM mad dr la Waanea Dr C oaiaval taLa Farrltra Eura lldvas dtnOonaallCaHtral d hypléaa et da Santé in Frankrijk en vele anderen Aan allen wier BeanwceMel Meer f minder nnngredMin ef nnn M endUiBid Kennwnebtlgrbeld lijden waarvan dekenteekenenEiJn altr aiaob JiMnpl a ail ralaa HlialslMe dplln blaadandrana irootsDrikkalbevhald gejaapdbald alapeloeahald Hehssietl ka aarsa as aababaialllka taattand verder alle s ie ken die door beroerte getroffen werden en nog lijden san da garolgen dssnu ooalH varlaBimlagen onvarnogan tet prakaa ifara tongval moatalljk altkksa atl rkald dar gawriahUa aiat aartduranda pi fl plaataalljka iwakte vtriwakklag van gahaugen ens SBi slj die reeds ondai genaeaknndlf behandeling geweeat zijn maar door da bekende middelon sla onUiondlngaen as kondwstnrkaBr wrijven eleotrlaeeren atoomiool of seebadetT ee hebWnren ten alotteslj die vrees verachijnaolen als iloh aanboudaad I of seebadeif een geneslng of iMOiging bnnuat kwatU gerondsB Bcs sevoetenToerJbereert ndsütoa redaa hebban wegffai ind angallB voalaa vardoavlnp fa Nt haan kearipl s nat dskallBlieM ff fllkkerinaen en dontor worden voorde ooBan drakkende pijn onder Kat vaarbeaN aaWsB van krlBfiellfiD 1 bet itapen vai handen en voeten aan al dase drie ostanrliB T n nwiUdera alB ook aan Jonge meKjea lljdanda san blaakiuoM an kraehtalooahald ooE sn gasonde xalfB ssa lenfa penonan die veel mat het hoofd arken en geestelijke reaotle wiUan vaorkoman wotdt dringend aangeraden slch het boven vermelde werkje aan te BohatTen hetwelk op aanvrage koalataoa as frases var zonden wordt door AmMterdani door M CLEBAIV ét Co Heiligeweg 42 Rotterdnm F K vAn HANTKS KOI FF Apothektr Korte Hoofsteag 1 Utrecht LOBKV A POHTON Oadegracht bij de OAsrdbmg F ML Up de jongste hygiennteüh medlcinale tentoonstelling ie de Or WeUsaannn soha Gaaeaswijze door de Uedlaohe JurlJ met de Xilvvron Wedsflie kefcroend ftctoriawater ui f de Victoria ron te Oberlahnstein fyfms Tafeldrank V snh£ oninklykef uisderXc herlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterda m Zuidblaak 8 K Patent H Stollen TS arnung Iter ffrwi Er W imtn falmt H StoOmi trrungan tiat AnUmi ui tet w rthtimeii 7tachahmnUif n fetebea Men katifi tletier untere titetn HrJutr rn H Stoltm ffw r fi um dftoet Oder w lohhen Hwibeitdlutiieat èt deim etter flttel f eebenttelmil euitiliii0U = PrHeUttmt ml Zettgnime teem aai limmt XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids b Tatl iido DAUES n EINDSRMODES bonsTens aANDWËEEPATROMEN amIEDERE WEEK VEBSCHIJNT EEN NUMMER Ia ieder a tck f mwarte platen modekroutek fenUleto enz ent la üitgsvs Bonder gekl pUleu met S suijpstr en 8 groote geknipte pair Per IS ars ƒ l SS p post ♦ 8t t als de Ie uitg met daarenboven 6 geklenrde platen r 1 8e Ie Ugekl pl eo 1 liijt gekn p bij bet eno S SO 0 4fe e e Se ff bjj hel 6e no l geks patr n knar i I8e S 8 J0 tgevs TSB GEBB BELINTANTE Ie i Qrsiealuge Wageaetraat 100 101 een gekleard Iniaie bandwerkpatroon PROEmHiB EN PROSFECm ULOH r BINNENLAND QOUDA 31 AaguBtQi 1897 Heden Tersood de Wilhelmiaa VereeDigiag hel Tolgeode ielegram Bftte M iesteit Koaingia WILHELMINA t Loo VereeoigiDg Wilhelnioa te Qouds betuigt U hare eerbiedige hulde Secretaris R H COOLS Markt Door bet Bestr ur vao deo R K VolkBbood alhier ia bedeu morgen het rolgeod ielegram versondeu Hare Majesteit EouiogtD WILHELMINA t Loo Het Begtonr ran deo Boomsoh K lh Volkabond afdeeling Gouda brengt Uwe Majeiteil aerbiodig hnlde H D BRINK Seoretaria De werklieden der kaaraentabriek werden heden aangeoaam Ternst Door de Direotie werd aao ieder hunner eeo album aangeboden mpt navolgend briefje X an de 5jM eoenJJerkliog l eariD TSreeRfabriek düiiaaV Hare Majeateit de Koniogin Begentea heeft na hei bezoek der Koninginnen aan onze fa briek op 24 April jl een geschenk in geld beschikbaar gesteld met de bestemming cm naar het oordeel onzer Directie ten beste vau het personeel der fabriek te worden aangewend Wij hebben gemeend aan dete ereerende opdracht op geene betere wgze aitroeriog te kannen geren dan door de aanbieding van bet hierby gevoegde albaa met photografieën welke een aandenken Tormen zoowel aan het bezoek ran flare Majesteiten de Kouinginnen all aan de fabtiek en haar perioneel Wy tw felen niet of dit Koninklijk geacheuk lal door Ü met dankbaarheid worden aanvaard De Directie Qonda Koninginnedag 1897 Dit album bevat op het titelblad een pbotografio van af de Torfsingel genomen van de geboawen der fabriek op blad 1 Aankomit der Koninginnen op 24 April blad 2 Vertrek der Koninginnen bladz 3 het Adminiatraliegebouw bladz 4 het Manoeiyk persooeel bladz 5 het Vrouwe gk personeel bladz 6 de Kaarsengieterj en bicdz 7 do Kaaraenpakkamer Dit album ia geleverd door de firma B PEVILLETOA lï WftaromF vroeg h noh af oaar z jn tampekap turend waarom heb ik er tot nog toe zoo tegen gehad landbouwer te worden P Omdat Klaas Raap mik een naar exemplaar van het soort ii Vu ja maar ik behoef ook niet een boer te worden als Klaas Baap Ken heereboer is heel wat andera dan een gewone boer Een heereboer ia tea heer Die weet zich het leven aangenaam te makon en dat weet Klaaa Baap niet Klaas Kaap jaagt nooit Kn als znlke boeien jasen dan ia het op de lange jacht met lange honden haten nacetten in t riakka veld I Ba dat ia geen edele jacht 1 En Klaaa Baap Iwst nooit Ala ik landbouwer werd dan zou het aaluurlijk watenachappelijk landbouwer zija De landbouwknnde ia een wetenaohap zoo goed als eeu andere Alle andere wetenicbappen liJD er eigenlijk ondergeschikt aan De moeste ten minste natuuren Boheikunde plantkunde dierkande dat komt er allca bü te paa En weer las hy een eindje in de voorrede van zijn boek yja mijmerde hg verder aU ik den landbouw voor mijn vak kooa dan zou ik ook eerst naar een tandbouwachool willen een landboowakademïe zooals t Hohenheim of te Halie aan da Saaie Zoo n boer ala Klaaa Baap met ringetjea ia bqu ooren daar kaa teinroann en Co te Haarlem De photografieën £ 1 allen goed geslaagd en doen de leveranciers ai aan Wy geloovt n dat alle beambten en werklieden geen beier cadeau konden verlanget dan dit t welk bizonder ïn deo geeal is gevalfeü Dit catleau zal ongetwyfeld door allen op hoogen pr a worden gesteld Ter eere van don verjaardag van H M d Koningin sgn van de gemeente gebouwen de vlaggen nitgeetoken terwyl de meeste particu lieren eveneens hunne huizen met hetdcndoek hebben versierd Op bet pteio der kazerne werd ten 12 urt eene parade gehouden door bet garnizoen welke gecommandeerd werd door deo kapt Dit mar Vanwege de harddravdry vereeoiging Eendracht maakt Macht wordt bedoa eene ring ryderg gehouder M personen namen daaraai d el By bet afdrukken an ooa nummer was de uitslag nog niet bekend De moztek der dd Soliuttery luisterde deze feeateiykbeid op terwgl een maasa meuscheti zich op de Markt bewoog Het programma der muziekuiivooriilg Ier gclegeaèaiiuüm den vorjaardag vau H M ifoniogio ï lmina op 31 Aug 1897 d H avonda ten t nre door bat maziekcorpa der dd Schotiery directeur loii J G Aruntz luidt ala volgt Carmen Sylva marach Jul Blancbke Madeben von der Spale Oovertute Suppé Au paje bleu walier Jul Kleitf Souvenir P Jaosaens Gavotte Clementine M lo Gocq Uoe corbeilla de fleurs fantaiaie Rodolphe 7 Am FrÜbliDgemorgen walzfr F v d BoHchu Potpourri populaire No II F Benard Marca legiera pasredonblé L CaoivezNo 1 en 6 eerbte uitvoering Beroepen by de Ned Hervormde Kerk t Moerkapetle da N C Bakker te Wyngaarden Tot gemeenle veldwachter te Ouderkerk a d IJsel ia benoemd W Zalle agent van politie te Brielle en onbezoldigd veldwachter voor Brielle en Oostvoorne je tooh eigenlijk maar heel weinig van leeren Je kunt zulke lui hunne kunsti repen wat afkijken maar weten doen ze heel weinig Zn zqn dom en ze zijn koppiit Ze doen alles maar zooals ZQ het van ouder tot ouder geleerd hebben Oestudeerd hebben ze nooit Ze weten niet eans wat atudeeren it I Aan soo a landbouwakademie eou je daar student zijn net als rindere studenten F En een studente kamer hebben en studentenjolen Hoelang zou je daar blijven P Twee jaar P Drie vier jaarP En dan klaarP En dan naar je boerderg P Dat zal dan eer t weer een heel ander Isrenlje zjjn I Nu ja maar niet zooali Klaas Baap Bij m n boerderij moet ik oen goed huis hebben en een studeerkamer want dan breng ik ZDovee boeken mee Klaas Baap zou geen plaats hebben om boeken te bergen Op zolder zijn muizen jVeeartsenij leer je danr ook al ging hj voort de prentjes in zqn boek het een na het ander bekijkende Ba daar zal ik we nooit den slag van beet krygen zoo n beeit ie opereereu Zie je menBchen die dat kunnen dat zgn dan ook geleerdon dat tiJD besohaafde lui de leiden veel beichaafder leven dan Klaaa Baap Dien moet je zien eten aan zijn schotel vol aardappelen met een kommetje boter in het midden Juist werd hij geroepen voor den avondmaaltijd in de huiskamer van meeater Luiken een boterham met kaas en koffie De kinderen waren nalir bed de kamer ug er gezellig uit De geopende naaidoos van da vrouw dea huizes weerspiegelde zich in het bruine zeildoek op de tafel en meester reisde in verbeelding met een sohryver uit De Aarde en haar Volken mee en begon daar aaaatonds met den knaap Ds psndbritif der Utrechtscbe Hypotheekbank waaraan het couponblad met talon deaer dagen aan het ÜollaBdf cbe station door een zakkenrcller ia gestolen draagt het nummer AvD het verslag van de Gemeento Qonda ontlaenen wij nog bet volgende Op de Markt werd de groote Sugg lantarsn model aWeetmmaterc vó6r de Wydstraat die in zeer defecten ataat verkeerde door eene driearmige candelaber vervangen De uitgaven voor de atraat eiliobting boi droegen f 10754 66 Omtrent de hoedanigheid van h t gas werden grene klachten vernomen De lichtsterkte bedroeg gemiddeld 16 7 apermaoetistandaard kaarieo en bet specifiek gawicht 0 450 De 2 daim8 buislaiding langs de Karnemelkaloot Zoidzgde werd vervangen deels door eene iduims deels door eene 3 daim8 en deels door eene 2 dutmsleiding Ter verirryging van gas verlichting in de Uoomgaardfltraat waarin eene 3 en 2 doim4 leiding werd gelegd moet de 2 dnimabois lange de Karneraelksloot Noordzyde worden geamoveerd om plaats te maken voor eene 3dnims leiding Vooits werden 2 duimBhuizen gelegd in de Doelensteeg de Walensteeg en een gedeelte van den Rotterdamechen dgk QwBÖgauB onder ting bet bnizsnnai geene wyzigiugen In 0 tober had ran wege de Gasfabriek voor de tweede ninal eene welgeslaagde Tentoonstelling VBO gsitoestellen plaats in de lokalen dor Sociëteit tOns Genoegen over welker resnltaten voor de fabriek de Gemeente zeer teïreden kan zyn NATIONALE MILITIE EN SCHUTTERIJ a Nationale Militie Het aandeel dozer Gemeente in de lichting van 1896 bedroeg 45 man Het getal iodescbrefenen voor de Nationale Militie was 189 Daarvan werden 99 om veracbiliende redenen vrijgesteld en 90 voor den dienst geschikt bevonden Twaalf lotelingen werden na hunne inlijving afgekeurd en raoe ton door hoogere nummere varTftngen worden By de Militie te land zyn iogeiyfd Lotelingen 34 Nummerverwisselaara 1 PlaatHvervftogers 8 45 Bi do Zeemilitie lotelingen 2 Te Zïmeo over te praten Aardig daolit deze toen h j weer alleen Vfas welk een groot versohil tusichen zulke lui en boeree Ren heer is meester ook niet wat mami goe le manieren noemt hoefi hij en de juffrouw evrnmin als Klaas Baap on zijn vrouw maar hier ben ik zoo goed thuis als bij monsohon van ons eigon soort ea die boeren lylcen van een ander ras te wezen t Heele buis ouden Vrouw Raap is eon goed menaoh eigenlijk goediger dan juffrouw Luiken en dom is ze evenmin j knap en iindelyk althans niot minder maar als de boerenmeisjes tien jaar zijn dan zijn hei al boerinnetjes net als de ouden Ms ik een beeroboar word dan wil ik toch eon dame tot vrouw hebbeo en not een huishouden als in de stad Als het dan toch waar is en weer bladerde hy f en poosje in bet landbouwbaek dat hot landbouwbedrijf even hoog staat als elk ander weteoschappelijk vak dan ben je ala een heereboer niets minder dan bijToorbeald een fabrikant en jo kunt wel een dame tot vrouw krggen 1 En je moet goed op de hoogte blijven an hetgeen er in de wereld omgaat en tussohenbaide eens naar Amsterdam gaan en d r alles van daan laten komen je kleerfu en alles Dat kan immers best was dien avond zijn laatste gedachte O ja het kan best Maar was bij te slaperig of wel nog te jong om er by te bedenken dat wie op het platteland als een heer wenscht te leven dan ook als een heer fortuin dient mee te brengen P Hg wilt nog niet dat wanneer boeren van de opbrengst hunner boerder schijnbaar rjjkelglc knnnen leven dit niet ligt in hunne ruime inkomsten maar in an geringe uitgaven De tyd waa nog niet gekomen b Sobutiery De dienstdoende Schntterg beataat aii drie compagoign De werbelgke sterkte was 686 manschappen Actief 337 Reserve 349 De volgens de Wet gevorderde aotieva terkta der Sobutiery is 296 De eerste ban telde Officieren 4 Ooderoflicieren 7 Korporaftla 9 Tamboers a i nu I Actieve 174 Reserve 217 Te zamen 411 De butfekkiog van Mnjoor Commaodaot bleel bat gebeele jaar onvervuld zoodat de oudste Kapitein de beer A van Reedt Dortland gednrenda dat jaar betast bleef met de waarneming der fonctiën van Commandant Bji Konioktyit besluit van 27 April 1893 No 107 verkreeg de Luitenant J vau der Meg op zgn verzoek wegens vertrek uit de Gemeente eervol ontslug nit zgos betrekking terwijl hy Koninklijk besluit van 7 Juli 1896 No 27 aan den Kapitein M O van Fraukenhuysen op zijn verzoek evuneens wegeoa vertrek eervol ont Ug werd verleend In de nog bestaande vacaturen ia het offlciersoorpa kon niet worden voorzien omdat er onder de leden der Schulterg geen personen wareD die voor eene benoeming in aaomarking kwamen De zomeroefaniiigen bodden geregeld plaats slechts een enkele keer moest eene oefening wegens ongunstig weder worden afgelast Hetzelfde kan go ogd worden van het tcbyfschieten dat een der voornaamste oefeningen mag genoemd worden Beide oefeningen werden zoodanig geregeld dat ieder schutter ingevolge de bepalingen der Wet slechts eens in een tg lpflrk van veertien dagen werd opgeroepen Terwyl eeo gedeelte van de Bchattery aan hot aohyfuchieten wa ontving het andere deel onderricht in de voorbereidende schietoefeningen en wanneer eene oefening voor het gebeele bataljon was uitgeschreven Bcboten de leden van bet kader eikb niet ingedeeld waren naar de schyf De officieren namen lederen Woensdegnamiddng deel aan het schyfschielen de ledeii van het kader en eenige sobutterp die zich vrywillig Baumeld n eiken Zondagmorgen Volgens het ingekomen Veralag van don waarnemenden Commandant waaraan wy deio en de volgende byzonderheden ontleeneo waren waarii op groote schaal zou blijken hoe hot gnat als boeren don eenvoud hunner vroegere Icefwyze willen vaarwel zegKon en huono zoons on ilochtero ÏVansoh lezen en pianospelen laten lorren in plaats van kaas maken en plooKon hoe zelfs de rijkste i plflati in die woolde mot voorzien kan eu waar in den regel zulke halve besohaving heenvoert llij bad miischiea nog nooit gehoord hoc weinig voordeelig het voor een heor uitkomt zelf kippen te houden en al had hij licl misschien gehoord hel kwam niet in hem op dit als een karakteristiek taaltje te besohoiwon van alle andoro soorten van renfokkarij door heeren Hij had nog niet berekond of landbouwproducten genoog kunnen opbrengen om don arbeid van lieschaafde handen te betalen O besohaafde handen en hooiden werken zooveel tijner en bebeeren zooveel heler en ontwikkelde menseben zijn vrij van vooroordeolan en kunnen als het moet zeer aobor zijn en dan al die machines en die fabriekmatige behandeling die zoove moeite uithaalt en zooveel benut wat tot nog toe verloren ging t Is waar Kn t is ook goed dat daaraan veel gedacht daarover veel gesproken wordt zefs dat daarover veel geichreven worlt en dat er tentoonstellingen over gehouden worden Misschien zal dit ten gevolge hebben dat over ettelijke eenwen een beschaafd gezin bü ons te lande van de zuivere opbrengst eener welensohappt yko boerderij kan loven yZeg moeder vroeg Nico deu volgenden dag aan vroaw Baap terwijl zij aao het wkoezeu was en hg eerst een kwartier lang al hare bewegingen gevolgd had zou jo n ei denken dat een dame uit ds stad dat ook wel zou kunnen doen H üfdi terroljd J V