Goudsche Courant, woensdag 1 september 1897

dat de monschen om hem komen wgl hg eenmaal den naam beeft niet van den marktEcbreenwer dre te meer in vaar geraakt naar mate bg meer coocarrenten in z ne nabijkid ziet Zoo was de bedorven en ontaarde KdiadoruB bier niet op zgne plaats 4de prga No 180 Cornelia van Es Eerv verm 31 Hendrikua Viaée Zonaal Veanviaa salmkleur late prgs No 66 M Eiser 2da 157 J vin der Kaa 3de 44 P M Happel 4de 95 E Koeleman Eerv vern 80 A Keiler Heiiotropinm 14e prga No 157 J van der Koa 2de 61 G J de Mol 3de 44 P M Happel 4de 124 Korsten Blgker Eerr verm 4 Bastiaan Lakerveld 19 C van Balen 62 B M Bizer Er werden ifgrgeven 1094 planten aao 218 inschrijvers en ingezonden 586 planten door 126 inzenders Voorwerpen van Hoiavlgt 1ste prgs S F H J Berckelbach van der Spi enkel 2de P M Montijn 3de Andries de Hoog 4de G A D J Carrière 5de Jan de Vries 6de 1 W P Montgn Ter ofluistering waren door de hfa Gebr Steensma ern massa planten geplaatst die met het bassin en fontein door de Waterleiding Maatschappg daargeiteld een prachtig ensemble maken De genoemde hh virdienen o i een woord van hulde voor hunue bereidwilligheid Ook de hh N J van Wgk die 5 prachtige faëbsia s den Edel die een oleander en W van der Smeeden die een vggeDboom inngezonden hadden verdienen genoemd te worden evenals de firma C Clemens en Zn die wederom enkele bloempotten op voetstukken tor opluistering inzonden Op het tooneel is voorts een estrade geplaatst waarop ruim een honderdtal prijzen zgn tentoongesteld de een al kostbaarder dan den ander io aanmerking nemende dat iemand die voor 3 stekjes die 7 cent per stukkoaten in de gelegenheid is daarvoor 3 prgzen te verwerven kunnen wg niet begrgpen dat er oog wel eens hier eo daar eeo minder gunstige toon wordt aangeheven indien men eens niet bekroond wordt De Vereenigiog Floralia i heeft haar ouden roem weder gehandhaafd zg blgve op den ingeslagen weg voortgaan wg zgn verzekerd dat het net hdental zeer zeker zal toenemen Zg verdient ten volle den stenn haar tot dusverre geachonken Des middags om 1 anr had ofd bloemoa corso plaats van aportkarreo voor kinderen van inzenders en om 3 oor voor kinderen JMLIadfln d n r Sa cis t ei t Oag Genoegen waarna om 6 uur een tournee door den tain zal plaats hebben De uitslag der sportkarreu Afd I is aldns late prga No 6 L Plomp Bg het departement van koloiëo ia ontranjeo het volgende van 30 dezer gedagteckeodo t legram van den gouvernear generaal van So derlandsIodië betrefiende de krggarernchtingen in Atjeh Colonne vin Kota Eladja bereikte 27 i er Lamtoba na kort vuurgevecht waarin een officier licbt gewond werd Bevolking der Vitlei vredelievend Colonne van Tjotmantjaog was nagenoeg tegelgk te Lantoba na een licht vunrgevecht Heden rokt de eerste colonne naar SeÜmoen op en gaat de tweede colonne terug naar Tjomantjang c Men meldt uit Delft Bg het doen vsn reparatiëa aan de Nieave kerk viel een zwaar stuk steen op den atei er waardoor deze brak en een 5 tal werklieden van een hoogte van ongeveer 25 meter Tieten Allen werden vrg erg gekwest een van t en zoodanig dat bg per brancard naar bet Gaitbuts moest worden vervoerd en men voor zgn leven vreest In een atal te Potten o d Velanre wffSrin paarden van de caTalerie uit a Gravenhage die de manoeavrea bgwoont waren gestatt is brand ontslaan door een neervallende petrole nmlamp die een der dieren mei zgn staart van de zoldering sloeg Vier van de paarden verkregen zulke zware brandwonden dat t noodzikelgk waa ze naar een ziekenstal te Amersfoort over te brengen waar bleek dat twee er van zoodanig door de vlammen waren aangetast datze bezwgken ze niet waarsobijnIgk toch moeten worden afgemaakt Ze baddes zoo koloaesle vonden dat er geheele vellen watten in konden worden geatokeo Het bezoek van de vroedaohap fan oudAnt werpen aan die van ood Dordrecht zal Donderdag plaats heb be o De gasten komen met hunne dames Het geheele gezelschap bestaat uit ongeveer 25 persooeo Zg bezoeken oud Dordt in 17e6euwacb kostuum In het vorige jaar zgn door de politie te New York niet minder dau 2500 vondelingen ingeschreven iu de meeste gevallen is niet de armoede de reden Tan het te vondeling leggen De gevonden kinderen zgn maar zelden tlac t gevoed en gekleed vele worden zelfs gevonden gekleed in zgde en kant op de drempels der rgken maar ook in morsige stegen op de banken van de plantsoenen in de rgtni eu die des nachts op de straat blgven aiaan enz Zeer zelden worden Uter de ouders dar vondeliugeo b kend Het gebruik hun voorwerpen mee te geven op grond waarvan da moeüder later haar kind kan opeisoheu acbgni geheel nit de mode te rakea Totdat de babj gedoopt is in bet vondelingengeaticfa krggt het een nommer Alle omatandigheden van de vondst worden nanwkearig opgeteekend in een groot register De namen aan de vondelingen gegeven hangen meestal vin toevalligheden af eeo beginsel wordt daarbij niet gevolgd Slechts met wferzin moeten wg bier het bericht mededeelen dat 90 pOt der gevonden kinderen in het stedelgk gesticht op lEUudals Islandc in het eerste halfjaar sterven en whI in den regel nit gebrek aan voldoend voedsel door slechte verpleging enz Als de vondelingen drie jaar oud sgn worden zg aangeboden aan wie ben wil aannemen als kinderen De meesten gaan dan mee met de farmers naar bat verre Westen zg worden daar gewoonlgk flinke werklieden 2de 1 L P Kölik 3de 2 D V d Vooren 4de 7 P M Happel 5de 3 A T d Berg 6de 4 J ran Loon 7de 5 D van Leeuwen Voor Afd II waren geen deelnemers opgekomen 1 aportkar wsa ter oplniater ng ingezonden Tgdens het bezoek der tentoonstelling heden middag wat zeer druk be20cht was speelde de moziek vereenigiug Harmoniec dat ook van avond de feeaielgkbeden zal opluisteren Baltenlandscb Overzicht Met Toldoening kannen de Franacbe bladen iry en op den weldadigen indruk dien de toosten op de Fothuau geadroken in Frankrgk hebban geimaakt Slechts de olnb der ooverzoeolgken de oiterate linkerzgde ia niet teiredeo Rocbafort gaat in den Intraniigeantc een Terhandeling opzetten orer het veriobil taceohen Alliance en alliées Hij wil niet inzien dat aan het beataan ran atiiéee het aangaan ran een Alliance moet zyn roorafgegatn De Lanternec wil het tractaat zien roeien betaalen in da banden hebben roor bet blad gelooft dat htt bwtaat Men moet niet rergeten dat wgeenBepobliek zgn en dat in een Repobliek allee moet geachiedan in het roUe daglicht onder toezicht en goedkearing ran het rolk Men kan niet toelaten dat een zoo belangrgke handeling ala het alniten van een rerbond geschiedt zooder medewerking ran het Parlement Kn rechtens bestaat et geen alliantie zoolang bet Parlement niet de rerplichtingen goedkeurde door den heer Hanotaox op rich genomen c Het Joornal das Oebats wijat er op dat deze redeneering in atrgd ia met de Grondwet De conalitntie tocb bepaalt De preaideni der Republiek onderhant orer tractaten en keurt dezelre goed Hg geeft daarran kennis aan de Kamer soodra het balang en de feiligheid Tan den staat dat toestaan c Hieroit bigkt daidelgk zegtde Debate dat het üitroerend Bewind het oordeel toekomt orer het tgdatip waarop de nedadeeling ran het gesloten tractaat behoort te geschieden En het Parlement zal er zeker toe medewerken Er ia in de berichten van de terechtstelling van Angiolillo deo moordenaar van den Spaanachen miniaterpreaident Canovas gesproken Directe SDOorweitverMDdIngeD met GOUDA Zomerdleost 1897 Aaoj evaogeD 1 Mei Tüd van Greenwtcli 30UDA KOTTXRDAU 1 94 8 41 3 67 4 61 11 16 11 81 11 89 11 48 11 66 U l 18 18 11 18 11 85 11 49 1 81 11 81 7 8 16 8 36 9 20 9 87 9 64 10 11 11 11 7 8 S 48 7 89 8 49 7 46 9 68 7 6 8 88 9 C6 9 40 9 4710 18 10 80 11 32 7 96 8 8 40 9 18 1 18 4 16 6 10 KOTTBRDA U e O U D A 9 68 11 36 11 60 10 19 40 19 10 88 I0 4S 10 49 8 ad 6 17 8 16 7 46 8 18 9 00 9 47 10 18 10 49 11 64 11 08 11 eOSDA DEN BAAS So d ZeT nhviMi MoerkApiiUa Zoelermmr ZegwMrt Voorburg H g 7 80 8 80 9 17 9 14 10 14 11 16 11 18 11 18 1 J7 8 46 4 49 6 18 6 64 8 11 7 84 7 49 f 81 8 64 9 64 10 89 11 lt 7 418 41 11 40 10 08 tï 7 68 8 61 11 61 1 l T 8 07 9 08 1 06 l M 10 17 H 8 U 9 08 0 46 9 64 10 4411 48 11 48 1 10 1 06 4 16 6 16 6 66 6 11 8 1 8 04 8 81 V 9 11 10 8111 8 11 44 6 0 I D i V TKECHT Uoldi 5 80 87 7 66 8 11 07 10 1910 67 11 00 11 68 1 10 Oïdew 6 46 8 64 1114 1 87 Woardea6 58 7 8 8 11 ll H 1 45 DtTHbt t 18 7 18 8 18 9 0 9 39 10 6111 45 11 31 1 15 8 08 8 17 4 38 8 05 6 55 8 16 10 17 10 36 7 10 10 34 f 8 34 8 14 7 18 8 43 10 41 3 50 5 08 4 7 89 8 59 11 11 11 11 e o U U A A MIITERDAU 10 57 1 10 4 11 J 6 10 7 51 8 i6 10 17 10 1 1 Ut lat io i 11 41 de aitkomiieu nn de oefeniogen uer befre ligeDd Tooril waDOeer men io Momerkiog neemt dat de chottera gedoreode eei maaodeD geen oefeoingea hadden gehad eo zeHs zji die vroeger by lafaDterie oorpien diendeD eeoige herbalJDgaoefeniageo ia de bebandeliog vao bei geweer Doodig badÜPn alvoreos tot de achietoefeniagea te kanaea worden toegelaten Gedoreade don winter werd éénmaal per maand door den waaroemenden Commandant theorie gebonden roor de Officieren Hei kader bield elke week geheel rgwillïg tbeoreiiacbe en practitche oelenlngen onder leiding ran deo fungeereaden len Loitenant waaraan b na alle leden rrjjgegteld deelnamen De gelegenheid tot deelneming aan vrijwillig oefeningen gedurende den wiat r uitsluitend voor de Bchattera der nieuwe lichting voor zoover ig met by Infanterie corpien gediend badden werd weder als gewoonlylc opengesteld Over de opkomat en de beJangatelting ban niet anders dan tevredenheid worden Ditgerproken De gnnHtige uitslag dezer oefeniDgeD bljjki dan ook iteeda hg do zomeroefeningen Het aantal aohterlgke roeraten is tteeda zeer gering De kleeding de wapenen en bet ledergoed werden over het Igemenn goed schoon gehouden verwaarloozing kwam niet voor Ook de kleeding on de instmmenien der mazikanien z n in goeden staat en worden met lorg onderbonden Hei moziekkorpi gaf reden tot tevredenheid geregeld werden op Maandag avond en van tgd tot tgd ook op Donderdag avond repetiliin gehouden De waarnemende Commaodant besluit zgn verslag met de verklaring dat de orde de goede geest en de tocht onder de leden der Schatterij nieta te wenacben hebben overgelaten Van den trein die te 1 50 van Utrecht naar Zwolle moet loopen ontepoorde gister op eeratgeooemd station de machine tengevolge waarvan de trein ruim een half uur vertraging ondervond De tain van het Paleis voor Volksvigt te Amsterdam gaf gisteravond een echt Amsierdamsob itfereel te zien De marktaobreeuweia van bet Amstelveld en de Nienwmarkt waren er ter raedediogiog in ei wedstrgd met hunne primitieve stellagen heengetogeo en zetten er hnn beste been voor Over de opkomat was geen klagen en daar het den wedstrgdera Tergand was banna waar aan den man te brengen bleven de deelnemers lo dezen wedstrgd hunne rol niet slechts voor het oor der rondgaande jarj maar den ganseben avond door met eene ongekende opge wektbeid erTullen De handkarren met appelen en peren met kokosnoot en sigaren waren hoewel de venters van deze waar moeilgk op een prga konden hopen almede verschenen Hei geacfareeuw der kwakzalvers en het uitroepen van gOQdkoo e vereoaperingen gaf een levendig vertier zoodat deze tentoonstelHogaaroDd stellig een der beat geslaagde geslaagde Ksncemd mag wordeu Oettda i SO Hoordreoht Kiauverlrerk CUpeUe Bolterdam 7 Eotterdun 3 iwUe Kienwerkerk Uootdxaeht èoada 1 88 4 66 6 06 8 14 6 1 1 6 7 6 18 a os 8 11 8 19 8 16 Sovda t il Ml 9 41 iautardu 0 81 18 JI 10 0 De jury toheen nu een noeielgker taak dan ooit op zich genomen te hebben Reeds om half negen ving zg beschermd en bggrlicht door hellebaardiers baren tocht langs de kramen aan en toen wg om toch nog iets van bet zonderlinge spectakel te kunnen metden het terrein verlaten moeBten dwaalden de hoeren nog immer naar t scheen besluiteloos rond Wg hopen dat meester Kakadorus den eeretan prgs met krggt Meettor Kakadorns is op Oad Hollaad en in Oud Dordt bedorven Bg is pedant geworden en viel daardoor ganschelgk uit de rol die hg hier te spelen had Hg eiaohle dat de andere loi den mond hielden als hg zich gereed maakte bet woord te ne men Hg wachtte den ganschen avond zonder iets van zich te laten hooren tot de jory eiodelgk voor zgne tafel veracbeen en toen ving hg zgn apeeoh aan met een compliment aan het adres van het tentoonsteltingacomité een toast die bier geeozina paatte Hg gaf het beeld van Afin gdelen prater die van te voren weet over een brief van diens moeder welke even Oor de ezecatie hem werd ter hand gesteld 60 dien hg verlangde dat hem zon worden meegei even in zgn graf ïtaliaanscbe bladeo weten nn mee te deelea wat de inbond was van dien brief Hij zon hebben gelnid als volgt iMgn zoon Wat moet wat kan ik je oog zeggen Als je nog iets ao mg mocht verlangen zeg het mg dan want met de woorden Ik wenschic kun je de smart van ja moeder verlichten Ik wenach echter dat je mg een laatsten brief lohrgft en mg teveos meedeelt wst ik voor ja kan dof n Lilino mgn Lilino achrgf me tocb I Ze zult mg zeker niet berooven van het genoegen bericht van je te ontvangen wit ja mg mee deelt zal ik steeds onthouden en wat je wenscht vervullen Je moeder zal je woorden bewaren in haar hart en dan getooveo dat je nog bij haar thais bent a Foggia waar zg je etken dag vroeg wat gg verlangdet Vaarwel Lilino en achrgft mg of je nog iets nit je vaderland rerlangt Je moeder zegent je en tendt je haar laatate knaspo de laatste groeten van je vader van Adolpb van Sendvtno van concettina van Amelia van je tsnta en van al je vertvaoien Vaarwet LiUno Schrgf me tocb Je moeder I De ïtaliaanscbe bladen melden niet boe sg aan dezen inhoud gekomen zgn Ook Bobrgven zg niet wat Angiolillo er op geantwiRrd heeft Te Carlisle in Engeland is een vo3r de wielryderg belangrgke uitvinding gadaan nieawe banden die de luobtbanden dreigen te verdringen Het patent op die uitvinding moet naar de Westminster Qazetlec meldt aaneen Cambrion Cycle and Moter Companjc zgn verkocht voor f 1 200 000 en aaodeet in de winst Een rijwiel op dt nieuwe wgze vervaardigd werd door bekende rgders beproefd en zeer geprezen Bet grootste voordeel moet daarin bestaan dit de band pnnctnre vrg is Er zijn in Gooda beatedetingen geweest dis er meer dan 15 jaar io waren of zgn Éeoa vroQw die er in 1875 iakwam en toen 67 jaar ood wat leeft oog Van d 100 bestedalingen ujn er 46 mser dan 5 jaar 18 meer dan 10 jaar 9 meer dan 15 jaar en 1 meer dan 20 jaren In bet Gesticht geweest Van de 100 bereikten er 4 een leeftgd boven de 90 13 boven 85 27 boven 80 en 49 boven de 70 jaren In het jaar 1896 kwam geen eukel sterfgeval voor Van hen die vertrokken zgn wis de aanleiding daartoe meestal in famüieomatandigbeden te vinden Slechts heel enkelen zgn heengegaan omdat zg zich in het Geslicht niet kondan schikken Bg aitiondfiing moesten er ook wet sommigen verwgderd worden wegens wangedrag of tengevolge vau ziekten die in eeo daartoe ezprerselgk ingericht gesticht mosteu worden behandeld Over het gebaeel ia de geest io het gesticht werkelgk goed te noenyn De oude lieden babbelen mrt elkander en wisseleo hunne rgke onderviodingen Zg hebban ieder van een met bewustigo doorleefde halve eeuw te vertellen De vrouwen doen nog gaarne wat iu bet haishooden mede of verzetten zich met een bandwerkja da mannen rooken hnn pgp of leien hnn boek of courant In den zomer wandelt men door de stad of zit rnstig onder de warande in den winter vermaakt men zich met leclanr of spet Men hondt ook van een grap en nu en dan veroorlooft inen zich de veelde van een klein kibbel par tgtje dat dan weer altgd eindigt in bet alniten van den vrede Een veete overleeft het Nieowjaarafeeat nooit Het Hoofdhestnar heeft gemeend deze hgzonderbeden wat meer algemeen bekend te moeten maken opdat in heel Nederland en de Koloniën geen Israëliet die bg machte is de kleine ooutribntis te belalen ziek langer daarvan onthonde VERSLAG Met betrekking tot bet weldadig doel van bet Gesticht mag wel gewezen worden op art 29 Daarmede wordt voor zoo menige gemeente de moeielijkheid opgeheven om eene menschlievende verzorging te verstrekken aan behoeftige ouden Het ia zeker dat vooralsnog de verpte som Overal behooren anbcommissiëo opgericht te worden om de belangen der Vereeniging voor te staan Veel werk is daaraan niet verbonden Het blgft hoofdzakelgk bg het aanwerven van oieawe contribuanten Ook hebben zg de gemeente en armbestaren van bon woonplaats op te wekken om zich aan te elniten opdat deze als het noodig wardt gebruik kannen maken van degonstige bepalingen ten behoeve van minvermogenden Eu dan hebben zg nog de minvermogenden er op te wijzen dat deze in staat zgn door giften en legaten het kapitaal der Vereeniging door sommigen vrg hoog geaol4 T t naM zon ie a vergrooten dat oor flinkeo s£ np mag io hun oog waar zgn wittfheer men aantal gold ns noemt echter zeker niet wan neer men in aanmerking neemt wat de verpleegde daarvoor geniet Maar de verpleegde kan bet wel met minder af zeggen zeker door den nood gedwongen aomtgds armbesturen die slechts over bekrompen middelen te beschikken hebben en t cb hebben zg daarin bepaald ongelgk Men kan een oud meufch wel ergens voor een prgsje in bnis krggen wanneer m n minder op de behoeften van den bestedeling dan op bet prgsje let Doorgaans zgn de lieden die zolk een oud menach iu huis nemen zelf min of meer behoeftig en aanvaarden den last voor bet weinige voordeel dat er uit te persen is Op die wijze krggt de bestedeling dan nog lang de waarde van bet prgsje niet mairdientzgo t genvTOordigheid om den nood van het behoeftige gezin te lepigen Ook kan er dan weinig op gelet worden of de grgsaard in dit gezin de noodige rust en hdt vereiscbte gemak kan hebben terwgl zelfs de aanwezigheid van veel kleine kinderen met als een beletsel wordt beschouwd Hoe leven de oudjes daarentegen io Gouda Recht als reoteniera en het is opmerkelijk hoe onder den invloed van gemakkelgke en onbekrompen verpleging de oude krachten opleven en de beatedeÜngen als verjongd inbeogdenawaardige gezondheid een zeer hoogen leeftgd bereiken heV r Vïdt Tue Tó TOM ttaleo den ftfPSHnderd kan wor n waardoor steeds meerderen van het Gesticht gebrnik zullen kunnen maken en eindelgk het ideaal van Regenten van het Gesticht bereikt kunne worden ea de behoeftige ouden in geheel Nader land evenals die te Gonda gratia kunnen worden opgenomen Gij allen geloofagenooten slait n aao Offert het penniksken het is slechts een cent per dag zooils de heer Willem van Leer aan wi en de Vereeniging voor zgne propogandftlezingen veel te danken heeft eenmaal zeide en daarmede wordt langzamerhand een groot doel bereikt Gg vermogenden onder ons offert ook op bet altaar der mensobenliefde dat te Gooda is opgericht gg krachtige mannen en vronwen waar gg u oog kinderen gevoelt van de ondsn van dagen wier leeftgd overeenkomt met die van uwe geliefde oaders die eenmaal T r n zorgden toen gg nog niet in staat waart bet lelf te doen al zgn bet de ouders van anderen oaders zgn het en gg hebt ook nog oudors of ze zgn reeds van n hesngegaan en u S contribntie is de penning van bet dankbare kind En gg ouden van dagen die ruim leven kant en nwe kinderea eveneens in welvarende omstandigheden ziet en eenmaal aolt achterlaten i denkt dat er andere ouden zgn wier middelen slechts karig afgemeten zgn t n wier 8 61 9 67 10 88 1 18 10 04 10 11 10 18 1 10 10 17 10 4 11 80 4 66 5 01 6 09 5 16 6 16 1 10 7 81 7 61 f I O i is 40 1 10 8 81 7 O 8 11 i 10 09 7 85 8 1 9 87 9 47 9 14 10 01 I 8 10 10 07 10 19 11 17 1 44 1 54 1 01 1 08 1 14 3 46 4 10 4 40 1 86 8 17 4 50 8 17 4 67 8 34 04 8 41 7 45 11 47 1 14 3 09 4 0 4 19 6 10 5 65 8 47 DEM HAAG eOCOA 6 30 8 11 7 18 7 6 10 08 8 18 9 84 f 4 8 8 80 04 8 39 I 9 1 5 1 8 8 60 7 48 11 lO l 1 a Hage 6 48 7 10 7 48 8 8S 9 48 10 1111 17 11 111 85 1 44 3 40 4 06 Voorb 6 61 10 17 1 41 r Zwve 8 10 81 1 85 Zaf U 17 10 48 1 08 Snudl 8 18 7 60 8 18 9 08 10 1810 8411 57 11 501 17 8 14 4 08 4 88 ÜTBEOHT 8 OODA 8 83 7 45 8 49 9 10 10 15 10 88 11 88 1 3 08 8 55 4 48 6 85 SS 7 58 9 07 10 01 10 84 6 68 8 0 10 88 11 66 4 18 7 18 9 18 i 10 64 7 07 8 14 10 46 4 14 9 86 7 11 8 87 9 11 9 61 10 6 11 10 11 11 1 31 8 45 4 37 5 10 6 07 7 198 18 9 49 10 14 H 10 Utrmht Wotrdm Ondewater öoadt AHSTIIDA H 8 O U D A 7 10 18 9 05 IM 4 4 45 18 7 4 7 11 1 14 1 14 IMl 11 11 IMI 9 48 A t daa C Bk nftkomeliDgicAAp oiet io stkat ia gflDoeg bij to ditgoD om Ee behoorlgk te rerzorgeo deokt Jat te Gouda lingtamerfatiid geooeg Inpilsai j auuogakomeo om de behoeftigen op bao Hdea dag reebt goed te rerptegeo denkt dat die sommsQ niet door ééa persooo gageteo lija maar relea hebben methaooe erfatelliogea iets gedaan Doet ereozoo ea geoiat terwgi gg aeU eeo raetig leren leidt bet barlrerbeffend bewnatiönt dat gij roor reien die nveo leefigd bereikt hebbenen bereiken znlleo een aommetje hebt afgezonderd dat eeo blyrende bron Tan genoegen lal zgn roor de oode liraSlietcD in bet Gntiebt te Gooda HET BESTUUR Gonda Angnatna 1897 rX OÏ3 ALLI A bet Het was een goede gedachte bestaar van bovsngenoemde vereeniging om op den verjaardag van H M de Koningin liare jaarlgkscbe tentoonstelling te orgaoiseeren en dis ter beaichtiging te stellen en daaraan nt aan afdeeliog van fanisvlgt te verbinden alsmede een bloemenoorss voor sporkarren Ten 10 uur werd de tentooustelling geopend die in de ruime zoal Kunstmin is daargesteld Tegenover het tooneel bevindt zich de afdeeliog voorwerpen van buisvlgt De grootste inzender daarvan is de heer J van Kempen onderwgzer die natnurlgk boiten mededinging bleef evenals een verpleegde uil het Gasthuis nl D Botterop waarvan verscheidene smaakvol gesneden doozeo en doosjes die eveneens ter opluistering door een paar keeren zgn afgestaan Deie onderafdeeting waarvoor zes prgzen zgn uitgeloofd is een bezoek overwaard De verschillende planten die zgn ingezonden zgn met zorg gekweekt men staat verwonderd dat die stokjes in snik een korten tgd heels plinten geworden zgn De jnrj beslaande uit de hh P Boofiman Jz M Steensma en J Bier bod voorwaar geen gamakkelgke taak om de verschillende planten en bloemen te beoordeelen De uitalag ddr bekrooningen is aldus Serie van 8 Planten late prga No 61 G J de Mol 2de 3de 4de Earv verm 44 P M Bappel 9 Dammers Houdgk 68 F Lsnwerier 66 M Esser 59 Douwe Luitjea Serie van 5 Planten IsU prgs No 48 B J Lankborst 3de 163 C BFnikman 4d 3 A van den Berg Ëerv vorm I 80 Cornelia vin Es 18 M van Egck 160 Margaretha van der Hegdeo 32 Joh Petrus Dickhooff 10 Leendert Nieveld Serie van 3 Planten IsU prgs No 105 P Bakker 2de 116 Johannes van Loon 3da 109 P Scherens 4de 154 Willem Verboom Eerr Term 113 D de Jong 108 J Holscher 220 Johannes ds Jong Fachsia Sc b nee witte hen 1ste prgs No 220 Johannes de Jong 2ds 1 61 G J de Mol 3da 1 51 Fraociscns A da Wpger 4do 76 W den Edel Serr Tflrm 19 C van Balen 1 105 P Bakker Zonaal Vesnvios rood Isie prgs No 105 P Bakker 2de 71 F 8 Vermealen 3de 44 P M Happel 4de 116 Johannes van lioon Bsrv verm 109 P Soheerens 3 Hermanns Lakerveld Jr Zonasl Mac Mabon lata prgs No 43 Dirk van Leeuwen 2do 116 Johannes von Loon 3de 61 G J de Mol 4ds 1 109 P Scherens Eerv verm 193 Joh L W t d Pool 3 Hersaonns Lakerveld Jr 105 P Bakker 115 Prederik van Loon Fachsia Daniël Lambert 1ste prgs No 64 Aotonie 0 Steenwinkel 2de 61 G J ds Mol 3do 66 M Essor 4do 7 H W 8 Halscber Sarr arm 85 A Moleveld 48 H J Lankborst 91 G Lakerveld Zonaal Vesovins wit 1ste prgs No 4 Bastiaan Lakerveld Sla 63 D Sas Sda 18 M van Eijck 4ds 48 H J Lankorat Sarr verm 66 M Esser 95 E Koeleman 124 Korsten Blgker Knol B onia rood liU prga No 7 fl W S Halscher 2de 59 DoBve Lnitjes 3da 168 ArnoldiM Abbtmo m dit beginsel te handharen Voor proaident Faure is de loop dicu de aten genomen hebben ontegpnzeggelgk gnn De ichikgodinn n die aan de wi g tan iwleren alerreliug zjjo lot bepalen hebben in go handen het geluk g egd en in deo naam dien men hem gaf is dat g luk be tendigd da Gelokkige die bynaam past oorhem ten rolle Het hoofd der Repobliek di noch dojr rgo g boorte noch door zgn loopbaan Toorbsslemd scheen znik een rol te moe ten tertallen die door den loop der gebeorlenisjsn ep den oorgrond gedrongen i zonderooit roorbereid te zgn roor de taak die hemwerd opgelegd heeft zich met looreel tact met elk sen wonderlijke snelheid ingeleefd indo moeiljkoen samenge lelde fonctiën die hemtoerielsn dat hg do bewondering heelt opne kt ran allen die b m daarby hebben Radl geslageu Da Iwriooier an Harre die reeder koopman en lolksrertegenwoordiger de bo ger president heeft zelfa deo hoof ohen en aao rornieIgkheden gehechten Rnssiicbeu adel rerbansd doen ttaan door zgn eenïoodig wasrdi ea ongedwongen optreden Eeo hooggvplaalst Rossireb hoveling getuigde tan hem Qna enkele blonder geen enkele omstandigheid kon ontdekt worden ncoh in zgn optreden als gastheer te Parg noch in zjjn houding als gaat te Petersburg De praaidsnt der Republiek die morgen in trankryk terugkeert zal op schilferende wgze ontisngen worden Zgn tocht ran Duinkerken naar Parga zal een ware triomilochl zgn Een vloot waarop hg trolsch zgn kan wilde Doi aolie keizer hebben bet Ea boehet wil Nu hg voor ign vlootplanuon bg den Rgkadag geen geoopgzimen ateun vinden kan cu hg in regeeringakringon de meeningen niet kat sameDbrengeo lot bel uitvoeren van zgu g liefkooid detkbeeld gaat hö er propaganda voor maken io onderwgskriogen Toen de keizer onlangs te Wilhelmsböhe vertoefde nooüigde hg zgu vroegeren leeianr vao hst gjmnasiom dr Klus aan zgn tafel en besprak breedvoerig met hem bel onderwga in de geschiedenis Daarbg legde de keizer vooral nadruk op deze woorden j Prent vooral der oogd in dat een goede vloot voor bet Ooilsche Rgk een lereosToorwaarde isi Ea denjvolgenden dng zond de keizer zoowel aan de bibliotheek voer leeraren als aan de Bchpolbibliotheek een exemplaar ten geschenke van Wisliceuua werk over de DuiUche zeemacht 355 Staats loterij 4e Klasse Trd iliing vau DiDsla 31 Augustus No 808 f 2BÜ00 No llSiS 8000 No 9680 1500 No 6885 lOOO No 1063Ó en 18378 ieilar 400 No ms 17844 en 1D094 ieiler 800 No 8154 5198 7888 U3S8 l 870 I 4 oa 20886 ieder 100 238 2885 5879 317 2690 5907 286 2704 5988 988 8717 60O6 863 3790 8098 401 3815 8128 429 3125 6191 449 3129 6241 600 8264 8254 561 3859 6278 577 3865 6336 893 3940 6464 720 3958 6686 788 9466 8561 888 94V1 6692 830 8698 6616 839 9808 6846 909 1804 8704 930 3916 6 46 958 3968 8821 Pryïen van 85 84 8438 i ili 8844 0766 13371 15BS3 18088 107 8481 6770 8865 10771 13408 15683 18021 186 8487 6778 8843 107U8 13486 157117 18142 188 8814 5773 8386 10S40 13446 15738 181 4 811 8686 849 8S31 10873 13457 15748 18244 8415 10894 13491 16769 183 7 8491 10919 13581 16807 18489 8666 10986 13679 15931 186 8 8589 10999 13693 15961 185 4 8631 11020 13 60 16993 18567 I64II 11033 19675 16007 18598 8660 11063 13677 11083 18638 8717 11163 13889 16037 18673 8810 lire 13730 16047 18123 8818 Ulsl 13S30 16084 18751 88S8 11364 13910 16196 19010 618 8292 6380 8864 11800 13916 16808 19148 647 88 1 8384 8870 11333 1394J 11884 19180 8889 11863 13976 16881 19388 8850 11844 14018 18316 1828 9068 11875 14056 16980 19198 9097 11690 14099 16899 19801 9117 11848 14146 16415 199 S 9148 11734 14177 16431 19307 9150 11780 14807 18486 19310 919 11781 14888 16489 19436 9806 11840 litti 18688 19460 988 3997 6998 9818 1U68 U t6 16641 19464 1097 4078 7093 9998 11996 14877 16573 19419 1118 4084 7141 9377 II994 14981 18802 19499 1166 4U8 7318 9383 18098 14388 18607 19498 1334 4218 7826 9387 U100 14107 16696 19499 1988 4267 7897 9483 18187 14440 1 745 11855 1871 4846 7888 9601 18176 14493 16176 19888 1349 4998 7904 9688 13185 14477 16789 l lt 1406 4899 792 9688 12286 14189 16814 19791 1480 4440 7955 9579 12890 14500 16833 18828 1534 4680 7468 9800 18981 14601 16908 19886 1538 4581 7464 9633 12364 14689 17770 19895 1576 4586 7604 9716 13981 14697 17137 20016 1758 4789 7584 9761 12488 14611 17188 20088 1794 4746 7678 9764 18448 U785 17239 3U074 1817 4869 7680 9779 12488 14780 17868 20164 1886 4878 7690 9 79 li 95 14788 17878 20839 1886 4889 7831 99 6 18498 1497 1 17998 09 8 1908 4918 7710 8974 18638 16078 17408 80448 1931 4934 7764 10074 18626 II14S 17488 S0i07 1938 4968 780110138 13708 16165 17489 20638 1988 5089 7878 10188 12788 15i87 17548 80510 1976 6090 7896 10147 l 7l8 16807 175H3 80tB0 1984 6087 794110151 12779 16897 17581 80766 7980 10198 13803 7963 10208 12887 8009 10370 18928 8081 lOirs 11960 8040 10138 13978 8118 10588 19118 8189 10591 13849 8S10 105I 0 19876 818 10738 13840 8330 10790 Ie Lgst komt nog 1 317 17668 80785 1 336 17666 80798 16398 17787 80838 15940 17758 80141 16848 17793 80871 1 879 17898 80678 15407 17889 2087 16449 17688 80907 UH 17890 1 797 bvj No 18774 NIEUWE ZENDING OEENSCHi CL ACË A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Telephoou Xo Si Beurs van Imslerdam 2iAi üU3Ttis vrkr slotkr 1 997 1 v 89 851 1 86 86 86 l l IV 69 68 98i la vi 10 1 8 75 1 Il 82 107 98V loof e 50 989 z lOOV 41 100 199 1981 6 98 1 183 1 lOO u 1 80 1 85 u 118 103 1981 985V 100 149 SS 99 M Vl K 77V imv los 100 169V 188 l 12 100 54 101 14 l i 108 75 287 8 4 50 V 198 808 1067 67 I03 1047 ll 188V 1987 917 113 IDKai iNu Ctrl Ned W 8 8 S dito iHlo dito 8 dito duo di o 3 HONOU Ooi O udl 1881 88 4 Itaue Insollrijviin 1869 91 5 OOSTKNR O l in p p p 1868 diti ia zilver 1888 5 FOBTUO I Obl met onipon 3 dito tiolifl 8 Ruai ND Obl Hiiiii iil 1894 4 dito G cons 1890 4 duo bil Roths 1389 4 dito bj Hopo 18S9 90 4 dito m goud Ie ii 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sr lija Porp 1 schuil 1881 4 TuaiBlj Gepr Oonv oon 1890 4 Om Isfluing seiie D Oeo Ie nisg serie C ZuiuAfb Hsp v oil 1898 6 Manco Obl Buit 8ch 1890 8 Vbnbzuelji O il 4oiiliop 1881 AMsTsanu Olili steu 1895 s KoTTZanAH Si d b es 1894 3 Nbd N Afr Hsnde sv sii I Arendslt ï b 4 y üeitifi nlon D li Msal ch 4i lilt Aru Hvpotboekli pnodbr 4 Cult My Ier Vorstonl iwud s Or Hjrpolbeeltli panllir 97 ModerUndsohe bank saud Ned lUndelmaatsob dito N W II l o Hyp b paiidbr 5 R tl Ilypotbeolib psudbr 31 l Ir Hypithsokb ililo 31 OoSThNa Ut t H ng bank sud II08L Hypothoiekbaiik pandb 4 AKsaiKi Bqul bjpolb pmlb I Max IV L O Pr Le oert 8 N n Holl IJ 8poor mj aanl My tot Eipl r 8t 8p ano I Net lud SpooriveglD and Ned Zuid Afr Spui sand 8 dito dito dito 1891 dito 5 AuEaiKA ent Pan Sp M o il 8 Ohio It Vortb W pr 0 v aand d to dito H 11 81 I oler obl 7 DenfcorS Eio Or 8pni r ert v a Illinois Central obl in goud 4 ï ouisï fe Vssh viIIf üert v asnd Vlexioo N Spw Mij 1 by i 6 Mus Kansas v 4pot pr f asnd N Tork Ontasioli West sand dito f eno flhio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp io goud 6 St Paul Mmu U Manit obl 7 t n Pafl Hoofdlijn oblig 8 dito dito I iao Col U byp 0 5 CaKioa Cao South Cert v aand Va C EslU kN leb dji O Amsterd Omnibus My aund RoUerd Traimreg MaatH aaod Nro 8i8d Ams uirdMni Hand 3 Stad Rottordsm nnn 3 BzLOIB Stad ADtwerpen 18 7 81 9 Stad Krussel 1186 tj HoNo Tbüiss RegullrOrsült rh I OosTENS 8ta tBl ening 1860 3 j K K Ooit B Cr 1880 3 9PANJB rud Madrid 9 I188 Nao Ver Bes Hvp SpobI oeru HurgerlUko Stand GEBOREN 27 Aug Maria ouders A Mes en M H van der Wouden Ergn onders D Tnmenbnrgen J FIni Hendriks ouders J Dongelmans en M van Straalen 28 Ang Elisabeth onders A Nedorhof en M Stolwgh Theodorus Johannes onders Q van der Kist en J M Jansen Jacques Henri onders J A O Swaving en K L K Blokland Sophia Adriaantje Klara Johanna onders F Keiler en A Brnsse Anthonie Corne is ouders A C Schriek en P Vermeulen 29 Aug Ario onders P A Burghoorn en N C Lens 30 Aug Oerarda ouders P B van Leest en J H de Vos Jan ouders J Vergeer en G Idenbnrg OVERLEDEN 27 Aug O K van Willigen 4 m 29 L de Moog 55 i J J Graafland 4 w 30 D H an der Koogb 35 j E Jongkoen 05 j