Goudsche Courant, donderdag 2 september 1897

Donderdag 2 September 1807 So 7365 30ste tfaargaog mimm courant Nwvkws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken BE fi De Uitgave dezer Courant geschiedt dage lijks met uitzondering van Zon en Feestdagen t e prijs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderüjke Nommers VUF CENTEH ADVERTElfTIEN worden geplaatst vaa 1 5 reg ls a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden b kendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd GerondeD eo Dog niet ftfgehaalda Yoorw rpei der maitfid AagnfliDs 1897 1 RoieiikrkDS 1 collier met KondeMlot 1 ziliereii bengel d een lioip 1 wk waarin 1 portemODDaie 1 eli ntelriog met elentels 2 iUiren oorripgeljei P stempel letter A F 1 gond oorbellefje met parel 1 ktoiije 1 borlogeketUng 1 Ktul che pot 10 witie lak lcie ken 1 maochelteDknoop 1 haUkelliug hloi d korwl 1 B C kerkboekje eo 1 sigarettenkoker De gedeponeerde orwerpen der maanden Febrnari en Maart 1897 en niet door de rerlieure aigehaald zgn ter baichikking ran di vindere met inachtneming van art 2014 B W Boreaa oor getouden voorwerpen zooveel mogelgk geopend van U 1 onr e morgen Gonda 31 Augnetn 1897 Da Commiuaria van Politie V GARDEREN ADVERTENTIEN ♦ Heden overleed te s Graoenhage m n Geliefde Broeder de WelEd Oeb Heer J A HEULE ond lid der Prov St van Noord Bolland A E HEULE Wed J V M TEMMINCK Uf emeeni Keiinugtvfng Wegenslafweiiigheid knnnen geen leioeken wordan afgewacht Augl 1897 Hedlin overleed na eene kortstondige ongeelipldheid mijne geliefde Echtgenoot PAffiUNB SOPHIE ADHIENNB HUBBECHll in den onderdom van 49 jaren HEtfRl VAK DK VELDE liülen 28 ugustn 1897 Plantsoen 1 Eenigt en algimeem hnnügemng fiEVRAACin te a flane eena dei Dienstbode als MEID ALLEEN voorzien van goede getuigen Loon 100 met 26 Wa chgeld en 10 extra per jaar geen godspeianing Brieven No 688 aan den Boekh A P WITMAAB en ZOON dm Haag Stedelpe GasfaVriek ie GOUDA 1 De prii van het gas is 6 cent per M en voor Kooktoestellen of Motoren 4 et Onder zekere voorwaarden worden peiceelun gratis aan de hoofdbnis verbonden met 15 meter ije leiding achter den gasmetor Voor 3 en 5 lichtuaemeters bedraagt de huur 10 cent por maand Bewoners van perceflen van ten hoogste 2 25 per week kunnen wekeiyts afrekenen en van de fabriek lamyen kooktoestellen eni tegen betaling van eenige centen per week in huur bekomen lLraöMöTOBlSCDE TAIBALSBANOJES wimio oaojPOKEiHD BU liet mbrulfc daarvan geicliledt bet tiuiden krHgen der Kinderen IMIDEH E MIIVSTË PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewijzjm kan dat de by mö ter inzage liggende getnigschriften der uitstekende resultoten van de Elettroiiiotorisclie Tandhalsbaadjes niet echt zvin Men UlU op den naam ran den Tahnkant BOUERT IIOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvangal van postzegel ad 9S cent door BüBEIlTHüLTZ MJmegen Wederverkoopei s gevraagd frtii Hrt rto oMctiadelykttt tn H mikkelykitc poetimlddel voor Heerea n vooral danttt en KlndsrsiBlloenwtrk Il d Appretuur van C M Utlllw k C ij BerllB BflUtli Str t4 MTOlrtt ifo I ÖtvV op naam en fabrickitnerk Vflrtryihur by HMrtn Wtnhalltri ehvnwtrk laattriw rvMMu H aMtraal DMttby W turriaMtMtMndHH i r HA KotUnhUfke Machinale Faltriek DE HONIGBLOEM a II van Schalk SlCo gevestigd te Qravenhage Hegpleralraat n af nabji de Kegentosselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoenttl gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Sn perior Druiven Borst flonig Eitract nvt E3LI AInTTHE KLAU0N8 van 40 Cts 7 O Cta en i verkrijgbaar bj Firmo WOLFF Co Westhaven lOS Oouda E H vj MILD Voerstal U 126 te Gouda A BüUMAN Afoordrecht J O RAÏELAND Bot cop B V WIJK Oudewalcr M KOLKMAN Waddinmeen Mmu f orit ry joiig of oud door ona nl gla nikktl ZRk pft rbi nk walk opaigen Mtrdica wyi de laat tot ankran opwekt Poot Aa Blitryka Inriofating da Bar apB b nk kan man w kwartjea inwerpen mti x hat gald niat Pi ys 16 oen watr nltnainati lvorani fl 10 porto extra hyoen geapa rd nyiii daaj earat nlnilftii di pnnrbftiik rioli ftut n tiaoh 1 n u iicivr utient Naiedore liiwarpluK luiC xicn do flpa rb nk AutnniHtiHi 11 en geolt tagiilykertyd iliiidtilykli lii 1 worpeuliedriigaan Ntt KawdiKil te ïyii ia da aPRdrhank aanr aeiivon iiff naAr to Rlaiten an we ft op jnBijw da Inït tot apBron Varienillim trg r ml ol Toorailb Vt r ciuiliiiU Mt rkur oiuiDiiiiillt Mnntuch Hclmbert u Vo msieril m N Z Vii irtiiirgwitl BEKROOND MET GOUDEN MKPAILLE KRAEPELIEN HOLM S Quiiia Laroche Staalli iidende diilna latochr is de meest krachtige en versterkende KINA WIJN Aanbevolen door tal van binnen en Idkenlandsche Oeneesheeren Verkrggbaar in fleeschen kjf 1 90 en 1 00 CIGAREnEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den Igder aan Anthma terstond verlichting In Etui 90 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen al goed erkend middel hg Hoest en Fer r u l i oplossend en verzachtend Prns per fleschje 20 Cent KajiBFBUKN HoLH Hofleverancier Zeial Depot te Oouda g den Heer A H TEEPB Apotheker en bij de mei Apotheker en Drogisten verkrjghaar Zeer nette Gesteendrukte mmpjEs worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Ouodfc Brak TU A BRINK MA N k ÏOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Berx pxaclxtig xxet irig ericlxt HEEREKHllS mei IM staande aan den KA1TEN8INGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamera met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een gi oot Balcon Zolder Meidenkamers hoven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestihule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAMESen KINDERMODES benevens U AND WERKPATRONEN mr IBDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NDHMER In ieder n tektt mworte platen modekronlek femtUetoti enz enz Ie Uitgave zonder gakl pUten met 3 Boijpstr ea 3 grooLe kniptt patr Per IS ars 1 S6 p pott 1 46 G bIs do Ie uitg met üaareuboven 6 gekleurde pUlen 1 76 g 1 90 3o r u Ie ligakl pl ea 1 bijz gelta p bij faet 6 no f S O 1 40 II i K 3 II bij iiel 6e no l geks pfttr D ksuze ISe een gekleurd traftie bandirerkpetroOD n S s tO PitOlir llER m PBOSPECTO ALOÏ tg oim K KmE ut f de VictoriaSron te Oberlahnsfein byüms Tafeldrank Vèn hef oninkIykef uis derj ederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidbfaak 8 Het groote aantal zenuwkwalen TciuiQiH B Buuitwu J fif iy KanttenoomwDauHiBiMiiin ir kt uvMUMa weldaad bttjkt te lija voor da aan lennvWaleb liJtfeDde mensotiheid Dut ceiiBMwUu la vifaMTMh dan doOT dan gaWeaen Offlolar Tan Oatondbeit Dr Boman welasmaoo t Vliïhotan n bBruroD da on denriiidinK opgedaan In adb ÜOJarifa praktijk Boor wa s ebl K v n h t haoM huI per dac w rileii daart fMehlkM taffen door 4e huid nalddellUk ut ket mammw 1 medesedeeld Het dexe genaatwlju vardsn wsrkelfjk aahltterende raatütttan en Bij maakte aooTeel opiasf dat van een door den nitrlnder geaohreven warUe binnen korten tijd reeda de Ule druk verschenen la Dit boekje bevat niet alleaiTor het Roote publiek vprstaanbare verklaringen omtrent het waien der menwere therapie en de daarmede lelfa in wanhopig ïevalleu verkregeu uitwerking maar ook vindt men daarin wetenacbappelUke Terh kiidflllnK n uit de nipdlsehoblnilen die aan deze geneeswijse gewijd ilJn aoomede anohrift van tal vaa Eetnizachriften van hooggnplaatate caneeakiindiKeu onder welke P ééaltre ned dr erefUter aan ds polyklinTek te PBrl i ree Rougement tO Suinirebir neri dr praktlieeriad lenaealiaer a a het kraakKfaeigaM fleatlgiit dBCharenton SaaltMterath Or Oohn te Stettin aroumana natf dr arrand arta taittklaiaa Or P Feredlar fleneiiheer dlreoteur van het heaitUal te Agan aebeimrath Or teberlag kaatatl BttteiinlBi ad Erna Oariea mad dr genaaihaar dlrecteardergalvane tberapiatiaohefertahtlBi veer teaawttidora te Parlji rua SI Honoré 334 Coniul van Aacheebaah aieddr te Corfki Dr Ruibaoh arraad ris de Zlrknlti Ober atabiartt Jeotil med dr te Waanan Dr C Bongavtl te La Farriire Eare lid vaa dia Coaeett Central d hyaltna et de Saatt In Frankrijk en vele anderen Aan allen wier itcnuwBeatel neer of minder nansedann U ef an BerennaMiile Bennwncbtl heid igden waarvan dekenteekenen ilja obrealaohe heeraplja nliralae lohale keefdpl n biaedandraao groote arlkkelbaarhetd gejaagdbild alapaloaibald llchaantUke earaai an eabahagalÖka toeeland verder alle Eieken die door beroerte f fltreffea werden en nof lijden aan de gevolgen daarvui ZENUWLIJDEN en BEROERTE lan de gevolgen d Hdariewrtahuaa Eooali varlBMnlagan onvarnoean tal s fekea iware leagval moelelilk llkkea atltTbeM dar tawrtahtea awl eert durende pijn plaalaatllka iwatte veriwakklag van leheagen ens en i J die reedi onder geaaeeknndige betiandellng geweeitt rijn maar door de bekende middelen all ontboudingaen en koodwataAnnr wrilven elecfrtaeeren atoomlool of zeebadeir een genezlog of leniging hnnnar kwaal gevondenliebben en ten slotte zij die vreoa sevoelen voer beroerte en daütoe reden hebben wagena verechijaaelen ali iloft aanhaudena angatig voatea verdoovlag la bat beoH heafdaUa aiit dalzeüAeld Wkkeringen en donker werden voor de oogaa drukkende pijn onder liet veerbeofd eatilag In de eerea bet vee ee van krlabetlng in en hel tiapen van handen an voatan aan al daze drie oategorlSn Tan aennwlljdera ala ook aan Jonge meiijei lijdende aan blgekiuoht en kraohteloothald ook an geunde lelfb aaa Jaago perannea die veel met het hoofd werken en geestelijke reactie wlltea voorkomen wordt dringend aangeraden zicb het boven vermelde weikje aan te schaffen lietwelk op aanvrage kaïtolMe en franee ver t tonden wordt door Amaterdam door H LKRAM A € Ilelligeweg 49 Rotterdam V E vnn SA VTEK KOLf P ApothekAr Korte HoofitWR tUtrecht I OBKV A POllTO V üudpgranlit blJ de Gaardbrug F siÜp de longnte bygieuninuli medio umi o tentoonatolliug In do l r WelaaaiBnn aclio Oeneaewljie door de Mediacbe JuriJ mot de Xllrcrau MeÜHlIlo bekroond Kegelbaan Harinonic ïrje Baatt Wetelrgl Prachtige prl zen J J WODMBESB Patent H Stollen ffcC intiBiirt Mt W BimiwBtt rf jr Per qromir Errol I warnuno i are H iolililmKiwerthlnvii i ia imni i Jj Itên këitflltaher jmtrt uletii m harffin H i mtf r j WW dtrtet vlu in io chut £ rt JMnrf i e Mum tlfreiift f MbêMliMiHI M M i 1 1 i a BINNENLAND GOUDA 1 S pte bef 1897 Op bek giiterao gesoadea telegram raa fialakwentch ud H H de KoDÏDgia door de R E Volksbood ii de rolgende deokbetaiging ODtTftDgeo H D BRINK Gouda Hen Mej rteit draagt mg op U te deoken TOOT uDgeboden gelakweoeebeo AüJDdaDt YAN TUIJLL Door de WilhelniiiK VereenigiDg ii de toIgende dtokbeiiiigiDg ookTangao R COOLS Merkt Gouda Here Mi eiteit drugt mij op U te daokeo Toor uugeboden gelokmoscheD Adjadeot TAN TUIJLL H t onderzoek vu hei waker der Waterleiding bad gedaraode A g het Tolgeode re aliaat 1 Ang 3 5 Mg permang kalteos per 1000 cc 14 6 20 2 6 Aan bet postkantoor Gauda en de daaronder VettortAerende bulpkantoren werd Kedureode d taaasd AotCtntti 1S9T in de Rykspostepaerbank iogelegd f 14129 37 terugbetaald l 4332 20 Het laatate door dat kantoor nitgegareD botkje draagt bet nummer 5579 By de prgmitdeeling giitareoaTood ten 7 oor op de Ten toonstelling Tan tFloraliaciprak de Voorxitter de beer Dr IJiiel de Scbepper de aanwezigen toe en noodigde ben nit enn driswerf boera te roepen roor onze jonge EoDiogiQ met geestdrift werd daaraan roldaaa waarna spr verder dank seide aan de bh die als jarjtid badden getangeerd eo voorts allen die tot bet welslagen der teotooQiteltÏDg haddeo medegewerkt De ringrgderg die gisterenmiddag alhier werd geboadea werd op bet einde een paar malen door een regenbui gestoord toodat de kampritten werden opgegeven en loting plaats bad De lite prgs voor dames een btoemeotafel werd behaald door mej Ooderkerk v d Want van Gonda D 2de prgs een werkdooi werd bebaald door mej de Graaf van Gonda De 3de prgt een tbeepotje werd bebaald FEVILLETOX 18 Portel uitdrakkaar Js Nou lU s ieder s n werk aiet Dat latstert er puur Qsnw hoor Ik mooD eigenlgk of daa bat haete kaasniRten niet zouden kuoaeu laereu Nou dat § onverskitlig A U w der van jongs sf by banaa A ers niet hoor Dus als ar b voorb ld eau dame net een baere boer giag trouwen zou die dsa aist eer t de melkertj kunnen leerenF f Wat zou atl Kan dst niet f Ik zal Diet zeggen dst ze n at niet learea kune Bwar za leeren et toeb niet Wssrom aietF ffOob der handen die staan der niet na Ëo ze hsbbeu ook veuls te veul a era au der koofd Dit laatste atfument sohaen baar t zwaarste ta wegen Wat zonder dst Nieo iets zei giag ze as aeniire wrongan in haar kaasauusa voort Dat tieaeje u al SU da boeredoohtars Azxe die de ksp sfsetten dao naken za temet oomt meer de hoogste aart voor da keeiaD Hoa komt dat riep Nioo mat da aarlgksta door mej Farrer van Gouda De 4de prgs een portemonnaie werd behaald door mej de Vos van Waddinxveen De late prgs eoorbeereo twee borden wetd bebaald door dan beer A den Hertog van Gouda De 2de prgs tberiaometer werd bebaald door den hver F vao Leenwan vao Reeowgk De 3de prgs twee beelden werd bebaald door den heer P de Graaf van Gouda De 4de prgs een zweef werd behaald door den beer P vao den Arend Jr te Rotterdam Onder gepaeke toespraak reikte de heer Dupper de prgzeo uit De Cbr Zangvsreeoigiog Halleluja te Gonda zal op Donderdag 9 Sept a s eene uitvoering geven in bit Militair Tehuis te Schoonhoven daartoe uitgenoodigd door de Cbr Jongeliugsvereenii iog te dezer stade Ook op deze uitvoeriDg zalleu de beeren gabr Van Zutpheu hanne welwillende medewerking Tarleeoea voo piano en viool In de zitting van Dinsdag 31 Augustus werden door de Arrondissemeoti Recbtbank te Rotterdam de volgende vonnissen gewezen M G 36 jaar kigarea aaker te Beuicbop w eas diefstal van een bankbiljet van f 60 toebeboorende aan zgn buurman J A Verburg aldaar en zulks door middel van braak tot 6 maanden gevangeniistraf H van der S 14 jaar zilversmidsknecht te Scboonboven wef eni vernieling van daLpanoeo tot 2 dafcen gevangeoustraf J J B 16 jaar timmarmau te Gouda wegens diefstal vao een paar scboeubo op de markt te Gouda tot 1 maand geraugenisstrat In de N R Ct c lezen wg het volgsod ingezoodflo stuk Mgnbeer da Redacteur Vergun mg een kleine plaatsruimte voor onderstaande £ r ia bg ons te Gouda eeoe H D Bobüol met 5jartgea cnrsus die niet alteen besocbt wordt door jongelui uit Gouda en omligi eude gemeenten waar geen H B choleu zgn doch ook door velen uit Rotterdam en e Graveobage No z n op die school in de laatste jaren edert 1880 onder min Heemskerk ook meisjes toegalatQO of liever gezegd op verzoek is bun de ko Uting na afgelegd examen niet geweigerd Hierin ligt wel de erkenning van de uoodzakelgkhaid om ook meisjes io de gelegenheid te stellen dat ooderwg te volgen Dit jaar werden echter de oaderi dor m injes die hun examen met goed succes gedaan haddan verrest met eene weigering van den naïveteit Nou Tsi op dan motte ze der baar opkappen na de mode on dan motte zo na de mode kleed gaan eu dao wille ze o eoa aaaimsssieo hebben en dan z De ze bedorven om de keezen te wateren en van t wateren notte je n et toeb alerel babbea Daar beb e je die meidjes vao Bens de Koe t Zgne pittige meidjee daarvan met msar t is dan slim en ilim zoo s die kleed gstie Och ooh derlut moeder dat was daa n beate keezer I t Was een peet vaa men anaarlje in den Groetpolder Ka met alle hoor Nooit n meid bad Allgd alles zelvers deeo t Was net of die nooit loof wier altijd maar zoo stilletjes voor der alt met der bulletje op en de kap alleen maar s Zondags Nioo was werkelijk ts veel io den erust van bet onderwerp zelf verdiept om op te merken dat dui bat opoabbeo van de kap het hem niet deed maar wel het frafzetteD er vao Het onderwerp was dan ook inderdaad zeer belangrijk voor beiden want terwijl het er bü den jongen maar niat io wqu dat de hoogste kaasmarkt oavereenigbsar zon wezen met een Daaimacbiae werd zijne patrones verteederd bij de nogedaobtanii van haar snaartjes peel Da anders niet spraakzame vrouw werd op het stuk dier ooderwetsohe degelijkheid tot uitweiden geneigd eo toen haar leerling baar onwillekeurig was gevolgd naar het ttaltje waar zij een ondja vuur onder den koffieketel ging leggen onthaalde ey hora op t verbaal hoe de bedoelde besta keezer tot drie dogen voor baren dood nog voor lles ao d had en toen plotseliBg der uit wdbst was Eo nou Dt BoDs nog een keeameid houen by zen twee msidjaa dia dan haaien dag an da maosiaa rittaa ta minister vao binnenlaodsebe zaken kot toelating Deze teieurstelliug treft vier maiijes te Gouda en een te Boskoop wonende eo men vra t zioh af wat de reden is vau dit voor hen noodlottig beslait No weten wg weNatdemiuiater bet Ticht heeft de meisjes te weren aaugezieo he eene H B school voor jongens is doch be feit dst sedert zooveel jaren de meisjes die aa dergelgk onderwgs behoefte hadden steeds opi hun verxoek toegelaten zgo desd ben bot laai it verloopen jaar het ondsrwgi vulgen bet meaat geschikt met het oog op hun toalatiogs6X meo doch niet gewenscht waaneer zg buiten da H B school voortgezet ondarwga verlainden Zal dus voortaan de H B scboul voor meisjes gesloten blijfen hel ware wenachelyk dit ceker te weten doch boe dit metdebiltgkheid eo mst de bHhoeftea vau mei jes dis in plaitsen als Gouda wonen is overeen te brwgeo verklaar ik niet te begrypen Daar ook in andere gemeenten waar U B seboleo voor jongens zijn lioh wasrsohgnlgk bekletfds geval zal voordoen en hst dus de toekomst batrsft van vele onzer meiijss meende ik mguheer de redacteur wel een beroep te mogen doen op uwe welwillendheid en zeg u dank roor de verleende plaatsruimte Hoogachtend Ued dw dr Qonda 30 AnguUos 1897 V Eenige predikanten en pastoors io gemeenten langs den Rgn en de Gouwe tusscbeu Leiden en Gonda hebben thans een a lres gericht tot H M de Koningin Regentes met het verzoek de bruggen over den Ryn en de Gouwe m de richting van Leiden en Gouda tgdens de Godsdienatoetemngen des Zondags gesloten te doen houden Adressanten doen dit verzoek op grond dat de godsdienstoefeningen Zondes door het fluiten enz der stoombooteu gestoord worden Te Oudawater werd op den Koniaginoedag het caritlüo bespeeld en velerw gs gevlagd Mede werd tevens tot aanmoediging vao getrouw acboulbezoek aan de leerliogeo der openbare school een feestje bereid Des avonds werd in den buitentuin Rozenburg een zoogenaamd kermesse d té gehouden wiar Het KPsr opg wskt toeging De netto opbrengst bierina was be temd voor de sigsmeeoe armen Ter eere van den verjaardag der Koningin zgn de leerlingen der opeobars nchoolteOudewater gister in het gymnastieklokaal op rerBcbilleode lekkernijen onthaald Vaderlandscbe lisderen werden gezongen en terhoogdeo de blijde geestdrift der kinderea De traktstie ge draaien of t een orgel ia t Is net as met oen keutjd op t fokken ging B voort terwijl zij was gaan zitten kouaoD stoppen on Nioo half bewust zy aandacht wgdde aan den naairiog dien zy in plaati van een vingerhoed droeg AjUe je dat met met eigen volk doeu dan ts t achterop hoor Ik huh altgd boord ntnie ja n en keutje op t bok hebbe msg de vrouw oiet te gast gaan t Is dan ook begrootelyk azze je Eoo n beeuie z weken lang op kwFckt bebbf alle met ste melk en een neid laat et dan en dag gebrek lyen dat het afvalt Ja dat was begrootelyk dat moest Nico toegeven En je kanne van de boste rooid met verwacbtou lat ze voor een keutje van der volk zoo goed zorgt as de vrouw zelf Dat moest hy ook toegeven fEo azze je t dan anzian boe de boorenstand op bedea maar rydt en naar roat of t geen gobl en kost au nat of de beesten geen tweemaal daags melk broobten en nf der geen keszan op ds plank laggen dia keerd worden moeten Ook van dat bezwaar zag bij de logica wel in Wollieht zou hij nog nader In de zaak zyn rloorge drongen indien niet juist K s Kaap genaderd wai met wien hy liefst zoo min mogelyk in woordeniriiseling kwam Dies maakte hy zieb zoo gauw doonlyk uit de voeten en ging in afwachting van wat hij later ovar laodbouw tbeoriefcn mqpbt beslatten voorloopig welgemoed eau uurtje aan do nedorige bezigheid van mestalachtan VUI Ifir kwam aao laslyk ding tossoban n dst Iselgke schiedde van eene som gelds door tdapartiment Oudswater der Maatachappg Tot Nat Tan tAlgemeeo voor dergelgk doel ter bevor dsnog Tan getrouw schoolbezoek sioda laog beschikbaar gesteld In den Engelsoban Economist c komt toot een belaugrgk staatje omtrent de uitbreiding der spoorwegen ledert 1850 Wg zien daaroik dat de Ungte der Iguao was io I860 24 155 Ëng mglen I860 67 393 Ëog mgleo 1870 130 631 Eng muien 1880 232 691 Eng mglen 1890 395 143 Eng mglen 1895 433 953 Eng mglen Van 1880181H is da varmaar denng dus bet sterkst geweest ruim 160 000 mgleu Daanau werdeo 113 0iX mglen spoorweg in Amerika aangelegd Io 1855 bad mea in Eurofta 14 r 5i io Amerika 9064 mglen da dne nuilere werelddeelen hadden toen oog geen spoorwegeu In 1895 was de lengte io Europa 155 284 Amerika 229 722 As Jt 26 890 Aostralifi 13 888 Afrika 8 169 In den nscht van Zond op Maandag omstreeks kwart over twaalf is in hek station Vohwinkel nabg Ëtberfeld da uit Staela komende psrsonenlreio no 819 op dan in zelfda richting vertrekkeodea perioueutraio no 822 gestooteo Twas reizigers zgn gedood twaalf persooeu werden awaar an twee liobk gekwetst Drie looomoliSTan An goederenwageo eo 5 porsonenwaggobs zgn aaozisDigk beschadigd Io Pruilen wordt da proef geoomiNi met eene alniting vao spoorwaggoni welke de reizigpf kuuneu openen zoudar dat zg eerst uit het raampje behoeveo te gaan bsngeo Het openeu geschiedt aau de biDoensÜda door een krnk tweemalen om Ui draaien Dit eisoht eflnige kraohtoint psuning coodat bat portier niet dof r het neervallen van een stnk bagage of door kioderan onverhoeds kan wordeo geopend Gislermiddag omstreeks 1 uur sloeg de bliksem in de kazerne der kou marecbaassee te Ulft bg Terborg zonder echter brand te veroorzaken De aangerichte schade is niat groot Uit Amsterdam meldt man aan de N R Ct Da jury Tan dan wedstr d dar marktvanters in dan tuin achter het Paleis van Volksrlijt beeft anders gedacht dan wg over meester Kakadoros optreden in dieo weditrgd en hem wat rskenmg houdende met den sleur ook op dit gebied als door ons gevreaad werd inderdaad mat den eersten prjjs bekroond ding was de koorts Op zekeren avood voelde Nioo lioh zeldzs m friaob en opgewekt t Was eaa heldere manescbyn srond 00 liij was later dao gewoonlijk builou gebloren zich vermalend in het mooie faurfslweer en in het vergezioht over de welvarende vlakte Itnki en rechts door Iiehljos uit menscbelyke woningen op behagalyks wiJEo vnrlevendigd Den volgenden dag was bij gedureitde een paar uren nlteng oulustig on had pyn in bet hoofd lly telde dat niet veel te meer daar bet geheel weer overging Maar den tweeden cUg kwam bet terug m veol heviger mate Meester Luiken verklaarde dst het koorts was raadde bem ann naar bed te gaan en gaf bom de obioine die hy als eau Noordhollandsob haiavadsr nog ergens in oen laadje had liggen Dooh de voorraad bleek onvoldoende eu bet h p van kwaad lot erger Nu wrrd or geneeskuodige hulp by gehaald Ier plaatse vertegenwoordigd oot een echten plattebindsheolmeoflter van deo ouden stempel met e n baardos ala een ragebol oon paar anden als da reus van Antwerpen en modderlaarien als oen polderjongen Hy had in zijne jeugd als soboepidokter tor see gevaren ea wist op lange somermiddagsn wonderen te vertellen van al wat hy in do gronte Oost beleefd bad met tygors kroVodiDfn en langenbe weerders Tbaaa rsed fay reeds smlerl onbengolgke tijdsn op een stozoud wit paard zonder zadel door Weat Fri Mi land zoodat men kon wanen in bem Wodan tsiioD voorby snollen