Goudsche Courant, donderdag 2 september 1897

S U 7 81 7 68 8 86 8 61 0 87 10 86 1 18 7 68 a 10 04 a 8 06 r 10 11 a 8 18 f 10 18 a 0 88 T 0 8 88 8 68 8 10 10 87 10 64 11 80 4 60 l 8 6 17 7 86 6 1 8 87 10 0 4 60 0 87 8 47 f 4 87 6 84 8 64 a 6 04 6 41 a 10 01 a 6 10 6 66 6 47 7 46 8JI0 10 07 10 88 809 8191 6871 8 18 8804 413 988 S3 8489 883 8714 S495 358 1794 5814 898 8883 8591 411 1898 1608 488 1919 5881 488 8973 115 497 8002 5731 588 3036 5319 608 8186 88S0 606 3184 8911 633 8801 5987 664 8844 8983 858 3186 6078 664 8873 6091 701 3890 6148 70S 8300 6184 707 3404 6187 786 3410 680t 757 1583 S S7 795 3601 6319 80 SBlb 348 918 S61B 6357 943 S7S8 6377 1180 8788 8t80 1117 3748 878 1807 3811 6t8l 1810 3853 588 liil 8869 6598 1864 8878 6609 1316 3889 66lv 1318 3987 6703 1841 3991 6736 1871 4046 6861 1878 079 6936 1873 4088 6949 1445 ni 6967 1466 4176 70J0 1664 4199 7047 1617 4147 7098 1 11 4816 7U8 4458 71641670 44 O 71881778 4831 71 1 4564 78091995 4699 78188001 4618 71471084 4819 78 0 1060 4831 73078184 4786 7101113 4764 7441 1S7 4770 7588 K 9 48 8 78458338 4879 78868413 4971 78398441 5048 76811447 8099 7780 AanKevftogen 1 Nel TUd 6 88 8 81 Ulrecte SpoorwegverModlngen met GOUDA Zomerdienst 1897 ia 88 1 84 8 48 8 87 4 88 18 88 18 88 r iXLl 7 7 88 8 88 8 08 8 40 8 4710 18 10 80 11 88 1 8118 88 18 88 1 88 J J j 11 88 11 80 18 87 1 44 Oaaaa 8 80 7 86 8 18 8 88 S0 8 87 0 84 10 11 11 18 UM 18 18 llaorfnakt 7 88 8 48 JJ mwmrlmk 7 8 8 48 11 86 Cajdla 7 46 e 80 4 68 8 88 7 88 8 8 40 8 06 8 08 f I 8 14 6 11 a 8 11 O ia ir I 8 87 0 86 7 46 8 18 8 00 0 47 10 18 eODDi DEN BIAS Oauda ZenahaiiaaMoarkapalle Zoatemear Zagwaard Voorburg Hafa e 7 80 8 80 8 17 84 10 14 11 18 18 10 18 88 1 87 8 48 4 48 8 86 8 84 6 11 7 84 7 4 fll 7 48 8 48 18 40 i 8 01 U 7 68 8 61 18 61 8 18 V 8 07 08 I 1 08 f t 8 88 M 6 18 8 08 8 46 8 14 10 4411 46 18 48 1 10 8 06 4 18 8 16 6JI6 6 88 6 H 8 4 8 81 11 84 18 08 18 47 dek H AAS son 01 a Haga 6 46 7 80 7 48 8 88 8 46 10 1111 87 18 881 86 8 44 8 40 4 08 VooiS 8 68 10 17 t 1 41 Z Za w6 6 10 88 1 68 Zelr S 6 17 10 48 8 04 Gmda 0 88 7 60 8 18 8 08 10 1010 6411 67 18 808 17 8 14 4 084 88 B 88 8 84 844 10 80 U 6 f 10 06 I 10 16 10 87 8 88 10 88 11 6 11 44 UTIIOHT 0 ODDl 6 88 7 48 6 48 8 80 10 16 1048 11 86 1 8 06 8 88 4 48 6 86 0 66 7 66 6 88 8 06 10 88 11 66 4 10 a 7 18 SOl D U TBICH T 8 81 0 07 10 1010 87 18 00 18 88 8 80 11 14 8 87 11 88 8 48 a o a aa lo si ii 46 la sa i ao 8 08 8 07 10 08 10 84 8 88 1 10 84 Uttdairataf 7 07 8 14 10 40 a 4 84 i t 7 88 8 87 8 81 8 68 10 88 11 10 18 11 1 88 8 46 4 87 8 80 0 07 7 80838 8 48 10 84 11 10 8 17 4 88 0 06 6 86 t lO 10 17 10 86 7 10 10 84 8 84 6 84 7 16 8 48 10 41 8 68 6 08 4 7 8 l 8 11 18 11 18 AllaTltDAH SOUDi 7 10 8 16 8 06 10 48 8 68 7 88 8 16 8a M IIJIIMI § 0 0 U U A A NOTBISAU r ai a a 10 67 la io o ti 6 8O 7 6I 6 8 10 17 10 86 ajl 10 80 1 8 Ua 6 16 6 66 10 16 U 41 A n het venliig van d QemeeiiU Goada ODtteeneD wij oog b Tolgende VereenigiDK tot oefeniDff io deo WaMDfaandflt Do WeerbaarfaeidB VrreeoigiDg Burgerplicht had op 31 December jl 78 gewooe leden 14 begoDitigeri 1 lid tao rerdieoite eo I eerelid Ia h t Beetour kwam geeoe TeraDderin ï de afkrtdeade leden de hearen A rao Reedt Dortlaod eo C C J vao Mierop werdea herkozeo De schiet efeDiDgen riogeo a D op Zuort 5 April eo eiadigen Dioadag 15 September Z werdea geboodAO op het achietterreia aan deo RotterdamBchen dgk dal tok d t eiada twee maleo per week oameiyk dei Zondaga van m morgeDfl 10 oor af eo dee Dioedegs na 4 onr a middags ter beachikkiog raa de Ver eenigiDg werd gesteld £ r werden TereohoteD 5980 patrooeOf waarfan 2890 door het Rgk verstrekt en 3090 door de leden zelf aangemaakt werden De reaottoten der oeieoiogen weren ze r gnaitig In vfreeniging met bet Bataljon der d d Sehatterg alhier werd op Zondag den 6 September een Sebietweditrgd gebonden Voor de oefeningen in de bHbsndeliog ras het geweer recrotenseboo en het schieteD naar de acbgf met floberi patroneo is het Gjmnaetieklokaal aa de Spieriogitraat aangewesen Ter tegemoetkoming in de kotten van lerliohting en verwarming ODtvangt de Vereeoiging van de Gemeente eene toelage van f 50 jsare De BchietvereeoigÏQg Koniogifl Wilhelmioa er Afdeeling Gonda van deo Nederlaodscben Bond van O ad Onderofficieren kon met tevredenheid op hflt afgeloopen jaar terugzien De scbietoeffloingeD die geregeld elkan Zondag tuiscben half I eo 3 nnr in den namiddag op het Sobietterreio tan dan Rotterdumscheo dgk plaats badden werden door de leden goed benocbl en de vorderingen in bet ecberpechieten mochten bevredigend beeteo Door ongeveer 25 Uden werden circa 3300 patronen verschoten In de miand Angnstae hield de Vereenigiog een Schietwedstrgd waaraan behalve da leden van deo Bond van Oud Onderofficieren de U namen de Onderofficieren van de d d Scbotterij en dte an het Bataljon Infanterie alhier Enkele leden bedankten voor het lidrasatBohap doch werden door oieawe vervangen toodat het ledental ongeveer betselfde bleef KERKELIJKE ZAKEN £ r tgn hier de volgende kerkelgke gemeenten eene Nederlandhch U er vormde met 2 kerkgebonwen en 4 predikanten eene Evangeliech Lutbersohe met 1 kerkgebonw ea I predikant eeoe Remonstrantscbe Gereformeerde met 1 kerkgebouw en 1 predikaat eene Gereformeerde ontslaan nit dti vereeniHing van de CbriatelijkGereformeerde en de NederdDitscbQer6formeerde doleerde gemeenten met 2 kerkgebouwen A en Beo 2 predikanten eene Gbristeiyk Üereformeerdfl mei l kerkgeboow en 1 leeraar eeoe Ond Gereformeerde met 1 kerkgebouw eo 1 teeraar twee Roemsob Katholieke Paroobiëo die an O L V Bemflvaart eo die van St Joseph met 2 kerkgebouwen on 6 geesteiyken eene Ood ftoomaobe of van de Bisschoppelgke Kiereer met 1 kerkgeboaw en 1 giesteiyke eene Israelietische met 1 kerkgebow en 1 leeraar De gebouwen voor den eeredienst bestemd werdea voor coover wg weten beboorlgk ondar hondee Uitgaven voor de openbare eerediennteo Aan de St Janskerk wordt krackteni overeenkomst jaarlgks eene som van f 2400 door de Gemeente als schadeloosstelling vcor het gemis van begrafenisrechten uitbetaald Makingen eo scbeokiogen voorgodsdieneiige doeleinden krachtens machtiging aanvaard OqMik Hiaanrkark Maordreakt toada 6 80 6 87 7 86 Uadaw 8 46 8 84 Waariai8 88 7 8 8 18 Otnakt 6 18 7 88 8J8 7 0 1 6 16 Toor loover ons bekend is vielen in het afgeloopen jaar ten deel aan de Roomieb Katholieke Kerk vaa O li V Hemelvaart een legaat groot f 900 besproken door wgleo Mej J Borst alhier aan de Diaeooie der Nederdaiteeh Hervormde Gemeente een legaat groot f 1500 besprokes door wglen deo beer J Schootén alhier en eeo groot f 1000 door wglpn Mej J Spjeringsboek Wed A Grendel alhier aan de Diaconie der Evangel iicb Latbereehe Gemeente eeq legaat grootf 1000 besproken door wglen den heer J Bchoaten alhier ONDERWIJS KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN Scholen voor lager onderwgs De Comm ssie ren Toezicht op het Leger Onderwgs oodei ing in het afgeloopen jaar aenige wijziging lo de p aats van den heer M Sprngt die io 1895 tgA ontslag fienomeo had werd benoemd de heer L R Oldenan terwgl ter vervanging van den heer M Bloaker Herny die wegens vertrek voor hst lidmaatschap mo st bedanken verkozen werd de heer Q L Schim van der Loeff In haar Verslag dat afzonderlgk is afgedrukt verklaart de Oommissie dat de algem ene toeetand van het Lager Onderwijs ia deze Gemeente aan alle redelgke eiseben bleef voldoen en dat bet scboolversnim op de meeste cbolflo zeer gering was De feestelgkbeden ter gelegenheid oo konings Oskar s 25 jarig regeeriogsjnbilenm beginnen den 17en September Ze lallen vgf dagen dnren en besloten worden met een groot Noordsch zaogersfeest Behalve de leden der Deensche koningsfainilie komen de volgende orstelgke persooen naar Stockholm de erfgrooihertog van Baden de erfgroothertog van Laxemhnrg Prins Friedricb Leopold van Praisen als vertegenwoordiger van keizer Wilhelm prins Christiaan vaa koningin Victoria Ook zal de koning van Siam zich door prins Gbira laten verl enwoordigen In eene gister gebonden vergadering van aandeelbonders in de Nederlandsche PetroleomMaatsobappgi is het bestoar op zgn voorstel gemachtigd tot bet aangaan van eene leeoing van lan hoogste f 600 000 Door een der aandeel houders werd een krachtig woord van afkeoriog nitgssproken over de wgze waarop de maatschappy van zekere zgde wordt bestreden in adrertentiSo als anderszins waarmede de tergadering door applans hare instemming te kennen gaf Ten slotte werden door den direotenr eenige mededeelingen gedaan waaruit de bloeiea le toestand der mnateobapp bUek Uit de jislfjaarlgkache rekeoiog blgkt dat oa afsohrgviag van exploitatiekosten onkosten en bet evenredig Ibel der kosten van de oienwe boringen een winst werd behaald vnn f 39 526 wat nipt bet wiastialdo van bet vorig jaar de total winst op 1 Juli brengt op f 97 178 terwyi bet winstsaldo van het no aangevangen halfjaar door meerdere prodacUe en betere prgzen belangrgk hooger belooft te zgn Van geldgebrek voor de tegenwoordige exploitatie ie geen prake De prodnctie blgft geregeld vermeerderen lo October zal denkelgk de regelmatige productie van olie op de terreinen der maatschappg in RoemeniS een aanvang nemen De stad Smorgoni in Rnslaod is geheel afgebrand De schide bedraagt meer dan een Bill oen enorme voorraden graan en vlas zgn door de vlammen vernield Er beer tcht groote BOod onder de arme bevolking Er z a 350 woonhnizeo en 10 fab ieken afgebrand Zes personen moeten io de vlammen sgo omga komen Bet katoeopakbais van de firma Greig te Leilh is door bet vunr vernield de schade bedraagt f 300 000 Men vermoedt dat dese brand opsettelgk ia gMticht 11 48 68 lO ie 10 88 lo aa 10 48 10 4 8 88 Aso het tTwenteche Zoodagsbladc wordt door iemand die den volgenden ochtend te Oldenzaal kwam een brsdiriiviog grg veo van de rgerlgke verwoesting Dinedagavond door de volksmenigte aangericht Eenige personen zgn lernaoweruood ontkomen aan verwonding door de steenen die lo hoooe boizen werden geworpen Zeer bedenkelgk ia wat de acbrgver vernam omtreot de houding Aer politie de beveetiging nl van het bericht io de N R Ct dat daar de gisting reeds eenige dagen merkbaar was de burgemeester Voe de Waal doortgdig en dobimatig optreden der politie de nitspattingen had doen konoen voorkomen fis dit waar zoo sohrgft hg en er bestaat geen enkele reden om san de berichten vsn dit blad te twijfelen dan heeft de politie met den burgemeester aan bet hoofd eene groote verantwoordeiykbeid op rach goladen Maar deze verantwoordelijkheid wordt grooter en menschooteercoder wanneer het waar is zooals algemeen verteld wordt dat de raaréchauesées wel achter de joelende hoop hebben geloopen maar niete tenminite niet noemenswaardigs gedaan hebben om de menigte niteen te jagen Is ook dit waar en ook hieraan behoeft niet getwgfeld te worden omdat vertrouwde personen mg dit mededeelden dan dient deze zaak ernstig onderzocht en beboordeo die marechaussees die de oproerighedeo niet stuiten maar oogluikend toelieten onverwgld nit dit anders zoo eervolle wapen verwgderd te worden Dit staat vast dat 3 of 4 maréchaubsées te paard gemakkelgk de bende uiteen haddsn kannen jagea waardoor de ergerlgke tooneelen oorkomen waren Io hoeverre de horgemeester voor bet al of niet optreden der maréchaass ss aansprakelgk is weet ik niet zeker is bet dat hg Toonl in den beginne meer bemind werd eo toleranter voor andersdenkenden was dan zgn voorganger Naar ik verder vernam hebben zich eenige Israelietische en Protestentsche heeren tot den officier van jsstitie gewend en zal dus wel een onderzoek worden ingesteld of is dit misschien reeds gebeurd Het zal moeilgk zgo te weten te komen wie nit de menigte nu juist gegooid hebben maar ook al vindt men ze en krgs en deze belhamels hunne gerechte straf dan vraag ik is dat voldoeode ïk boop altbaos dat oaar aanleidiog van dese feiten een der leden in de Tweede Kamer een interpellatie tot den betrokken minister zal richten waarin aangedioogeo wordtopeen scherp onderzoek of de verschil lende autoriteiten bier ook zich aan plichlverzaim hebben scholbig genaakt ec indien mocht blgkan dat zulks bet geval is eeo reorganisatie aldaar doe plaats vindeu welke waarborg geeft 4at feiten als de nn gebeorde aich niet weder kunnen herhalen c Naar de sZwolscbe Gt mededeelt was het Zondagavond te Oldenzaal weer vrg drok in de straten De politie was genoodzaakt een paar maleo van de sabel gebruik te maken om Bamenacbolingen uiteen te drgren T en een uur of 10 werden raiten ingeworpen bg een Israëliet weer zonder dat er een arrestatie volgde Men meldt uit s Gravenhage De luchtreis van kapitein Léon Mary en en diens 14 jarig zoontje met de hallons Koningin Witbelmina en Soaiogia Emma uit een terrein van den Dierentuin is gistermiddag niet doorgegaan wegens het slechte weder Ns lat de aanvankelgketerke wind was gaan liggen en het weder hoewel regenachtig voor een luchtvaart toch gunstiger was geworden kwam er toen de balloes geheel gevold eo voor e reis gereed waren een atorthai met hevige windvlagen nit de richting van zee opzetteu De ballons carambolderden dan ook gedocht t en elkander en streken meer dnn eens over de huifden der toeschouwers waarbg menigen hoed het moest oatgelden 4 68 6 08 8 00 6 16 8 86 8 60 6 40 8 46 6 10 4 10 U64 8 01 8 08 8 14 oa 4 06 Utraakt Woardaa Goada AaatndaMO St Kapitein Léon Mary verklaarde bet vrg ta rgke publiek dit opstegen bg een dergelgke weergestetdheid onmc elgk was er echter aan toevoegeode dat wanneer er onder de toesobou wers iemand moeht sgn die waosebte dat bg toeh loo opstggen bg niet ton aanelsa niks U doev onder voorwaarde dal die persoon zelf met deo anderen ballon bef luchtruim loa ingaan Voor de i wwghatzerg deed zich zooals te begrgpi n valt geen enkel li fh b ber op Vooraf u owege d politie aan b t oontje van den lucbtschipper da op ig ing bode om zgn jeng igsn leeftgd Ds eutréekaartjes blg D geUig oor een volgf ndea keer Men seint oit Amsterdam Ook de reclatneient onstelliog profiteerde van de feeitstemmiog van gisteravond Tegen 10 oren liep bet reede atorm naar hek Pnimn eo men mag bet er voor bonden dat de storm oa het vuurwerk op deo Aanstel tot eeo orkaan zal aangrofieo Eeoe bgzoodere attractie bood de tedloonstelling dszen avond niet aan Miar waar menseben zgn willen menseben weien en bet schgot wel dat ondernemingen vao bet kaliber a s deze reclametentoonstelling iu ouze stad de gunstige voorwaarden voor eaccca vinden De t utoonstelling was hedenavond voor het laatst geopend Zg werdgedurpude de 30 dagen van haar bestaan door circa zeatigdoizend meoschen bezocht De vereeniging Amater am Vooruit nag er z rh over verheugen dat de tentoonstelling die door haar goorgaoiaeerd en gedirigeerd werd financieel geen verlies zal geven Of zg er mee gewonnen heeft in aanzien ea beteekenis zgo wg coo vrg te betwgfelen Te Apeldoorn wtar in den laatsten tgd meer en meer zot naamde genees en zenuwinrichtingen verrgzen is thans een nieuwe inrichting geopend Geloofsinriehting Bethel II genaamd waar bghelleztngeu gehouden en gebeden wordt om genezing Ook wordt daar voor afwezige krankeo gebeden De toe f ang is kosteloos maar een vereisehte voor et Toorgebed is dat de zieke geen medicgnen gebruikt Ook kunnen t n veigoeding van reiskosten zieken in hun woning worden bezocht Naast de inrichting is een villa aangekocht waar geschikte rechUinnige menscfaen vrg van hoor knnnen wonen als zg tegen billgke vergoeding zieken willen opnemen die de genezingsmethode in de Geloof8innchting willen volgen De verblgfkosten worden bg de week berekend A n het hoofd der inrichting staat ds Hei zenberg Bg de iuwgding van Beth el No 2 werd ook een voordracht gehouden over geheelonthouding N R Ot Reeds lang voor den aanvang toog eene groote meoBchenmassa naar de ruime St Jan om een uur van het schoooe onjelconcart te genieten Gelukkig dat dit trotsche gebonw veel meoschen kan bevatten want anders zonden er zeker veel menaelien afgewezen moeten worden Geen enkel plaatsje vas onbezet en nog eeo dnizeod toehoorders ongeveer moesten zich met een ataaaplaatsie vergenoegen Deze laalsten hadden wel wat meer mogen letten op het vrianilelgk verzoek onder aan den rand van het programma gedrokt n I dit Men wordt vriendHlgk verzocht tgdens da orgetbespeling ni t door bet kerkgeboaw te wandelen Heb ik mg verleden jaar eërgerd aan deze paotofielparade on niet mioder Waarom atnit men de bekken ook niet af en doet men de deur op slot Dan heeft men teomioste vrg wel kans dat er niet zooveel been eo weer geloopen wordt De prachtige variatiëo van S de Laoge over ons volkslied gingeu nn ook grooteadeets verloren De gewone orgelhespe tingen leveren een groot contrast met deze laatste Komt men op eene gewone orgel bespeling dan ziet men een beperkt aaotal msnschen zwggend de kerk binnenkomen men gaai Bitten zegt wpioig oi niets eo verlaat na af 4 88 6J0 0 1 7 18 7 88 86 lO 6 88 6 18 a a a 4 68 a 0 80 8 48 6 04 a 6 88 8 88 t C6 60 7 48 8 88 10 1010 88 48 8 46 4 46 0 16 7 48 6 1 tM f 4 M vas Greeswleli Imp lut eoneart wadwon nan itil la Boa gabaeï uidera laai kouiogiDOadag Man da kerk binDen lacht pra t ea acaoUalt food an ralan rargaten dat tg naar aan orgeleoBcert gaan booren Men preekt een baaain alijk woord raat beu of baar die ona nrge hU en bahalae de acboone Vox Hataana aanbal baarlgka orgel hoort man nog soo menig ndere meaichelyke atam die minder bet oordan el bet hart treffen Ook de aerlicbtingwM tamelgk droarig Op eeu arood ala deie ordt er geld genoeg in de lade gestreken m had men dan wel wat minder apauiaam methet licht knnnen zgo Oaar het concert l kan ik kort tjn De baaprakiog ia tamelgk o erbodig Ieder die r i gewraat kan niet anders getoigeo t Wii prachtig Het maaaiare en toch faoigume geleid TM dan heer Soulaodgk en de heerlgk rolle opraaoafeam ran mej Smits beiden hebben an da grootate rerwaohting voldaan Vooral bat iDrei KSnigec fan P Cornelii en Taliemanac van Schnmann kwaman byzooder goed oit Wat de orgalatokken belangt we konden booren dat da haar Spaanderman igu initromeot Tolkomen meeater ia De toccata en Faga na Bach peelde bg grandioos i paatorala nit de Sjmphoaia ia een jnweellje tan fijnheid en rancheidenheid ran regiltratie Otar hat geheel genomen ia het Concert een heerlgk uur geweest roor alle mniiikliethebber die ker wel allen ran harte tallen weniehen dat de heer Spaanderman aoge doorgaan net snlke eonoerten te orgaoisearec en welke steeds reel pnbliek blgreu trekken BoUeBlandsGh Overzicht De Fransche pers blgft allerlei sonderlinge faaweriogen rarkundigen o er de gerolgen der Alliantie De Figaro c rraagt met voldoeoiog welk geeioht prina Biamarek wel getrokken beert toan bg bet bericht aan bet ataiten der Alliantie ontring Hat bonditenootschap berit zgn werk vernietigd Frank rgk dat bg zwak en machteloos wilde maken ia terjongd vrraterkt krachtig en geëerd nit de beproeriog te fOOracbgn getreden Het blad gflooft te knnnen aaggen dat Bismarck te laag geleefd heelt hg aiet tbans sgo werk varbrokkelea Ook tegen i Doitsohe pers trekt de Figaro b Telde Het Fransche blad meent dat da DaiUcbe bladen de beteekenis ran de gebeartaoiaaen ta Petersburg trachten te rerkleinen De Qaaloisc berat een interview met een Fransch diplomaat die zegt dat bat gelakkig te goToig der alliantie de isoleering van Ka and ia fingala d zal aich daüdoir genoodzaakt zieu bg de Rasaisch Fransche alliantie aauilniting te zoeken Doch de diplomaat hoopt dat de Fransche regeering dit zal belatten Alle bladen brengen bolde aan Felix Fanre die het groote werk definitief beeft tot atand gebracht Zgn bigde inkomatec zegt de Figaro c moat een feeet der Alliantie een rredesfeeet zgn dat de gemoedereo tot kalmte brengt en dan arbeiders aan tgdpark aan rrncbtbaren en Terzekerden arbeid roorspelte En da sLigoe des patrioteie beeft een ma aat nitgeraardigd tan de leden met het rerzoek allen aan bet atatioo te zgn om dep president Toor zgn TaderlandtliaTend en lactrol optreden in bet belang Tan Frankrgk Ie knnnen dank aaygen Van den orerwinnaar naar den orerwonnene il u g aqn nn paaa Do Qriekscbe Kamer is bgeengekomen om te beraadslagen orer den toestand das lands die traorig ia na den ongelnkkigen itrgd met Turkge Zaterdag kon de ailting niet doorgaan daar geen Toldoend aantal afgeraardigden aanwezig was De regeering beschonwde dat ala aan reeg teeken Zg bad met bet geren Tan haar antwoord op da ai ban der mogendheden die thana instelliig dar financiaala controle Tragen gewacht om daaroier eerat de Kamer Ie raad Qiateren ia da regeering gelukkiger geweest De Kamer waa abescïlnesiahiga en toonde ieb Tolsirakt niet rgandig tegeooTer de regeering De meerderheid dei Kamer is nog steeda Deljanoiatiwjh maar Deljannia beeft roletrekt geen loet thana de leiding der zaken de landa ta tanraardan Hg heeft dit iileren getoond door eao redaToering waarin hg Terklaarde mat het oog op de toeetand zgn rollen steun Ie garen aan de rekening Alle partijstaatknnda zou thua noodlottig zgn toor hat diep rarnadarda rtderland en daarom is de geheel party nn Delrannis ala een man bereid met Tortroawen de daden ran hei kabinet Ballia ta gamoat ta ziea Dit nadere berichten arer den aanTal m het fort Landi KoUl in den Kbsibar of Kbjber pas blgkt dat bat gerucht alaol da inlaodsoba soldaten eerat na een wanhopig gaTaeht Tan twee uren het fort ontrnimd zonden kabban ongegrond waa UoogstwaarsehgnIgk hebban da Afridi s die het grootste daal Tan de bazattiag rormden leei spoedig da pooitaa TU het fort Toor hun stMngaoooten geopend De Mnllegori en Shilaaani sepofs zgn echter met bun geweren ontanapt Ijt opstandelingen werden door priesters aaügeTOerd Den 26en ago de Kbaibar Rifles Tan bet garnizoen te Jamrud ontwapend en wegge zonden Dit geschiedde zonder ongeregeldba den Dien nacht werd er dikw ls op hetk mp geschoten de opatandeliogen naderden soms tot op tien meter en drie schildwachten werden doodgeecboten Er worden co IIOOÖ man te Kobat bgesng trokken Naar schatting zullen 20000 man noodig ago om de Afridi s geheel ten onder te brengen Dit Qnetta wordt gemeld dat nn reeds berhaaldelgk de telegraaf langs den weg naar Balau afgeaneden is Men maakt zich ongerust orer het senatoriam Ziaret waar nog eenige Trouwen eo kinderen onbeacbermd rertoeren Meergenoemde Khaibar par de noordwesteIgka oitcangapoor ran Britsch Indië en een Tan de aier betangrgke paaaen die de Britsche bezittingen met Afghanistan rereenigen is eeu nanwe kronkelende doorgang tossehen rotsen Tan 600 k 1000 roet hoogte die loopt door den Khaibarbergketen den noordelijken uitlooper Tan de Safed Kob bergen tnsscheo Pebhawur en Jellalabad Het hoogste punt ia 3400 roet horen de ree op den bergrug die de Khaibar bergen rerbindt met de Stted Kokbergen en de waterscheiding rormt van twee kleine ririereu Aan een officieele beschrgring ran den pas door generaal Msc Gregor is het Tolgende ontleend Terstond na t Terlaten ran Jamrud 1670 roet eeo fort met drie elkaar omringende mureu Tan steeo dat 100 voet boreu het dal staat kan hrt rerdcdigbare terrein gezegd worden te beginnen Echter wordt Kadam een dorp op een bergtop op drie mgleu afstand Tan Jamrud baaohouwd ala ds eigeoiyke oostaIgke ingang ran den pas Vandaar naar Alimasjid 2433 roet is de alstand 8 mgleu De pas Ternauwt zich daar tot 40 roet tuaacben loodrechte en ontoegftokelgke bergwanden Ali Musjid is gedocht rersterkt en bezet door een detachement Kbaibir Rifles geworren uit de AtridistammeD Tnaschen Ali Muabid ea Eandi Khaoa 2488 roet loopt de weg door eeo dal io wgdte afwisselend tusachen 270 en 390 Toei tussobsn bergen die aan de linkerband steil maar aan de rechterhand botrekkelgk gemakkelgk zgn maar in bet litlabogdal omstreeks I mgl reroanwt de weg zich tot 10 Toet daar zgn de bergen nagenoeg loodrecht Aan ne zyde rao bet dal gaat de wog orer den Landi Khaoa pas de breedte is daar 140 roet enye bergen zgn zeer steil rooral aan de linkerhsnd Het hoogste Bont ran deo pas is Lundi Kotal 3373 roet dat doar aen aterk garnizoen is bezet 10 mglen verderop ligt Dhake 1404 voet waar de pis uitloopt in de vlakte van Jellalabad De gebee e lengte Tan den paa ran Jsmrnd tot Ohake is 33 mglen Koning j Hombert eo Koningin Margaretha reizen heden af om over Zwitseilaad U3ar Homburg te gaan waar zg Vrgdag met het Dnitsebe Keizerpaar aameukomeo Naar men weet beginnen met 5 September de keizermanoeuvres die elkeu herfst plaats vinden maar dit jaar in eene 1 uitgebreidheid als zelden of nooit te voreo Tuaschen Hanao en Aachaffflubarg zullen twee legers tegen elkander manoenvreoren Het Oosierlegera onder bevel van prins Leopold van Beieren bestaande oit twee Beiersche legercorpsen n bet We8terlegerc onder hevel4van deo generaal graaf Hilseler bestaande oil twee Pruisische legercorpsen te zameo tellende 143 ba aljoos 115 eacadroos 111 reldbattergen en de technische afdeelingeo Sedert 1870 71 was zolk eene Duitacbe legermacht niet meer bijeeogetrokken Vourdat de keizer Ie Gobleoz de parade hoodt komt hg daar het prachtige moaomentootbollea dat de Rgnprorioeie ter eere van zgo grootvader heeft gesticht en dat op den hoek van Ki U en Moecel eene plaats gerenden heeft Burgerlijke Stand Uiw treolit GEBOREN Annigje ouders F ran der Graaf en N Verboom Wilhelmus Johannes ouders G Raateland en G Nobel Johannes Willem ouders L Koot en H Both OVERLEDEN ü de Patar 6 w J Bleiienbarg 23 j VliSt GEBOREN Marrigje ComaW anders F de Hoop en L Hogendoorn OVERLEDEN G J Streng oud 6 w KEXmSGEriKG iHticanNoni wtLii oitaab schadi oy hihdii KU5NKN VEBOOBZAKair BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gonda Gelet op de artt 6 en 7 der Hinderwet Brengea ter algameene kennis dat op de Sacrelaria tar viaia is galagd aen varzoak mat bglageu ran de firma Gebrs Darcksen om ergnuniog tot uitbreiding harer kockbakkerg door bgplaatsiiig van reuen tweeden oven lu bel perce l g legen aan de Vrsl te Goode WJk O No 634 Kadastraal bekend Sectie D No 1821 Dat op Dinsdag Jen Uden September 1897 dea namiddags ten IJ ure op het RaaHhoia gelegenheid ia om beiwaien tegen deifevraaiide ergnnuing in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente van de ter zake ingekomen scbriftureo kan worden kennis gmomen Goeda den 31 Angnstos 1897 Borgemeester en Wethouders voorooemd R L MARTENS De Srcietaris BROUWER NIEUWE ZENDING UKENSCHE CLACÉ mm n umi ui A vaa os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA reteiijkaM o 31 Beurs van Vrkrs sloikrs 8 V 88 997 987 89 881 4 Sfi 88 861 Sl Vl nv 6J SS K 8 5 7li 81 IS ii Vi io i 98 loof tV 80 81 AUGUSTUS iDroUHD Cerl Neil W 8 ï tlilo ilitn ilito a ihto duo ditu 8 HoNOil O il O uill 1881 88 Italis Inaobrijnii 1868 91 h OoBTSNR Oil 11 papier 1868 6 liiti in l er 1868 6 POHTUOAL Ohl mtit oonpon 3 dilo liekit 3 ttS9 lOlt s 41 loo 199 ISSl 6 s 98 133 lOü i 80 88 118 103 1981 j 8351 100 5 s S7 is 148 99 l Vis JV l H lll2 t 100 159V 138 11 100 54 103 14 s 16 103 SosLAND Obl lliniienl 18B4 t dito G rons 1840 4 dito bil Holha 1889 4 duo bj HopolSSa BO 4 ditolu goud Ie a 1883 6 dito dilo dito 1884 8 SpiiHja Pnrp I achull 1881 4 TcaZBU Gepr O Mr oeu 1890 4 iito laeniuii aarie 1 6eo lo nÏRft Bono G KuiD Ara Rrp v obl 1898 5 Msnco U d Buit S h 189 1 6 Vzuszveu Oil 4iHitiop 1H81 AvSTSKDw O ilijuteu 1896 8 Ronzzoui 31 d Iren 1884 8 Nbd N Afr llttiHlo ar ftnod Areudal Tab Mg Oeilifidatün DüiiMaetfohiippij dili Am llvpotliuekb pAu llir 4 Cult Mij der Voratonl Mnd s Or Hypo bnokb pan Ibr 3 i Voilerlaiiilarho bank na ld Neil Iluntolinuiitsoli ihto K tV k P O Ilyp II piiidhr 6 R tl Hypotbeolb pau Ibr SVi llr Mjrp tliookb ililii 37 OosTrNs Oo t H iiR banV a iuil BcsL Hyp thoiekbaok pandb 4 i AUKBIKA Ekfut hypoth paliilb 8 ♦ il Haxiv Ij 1 I r l en eert 8 NlD HoU IJ 4poorw Mü aan l M i lol Eipl r 81 Sp aan I Nel Ind poonregm zand Ned Zuid ATr Spin aand fl dito diio dito 1891 dito 6 iTiuaSpoorivl 1887 89 A Eob 3 Znid ltnl pw nq A II obl 8 PoLZN arsohaii V eenen amiil 4 KusL fir Ku a Hpw Mü hl 4 i BalttB ho duo aand Faatowa dito aand 8 larang Dombr dito aan I b Knrak I ll Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 75 891 88 60 188 802 106 108 104 IH US lis ISSV Ahbzika Cent Piir Hp Mij o l 8 Chio k orlh W pr C i aand d lo dilo W n 91 Heler obl 7 Uenierli Rio OrSpm fort v a Illinois eiilral obl in gond 4 IjOuiav fc ilasbvillCurt v aand Vleiioo N Spw Mij Ie hïp i 9 UiiB KaDsaa v 4pol preL aand N ïork Ontasiofc Woal aand dito Peno Obio oblig 6 Oregon Calif lahyp io goud St Paul Minu Si Maoil obl 7 Un Hac Hoofdlyo oblig A dho dito Une Col Ie byp 0 8 OahiOa Can Soutb Cert v aand Tax O Ball tiNa loh d e O Amaterd Omnibua Mg aand Botterd Trameeg Maats aand Ked Stad AmBlerdam aand 3 Stad Bollordnni aan S j BZLOIS Etod Anl crpen 18 7 i Slad Brnaael 1886 8 HoNO Theiai Begullt iesellub 4 OosTZXa StoalBleening 1860 i K K Oost B Cr 1880 8 SpAliia 8tad Madrid 3 1888 Jan Ver Bes flvp Spobl oort 355 Staats loterij 4e ICIaaee TroiXingran Woenslag 1 September No 4889 en 17369 leder 1000 No 1 IB 400 No 6808 en 17088 ieder 900 No 1881 8678 13019 en 161194 iederi 100 Prijzen ven 68 1 8474 8143 7815 9819 18014 15631 17951 lOi 9480 8140 7844 9871 13180 1588 8 17980 lU Itll 6184 7886 8857 18810 16887 18081 7861 10018 13180 16718 18041 7908 lOOlS 18S68 1578S 18087 7934 10041 13398 15761 18110 79 8 1OO6I 1H88 15719 18198 8011 10098 13517 15790 18107 8083 10101 1S588 15797 18 07 8057 10171 13 il 15839 18 118 lOSS losns 186BS 15B54 18311 80 8 10874 18899 15938 18Sii 8115 10 59 13744 15965 18708 8189 10498 13748 15 6 18810 8114 10553 13765 16031 18870 8114 1055S 13771 16087 18957 8188 10580 13780 16113 19018 8184 10676 13797 IBItl 19118 8S35 1075 13863 16188 19i 0 8384 10790 18856 18973 1910S 8398 10S47 I881IB 18875 1911 8489 1091C 13974 16306 19819 8514 11189 13996 16408 198U 8514 11154 U049 16450 1 34 8BÏS 1U9S 14113 10469 19388 854 11151 14119 16484 19471 673 11867 14805 16508 198 1 8880 11 185 14817 16513 196S 8594 113 0 14331 16555 I98 t 8808 lUli 14361 18689 195 0 8757 11417 14391 16673 19691 8798 11437 14146 16719 198CII 8908 118 13 14161 1 7I4 19748 8958 1161 14479 16789 19761 9031 11568 146 i 16786 19 88 9U7 11616 14618 16788 19791 9137 11711 14684 16840 11803 9171 11740 14708 16885 198S7 9174 11767 14711 16917 19870 9176 11850 14814 18940 19911 9139 11853 14867 17 105 19968 840 11901 14878 17141 lOOK 9SB7 1S116 14678 17147 10089 91 9 11188 14883 17158 10114 9196 11816 149 8 17164 10134 9811 11936 15016 17190 10146 9870 11178 18 88 17858 10186 9399 11861 15034 17894 10314 9491 18566 15041 17411 10184 9483 1 5e6 n076 17449 10497 9437 11588 15091 17470 80146 9448 18611 15104 17549 80850 9581 11678 15181 17589 90881 9615 19690 15144 17605 80188 9683 18898 16111 176 0 90787 9711 11771 15871 17790 80788 9716 11806 15388 17803 80881 9778 11853 158 7 17831 300SS 9787 18888 15455 17848 10997 9790 11984 5603 17811 17050 9803 18991 1UI19 17917 ADVERTBNTIEN Stedelijke Gasfabriek te GOUDA De priJs van het aw h O cent per M en voor Kook toestellen of Motoren 4i i et Onder zekere voorwaarden worden peiceelen gratia aa i de hoofdbuis verbonden met 1 meter vr ie leiding achter den gasmeter Voor B en 5 lich umeten bedrongt d hnur 10 oent per maand Bewoners van perceclen van ten hoogste 2 26 por week kunnen wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kook toestellen ent tegen betaling van eenige centen per week in hnur bekomen ELEmiOmraETAlU L$BMDJI S j WBTIIO aBDBruMZZRD i 0 1 liet Kcbruik daarvan gnchinit het liindeii krUgrn der Kinderen ANDKR UK ni sTË i uni 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewyzen kan dat de by my ter inzage hggende getuigschriften der nitstekendo resultaten van ue l lectromotorlsche Tandh lsbandJeSf met echt zyn nft Men Utte op den naam van dm Fabrikant UOBEKT HOLTX B Wordt franco toegezonden alteen na onivangst van postzegel ad tfS cent door ll0l KKTiIULT2 UmegRD WederverUooper geeraagd Keu ware Schat voor de ongelukkige alnohtoffers der eHbevlekkiug lOuanie en gehe jue uitspattingen ia bet beroemde werk Z Dr Retau i l LFBRWAItli G Hollandscha uitgave met 27 ofb Prys 2 gulden Ieder die oon da veriobrikkelyke gevolf van d E ondeugd Igdt Aoet het texen de oprechte teenog dte het geeft redt jaarlgks dnizend van een zekeren dood Te verkrygeo bg hetVer lagsMogazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in alken boekkoadel tn Holluid