Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1897

Vrijdag 3 September J897 36ste Jaargang üVo 7366 rnmim mmm diieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regal i a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatsruimte luEending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden b 1 26 franco p r post 1 70 Afeonderlyke Nommers VIJF CENTE U ada ties Mk 6 KoninkUfke Machinale Fabriek DE HÜNIOBLÜKM y a H van Schaik Co gereatigd te sOravenhage Hepplerttraat 90 en 0 Baby de Begentesselaan an Z U den KÜNINO lau BBLOIE Indien gijhoeiit gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Haperior DrniveuBorst Honig Extract KLAUONS TBU 40 Cts TO Cts en l verkrijgbaar hy Firma WOLFt 81 Co Weathaven M09 Gouda K H TIN MILD Veental B 126 te r ouija A BOUMAN Mcordrtckl J C KATELAND Bos rop B T WIJK Oudewaln M KOLKMAN Waddinmeen BEKROOND MET GOUUBN iMKÜAilLE KRAEFBLIEN HOLM S Quiiia Laroclie EN Staallt iidende ulna Larociic 18 de meest hrncMIffe en vemterkende KIJI AWIJN Aanbevolen door tal van binnenen bdSisuIandsche üeneeaheerea Verkrögbaar in flesachen 1 90 en 1 00 CKAREmN TEGEN ASTBHA De inadaming Tan den rook dezer Cigaretteo geeft den lyder aan Atithma terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een atgetneen als goed erkend middel bg Hoest en FerA 0M 7 t rI oplossend en Terzachtend Prüs per fleacbjo 20 Cent Khaepblien ft Hol u Hofleveranciera üeüt Dtipót te Gouda bjj den Heer A H TEEPE Apotheker en bü de meeate Apothekers en Drogisten verkrygbaar Wie zeker zgn ïtu da Echte Elkel CaCaO te ontrangen tesamcu geeteld en na vele proefnetnlDKen In den handel gekomen onder des naam des uitvinders Dr Miohaells verrurdigd op da beste machlnos in het wereldbelomde étabblisaement van Qebra StoUwarok te Keulen lloh JifTüldiMm Bikel acao in Tietkaiiten bnasen Deze Kikel Cacao ia met melk gekeokt eeoa ungeume gezonde drank voor danlijkach gebruik een i 2 theelefela ran t poader Toor een kop Chooolati Als eeneeaknobtue drank by geval van diarrhee aleehts met vater t gebruiken Yerkrügbaar bj de Toomumite H fi Apotndcen au Vt Kol K proftu f TEsT TW c 0 90 Otntrailnrtiigenwoordlgn v r Noder Mut Mattenklodl Amsterdam Kalverstiut 108 nrnk vaa A BBINKHAM k ZOOK Prya Keijfelbaaii Harmonie Vrije BaaQ Wedstryd Praclilige prijzen J J WOniENBEES Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pra cla tigr xxet l3n grexlcla t HËËRËKHIJIS met IM staande aan den KAÏTENSINGEL Wgk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinpr een prachtig e Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerioht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLle Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende D A UE 8 en K I N D E RMO D E8 benevens tlANDWEEKPATBONEN ur IEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NCMMBR In ieder w tektt mwurtt plateH modekrontek feutUeton enz ent Ie Uitgave zonder gekl pUteu met S angpatr un 3 groote gckoipte patr P r 13 nrs l Sfi p poat 1 15 S aU do Ie uitg met daareubovea 6 gekleurde platen 1 75 r 1 BO 3 J 11 U i 8e H bij hel 6e no 1 gekn patr n k u7e 12e een gekleard lraaie baDdwBrkp koon S i 8 20 iioi5F iyMKit m mmm alom 3 Z Z o Het groote aantal zenuwkwalen tukhd nog ttaei d e r toe d t zIJ door het gebrnik maken van lieaim Üd ki ingi da hold da gahMlaww mnofThoofdpHu af tot de voorafgaande kant ekeneti vaa iirnptin1i htritTlhorcnrtt tt ttotmtl ttaeda alle middelen door de raediRclie wetMiachap aaDcewend Bant rui dan ttiemraB f diMtflii wag mmeiijk Itngi phyatologiÊüJie ontdekking gedaan beeft die na honderde nroe emlngan tlwiu over da gah mÜh il iE i iJ IfrnwatenachapMlljkakringandehoontoFalangiUmiM waft toTwaaei weldaad blijkt to zijn voor da un lannwKwalan lijdende meniobbeld Daxa K D eawilM la nltcaroodaa door den geweten orflt ier van Oeiondhell Or Raman WeiiamMtn to Vilibofaa a baraarop da n dervinding opgi daan ineena EO J rlge praktijk flvor wawaehlac van hat li ra mmü P r émg worden danrtttc gcaohlktc ffsn door d hold onailddellljh Min hot w a l nedasedecld Ifat daaa ganeaawijia warden warkelUk aoUttarende raaolUtoa rarkn A an xlj matkta Eooveel opgang dat van een daor den nltvhidar gaaobrevan warkfa OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE hara voorkamiai an gamilnp binoan kartan tif d nedi da Die dmfc vei solienen la l it boekje trevat nlat lleaa vor hat vraate dqV liek verataanbara verklaringen omtrent het weien der nienwera tharapia en d daarmada lelfa In wanliopige gevallaa verkregen uitwerking maar ook vindt men daarin wetansohappaJiJke ver handelingen nitde roedioche bladen die aan deie geneeawijse gawUdailu loomede anobrlft van tol van getulMohrifteti vau liooggeplaatHte ganeaikundlgan onder walka r Méalira maa r arartatar aan aa Folykllarak t Parlji rua Rauaamaat 10 Statagrabar mtd r prihtlaaaraaa gaataahaar oaa kat traakuanlgan gaaHoht da CharanteM Sanltltiratli Dr floha laStattln areaamaaa nad r arrona arta taJSIilfaHn Dr p Faraatlar flanaaahitr airaoteur vaa hat haipltaal la Aian aakelmrith Dr Sekarlng kaataal BulaafalB aëErai Oariai moi dr genaaahaer dlrtoteurdirialvaaa tharaMullaetM InrlohHngvaor lafluwlljdan ta Parija rua BI Honaré 334 Contul von AiDhanbaoti mad dr ta Csrfu Dr Baabaoh an ead aria da Zirkniti Okar labaarit Jaohl mad dr te Waairan Or C BonBaval tala Farrlèra Eura lldvta daa Caniall Central d hvglènt at da Banlé tn Frankrijk on vele andereu Aan allen wier nuwgreatel ni r of minder aansedaan la of aan sesenaaMdo a nnwaebtl held lijden waarvan dekenteekenensiJn alironlaahaheon illH inliralaa aahalabaafdBi R blaadaadrang graota arikkaMaarhald gajaagdbatd alapataaahald llokanMtfJka aaroat an aakabagalllfca laaataad verder alle Eiekan die door beroerte Ketroffan werden en nog lUden aan da gevolgen doairan ooala varlaaiminiafl onvarnaga tal tprthaa iwara toagval noatanjk allkkea aUjrhaid dar gawrloMaa nat vaartduranda bI n plaetialljka iwakta variwakklni vaa gahaagai ani ent il die reada ondar ganaaakondlge bahaRdellng geweest sljn maar door da beküide middelen ala ontbondlBgian en keadwaterkaar wrhveii eleitrlaneren atoomlooi of Eeebadaini eaii genetlng of lanlglng bannar kwaal gavondaa hebben en ten slotte slj dia vreea vev l a voor b rocrte ndaaitoe redan babban wegena versobijneelen al ilok aanhoudind anBitig vaalaa vardoovina la kat haofl haarrialla net dafialigliaJd Whkarlnaan an donkar wordan voor de oonea drukkanda pijn oadar net vearhaoN aalilR la da oeraa hal vaa aa vla krtaballng in an kat alapan van handen an voelen aai al dasa drie eatetoriln Tan sann wlijdera ala ook aan Jonga tntiajaa tljdanda aan bleekmoht an braehtatODahafd odk an geionde lalfa aaa Jaaia PHaeaaa dia vaa mat hal haofd werken en geestelijke reaotie wlHan voorkoman wordt dringend aangeraden ilch bet boven vermelde werkje aan te echaffen hetwelk opatnviaga koatalaea atmaaoover aonden wordt door Anaaterdam door H ll BBAW dl o Helllgawag 43 otterdam V B van flANTKW KOLFP Apotheker Korte Hoofateag 1 Vtreeht I OBRV PORTOS Oiid grat ht bg de Qaardbrng P itt hvglannlaoh me lone Jury met üji de tonnta hyglannlaoh medlolaitlo tAutoonstolUn li de i WelaaMann aoba Oanaai WtlB door de KItvcrcn medaille bekroond tofiawater m fde V cforiaJBron fe Oberlahnsfein by£ms Tafeldrank VanhefJ ninklykef uis c er c er an den Maatschappij tot Exploitatie der i ictoria Bron gevestigd te Itotterdam Zuidblaak 8 jfSt Patent H StoUen Rniitvi ISlfarmng Duddinik m n rtti nt H StoUem vrunfêa htt AnItM tv itt KhiedtnM wêrtttio eii Sarjhahniittti m Uu uufB ditiw imtere te m hitr rH M 1 tiur roff ifM dffect adar in loichen f MtAam AM Mb k tf wr uttur Pliktt fwl4 ntbêmlafwidj utttMnt lA = etfitUttm ml ZeuonitM inlli and kwaa Wat Ski is e Tto teg jwit Tal MMM Terkevw Wgfiiilxiiiiiler Wat Ia M kdapZ Mttrfilnlxiwiler Wa 50 oeiit T5 oent an fl 25 ie irn L 1JgJ la e Apelhekea an bu t iL Uatli A O ta Bott£dai Te GOUDA bg C LDOER Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhave 19B FEANSCEE STOOMVEEVEEU a Okemlsobe WisseterU H OPPR IIEIMëK 10 Kruiskade Sotterdam GebreveteorJ Lor Z M dan Koning der Belgen Hoofddep t voor GOUDA de Beer A VAN 08 i z Speoialiteit voor het atooineo en vervaivan alle Ueereoeo Damesgarderoben alaook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoom a vaa pluche mautela veeren bont eni Gordflnen tafelkleeden eni worden Saar de leuivste en laatste methode gevertd Alle goederen hetijj gestoomd of gevertd worden onschadelijk voor de gexoadfaaid an volgens staal bewerkt Mej J 1 AU TA yerlo$kmHdi0e Vtn eeas levering overgebleveMa JOOO atiks loogeaiuUe LaigeTiendsweg D39 LBpr PaarilfiiiDBte worden wage s klalue fouten niet jmat Tol enH model uirgavoerde randen tot ilcn enatprUa vaa d H jier ttik ruobUtiaeka aan HH IjandbnuwarB ena uitver oht D niHHB am ralljtbnr Ikekena alijn irna aio e n Pein ca IM X clL groiit iliia bet Paard gebee badekkend doukifrbrntn met baDoalds ntnd ii en van S breeda atreepon vooriirn Klalna tiafraad Engelsehe Spon Dubbel PaardenCekens Oraejrklt ni gr o i i Xl benaaid toot prachtige braad etraepen vooitien bieden wij wagana secr niifB sUchts door mannen van het vak t emarkbara fouten k f V atuk aan fwarkalijke wiuirda Beatellliigan t aandan mat dal dalijk adres tagon vooraitbatallnu of lemboura aan Terzendhois Merkunr OomnnMidit HaaUehaVPj e Sehdbert Co Amm rdmm K E Voorbnrgwal t IB P D IK E ODDE GEITEVEE sterkt NIGHTCAP VerkrijgbaBr bjj PEETER8 Jz Ala bewijs van eobtheid is o ohet en kurk ateeda rooi aien van den naam der Finaa P HOPPE w a BUNJun j l w 4 SCHIEDAMMEB Agentnar bjj de Firma Wed B08MA1W teCondk Zeer nette Gesteendrukte NAAIimSTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON GOUDA 2 Ssptember 1897 BedflD morgen werd io de E C LeeaTereeuigtog AQbe teed hel booweu n ren gtoorowaichÏDlicbtiug et uitachiet en bergBcbureo eea wooDhoU eo verdere daarmede ïq Terband lUaode werkeo foor dea beer H BoomauB logewbreTeB werd door o J de Jong W Gooda Oor f 26443 W A Varbraga n WaddinxT 253O0 C J Koot oSoda 25282 70 T J Duim 23997 J H de Wilde Goudft 23983 H J NederboHt Jr Good 23955 W BokhoTen Gouda 23780 0 W den Hoed Gouda 23340 D Amaaï Gonda 21740 Giitaren middag ten kwart toor zei uur bieldea de alhier geatattonnoerde rëktkommiezen raa Sobagen Ëraa en Engelman op de Earnemelkaloot boek Derde Kade een bun bekend persoon Mk re J woneude aan de 4e Kade aan dia in een emmer gedekt mei papier verroerde in itadwaartacbe riobtioR een noobtere kalfekop met tong hart en later en daar zy vernoeddeo dat de saak niet erg rirhtig naa telden zö op aanwijzing van die persooa een hvUviaitatie in bjj een veehouder in de Willem Naar men oni meldt sal dr A T van Aken ladart 1883 inepactear bg het middell r onderwgs eerlang syo e rrol ODtsIag ftle Eoodanig tragen Als Egn opvolger wordt genoemd de direetenr van de bopgere borger ehool met 5 jarigen curias te Amsterdam dr J Cawpert De minister an finaociSn heeft door tosscbenkomit van sgn ambtgenoot van binnenlandeche taken aao de Gedeputeerde Staten dor S rovinciën med edeeld dat de ontvaDgers Br directe belastingen van wege eentgenoemd dspartemeot ej d langescbreveD om de gemeentebeeturen desgevraagd in de gedegenheid ta tellen door inzage van de kohieren der psr oneele belasting aan bet ontvangkantoor gegevens te verzamelen noodig voor de samensameostelling der verordeningen tot hefBng van opednten op die belasting overeenkomstig het gawgzigd artikel 247 der gemeentewet AftD het verslag van da Gsmeeote Goada ontUeDcn wg nog bat volgende FEVILLETOX ilJUWTPimiM 1 Hy leefde volgens z a eigen getuigenis voornamelijk van epek en gort maar dooi asoe beefden eijae vingen eea weinig tengevolge van de gtaasjes klare die aso elkeo maaltgd voorafgingen eo er op voIkdm Aan heelkundige opemtien waagde hg zïofa dan ook zelden In alle gavalleD van eenigssina rostigeii aard zond hg de Heden wij elyk naar bet eeo of ander gasthuis i doch bij verzuinüle oooïl er bij te voegen dat kij heo met genoegen zelf zou geholpen hebbeo indien sy maar eeo riimer ligplaats hadden Met de aoderandaagsohe en de dordeodaogsohe koorts echter was hg op d n voet vnn zeer goede bekenden hij bekampte ze bij armen en bü r ken geregeld met dezelfde Aessiea goed en dooien vol obiiinepoeders en indien do lijders het ten laogen leste liever eens met de Frieaohe koortipot of met aalatknoppen op jeoever weosoblen te beproeven dan dttidde by ban dat in bet minst niet ten kwade Ofschoon de am vertelde dat hg af en toe zijne knnde daargelaten de siekeo door de beddeplsoken heeo vloekte loo was bg wat karakter aangaat nog niet eeo der ileofatsten onder i ne collega s Mesige loobt door weer en wind bg noohl en ont jde werd aet een goed kart oadtmoHCn al wist hj leer wel Vele bflionderheden hierna vermeil iju aan dat Yerslsg ontleend Openbare Scholen De Gemeente was op bt t einde ao betjsar io het bezit van zeveu sobolen toor lager ooderwijfl namelijk De eflrste Kostetooze School ia de Putersteeg Hoofd de beer J Gouda De Tweede Koslelooze School op de Nieuwe Haveo Hoofd de beer S Po tbamus thans overleden De Tuiiobenscbool in de Keizerstraat HQotd de beer G N Kruisheer De Eerste Borgersohool voor Joogens aan den Groeneweg Hoofd de heer H J W Huber De Tweede Burgerschool voor Jongens m den Langen Groenendaa Ucofd de beer U Leopold De Eerste Burgerschool voor Meisjes op de Nieuwe Haven Hoofd de heer B P vau Cittert Jr De Tweede Bargersobool voor Meisjes op de Turimarkt Hoofd Mej M L J Bender Op al deze scholen wordt onderwijs gegeven ÏD de vakken vermeld onder de letters a i van Art 2 der Ooderwyawet en daarenboven op de beide Kostelooze Scholen en de TusBcbenscbool in de nuttige baodweiken bet kandteekenea en de gymaastiek lett k q en s op de Eerste Burgerschool voor Jongens in de beginselen der Fransohe taal die der algemeene geschiedenis en die der wiskujode het handteekeoen en de gymnastiek lett I o p q en s op da Tweede fiurf erschool voor Jongens in de beg oselen der Fransche taal Hoogdutteche en Engelaohe taal die der algemeene geschiedenis en die der wiskunde bet bandteekeneu en de gymnastiek lett 1 m o o p q en s op de Eerste Bargersobool voor Meisjes in de nuttige handwerken de beginselen der F aosohe taal eo die der algemeene geschiedebia bet handteekenea eo de gymnastiek lett k I o q en s op de Tweede Burgericbool voor Meiajes in de nnttig handwerken de beginselen der Fransche Hoogdoitsche en Eiigelsche taal en der algemeene geschiedenis bet handteekeoen de gymnastiek en de Iraaie handwerken lett k 1 m o o q 8 en 1 Bovendien heeft de Gemeente twee Avondscholen de Avondtchool voor Jongens gevestigd io het gebouw der Ie Kostelooze School in de Patersteeg aan hel hoofd aarvan ia geplaatst de heer J vaa Kempen en waarop herbalingsonderwgs wordt gegeven in devakkeo vermeld dat die nooit met geld of dank betaald zou worden En omgekeerd oen hg b dezen koortspationt gehaald werd iprak beide roedel gdon en gezond rerataad in bem ts oiBebtig dso dat inhaligheid hem ook maar voor een oogenbhk ver etd zou hebben van dit rgkoIai sEOontje een Hmelkkoeije te maken Dat kerelije boort hirr niet zeida bg tot meestor Luiken toen hij den tenger Keboawden jongen met een kenoersoog bezichtigd en de vingera bevoeld bod fdat mot je maar zoo gauw als t kan naar buis laten gaan Intossehen stuurde bij de gewone bezending geneesmiddelen Nico bracht een paar ellendige dagen door waarin hij de koorts en KoordhoDand domedioijnon en den medioijnmeeiter om t zeerst verweneohle Vrouw Raap kwam naar bem kijken en betuigde dat bet puur onnoozel was en stelde dagelgks eene kan veracbe melk beschikbaar omdat volgens kaar een spatje koeoat nooit kwand kan Ook andere buren kwamen hunne deelneming betuigeo en onthaalden hem op al of niet peraoonigke koortsonderriodiogeD waaruit hem bleek dat er eigenIgk niemand io den omtrek leefd die niet wet erne iraltemet een tijdje met de koort oopen had Binnen een week echier was bg zoo goed als hersteld rn daar juffrouw Luiken hem opkweekte met rersoh frkoevleesoh en andere versterkingen kwam bil spoedig weer op kroohten meester hield er de hand aan dat h niet io de avondluoht kwam onder anderen door io te atollen dat ze s avoods samen Fransch souden Isseo tot zjjn des mentors oefening en zoo bleef Ntoo voorloopig voor eon instorting bewaard Doch een dêg of tisa aa zjjn laatste oblalne was onder de letten a g van Art 2 der Wet op bet Lager Onderwyn en de Avondschool vonr Moisjea onder leiding van den heur B P van Cittert waarop horbalingnonderwys wordt gegeveu in de vakken a d en k v n Art 2 der geooeude Wet Met het ondsrwgs ia het bandteekeneu op les openbare scholen i i do heer J J Bertelraau en Op d 2e Ko tulonze School de beer M d a Oudsten oaderwyzer aaa die school belast Het ODderwgi in de gymuai tipk in aan de Ie Burgerschool voor Jongens de Tossobenscbool en da 2e Koitelooze School aan den beer H J Steenbergen opgedragen eo dat aan da 2e BurgeraoLool voor Jongens de beide Burgerscholen voor Meisjes en de Ie Ko telooie School rtsn den heer H Ouderkerk Ton einde dit oader yi op de Ie Burgerschool voor joogens meer vrochtdrageuü te doen cija wensibte do Commissie van Toezicht de hferen J W U Sta ipers onderwgzer aan die school en E A Zwaaoevetd ooderwyzer aan de Ie Kosteloozfl School teveoa belast te zion met het onderwijs in de vrge en ordeoefeningen aap eeratg noeuïde school Met het oug op de meerdere bosten welke van zulk eea mantregel het getolg soiidt n igu kondrn wy ons met het denkbeeld der Commissie niet vereeiiigen en bleef een daartoe strekkend voorstel aaa Uwe vergadering achtflrwe e üet onderwgs in do handwerken voor meisjes wmr4 gegeven op de Eerste Kosteloozo School door twee onderwgzeresien der ichool eo Iwee uitBluitend daarrour aangesteldo onderwgzeressen op de Tweede Koatelooze School door drie ooderwgeeresseD der school en twee onderwgzerssaeu uitsluitend voor de handwerken op de tusschenacbool door drie onderwyzeTessen der school en twee oitaluitend daarvoor aangewezen onderwgzeressen op de Eerste Burgencbool voor Meisjes door vier onderwgzaressen der scbool en op de Tweede Üurgerachoot voor Meitjes dooi de oDderwyzerehsen der scbool Het Hoofd der 2e kostelonza Scbool de heer S Posthamua orsilecd den 15 April na eeoe lang lurige ongesteldheid in den ouderdom van 0 jaren Hij was een bekwiiam en zeer verrerdien telyk onderwjjzer geacht by zlJn collega s en bemind by zyoe leerlingen Zyn dood wni niet nlleen voor fjjn gezm maar ook voor de school on onze Gemeente een treffend verlies dat no lang zal worden gevneld Üe function van Hr ofd der school werden gedorendo de vaca ure waarin op bet einde rao het J4ar oog niet vcorzicn was wa rge n 3ien door den nan de school verbonilen onderwyzer M den Oodften bg een dorsohmaohino gaan bokijken die op een half uur afstnnda aan bet werk was Woor voelde hy op don toriigtoo t dio oiganaardige ongewone soort van opgoweklhoid die aan gn yonK t ldhaid was voorsfnogaaa en den rolgendon dog wa i het weer mis t Was de gezoodo koorts maar verklaarden nu de omstanders Doch te moesten allen toestemmen fdat die ja bedroefd kao aimpskken zoodat jo der hillendal van uitdroge Daar hebbo je dien grootmoe lerwgger vnn vrouw Wulp dat s a ers zoo n gnap borst maar och och wat het die der miserabel moe sukkeld I t Monsch het er oen deel skade by hail hoor d t hij titn wokan uil de verdienste was Ja da s net zoo as het zoo sHra loopt datto je d r om verzuimen molto en uit do vcrdienslorake Ik zeg maar azze je iiitkoortsen molto dan motte jo geduld babben tol datte je uitkoorU benne opperde een plaltülands fatalist Wou ik bob altijd zien dat degeno die om de Euid w g kommo en hier koramo wone die molto allsgaar uitkoortson beweerde un inan van ondervinding Mijn grootvader dio hot ir eentje kond verielile iemand die het de koorts wegloepenj in drie Hur ht en crj weer bier vandeen naar de kooi van Jao Pietersz en nooit weer had boor Dt ader van dien koopman d e met baai vont die mot em op zyn zeventigste verjaardag weg eten hebben met spekpanoekoeken Ze wiilon ook wel zeggen datte jo em wegeten kaooe met grauwe erwten Nou men jong dai kau wst beure maar da iregeten dat is eo dat blijft alt jd eeo tref Voorts onderging het onderwyzend perionerl do volgende eranderiugen Aan de 1 Koatelooze School wnrd in d plaat Tan den heer A Lootsrae reeds in 1895 op verroek eervol oot lagen tot onderwgzet benoemd de heer J T Rinkemo lerwyl ter vervanging van den heer C J Verschoor die op go verzoek eervol ontslag verkreeg tgdelgk beooeuid wrrd Mrj M J Huber Aan de 2e Koststooze School Verd in de plaats van Mej H P Kluit diedeu tO Maart overleed dpfinitief aangffsteld Mtj G G Scbiukel tut dusver tijdelyke onderwgseres aan dia school Dinsdi avond omstreeks 10 uren ontstond in de verrersohingsteDt Arena van den heer Wyteuberg onder Hillegersborg tussoben twee b zoekers en twee bedienden een vecbtpnrty Een der bez iekeri trok zyn mes en verwondde de bedienden aan hnt boold De dader werd gearresteerd en proces ver baal werd tegen hem opgemaakt Gistprea namiddag te B uren hield de reobtbank te Rotterdam eene plechtige openbarezitting Xer installatie onder de gebraikRlyketoespraken van mr J W MuMer benoemdtnt rtchter in dat oHege taatstelyk substitoatgriffier by de arroodtièements reobtbaok to Amsterdam Volgens een Engelsch plad zon de tsaar op zijn reis door Sibjrig eetiige jar n geleden gemerkt hebben dat de verbannen misdadigers een etochteii invloed uïtciefenen op de bevol king Daarom zyn nu plannen in overweging om het stelsel van verbanning te beperken en meer groote centrale gevtbgenisseo in Boslsud op te richten By een grooleo brand in oen meuhelmagazyn te VonetiÖ zyn verscheidene portonen rntitig gewond ros braodweermannen ontbraken op het Bpptili Men vreest dut zg omgekomen zyo De alsoheidr voorstelling van den heer Carrtf Maandagavond gegeven whn schitterend Het circus was overvol velen moesten zich met een ataauptartts vergenoegen Na het optreden van den direetenr in eeo nummer vóór de pause kreeg hy een prachtigen kraos eo eep bouqoet waarbij een souvenir was govoegd en later een lier vnn bloemen gevolgd door een krans waarin het portret vao Koningin Wilhelminn alles onder luid applaus De heer Carré dankte aangedaan ook namens zyn familie eu personeel voor de $ ym Om uu het mrer wisse voor bot meer ouwisse te namen sto rde Nico sioh niet ftan al dezen irmd van toerin maar hield lioli trouw aan do cbmine CbiDine dui asaar en ohinine en nog aens ahiuiaa Zoo hioid hy bet hoofd boven Zijn vadnr wiuii verslag gedaau was van den toestand liet aan hem io overleg met meester Luiken over si of nlot het teerjaar bij Kaap hlnnsnstijds af te hrtiken De meester achtte no i verplicht htérop aan to dringen doch zou vaak de koorts weer overwonnen was stomde do putient danr stellig tSi en Zyn jongessmood vond er iets lafs is voor de koorts op den loop te gaan zich door het klimaat te Inten dsringen zoo mogelyk zou bg bet eenmaal vsstgesteldo plan van een vol jaar ten nitvoer brenf V a dan waren er no drie dingen die bij voor zljit vertrek stellig wonsohle bg te woneo VIII He eerste der drie dingen die Nico nog ins oe tegenwoordige omgeving wensohte by to wmiob was de terugkeer van bet voe op t Hal Hij bad zulk eepo dankbare herinnering aan den wedadigen iofloeil dien aanstonds de warmte van deo koestal op zyn verslapt gestel had geoefend dat h daarvan on ook legon de koorts alle gouds hnopte Moester Luiken brsobt bem wel aan het versUnd dat dit geheel iels anders was maar bg z n eens opgtvat vooroemen om zoo mogelijk zg n lijd uit te dienen was genoemde l oop koren op zijn molen In de eerste dagen van Novpraber werden de beesten op sUl baald I C wol0t