Goudsche Courant, vrijdag 3 september 1897

gezBireid worden en walk een Taart ket daarbg nemen zal hangt veel af van de bonding der omwonende bavolkiog aan kraehtaontwikkeliag ooterzgdi zal bet niet ontbreken da beate aanvoerders gaao mee bat commando zal gevoerd worden door den ovarate van Ueotss ea de majoors LiodgMen en Christao trekken mede uit Wat wil mea meer In den afgeloopen naeht omsbeski ha f drie kwam aan het politie bureau aan de Nieowe Haven te sQravanbage een heer zich beklagen dat hg in de societeitstent in het Haagscbe Bofch door kaltners was mihandetd Genoemde beer die vrg erostige wonde aan het hoofd bad werd door eau geneesheer verbonden Man meldt uit Amsterdam Volgens de offieieele politierapporten hebben de heereo zakkenrollers gisteren goede zaken gemaakt Zoo werd een jaflronw in de Regnlierhbreettraat haar portemonaie e n man op het ftestterrein zgn zilveren horloge gerold Ean tweede vrouw daad aangifte dat naar Vfrmoedelgk op de Prtosengraebt was ontfatseld baar portemonnaie inhoudende eenig geld en een lotergbriefje Doch onze politie vooral de garontineerde rechercheurs waren ook op hnn hoede Zg arresteerden een 19 jarig jon geling op het feestterrein die aldaar zgn sla trachtte te slaan terwijl Iwee agenten in de Warmoasatraat een persaoo aanhielden eo aan bat bureau brachten verdacht van een gouden horloge gerold te hebben Da politie stbgnt het niet bgEooder drok te hebben gehad Slecbti een gbval van verzet eu droukenubap wordt vermeld en wel van een 18 jarig jon geling die bg zgne overbrenging naar net boreao een agent hg den keel greep hem op den borst stompte zoodat deze genoodiaakt was hem een eabelslag toe te dieneo Men meldt oit SitUrd De steenbakker Joe Bloem te Berg a d Maas die de vorige week te Sittardzee hankbaokbiljetten h f 25 welke hg als werktooa te Neal bij Keulen io ontvangst had gekregen wilde laten wisselen en wien beduid werd dat de biljettan ralsch waren U Vrgdag daarmede naar Doitachland vertrokkenen giateran laruggekeerd met een sobrgvao van den hoofdcommissaris van politie te Keulen welk stuk Bloam thans bg de brilde mareobaassee te Sittard beeft gedeponeerd Daarin constateert bedoelde ambtenaar dat Bloem hem 6 valsche Hollandache biljetten heeft overhandigd met da bewering daae van den steenfabriekaLt Otto von Plnskan ontvangen te hebben en dat de zaak on te Keulen gerechtelgk vervolgd zal worden Bloem beeft inmiddels van deo heer von Ploskan echte klinkeude specie ontvangen Da Prins van Wales lord Reotrew geuiat te Matiënbad volkomen rnst en beweegt zich daar als een gewoon badfiast Het pnbliek hakend met zgn vertangen om onopgemerkt zgns weegs te kannen gaaa eerbiedigt dien wenacb op loflgke wijze De prim maakt veel tochtjes in deheerlgke om treken Te Constantinopet beett zeer de belangstel liog gewekt de arrestatie van een jonge Armeoiaehe een meisje van 17 jaar dat brieven had afgegevan aan de $ zantschapihotels van Fraukrgk en ItaliS Deze brieven waren haar toevertrouwd door een unbekende die haar a n brief had gegeven vao baar beminde te Londen waarin baar werd opgedragen alle bntren die de brenger hair zon toevertrouwen te bezorgen De gezanten hopen baar uit de gevaogenia ontslagen te krggen Rnwe gasten Toen gisteravond de Megersche stoomtram vertrok van St Oedeorode naarVechel maakten eenige landwerkers twist met den landbouwer J V d R die zoo hoog liep did vhii I Klei TUd V8B fireeawich Ulrecle Spoiirw verbln llngrii met GUUD V 0 dli a M 7 a K 8 3 I0 I7 I4 lO n ll li ll U 11 11 Maordnekt 7 M 41 P Siauwarkark 1 4 OnUa 7 4a H ottwdaM 7 7 I S8 t C 1 40 9 4710 18 10 10 U M 1 ll M 1 81 4 40 4 0 4 7 04 10 D BM H A AS 7 l 40 7 41 ia 00 47 ixi oa d V 07 I OI 1 0 M 1 1 0I 4i I4 10 44 11 4 ll 4 1 10 l 0 4 1 I K Ml M l 4 1 11 Uan 4 7 10 7 48 8 81 1 4 10 1111 17 11 111 81 8 44 8 40 4 08 4 88 88 8 18 7 18 7 i 88 I0 Voorl 8 1 10 17 1 41 4 8 8 18 84 f ï i w8 10 81 l 4 8 8 80 ♦ 8 Ï T M 8 17 10 48 8 08 04 8 8 OnudA 18 7 0 1 1 08 10 1810 411 7 11 01 17 8 14 4 084 88 1 8 8 0 7 48 8 18 10 1010 88 U T B B O H T O D D A 8 88 7 4 8 4 iO lO K 10 88 11 88 1 8 08 8 8 4 48 8 88 88 7 8 0 07 10 08 10 84 Waardaa 8 8 8 08 10 18 ll 4 18 7 18 1 18 10 4 Oudawatac 7 07 8 14 10 48 4 14 Gouda 7 11 8 17 81 ll 10 1 11 1 11 111 81 1 4 4 87 8 10 8 07 7 8 l i8 1 41 IO M 11 10 O O I D A O TUCHT t i U da 80 8 87 7 8 Jl 07 10 1 10 7 11 00 11 8 I IO 8 17 4 88 8 08 8 8 18 10 17 10 1 UWokl Oulaw 44 8 4 11 14 1 87 7 10 10 84 raardaa n 7 8 8 18 11 11 l 4i 8 84 a l4 7 18 8 48 10 41 Ulmkt 8 11 7 18 8 88 0 t S 10 1 U 4 ll li l il 8 08 8 8 0 4 7 8 11 11 11 18 AI 8TIBDAI 0IIDA Aiu atdaB0 8t 7 10 8 18 S M 10 41 I U 1 41 4 41 8 18 7 48 Ml Ma 7 11 8 14 1 14 18 H 11 11 1M8 8 18 4 41 tM 1 41 Ml e O V II A A HSTIBOAM 4 7 81 8 48 j 10 7 11 1 4 11 p 18 M 10 80 U 1 18 pafchie n den liean ateedi bier en u obb geboete ad onder onden en beTAlzijiie zonen ftU die hier later weer mochtea optreden in de eantit van tpabliek aan t qlot der Toorstelling werden de bosten der beide Koninginnen in t circn geplaatst en t corps de ballet zong bet Wien Neerlandsch bloede door t pabtiuk staande aangeboord Qaarna nog een hariyke ovatie en de kansteoaaraloopbaan Tan Oscar Carré was afgestoten De neer Carré gaat na een wetrerdiende rast genieten naar mep xegt te Amsterdam Uit Heereoreen meldt men Wie op dsn 31sten Aogostas ons vlek baaocbt bji aoa bat cich naawelgks hebben kanneo foorstellea dat bg zich befoad in de hoofdplaatst van Schoterland ol liever hg zoo obtwaard hebben dat bior althaas ileobts een minderheid van dien geest is dfe ceo der heftigste aatiparlementaire tocialinteu naar de Tolbirertegeowoordiging affaardigde Was het nelhoht tea teragalag nb de rerkiexiog van voor eenige weken een spontaangevoel dat de ingftaetenen noopte gsioigeois afte leggen van honoe gehechtheid aan onsOranjebois aan onxe ionge KoDingi a Zekeril het dat de verjaardag van H Ml nimmerWO algemeen nimmer zoo geestdriftil gevierdil all ditmaal I De Vereeoigiog voor volksvermakeii bad ds Itiding van de feesielijkheden op ziobiganomen en die leiding berostte klaarblgkelgk tn zeer goede banden Middags begon het feest met een optocht van rnim 800 kindereu leerlingen van da openbare en van de bgzoDderesoholpn Rgkelgk met oranje uitgedost van kleine vlaggen en banieren voorzien trolc do jeogdige schaar jobelsod door de rgktlgk met vlaggen getooide straten ondrr begeleulio t der moTitik van het faofare corpi De Woodklank Nadat op bet Marktplein aationala liederen gezongen warw iiigen op meerders plaatieo kinderspelen aan s Avonds tegen 8 aar wu een gondclvaart aangekondigd en op dat nar tette zich d o ook een reeks van kenrig venierde sobepen en l ooten in beweging van de statige bark af tot en gewone waschtobbe toe waarin een twaalfjarige knaap van óa riem voorzien met evenveel gemak en vastheid zioh voor bewoog als ware btt het stevigste sobip lielaai slechts enkele minnten mcobt men van bet waarlgk nhoone scboawspel genieten De bwige wind bgna een storm doofde de liobteo oit en deed de lampions in brand vliegen Toch vertoefde de sierlgke loot een paar aren in d Kolk terwgl de bemanning met moede werd de nitgadoofde lichten telken weder te ontsteken Ook bet bingaalsch vnor werd oiat genpaard en De Woodklank weerde zich weder dapper Een sohitteiead vaorwerk besloot het feest Tegeo 10 nar vroeger dan men oorsprookeigk van plan was verheten de vanrtoigen de Kolk At was ook bet feest waartoe geen kosten en moeite gespaard waren ook tedee e minder goed geslaagd door de weersgesteldheid dit deed aan de vrootyke geestdriftige stemming gean afbreuk Geen eokelfl wanklank arstoorde de feestvrengde die tot laat in den naobt loortdaurde Naar het lioh laat aaniieo zal Zondag de laaUte teDtoobstelUngsdag te s tlertogeobosob nog een tal an bezoekers trekken de bekende Oeteldonkscbe Ülab aldiar zal op di n dag de teDtoonstetliog bezoeken en de bargervaojerf an Oeteldonk Peer van den Maggenbenvel roept zgn sgemintenaoieo per advertentie in da plaatsalgke bladen aldaar op om op dien dag om twee nor kott bg de brag te kommen om zoo gszamentlgk op sevite te gaan BottaMaa 4 1 OapalU l 0 a oa HlauwarkHk 14 a u Uaordraalil 11 u aUa 17 a K Oowla l O H Een persoon uit Baarland die Msaadagavond zich op bet perron te Elotterdam bevond om aieb met den pleiiertreio naar Zeeland bnii aarts te begeven keek even op zgo hoi loge Toen hg een ooganblik later in den trein was miste hg het hal waa gerold Van een passagieraboot dia de Waal opvoer viel een 4 jarig kind totseken Nianwaal t n Zalt Bommel ongemerkt in de rivier De moeder die met dat kind op reis was zat zoo drok ia gesprek dat zg toeo het oogaval gebeurde er nieti van gewaar werd Éer t voorbg Zalt Bommel miste eg haar kiad da g heele boot werd onder en bovan doorzocht luaar nergens was bat te vioden Onder Nienwaal werd kort daarna ketlgkje gavUcbt Vlekken van onbekenden oorsprang znllao dikwgls verdwgnen indien men ze in een boven bet voor ttaande pan met kokrnda nalk boadt of door ze in zore karnemelk ta dompelen en in de 3oa te drogen Het goed moet daarna in koad water gewasscben en vervolgens gedroogd worden deze bewerking berhals men eenige keeren per dag Verdund ble k water zil met goed gevolg elk spoor verwgderen dat na ontvangst derwaich nng in het goed mocht gablevao tgo Men most er evenwel voorzichtig mede omgaan daar da stof er aadari onder Igdt Ongeveer Vi ko chloorkalk en een liter zwht water doet men in efn flescb met wgdea bals en schudt goed De flesch btgft dan 24 oor goed toegekorkt staan men cggt den inbond daarna door katoen en voegt er een lepel azgniour per 30 giam vaa het mengsel aan toe Men bevochtigt de vlek past bet bleekwater toe en waubt tgoed oit io helder zacht water waarin 5 a onder zwaveligeare soda zoogen aotiohloor opgelost is De Amenkasn eba millionair Van der Bilt bevond zich eens te Koastantinopal waar bg met zgn familie aao boord vansi nplezierjacbt vertoefde Op zekeren dag noodigde hg den Franschen tooneelspeler Cofi aelin die jaiit te Konstaotinopet als gast optrad bg ham op bezoek tan etnde eenige zgner voordrachten te hoorsn Coqarlin zei drie zgnar moool en en de Amerikaansobe Croeans bajaa de bet honorarium voor dsza voordrachten op de volgende wgze U hebt ons zesmaal tot tranen geroerd en ik acht de eom van 100 dollars voor elke maal niet te hoog Buitendien hebt o ons twaalfmaal laten lachen waarvoor ik 200 dolla s per keer zal rekenen Met deze woorden haalde bg een stnk papier oit den zak waarop bet volgende gesobraveo stond Rekening van den be r Coqnelin voor deo beer Van der Bilt Voor een namiddagvoorttelliog 6 tranen 100 dollar = 6ü0 dollar 12 lachbuien k 200 = 2400 Somma 3000 dollar Hoewel Coquelin deze manier vaa bonotarinmberekening geheel nieaw was ging hg er met zeer veel genoegen op io Ta Qraz is dezer dagen op de volgende wgze de taaiheid en het oithondingsvermt en van een rgwiel voor legergebroik beproefd Sen de rgkunst verstaande soldaat ging op de pedalen staan een tweede sette zich op de ichoaders van dan eerste een derde plaatste zich op bet zadel een vierde ging op bat stuur zitten en een vgfde plaatste lich op den opstap Aldns belast met een totaal van 350 kilo ward met da machine een toertje gereden I H gJBÉP vB oem dat in hst Seglifobe met HHht sou worden opgetreden B Re versterking is een groote loods opgeslagen voor logies hospitaal taz berekend op 2500 man Ia den zeer ladtigen eo geaocidenteerde omtrek liggen sohtien gaodelgke beatiDgR Het zal ooodig zgn deze onder artillerievuur te nemen want ze ttormandsrhaod en met reet verliezen te namen daar hebben wa niets aan achrgft men aao het blad Als wg geen tgd hebben ie te slechten dan t ï s anderen daags de ge lnchte vgaid er toch weer in Maar de hnnrt van Segli moet eens fiiok Zomerdlensl 1897 Aangevaogeo ODUDA IIOTTlKDAIi ll l 1 4 1 41 S I7 4 1 4 l 11 1 ll SI 0 ll M r O 11 44 1 ll KI 4 4 1 10 it 40 1 10 KOTTIRDl e O D B A t il 10 1 10 11 lo aa 10 41 10 4 U 11 0 1 7 l t 01 11 4 ii oa ♦ ♦ ♦ i iia 4 j4io a ii o lo oa 10 11 10 88 10 7 1 88 8 88 10 18 10 1 10 17 Il 10 81 U 11 44 menen gebrnik werd gemaakt waMbg de landbonwer zoodanig ovar hat jtalaat ward gaaaadaa dat hg zoo goed als onkenbaar was en oQverwgld naar hoii moest worden gabraoht Ook de ruiten d r tram moestan het ootgatdan en werden vernield Bjj da politie ign da daders hakend Saa sobip dat 1 kilomeUr in d minnnt aflegt 16 metara per aeconda u nieowsta zegepraal dar iodastria Het schip in Engeland gabon wd aehiat als de bliksem over het water an dete wonderbaarlijke snelbaid is v rkregeD door vervanging van de expaniia stoomwerktoigen door tarbinee In bet algemeen ia da inriehting vaa da Torbina deze bat schip wordt voortbewogen door drie driavoadigo turbines die aan iedwen kant en in het midden van bet scbip aan de a 8en hare ronddraaiende bewagiog gaven met een maximum van 2500 omwaotaliogen per minnnt De boot zelva ii 30 5 M lang 2 74 H breed en beeft een waterverp aat ing vao 44 ton en vgf waterdichte afdeelingen Door de toepassing vaa tribaneszgn behalve de enorme snelheid nog andere voordeslen varkregen bet Isitige trillen van hal aehip is vervailan en de machines nemen vaal minder rnimta iu t liggen beneden de waterlgn en een gevolg daarvan is grootere stabiliteit van bet vaartuig Ook zgn den onkosten mindar daar zaer v el aan atoom beapaard wordt Man hoopt dat het mogeluk zal zöo bg da volgene hetsalfde baginaal te bon wen vaartuigen een soelbeid van 25 metera par seconde 90 K M in t nor te varkrggao De keeraëda der zaak is dat de boot achterwaaiti hoogstens slechts I M per seco dt afleggen kan waaronder natourlgk de gemakkelgkheid om te manoerrearen zeer Igdt Man gelooft echter dat dit gebrek verholpen kan worden De knst van Japan ia op 5 an 6 Angostaa weer door hevige aardsebokkao geteisterd vooral bg Hofnkn Meer dan 200 peraonen zgn in veraehillende kastplastsaj gedood of gevairlgk gewoud De aardbeving werd gevolgd door een iwa ren storm PosterUeo eo Telegraphie Vacante directies Post en telegraaf kantoor te Steenwgk Jssrwedde f 2200 en vrga woning Peoiloaagrondslag f 2550 Borgtocht f mO Post en tel raafkantoor ta Voorschoten Jaarwedde f 1600 met 1 April 1898 f 1700 en vrge woning Pensioengrondslag f 1950 Borgtocht f 6300 Ofschoon aan da ambtenaren van da beide dienstvakken vrgheid wordt gelaten om sieb aao tf i melden nebben toch ingevolge de bepalingen van bet Kon besUit vm 21 Maart 1894 00 17 de postaobtenareo voor dexe directies den voorrang Sollicitaties in te zanden v6ór 15 September e k Benoemd 1 Sept Tot oommiM der postarijen en telegraphie 4da ktasae W de Vries thans sarnamersir der postargen en telegraphie te Amsterdam tal raafkantoor met verplaatsing naar Assen tot commies der poetergen 4de klasH O Koedam thans lurnamarair der postergen te Tiel met verplaatsing naar Hilvennm 16 Sept Tot diretteor vao het post eo tale graafkantoor te Meppel J de Smidt thana io gelgke betrekking ta Steenwgk tot directeur van bet poatkaotoor ta Venloo J P Balbaratadt tbani iu gelgke betrekking ta Meppel tot directeur van bet post en telegraafkantoor ta Oud Begarland A J C Beghagn thana in gelgke betrekking te Tooraeboten 8 1 1 7 10 04 10 11 10 18 10 17 7 1 7 1 08 8 18 l li 8 17 a l7 8 14 8 41 8 47 GODOA 1 8 1 10 7 18 1 1 o 10 18 l 18 11 80 IO M 1 87 8 47 1 14 IJO I1 U 10 81 10 07 Bafordenl 1 am T lil tk dat poatargaa an ialegrapbia Uu kluaa d klaik 2da kltna G J VroIgk ta leruke VarpluUt I Sast Da klark dar poalargao an talagraphia lita klHa F J M N fan Dam tu do Lamnar naar Bei a op Zoem de kierkon dar poatergen en talagraphia 2da klaaea C J F Pnohi ran bat bjpoatan telagraatkantoor HaarlenimerplaiD loAm tardAin naar da Lamnar in J J do Lanna tan Amatordam Ulagraafkanloor naar Barnatald 4 Sapt da iroiwalgka telegraflat C A d Vriaa an bet boofdtalegraalkantoor naar bet bgpoaten telegraafkantoor Hobbemaatraat ta Am tardcm onder intr kking ran bare larplaataiog naar Utracbt op 1 Noramber i da telografial T M A Rogtonbarg T a bat büpoatan talagraafkantoor Bobbema atraat naar bat boofdtelegraafkaotoor ta Amitardam 1 Nor Da oomniiaa der talagrapbie 3de klaaie B A Bongenaiu ran Van loo naar RoarmODd da oommiea der telegraphie 4de kluie H O 8 Wanting wn üireoht naar Venloo onder intrekking ran zijne rerplaatiing naar Roermond VarlaDging nn ferloi rerleend iregena aiekte t 21 Ang Aan den commies der poiteryen 3de klaaao jhr G K lan den Santbeaiel tan apoorwagpoatfcantore oo 2 atandplaata Hotterdam voor deo tgd an 14 dageo Eervol ontheven 16 Sept Van bet bahaar van het talvgraafkantoor te Ond Beyerland L W deo Broeder eo ben voorloopig werkiaam geiteld op het lalegrasfkantoor ta lOravenhaga Bniteslaadscb Overzicht Da eiaar eo ago gemalin zi u Dinsdag te Waricbau aangekomen zg werden ontvangen met praalvertoon Bg de aankomst ston den boeren werklieden fabrieksarbeiders kan toorbadieoden eo kooplieden elke groep mpt een masiekoorpsiaan het bootd langt de straten Ter gel enheid an dit bezoek wordt tr aan herinoerd dat sedert de laatste verdeeliog van Polen Waraoban il beaocbt door Alexander I Nioolaas I Alexander II eo Alexander HI De beioeken van Alexander I hadden plaats io 1818 1S20 en 1H21 Czaar Nio itaas 1 heeft sich als koning van Polen laten kronen opende daar a 1830 den Landdag en was er gaat in 1833 1833 183ö en 1849 Alexander II was vijfmaal in Waricban voor de eerste maal m 1856 toen hg den Polen het bokendo woord toevoegde point de rdveries measieursv da laatste maal waa bg ar in 1879 Qsaar AtffVander III reiwle herhaalde malen naar Warsefaan maar hield zich daar nooit lang op Sedert de dagen van het Tweede keizerrgk heeft geen hoofd vao deo Franschen slaat zulk een ont angat genoten ata FalixFaure op den gadenkwaardigen 31 Aag Geheel Duinkerken vooral de haven was reads vroeg in feeatdos Alleen de Eogelechs sebapen vl plen niet voorJat de havenmeester den kapiteins deed verzoeken te paroiseeren Drie minutars atoomdan Fanre tegemoet aerswaohten met muaiak aan de aodiogsplaa i en daaromheen een dichte menigte welke niat moede werd ta jniohen in de eerste plaats voor Faore maar ook voor Hanotanx Niet dan met moeite kon de stoet oit een 2 lal rjjtaigen baataanda aieb door de menigte een weg banen naar het gebouw vandaksmar van koophandel wa t overal stond men opeengedrongen jniohande voor Faure en voor Rnaland In bfdoeld gebouw bad da eerste begroeting plaats waarna de etoet weer verder trok en wel naar de kanaal waar een dejennar geraad swnd Natourlgk werd er drok getoost vooral over da reis nasr Rosltcd maar het groOta vroon is niet genoemd ov r de reden van ds feeetelgka ontvangst werd gezwegen Alleen naderde Fanre in sgn antwoord aan den maire het groote punt toen hg eeide dat door Frankrgks loyauUit wgsheid en politieken geest da democratie het vaderland w er tot zijn warkelgken rang onder de mogendheden heeft weten ta verheffen ea dat het door zgo tronw de ganaganbeid heelt gewonnen ea behouden vaa aan volk dat naar ba zalfde vredaliavenda ideaal strevend ala het Franache een naowen band deed ontetaan taaschen date twee raaohtige mogaadbeden een band welke een vin da maast merkwaardige veracbgnielen van bat einde onzer cenw ia Iten ziet een toespralk welke ook vóór een Jaar had kannen wocdea gebonden maar toeh in staat om krachtig oitmgen vsn geestdrift te voorschgn te roe eD Toen ging het naar dsji trein welke den praeidant en zgo gevolg naar de hoofdstad zon breng Parge was ondartnsaeban den gehaelen dag raeda in feaatelgke itemminggawaast en sedert drie nar waa aaa onafzienbare menigte bgaen op daa weg van io boalarardi door da Koa liifajette naar de gare dn Nord waar de presideatieele trein sent te aas nar werd verwacht Juist op hst bepaalde our raed da trein het station binnen waar met eeoige ministers de voorzitters der beide kamera het gemeeutebestanr dn generale raad van de 3eine enzi bgaen waren Toen de atoat siob onder geleide van bereden gardes répnblioaina io beweging zette ging Dit de menigte een joichkreet op welke zich langzaam voortplantte langs den langen weg dien de stoet had af te leggen Op alle met bloemen en groen versierde baleons stonden jonge meisjes in lichte toiletjea den president toe te woivan soms onder bet werpen vaa bloemen Op het plein voor de opera was door de Pargsohe handelawereld een praahtig rersiside rgk gedrapeerde tribone opgericht waar ds stoet belt hield De voorzitter van bet comité uitte de vreugde der Franschen over de eer aao hnn staatshoofd bewezeo en over de plechtige wgding van een alliantie bestemd om den vrede te ferzekereo Handel en ngverheid zgn daarvoor dsokhsar want de vrede is bon hoogste weascb an moet Fraokryk io atant stellfu bet groote werk van 1900 te volbrengen welk jaar deu president de belooniog al brengen die hg roo ten volle verdient Fanre die was uitgestapt om deze woorden aso te hooreo dankte met eeo enkel woord en zette toen den rit naar buts voort Ook op den verderen tooht wai de geestdrift groot terwgt onder gewoonte ditmaal voor de Madeleine bet geloid eener ontploffing zich met de jnbelkreten vermengde Onder de peristyle van de beroemde kerk was nl een blikken doosje met een of andere ontplofbare stof neergelegd Bet publiek dat langzamerhand aan deze aardigheden gewend is nam de za ik nog al kalm op Ook de stoet vervolgde zgn w g alsof niets was gebenrd en bereikte een uur na bet vertrek van het station £ ljasé waar een groot diner plaats had Parijs bleef echter feestvieren en tot diep in deo nacht waren de straten overvolt Bet feest was gslgk men rerwacbt bad leo 14e Jnti maar van grootar beteekenis door de spontane geestdrift van alle rangen en klassen Sn zooals bet te Pargs was was bat door gaoach het land Daarbg vsit alle redeneering allé wegen en meten weg Men staat voor een krachtige oogedwongeo eo alleazins gepaste uiting van vsdsrlandHliefde en dat alleen is reeds iets dat eerbied verdient Vooral is dit het geval nn de poging om bg de beelden van Btraataboi en Metz op de Place de la Concorde een betooging te hoaden vrgwel mislukt is Alles bepaalde zich tot wst kransen waaronder een met bet aardig gekozen opschrift reoht ea billgkbeid de woorden door een aaaar gebruikt bg het keniehetsan van de alliance De Kö o Zig heeft van baar correspondent te Berlijn eeo bericht ontvangen dat weer niet veel hoop geeft voor den spoedigen afloop der vredesonderhandelingen te Koustantioopel De Qrieksche regeering was voornemens voor den dienst der leeniog waaruit de oorlogS chatting zal worden betaald de opbrengsten van de tabak en de zegel belasting te bestemmen Maar deze belastingen zgn reeds in baslag genomen door vroegere leeningen van Griekenland en de Dottsoha regearing zal wel niet goedvinden dat de vromere crediteuren benadeeld worden ten kosta der oienwe Berst wanneer de oude scbnldeiichers geheel foldain zgo knnnen deze belastingen weer worden losgelaten dan moet de Qriekiche regeeriog weer de volle beschikking er over krggen Volgens nieuwere l richtea moet Griekenland zes miUioen drachmen per jaar wiUeQ vaststellen voor da nieuwe leening aonder opgaaf der bron De onderhandelingen komen intnschen niets verder Te Weenen maakt men er ziob blgktns een telegram van de Telegraph c sennwacbiig o f r dat het zoo lang duurt De Kretenzers echter aebgoen sich boe langer hoe meer met bet denkbeeld der autonomie te verzoenen Zg aïeu wel io d t de Qrieksche politiek lohipbrenk heeft galedsn en willen het wel eeni met zelfbeatonr probeeren Dit alaat natnnrlgk op de Grieksohe Kretenzers Muzelmannen van Kreta hebben joiit weer aan den Soltan een adrea aangeboden om hem t9 vragen de regeering over bat eiland weer op zich te nemen en dea tegenwoordigen toestand van anarchie te doen eindigan Maar de Mohamadanen vormen op Kreta aene kleine minderheid 411oop tier Openbare Verkooplng ▼ an Onroerende Goederen Door Notaris Molenaar op 2 September gehouden BoBwmsnswoniog Rhgozichtc onder Bodeg avao eo perceel Hooiland onder Reeowgk i 2060a k Mr H W da Bas te Dordreehla Bonwmaniwooing sRostoordt eo drie percaalen W i of Hooiland ooder Reeawök en Heken dorp £ 16500 k C Oudgk te Waddinx veea San perceel Boow eo Gra land onder Reenwijk f 600 k A de Groot te Hekeudorp Bouwmaoiwoning sRoimziobtc en twee per oeeleo Hooiland onder Reeuwgk f 9150 k B Beszelian te Good Perceel Wei ea Hooiland onder RfeDwgk i 1550 k J Voorend ta Waddinxveen Perceel W ien Hooiland onder Reeowgk f 2700 k J N van Spengeo te Reeuwgk Twea peroeelen Wei en Hooiland onder Reenwök f 4450 k B Banehen te Gouda Perceel Hooiland 0B er Reeuwijk I 1850 k A J de ïoeg te Reeowgk NIEUWE ZENDING mm en mU Hi bSGHOE Ei A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA Vei0ph0OH Mo ai Beups van Vrkn slotfcrs si U 88 7 99V Ï8V 98V I g 8 S B 861 b 81 i 8IV ta 63 8 1 5 8 7t IV 107 81 1 loof t ia Uttt 10 4 100 1 u l8 i 1 f l 1 8 18 100 80 U S0 118 108 198 35 100 V Vii Al 148 8 89 8 77 10 10J 100 1B9 188 11 ia 100 54 loa 14 1 los 76 8V 80 7 188 w I0 106V lojv 108 1041 U 1 8 U8 1 w 34 113 1 tSüPTEMBEtt EDZEUso Cert NW W 3 S dito duo ihto it tito duo liilo S HoHOjR O ï Gbadl 1881 88 4 Itüik Insohryvitig 1888 81 8 OosTENR O l in p ip crl8fl8 6 llta in lilrer 1868 6 PoaTüOlL Obl mnt ooupon 8 ditu tiokit S RcsLAND Obl Bitineul 1894 4 dito GfH ona 181Ü 4 dito bi Roths 188 4 dïtó bj Uopel8 flO 4 dito ia goud Ie o 1888 6 dito dito dito 1884 5 Spanji Perp t schuil 1881 4 TuRXWj Qflpr Conv eon 1890 0 j IflfüiiiK sane D Ueo Ie mtg aorie C ZuiuArs Rip V uM 1892 t Msxico 01 1 Buit S h 1890 fl VïNSZDZLA o 4i lliiei 1881 A BTZU AU ÜOi Hten 1898 3 RorrstDAU St d Ui 1894 3 JflD N Afr lliii to iv anti Arendi Tab Mij Cartifioalen Di4tMiuiipoh8p iij lilt Am Hvpo heekl pau lbr 4 Colt Mg Ier Vorataul bruJ b Gr Hypo hoekh isD tlir S VederUiKlarhe bank nand Ked llatvlelinailsah ilito H k l do llyp b p udlir 6 K tt Hypotheekb psndbr SVa I tr Hyp itlieokti dito 8 OoSTrNS Uo t ll ng bank anud ROSL Hypotbolekbs k rsndb 4 Ahisika Bqut tiypotli pnnilb 8 iMhxw L i I r L oii oert 8 NiD HoU tJ 8poorw My aanl My totBspl f 8t ïi w aao 1 Nel Lad t poorvegm aaml Neil Zmd Afr Öpm natjil 6 dito dito dito U9l dito 5 iTAUaSDOarwl l887 8St A Kob 3 Zaïd Ital pvvmy A K obI S POLIN Varioliati V eeiien s i t 4 BtiSL Gr Kuss Hpw My obl 4Vi Ittltis ho dito sand FastoWH dito aand 6 lwaag Dombr ililo aau L 5 Knrak h Azow p kap obl 4 dito dito obllg 4 AUBBIKA Cent Pao Sp Mg o 1 8 Chic fc Vortli W pr C v aand dilo dito V □ Ht t aler obl 7 Deuverk Rio Gr Spm rort v s Illioois neutral obl hi goud 4 ljDDisv VaBhvilli Cert r asnd Vleiioo S Spw Mij Ie hyji 8 Mi aKaniaa v 4pet pr r aand m York Üntaaioh West aand dito Peno Obio oblig 0 Oregon Calif U byp io goud 5 at Haul Miuo k Manit obl 7 Ca Pao Hoofdlya oblig 8 j dito dito Lino Col la hyp 0 6 ÜAirt UA Cao Soutb Cert v a8Dd VsN C Ballw fcKa Ie h dc O Afflsterd OmnibuB Mij aand Botterd TramwegMaats aaud Ked Stad Amslerdam aaad 8 Stad KoiterdaiD aan S i BCLOIR aiad Aatwerpen 8 7 l i Stad Brussel 1886 3 HoKO Thoiso Reguilr ïesell rh 4 OosTZNs Staatsie en mg 1800 5 K K Oost B Cr 1880 8 Spanjb tad Madrid 3 lt68 iie Ver Bot Hvp 3p hl eert FOSTElE UHTSr LIJST vaa bne flii tftwdifluoerd ud onbekeodea gwlureode de l te h lft der rouod AagastDi Jl 7 to t rug te rerkr gen door tancheskonut i hel poitkaDtoor te Oood Verzonden tsd GOUDA Dekking Dabbeldam J Smit Eniobede W l Bleeking Oonda Oganont SchoTeoiog n J Qroeo Waddi igi ren Dr F O J StrenmeB r Utrecht V rkade V rioiiden ao REEUWIJK A Mol DabbeUlim Ds Directenr ran het Poetkinkoor VOBffTÏB asS Staata loteriJ rrjkkiDgfau Doad rilag PrijMn M 66 6318 8494 1191 18183 8669 Uaai 13807 8747 11881 13891 9336 11648 136 4 9694 11770 13977 9664 18046 14180 7148 9684 8314 14146 7314 9694 18406 14661 7618 9766 18644 14836 7834 10916 18634 1S633 7806 1Ü4 9 1870 16614 7981 10600 13007 16866 8010 11096 8 September 16067 1SH8 16838 19014 17068 l i l UOfO I9I1 17094 19898 17178 tOOlO 17488 80168 17600 80188 17631 90101 17819 80S77 18688 80739 18703 80946 4o KlaHe 6333 8886 6660 6896 8917 899 8984 3 7 8481 U 7 SJ19 147S 8688 18SS 8 t7 8014 4169 8043 4108 8Ü59 6891 8104 6896 8881 F486 8881 6483 8910 6813 8948 8808 4i Klasni Se Lijst No 17610 m 17880 KOEPOKINENTING De BUKGEMEESTER van GOUDA Brengt ter elgemeene kennin d t aanitaandeg ZONDAG den 6 SEPTEMBER 1897 d m ddag te 12 uur op hel RAADHUIS roor i der die lioh daartoe aanmeldt gelegenheid i l Iwitaan om iith geheel koilaloo fw bt treek ran bet kalf te doen inenten ol herinenten terwyi ijj die rerhiuderd lyn of herwaar hebben lan die g legenfaeid gebrnik te maken de kunrtbewerking knnnen ond rgaao op hel Oaithni MAANDAG 6 SEPTEMBER d a r dea Toormtddaga te 9 nur Oonda 2 September 1897 De Burgemrailer Toornneiiid R L MARTENS MARATBERIOHT 18 M Qouda 8 Sept 1897 lil da afgeloopen week kwam da rjjiing lot alaaa CU mooat man om te kunnen rerkoopen ieta omlet da hoogo noloeringen afgeron Uan toealand tn de markt acht men echter gezond T r e JarigeZeeuwa 7 0 8 96 Nieuwe dita 90 i 8 80 Mindere dito 7 60 è 7 70 AIS wijkende 6 7 i 7 Folder 7 86 i 7 60 Z Eogge 5 86 il 8 75 Polder 4 75 1 6 huitenlandaohe per 70 kilogram i Qerat N Winter 4 50 H 4 76 Zomer 4 k 4 40 CLeYallier 4 75 i 6 75 N Haror por heet 8 k 3 60 por 100 kilo 6 76 i 7 81 Hennepiaad Inlandacb 7 i 7 85 Uuilenlaudaohe ƒ 5 60 k 6 78 Kauariotaad 0 i f 7 60 Karwelaaad k per 60 Kilo Koolaad mauw k Erwien Kookerwteo f f Niet kokende t k Buitenl ndaoha roiirorwlen per 80 Kiloi f i ƒ Qoolien Bruin boonon k Witte booneï f Ouirenhoon n l aardonboonen f l f ai por 100 Klloi Bonte Amorikaauaebe f 4 80 4 5 üioquantiiie 8 10 Foianian 5 16 k 6 10 InlandBche meating i i f VsMAEiiT Melkree weinig aan e r hand4 en priJMii matig Vette rarkena goodo aanroer hnii dal rg wal 18 k 81 ol per half Kf Biggen roor Engeland redel ainioar handel vr j wal 16 t 17 ot per half KQ Uager biggen goede aanroer handel rr i wel 0 85 i 1 40 per week Vetle ehapon goede aanroer handel llauw 16 k 83 üuig Lammeren red aanvoer handel rlug it Nuohlere kalron redelgko aanvoer handel llauw i 9 Fokkalveroa 7 k 14 iraikaiveren eenige aanvoer haodd matig 16 k 8 Aangeroerd 89 partijen kaaa Handel vlug Ie i ual 96 k 88 8e qual 88 k 85 Zwaardere NoordHolland anhe 93 k Boter goede aanroer handel llauw Ooeboler 1 16 k 1 80 WelboUr O 9 k 1 10 p Kilo Bargerltlke Btand GEBOREN 31 Ang Neellje Cornelia ondert G Slingerland en L Treuren 1 Sept Pieter Johaonea Mariana onders W Bateabnrg en J Kosler GEHUWD I Sept G Docllaod en P ran der Pool J Koorevaar en A S Kromme O Verkaaik ea E M da Morrea E Hoogereen eo K Kraan RMnwtlk GEHUWD M randen Bergen M Bnrger ADVERTSNTIEW Stedelijke Gasfalsriek te GOIJÜ De prjis Tftn bei gtu is 6 ceat per U en voor Kooktoestellea o Motorea 4Vi et Onder zekere voorwaarden woi en peiceelen gratis un de faoofdbais verbonden met 1 meter vrije leiding achter den gssmeter Voor 3 en 5 lichtgasmeiers bedraagt da hiinr 10 cent per maand Bewoners van perceelen van ten hoogste 2 25 mx week kunneb wekelyks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen ens t en betaling van eenige centen per week in hnnr bekomw