Goudsche Courant, zaterdag 4 september 1897

É terdag 4 September J897 No T3ÖT 36ste Jaargang WerlotkaHdlge Lange Tiendeweg D39 mmm mmkm Jfièuwê en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Viigtive dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uiteondering van Zon ea Feestdagen De prys per drie maanden ia 1 26 franco per post 1 70 Afïonderlflke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend aar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd cOFjk O IKK ODDE m SCHIEDAMiMEH GEITEVEE ilerkt NIGHTOAF Verkriigbaar bij PEETERS Jz KU bewga ran echtheid ia cachet ett kurk steeds voorEien van den naam der Firma F HOPPE ELECTROMOTORISCBET IHALSBANDJKS WKTIIO OBOBPOKKEKO uy het r bruik daarvan geiichiedt het oden krjjren der Kladereii ZWKDER HE ni üTE pun 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewyzeo kan dat de b j mg ter inzage liggende getuig I schriften der nitsteliende resultaten van de Eleclroiuotorisohe Tnailhalsbandjes niet echt zun Itt Men Utte op den naam I ti in lm Talrikant UOUEKT IIOLTX Wordt franoo toegezonden alleen na ontpangêt ran postzegel ad OS cent door ROBRRTHULTK MJniegeu I Wederverkoopera gevraagd KoninhHJke MaeMnaCe Fabriek DE HONIQBLOEMf v n H van Scha ik Co gereetigd te a Orttttenluige Êieppiertlraat en Mt Baby de Regenteaselaan HOFLEÏERANCIEHS van i U den KONING van BELÜIB Indten gIJhoeiitU Kebruikt dj allerwego bekroonde en Wereldberoemde Saperior Üraiven Uorst Houig Kitracl KLACONS ran 40 Ct 70 Cta en f rerkragbaar by Firma WüLt K li Co Westhaven f98 Gouda B H ï MILD Veerstal B 12Ö te Houda k BüUMAN Moordrieht 1 0 RATELANU Bos rep B WIJK Oodtaa r M KOLKMAN Waddinmeen FRANSCHE STOOMVEEVEEU II Oheiiilsolie WtsscltiTij TAN H oLH i iii iYii ii 19 Kruiskade Uotterdnm QtbreTetecrd door Z M den Koning d Belgen Uo fddep t Toor OOUDA de Heer A VAN OS Sptoialiteit Toor het atoomen en rerTea van Ua Heei n en Oameagarderoben alsook alle Kiadergoederen Bpeoiale inrichting voor het toom n vaa plai emantals veeren bont enz Gordgnen tafelkleedeu enz worden uoar de aienwite en laatste methode geverfd A lle goederen hetzg gestoomd ot iieverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en nlgens ttaal bewerkt Guodt Uruk i A IIRINKMAN li KOON 7ini i J V ERGEER G OUDA Beveelt zich beleefd aan tot het schaven van KOPLA O EN ARCHITRAVEN en LUSTEN volgens op te geven profiel Ook tot het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle zaagwerk wat tot het vak behoort Met en zonder levering van hout Automatisehè vallen v t mtleii a fl ï 4 i wi r inaiim k H I 2 voor turran kitkkarUliken II r it f 1 111 vttiigen t o or cd o rend 11 iTJur tiiAsiolit ïii M rntisn mu Kin f itiuKandB k v0rii in etin tiMbti telicn ülob v n I1r wudar op o l ulin nlbl du lufHoie r ak n V rk ri i tegflii toexsndiog tui li 1 hadng f ondar rpnihuur VerzeiiflhntN Merknur CumiOKiiilit MkHtHoUappy a Mehubert A € o AniMieidum NZ Voorbarf wkI 118 Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeltbevlekking Oname en gehe jne uitspattingen ia net beroemde werk z Dr Retau s ELFBEWAItli t Hollandiche uitgave met 27 afb Prys 2 gulden Ieder die aan de verachntkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lenen de oprechte leering die het geeft redt joariyks duizend van een zekeren dood Te Terkrggen bg hetVer lagsMogazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegel en in eiken boekhandel in Holland BEKROOND MET GOUDEN MEDAlLir KRAEPfiUEN HOLI S Q iiiiia Laroche Staalli iidende Q ulna Laroclie is de meest krachtige en verwerkende KI NA WIJN Aanbevolen door tal van binnen en bnlknlandsche Geneesheerea Verkrygbaar lu Besschen i 1 90 en 1 00 CKiARETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van deu rook dezer Cigaretten geelt den lyder aan Anthimi terstond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Een algemeen als goed erkend middel by lloeet ea FerA a rf W oplossend en verzachtend Prgs per lieschje 20 Cent KKtüriUBN HotH UoBeveranciers ZeUt Depot te Qouda by den Heer A H ÏEEPB Apotheker en bfl de meeste Apothekers en Drogisten verkrygbaar r Il dt beate liwr Tiuc tegen Jiubt ltd BlMomaUek Lendenpyosn kortom AükerPaliiExpelier yffj liiutlutMiMMualewwilwIeceii rMker PalnIxpeller ygfX HSt dis itaeti la ieder halignb z Toi Aiiler PiiRlxjieiler Pl 60 oint 7S oeat en f lb de Iwl VeerhudM la de meeste Apotheken tti hi I A okter Oo te Rotter tam Te UOUDA by O LUGER Apotheker Markt en hg WOLFF Co Westhaven 19B Zeer nette Gesteendrukte HAMMHTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN ZOON Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Bex2 praclitigr rLOt ixigrericlxt HËEREKHLIS mei TUIN staande aan den KAÏTEN8INOEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiinp een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 keurig en Onschadelg ZulveriofsTft 9 71 t randeriffh ia ilier achtige aatigezichu en ndtre tickaatnt roven en wonden etrakheid en ste kingen bij verzie etingen utinterhanaen en voeten bij aehur U dautoormy eng ZniTert van onrein insect onder in en op het Tel en haar 10 Cents per doos Per bas 90 ct doozeo 60 eu 30 ct pakjes 15 ct apaitje 60 ea 35 ct NIEUW MIDDEL tegen anoi by Hoeaders en alle Plaimgedierte a 0 45 per Vi Aesch üooen met voer ter verdelging ran ratten en maizen 35 en 20 ct Pakjes 10 ct Alles met gebraiksEBnwjjiing Heeren eigenaren van Huizen kunnen ztcïi op roordeelige w se voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen XLIe Jaarerang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende 1 90 S 40 snde DAMESen K I N DERMO DBS benevens H4NDWBRKPATR0NBN urnIEDERE WEEK VËHBCHIJNT EEN NDMMER Ia ieder n UkH mwurte piaten madekrouiekr fetUiietom enz eai lo Uitgave londer gek platen met 3 auijpatr en 3 grooto gekuipte pair Vw It an l 8 i p post l i5 2 als 0 Ie uitg met ilaareuboven 6 gekleurde pialen 1 76 S 0 H Ie 0 ISgakl pl tta 1 kyz geku p bij het g Si ir bü hel 6 no 1 geku patr d keure 18e v 8 B0 en gakleurd Iraaie handwerkpatroon 9 vaaGE Wageaalraat 10Ü 10S PRÖEFNlMMEIt E P8ÖSPÏCTÜS ALOM U u 0 BB BELINFANTF VO eh e m Patent H Stollen i mtiKUrli Iriiiitrin uatglltt tl tliilg mt tiicti m UMI rurijtitl 55 X I er groMe Er i lt tfiff WOl HVnQt B l altnt H atoUMi I £ trruntm htt tnlai f 1 uliMtntii uertlilmrn Karhnhmuitv ti S f tlui kuift MMf unnr utetH m hart n H A H n nar Ton una tiltaet tdtr In talahan BtuithaniiiuriÉit m nurPUIitl liH MlmtlÊlMnill MiatthSnilU = PnUUntm and ZntfH tnllt i Het groote aantal zenuwkwalen ranian f boofdpUQAf totdevoo fsuindekaiits6keneavui poplultAMrHabarMrto to tMtienai HOK iteeda alle middelen door de medleolie weteoichap owigewfind Kerft aam dan alaiiirva tUd kaart de eer toe dat liJ dooi het gebruik maken van den eenvoadlgatea vag namelijk langa da hmd ana phyiloloKuobe ontdekklss gedaan heeft die oa bondarde proeineniiiigea tbana over d gabaelawaraU verbieldli en terwijl v l weteneohappetUke kringen de faoogete belangitening wekt tavaaa aasa weldaad blukt te ilJn voor da aan aennwawalen lljdenfte menionheid Desa geneaawljca ia attctTOBden door den geweien Ofdcier van Gesondhelt Or BoAutn Weliimann ta Tllihofen en baroat op da 00 derrinding opgedaan In aena OO Jarlge praktijk oeor waweklaw van kat li M wal eer da worden danrt gcaehIkteaMffan door de hnld annilddcUUk aan kat s atel medeaetfeeld Het de geneeawljse werden werkelijk eohltterende raaaltataa en lU maakte looreel opgang dat vaa ea door den nitvlader geaoliraven varkja OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE hen vporkonlRi eii iitifHfl binnen kertan tijd raedi de Ule dnik verschenen la DR boekje bevat tüat alleaa ver hat graata pnb llek verataanbarê verklaringen omtrent het weien der nlenwere therapie en da daarmede uitwerking maar pok vindt mendaa i len die aan deie gebeeiwijze ge Iaatste geneeaknndigen onder i MÏëmi tianlaan geatiolit da CAaranton Saeltllaralb Mlfl ia wanhopige gevallen Ungen nilde dimI Setulfaohriften van l ykltnTek te Parija rtie Hohh tianlgan geatiolit da CAaranton Snelt Dr P Foreallar ieHaashear dlraDt ar van het ie gevallen verkregen nltwerklng maar pok vindt men daarin wetanaohappalljk rerhaudeÜaÉen aft de meillache bladen die aan deie gebeeiwijze gewUd sIId loomada anekrift vui i hooggeplaatste geneeiknndigen onder welke F tialire mM ir fnfnMt H Sieiii rebtr lied i Dr OohB te Stettin 8 t heapltaal ta 4 an Kr der aalvaaa tlisrapai unenl 10 s eiii rebtr ed ir prakUi ra l Hliaer aae at kraat aehelarath Or Saliarlai kaatael aateeh Bad Emi Oaraaa nad dr Baneeihear dlrtetaHr der galvana tlHrapaHtlaoha InrisMai ¥ a r iMawHMari ta Parija ne SI Henoré 334 Oanaul ven Asahaakaah mU dr te C4rfU Br BMbaab arrend arta da Zlrftaltx Ofesr atakawit Jeohl aiad dr ta Wasnaa Dr C Be ga¥al ta U F4rr èra Eara Hd van Ma Oaaaall Oaatral rbyftiaa at de Santi In Frankrijk en vele anderen aannwnelitlchald lijden waarvan de kenteekenei sijn ehroelseha btt dplje Jiralaa aiAata btefdalln Hatdandraeg peatt erKkaltaarhetd lejaagdhald dapefoeihaid Hehane Jka aeraat aa aabahagaHJka taaaUed verder alle afeken die door beroerte getroffen warden an oog UJdi aaa da garoLgan daanaa leoati variamniRiaB eavariaaaan tat aprakan iware tongval malalljk allUaa atljnaM dar lawriehlaB ant wam daranda pijn ptaataall ka iwafta variwakklng van gahaagan ani aai alj dia reada ondar maauoadlga behandeling geweeat zün maar door de bakande mlAlelen ala oathondingaen ta ksadwatarkonr wrUven alectrlaeeren atoomlooi of zeebadeincMn giaeiing of laalging baaner kwaal geroadea hebben en ten alotUiU die vreea sevoelen voar keraerta an daartoe ndea kobbaa mgena veraohilnaelea ala ilab aanbaedead angatig voaiaa varMavlei ta bat baaf baifMiJa aut daliaHiHH MbMriagan en deakar warden vaar da eegaa drakkaada r n abdar fiat aarbaaff Hlahi h M aaraa M ee en van krirteling ia an het alann van handan an voetan aan l int drie oatagorlln vaa wlijdera ala ook aaa lange nalalaa lljdaade aan bliekiuoll an kr ohttloeahald ook aa gaiaBda lalfb aa Jaaga aaraaaea dia vaal mat bal heofd warkan ea geeitelijke reactie willen voarkomaa wordt dringend aangeraden alch bet bovaa vermeld werkj aan te ichaffed hetwelk op aanvraga kaalaleaa in franaa versoaden wordt door Anatcrdani door H crSBAK Co Heillgeweg 48 ottardam F van HANTttlV K LFP Apotbekér Korte Hoofkteag 1 Ctreehr LOBBY PORTOS Dndagraoht btj de Oaardbrng F UOp da longete bvgtennlach medlolnale teneooaBtt41iDgla dQ Dr Wetaananan aohe Baaaet wil oor de Hadlaobe Jnrlj Mat da mivaren fte nflla fcahryaad toriawater ui f de V ctoria Bron te Ober alinsftinfy ru Tafeldrank Vanhé oninklykef uis derjveder ande i Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rottendam Xuidblaak 8 i BINNENLAND OOUDA 3 Saptefflbet 1897 TSêêx g TeniMi is htt deaer dagen veripnids bericht dak ar dit jaar geeo meiqee op de Ie kl der rgka b bnrgerschool wordao toegelaten oojoist lotegendee bet gevraagde verlof tot toelating dar maisjei is door deL mio V b c to estaan en dientengevolge syo TMntetlen godaan tot splittiog der Ie bluw De Heof P J Bieienaar alh er legde heden met gonstig gevolg h t tweede gedeelte van het Nc iieel Examen af poor den Qeneraal Mitjoor van Pom meren CommandaDt der Ie Diviaie lofaotarie is heden eeoa iospactia gebonden over het 5e Bataljon 4e Regiment Infanterie Gisterenavond werd in de R C Ijpesvereénigiog asnbeeteed het doen van eenïge verboowing in het gebonvr aan de Westhaven No 182 dat door de R C Leesvpreeniging is aaDgekochi en daarvoor zal worden ingericht en wel in twee pereeelen IngesohreTeD werd voor Perceel I Perceel II W P SaeUemau voor f1760 f2410 A Veibö 1W 2430 J Hmit en Zn 1712 2410 J H Faaö 1700 2350 C Tholens 1690 2410 C B Wildenbarg 1680 2437 C J Kook 1640 2340 Aan dea laagsten inscbrgver is het work gemind nl bet gaheele werk Dase werken bestaai io a Plftn I Bet maken en stellen van een biifiet net toonbank het vnlIeD vaa het io de caal open liggend plafond n het wegbreken van deKboorsteen in de beneden achterkamer enz b Plan II Een tnobtpoi in de voorgang c Plan UI Het wegbreken van de badkamer met gKogi toSBohen de twee boTeoJiaueri en het ter plaatse stellen van en draaibare afscheiding toegaogideoren plafond en zaig of lach oker en licfatkozgntje en op het portaal D privaat met urinoir enz d Plan IV De achtergevel van de beneden achterzaal oitbrekeo waarin een open pni een nitboow of warande met privaat orinoir ene pAffoeel I zgn de plannen 1 2 en 3 Perceel II is het geheele werk FEVtLLETOK II in Noord Holland waar meo niet zooals in andere streken eiken morgen en avond hel vee in ea uitlaat maar geregeld zea maanden geheel buiten en sea maanden geheel bioDen va dit eece belangrijke gebeurteaia De stal die by zomerdag de verbazing aller vreemdeliageD opwekte door zgn kameroofatige netheid keert au tot zijn eiganlyke beatemmtog terug de koeieu krügea ieder bare vaste plaats waft zg haar kalnen aard getrouw eea goede vgfea twintig weken lang aaa t zelfde touw tuaaohen de twee zelfde palen met haar kop van het lioht af nutig moge n eten en herkanwen met de eenige variatie dat zg de helft van den tyd ataaa en de andere liggen Doorgaana wordt er op een der n te najaarsmarkten te Alkmaar of te Hoorn een jong vee bij ao koaht en de atalbevolking ia dsa zoo oompleet mogelijk De atal van Klasa Baap zsg er knappiea ait en Nïoo vermeide zich daarin Njna ev B iooig als de eigeaaar zelf Hij dacht aaa den dag zgaer aaakomst en voelde met voldoening wat hjj in den loop van dat jaar bad geleerd thewetieoh en praktiaeh Hg atond daar thans op b and terrein Hij wiat de eigenaardigheden vaa elk atok vee in bet byzooder den graail van ver aUokap toaaehaa al d kalfkotiea en kalveren i Daar het biljet vso den beer D Amesz laagste insohrgver voor het werk vaa den heer H Boomans van onwaarde wae is bet werk opgedragen aan den heer G W deu Bpedt Voor het examen boofdakte is geslaagd de heer C Zoet te Gooda Door de Harddraveryvereeoigiag £ eodracht te Stolwgk is io hare vergaderingvan gisteren besloten op den 15 September 1897 des voorffliddags 10 uur een ringrydery om fraaie kanBtvonrwerpeu en d namiddags om 2 Dur eene harddraverg vao paar en die nooit prgs of prenie hebbeo gewonneo om prgzeo van f 40 f 20 en f 10 te doen plaats hebbeo £ r wordt gereden onder bet Reglement vau de korte haan van de Nederlandscbe Herddravery en Renvereeoigiog De oitslag van de wielerwedstryd Woensdag te Bodegraven gehouden ia als volgt Uardrgdeo 300 M voor amateora 1 J P G V d Meer van Rotterdpm 2 P de Wreede vao Hillegom 3 W J F Droogleever van Qouda Gjnkbana races 23 deelnemers 1 J P G van der Meer van Rotterdam 2 A Schroder vao Amsterdam 3 W H Pasteur van Rot terdam luaagMMB ri Atn 25 daaloemers t 1 A 5ohr5der van Amsterdam 2 J G de Vriei 3 J van Vliet beiden van Woerden Aan bet verslag van de Qemeeote Qouda ontleenen wg oog het volgende Asa de Tosscheofccbool verkreeg éa beer C Erogt op zgn verzoek eervol ontslag wegeos zgne bsnoemiug tot Hoofd der School te Hekeodorp hg werd vervangen door den beer J Smit Aan de Ie Bargertchool voor meisjee verkreeg Mej A SoboDten op haar verzoek eervol ontslag als onderwüzeres io welke vacature voorloopig tgdelgk voorzien werd door de aanstelliog van Mej D C Vorster Aao de 2e Barger chool voor meisjes ontstonden twee raoatoren doordien aan de dames M S Haga eo £ Groothoff op haar verzoek eervol ontslag werd verleend Io de plaats van de eerstgenoemde werd tot onderwgzeres aan gesteld Mej F G Koch terwgl de tweede vacature voorloopig niet werd vervold De oaderw zer B van Hunnik verwierf ds boofdacte de onderngzor J T Riokema de acte oor de Fraoscfae taal en die voordevrge en ordeoflfeniogeo der Gymnaitiek welke laatste acte ook behaald werd door deo ooderwüzer eo het was ham een gaoot zo te helpen afvoeren van het hooi waarmee hy eigenhandig het vierkant had helpen vnllen Zou hij ooit eens zelf Eoo n stal bezitten P Die gedachte kwam wel bij hem op maar hij aprsk haar niet aft allerminst t nover Klaas Kaap Het tweede wat bü gaarne zien wou was de slacht Zijn landbouwboek had hem eenige vagn begrippen van dierlyke ontleedkunde bygebracbl en hy meende op dat atuk bij de slacht heel wat liofat op te doen De slacht intuaaohen was reeds twintig jaar geledea aiet meer wat zy vroeger was toen elke eenigazins gegoede boer geregeld bij t begin van dea winter eene koe voor zyn rekening aam en die met ziju geziu verorberde g deeltelijlc in den vorm van met alle tinten van den regenboog gekleurd pekelvleeacb De rondr dende slagers maakten dat gaandeweg overbodig en menigeen ootdekte dat bet alaehlea zoo voordeelig niet meer was als het in den goeden ouden tyd heette Meer en meer beitaalde üoh de zorg voor den winter voorraad in dit opzichttot bel iapekslen van een vet varken en dat zon dan ook volgers alle eiachen van de kunst tan huize van Klaas Raap geschieden Nico verheugde zich er zeer op daarby tegenwoordig te lyn Het eigenlyke moordtafereel echter ontweek hji i daarby te wezen waa niet noodig verzekerde bg zich zelveo Naar het schrobben ging hy even kijken maar maakte zich uit de voeten omdat al wat hy zag hem tegenatond en hjj tot het beaef kwam aiet voor alager in de wieg to zyn gelegd Eerst toen het rarken aoboon en wet aan de leer hing achtte hy zyn tyd gekomen Nu meende by zyn wsDsch vervold te sullen isn Doch weldra ontdekte J 8cbeggrond De onderwgzeres E Groothoff verikrerg de acte root de Enge scbe taal Ds kweeketingeo J M Posthnmua J F Kriek M W Joiius L M U Jonker A Boiweradijk M J Hober D C Vorater en J H TeeÜBg verwierven de acte van onderwijzer of C erwgseres Als kfveekelingen werden io den loop vnn bet jsar op de verschillende scholen toegelaten M DtingerleDd A Scbnling M ao Sppogpo J E Soheffer G P Lnfeber M J Via A W P Woerlee E Hoodgk A M Toeling en M flen Hoed De kweekeliog P M de Rsadt deed met ganttig geïolg exaioen voor de aote voor vrye en ordeoeleniogen der gymnastiek Het aautal leerliogen op de Openbare Scholen bedrog op l Jan 1 April 1 Juli 1 Oct OpibleKostt Sobool 454 479 463 488 Opde2eKostl School 435 476 440 470 OpdelWchi 391 410 390 437 Op de Ie Burg Toor jongens 227 227 213 225 Op de 2e Burg voor jongens 34 29 25 32 Op de Ie Burg voormeisjea 217 214 200 213 Op dB 2e Burg To melajes 29 26 20 29 Tezamen 1787 1861 1751 1894 Io 1896 waren dezegeUileh 1849 1843 1798 1868 Op bet eiode van het jaar weitlnn de openbare Bobolen met uitzondering vuo de AvoudacQolen bezocht door 1855 leerlingen In het jaar te voren bedroeg bon aantal 1841 Het aantal leerlingen uit naburige gemeenten daaronder bsgrepea 2 achipperakioderen was aan het einde vao het jaar 79 t en 87 op dU December 1895 diis 32 minder Op de Avond cbolen werden bij det aanvang van den corsas io September ingpscbrevsn 102 jongens en 71 meiijei Aao het einde vaa het jaar waren op de Avondachoot voor jongens 84 leerling n eo op die voor meisjes 50 leprlingen De Avondschool voor melsjea io 1893 opgericht bigkt vooral wat het onderwgs in de handwerken betreft in eens ware behoefte te voorzien Gedarende deo carina 1895 96 klom bet aaota leerlirg n tot 99 over drie klaasen of afdeelingen verdeeld Op het eiode an den corsas bevonden ziob aog 56 leerlingen op de School tan welke 26 een prgi konden hij dat hier geeti atintomia gestudeerd mnar dat er eenvoudig ribben liaDimi n spek en aanslaand zult afgehakt werd en dat bel versohil tuisohen die Iwoe handelwijzen even groot is als dat fusachen beider doel H zsg wel het een en aader wat bem belang inboezemde maar zyn onderzoek bevredigde hem weinig Bn terwijl bij de vrouw hielp bet apek in te wr Ten en hare klachten aanhoorde omtrent het gebruik van steenkolen en dichte kaoheta die top heden de gelegenheden tot het rooken van hammeo hoe langer boe zeldzamer maken bekende hy zich zelf dat de merkwaardigheid der slneht bem daaig was tegen gevallen Het derde punt betrof zyn zeer begrypeiyk jongensverlangen dat er t denB zyn verblyf ten platten lande nog s komen mocht De vorige winter was een kwakkelwinter gewrest wie weet of men ditmaal niet eena in December vorst zou krygen t En waar zou dan ooit de gelegenheid gunstiger wezen om te leeren aohaatsenryden dan hier in alt water land Dat wegens de werking van molens en duikers bet ys nerg ns gevaarlyker ia dan juist in datzelfde waterland daaraan daoht by zoo gauw niet Meester Luiken echter dacht er wel aan en thans TOor den eeraten keer ging deze niet rolkomen openhartig met hem om Hj schreef namelyk buiten zyn weten aan den heer Van dor Liude dat bet tyd werd hem terug te laten komen Meester wilde juist het ija o twyken en bpgon ook bezwaren la zien in de koorts en haar gevolgen Die gevaren van de koorts waren miader van licharaelijken dan wel van geestelyken aard De telkens wederkeerende ongesteldheid namelyk maakte dat hy i tk ontsUn moest Dit onUisn bastoad zasr ontvangen De oieowe cursoi viog aan met Q7 leerlingen Het Hoold werd evenals het vorige jaar bggeetaao door de ooderwgseresseo G vao Groos en C A Hcbriek terwgl een comiUS van vier dames op venoek van de Comnifsie vab Toezicht op het Lagnr Onder wgs baar bepaaldelgk bg bet ouderrlobt io de nuttige handwerken met wenken en advieteo ter zeide stood In de regeling der toelsting van lefrlingen op ds versrhilleode scholen kwam geen veraoderiog Zg geschiedt op de beide Kosteloose Scholen tweemalen a jaara met 1 April en l October en wel voor kinderen die deo leeftijd vao 5 jaren ea 10 maanden hebben bereikt op de tosasbenschool om de acht maanden terwgl d kinderen niet ooger mogen zgo dan 5 jaren en 9 maanden op de Borgersebolea behalve de 2e Borger school voor meiajea ééns per jear uamelgk na het eiode der zomervacaatie voor kinderen die 6 jaren oud zyu of in het jaar der toelating dien leeft d bereiken en op de 2e Burgerschool voor meisjo die alleen toegankalgk is voor kiodsreo welke io het jaar der toelating don liefiyd van 12 jaren bereiken eveneens as per jaar namelyk iti de maand Aogostua Volf ens de regeling der sohooltydea kannen de leerlingen op Dinvdu in de morgenflraoen des namindags tot half 3 uar van de gods dienstleerarea godsdienstonderwga ontraogen Op de 2e Burgerschool voor meiajes is da Woenidi middag voor het godidieiutondarwga aangewesen Het Bchoolgrid bedroeg op de Tu scbenirchoo f 0 10 per week op de Ie Bnrgerachoot voor joogeus en op de Ie Burgeracbool voormejajei i 1 50 per maand op de 2e Burgerschool voor joogens f 50 per jaar en op de 2e Burgerachool voor melsjea f 40 per jnar Kinderen van oovermogenJe ouders kuooen iet op de Borgeracholeo worden topgflateo Ikloderen van minvermogenden tegen betaling op de Ie Burgarscholeo van f 0 80 per maand op de 2e Burger cbool voor jongeoa vao f 4 en op de 2e Bargprscbool roof meiftjea van f 3 per drie maanden Vier leerlingen oatviogeo volgens deze bepaling koatsloot ondervga Op voorstel van een zguer ledan bsaloot da Gemeenteraad h t schoolgeld op de beid Bargeracholen te wgzig o d te bepalen op f 30 per jaar eo voor kinderen an minvermogeuden op f 2 50 per kwartaal Op dit besluit wai bg het einde van het jaar ds Koniuklgke goedkeoriiig nog niet verkregen Met de Gemeoatebeituren van Goaderaki dikwyis daarin dat hy niet uaar Klsas Raap ing om zijn gewone bczighedun to rorrichteri Kn nu dreigde tadigheld des duivels oorkussen te worden Zijn eigen landbouwkundige lektuur en moester0 feningen io het Franseh vulden en veraangenaamden wel de avonden maar desdaags waa meester in de school en de knaap geheel aan nioh zelf en z n vryen tyd overgelaten Ten overvloede waa er op do gemeente seerotsrie ren jongmensoh aangenomen wieua twaalfde ambacht eo tTertieorfe oopieluk zyn togODWoordlg klerksflhap was Kreoala de beide andere genoemde landbouw volonlairs bad h j ook Vico al enn paar maal op zyn kamer ganoodigd en aangabo lan hen in da nanatbUgelegan uitapnoniug te leeren billarton Reeds waren daarby ttittarlps te paa gekomen Meester Luiken verklaarde zich ol rpranlwoordolyk te stellen voor de werking vau diea omgang en achtte het in geonon deele geradeè Nico s verblyf ten zijnent lüana langer lo rvkkcn Papa Vaa der Linde atetde deze onbaatzuohlige beaohouwLDg op prijs eo aehreef op zijne beurt een brief aao Nico waarin vri j stellig en bealist de wenach werd nitgedrukt dat h mat I Dcroembar thuia zou komen Hg kon dan eerst op zyn gemak weer aan de stadsmaoiaren wennen en na de kerst vacantio zijne leasen hervaltea Nico begreep ladelyk dat er in deze aiet viel tegen te stribbelen eo in den grond z Jna harten erkende hg dat het nu wel was Aldus geschiedde bet dat hij op den bepaalden lijd zga afscheid nam Bleehts zra weken minder dan een vol jaar bad bij op bet platte land van Noordbolland doorgabraeht