Goudsche Courant, maandag 6 september 1897

Maandag 6 Septemfer J807 Noa 7368 36st Jaarsfaiisr Te huur ofte koop aangeboden om terstond Ie aanvaarden Éeaa pxadautig net izigr©xlclxt HËERËNHlilS met TlJII staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 14L Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DAUESen KINDEHUODES benevens UANDWESKPATaONEN iMT IEDERE WEEK VEH80HUNT EEN NDIUUR In ieder fktt iwarte ploteu tm9éelcr0mfek femtUetmm enz eaz la Uit sfa ondar gaki pUtau met 8 saqpatr an 3 groote gakoiplapatr Par IS ara Uil p post 1 4ii 1 als de la uitg mat aaarauboieo t gekleurde platen 1 7B 1 M la 12 akl pl aalkgi gekB p buhat aao 1 50 e i e I Sa b j het a no 1 geka patr D kaoM tt ë eao geklaard iraaie baodwarkpatroon 8 8 S0 mmiuu BS PBOsPEcm alom T l Z J f Ueorig en Onschadelgk aiverln p vet Ugen branderigheictiTiHlraehlige aangeziehu en ndete tichaame roven n imndm ttraiheil en de kingen bij vertweringen winlerhaudtn en meten U ethuT i daHOorm ent Znivert van onrein insect onder in en o i bet vel en haar 10 Cents per dooe Buisen kunnen lich op voordeelige w jte voor de reinheid In huone buurperceelen ö fiOüMHE COURANT I ieuwS en Advertentieblad vim Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Ck urant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon es Feestdagen Oe pr s per drie maanden is 1J35 inmoo per post 1 70 Aiconderl jke Nommers VUP GENTEN mm pg zallea moeten bekoopeu Gelukkig werd het verniejagswerk opgemerkt door een ran da eiga eo door d n ryknvel wachter P Bagg ian andera had teer ibker da lehada nog a lnerkelgii grooter geworden Ter hrdenkiog van den verjaardag an Elare i Majeatai de Koningin wnrd giaterau ta Uaaa krecQt jeet gitriard dat wel geslaagd mag hnlau D faaa gkheden beatoodeo in een acboolfaeat en riogifdarö Hat aohüotreest liep goed van itapel Na een optocht van de aofaoolkioderen met nntek door da kom d r gemoeute gedurobda welke vele daartoe iugestudeerde liadaren waden gi sfugtia en do biodaren rerinaptnogeiiog een der ingeaetaoeu badden gekregen kafrifai allen taan lo de O L rcbool tarag waar de kinderen ootbanld werden op brood en italk Verrolgeoa gingen da kinderen in opioilit naar de draaimolen door de faeatoomoitaie tot dat doel o ir 1 kiodereaopgeBteld Natunrlljb werd daarvan een drnk gebrwl geronsht D namiddi a werden de kiucf n door de welw£ïlacde tuaaohenko nat van een ingcxetene ontïiaatd op pofferljei ÜB oitgeacbraven ringrgderg van paren met twewieliga rgtaigeu beeft bniteogawoou veel ocH gehad Er waren 42 deelnemen tngeuhravep eo alles liep in de beala orde af D prga voor haeran twee étagèraa werd Wjijkend aan deo heer H Langerak teStein Eid matta fra WtóS Oi prya voor de damea ainaer w aao moj C M de Jong te Krimpei a d Lek en de prt mie een werkdooa aan mevr van den Arend te Rotterdam Per bos 90 et doozen 00 en 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Plaimgedierte a 0 45 per Hesob Dooen met voer ter verdelging van ratten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwgzing Heereo eigenaren vaa 10 aar Abonneeren voor NIKDWB ZBNDINO BEKREN D4HIS BA lbCIOEXEIl A van OS Az Md Tulleur Klriw g E 73 73a GOUDA Telepkemt M 31 Beurs van linslerdam sloütn 88V 1 SKPTEUBEE I Vrkn irjn iLiKli C rtNad W S I i idito dito dilo dito dito dito 8 1 9SViaUoxajl Ool Otudl lSglSa 4 8 6 86 lÏÏ 88 lalolirijtiDg 18tt 81 t 80 Oowim Obl in papier 1888 85i dito in lilrar 1888 t i Poj Tliaii Obl iMt ooupon 8 dito tielcal 8 Ifl ii ImuilD Obl Bimtol 1884 4 S dito OMom 1880 4 8 dltobljRolha 188 4 dito bj Hopal8S l 4 dito in goud laon 1888 8 dito dito dito 1884 6 l t l Smnii Parp l aebnid 1881 4 88 Td iiij Oepr Conl laen 1880 4 78 Oaa laaniog a ia D U Sao UjiiigieriaC i ii imo ln Kt Ft oV 1891 8 107 IClllco OU Bait 8eh 1890 8 Il8 tTmMtJIU OW 4onbap 1881 48 ITnoM übliuatiao 1888 8 100 K rfn l ui 8tfd Iran 1894 8 94 Hu N S It Haiidatlr aaml I 10 Arawtab Tab Mjj üartiüoatoD 1 DaliMa t ohappij diti j 981 Am HypotbeaVI pandbr 4 lOO Oull m der Toratanl aand 4 Or Mjoolhaakb pandbr 10 VailartandKfae bank and 199 Nad HandalmaaMh dito 188 N W k Pao Hjrp b pandbr 18 tU U Hypotbeakb panilbr 8Vt 9 Itr HypHbaakb dilo S i 98 DolTlNn Uu t H UK bank amd 188 Buil Hjrpothaiakbaok pandb 4 100 ii Ali lla Kqut hypolh paodb 8 80 Maiir L H Pr hv sart 8 88 NlD Uoll IJ gpoorir Mg aani ll i 64 148 99 ♦ 77V 108 10 100 1691 188 100 64 108 14V losi m My tot Ripl f gt Bpw aan I 108 Nsd Ind epoorwogm aand 198 Nad Zuid Afr Spm aand 8 98S dito dito dito 1891 dito 8 100 lTiU aooorwl l887 89 A Bob 8 Zilid IUl Spirmjj A H oU 8 Pal Wanohau Wasuen aand 4 BllBl lir Uuu 8pir Mg obl 4 i Balliaeba dito aand FlstavB dito aand 8 I ni Donbr dito aan I tUm Ull Aio r8p kap obl 4 dlt dito oMig 4 ril 808 108 108 108 104 11 118 84 118 é Ahiuii Cent Pao SIp Mg obl 8 Cklo llVorth W pr C r aand ditoditoH n St Pelar obl 7 Denrark Rio Or 8pm rert a llllnoia Oantral obl in gond 4 Ixinu k la brllU Uart r aand Ueiioo N Bpi HIj lehvp i UiiB Kanaal t 4pot pruf aand N TorkOntaaiokWeat aand dito Paan Ohio oblig 8 Dragon Calif lehyp in goud 8 Bt Paul HInn 4 Manit obl 7 Un Pao Hoordign oblig 8 dito dito l loo Col la hjrp 018 Oav 401 Can Boutb Cert T aand V C Ballw kNa lab do O Amatard Omnibua U j aand Botterd TramaagMaati aand NlD Stad Atnatardini aand 8 nsV Stad Hottardam aan 8 ADVERTENTIEN AH n dit ieta rorderaii hebban rui of veriohaldigd ayn ata den Ueer C P TiN TB0T8ENBUBG alhier worden venocht voor 10 SEPTBMBBU e k banna rakaningen in i leTtran of daarvan betaling te doen tan taalort fan den Heer D U W nv nut LAAK alhier Mo r C F Ti TR0T8BNBUB0 Pil 0 TANDARTS E CASSrTO ia weder peraoonlyk Hal baala onaokadaIjrUle aa ga makkalykata poatainlddal too Haeraa an Tooral damea n KindcTKhoanwarlE Il dt Apprtluur an C M Nlllar ft Ca Striln Saatk Str l4 M nla av ad ♦ tlUV op naam en rabriekafnartc mrrMivkr llMn WM ll lii HMHt HarvMut Hl BtuwMi Di Ir r te Consultojraii OAG9IEISJE GEVRAAGD P O HARKT A 56 j Te Zoop of te Huur aangeboden ËKK UËËRËKHIIIS Stunde aw de WESTÜAVflN W k B N UI Teberngen Lange Tiend0weg V 9 Hat haU berat beneden 3 Kamen met Suite Keuken Kelder en Bianenplsate boven 3 Kamer en Zoldn Terder alles netjei en doelmatig ingericht alsmede ran Gas oa Water leidiuK voorzien TeTeni boven eo beneden Privaat mel Waterleiding t ELKCTROIOTOBIliCBE TASIDBALSBANDJES wirrio uSDBPOKBiaD BU bet rebruik daarvan geschiedt het tanden krlfren der Kinderen ZMDER DE mVi Tl PUH 10 000 Guldeu wordt betaald aan hem die bewgien kan dat de by mg ter iniage liggende getnigBchriften der nitetekende resiiltaten van ile Electronotorisobe Ttodhalsbandjes met echt zgn M Men lette op den naam van dm Fabrikant KOBERT HOITZ Wordt franco toegezonden atUen na ontnanget van postzegel ad 9S eent door KOBKHTHULTZ Ui egeD WeAerverkooperê gevraagd ffflmt ïii jong of ond door ons lu gic nikkel Z k puubMik wAlk opalgra d laat tot apKrao opwakt Hoor d dmrk9 Inriohtütf daMr tpMUT brnuk ku mm w l kwM M PiyslScet s wAt Ditneincn ftlvo porlu extm h i gmpi yn dMu Mnt Mlidkn 1 apHkrliiknk ifob ntnin NMh VAD KVlvr ttMMt l dêV InwtrpluK olxit Rloa d pmuImuüi utomnf Kt 11 Bii goeft tmgéljkityi rtöldcIvktifltinK wi rp inbfl4r ft i N ll l id i I 1 ayn U de BiiKJU EutI Mr iiT itilift Bfir t Initwi w tuBt tot pwm K nKn ol voorultb t r i iitlln Morkur fomm iiidrt Mantwh o f ri ii t 0 AnittriaiH N il r w l ï H BBKHOONDMEtGOÜüEN MEDAILLE KRiBFBUEN i HOLM S Q uina Laroche N Staalt iidende ulna Laroehe ia da meest IfraehHgé en veritterkend KlSA WIjy Aanbevolen door UI van binnen en bntenlandscbe Oeuee heerea Verkragbaar in fleaschen k 1 90 en ƒ I OO GIGARETTBN TEGEN ASTHIA De inademing van deu rook dezer Cigarette geeft den Igder aan Atthma terstond verlichting In Etni 80 en 50 Oenta Salmiak Pastilles Een algeiaeen als goed erkend middel by Mo t en F r M u fAe4 i oplossend eiL verzachtend Prgs per Seacbje20Cent HAkriLiBK t Hoi v BoBeveranciera Zeiel Dbpét te 0 urfa bg den Heer A H TEEPE Apotheker en bg de meeste Apothekers en Drogiaten verkrggbaar ItOPjk PDIKB ODD £ m SCHIEDAMMER GEITEVEE Uerkt KIGHTOAP Verkrüghtar bg t M PEETER8 Jz N B Al bewijs van achtheid ii n oaohet en kurk ataeda voor CHIEDAM I liao van daa naam dar Kiraa P HOPPK KoninKH k Machinale FabHek DE HÜNIGBLOEM v n H IM van Schaik Co gevestigd te Oravenluige UepplenlrMtl m M e aaby de Regentesselaan van Z H den KONINO van BELGIË Indien gUhaesttt gebraikt de allerwese bekroonde en Wereldberoemde Snpenor Druiven Borst Honig Eitract FLAOONS van 4 0 Cts rO Cts en l verkrggbaar hg Pirma WOLFK ft Co Westhaven f98 Oiida B B VA MILD Veeratal B 126 te floiiia A BOUMAN Moordreehl i C RATELAND Boticop a B V WIJK Oadmatrr r H KOLKMAN Waddinmen L fi aWINKEL 0 hHMNkl Ukt SlOilMVl RVI HM Ounla Dnik vaa A BHIHKil Nfc KOON FBAKSCHE ST00MYEB7EBU IV Ghcmiseke WtsHkert V4 11 OPPl liËIMEll 19 KruUkade Botterdam Qebreveteerd door Z M den Koninf dar Balgen Boafddep t voor QOUpA de Heer A VAN 08 Az Specialiteit voor het stoooien en verven va alle Heeren en Damesgarderoben alaook aUa Kindergoederen Speciale inrichting voor bet stoont TAB pluchemantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden en worden aaar da ienwste en laatste methode geverid Alle goederen hetig satoorad of gavertd worden onschadelgk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Ëen ware Schat voor de ongelukkige slaohtolfers der Zelfbevlekking Onanie en gahe jne uitapattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ËI FBEWARIi Ga Bollandsche uitgave inet 27 aib Prns 2 gulden Ieder die aan de ventebrückelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt jaarlgks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bg hetVer lageHagaiin to Leipzij Nenmarkt 34 franco tegen inzending van hei bednff ook in postzegels en in eiken boefhandel in Holland V J V ERGEER 6 0ÜDA Beveelt lich beleefd aan tot hetaohave van KOPLATTEN ABCHITRAVBNenLOSTKK volgens op te geven profiel Ook tot het zagen vanTOOOSTUKKEMen verder alle zaagwerk wat tot het vak bebeort Met en zonder levering van hopt BINNENLAND QODDA 4 Sapteaiber 1897 TERGADEBI NO tui den GEMEENTESA A D op Dinsdag 7 September 1897 s namiddags li nnr Aan de orde De benoeming van a een wathondar b driaambieoaren van dan burgarlgkan ataad e vier leden vao de GomoBissie voor de straf verordaniogen De bagrüoliogao oor 1898 van de Volksgaarkeakeu eo bat Hoffmau a Gasticbt Hat vooratal betreffende da coDtinuatia der l ffing van tolseld op bet Gondsobe Rgpad Hat voorstal tot wyziging dar gemeeotebegrootiog dienat 1897 Hat ooratel batreSenda de regeling der uitgaf ea loon den aankoop van gaimeters De Wielrijders Vereeoiging De Antitoopi alhier zal op Zondag 12 September 18 7 een Wielerwaditrgd over een alatand van 4 K M mat kearpont open voor led n ran den A N W B voorzien van Amateur Rgbewgsen houden Prgiao zgo fraaie kunstvoorwerp n ÏUunie van boodsledeo daelnemfra fu leden tan 12 30boudBeaié hetSi h akbord Klaitfei GeBament gka tocht naar het WeJatrgdaattaln op eu BodagraabrJian Straatwe ten 1 ure Er wordt gereden in afdeatiogao met eene baaliaaing De prgauitreiking heeft plaata na aöoop an den wadairgd in calé het Schaakbord loiebrgringen worden ingewacht met f 0 50 inleggeld bg den aecretaris De inschrgvingeo slniteo onberroepelgk Vrg dsg d V RsBultMt van bet bacteriologisch onderzoek van drinkwater der Gondscbe WaterleidingHaatschappg Datum 1 Augustas 1897 Oorsprong Kraan kantoor Aantal teldagan 2 kiemen per gt m 10 vervloeiende kiemen 2 soorten 2 liektekiesaen gaene Opmerkingen uitstekend t wai gat Dr B J van t Boff De le luit J A Leers gedetacheerd bg FEVILLETOJM FLIKTATlOiX ï 1 I W i moeten wktidflo FrsnoU tl valt t oci iwUt ui Kucioe Walpote en xa keerde tiob vai deo jonfen min ef die tagenoTer kaar stood atsof die woordeo walkt altyd eeae emartelyke gawaarwording opwekken kaar Tolkomeii koud lie n yVan m ur D maneaehqn ktumen wü na aeomaal niet leren en Tooral niet in Londen Franoi een jong meneoh ran Tiar en twioUg laar Teranderde niet ran bonding bij stond tegen den tchoorsteenmantel geleund en knipto de asch Tin zjjne Bigaratte terwül bg met da linkerhand da fluat trommelde vaa ean denkbeeldig airtje Op arm kalmcn toon aatwoordda hjj Hat xij loo en ik koet je praktischen geelt bawoodereo boawei ik tou kunnfeo rragen waarom ia am wort vn mioaabandel met mjj bageonen 1 Vfe Engelieb Hollindaohe woordenboeken tarUl i du woord met Bebaagsucht Co uetleria Uohtzinnigheid en Gadartel Het is meer en minder dan alk vaa dia ondengden en beeft toeb vanillai iaU Wij lieten daarom bet fingeleobe woord ttatn door da Hollandacha lobnjftter waar z j Engelaoba toatUnaaa aobatat aiat londar doal ofvpHt Cakona het kol verfdepot te Hard rwijk heeft detkcliPertiig aaogevraagd bg het O 1 leger Meo lobrgft aU Haaatreobt Id plMta van de damet Droit n Uttijmaa die bedaokt hebban tya tot patrooeitaao der Nsttoaai ea hreiachool beooamd do dames Q G M Droflk ea Koeman Men meldt nit Woardeo OitteraTood had hier eau treurig ODgOTa plaata Eeu jonKetja tiq raim ier jaar werd aaToadateraiist Naar alle kaateo werd gezocht f D da bojp van dao omroapar werd ingeroepdo Omitreeka 10 uur werd bft knaapje iu het water geroadeD Hoewel alle moeite besteed werd om bet leren te behoodeo mocht dit niet gelokken en moeit de geopeshper den dood coDitafcaeteD De oudere waren WMohopeod Men Bchrgft alt Lopik d d 1 Sapt Het 4jarig dochtertje vkq B geraakte giaterau in een moddar loot De moeder sprong hei kind na doch beiden hadden balp noodig on uit hun benarden toeatand be röd te worden Meo schrijft nit Berg Ambacht dd 2Sept Aan den Achterweg geraakte hedun middag het dochtertje van H t B londar dal de ber der daaraan schold had onder een foor bggaanden vrachtwagen Bo n verwachting liep het ongeval gelukkig af daar fatji i Qit e onderd nifff hrammw V er oterigena met den acbnk acbgnt te xgn afgekomen r In de Maandagavond LI gaboaden vergadering van deu rand der gemeente Oodewater is o m op voorstal van het raadslid den heer K Sille bealoteo nog 20 muotgaanetera aan te Bohaffen De onderacheidao reeds vroeger gedane aanvragen in aanmerking genomen twgtelen wg niet of dit beiluit sal velen ver biyd D Da gemeenteraad te Zevenbuicen beait de armenbegrooting voor 1898 vaatgesleld op i 1900 zöodo f 100 minder dan verleden jaar toen ftü i 2000 bedroeg Ia den nacht vafi Maandag op Dindag hebben twee trekbonden van L M te Zegwaard in den Driemaoapolder onder Zoetermeer bg verschil ende laodbouwera jacfat gemukt op icbapen waarvan ag er 2 hebban vermoord en ongeveer 9 awaar gewond t66 zel q dat nog wel enkele het met den dood r i bant Maar net oveuveal reeht zoudt ge m kunnen verwijten dat ik en tjjd lang je gOEworeo ridder was zoadar plan ja n da eerste jartn te trouwen Alleen veroorloof ik mij me te verbazen dal je lig deca tegenstrgdiga gevoelens kunt volharden lU je BM eens even diep in de oogen dorst ïieo En Francis rtohtte EJjne sierlyke gestalte op in s ae volie lengte en poogde Ëtnices afgewende blikken te L ontmoeten t Da tijd van tikbeid is voorbjj beau s ra nep deze verontwaardigd uit Ge wtlt mij berinneran aan al de dwaaaheden die ik wel eens gesegd Heb toen ge nog mijn hoylover waart en ik aen schoolkind Da uken zijn nu veranderd Ik sla alleen op da wereld eo heb te kiezen tuaachen armoede of da meesteres te worden van een prachtig landgoed eo ean groot vermogen Ik beb m nu eenmaal door mgn vriendinnen andere illusies gemaakt dan als de doohtei van een arme prodikanlaweduwe m n leren te eindigen i Staat je niet mooi Franc mtj de taak uneil k te maken En Ëunioe trok een lipje Pooh doe ik datP bernaro hg en atrwsk met ean air van gronzanlooze zelfgenoegzaamheid zijn knevel op f Ja bebt meer geboet dan ik erwaohtie fOvar een paar maanden zal ik Ladj Richarda i n a in mijn eigen eqaipage rgden Wat kunt gij ray daartegenover aanbiadi o Liefde en jaagd en do sobuldeloozT herinnering aan da aoboonste en gelukkigste maaaden uwa levens Zag Baoiee was het alles flirlation tuetoban ons Franoia had zgn nonchalante bonding lateo varen en Wil op baar tomtreden fTwee BMuidan an aen geheel meDachMleren ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 6 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekend naar plaatiruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd gsbrek aan plaatarnimte op de e KoatalooM School bealout de Uaad dt tWi lokalao boren de la Bewaarschool bg da Siada MntiakaiAool io gebruik hg eeratgeooamde achoo katrekkao en tot laerlokalea ta doen ioriohten Aan het Raadabeiluit van 11 October 1895 tot opheffing der 2v Burgerachool voorjoogeoa waur au melding ia gemaakt onthield net College vao Qedepnteerda Btatan agae goadkeuring Uwe vergadering baaloot op vooratal ran een barer ledan vao daaa befliiaaiog ia booger b roep te komen doch reraam uit het Konioklgk bealuit van 27 Aprtl 1896 Nu 89 dat die bea iiaiog gehandhaafd en bat daaitegen ingeateld beroep oegagrond verklaard waa op grOüd dat door de beoogde rereeoiging niat ongMchonden aon worden gnlaien de motielgkheid om het aoogeoaamd meor mfgebreid lager onderwga dat roor deze Gemeente aveuaeer rerplichtebd ia aU h t gewoon lager ODderwya iu een genoegtaau aantal aoholen vooi alia kindaren ran welke godadienatlge geiiodbeid ook toegankelgk te gfuieUn daar toch lu dto tegenwoordigen toestand by aamauaraeliiag dar twee Fcholen iu drie klassen bet aantal laar tiugei meer £ oa bedragca dan rolgana da wat telgke voorachnften mochten worden tocgelatan soodat eanige leerlingen veratokea ouden worden vao het onderwga tot dnarer ganotan Ur wgl bovendien het bewaate raadabeslait alleen door lameutoeging ran drie leerjaren iu aéa lokaal kon worden tea uitvoer gelegd wat niet aoJera dan acbadelijk vaor bat ooUarwija loa SÜB In Qet iMiiiMt uiwHu w II andermaal e vooratal in tot rarmolgfng dier beidj icbolen lu eanigaiim gewijzigdeu rorm Dwe vergadering kon xiofa achter daarmede niet vereeoigen zoodat dn tot iaud oureraoderd bleef Aao bet venlag van de Gemeente Goada OQtlaeueo wg nog liet volgnnlle t Aan de beide Kottalooie Scholen en deTua achenschool zgo achoolbibhothtken arbondan dia in gunatigen toeatand verkeeren tg lallen reapectievegk 510 477 eo 536 oommeri of boekwerken Daarvan wordt door da laerliogen der hoogste klauen gretig gebruik gemaakt De prgtoitdefliogen op de beidü Koatelooz Scholen de Tnaacbooachoot eo da beide Avoadscbolen ha lden als naar gewoonte plaata ao waren blgkbaar ran gunatigen invloed op bet aoboolbeaoek Dd toeatand vao de choolgebooweo da meobeleo en de leeripiddalen wai over bet aU gemeen seer bevredigend De verwarmiog der lokalt n waarover vroeger nel eetji geklaagd ward gaf io den afgeloopeA winter geenaaanleiding lot op of aanmerkingen Ten einde althans roorlooplg te oorEien in m0m Sr ayu in dei Gemaenta vier bgaoo ara scholen eene dagiohool vor r raeisj van di Roomich Katbolifke Inrichting ran Liefdsdtgbeid met u onderwljzbreisen eu twee kweekelingeo Hoofd Mfj A 0 ran der Bom waarop ouderwgi wordt gegeven in da vakken a i rao Art 2 der WkI op het Lager Onderwijs de begi tselen der Franaohe tul en de unttiga tü fraaie haodwarkpu een Roomich Kalholieke Parochiale dagichool voor jangpoa met ryl ondarwbiers en rier kwaekeliugeo Hoofd de beer J Q Kropman waarop onderwüi wordt gegeven to de rakken a i van Art 2 dar Wet en io de beginaolan der Fransche en Hoogduiktcha talen eene dagschool der Vereeniging roor Obrit tslgk Nationaal Onderwga voor joagena en mei jea met vgf onJerwptera ean kwitakuliug en eene onderwgz reB aitalaiten l voor de hand geen apo r van tranen op te bitspf uren alleen stnnd hol onnatuuri k strak en koud Vaalberaden drakte z bare handen op bare brandende oog m en zette jtiob voor baar scbryfltfasenaar noder Ao rerknoeide vorseheïdmo velletjn voor cc met aon brief gereed waa en toob atoi en ar niudelyk maar weinige wootHen op een roae papier Deze luidden Eunice Walpole aan Sqmre Klobarila van The Keraa Ik zat u hoden middag op de thee waokten E W vMama vroeg Kunioo eenige uren later aan eene rijzige vrouw vun middelbaren lerftijd in swarenroaw en mot de w duwkap gedekt mag Liia da thet in de kleine drawing room dienen ik heb air Ekbai verzocht van middag hier te komen Hquire Uichard van ïbe FeVne vDenzelfden hebt n er ieta t gen dat ik hem alleen ontvang Als ik u laat roepoe kunt u bia L nenkomen met uw mowlerlgken e o eo m j gelukwensfhen mot mgite nieuwe vaardigheid Mevrouw Walpolo sfirong nu in ernst op eu trad mot oene zauuwaohtige bewoging op hare doebtrr toe die te de hand op den aebouder legde Eunice belnint ffè hem P Dat weet ik met mama maar gij lult eeae qui age hebben eo eene meid om u te klaedea eeu loge in df opera als we indealad zijn n mooie kloereo ala de roawtyd voorb ia rJt vrrfüt rf lachte Knnioo sobamper en te weerde hem af Hebt gij onze verhouding ooit ernstig opgavst F Oaraoogt mij dankbaar zyn d t ge mijn gunst mut niemand deeldet Wat bindt mij aan u die mij niet cans formeel ton huwelijk vrocgt die geen greintje harder werktet dan vt or de kennismaking die Houd op KuDice of ik geaf a een kus en ge tuit weten wat ons aan elkander verbonil In da j wereld zult g t spoedig genoeg vergeien evenala ik Ik bad kunnni iFolon wat ik ri ueerde toon ik aao e n erkende beauté l hof maakie die wel is waar arm was maar rgke en Toornane vrienden had om haar te pouseerdn N atuurlijk gr pt gü de t elegenbüid met beide bannen aan om u op een hoogere sport van de maatschap el yke ladder te plaatsecl zelfs en koste van uw levensgeluk Maar wat praot ik p Wie gelooft er in oaza reniistisohe eeuw nog aan een duuname genegenheid Ik telf had u misschien reeils lang vergeten aU je met aoo rerduireld mooi waart ed ik te lui om eeu eind te maken aan eene verhouding die langzamerhand moeilijk werd Vaarwel das Eunice word gelukkig op uwe wyze ik hoop het op do mijne te worden En Francis Ward wendde zich om zag Eunice ern oogenblik doordringend aan voor welken bhk ze bare mooie oogen neersloeg en greep zijn hoed Uw Uoaaftr lady Richards 1 Mal een buiging en eon handbeweging alsof hij een salon ver iet verdween Francis door de opeuslainde tuindeur Eunice bleef eenige oogenblikken roerloos staan tot het geloid zyner voetstappen op het grint geheel wa weggestorven toen wierp ze zich met een onjerdrukten kreet op de soFa en drukte baar ge aat jg de kttiiena Toen zjj t weer ophief waa er achter