Goudsche Courant, maandag 6 september 1897

I AanKevaogeo 1 Mei TUd van GreeBWlch Zonerdleist 1897 eoVDA BOTTIKBm ll i 1 14 S 4i i7 4 11 li M lt M arll 4 li K I IS 4 4 11 1 10 OTTiiDillSOUDi U li U lt liJT 1 44 e 1 14 1 01 ot 11 14 11 01 11 47 1 14 Ülrecle SpoorwegverblDdlngen net GOUDA I M 7 i I U 8 81 a iO 0 17 14 10 11 U ll 11 1 1 1 Maoidreeht 7 M 1 41 U tl Nteuwerkerk 7 M 1 40 s e HU OapaUa 7 41 O ll Jm Botterdam 7 il l tl I OI 1 40 1 47 lO lS 10 10 ILW 7 tl I 1 40 Ut l lt 7 11 7 11 l tl Lil 10 M 1 7 11 l O 1 01 10 11 l ll 10 11 1 10 l si 7 o I M I M 1 10 15 17 K 54 U 0 4 10 4 W 1 11 4 W 1 88 i 17 7 11 1 1 4 10 t l7 e 4 17 t 84 e s 1 04 1 41 4JII 1 10 l ll 1 47 7 41 DEH Ha aS GOODA 7 41 l ll 100 0 47 10 11 eouDa OEN Btia Sevda ÏeveabaisaaItnarkapelle Zoetenaeer Zegasard Voorburg a Uaga e 7 IIU 1 101 17 J4 10 14 U ll sHsfS i 4 7 107 411 85 1 41 10 1111 17 It ii 1 811 44 8 40 4 01 Vaorb I li 10 17 e 1 41 I 2sa wl t 10 11 l tl gev lLI I7 10 48 08 G aida t l7 IOl lt 1 08 UtraaU M 7 41 t 4l i lO 10 11 10 M 11 11 l 8 08JI II 4 41 l tl t M 7 11 l J Waarden Mi I OI 1041 Oudewalev 7 07 t l4 10 41 4 i4 J ifin Ooada 741 147 1 l lt 10 1 11 10 U 11 l lt t 4l 447 I M 0 07 74 t l W UlO A mL 0 8 7 10 f V Ï r M 4 4 4 M M MJ f 81 1 14 M4 10 nil 10 01 10 11 10 17 a l ll 10 11 11 1 11 44 o l DA D TSIOHT Itanda I IO I S7 7 11 IJl 07 10 1010 17 11 00 11 18 I IO IJ7 4 8 t OI 1 111 18 I0J7 Il Oadew 1 41 1 14 11 14 17 S J W 1044 Woerden l lt 7 8 8 11 ll li 41 I I4 1 14 7 11 1 48 10 41 Ulreekl 1 18 7 18 1 18 1 0 a OI 10 1111 41 ll 8 l ll I OI 1 10 I OI 4 7 88 l ll 11 11 U lt sou i i imTIIDiM 10 17 11 10 4 11 I U r ii i t 1 1 UI UI Mi l ll 10 17 l M lUl w k Hoofd da bwr J nn de PdIU wur oadnvga ordt gagann in da fakken a i Tao Art 2 der Wat aUmeda in da Dottiga handwarkan aane daguhool dar Varaaoigiog tot oprichtiDg en inaUndhonding f o rrga labaleD op Oaraformaardau groodilag Toor jnngaiii ao maitjn met dria oDdarwjiiari viar kweekaliaffcn ao aPDa ndarwiJKerM oitflDJiarid voor da haad warken Hooid de keer J Tan dar Umi waarop ODderwgi wordt gegeten in de Takken k tan Art 2 dar Wei en boreodiea in da brginealeD dar vormleer de Bybeltcbe gea bie danii en de baginaelen der KarkgaKbiedeoii Het aantal leerlingen op de aeholea bedlroag 1 Jan 1 April 1 Jo i l Oot 1094 nu 1124 im In 1895 waren da cglert 1057 1100 1070 1093 Hat gaial kinderen die de bjjxoodare acbolea heioeken ie doe ieta toagaooman Het aantal baitan laerliagon wai 96 tegen 97 in 1895 terwgl bot aantal cbipparakinderen 3 bedroeg Op de beide Katbolieke feho enonitingen op het laaift tan bet jaar 293 kinderen koitelooi oaderitü K 2 in bet jat te roren Da Beilaren tan daie bgtondere wbo an ontringaa da Rqkibgdrage bedoeld bg Art 54bie der Wat op bet Lager Onderwgi liet lertoneel met bat onderwgi belaat onderging de tolgende terandenngrn Op de icbool der U K Inriobting ran Liafdadigbaid werd ali kweakaling aangesteld Uej A Tersijl Op de l K jonganiichool werd ter Tattanging tan den beer J Smit tot Onderwgzar aangaitald Ja baar A J Wegman terwgl de kwaekalingan L F Janaan en H J JOrgaoi da tehool earlieteo Op de eobool der Vereaniging tot opricbting fan trge lebolen op Gereformeerden gronilag wet d in da idiata tan den beer N W da lal ala Onderwijzer eerbondan de beer W R Riamarima lo bat Mraoneal der aobool toor Cbii talgk Nationaal UDderwg kwam geene wgiiging Da Ondarwgter J A tan dar Brngge ter iarf da hooldacta Door dan directanr tan de tannooticbap lot aiploitatie ean alaclriicba raoiorrgtaigen te Londen ii medegedeeld dat da zaken uititekend gaan en dat de elaelriecbe rijtuigen nu eerst laar populair ign Terwgl dit de ilappe tgd bagioai ea growler ii en de koelaieri niet maar dan 6 7 abillinge per dag intian komt een DOtoroar ikoaleiere rlkan dag mei 20 UI 25 ab thoii De maatacbappg beeft 15 alaatriMbe rgtaigen in gebrnit en weniohte ar taal meer Ie babban docb bet oontraot laat alarbt toe dal dit aantal eiken jreek mat dria Da baalnordari agn taak gewasen k ateiari ran gewone rytoigen in aan deg ol twee Van een bandig menacb met ean alactriacbe kar leeren omgaan waarop na bet afl ggan tan een proef ié politie bam targnoning gaaft alt baatourder op te treden e Id den loop deaar weak werd te Amerifoort door eau boer een koe aitgepondf Het tleeeob werd tfoor een prgije terkoobt nadat bet door ean accgntambtenaar n u igoadgekenrde Velen maakten tan bel koopje gebreik met het gatolg dat ongataar teetig menioben min of maer ongeatald werden tan welke een tweetal aelfi letenigetaarlgk Ean er tan ren ttafnnzikani tan de iofantaiie moet in bet boapitaal worden opgenomen waar bg oog tcrplaegd wordt De tkenrmgt gescbiadje door den bedoelden rgka ambtenaar op tertoek tan den door tiekte terhioderden gemeenle kear maattar ter wieni terianning niimaod door bat gemeaBlabaatnar It aangeweian Aangaande de ernitige mitbaudeling tan den aandTantar G B meldt men nog uit Entcheda bat tolgende 4 11 l lt I OI t OI 1 14 1 11 l ll t ll t l ll OapaUa Xleawarkaik Moordiaekl Ooada Soada 7 11 41 l ll 47 Io i0 De honlan loodi waarin B tertoefde ii ge lagan op da haida ta Otaalo ao rat door enkele armoedige lieden bewoond gelegen keid tan da kermie te Enecbeda wa U met da bawooara der keat beaig aan Hr flewb jeoetar op ta drinken joi t op hal ogeohl k toen de beide lebaraDilgperi D B o D S binnentraden t Waa toen ball twilf gitteratond beiden wilden ean borrel halea Toen dit door B werd getramd pakten ig daae onterhoed aan en tiwonddan hem betig aan bortt mg en hoofd Daarna rerwgderden z cb de woeeteliogenJSr werd aangifte gedian tac bet f oorgetallana De marechantaaaa ign de dadara op bafIMr Da gewonde ii otargabraeht naar bat I K liakenksit ta Enichede nïr i k Ean Amerikaan Tbotaae B Dizj naar men beweert eene nilrindin waaraan Ediwn Taala en rela ani trotachnici jaren lang tereigeala gewikt hebben hg moet er in gn geelaagd eai loeitel ta tartaardigen om 6 lelegrammea Iegelijk lange een lelfde draad Ie aaiuen Hel toaaUl heelt hg onlange te Bo mi tertoond en de nitelag der proefneming moet volkomen baeredigeod zgn geweaet Men eeinl uil Amaterdam Hat boofdbaitonr tan den AlgemeenaiiNederlandtaben Diamantbawarkerabond nodigt dewerklieden tan den juwelier Jaaob Limiar oil tich bg het batlnor aan te melden alMieni betwerk af te lateren det de genoemdl patroonbnn beeft opgedragen Hel geacbil loopt afar bal loon t de beer Liasaner beeft aanigan tgd onder hal nfnimumtarief laten werken waardoor Tolgeni betti de werklieden achter toordeet inplaate j a nadeel hebban ondertooilen tangatian hg tgan hel niinimnmtariaf niet geregeld kan laten trbaiden en da werklieden die onder bet tarief atbaidden bet ganiche jaar door werk badden ao lan nog tan 30 tot 40 gld par week Terdiaodan Da beer Liataoer meent itenu Ie aollen tingen bg de reoRJeejiiwetieretereeoiging en Temacbt naar aanlatdiog tan bet hangende geecbtteene alganaana werkataking in da rooijaaalgpei Het Dinglej lariel toor reiaigara In dan New Tork Herald wordt de bepaling op den intoer tan peraoonlgke bagage nog aenat loit weergegaran Zg Inidt Wanneer inwonen tan de Yeraanigde Staten Tan bat bnitenland terngkeereo atllen bnn klearen en al ban ander goed wat diarTan da waarde ook ag rrg tan reebl iaegelaten worden mita da juieie berkomtt ran die goederen taatgaatrid wordt tolgaoa de jLi P 81 J2SÏTtó K Mn Tntertailenland gekocht mag at chta Ier waarde tan 100 dollar trg tan rechten worden ingevoerd De wet ia due niet aoo gaatreng all da aarala berichten deden termoaden De teroetwaardiging onder Amerikanen in bet bnitenland blglt toch iear rool ea de Pargacha editie van den aUeralde bevat eiken dag talrgke brieven van paraonen dia nienwe beiwaran aanvoeren Eenige damea vragen of ook be laating betaald moet warden op de gewicbtatermeerdering door de balera voeding in bet bntteolaud Op bat congrae voor openbare gaioadbaidiregaling dal 24 en 25 September Ie Amaitrdam onder Toorsittersohap tan mr J Ueeraikerk Aan gvbonden wordl tallen vier ouderwarpan ter apraka komen Over de ningqnaetlie aal een rapport worden nitgehra bt door da haeren prof van Orerbcak da Mejer en dr Wintgena de rapportaart van hel vorige jaar ea de hearan Conrad lid van da Tweede Kamer Tellagas directeur der gameente warken te Arnhem en prof Druoker B 11 ll l 10 10 1 M lO U 10 41 10 41 Ook da dr nkwalarvenahaffing komi weder ter apraka Kapp rlaara agn de bei ran dr AH Coben en P E RHk direoteor d t wate loi ding ta Uliaekt die bet vorig jaar rapporleerden an de btaren dr W P R gtah H P N Balbanoia iaganianr an G J de Joogb directeur der gemeentewerken t Bot terdam AU nieuwe onderwerpen ign de vleaech hearing en de ecboolhjgiëne aan de orde neateM Het aera e zal vermoedelgk worden ingeleid door den beer van Eava d laeroar aan de taaartaeogacbool la Utracbt bal tweede door den welbnoder tan Den Haag dan beer Houlon De targadaringen lalUn worden gebonden in hel Gebouw van den Werken len Sund Een paar Haagache bladen apreken bet bericht legen dal dr A T vau Aken inap etenr van hel M O voornemaoe aon zgo eervol ontslag aan ta vragen Er U in den laatatan tgd in de atediaeba pers een atrgd gevoerd over de beleekenis tan pastoor Kneipp en zgne methode van aiekenbabandeling Ond r den titel ean bona Sde kwakzalver had bel TgdaebrifI voor 6eoeesknnde er een booldertikel over en daarin werd herinnerd aan een uitspraak van da tMiIncbener Med Woebenscbrifte Dit had zeer waardeerende woorden aan Knaipp gawgd maar zich toch varplicht gevoeld te verklaren dat zgn werk in bet algemeen beillooi was en bel getal der verknoeiden van de kans op genezing beroofden graoti Bel Tgdaebrifi tloot zich bierbg aan en beloogde dat bet goed was al zou mei den dood van Kneipp ign ayeleem ook wtl den weggaan van andere kwaktalverg a la mode eleeda iodaebtig ta zgn dal selfa ean zoo bnmaao en begaafd man een kwakzalver waa en dat hg vaal kwaad heelt gedaan Dr Soer nil Ginneken kwam tegen date nitapraak in verzet Om bet oordeel der Mflnchanar medici geeft bg niet veel omdat die partijdig waren Andera doctoren laten zich aanr waardeerend ait en da beer Soar meent d I men goed op weg ia om een wetenBcbappelgken grondalag te verkrggen voor wal door paatoor Kneipp werd in praotjik ge bracht Daarom moet er tegen gewaakt worden dat geen onbevoegden de zaak in banden nemen Hat Tijdacbrift ia bet hiermede eens en maant dat dan wel bigkao zal dal belgeen in handen van een welenacbappelgk aan van bet ayataam otarblgfl geen aanmoediging zal zgn om den titel Kneipp arta aan Ie nemen raileen een goed praedicaat voor een mediene waaraan aao kwakzalver ia verloren gegaan e Date woorden die aan dnidelgkbeid niets te weaaaban laten vinden weerklank in aan eiir i lu jM it Den Haag Aognatusnummer dar Ueneetcnnoige DinoeoJ Wg hopen ook dal niet medici deze merkwaardige brochnre leien zullen Onder den titel HTdrolherapie en Kneippknnr giaft zg allaraerit een zeer daidelgke nitaanietting van de beteelenis ee bel doel der kondwatarbehandeling en van bare gevaren en daarna beapreekt ia de beteekenia van dan arbeid van pastoor Knaipp Dia bealaata zoo Inidt de eoDCinaia nit een reaks van bekende oodaro en niaawere procédés zonder goede diagnoea zonder inzicht in pbysiologische processen mei groota autoriteit aangapreien en als ean nianwa nilviading ean nieuw sjslaem opgehemeld Wtt de heer Bandet mededeelt ia wal gagehikt om da ovartniging te geven dat bet vonnis billgk is al ia bat hard 1 14 4 11 1 0 ot Ml l ll I IO 1 40 1 41 Kneipp lag 70 lot 80 nieuwe patiSoten in het nor lot een 300 daaga Zg komen met i e ditgnoea van dan ataiatent genaeebeer maar de pastoor nam daar oanwelgks aolilia van en gaf na enkele vragen een behandeling voor eena week lemend die zoo baadelt moei wel kwaad doen Bg een armen of bnadocior zoo men er acbandaov r roepen En ar kwamen patiSnten die toch werkelgk wel een dengdelgk oiiderioak en ean zorgvuldige behandeling niet voor ean week in eens verdienen Ean Ip lje dat dr Bandet geoft vermeldt hartga breken een atlariak in da borst een baikgea e allea tot woaoiia toe De adaiataotao scbanen zich legen een behandeling van al date Igdera met koud waUr terwgl toeb b v bg den tweede onraiddelgke operatie noodig waa met te tenelten Ook d bedekking van won den met een lall tan modder gemaaat ebeen ban medi ob geweten aiat Ie raken Dr Utillaio aan arU die Watishalan bernebt oonalateerde in ódne week vier plotaa linge verergeringen of sterfgevallen Eu een Igdar aaa waanzin weggetlnard met kond water voor een week Bet herinnert ona da uitspraak van ean pa ehiator die de kond walerinricbliogan pépinièrea voor kraakaianigen noemde Dr Bandet verhaalt dat Kneipp e avonds altgd een voordiaeht biald en dan nataarlgk gaarne en tot iedere voldoening legen ds scboolgeoeaaknnde la velde trok Volgens hem waa da ziekte gelgk aal vuil in bet wa ehgoed en moet zg evanala dit aiat veel water wordn weggewaaacben Daarna hield dan een van igna geaeaabearen aea rade om hem Ie huldigen In verband daarmede veracbgnt in eenigazina nienw licht de barinneriog van dr Soar aan de nilepraak van dr Banar GemSnd die van Kneipp genegd bad Mil ihm iet ein Arzt verloren gegangenv ken zon zeggen dat dit voor hem allerminst een aartlital koo zgn Wanneer ean medicnt Kneipp arie wordt zgn er volgens dr Bandet twee montlgkbeden Of l g ia otertn gd van da voorlreffelgkheid van het ijsteem en dan ia b vol lagen onbekend met tationeala walergaoeeakunde Of hg is van de meeaing van aan Haagacben collega die iside aKaeippbnnr ia maar onzin en de loem begint in Duilscbland al Ie dalen maar bier ia er nog vgf jaar veel geld meé Ie verdienen c Eene uilapraak dia evenmin aan duidaljjkbeid te wansohsn overlaat Tengevolge van da voortdnraada werkataking bj de Srma Hedemsn te Almeloo wordt door da arbeidersfereenlgingen Patrimoninm Weveraen Spinnerabond St Saveres en Obr Werkmaasbond te Enschede bg de burgerg geld gevraagd Ier onderslaoning tan da 299 nielatekera deïr genoemde flma wegeia ataking der 30 vaste werklieden Zaterdag de fabriek beeft gesloten en die 299 daa baiten bon schuld broodeloos zgn Op daa burgemaeeter van Toulon ia Woensdagsvond toen hg uil den gemeenMraad kwam een moordaanslag gepleegd Een Corsicaaa biaebl hem een doodelgken dolksteek toe De koning van Siam in Nederland H Ij roem al Z M da koningvan Siem bg aankomst in ons land Maandagaanataande met groole militaire eerbewfjunontvangen worden a Bg aaokomil van Z M op Nedeiaadsch grondgebied zallen ealnnteoboten worden getott van bel aerete verdedigingswerk del gepaaaeeerd wordl In garnisoanaplaalaen waar da trein voorbgrijdt znllen eerewaobten aan da stations worden opgeateld Bg aankomst in Den Baag wordt Z H mat 33 aaluotacbolaa begroet Aan het a ation aldaar tollen de opper en boofdoIBcieren van het garnizoen eanwaaig zgn en een aarewacbt van grauadiera met vaandel en sUfmntiek Een escorte van 50 man beraden artillerie onder commando van kapitein De Jonge van der Halen begeleidt den koning naar het Paleis in bet NaordEinde Aldaar ia een earewacht van de jagers mit de boornmnziek opgeateld Bg dagelgksohe bezoeken of bg gewoon nitrgden door ü etad baaiaal bel aicorta nil 25 bereden oitillarieten Bg bel tgdelgk verlaten van de Raaidan tie o a voor bet brengen van een bezoek aan de Koningionen op bel Loo wordt betzelfde cereBoniaal ia acht ganomaa als hg aankomst tan Z H ia vaatgasteld t7 10 M 1 47 e M4 e 10 01 10 07 10 M 1 10 4 88 I U M 4 90 1 1 e 4 MO i M f u i 4l v Man aaint uit Brouvrarbaven Volgens rapport van den vanrloran van Weeleracbooweo zit een aloomacbip op den Banjaard aan den grond Eeo ander atoomarbip ia er bg vermoedelgk om hulp te terleeneo dal waaracbgnlgk ook aan den grond tal raken Raddingbooten an ean loodskoddar tan bier gaan derwaarts Nader meldt men Tolgsns rapport van den vunrtoren op Weeteracboawen wordt het aan den grond zittend stoomschip door het daarbg verme de stoomvcbip vlot gesleept en naar Vlis ingen gebracht Ta Bromberg ie ean kolEehaiahouder veroordeeld tot vee weken getangenia wegens majesteitabelecdigiea Dal ia in Duilacbland geen nieuws Kaar wel ia t ieta nieuws dat de man werd vervolgd op aanwgiiog van sgne eektg BOole Ean geaelaebap van aoht paraonen uit Sioo Zwilsarlandjk werd bg ean betglocbt door een lawina vermt Vier bnnoer warden meegealaept ea in ean kloof geahngerd Zg zgn allan omgekomen Uen acbgft uit Almelo f Giaterena ond zgn twee buiten hewonnd door Kamp en Besaiok verbrand Van eeralgenoemde agn 7 stoka huornvee in de vlammen omgekomen BDlteDlandscb Overzicht Nadat de laatate rede van den keizer Ie Koblenz over Goltaagnadentnm enz reedaeeo groote beweging gewekt bed en in bladen tan de meeet verecbilleede ptitgen op een deela vrg acharp verweer geatnil was zgn in de Zokonft een reeks politieke uitingen van Bismarck varachenea die niet minder opzien tullen bare ta meer omdat men daarin teel tosachen de regels door tal leien Bismarck tindt het verklaarbaar det wantrouwige lieden Ie Pargs eerat den woordelgken inhoud van bat verbond insacben Rnaland en Frankrijk zouden willen zien om daarnaar over de waarde ervan te oordeelen De uitdrukking anationa allideai behoort tol de woorden die gaea verplichting opleggen en lot de doislara zioawendingen die Bismarck zich uit zgn eigen staatamausloopbaao in grooten getale herinnert Hg gelooft niet adat de inboud van bet verdrag als er werkelgk een verdrag beetaal de Franicben zal bevallen v Zoover hg de Rassiache poMiiak kent is deze altijd zeer toorzicbttg en laat zich niet aooder noodzaak terleiden lol avootnnrlgkheden omdat aa doafbg nieta kan rinoen Men overaobal veetal da beteekenia vanreiian beaoekeo feealen tooaten die om aooIe zeggen bet decoratieve element in de staatkunde vormen aOok mg zegt Bismarck tracht men vaak decoratief te gebruiken om klenraofaakaering aan la brengen maar ik ban daarvoor te oud en voor tooneeleffeclen nietmear bruikbaar geloof ik t Faars schgnt als flink koopman de handel ia geen slechte sebool voor bet toekomstige hoofd van een staat vnor de nienwe mode van da raitenalaatkunde allerlei gelukkige eigenachappen ta bezitten bü is gehard tegen de vermoeienissen van spoorweg en zeereizen heeft een sterke maag en gedraagt zich handig en met tact zooder zich achaldig te maken aan ovardrüving en rederijkari Over I algemeen beeft bg zich bigkbaar goed en met amaak tan zgn taak gekweten Maar in de politiek geveo looh ten alotta niet aangename indrukken maar belangen den doorslag Ala Duilacbland niet heel oovaralandig te werk gaat ign hel Taaranliad au da Uarsaillaisa niet te rgmen De Russen zgn in politieke aangelegenheden gawoonigk teer ba boediaam en de tegenwoordige Keizer van Rusland beeft te veel plicbltbeaef om tjjn soldaten ta laten aiirnkken ter bevrediging van da gdelheid van de Franseben Desniettemin slaat UI Franaeba potje na toch dichter bg bat vaar en kan noch lichter dan naders wel eens plotseling overkoken Wat de vermeerdering van de Daitaphe vloot betreft er mag alleen worden toegestaan wat nucblera mannen van t vak noodig achten Bumarck gakioft dat Dnitaeblaod nieuwe kruisers noodig beeft maar heeft weinig vcrIronwen in de parade schepen dia alleen beBtamd sgn om macblatertoon U maken en lengensehepan rijn ala er gavoeblao moet worden Vat koloniale varoTeringepolitiek naar Fransch patroon beeft Biamarck nooit gebonden Da handel moet voldoende baMharmd worden naat de vlag moot den handel volgen niet ioorgaan In dan aarataa tgd bljjft toor ünitach knd da hoofdzaak aan sterk betrouwbaar Mgar mat de beate wapenen toagernsl Dat waa ook Ho tka s oordeel en etenals ik wai bg atarlnigd dal wg zelfs slagen ter wille van ons koloniaal hatil op het vtaleland van Europa oaateo leveren Gaan tchrielheid maar ook Mn hanaaschimmiga plann waarover wj r alai toViakening nog ruzie zonden krijgen at andara m Anhan dia voor onta positie in Europa nu belaag tgn ÜU da verders meadaalingen vaa Biemarek bigkt dat hg ondanki de nitnoodiging vaa den Keizer niet naar Kiel zal gaan om den doop van bet panteerecbip dal zgn naam sal iragen bg ta ooen Hg voelt zich Ibule plezierig en ia niet geeebikt meer voor feesten Vooite gaeft Biamarck er zgn afkeuring over kennen dat bg de oversiroomingan oiatdadelgk izoo boog mogelijke personen c naar bet gebied van de overatroomiogen zgn gegaaa tbelgeeo aanbevelenswaardig was gvweeat al was hel alleen maar ter wille tan de popolariteit v Ook had er van alaatswege hulp moeten zgn verleend niet door eeo particuliere ter adering In zgn redevoeringen te Koblenz beeft de Keizer onder anderen ook wijlen de keiaerin Augusta gehuldigd ali 4en groite vrouwi Biamarck goal daar Umelgk sterk tegen iii en zegt dal zij aea c nslandvastige onrustige zenuwachtige gnur was die ziob graag met de politiek bemoeide en d or baar ingenomenheid met allee wat Franseb ea katholiek was aan haar bof een kliek opkweekte waarvan zelfs de onde Keizer Ie Igden bad Deze lange jaren durende vronwenoarlog eindigt Bismar k beeft mjjn gezondheid meer aangelaat dan alle opeolgke gevechten in bet parlement en met de diplomatie c Het ligt voor de hand dat deze kanltaekeningen van Bismarck hevig oagenoegen zuilen opwekken De Qriekaebe Kamer is weder niteengegaan nadat tg een paar voorloopii e twaalfden van da begrootiog en een wetje op den krentenoogil had goedgekeurd In de tloitingsbgeenkomst daalde de minislerpraeident Ralli mede dat de Kamer binnen veertien dogen waarschijnlijk opoieow bgeeo zon worden geroepen Hierni wordl van verschillende zijden afgeleid dat dan de tredeaonderbendelingen tuiten geëindigd zgn en de vredeavoorwaardan aan de goedkeuring der Kamer onderworpen tullen worden Bel onbepaalde votum an vertrouwen door de Kamer aan hel kabinet Ralli getobonken beeft bet aanzien tan dit minialerie ook bg de vertegenwoordigers der groote mogendheden doen toonemen en dit ui naar da aVoaa Zig v meent ook op den gang der vredesonderhandelingen van invloed biyken De Daily Telegrapbe ontvangt bet bericht dal de onderhandelingen een gunetigeo keerhebben genoman Er wordt mei langer opaangedrongen dat enkele inkomsten toor dendienst der oude aehuld tnlten worden aangewezen Er ia thaoa aprake van om de houders anan op geheel andere wgia zekwhajdte veracbaffen De aWeatra Gazelle dringt er op a dal Ihana aan de Duilaohe schuldeiachers ftan Griekenland waarborgen tollen gggeren worden Het blad herinnert dat Eiigetand dit in Kiiypte ook heaft verlangd voor tgu eigen onderdinen Hel voortlel van Ralli om reeds verpande inkomaleo ala waarborg voor de oortogsachalting aan la bieden is wel een beetje bard voor de achnideischsrs vindt de aWes m Oatetlev Op Kreta scbgnl de verhoudingvan Djpwodpacha tot de admiraals met den dag moeilijker te worden Naar de Standard nil Kanea verneemt beeft da Brilache admiraal geweigerd de oitnoodigiog aan te nemen voor bel feeal d il Djewadpacba aan de admiraals consuls officieren en Tnrkscba ambtsnaten aifSibood De Int Korr c deelt mede dat de door de admiraals ingestelde krggsraad ondanks den tegenstand van den Turkachan gouternenr tgu laik beeft aanvaard tf dat binnen enkele dagen vier Mobamoiedanan en een Christen die tich aan landvredebrenk hebben schuldig gemaakt voor dien raad znllen terechta taan Voorts hebban de admiraals trola de bezwaren van Djewad pacha dèn vuurtoren van Drepana door Enropaesche troepen doen bezottan en de Tarkacha soldktan met geweld doen verwgderen En de Italiaanscbe Hdmiraal Canevaro zond den Tnrkscben militairen commandaat van Heraklion lamailbey een in kraase termen gestelde nota om bam verantwoordalgk Ie etellen dat de ofaristelgke godidienstoefeotngeo in de stad niet meer worden gehinderd Tengevolge van dit optreden der admiraals namen de Mohammedanen in alle baveoplaatsen een zeer dreigende bonding aan Docb admiraal Canevaro heeft aao Djewadpacha doan verklaren dat hg onmiddellijk maatregelen zon nemen om alle Turken ook de Tnrkacbe troepen Ie doen ontwapenen loodra er ongeregeldheden plaaU hebben De Zpe is verlrand zeggen de Dames als de betrefiende kleodingstnkken zeer dikwgis slechts na Hof 3 maal r dragen te zgn schcnren enz in de vonwen ijgen of als Watten nit elkander gaan dat ia echter geen toevallig verbranden der ruwe tjide maar zg wordt met opxet om de zgde dikker en goedkooper te laten eA nen mat Mnen pKotphorauur overladen die da aarf to ds rowa tgdedcoad opvraot man noamt tnlk varvea O ir0 m boa meer de tiffin gechargeerd moet worden boe meer ntodaia tg moet hebben om dit gil teer innig on Ie kannen zuigen De gevermezgde het edele spinsel heeft dus ile doodskiemen reeds in zich eer tg op den weelatoel komt De daaruit tervoanligde adoi rnafitmle zgdestotfen moetrn n kurtgebriiik als tondel scheuren al nsardat de zgde meer of minder ecbargeard is De dure zijde incl maakloon IS totaal waardeloos Monstert van mgn tehte lj U per omgaande De stoSen worden porten toltrg verzonden 6 Beiiii 8Zijil labridtfli K eiiK Holl ZÜRIGD NIBOWE ZENDING KenSCIIK CLACÉ A 7an OS Az Md TailleurKleiweg E 73 73m GOUDA Telephott ma at Beurs van mslerdam iSePTEUBKR Vrkn ilotkn 1 tl v ia 8S S6 811 Sfl i Vi 81V 13 S3 Va 1 58 71 l u Ji 107 81 loof ai a 50 aia 100 4 Hanaaimo Crt Ned W 8 diiti ililQ duo B dito dito dilu 8 HOKOJZ Ooi Gtudl 1181 88 4 ITUII tncbrgtiDK 1881 81 OosTtst O il inpipicr 1988 8dill in lUter 1888 1 PoaTUOu Obl net onupon 3 diln ticket 8 RusuNO Obt Hmneul I8t4 4 dito O iToiia IBSO 4 dito bii Kuilt lU i dllo bj HopslSsa aO 4 dito 10 KOud l a 1888 8 dito duo dito 1884 5 Sriiul Parp t ohull 1811 4 i roMZU Oepr C Mt een 18B0 4 Geo teening aerie l Oec te niR t aeria C ZuiDAft Rip obl 1888 I Ulllco O il Buil 3 h 1880 8 VtNazuzLiOM 4 oul e 1881 AvsTSZDAM O Ot nteu 1888 3 Konzzoui St d l eii 1884 s Kin N Afr Hau le tt a ii l Arendah Tab Mij OeitiSraten Urfti MsAi cbappg du i Ara Hipolh ekb pno tbr 4 Galt U dor Vorateol aaud aOr Hypolbeatb p Bai r 8l lOO Nedertaodtche beuk aaiid IN Ned H ndelinaalaeh dito 1887 N W k Vm Hyp b ptndlir l 1 R U lijrpotboelib pandbr 81 aa at 188 100 80 85 11 108 188 885 100 14 148 av ♦ V I ll inl llKHypiHeekb dito 87 Ooatzaa Oo t H n bank a ind loaiHypotbelekbsnk i sndb 4 KunjJ Kqut liypoth pandb 5 Hel L l t r I SM oarl 8 NlD Holt J apoor MÖ sen t H tol Elpl SI Spw stad Nsd Ind Bpoorwef m aand Neil Zuid Afr Spm ssiid 8 dita dito dito KI I dito 5 I lTXUt9i oorirl 1887 88 A liob 8 58 Zuld IUl pa aiü A H oM 8 FoUK Wartohau Vt eeiion SAod 4 Uoiurir Uu s Spit MUobl Vi t5 Baltiacho dito tand Fsitowa dito aand 6 iaang Dombr Hito aau I 6 tCartk b Aioir ip lap obl 4 dito dito oblig 4 100 151 138 n too 54 los 14 1 108 AniUZA Cent Hae Sp Mij o d 8 OUc Horth W pr Ct aand dito dito W n St Pelor obl 7 Demerli Rio Or Spm rort t a nllenii Ontral obt in oud 4 I aiat llVaabtin Cert t and Melioo f Spw Mij la hïp i 8 Miia Kanaaa t 4pol prsf aand N TorkODlaaiokWeal r 75 88 60 ril 101 lOt loe lOBV 104 IH 1J8 u ïf 118 dito Pein Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hjrp in jond Bt Paul Mlon k Manit obl 7 Vu Pu Hoofdlijn oblig O dilodyt LinoCol labyp 0 6 CAKini Can Sontb Cert t aand Vz C Eall t Na Ie h d e O Amaterd Omnibus Mg aand Sotletd Traraaeg Maata aand Nzo Stad Amaterdam aand 8 Stad Holterdam aan 8 BZLSIZ Stad Antwerpen IS Ï Stad Brusael 1888 1 HoKO Tboii Hegnllr ieaellich 1 Wl Ootrllia SlaBtalrUiiDg 1860 i K K Goal B Cr 1880 3 SviXJI Stad Usdrid 3 1808 fJsa Ter Boa Hvp Spobl eert INGEZONDEN Het Bestour tan het Hnlpvr Comité ahat Roode Kruisa te Goeda wensoht door welwil lende bemiddeling van HH Uitgevers dor Goudsche eoaiaoten aan belanghebbende leden mede Ie daelen dat de trekking der Lolerg beeft plaats gehad op 3 September dat de nrgten too spoedig mogelijk znllen worden bezorgd aan de gelukkigen en verzoekt beleefd dat ala men na 14 dagen nieta ontvangen beeft wil beBcboawao ala nieta getrokken Ie hebben Den barlelgksten dank ig allen tevens toegebracht dia zóó welwillend hebban mada gewerkt lol hot walalagan dner Lolarjj van dniiand lolen mei vierhonderd vier en veertig prijzen HET BESTUUR Bnrgerltlks Stand GEBOREN 1 Sepl Klasina ouders H Agten en J U Bouwman Dina ondara C H den Edel en J J Pont Jansje anders M Jonkheid en G C van Oudenallen Jacob ouders D M Gibbon en J G tan der Veer 2 Dirk Aniboniaa oadera W M van der Pool en J G Bgnders Jobannas Sgbrand ouders G J Lugihart en A Bel 4 Hendrika Johanna oudere A J Rooa en J Q A Siabers OVERLEDEN 2 Sept M C C Scblossar 3 m M Kelder 8 j ONDERTROUWD 8 Sept W Zandgk 23 j en H van Dam 30 j A van der Klegn 38 j en H van der Veen 34 j C de Bruin 25 j en P J van der Linden 2 j ADVERTENTIEN Voor da vele blgken van balangttelling op 28 Augnslus 11 ondervonden betuigen wjj onzen harteljjken dank J UPILAAR Jo W i UPBLAAR Voui flooda 4 Sept 1897 mim imami BURGEUEESTERen WETHOUDERS van 6 iuda tün voomemena op WOBVBnAO den idfrlen September 1897 des namiddagt ten half twee ure in hel Riziihdii aldaar bü innbrijving voor a êromk to verknopen en een TUINKAMER staande aan de Vijventraal b i hel kodaatai der gemeente Ooaifo bekend Sectie C Noa 1445 en 1U6 Van welke verknoping de voorwaarden dagalgks de Zondagen uitger onderd des voo middaga van 10 lot 1 en des namiddag van 3 tot S ure Ier Plaateelgke Seoreiarie ter inzage tullen liggen Inlichtingen te bekomen bg dan GemeenleBouwmeesler rM KonUiliUfk UaeMtuüe fabriek DB BONlGBLOEMa v ii H van Schaik 4c Co gevestigd te ê Oravenhage Hepplemraat en a s nabg da Regentesaelaan van l U den KONING van BELGIË Indien gijhoeetli gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Bi penor Drnivea Borst HonigExtract M BliX A Isri IIEJ FLACONS van 40 Cta TO Cts en ï vorkrggbaar bg Firma WOLFF A Co Westhaven i Ituda E ü vis MILU Veerstal B 126 te n mla A BOUMAN Uoi dnfht J C RATBLAND Boe rop B V WIJK OwfeioovrM KOLKMAN Waddinx tem