Goudsche Courant, maandag 6 september 1897

Dinsdag 7 September J807 No 7360 36ste Jaargang watsjija ï X i iBf owï kortom fiOüDSCHE mmkm JSdeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken it 5 tofcff Pih Expeller Hl I Mit Wit ï ff J uatiwaulaiitafim Sgl Aiter MiiIxpBller Vat o w i j Mgr RikBT Piiiilxpelter PlV 80 o t J6 ovt n 1 25 a 1 TMriisidia la d mwto ApoUuilun i l t JaiolltK t O te B K nl ni Te OOÜDA bü ü LUÖEB Apotheker 1 Mukt eo bjj WOLKF fc Co Wetthtfei 198 JAN JACOB ABRAHAl lOHTUN M Xotari t 6 iMla zal op Ê Lf DONDEllDAOBN 30 8KPTEMWmm BEE 1807 UI timet 7 OCTOBER damrauncolgemée by aftlag Ulkem in Toormiddtgi en 1 ure in bei Koffiehuis db Habmonibc aim 40 Warkf Ie iMto publiek veilen en vei koopen DG BOUWIAKSWONING met twee HOHIIIIEN UOOIBERO BBf TUIN BOOMGAARD enz geteekend M no MN 4eu MjMéUUJk in OenpM4er Stetm onder de gemeente Reeuw k mei diferue p rcMleu uitmunleud De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys per drie maanden is 1Ü6 iranco pfjpost 1 70 Aizonderlyke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regel a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur det midd Wil11 vllee un en bg elkander gelegen groot 1 99 Hectaren 94 Aren 45 Centiaren in 7 perceeleo oombinatiëa en maue 1 AaoTaarding bg de betaling der koop en1 ttingen op W0ËM8DA0 1 DECËMBG I 97 1 Breeder by biljetten op aaarrage rerkrgg1 baar ten kantore van Notaria MONT JN I Toornoemd aan den Kleiirtg wjjk E no 21 I te Oottda 1 iiiijliii J V BHGIER MÜDA Bereelt tioh beleefd aan tot faettoharenTan 1 KOPLATTEN ARCHITRAVEN en LUSTEN 1 ▼ olgene op te geven profiel 1 Ook tot het Mgen TanTOOQSTUKKEN en rerder alle taagwerk wat tot het rak behoort Met en tonder levering van bont Hen wordt v rsooht op t lERK te letten UIT Hvr Maoakun tan M RAVBNSWAAY ZüNFA QORINOHBU Deie THEEËN worden afgeleverd in verugelde pakjes van v f twee tn én half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voorKÏen van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BHEEBAAUT LZ BGNIQ DEPOT der Binste Uaagsohe BescbnH Te Koop of te Huur aangeboden ïm HKËKKI illl IS Staande aan de WESTHAVEN Wgk B N U7 Te bevragen Lange Ticncleieecr D t9 Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldir verder allee netjes en doelmatig iogerioht t alsmede van Öas en Waterleidin voorsien Tevens boven en beneden Privaat roet Waterleiding B nukktlyktlt poMnniddtl voor Umtm a voorsl demM m Klnd rtcho awerlcl dt Apptttuur vu C M Miller k e 1 É eb iA M nlitta oed Avo dscliool 70or Amljachtslisden te GOUDA De LESSEN aan deie school inllen aanhangen op Maandag den 6September 1897 des avonds ten 6 i nor De Directeur a a v P ü IKE 00 DB GEUEYEE Merkt NIGHTOAF Verkrijibssr b ji M PEETER8 Jz H 6 Als bewij vsn oebthoid ii euihet en kurk iteed oortien vsn den osssi d i F BOF mp I b Apprttuur van v si n Kif lerlls Bealli Slr 14 Msn MMfoed ttrnUarly ÜMji WMfj Kl MMy r M iti 222£J e NOTAHM I JAH JACOB ABRAHAl lORTUN te O OTJID A ui op Maaiuiau ilen tteu Hnpteinber 1 1897 de voormiddag te 1 II tiren in het hotel oi I Pnout aan de Harkt aldaar i publiek Teüen en verkoopen Perc 1 EEN HUIS EN ERF door twee gezinnen bewoond aan het Jaagpad te Gouda I wgk Q no 11 kadaster Sectie A no 22 huis sohuor en erl groo l are 15 centiaren 1 bet voorste gedeelte verhuurd aan J Ko 1 xiKQs voor 1 60 per week het achterste ge 1 deelte aan J BiHKa voor ƒ l per week I Perc 2 EEN HUIS EN ERF aak hetJaagpad te Oouda wgk Q no 34 kadaster Sectie A no 1264 huis en erf gnwt 65 een 1 tiaren I Verhuurd aan D N oi RoOT voor 8 40 per maand 1 Perc S BEN HUIS EN ERF als voren naast het voorgaande wgk Q Ho 33 kadaster 1 Sectie A no 1265 baia en erf groot 70 centiaren I Verhuurd aan C P LuumiMBao voor 8 40 per maand Perc 4 N HUIS EN ERF als vo en naast het voorgaande wgk H no 32 kadaster tie A no 1266 huis en erf groot 73 centiaren Verhuurd aan h H Zwainn voor 8 40 per maand Perc 5 EEN HUIS EN ERF als vo en naast het voorgaande wgk Cj no 31 kadaster Sectie A no 1267 buis en erf groot 76 centiaren Verhuurd aan A HuMia voor ƒ 8 per maand Perc 6 EEN HUIS EN ERF aan de Breede ügde van de Karnemelkslóot te Oouiia wgk R no 492 kadaster sectie A no 2679 huis en erf groot 1 are 15 centiaren Verhuurd aan J P viN Loom voor 160 per jaar terwgl door den huurder bovendien jaarlgks 5 in de kosten van waterleiding I wordt gedragen Combtnatiën voorbehouden Betaling der kooppenningen en Aanvaarding op Vrijdag 1 October 1897 be perOMlen gn gedurende de drie laatste werkdagen vóór den dag der veiling vau 9 12 V m en van 2 4 n m en op den dag I der veiling te bezichtigen waarvóór men sicb I gelieve te vervoegen bg de bewoners I Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten I kantore van notaris MONTUN voornoemd I aan den Kleiuieg wgk E no 2l TANDARTS E CASSUÏO I Turhimrkl 171 uöuda UliULLIJlVO Ui uunüuijiumiijii van 10 tot S uur behalve ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag MoSlSCBnANDBALSBANWBS wmio oaoiroiiaiaD V BU het lebrBlk daarvan r eWeJt rt tanden krUren dor Kinderen ZDNUKR DE HIK TE PIJN 10 000 Guldeu wordt taald aan hem die bewjjzen kan dat de hü mg ter iniage liggende getuigschriften der uitstekende resulUten van de BlMlroinotoriscbe TundhaisbaDcUes niet echt igu Menleltiopdennaam mn denfahrikantUOaWn HOLTZ Wordt franco toegoaonden aJism m onltwiiy van poetiegel ad 90 o i door BOBBRTHüLTZ XUmegeo W 4erverkoop r gevraagd i OoutliL Druk s A BRINKMAN k ZOON ijiMUCiiiuir i 13 EEN 2 Cents 8IC AAIi roet eene reeds SO jarigfe uitstekende reputatie Sigaren Nagazijn Gouda I WIJ OSTRA AT A 1ST 1 Aanbevelend 1 S BRAAT Te huur ofte koop aangeboden om tcrslond te aanvaarden Bean pxaclxti T xi et irigr©2 lcli t HEERËNHlilS met TUIN staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtig e Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan hef Huis Waterbespioeiingr een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Tegels Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingerichtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIKNDKWEG 1 29 Geurig en Onschsdelgk Znlverintsret tegen hranderigheM litr achtige aangeziekte en dete tixhaame roven en wonden etrakheid en ete kingen bij wrzweringen unnterhaudeti en voeten bij schurft dauworm ent Zuivert van onrein insect onder in en op bet vel en haar 10 Cents per doos Per bos 90 et dooien 00 on 30 et pakjes 15 et spuitje 60 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle PInimgedierte a 0 45 per B en met voer ter verdelging van ratten en molïen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebrniksaanwgiing Heeren eigenaren vao Buiien kunnen lich op voordeellge nryie voor 10 jaar Abonneeren voor de reinheid in hunne huurperceelen toriawater ui f de VictoriaBron te Oberlahnsfein fy£ u Tafeldrank Vèn heTfyo Hv f s der ederlanden Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Xuidblaak 8 Mej Ja l AUTA l eri0 kmutUge LaageTiendowsg D39 Stedelijke Gasfabriek ie GOLPA f 8CHIEDAMMEH De prijs van het gas is 6 cent per H en voor Kooktoeetellen of Motoren 4 ei Onder sekeie voorwaarden worden peic len gratis aan de hoofdhuis verbonden met 15 meter vrye leiding achter den gasmeter Voor 3 en 5 licbtgasmeters bedraagt de huur 10 eant per maand Bewoners van perceelen van ten hoogete 2 35 per week kunnen wekelgks afrekenen en van de fabriek lampen kooktoestellen ena i tegen betaling van eenige centen per week in I I kuur bekomen I BINNENLAND GOUDA 6 Se ten ber 1897 Beden middag len ongeveer 2 15 passeorde albier de vorst van Siam oase gsmeeute Op weg naar den Haag Een gedeelte vsn bet garnitoen was in groot tenue op bet pvrron aangetreden en presenteerde bet geweer toen de trein daar langs passeerde Dl Q J D Aalder predikant by de Oemeeule A alhier deelde gisteren de gemeente mede dat bg het beroep naar de Oer Gemeente t Eiburg bad aangenomen Er blijkt dat bet ministerieel besluit wearbg de Rgks hoogere burgerschool te Gouda voor meixjee werd gesloten ten onrechte door den bsriohtgever der N K Ct aan den heer Borgeeins was toegeschreven Bet was afkomstig van diens voorganger mr van Honten Ds beer Borgesius heeft het uu wfer iugetrokken de meiajee ontvingen gister berioht dat lij werden toegelaten VMr een paar maanden loricfaem bet eerste itesl van een historisch racbtwerk i Onze Gooden Eeuw door den Leidichen hooKleersBr dr P L Muller wearwin door vel d ghl d n en tgdschriflen in de meest vleiende bewoorxlingea groote lof ia toegeswaaid Om aan dit wprk een schitterend debiet te veriekerpn dat het ongetwgfeld verdient om cgn aaogennmea styr en interessantea inbond werd door den uitgever aan de inieekenareo als premie aangeboden een jaargang van bet welbekende familietgdschrift De Knnstkroniek dat nevens oor pronkelgke novellen van de beste scbrgvers 24 prachtige platen be at nasr ichildergen van de eerste Nederlandtcba meestert Voor de verlotisg mede verbonden aan De Eunstkroniek c warden als boofdprgsen aangekocht een kapitaal scbihterg van niemand minder dso Willem Maris Koeien aan den plas en eenecaisstts de ménage tsffltilrer uit de fabriek der beeren van Kempen Die hoofdprgzen zyn met een 10 tal andere op t oogebblik geëxposeerd kg den beer J T Swarteenbnrg Kleiweg £ 92 alhi r en wg kannen niet genoeg de beiicbtiging daarvan aanraden Bet gebeurt locb niet dikwgis dat onze stadgenooten zulk een kapitaal stuk van den groeten meester te zien krggen Het Nienws van den Dagi zegt et van s t Is een luister van zonlicht en tintelende zonnewarmte De intaekenaren zgn gelakkige menschen want met De Kunitkroniek krjjgen ze nog een kaas op een cassette met zilverwerk en op vele icbildergen pinatwerken FEVILLETOM FLIKTATTÖiN £ d Jobo ttl MS echte dindy worden met een VODOols ia o ODS e en gRrHeaia ia zijo knoopi gftt en hu utl Ëubü weer aU tu oodi plagen met hur talryke Asobiddert went die sal ik er BtelHr op nahoaden of ik moest niet jong ec mooi Egn en de TroDW Tan een deftigen oadca squire En Eunice ombelsde hare moeder met een ruur dat een nauwkeurig opmerker wel w t onnataurlyk MU Toorgekomen aya yóot mevrouw Walpolo bekomea was Tun bare verbazing sat Eunice roor de oude ontstemde pia eo speelde met nik een geweld een we sleapendeb wals van Strauss dat t sobeen alsof z elk a r geluid wilde overstemmen misschien ook wet bet kl q p9a van haar eigen hurt dat ze nog niet eoo onder appèl had dat het b dit keerpunt ia haar nn evAn gelijkmatig sloeg als gewoonlyk Mevrouw de tbee is gediend beriafatte Lisa en Eunice morst haar spel stakeo Ze kusteliare moeder nog eens die zeer verwonderd koek bg die ongewone hsrtelyHieid en zette haar gelaat in de vereischte plooien om Squire Riobanli in de geweneohtestenaaing af te wachten II Hat U eêE prMhü e roorjunfflorgm eo Udj enz Maar wet beteekenen zooveel veiUidiiii s middelen bg dien eeuen hrerlgkeu Mans I Dsarin is de gooden eeiw van Holland horboren s Aan bet verslag van de Gemeente Gooda ontleenen wg bet volgende Herhsliog Zondag Werk en Bewaarscholen Herbalings ooderwgs wordt van Gemeentewege g geven op de beide AvoodsofaoleD op de eene aan jongeai op de andere aan meisjes Het onderwgs wordt gratis ventrekt en leverde gn istige resoltaten op De Cur os oor volwassenen werd wederom sebooden in een paar lokalen der 2e Kostelooze School onder de leiding van den Hoofdooderwij er C Krojl bijgestaan door den Ond rwgsrr J Visser Eerstgenoemde verkreeg w gens zgn vertrek nasr elders eervol ontelag Tot zgn opvolger werd benoemd de beer A van Kersen die bij den aanvang van den Curiin 1896 7 in functie trad De cursus eindigde in bet voorjaar met 18 deelnemers voor den nieuwen cursus warden 26 personen ingescbreven Men vindt bier verder twee Opeobsre Bswaarscholen door ds Gemevnta opgericht en in itsnd gebonden eene Bgzondere Bewsarscbool van delloomicbKatholieke lurirbting vau LiefdaJigbeid en eeue Bgzondere Dewaarschool tan Mrj J BelonjeWed F H Weurman Mej K U Poortman benoemd tot QoofJ eener bewaarschool te Groniogrn verkreeg op bsar verzoek eertol ontilag als Booidondsrwgzercs aan de Ie Openbare Bewaariobool In bare plaats trad op Mej A M de Graaf uit B degraveo Aan deze school werd als kweekeling of helptter aangesteld Mej A J de Bock Aan de 2e Openbare Bewaarschool werd als Hniponderwgieres geplaatst Mej M dn Ohati nier vroeger kweekeling op de Ie Bawaaiicbaol terwgl Mej E A Kloit kweekeling op eerstgenoemde school op haar verziek eervol oot lag ootviug Mej A Hoogsndoorn verliet de school van de Wed Wenrman Hei ooderwgzend personeel van de Bewaar scholen bestond HooHtnatruli Holpontowg KwnkiUigii icrtMflo zereiieii tn kelMteri opdeopenb uil 2 5 7 op de bgz uit 3 5 S Uel getal der leerlingen bedroeg uit Dee Muael Vrouwe TotMl lotrl op d openb scholen 238 190 428 op de bgi scholen UI 306 347 Te zsmso 376 396 775 Hkhards cit met hare moeder op het breede terras achter het buis dat w d en nijd in den omtrek bekend is als The F n van Squire Kiohards De oude dams geniet met volte teugen van de hoerlyko wjinerwarmte die reeds Eooveel kracht heeft dat men geaaigd zoa z u bnobutting in buts te loeken ali de koele wind m niet aan herinnerde dat het pas half Ipril Jl Zg houdt siob beii met een breiwerk boiiffantjes PK r srme heiden jee ergens iu do buurt van Singapore Hare dochter leest so iijubaar maar telkens ontglipt het boek hare hand m tuurt ta doelloos in t verschiet voor tich uit Haar gelaat drukt de grootste verveling uit zooais gewoonlyk wanneer te zich oobespied woet naar heden is er een vreemde vastberade i trek op waar te nemen die echter t niet leer scherp ziontl oog barer moeder ontgaat Mama tegt ze na eeue langdurige stilte waarin me iets boord dan het getik der breinaalden en holHekir der duiven op het dak Mama we dienen loloDggebuwden toob wei een bezoek te bremfen d eersten den besten keer dat we naar Londen gnn t Is waar we konden wachten tot se weer buiten zyn maar aan zulke oude vrienden syo we wel verplicht ben by hun terugkeer van de reis te verwelkomen Ik vind het uitstekend kindlief want ik ben ook nieuwsgierig Franols WanI als echtgenoot en huisvader te leercn kennrn Ik had attgd gedaobt dat hy jon ton gevraagd hebb en Enniee tZoo mama en 4M Miadden daa onze paarden en bedienden onze re Hn dagelyksche genoegens vandftBO moeten komHPOe hebt toch geen spyt dit Ie lady Blebordi b T iwo P lohetvorigf j rw shet totaal 347 357 704 Vaa de 428 IwrliagnD bp de Optobtn Bawurscholflo geaotes 363 kosUlooa ODdarwjii Voor 65 taerlingeo sre d aobaolgaM betaitd bedragaode Tpor iader 10 fleot par wfek Op de Bgtoodere Bewaarschool vaa de R K lortchtiug TiD Liefdadigheid ODtTtogea 193 vao de 305 leerliBgeu gratis ODdervrgi laricbttDgeD tot opleiding vau ooderwgiers en ooderwgierasaeD a De Rykb NormaaUessan De carina begOD op 1 ipril met 77 leerlingen waarvan 33 DiRDoeiyka en 44 rroowelgke terwgl daaroa nog 1 leerling werd toegtlateo Iu den loop riD bei jaar verlieten 14 leer liogta de les ea Drie baereu en vgf dsmei ver i rren de onderwiJEtmcte t A leerlingen werden eldara naar andere inrichtingen overgeplaatst 3 staakten de itadte en I overleed Zae leerlingen verkregen da acte voor nattige handwerken po vyf namelgk 3 berran en 2 daaaa die roor de vrga en ordeoefeoingoa dar gymnaatiek B n gevoelig verlies leden de tetssn daor bat overlijden van den heer S Fostbaoiai ien da belangen der iuriobting ceer ter hartt gioffan Ala ondQrwgKori werden aan de loaiao verboaden de heereo B P van CUUtt O N tCraiibeer en M den Oad ten da beide aerstgano mdaa Hoofden da laatslgemelde Onderwijiars vau openbare scholen alhier Id het onderwgund pertoneel kwam orsrïgrns gpene verandering b Inrichting tot oplaidiog van Bewaarschool bouderesieo Bg den aauvaog van bet jaar telde de loriofaUog 8 leerlingeD terwgl de oieuwe o rias op 1 October eveni ens met 6 leerlingen aanving Ovar den yver eu bet gedrag der laetliogcD viel aiat te klagen terwgl honne vorderlDgan dank YÜ de reorganisatie welke io 1894 baar beslag krcfg meer dab vroeger bet geval wai redeü galven tot tevredeobeid lo de ptaati tan Mej K D Poortman oaar elderi vertrokbeu ward tot onderwgxeree aan da ioricbting banoemd Mej A M da Graaf Hoofdoodarwljserea der Ie Opaobara Bewafci school Ékholen volgens de Wet tot regelio van bei Middelbaar Onderwgs Da Commi ie van Toetiobt op bet Middelbaar Onderwys onderging eeoe wgsiginj In hare samenstelling doordien de beer Dr F H G van Iterson sicb genoopt sag bet lidmaatsoh neder te leggAO De Commissie wgdt bsBiD haar Verslag een woord van dankbare halde voor wat bg gedareode meer dan twintig De hemel beware me kind maar ik vraag m f wei eens af of ge wel gelukl ig zijt f Kanioe antwoordt oiel Dasar tuurt strak roor zioh uit ffVVat is gelnkP zegt ze uoht hg zlcheolf Maar Praaols deed heet verstandig een nseisje met geld te vr eu hy heeft nog at druk geleefd en niet te veel te wachten Op z n betrekking kon hij toch nooit tronweo t Is zoo en toch en mevrouw Walpole venliept zich in haar eigen druk maar steeds ge Inkkig leven aan de z de van een goed en braaf eofatgenoot maar dis neen fortuia bezat en ze betreurt hot dat ze Kunioe op rsad van ceu barer vriendinien naar eene kostschool zond waar deze eene geheel andere wereldb sohouwing opdeed dan waarvan de oenvoudige predikantswaduwe ooit gedroomd hod yje ziet vandaag hloek Ëunioe heb je weer hoofdpijn t Is wal hep oflgelukki dot je daar zoo nee sukkelt maar ja moet er je een beetje tegen inzetten nndors maak je je heelemaal ziek Ëea altqd sukkelende vrouw wekt eerst het medeIjjilen van baren man op maar eindigt met hem te vervelen Vervelen I Niemand kan zioh ergpr vervelen dan ifc Al onzB kennissen gaan om dezeB tgd naar de stad maar sic Richards blijft lievc r bij t iffjMunlen en koeien Ik had mijavoorgesteld de vrouw van een jtndedelman te worden maar niet van een heweboeri Eunice watjila je weer door I Gelukkig komen de Wards vroea uiten m duurt de zomer niet eeuwig s Winters is Jlp S uittehoudeu Eunice ge solt u no fa het nieuwe leven sobikken oU J jaren als haar Sveretaris in het belaog vao bet Middelbaar uderwg heeft gedaan Ill tgne pUats werd als lid benoemd de ba r O L 8cbim fan der Loeff die spoedig daarop als SecretoriB optrad fc r vervanging van dan boer J W Motga welka gadarende de vaea ture da waarneming van het Sweratariaat op tich geoomea bad Aao htt Verelag der Oommiaala ontlaeiiao wg verder bat navotgande a De Barger avondsflbnol Bg den aanraog van b t jaar bedroeg bak aaoUl teerlingen 127 wnarvao 8i bel volledig onderwgs en 4f eikele lasoan volgden Aan het eiodexamon namen 7 leerlingen dar 3 klasse deel die allen bft getuigschrift bedoeld io Art 55 io verband mat Art 56 dar Wei op bet Middelbaar Onderwgs verwierven Na overgaogsexamea wfrden 30 Uarlingas der Ie ktaeee toi de tweede en 15 leerlipgen der 2e klasse tol de derde bevorderd Directeur en Leernren kweten iiob tich ook gedurende den mei die examens geeiedigdeo oersus mei gver en prgiuna waardige toewgding vao fannoe taak lotussoben had de ondervinding geleerd dat ook de üai rafondiChool io deie Oemeente weinig beaniwoord4 aan bei doel dat men bg hare oprichting ticb daarvan vooralelde Evenals op andare pH iseo bii geval was gvweeat kwam men ook hier tot de overiaigiuft dat de Borgeravondtebool iagerioht volgaoe da rooracbrifteo der W op hel Middelbaar Ouderwgs met g aobikt was voor de optwikkeling vso deu aanstaaodeo ambachtsman Op advies van d Comuisaie van Toeaioht bealook het Oemeeotrbestaur daarom toi algebeeU reorganiiaiie van het onderwys eo tot opheffing der school all gevolg waarvan aao dan Directeur en de Leeraren met ingang van den In Juli eervol ooislag werd verleend oit honne betrakkingeB mei dankbeinigiug voor de door hen aan de Gemeeute beweceo dieosieD De Gemeenteraad b sloot verder om overtegoao toi bet oprichieu eeoer Arpodschoot lom ambacbtsliedeo oodri vrfjatelliog zou gn ver kregao v n dn verpliehliog tot het insiaodbonden ranar borgerdag en avondschool bg de Wei bedoeld en sooara da toeseggiag too ago onfvaogeo dat van wege da Provincie eene eobeidia voor de oieuwe eohool soa worden verleend De uitgaven voor da Borgeravondechool hebben io 169ü toen tg na een 30jftrig bestaan werd opgebevan bedragen f 3148 88 Aan srboolgeld werd nog ontvangen f 49 50 Van 51 laerlingeo ward geen aehoolgfld grSischt Ook Antwerpen wordt door de eiaiioai ge geen belang leert stellen ia uwe unailddell jke omgeving tie wist vooruit dat dit uu pKekt sou zijn Plicht t enover een man dien men niet lief heeft alleen aohl Voor toover ik weet kM ik daarin niet te kort mama I Uit duikbtarbeid motst b bedenken dat ik joag en motT ben en niet begraven wit zgn in een klein dorp Als ik hier nog zes wskea bl f sterf ik vao verveling I V ouwtjea sis gij moeten ook niet op een kasteel opgesloten worden of men ton nog Mffieo dat ren oude toovenahr te bewaakte en san b l oog der wereld onttrok klonk de stem vaa sir Richards die Ie laatste woorden moest geboord hebben daar hg uit een beukentaaiitja kwam dat langs bet gn votd liep waar de dames taten Hg wfts oen flink eeet man met eea ogen jovtul gelaat waarop tevredenheid on t gezonde beiteetoven een anngenamon strmpej Jiaddt n gedrukt 11 drofig een licht pliantosiekostuam en werd gevolgd doer twee prachtige Fox Teg iers die cp 1 unice toesprongon om door haar gestreald te wonlen Doch ze lette niet op hunne liefkoociiigen naar keek baren ec tgeno t dien ze even do band toesUk vragend aan Eunice is raiidaag itiet heel wel wide raevrotw Walpole do onvAraehille houding horer dochter vorgoelgkond vEn ve veelt zich e o beetje idet waarF Na dat bogrgp ik ge kunt liet eeuwig door de boeipk rijdon en piano speten ook heeft The ïerns niet do bekoorlgkhsid voor u dto bi r niet van kind af geleefd bflbt en aiM t ware op den bodem z4 t vastgegroeid tr ril esfso