Goudsche Courant, dinsdag 7 september 1897

Ie brengan Daarom is bet goed hier U rarmaldan dat da Unioonatelling 18 September wordt geopend in aan dar talen aai den Diarantoio Dan zal man in ooganscbonw kunnen naman da rroebUa ptaalau kortom de Toortbrangialan ran land en tainboaw da werktuigen bgei lealt anz Daa Zondags 19 Sept zal naar wg raroeman een internationale harddrarerg worden gebonden Des Maandags 20 Septambar au deo daarop rolgenden dag komt bet rundree wolTaa en da rarkana zich mat elkander meleo ieder in tlin afdeeliog tarwgl op dan laatatgeDoemden dag en des Woensdags bet concours bippiqaa tal plaala rindan Donderdag en Vrgdag komen de paarden aan da beurt Zatrrdag geeft de afdealing s Graranbaga aan barddrararg terwyl ten slotte dea Zondagi een poatdairanrlncht lal worden geboadao Vooral bel concoora bippiqaa tal relo toeschoowars trekken Hat ia ta hopen dat reien ilch lollen laten iniehrgren om hieraan deel ta neman daar da iuKbrijriag nog open zal blgren tot 15 Septambar Onder de bezoekers tallen onder maar bahooren een gebral gazeliebap Engelscben en Ieren Ook uit andere landen worden t araebillanda personen reiwacht Alles laamgenomen belooft de teotoonstalling Tolgens bet sLandb Wbl saan der grool teea aan deV achoonsta ta worden dia ooit in Nederland iga gebonden Da firma Landré en Olindarman ta Amsterdam beeft reads deo catalegas rondgezonden ran baar inzending op de tentoonstelling Bet ia een boekje ran 40 pagioa a waarin da orar arn dertigtal nommars rerdaalde werktnigen uit de Koninkigke magatgnen der genaamde firma tgu omscbreren Men reriikart dat de rageering ernstig roornemens moet igo de zaak ran de droogmaking der Zuidertea ter band ta naqiao en daaromtrent Toorstallen roor te baraidan Het waaliblak Ds Ingenianra spreekt thsna ook oen bgioodara opdracht aan den ingenieur Beherni te s Hertogenboscb geweten eecre taria der Zoidarzee Oommifaia door het ministerie ran waterstaat in rarbaod mat een erentueel Toornemen tot afsluiting an droogmaking dar Zaidprzaa De heer Bilt aan san da grootata bakkera ran Londen heeft ign meaning omtrent da aoriaken ran hel stggen der broodprgzen in Engeland ta kannen gegtsven Hg ziet da toestand niet zoo erg donker in ofacboon hg loagaeft dat de prga ran aan brood waarachgnlgk ran ign normalen stand ran 25 cant tot 35 cent stggan aal De statistiek bewgat dat da gabaele wereld oogeTeer 20 millioen mud graaa meer noodig heeft dan het tioh aan laat tien dat da Ogst roor bat Tolgaod jaar zal geren RasliAid ia bigkans bat aanige land dat graan uit tal roeran eo dat tal nat genoeg ign roor Dnitaohland Balgii en Nederlmd De 72 millioen mud dia Engeland Italii en Frankrgk noodig hebben moeten dus uil Amerika eo Canada getrokken worden hoewel Amerika maar zeer weinig nit tal koonen roeren Het Ameriksansche Taateland zal te samen ongeraar 52 mijl oan mod graan kannen lereren zoodat er e tekort Tan 20 millioen mud OTarblgft Hg tegt dat bet gebrek dat daardoor galadan lal worden niet zoo heel groot zgn terwgl de hoogere broodprgzen dan werkman niet maar dan 30 cent par waak uit dan nk lallen kloppao Pat is zeer ta batranreo dat het weer zoo a eoht blgft daar een groot daal ran da £ ngeliche oogat nu ongaachikt roor dan bakker wordt Hoe langer het regenachtige waar aanhoudt hoe meer de prgten Tan bat graan sulleu stggen Dalzisl meldt dat ta Pargs da prijien waar gastagan sgn tot 45 centimes roor eao brood ran 2 K Q ondarkrioht ia rergegaan op B i Cnsaniirlfh Spssrwegvertltdlsg J J T T l r TT r irrï r i ii lTiiS T T ir V a i is = ik 7 8Ï 8 4 J lï 8 18 l 10 87 10 844 4 88 8 08 8 08 8 18 8 88 8 80 8 10 8 88 4 10 8 40 8 48 1 ïl 4 l8 8 i0HÖTT ltD i f011 11 8 11 80 18 87 4 4 4 8 4 87 04 8 10 1 84 8 01 8 08 8 14 18 4 4J 8 0 D KHiiO GOBOa sH 8 4 7 807 488 85 4 10 11 11 7 18 881 88 44 8 40 4 0 4 88 O 8 1 7 18 7 M8 sSi 8 o l l lr ill 87lV orl 7 l4i o 4 i r ïi 7 8J Mlo l O T B 1 0 B T O O D 4 titraaht 38 7 4 4 48 8 80 10 1 1038 11 88 1 1 08 838 4 41 8 8 t 8 738 Waaidea 8 8 08 10 88 11 8 4 1 7 18 Oadewataa 7 07 8 14 10 48 4 84 Gouda 7 88 8 87 8 81 8 i8 lO t 11 10 18 111 88 8 48 87 8 80 8 07 738838 amTiiDAMi ooDa III 08 10 41 831 M IMf l UliJ JI8 7 1 0 t 13 BMn L B an al haalt data ok n g niet da groota Tarmaardhaid Tan ign Teder toch wordt ook ign naam maar en meer bekend door de wonderdadige genexiogan die hg bier an daar heeft rerricbt In de Toriga waak werd sgn bolp ingaroapan door ae Troaw ta 8t Jobannieita Ze w a al lang tfjet naai en had ta rergarfa geneaaknnJiga bolp in g eroepen Ten eindn raad waadde zg rich tok a dniteibauDar En ja aan enkele blik op la lf ee geaiagen orertuigde hem Tan den trenngan toeatand Zg waa battjoend De doivelbaoorr bracht een paar akjee kraiden ta Toorschgn waarren ig hetaftrakaal gebraikan moeet nadat hg er een wonderdadige gaoeaakracbt aan loo hebben medegedeeld Daartoe maakte hg openingen in den rloar Tan hatrartrek hing da labjea daarin en sloot de openingen weder Deo geheelen nacht moaat hg in de kamer blgren om toorertormolieren nit ta spreken ani Dan Tolganden morgen rertrok hg na betaling erlangd ta hebban En toan mengde de jaatitia sich in dnxaak an maakte tegen den doiTelbaoner procai Ter i baal op Eerlang lal hg uob roor dan kanton rechter hebban ta Terantwoorden wegani het onbavoagd oitoafenan dar ganaeeknnda Zatardagarond kwam da laerataria dar gemeanta Stratum N Br mat den trein tan 6 u 41 ta Boiandaal aan en ontdekte opbel perron dat ign portafenille met geld waagarold Ia bel areenaal ran Meehelen wordt da laatate hand geleed aan aan niajiw spoorwagrgtaig Tan boitengewooe pracht voor dan koning lan België De meubelen ign in abbanhout en in den loiveratan stgl Looit XV rarraardigd da panaelan Tan parpargoaden ukknrolUn bnocbt E d b woan tu TnoaauD miaU igo porufaailla mat ruim f 1300 toan bg da NootdanUtta ta Aalwerpao Tarlial Toar bat olkomaa TartariD na h nr ii t Taal balar bet putd 6or bat biTaretao ta Utan drinkao daa onmiddellp duioa Pcoa rao daaromtr Dt eaoigao tgdgeladaD ioPraokrgk ao üaDamarktn gaDomeo babbeo dit duidaljjk aan bat licht gobrarbt A a aao der laodboDwicholdD m B iaokrgk baaft maa aan paard 2 KU baiar Utan etea au bat aDmiddelgk daaro latao driaked aarap man bat gedood beeft Bg da lykopeoiug blaak dat nog ongevear 4 KÓ haver in da maag drgianda waa op bet water maar da oiarige bavar tar in bat darmkanaal vaa doorgadroBgen daarheen door bet water roortgedraran Daia ba ar wae tooi de toading zoo goed ala ti rioran Eeo ander paard liet nen aartt drinken en daarna 2 KG barer aten Een kwartier na bet atao werd ook dit paard gedood an toan bleek da meaeta hat r nog in da maag aanwaiig te gn lo SniMiarken baalt men battaHde waargenomen en ook nog opgemerkt dat paarden dia onmiddallgk na bat hareratan drinken ia bnn meat reel meer onfartaerde harerkotrala hebban dan paarden dia men Tooral liet drinken Wie Tan ign ration barer bet maeata Toordeal wil hebben moet igne paarden daa eerat lataa drinken en daarna da barer garen Hat rgiaig t eataat nit eai praohtigen salon met ropba s die in badden kunnen rer damaat andard worden baweaghare fanteoila aan werkau eau dient ifel eea eoap roor bat koninkigk garolg twee toiletkamera en een kenken roor gasatookplaata Alle rertrekkao orden eleetrierb rerlicht Het rgtnig ia U raetere lang an raat op dobbale bangreeren Het zal geheel afgewerkt circa 80 000 ft koeten De raobtbank te AmaUrdam beait Tonnia gawaian in de laak tan F H Btrnbe die onder daa naam ran Rieaati in dienst wae Tan da Ootrang en Betaalkaa aldaar en daar 336 aatTreamdda en bam taroordaald tot 2 Jaren gerangenieBtraf Door de arroudiseameota racbtbank ta Aaaen il tar rerrnlting der racntore ran kantonrechter in deze plaats opgemaakt da rolgende alphabetiscbe Igat ran aaobereling mr J K Tan Waal kantonrechter ta Sokoonhoran mr B J Waatra rechter in de arrondisaemenlsrecbtbank te Zwolle en mr N Th Witkop kantonrechter ta Almelo Blgkans madedaeling ran bat beataqr dar balaatingen heeft da balaating op da rgwialen in Fraakrgk io 1896 3 272 340 franct opgebracht Het aantal belaata rgwialen waa in 1896 329 816 legen 256 084 in 1895 an 203 026 in 1894 Ook in Italic it bg wet ran 22 Jnli 1 1 aan rgkibalaating op de rgwielen ingeroard Tot doirer kenden elech a enkele gemeenten zoodanige balaating Da ganoamde wataohafto deze al an rarbood tarena aan da gemeenten bet beffen ran rgwielbelaatiogen Belast zijn da baiittara ran Rgwialen roor looror ig daarran op den openbaren weg gebruik makeu Da balaating bedraagt par jaar 10 lire roor gewone rgwielen 15 lira roor rgwialen Toor meer dan Mo peraoon bestemd en 20 roor rgwielen met mechanische beweegkraebt Yrggeetetd zgn da rgwialen i lo ran soldaten an Tan ondargeaebikta ambtenaren i 2a ran gebrekkige of bnlpbehoerenda paraonen i 3a ran rreemdelingen roor zoorer ig lit het baiteolaod komen en roorrien ign ran eau bawijs ran tgdelgka t elatin De tielft dar balaating behoort bet rgk da ander halft wordt nilgakaard aan da gamaautan in rarhoodinit tol het aantal der in iedere gemeente balule rgwialan Hel programma der tentoonatelliog dia bin nankott in Den Haag gehouden tal worden is zeer uitgebreid en tal menigeen nit alle piorinotëo lokken aan de residentiestad aan Hadara barichtan amitent da jongata aardbaring an orentroomiog in Jayan rarmelden dat da braggan van den Oabima epoorweg in bat Higaahi Knbiba diitriot ijja waggaapoeld Bet aantal verDinlde boiEen bedraagt dnirendsn an honderden dat dar gedoode mansobeo Te Iiimnkaia warden riar tampeli ao 10 buiten door aaoa roodTerwbniriog ran den berg rar ield rgf paraonen gedood en tien awaar gakwatet Men lebrglt vit Apeldoorn Zaterdag werd ap da helde tnawbcn Blapiat an Nnntpaet door H H M H de Koningin en de Koniagin RageDtee aaoe wapan cboawing geboadao orer de roor de groota oaraleriemanoaavraa Teraamelde troepen Ta half tien in rytuigan Tan hat paliiarartrokken iteeg B M de Koningin gekleed in wit amaiDDe coatnom op bat terrein te paard en ioapacteerde met U H daKoDiog Begentaa die in bat rgtoig bleef tilteo da aware afwiaeelenda raganbnien troteaeraoda da troapso Daarna bad een algemeen deSK roar B H M M plaali Hat affect daarrao op da hanfalachtige hvide toan de eaoadrone oaraleria en de battergen der rgdeada artillerie eerit in elan toan in draf aa daarna in galop oor H H M M Toorhgtrokkan waa boogat lohildaraohtig Miatteganataanda bet ongonatige bnilga weder aren rele toaiehonwara ran alle kanten aaamgeetroomd om het aaldaama lebouwapal ta genieten Man Mbrgft uit Friaalaod Een jaar of aobt galtdan itiarf te Kngpa de ht oamda onderdooter en dol elbannar B Uren in den omtrek wm hg bekead en van hemde en Ter kwamen da patiënten naar hem toe en riepen ign hulp in wat den man een goed an gamakkelgk bntaan oplererde Doch daonrarbiddelgke dood nam den waldoanar der Igdendo menecbheid weg en da betajoende behaksta lai warau nu waerlooi tageooTer den Boota ll l 18 18 11 8 11 88 11 48 1 81 1848 8 1 48 8 4 8 8 08 8 88 8 08 8 11 841 8t 7 88 7 88 7 88 7 41 7 81 Oaada 8 80 Maoidiaekt KiMiVWH Oapalla Sttiirdam 7 Oelnkkig ii bat nn aoblaien gebleken dat e mans wondarkraobt ia tergegaan op ign 8 88 M8 8 08 8 14 8 81 8 87 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 8 88 0 40 8 4710 18 10 80 11 88 7 8 8 8 40 8 88 aaaaUa miaiStft 11 84 18 08 7 48 8 18 8 00 t 47 10 18 ttakda ibiTaahaisea Hoerk pelle Zoatameer Zegwaard Tootburg s Haga O 7 8 80 8 17 8 84 10 14 U l 18 10 U 8 l t7 8 4 1 48 t i 1 84 8 11 7 847 4 88 iMtM 10 8 ll T Ul 7 488 48 18 40 8 01 10 00 tJ 7 888 81 s f t 18 81 8 18 10 1 T 8 07 8 1 0 8 80 10 87 aM 8 18 8 08 4 e4 10 44 11 48 18 48 1 10 8 08 4 18 8 18 8 8 8 8 M 8 M 8 81 8 18 10 8111 8 11 44 17 4 8 08 8 88 8 88 J 1 8 4 8 84 7 18 8 48 10 41 8 8 08 4 7 8 8 8 11 18 11 1 Ol Di llT I 0 ïf Uatdt 8 80 8 87 7 881 11 07 10 18 10 17 18 00 18 18 8 80 Oadwr t 48 84 11 14 8 87 fTaaadaa 8 88 7 8 l ll 11 88 8 48 aouut tM TiiBi 10 H 18 10 4 11 P IJ 1 1 8 18 7 8Ï 8 88 8 88 1 U 10 17 10J8 11 41 8 10 4 10 81 Jt 7 8 10 aoada alardaaa C SL Htnekt 8 18 7 18 8 88 8 0 M 10 81 11 48 18 88 1 88 8 08 IlfflH Door dan earalen lord der Engafaaba adai ratiteit den beer Goaoben ign aefaradan gadnaa tot een wgtigiag in de opleiding aan marina officieren in dian lin dat maar nadmk wordt gelegd op da kannia ran rraemde lalan In baeebaafda klingen in Engeland wordaa dan maauegeleo mat ingenomanhaid begroat Da geringe taalkannia san Engalacba mariia officieren ia barhaaldatgk op b aehaamde ciervB ia uaïiiMuuviyR p u acBaamoe wgia aaa het licht gekomen bg antnuatiogan mat 1 nffi i r n dat taker nial baTotdarlgk aanzien ran hel eorpe ia bet wae roor buitenland Da alaramg ia in Engeland afgaechaft nada eeuwen en eaawan Maar tbans hearschl lach ia de Eogelacba groota wereld de mode om er ininst ns ééa slaaf op na ta honden Zoo haat aan in bedirnden Maaetal ii bat aan krachtige nagac io sohitdaracbtige Ooataracha dracht dia da aristocratische dames oraral baan Tolgt en aan den wil ran daza onderdanig ia Coneola ran der Biit de jonge hertogin ran Marlhoroagb beeft deze mode oit Amerika naar Londen orergebracht Eo ifaar leek bat daa beogen damea zoo mooi toe eau salaala la hebben dat men oolaogs op aan arialacratiach bal in da anticbarnhra ean beala aobaar ran raosachlige zwarte sslarana kon bawondaran Da rechtbank la Breda haaft lagen A Bartelen botartabrikaot te Boiendaal dia ijjn roerende goederen aan den iaillielan boadal hpak onttrokken en er daa naehia mede naar Antwerpen ia garluobt negen maanden garan genieelraf geaischt Man meldt nit Dan Haag Het Hollandacha SpoorwagsUtion was Zatardagarond omitreeks half twaalf bg aankomit Tan den laatstan trein uil Amalardam ia opBchadding gebracbl door een 24jariga Haagaoba juffroow ran rerdachte zeden die tannwaebtig snikkend uit dan train slapte en dia bewearda dat baar door een man mat één arm met wian ig licb allean ran Haarlem tot e Graranbaga in dan train had baroodan aan portamonaaia met I 50 wa ontatolen Op bare aanwgziog en op die van aan klerk Tan joatitie dia ook met den trein bad gereisd werd inderdaad aaugahooden aan persoon mat aan arm in dienat Tan da Bollandacba epoorwegmaalachappg aan een naburig elation Da jufiroow beweerde dal die persoon baai bat geld had ontrold Toen zg het bamerkla m da noodrem io beweging bad willen brengen om den trein la doen atoppen bad de man licb op baar geworpen ei haar mishandeld onder bedreiging zgn slaobtoSer ta tullen wurgen Bji aankomst alhier droeg de jlffrouw de sporen ran misOaudaliog in t gelaat Zg had een geayollan oog Da aangebonden apoorwegbtambta op wian circa f 24 werd gerondra ontkende allee Allean atefuda bg toa dat hg mal da bawusla juffroDW allean io da coapé had teteten Vol gens tgna rerklaring zoo zg hem dadelgk Tertald hebban dat ig Van haar gald waa beroofd Bg bet paiseeren om knige alations bad hg ran dan diefstal icbtar gaan aaagifta gedaan hü zgn anpariauran Hg biwaotl roorla niet te weten aan welk slation hg in dan trein ia geetapt Bg zgn rarhoor is de aan oniakar in zgn gedragingaa en zgn bonding ia rardacht Hij ie Toorloopig ter bawhikkiog au daa oommiiaarit Tan politie blettt Bg aankomat Ttn dan trein Ie Schiedam werd in aan der waggone ean portemonnaia mat f 17 geTonden De rronw werd op het perton alhier zoodanig door ean aennwlaeral getroffeo dat zg door een paar politia igenlaiA per raderbaar naai bat politiebnreal moeet worden gabrachl Da toelating ran rraamdaliogan tol da klinieken der Dnitacban Unifeiaileiten zat leai worden beperkt Jongelieden die nog met da ganeaaknndigeltudien moeten beginnen worden babondena oitzonderingon niet loegelatafc dan na aflegging der Toorheraidende examens 7 88 t t 0 l l 8 17 M 84 8 41 8 47 10 88 1 18 8 88 8 10 7 8 1 11 80 8 87 8 47 10 01 30 10 07 8 8 10 0 7 48 103 8 8 lO g 10 88 M 14 0 88 1 3 4 10 88 10 84 1034 138 8 18 t 48 8 48 4 41 11 10 8 8 ua dia Tan Dnitaeba stadaolan geisebt wordaa Degenen die in hun eigen land al aan rang behaald hebben krggaa toegang wanneer dia rang als roldoeada toorbereidiog erkend wordt looala met dia oil de meeete landeo ran Europa hal garal is Anders IS bat met Noord Amerika raa waar menigeeo mat ean gamakkelgk rarkregao laogeneamdan doalontital tonder Toldoanda kennis naar Doitaeblaad komt om daar nog aans ta promoTaaran Da politie beeft deo dader ran de diafalallen die Tarladen maand in de alaapwagans ran de uallrainen tusaebeo Weeuen an Carlsbad en tnaschea Weaaen en Kraken plaats hadden in handen gekregen Hjj heeft tgu miadrgren bekend heel Btriaic en ia ean deeartear ran een regiment uil Boanii Ean Zwilaefsche firma heeft gewicbtan tan glas in deo handel gebracht die onraranderlgk an onbreekbaar zgn eo reikrergop d samenatalting desar glaamasaa ook een Duitach patent Da Zwitaaraehe Bonderaad beeft bet gebruik Tan nlke gairichlan korten Igd geleden toegaataan Hun rorm is kegelrormig met aan knop aan dan top aarop ook hal mark ran bel gewiabi ataat gegrareerd Boren de tegenwoordig io gebruik ignde metalen gewichten hebben deia de raorkeur wat betreft de reinheid ook worden zg niet door roeat of zuren aangalaat en ondergaan geen gewiebtararmiadaring hg bat poetaen Er orden gewichten ran 500 Gram tot 5 K G in dan handel gebracht BDltenlandsch Overzicht Da Figaro geeft aan da Fran cha rageering dea raad da Kamer hans la ontbinden en dos rooroil te loopen op da rerkiezingen die andera orar eao half jaar toch moeten plaala hebben wegen bet ten ainda loopen Tan deo zittingtijd der Kamer A a raden roor de ontbinding wardt o m opgagaren dat da rageering nu door bet rerbond met Bolland popu air ia en de meerderheid der Kamer door da wellen die ig onder bel kabioetMélina beaft tol etand helpen brengen groote kana heeft te worden barboiea De Temps erkent bet gewicht delerredenen ofaoboon dia reel gelgkan op een rerkiMiD Bmaooearre a Hel blad batwgfelt aobter of er iets ran een ontbinding komen aal immers tonder loestemmiog ran den Senaat kan de preaidani niet ean niaowa erkialing uitacbrgren en het is teer twgfelachtig of de Senaat Kgo toaetamming zal rerleeoeo omdat de Kamer wier r arjarige tillingtgd ttrikt genomen raadt om ii herfl bealotén eaiat in het begin ran bel rolgeod jaar nilaen te gaan Borendien aadeit den 16 Mai loan Mac Mahon de Kamer tegen baar tin ontbond ia bet ontbinifingsrecht zóo impopulair gawordan dat niet licht een regaaring er toa ui oreigaan Zaterdag bad de ontmoeting plaats tnsacben keiur Wilhelm an koning Umbarto Ie Hom 5 Dailache bladan boeten met ingenomenheid den berrienden heeracher welkom die ziob aleada een trouw bondgenoot hneft getoond De wanech eaoa door Doiterhiand e earaian kriiai nitgaaprokan bg zgn bezoek ta Milaan Mogen wg en onza oprolgers tteedi trouwe rriandan blgren 1 is tot nag te rerrnld geblaTan Zoowel meb keizer Friaderiolv ala mat Wilhelm II is ITmbarto door banden ran rriendaubap Tarbonden gawaaat En waar ran Franseba zgde mear dan eana betwgfald werd of Ilalia lid biyran zon ran bat Driarondig Verbond daar heeft de Italiaanseba regeering ataeds dat rerbond rernieua d alfa roordat bel geëindigd waa Zoowel da mioialar praaidenl Di Ropiai als da miniitar ran bailanladaoba z ken viaoonti YenoaU zgn TooraUoders ran hel rerbond gebleken In het beioat Ibana door koning Umbarto aan keizer Wilhelm ta Homborg gebracht onmiddallgk na bat af boodigan ran aan alliantie tasachan Rniland au Fimnktgk wordt dan ook aan niaiwa beTeatiging ran het rerbond tnaaoban lUlii en Dnitschland gaiian Knkala Italiaaaicha bladan meenden dat de politieke hataakeoii haaft Maar naar uil Rome wordt gemeld IS da rageering aeer ranloord orar de uilingan dia zg ala aaa bawga aan taetlooabeid kaaehonwt Da ofBeiaaaa Ilalia dia daaraan had madegedaan moeit daur dagen aan front rarand ran an barat nn aan hoofdartikel waarin het beaoak aan dan koning aan Homborg ean bewga ganoamd wordt tan da Taaiaan innige y i Wnkkigar dagen icbgnen er roor Rnsaiicb ïWan in bat Tar biat la liggen Bet Roeai a Ktinrpaar rartoaft thani ta Waricbaa man kaaht aan dat batoak eene gawicblige betaakanii da baleakenie ni aaner renoening tuwsben Bnaland en dat daal Tan bat renaaabtiga rgk dat ateada het rgandigat waa tagan bat finaai eka iapant Nioolaaa II kwam bg zgn aanta baaoakaaa Polaa niet maar in aan aoort raa rgaodalgk Uod tooali nog onder ign radar Alezaadar III bat garal was Ta War eban ard bij baitalgk rarwalkomd en toegejaiahl in de rer ierde atralan Oit da onderweg gepaaaeeide kerken kwam da geeelalgkheid in rol orniat mat da karliraandels naar bnilan Boeren arbeidere bandelsbediendaa au kooplieden elke groep met aan muiiakcarpe en 16000 schoolkinderen stonden langs den weg geschaard Da Weanar carraspondeul Tan de Times constateert dan ook eao merkeljjka rerandering ran da publieke opinie in Uusstsch Poleo jegana da Paterabargacbe Begearing en mear io bat bgzondar jegeni den Sonrarein zalf aan wiens peraoonigk initiatief tal ran rerbataringan en berrormiogen oil den laataleo tgd worden toegeechreren De bgzonderheden welke dienaang nde ta Weeuen zgn hakend gawordan acbgnan ta hawgun dat Kaiier Nicolaan op hal ooganblik een onrarwacbta mate ran popalaritail onder ign Pooliche ondardanau haait rarworren Zgn hetoek aan Warschea wordt daarom eeaa gebeurtenis ran hoog balanS geacht toewel in Polen als in Petersbnrg waar man gelooft dat bet als eaa stap tot rarzoaning laascban Railand en Polen bedoeld is In rerband met hel rarblgl Tan ctaar Nicolaai te Warschau ig herinnerd dat na de laalata rerdeeling ran Polaa de czaren Aleiaodar I Nikolau I Aleiandar II en III Warachaa heibaaldelgk bezocht hebban Alexander I bezooht Warecbao in 1818 1820 en 1821 ouar Nioolaaa in 1829 toen hg zich lot koning ran Polen liet kronen in 1B30 toen hg den Lnuddag opende io 1832 1833 1835 en 1849 toen hg gedurende den Bongaarschen Teldtocbl langen Igd la Warachaa tertoefde In 1835 ontring hg in het kaatael ran Lazienki eana Poolscha depntalie tegen wie bg een zeer aeherpe rede hield Alexander waa rgf malen ta Warschau dan earstao keer in 1856 toan hg den Polen het bekende point de rtreriea maaiiaors I c toeriep de laatate maal in 1879 toeu hg roor oena ontmoeting mat keiiar Wil halm I naar Alexandrowo giog Ctaar Ataxan der III reed barhaaldelgk door Wsrichan maar tertoefde ar alechts éénmaal in 1884 Io zgn gerolg berond zich loan de tegenwoordige keiler liet Khgnl dal men in Paterahnrg nielongeiind il om aan Poten zekere concesaiën te doen want anders loa het moailgk te raiklaren zgn dal het eaniga te Petersburg io de Poolscbe taal Tarschgnanda blad de Kraj c mat toestemming ran de orerbaid het politieke programma ran de Polen beeft mogen openbaar maken Trouwens roorif heeft desKrajt de Terzekaring gagaran dat de Polen da FraniohRuasisoba alliaotia mat rraugde en Bjmpathie bagroatsn omdat zji ran den inrloed ran dan Franschen geest en ran Franache instellingen een heilzame aitwerking rarWBOhtan Da Kraj gaat uit Tan da ondarstalling dat de Polen door de opstanden ran 1831 eo 1863 hunne zelfstandigheid rerloran hebben en dat er aedert 34 jaren in net Weicbwlgebied ean nitiondaringatoaaland heeracht Zg rerlangan nn eerbiediging san bun hiatoriK b rarledeu en de mog lgkheid rich ran hun taal gode dienst en zeden oogaatoord la kunnen bedienen en eiodelgk de gelgkslalling ran de Polen met de andere ondardanau ran dan Czaar Bet fait dat da regeering toestond dat ar eene inzameling gebonden wordt roor aan in Warachaa op U fichtan monemenl reor dan Poolachen dichter Adam Miokiewirz waarroor lot dasrar 235 000 roebels ia ingekomen wordt in Poolscha kringen als een gnnslig teekeu beaohouwd Nn zgn in Rusland da Polen met bun aiachen altgd binnen de perken gebleran nuar toch ia het twgfelachtig of de Czaar gezind zal igo geheel het program dat da sKraJ openbaar gemaakt beeft te aanraardan t Ii echter al Taal dat da rageariiig lelra achgnt io ta zien bo jiat roaaiflcaereo nn da acht millioen Polen een hopeloos werk is en ben daarom I erer met zachtheid hoopt ta winnen n I OaatanrgkBcke Bgksraad lal 20 Hapt geopend worden Hel gelucht gaat dat kaiier Franz Josaph in zgn Iroonr e in bat bgzooder i baloogen de n odiakelijkbaid om een einde te maken aan het obstrnctionisme ran da Dnitacbe parig welke de rlementaire warklaamheid Terlamt Het Fi mdenblatl deelt mede dal de aamanwarking T n da maarderbaid mal de Rageering na da besprekingen ran Woensdag ia rarkregen in loorarre dat hal adres aan de maerdarbeid en de Iroonrwfe in erereenataorming ign gebracht Tot da Tarwezenlijkiog ran da grondBlagan tan hst adres dér meerderheid moet aehtei eerst batobitrnctioMsme rerwgderd worden Afloop der Openbare Verkooplng TUI Ontroerende Qoederen VEILING 6 SEPt Bniaan Erf aai bat Jaagpad Q 11 f 1040 k a W T d PiToordt Viar Hniian an Erraa aan kat Jaagpad Q 31 S2 33 an 34 f 5150 k Uq M H Zwaitjaa Bnis aa Erf aan de Earaamalkaloot R 492 f 1900 k C Uielreld NIEUWE ZENDING DEEÜfSCHE CLACÉ mm e um mmmm A 7an OS All Md Taillaar Kleiweg E 7S 73a GOUDA Tetel ai Beurs v iii aSKPTEMBEE ïrkn élotkri Mluiau i C rt N d W a l 81 8V dilo dilo duo 87 dito dito dilo S 8Vis 8B7 HoilOi 0 1 0iodl l 81 8 4 Iliua InKhrgrini 186J 81 t 851 8 y 81 Vls SS St s 8 4 88 7 81 88 A 107 loof 10 10 4 100 D OosTllli O l i p p ms s dito in uUer 1948 t PoiTUau Obl mat aoapon S K dito ticket S Rusujro Obl BiBuenl I8t4 4 dito Gwooa 1880 4 dilbbiiBcIfaa 188 4 dito bg Hope l8a 0 4 dito in jtoud Ie o 1893 e dito dito dito 1894 t apiBJI Perpl schuil 1881 4 Tuiuu Öapr Cinr leea 181 0 4 Oee laeniti aerie D Qeo la nisg serie C ZU1D An Bip V ol l 1899 1 Ullloo U il Buit B li ISUO 8 ViNMOiu 01 1 4oiibap 1881 AicsTiiDiii Oili ten 18 8 BorrtlDAll gl d Ica 1884 9 NlD N kU Hsudelsr aanil Araadab Tab Uij Catlie iateu Dati lissuohsppg dito Ara Hrnolhiiekb paa Ibr 4 Cult Ug dor Taratenl uod a Or Hypo heekb pandbr 8 tfedertsuds4 he bsuk asnd Ned Handelmulaoli dild K ff k Fac llyp h pandbr i t Wa tt tt Hypotheekb pandbr 8 Va I 188 r IS 11 103 1 8 85 too 9 i 77 lOl a 1 I V 100 lilt 188 ll 100 103 K Zs 1 los l tr Hypithaekb dilo 8 OoBTiNi Oo t H uK bank siad Bvu Hypi lbeiakbaDk paiidb AHIHXt Equt bypolb psndb t t Msi L O Pr Leu eert Nis Heil IJ Spoorir U j aabl Mg lot Eipl 81 Spw aan 1 Nel lod SpoorwsKm sand Ned 2uid Afr Spm uud 8 ♦ 68 dito dilo duo Wé ditat lTs iliaSnoanrl l99 8ll A Eob S Zn d lUl 8pwiii j A H obI 8 PoLBN Waraohau Vt eeuoB aand 4 Sva r BufS 8pw Hijobl 4Vsj Baltiacho dito MOd Fsatowi dilo aand Ivaog Dombr dilo aan I Knrak Ch Aioir jp kap obl 4 dilo dito oblig 4 AaBBlIA rent P o 8p Mü o il Ckio k Vorlb W pr 0 r aand dito dito n n 61 1 eter obl 7 Den ver k Ulo Ir 8pm rerl r s niiooiB reiitrsl obl ia goud 4 Loais l V all illiiPsTl r aand Ileiico N Spw Hg Ie byp o 8 Hire Kansas r 4pot prei aand N ïork Uniaaiolc Weat aand dilo Penn Jbio oblig Oregon Calif l hyn in goud 78 Vu I 7 81 I sul Hinn fc Hauil obl 7 Cn Pao Hoofdlijn oblig 8 7 187 SO 181 10 108V 108 108 104 IH US 347 118 dito dilo Lino Col 1 hyp 01 CABiOA Can Soutb C ert T sanu VBlI CJUIU fc Na lab d e 0 Amsterd Omnibus Hij ssnd Batterd Tramaog Masta ssnd i Hts 8tad Ani Urdam aand 8 Stad BoUerdnm aan 8 Buoil Slad Anlwerpon 18 7 U8V Stad Bruasol M888 HoBa Thotsi Begullrdeaelluib I OOSTIHS Staatsheoing 1860 I K K Oo t B Cr 1880 S trallt Stad Uadrid S 1888 Ni Ver Be Hvp Bpibl eert R eio Xi a 3 m De 2pe is verkandl ttgeen da Dames als de betreffende kleediogtSkkeu zeer dikwgU slecht na 2ot3mftal mdragen te yn achenren enz ia de Toawea Erggea of als Watten c ait elkander gaan dat itJ echter geen toerallis Terbrandenc der ruwe znde maar zg wordt met opxet om de egde dikker en gotdkooper te laten achfjnen met Hn en phoaphorMuur orerladen die de nerf vaii de rnw dedraad opvreet men nownt salk verren eharffeeren boe meer de z de gechargeerd moet worden hoe meer tinbaden zy moet hebben om dit gif zeer loniff op te kannen zaigen De gevefirae de net edele spiniel h6 t dna de doodikiemen reeds in zich eer zy op den weeistoel komt De daarait vervaardigde jtooge aanhde zgdestofien moeten na kortgebruik als tondel sohearen al naardat de zgde lAeer of minder gechargeerd is De dare zgdeJincl maiaklooo ie totaal waardeloos MowCers v mgn eehte xljde per omgaande De atoffen worden port en tolvrg verzonden 6 HenDésrij s Zijde falirieken K en L Uoö aïinicn ADVERTENTIEN mmil TEBSD0FIN9 BUaOBMBESTBRen WETHOUDBRS ran Ooiiiia ign Toornamena op WOBHSDAO dan Uden aeptember IS9T daa namiddagi ten hal Iseesi ure in het IUadmiiib aldaar hg inacbigriag TOOr m bivmk ta rorkoopan HTJIS en een TUIISKAMRR staande aan da ViJTeratraat hg bet kadaatar der gemaanla Jouda bekend Sactia O Noa 144 $ en 1446 Van welke rerkooping de voorwaarden dagel gki de Zondagen uitgetondard dea roormiddag ran 10 lot 1 en daa namiddaga ran 3 lot ure Ier Plaataelgka Secretarie ter inlage luUan U fgan Inlichtingon te bekomen bg den GemaanifrBouwmeaster BKLEEFDk ÜITNOODHiING TOT ychtiging der pnjuD aangeliocU vtor de Uleflj IS 5lsl Jaariang Hoofdprijs etg bpilaal schilderij m Willem laré Kaal aa den Plat waarde lum J T SWARTSENBIIRG GOUUA user iet I OMNKiUKC ETXBF KoninltUjIn UaeMnaU Fabriek iDK RUNIGBLOBHr v n III van 8cbaik Co gereetlgd te t Oravenhage Hepplertlraai en 6a aabg da RegeDlessiilaan HOFLEÏEEAIICIBRS ran l M dan KONING ran BBIyGIK Indien giJhoeiiHt gebruikt de allerwege bekroonde en Wereldberoemde Buperior DruiranBorst Honig Kxtract FLACONS ran éO CU 70 CU en ft Terkrggbaar hg Firma WOLKF O Weathaven MOS ilimda t H lix MILD VeaSiUl B 126 te no ih A BOIJMAN MoordrtclU J C KATELAND Bm op B T WIJK Oudeua r M KOLKMAN WmUinnetn Een ware 8chat r r d ongelukkige slachtoffers der £ Mlekking Onanie en gehe me niUpattingen ia net beroemde werk Z Dr Betau ELFIIEWARIIV Hollandscha nitgare met 27 afh Prga 2 ffulden leder die aan de vfrachrikktilgke gerolgen ran deie oudeo d Igdt moet heV laten de oprechte leering die het geeft redt jaarlgk duitend T n aan zekeren dood Te rerkrggen hg hatVer UgiMagazin Ie Laipiig Nenmarkt 84 franco lagen Intending ran het bedrw ook in poataegela en in elkan boakkandel ia Holland