Goudsche Courant, woensdag 8 september 1897

Woensdag 8 September I8Ö7 30ste Jaargang No 7370 J ieuwS en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdaffen De prys per drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden g eplaatst van 1 5 reg el a 50 Centen iedere reg el meer 10 Centen iroote letters worden berekend Baar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd b koerïRïi RIJWIEL Te koop een bgna mtbereieu Meere r wiel model 1807 k 90 en een dito Itawtfr teM ftOO beide compleet met lamp en bel Franco op zicht Brieren franco onder motto BUl l l UM het Bureau Tan dit Blad jwiÖVOTOBISCHE TlilBAL$B Ni JES V WETnO ÜBDKFOHRBRD Bil het tebrutk daarvan ewbieilt het tanden krHfen der Khideren XOKUeK E Hi re PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewuien kan dat de by mg ter inzaae liggende getuig cbriften der nitatekende reenltateu Tan de t iectroiuotorlscbe TandhaUbiindJes met echt zyii J J P van dm Fabrikant UOBEKT HOI T i I Wordt franco toegezonden a i na otUvangit Tan poatugel ad 9S cent door HOBRilTllüLTZ KUinegon Wederverkooptr gevraagd Te Eoop of te Kuur aangeboden EKK HËËRGNHUIS Staande aan de WK8THAVBN Wyk B N U7 Te beTragen Lange lientUweg D a9 Het huil berat heneden 3 Kamers met Suite Keaken Kelder en Binuenplaata boren 3 Kamen en Zoldir verder alle netje en doelmatig ingericht alemede van Üa en Waterleiding Tooreien TeTen boven en beneden PriTBat met Waterleiding FEMSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheiulscke WuscheriJ van H OPPË IIKIHKK lU KruMiade Hotterdam Qabrevetmrè door Z M den Koning der Belgen Hoafddepöt voor UOUDA de Heer A VAN 08 Az Üpeoialiteit voor het toornen en verven van alle Ueeren en Dameegarderoben alaook alle Eindergoederen Spaoiale inrichting voor het atoom n van flnohemantal veeren bont en Qordgnan tafelkleeden eni worden naar de ienwate en laatite methode geverfd Alle goederen hetajj geatoomd of fieverld worden onaohadelBk voor de geiondheid en velgen ataal bewerkt ILOÏPM DIKK OUDE m 4i 8CHIEDAMMEIJ GEITEVEE Merkt VerkriJRbur bUt M PEETERS Jz ls bowija van aehtheid ia oBobtit oil kurk U At vooralen va ileu nuQi l r Kinot P HOPPE NB Waf v t ffoQ tobt Rh un tltk LwMMptJ tj n n kortgin NIGHTOAP g A lm PiliiExpBllBr Tal taBHtMtatiM a al w toite i ftlS AifcerfiiiiIxpBllBr Yg aMt a t a l M r balageab SgyfahBrliiii ExpglIer Fid 00 aMit n aait an fLit di fl h Taorhudea la da maaata Apotheken en h J A itktar O ia Bottordiun Te GOUDA by G LUaSll Apotheker Markt en g WOLFF Co Weathavea I9B Mej J l AÜTA yerloêkmmiUge LaUgoTiendeweg D39 U uda Dnk na K HKINKMAN k AON BEKROOND METOOÜOEN MBDAIU E KRAEPEUEN H0LH8 Qiiiiui Laroche S Mth udeiHte Q ulna Laroctie I dd eeat kfothtlge en vemterkende KiyA ffIJN Aanbevolen door tal v binnen en holtenlandache üenee hoeren VerkrggbaaX in Seaichen k 1 90 en 1 00 CIGAREnBH TEGEN ASTHIA De inademing van den rook dezer Cigarettao geelt den Igder aan Aithtna teritond verlichting In Etui 80 en 60 Centa Salmiak Pastilles Een algemeen al goed erkend middel hu Hoeft en rerAo l ie J oploasend en verzachtend Prp per fleacbje 20 Cent KutiFiLitK HoLM Uofleveranciera Depdt te Oouda bg den Beer A H TEEPE Apotheker en bg de meeet Apotheken en Drogiaten verkrggbaar TANDAllT E CASSITO Turrmarkt 171 uouda ni 1 1 0 T van 10 tot a uur behalve ZONDAGS ea WOEN8ÜAU8 voormiddag i Jeieroei wordt jong Q al oud gin nlkkal ZftkaiiMkrfasak w lk op i B Mrd yu da Iaat tob p ran opwakt itoovdannirk iniiohting deaar apMir bknk kaa nan w l kwMMjas Inirerpan maar hat nla nlat PiyslScei s Itoito extra w ar nitnemaii alvorana fl ld by tea gespaard ayut daar aarat niadan da ip iir ank inh nautrmatiaoh V n rclvv opent Naladara liiwerping luft iiofi de iiMrbknk aiitrnnatiii 1i un gualt leetilvker rd iuh l khGl Liig iworpftri bedrag aan Na geledigil te lyn ii de nattrbank aaer anvuuilifj wefic la alBlMn au wfiit op nieuw da luat tot apftren i eiaflniiiiig ttig ramb of vooniitbi Vi rzi iitlhiiU Merkur omnmiitllt MnnUch o tii U t u II Amstariltm Vv rl u il ï i iiJimvïRij J V EH6IEB GOUDA Beveelt tich beleefd aan tot het achaven van KOPLATTEW AROHITRAVEN en LIJSTEN volgen op te geven pro6el Ook tot het zagen van TOOGSTUKKEN en verder alle taagwerk wat tot Met vak behoort Met en londer levering van bont Wie Eeker egn wii 1 1 Kchte t Eikel Cacao t ontvangen itea n gesteld en na vele prcofnemiogen in d n 1 handel gekomen ondor deii naam dc i uitvinders Dr lUohaalia vervaardigd 1 op de beste machines in het woroldbo1 roemde étabblissomsnt van Qebr StoU 1 warck te Keulen Inha j p n2icftiienv Bikeleacao in TterkantsD boassn Deze Eikol CBeao ia met melk gekookt eens aangename gezonde drank voor danlyksch gsbruik een i 2 theslepel van t poeder voor een kop Choooli te Als geneeekracbtigs drank by geval van diarrbee lechta met water t gebruiken Verkrggbaar bU ds Tootnumata B 1 Apotbeksn su Ka Va Ko yralbu irg rtöö ft aas OsnWalwHlBgenwoordigw vqcr Neder and luRus Mattenklwll Amsterdam Kalveistiaai 103 Te huur ofte koop aangeboden om terstoDd Ie aanvaarden Een pracli tigr xa et ixxgrericla t HËEREKHLIS met m staande aan den KAITENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een root Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding voor en achter aan het Huis Waterbesprociing een prachtige Gang met Vestibule wit marmeren Teg els Alles voorzien van Gas en Waterleiding en geheel i eriiihtnaar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 XLIe Jaargang van DE BAZAR Dames Modegids bevattende DA UE 8 en K I N D BR UO D ES beueven UANDWEaSPATRONEN urnIEDERE WEEK VEBSCHUNT EEN NDMHER In ieder a tektt mtcarU platen m dekrontek fetMIelau enz em lo Uitgave Miiilsr gekl pUleu met 3 imjpatr en 3 groole gekuipt patr Per l nri Uil f poat 1 45 S aU do la uitg nul ilaareubotaii II geklaurde platen 1 7C 1 0 ii I U 4 i 1 3e btj hel ea no 1 gak pair o keuM lie ean geklaard Iraaie bandnarkpatroon 8 S JO nmmm m pbospectijs alom t fZ ii rS Het groote aantal zenuwkwalen Tftii npf h ofdpila af tot de voaufgMndiiksBtaakeneQ vui apopluU9Mn BbaTe rt tM trolw nof ateedt alle middaien door da mediaobe wet Dfchap unnwand Kant mu A b Binïna Üd 1 da ar toa d t kIJ door bat gabntik maken vu den eenvoaalgBt B weg nuatUik lugi d hud u ODE iVB i i BIJ uuur uv gvuiuik luaKou vku oen neDVomunMO v lamlngan tbua over da cofaMl mnld belragatalUng valu tami mb DuwganeMwijM li taTUabofCBj aa ba pbyiiolMfeb ontdekking geduB haaft dia n bonderda proamamli Tcrbntdli en tenrtjl slj id watenschappeUJka kringas da hoonit waldkAd blijkt te sljn voor d un leBavknlan lijdende aieuioDhaidan door dan geweien Olflder tui Oexondtaeit Dr on derTindïng opgëdïiu In aana tO Jajlge praktijk Ó r wmm 1iIbc k t M MBMdi WW dB w r 4a rt ai BCklkt aU BB dBsr d M MMlddclig 1 b nut op te tl iti oiukta looTeel opgaü dBt tbb aas door daa nltTtnder cMobravm TtrU OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE kar vaarkamlai ait iMailai binnen karton U d reada de me dmk varaobenen li Dit boakje boTnt niet nllatB Tor kat grMta pBf Hak veritaanbare verklaringen omtrent bet veaen dar nlanwere therapie en da daanaede aelta In anboplge gerallen verkregen nltwerking maar ook vindt men daarin wetanacbappalljke varbnndellngea uTï de ni dla lie klBden dl aau deie gnneeawljze gewUd sjJn loomada anobxlft vaa tal van getnigacbriften van hooggeplaatate ganeaikaodigen onder welka P iéalèr tmi ér praPMacr aan ie polirkliRTak te Parrja ma Raaaaaianl 10 Italnirabar nad tr vfaktiaaaraad wbaer aaa bel kraakilRHliM titlobt tf Cbare taB laMUt ratADr Coda taStittla BraaamaaR RMd dr arroHri arti taJIhdaHa Dr f Fefaatlar laaaaaliier liraetaar yaa kat hoapllaal te A an BalaiairBtk Dr lakarhii kutaal datianla i Bt i ik 4ies l ld Mat deüganMawfjia wardaa Warkalijk MAÏttarMÜla rwnltMn t Aan ailpn wier B nawKcat l aiecr of ntindar BBBsedBBB 1b f wm B caauiHd xattawaalill kal l lUdaa waarvan da kenteekenen eijn ahranlaohi hoanlfl n Ritiralaa loftalt haartmUaV hiaadaiidrmtiB reata BrikkalfeBarkeld lalaaiibtii alafaloaakaN HehanaUJka aareat en aababaiaHIka tmlakan ola door beroerte getroffan werden an nog lljdan aan da gavoigen daarvBB vu vi i aa ii aavarnoaan tot iprahan iwara Mgval naotall k aükkaa itlJfbaM Mr flawrlibtea aul vaar inTtnit all laatiall te iwakta venwakkinf van labaaiaH ook Ih xU Is reeda onder gsneaaknniUca beliandeilng geweeat xijn maar door da bekende mladaïen ala ontboadlngaan n fcondwatarknur wrttven elecirlBBeren atoomlool ot leebadei n geneiing of lanltlnd bnnnar kwaal gavondea bebben en ten RlottaEiJ die vrcjcn vev l B T ar bcraarCa Buu oa tadaa babban wegant b BaabaHrteatf aaHfl aataa variaavlap la Mt baaN baafMjB mt toli ll kaU tfaa vaar da aofaa drahkaRaa aijB eadar kat vaarfcaaN aalilai la da aoraa bel va aa X geweeat Kljn maar door da bekende b wrijven elecirlBBeren Btoqmlooi ot leabadei n raeraarca rrtaavlBB la I I eadar kat va I TBB naaawlUdevB Ji al daae dria oatagorlln i ali ook aaa JaR a nefalaa ll daR a aaa blaaktaoht br fcraahlalBeabald ook an Kaïonda talh aaa aa a paraaRBB dia vsil mat bal baofa warfeaa en geeatelljke reactie willan voarkoman wordt dringend aangeraden Blob bet boven vermelde werkje aan te eabaffen hetwelk op aanvrage kaatalaea b fraaea vai aonden wordt door Awatcrdaai door II LK8AIV M Cn HelllKeweg 4Ï Motterdaln r K vnn flAWTBV HOI FF ApotbekAr Korte Hoofiteag i Vtreeht I OBRV rOllTO Oadcgracli bij de OaardbmK F UT Uü de tonKBte hyglenniBch mediainale tpotooiititelliijg is da WrlaaMMn aoba Qenaaa wUaa door de Midlacbe Jurlj wet da Bllrtron WgdiOlU bakraaMd u Y de lectori a Sron f e Ober afinsfein biyEms Tafeldrank V n hpTnnnwklykef uis derjfederlanden Mi atschappij tot Exploitatie der Victoria Brongevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 yr lief ifroiMtf Kt t Aa arnuno jvu H ouen Z nmtrn M toto a KMMknae werllilnttn Sm liuliuiuiitl ii a HtnUufidthtr untvi Hielt yfhtir en H SfoUmi Mir Mff MM dirtel eriar lit toicittn èltaithanilurtM k Mnaa Flêktl f KimtMmtl uueilibitlU iSS Patent H Stollen Genrig en Onacbadelük ZülverlBfvet Ugm brandtriglui nütrachligt aangezuhtê en mn Uie liihaami roven en wonden êiraiheid en ele kingen bij verzweringen mnterhanden en voeten by tehurjï dauteorm enz Zoivert van onrein insect onder in en op het vel en haar 10 Centa per dooa Per bna 90 et dooien 00 en 30 et pelijea 15 et speitje 00 en 35 et NIEUW MIDDEL tegen anot bg Qpenders en alle Pluimguierte i 0 4S pèc Vi fles Dooen met voei ter venma van ratten en moP ging ien 35 e 80 et Pak jea 10 et Alles met gebrniksianwgiing Heeren eigenaren v n Huilen kunnen ilch op voordfleUge wij e voor 10 law Abonnaeren voor de rdnheid in hunne huurperceeton BINNENLAND ÜOUÜA 7 ÖBvtember 1897 dan middag teo oti evMr 2 20 oar puMfrda albier ler extra treio de kóoiog rau SiktD op weg Dur Hel Loo De mttnterie Jbier ia gBrnizocQ volbracht in groot tenna de daarroor gebroikatyke earbewyien Ëeo meoigte men cheD had tich ii den omtrek ea op bet perron eeo plaats verschaft om de trem waariD de torst aaoweaig wae Ie lien oo bji toomeo Het folgatide ÏDgezoodsn ituk ao den naam d a beereo Job tao der Laan alhier komt roor iD 0e Standaard Het schynt voor vrie Hch Dccmt ode aotireTolotiooaireo techier nene ODmogelykbeid te ZQD oiu ter wille rau de efenb id oazer party cich aelve Ie Terloocbeuao No meo komt er ver mee Dat hebben de Terkifzi geti van deiea zomer gelefrd Ma eo die Eich Toor geen geld deo eernaaof tbd atitireToluiioDaireo zouden sien gb roon hebbaa in de kaart der liberalen ge apealdf dat het een la t ia lag meo ïit thaai io ea bakende men na maftr roodait verkeerd te hebben gebaodeld dan waa dit leed oog Wfl te overkomao Het ia zoo 4 jaar tang zooden weopnienw a aebterailgeRat naar gaan nood hierna beter DicD toon vao BohDtdarkeaniog rarneemt men echter oiet lategendeel ali iemand onzer bet hart h elt de woodeptek aan ts wgten eo de gevolgen der scheoiiog in belder daglicht te aUUan dan maken de wiggedrgven zich op en roepen hem toe dat de liedeo 4ie over heel de liaie trgenover da liberalen atonden de leogeuarbtigeo de mlaleidere waren eo dat IV die in den naam der antirevolntionaire begioulan da liberalen in bei gevlei kwHmen da oprecblea tan hart de waarheidtieveodeo zgn da echte zonen Tan Qroeo van PiinstererfBntïrevohiiionairen pur uing € Naar aanleiding van myne pertinente TrageD aan het boofd der Chr ecbool de Schraard ontving ik een Bchrgven ven iemand ait Sueek dia rondoi verklaart dat dr A Knjpei refde aeo 15tal jarea van de ataatkaodige lgn door Qroen van Priniterer aang eveo alwijkt dut dr K 10 revolDÜookire airoomiDgeo ie verzeild geraakt dat niet alleen mr ran Gilie maar ook Mr Heemikerk bet Cbrifttelyk Pro teatantacb Gereformeerd begicael boiten het NederiandBche laatsrecbt elniten dat beiden Toontuden zgn vaa eeoe neDtnliteitileer in zake bet staatereobt herinnerd aan da neo FEUILLETON FLIHTATIOX Ik bod dat wel eens eerder mo en bedenken Daarom heb ik een plsnnetje genaakt d t u wat atleiding zal beBorgeii Ik ksn zeer voordeelig een geheel gemeubileerde villa b Pargs huren Hebt ge lust övee alt de toongeefater der mode naar Parnt te gaan of prefereert ge Brighton f tLaalate eeide Eunice wantte wist dat Francis OD zgne jonse rrouw daarheen gingen wanaeer ze een paar weken op Kingfa Hall hadden aitgeruit en t intrigeerde kaar ben daar to ontmoeten Er zou ieta piquanta zgn in die ontmoeliüg en Eauioe verlaagde naar ieli pnkkelenda tCe que femme vent Dieu Ie vaat antwoord te da heer dea huize beniatend hoewel t hem in deo grond ven s n hart apeet dat zijn mooie Parijaobe plaa in doigeo nol Niet wat hem zelf betrof maar v w allea wilde hg dien trek ran vervelit g van het elaat EiJDer jonge r uw Tarwgderen ton koato van 1 0 etgen genoegen OubaatsBchti f als hg waa gaf hg zichzelf de schuld van t verkeerd uitkomen lyner illnaiee Hg had haar gevraagd omdat hg h ir Haf had ala de dookter vao een oud vriend dien hg bovmi allea had hooggeseht en oen huwelijk a leen hem 0t recht had kunnen goren om op e n oobekroBpen wgze voor b ar te zorgen Hg bad oooit vennoed dat i iemand andan beminde taet neer traliteiUiü T d r schoolwet vaa 1857 dat Mr Hermokerk t Soeflc ala stautsroan verworpen i aanjuzen de Sueektche neonntire volatiooaiien Tar te doen hadden ratt etn geheelen vfand dan met een i cb iabaren Tiend Een calviniit wanhoopt n e licbtelyk maar b het lezen vao dergelykeu ooxin zou men haakt deseïpereeren Nituarlflk blijft de echrijverelk bewiJBwhoIdig Nti daargeliten dut t evenmin al ik of een ander eemge omachryvioff gewn kan van een Chrietelyk Protea anti h Gereformeerd beginiei ia hei aiet faUwl ora van Dr Kojrper te insinaeeren dat hy al 15 jaren lang hei aotirevolotiooaire itaodpant heeft prp gf gaven voor het retolulionaire eo van Mr Heemekerk dat by in hei Nederl ad che staatsrfoht efiie 8chnülwtt btige neDtralitnïts eer huldigt Mflii brievPDiichryvpr leesl naar luchynt de Standaard muar dan vraag ik hm komen dergelijke aantygirr ea uuvoortnit een waarheidsltevend bart Waar d wanneer ter we re d heelt Dr Knyper heeft Mr Heemskerk a tot dergelyke insinnalies recht gegeven Is dit loms revotntioaair vao dr Koyper dat hy met al den gver xtjner zijle het volk het gedoopte lk van Nederland wil trachten op ie heffen uk zyne versüiadiog wsarin het geestelgk aedelak Bnancieel eo maatechappejgk veraooken ligt U dit soms staatsrecbtrrlgk oeutraal in Mr fleemskerk dat hg igne taleuten zgn geld heel zgn persoon veil beeft voor de vorming van weienschappelgk oodfriegde mauoen die eenmaal den Naam des Heeren xoo God zich over ons laad en volk onlferme zullen hooghuodeo 0 s au s raadzaal en op ieder terrein das levonfl die het fterapel banner gef slelgke educatie zullen drukken op de wetten des Rijks zie bet is zoo gemakkelgk om aanmerkiogpu i maken gemakkatgk ook on dat kasomerkiogen maken c om ie zetteu iu dada i van vjjandschHp zno gemukke gk om den ieg nfltaoder ie Josd lObaterlachen over onze onaoozelheid nuar wat oiet altgd gemakknigk i doch in ieder geval heilige plicht is dit de maaoea Gods die al hunne krachten éa gaven in iliensi ttellea van Neerlands vola ie eereo te stenaeo te dragen voor hen te bidd n te waken ie werken met io de eerste plaats om honnentwil maar om den wilt4 vaa Hem die ze ons gaf en spaarde en om oazea volki wil Zoo worde heti Ala Wethouder en Ambtenaar van den Dar ti rlijken stand te Haottrecbt ia herbenoemd deo heer H Uitteobogaari grond dan zooala alle jonge moiajea in haar eerato jeugd dwepen met een werkelijk of denkboeldig ideaal Maar aedert oenigen lijd twijfelde hij or aan Waaroio waa Eunice ateoda afgetrokken on stelde ze uiet t ite belang in hetgeen hem ter harte ging I vaa z oe ouderhoorigan en de vruchthaarheul landerijen eo veeatapel Waarom waa ze T ïijne genegenheid en liiold hem Booveel mogelijk op eon afatand voor zoover dit met een dsgelgksohen omgang bestaanbaar waa waarom waa ze onveraohillig roor allea wat haar ala kind van denzeUden bodem had moeten inloreaseeren Hg had geen begrip van een karakter dat ateeda bege rdo ïonder zelf i e te geven dan wat het fatsoen oisoh o dat grootgobracht in ontberirfg van denkbeeldig ge noogens nu ze die maar voor t nemen tcbeen te hebben wilila genieten tot ve zadigena toe Hg begreep niet lat er karaktera beataao die zich voorstellen at het noodlot vorplichtingeijegona hen heeft voor vr egor gemis londer te vragen mat wolk recht meu die eikoht Maar fijngaroeteïid al hg wai begreep bg ioatinctmalig dat bg een uroote domheid had begaan dror zgn lev n te verbinden aan znlk eon jonge vrouw maar hg ma kle er alleen zichzelvwn een verwgt van t Geen hg haar had geaohonken zgn naam en het onbeperkt bezit van zgne rgkdommen kwam oi t bj hem in aanmerking onhaatzuohtig en gewoon te geven en wel te doen als bij was Daarvoor nam Eunice immers zgoe huisboudmg iraar op eene wgze aooals eene Jama van haren ttand betaamde daarvoor waa er een schga ran gezelliglieid en orde gekomen iu zgn eenzame woning 1 gwaarin hg vroeger uit piëteit tegenover eeoe oade l GUte iwond in te Moordreeht met een ciiiematogra f eene gmtis voorvtellmg van lirhtbceldeo in de open lucht gegeten Hel drwl rieier voorstelling was reclame te maken voor da gi t olie en spiritos fabtiek van deo heer vao Marken ie Delft Een kleiae driehonderd beeldei werden ver toond waardoor de tairgke toeephoawes bekeod werden met óv fabrt k a hare inrlrh ag de v aring vao het 25 jarig bestaan der ttbriek de directie het werkvolk enz Alle wat vertoond werd WM zeer doidelgk eo mooi We iwyfelen iii t of deze eenige mamer vid reeUtnrmaken zal wel mei aticoea bekroond worden Aaa het gebouw van het provinciaal beitaiir vao Znid Holland werd beden aaab stee het ni dfepen van tW6e ged eiteu aa deti HoUaDdarhtii IJsel oailer de gemeenten Ouderkerk en Krimpe aito den IJsel Mioule ioschrgver was A Pb Tolker e Sliedrecht voor f 1977 Heden berhacbt de beer 0 van der Gieten te Krioipen afA IJgal den dag waarop hg voor 40 jsar geleden als riindetid werd giiDstaliaerd Sedeit dien tgd bad bg voortdurend als zoo danig littmg Ia een buitengewone vergadering werd de jabitarii door den burgemeaeter den heor U Koker Iz bartelyk geluk gewemchi e raafl bood hemats sonvaoir een medaille met lOfcriptie op een zilveren alaadaard aao Aan het vemlag van de Gemeeote Goada ontl eoen wg het volg ode b Da ligki Hoogere Bargar chool Bg deo aanvauff vau het jaar hezochten 101 leerlingen de lohool Het vo ledig onderwgi volgden 75 maoaelyke c 6 vrouwelyke leerling u terwyl enkele leueo werden bygewoood door 5 maotlflg e en 15 vrouwelyke leeilingen Bg net eiudu van bet acbooljaar waren R 97 leerlingea aanwezig nimelgk 75 joogoiis eo 5 raeiHJHi voor het volledig onderwye en 4 jongens hu 13 mesjes voor enkele leasen Aan de overgaogs eiamana namen de 86 teerlingen vao du Ie 2e 3e eu 4e klaiMen deel teagavolgfl waarvan 69 eorami eu na berMamen loi eene hoogere ktas e bevurderd verden en wel vao de Ie tot de 2e kl 18 waarooder de6 m 2e 3e 25 7 3b 4e 17 4 4e t 5e 9 het eenige meisje Van de U ieertia ea der 5e klaRse deden 10 met guOHligeo uitalag eiod pxamen Vier van hen etndeerea aao de Polytecbni cbö icbonl te moeder nooit eene irouw hnd wille blnaenleidon Htj kon hare gemoedsatomming botreuron laken wilde faij haar niet omdat ig in de eerste plaats streng tegenover zioh elf was eu baar nooit om liefde gevraagd huS toen hg har baud vroeg VjO had immers iret etaoBtelliug en bewondering cijn kaïB en bezuinigen Itetiohttgil toan hij liaar ala zgns Itfuid laar rondlndde Ze liad imroora met een air van voldoening haru plaats ingenomen in de breede Toorradorlgko kouta waarmee t hunno eerst t olfl oieelo bezoeken m den omtrek hadden gebracht I Ze had loch met dankbaarheid hare armen om zijn bals gealagen toen hij haar mot tranen in de oogon de Aeradon zijner overledene moeder bad overbandigo li zij allüea waardig wat te dragen I Kn nu F be squire ging alom nogal voor een scherpzinnig map door maar bier begaf hem zgn doortioHt Atleen voelde bij mot zjjn hart dat er iets aan zijn buiaelgk geluk kraagde en wat moer zeitje aan den vrede van zijn gomoed dal met geen geld of huisnnddeten te knopen was Tot nu toe was zgne ffombeid een geheim gobleven voor de wereht maar boa tang zou dit het geval zgn als Eunice eens uit verreling de oen of andere dwaasheid ging doen Waar hjj echter geen recht van spreken meönde te bebbun op grond van een gevoel dat bg Ka nice geen weerklank vond meende hg ala t de jmt van zgn buis gold te zullen kunnen spreken zoo de t d er ooit voor kwam Arme sir Kichard hg was met al zgn Elimbeid op praktisch gebied een kind ia de kaanis van het vrouwetgk hart of liever van die aabtieole opvatHngen on gebraiken dia wisselvallige stemmingen on gewoonten dia den grondtoon van het Ëugelaobt high Iife uitmaken ea waarop de ka Deifi terwgl van da 6 QVffrigen 1 ie Leiden in de medicyneo itodeert 1 ia Breda op de Konnktgke Militaire Academie ala cadet ia Kppinaitt 1 te Amiterdam de leiaao aao da Ilauüelaechool volgt 1 te Berlyp de eteairoiecbniek beoefent 1 werkuam ia io da gooden zilverinduatne en 1 sich op den laodboew toelegt Voor bet admiiiieesamfn melden zich 41 maooetyke en 12 vroawelgke aspiranten aao Toegelaten werden voor bei volledig onderw t tot de Ifi klaase 18 jongens en 4 meiKJea tfti de 2e klaise 1 jongen tot de 3a klaaae 2jongeos en tot de 4e klaare l jongen en voor enkele le Mo tot de la kta ie 1 jongen en 4 meijee tot de 2a klaase 1 jongen en 1 maii je en tut de 5e klasje 1 mei je Zonder examen werdeu oog toegelaten 14 joDgaoi WAarvan 2 roor eokfte leaieo De nieuwe uirNoa bi on io September met 116 leerlinge aaroitder 28 meisjeii Op bet einde an het jaar telde de aobool 118 leerlingen aldua verdeeld Ie kl 21 j 4 m voH ond 2 j 4m eok Ie 2e 17 4 3 3 3e 23 1 i 3 4a 15 2 2 5a 9 3 2 Aan bet ooderwjja in de gyanaiitiek oamea 77 jongens deel ia vier afdeelingen geeplit i waarvan ieder 2 uren per week let ontving Het penooeel der Leeraren onderging eeulga wg g OgDe hear T O 0 Valatte Teriocbt eo verkreeg w ens syoe be aoemiog lot Leeraar by het Midde baar Onderwgs io Ned Ooiit lodig eervol outnlng alt Leeraar lo de Hoogduiisohe tsal en letlerkunde en werd opgevolgd door den heer A J Poiima oit tSoeek Gadareoda de vacatare gaf de heer 0 Wesertdgk te Haarlem eenige letaen io de tloogdoitioba iaat aan de Hoog re Borgerecbool Io de plaats van Dr H A W Bptokman die eei benoeming ontviag aan de Hoogere Burgerncbool te Arohem trad a t liceriar iu do Wis en Werktnigkunde op de beer W Pb Lindner uit Arohem Ia de kosten dei Egk Hoogere Burgorschool wordt door de Gemeente joarlijks ear asom lao f 6970 bjjgedrtgeo usnetgk f 67Ü0 t D bt bo Te van bet oodarwy eo i 270 weRona vergoeding aan den concierge voor gemis vao vrye woning met vuar en licht p Da Avondschool toor ambachta ieden Nadat bg Kouinklgk Behlait van 16 Met 1896 No 8 aau do Gemrente tot 1 September 1901 vryatelHng waa verleend vui de verplicbtiag tot het opriebtan eener bonter dag OD avundvcbool onder voorwaarde dat gedareode dien tyd d Avo idsebool vooranbacbt rnktcra roudiloltbitran nis een unlooilop i p ncn veel bewogen zee Kunire bad ir nonil in grioerd eti kende er dus het genot en de eltandc met van maar ala de gelegeuheid er haar beatvoerde lou leevMi bulpelooe heren derwaarts worden gashogurd als ieder aodor paaaagier van da levensboot Ze zod geen vrouw liebliea moeten zgn om niet als intuïtie te verlangen naar een loavHl dat haar uit il vervalende ristige rust vao baar tbganwQurdig Iwren gnn brengen The Ferns Ie verlaten wii da eerata iiap daartoe Squire Richard wat t tut op zekere h iogte met haar eens en daarom bail hg h pJeahetiD van Pargi bedaoht Ze zou daar te midduu aa de lite der Kngelache beaumonde itof vinden roor bw fantasie en il rediging vnn baren loreaalDst eo dan miasohicn ook daarvan genoeg krggen tfreg verban gen naar de tehoone bosschen eo dreven barer kindsheid Ging hot hem ni t alt d ti o vwanneer hij een week of wat in Jenden vertoefd baA voor zOien en h de hoornen vao zgn geliefd landgot d a den b au on horizont zag opdoemen Wat hem betrof h wii nergens liever bettij hij er jaagde of vjsohte of z ne paobtera rondging en met belaagatelllng eefie aleuve methode van bemetlisg of draineering volgda Ook de uitkouat der laatste ooKiieo waa ekn i0imer belaogrgk pro bleem dat atigd even nieu bleef vtfo ea uia da oploating C mfl mvOfd