Goudsche Courant, woensdag 8 september 1897

4 11 l tt l ll tl l4 7 11 I SI l ll 17 lO N 1 It I Ot 10 04 i 1 0 s loi 10 11 f n l ll a i i 10 11 f l W l tl 1 40 4 10 I U 7 0 l tt M t lO 10 17 10 14 11 10 0 k 1 44 t io l 4 4 10 4 40 1 17 7 tl 1 1 1 17 10 00 1 14 s a 4 H t7 0 47 e 1 01 a 4 17 1 14 4 0 t Ot 1 04 0 41 10 01 f t l4 3 01 4 01 t t 1 10 l ll 1 47 7 41 IJO 10 07 lO tt Zooierdleist 1897s AangevangeD 1 Mei eOCDl ROTIIIDaM Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA neniyken van hek verlangen s De aub commiasia van da rechterzy zal haar Maar au hij a wd waa had hy bovandie da t I Jr pliehlen van ehljanoo la vervulUn en dia noopten ï v w La eigen 5 n en genoegena ip le offeren en D i rageering nooik plan teell gebl sijn vreuwge de wereld te laten zien wsarvan ze op a te regeeren zonder parlement schgnt le hear huwalgkareis slechts een klein deel bad bekekeu lOeten worden bewezen d or een ander artikel Zij OU hem er later dankbaar voor zyn aniMat ga hetzelfde Fremdenblalt dal op min of meer voel OU iascbisn een gevoel kweeken na verwant i cben toon de houding van de Doitaebera aan de liefde He hy koaalarda voor zye mooie maar rt en onnoozel onachnidig demoèelgkbeid iLr hT n regeUe gang maer kon houden in zga gedaohlenloop sUk hij met een uchl een P i j j sigaar op en moapelde ala zoo menig echtgenoot Doordal zoo zegt het de partgen en man Mr ham Wat yn die vrouwen toch it duavar de bescherming van de grondwtat raadsel lige wosenlies d eerste pfaata waa toevertrouwd en die Onder hel diner dsl sliliwüfsudVgon maarby bet pailementarisme badden vereenhal dessert aan levendighoid won werd hel een en i j i bel apen stelselmatig verzetaodar omlrenl de badreis bepaald en geraakle de lanïe repeo zgn de hechte grondslagenstemming op een sedert lang niet tekende hoogfe T i i iokelen eevan op a ek4heid En loen hg zgn vro wije vrooiyk t parlemeuUriame aap 8 ag firt sir Biahard ir zijn gullen laih hooren t chl De eenige w rkelgke thana te varen vertelde mei meer lnad dan man in dea lOaHalleu taak ia de vernieuwing van J k UUIBaten tgd vau hem gewooo waa yae aroularan raakn Afi evaardigdeo opdat bet weej n vast den dag tsUnddaal van bek openbaar laWh wordl 1 41 1 17 i iO 7 D I4 10 11 11 11 1 40 1 47 10 18 7 11 I 1 40 l ll 4 4 JI K0TTIIID4 O D D A BI ll M 1I I7 7 11 I U 100 0 47 10 1 10 4 11 14 1I M U 47 t iVJ iWiTMa iït ïï£WvHfe i f 4 ♦ WVO M u u Zil 7 4 1 41 1 40 Ml 0 0 ïi7 i Mi i ii i j jj j iülV o l tU il 1Ó 44 1Ï 4I lf 44 1 10 1 011 11 l ll Ml Ü m Ml 1M Btn H 11 eovD aHage 5 447 10 7 4 tj 4 10 11 H 7 It l 1 3 t 44 1 40 1 01 4 M l J J I l OS VooS lit 10 17 1 41 4 MJ Za l7 10 4 1 00 tfo 7 41 tl li 1010 Mlda M 7 10 l lt 0 10 1 10 1411 17 It l0t l7t l4 4 0l4 I II 10 7 4 lu iu iO 4i toro ii i o iï ir sï r 4 4M M 7 i 71 O I DI UTIIORT 10 1010 17 It OO It U t tO t l7 4 M 4 01 11 14 t S7 10 17 lO ti 10 14 4 10 7 1 t t ll M t 4l 4 t4 7 1 1 4 10 41 Oudewater 7 07 1 14 10 4 4 14 O lt l ll i O 10 1 0 4 7 S l lt 11 11 U lt Gouda 7 tt 17 t tl l lt 10 10 11 10 It ll 1 U 41 4 t7 I H 07 7 Mt tl M 1 4 lt l Eunioe vond ze ook niet zoo vervelend en atca Miieoaamde voorvecbtara en beachaimara van nj dieT SH a TÏ TÏelu f S 5 M 41 4 41 1 U4 IMt IWllM MO 4 47 1 40 7 4 S o g U A a HSTKDAH 7 tl 0 4 10 17 l l tJ7 10 10 IJ UI 1 11 e 10 17 M 11 41 litden wurnn d organiMtie wu lulgwtold bg de RudabwlQJIec raa 28 Fabrutri o 27 Hurk 189C tin ganorgen tao de Bageering ZOQ wordaD io aUod geboodao eo nadat bg bMlait dar SlaUo fan Zuid Hollaod an 14 Jali U96 Nu li lar tagamoetkooiiog in de koatan dier acbool kot waderopzaggeua toe uit da ProTiaeiala foadaan aeoa aubaiJie wa vi r laaod an t 1000 jaar ging da Otracen teraad den 14 Aoguitoa 1866 o ar tot d beDoeming tao b t oadenrgKod paraonet l aan gezegde Avondicbool welke aedert ia de plaata ia getreden tao da mat 1 Jati opgaheren Bargeravoodacbool Benoemd werden de beerrn P A Schroot tot Direclenr tafeni La r in bat boowliondig en Taktaekaaen de kennia Tan bonwetoffenen het naken ran bagrootingeo G W Brona Middel tot Leeraar in bet handtaekenan bet boetaaeren ea de ilgl en orcawmütu H Tan Bteel tot iMraar in bet band en reobtlgnig teakenea roorloopig Toor dra tgd Tan éia jaar C J P Sprait tot tweeden Leeraar in hel boawknndig en Takta kenan A L Tan Uren tot Leeraar in da natuur tcbai en werklaigkanda J Slop tot Leeraar ia da Neder andacha taal an bat rekenen Toorloopig Toor dan tgd fan n jaar O N Eraiataaer tot Ltaraar inde wiiknnde W de Mol tot Leeraar in bet boek bonden J Lngtbart lot AHintant bg het laekanondarwga Toornamalgk Toor het aebildareo en M A tan Zntpbea tot Aaaiatent roor het hand as raohtlgnig trekanea Vooraf had da Gomniiiaia fan Toeticbt op bat Middelbaar Oaderwgi fau den Raad da opdracht oatrangen baar toelicht ook orer de ATondiobool fOor ambaebtaliedeo oiecboon niet bebooranda tot de inrichtingao bedoeld ia da Wet op het Middelbaar Onderwga nitleatrakken Da heer A L fan Uren maakte beawaar om de beaoemiog t aaaTaarden waarom bg Baadabaalnit Tan 23 October 1896 ia tgne plaata tot Leeraar in de natnar acbn en warktuigkaiida werd aangaetald da heer W Pb Lindner taiwgl terdac bij Uaadabe luit fan 18 Dacambar 1896 tot Amannpmia bg bat ondarwga in da oatunr en aoheikaode werd benoemd da baar H A Toen Ala leerliugeo lietan tieh inachrgTan 87 ondlaarlingen der rroegara Barfiaiafoudichool dia onder axamen warden toegelaten Bofeaüien meldden aieh 66 andera aapiranten aan aan welke 20 eene ferklariag faa het hoofd eeaer lagere Mbool alhier konden overleggen dat tö in den loop aan hot jaar die a hooi badden Torlaien na baar tot bat einde met Trnoht ta hebben doorloopen en eveoeena soodar examen op de Afondaohool kondeo laati nemen Van da 46 oTarige aapiranten werden na bet afleggen aan bet feieiioble adminie examen 30 ala Itarliogen aangenomen Zakardag werd aan het politiebureel te Leidan door aen te Alfeo aan den Rgo wonenden landbouwer aangifte gedaan dat hg Vrgdag jl op de Veemarkt te Leiden aan een raedrgrer een koe ter becorging naar diena rader te Saaaeuhaim had gegeren welke koe niet aan het adrea waa gekomen De politie loog aan t werk hield den reedrgrer aan die na aen4g aarzelen bekende de koe voor f122 aan een koopman te a Orarenhage ta hebben verkocht Tan welk geld nog ongereer 1 55 in zgn hrait werd geronden terwgl bg Toor het reatani kleeren gekctcbt en Tertering gemaakt had Tegen hem wordt prooea verbaal opgemaakt 8 05 11 4 1 4 0 86 I CI l ll 4 0 0 11 4 1 O ll 1M 7 M 7 SI 7 44 7 11 Oaada $ Hoordreelil Niauwarkerk CapaUa a Betlerdaaa 7 loUanUm Oapelle Xieawerkark Moordieebt Baada J 4 41 t Ot 1 14 l ll 1 17 ttoada l tO I S7 7 11 Ml 07 Unlaw 1 41 4 14 IToenleal ii 7 S l lt Mraekt lt 7 tt I t8 t O 10 1111 41 aoda M ZakardagaTond omakreeka hall negen aloag da blikaen in den Termaarden Cuneraknren ta Rlianen en apoadig zag men aan den apiki kleine alammen nikalaao In korten tgd atond hak Booien gebonw in Tollen flam on aan bluaachen riel op anik een hoogte niet te denkan Weldra fiel de pita en bat houtwerk binnen in dan koren braadde verbazend anel Dauop atortta bat epaalwark dakiicb koaachao half en elf onr toor hek laaktk had doen hooren ineen Taroim half twee arrifeetda de Waganingaeba brandweer met den bnrgamooter dier geaeenk Die brandwear beeft zich flink gebonden en aan baar ia hak aeker roor een groot deel Ie daakan dat de kerk niet geheel rerbrand ia EUeda aroeg rial den koepel tan dan toraii en kwam lareehk op de omataanda baiian waarTan ar eeo drietal totaal zjjn oikgebrand Da brand larerda aeii prachtig gezicht telkena werden wolken ronken Ofer da atod ferapreid langaTo ge waarfan nog op een tweetal plaateen aen liegin fan brand ward feroortaakt Waa allea niet zoo nat gaweeit dan Bou een groot deel ran Rbenen in geraar zgn gaweeek Tegen drie enr begon ook de kerk ke branden en de alammen namen zoo anel koe dak de brandweer er aieta tegen aermocht Bet koathara orgel werd weldra aangataat en geheel rernield Da toren waa niet feriekerd wel bet dak Tan da kerk roor 40 000 en bek orgel roor 20 000 Opmerkelijk ia hrk dalopznlk een koikbaar gebonw in hek geheel geea bliksemafleider atoad Tien jaar geleden beeft dan beer Le Carelier in den raad een rooratel gedaan om aan afleider op dan toren ta plaatfen ea dik Toorakel werd mek op eén na algem ena akemmen verworpen Hek bouwen Tan dezen toren aehgnk 39 jaren ke hebben geduurd Volgena aene ioacripkia op den noordelgfcea maar i men daarmee daaga f oor Pancraa 11 Mei 1492 begonnen an blgtena eene inscriptie op den zaidalgken mour waa de korea op 2 Mei 1531 rolkooid In aena baaohrjjfing daralad Amerafoork leeak man dak da Lkae Vroowetoien dier akad benerena de Liere Vroowetoren ke Aokwerpan en de koren der kerk ke Ebenen door één meester gebonwd zgn Volgena een rrg algemeen bekends legeode zonden de Aeiibam Che en da Rhaaiiobe koren gelgkkgdig en wel door rader en zoon gebonwd i zgn de rader boawmeeaker der Arnbemache was Eoo kelenrgeflteld orer bet beter gealaagde werk zgoa zoona te Rbenen dat hg zich Tan den toren stortte zie Rbenen en omatreken s door O C Heekman Het juiste jaartal der kerk achgnt niet bekend In aen werkje Mainwerk biasohop fan Padarboro rindt men reeds melding gemaakt Tan eeae in de 10e eeuw te Rbenen aanwezige kerk aan Sinte Knnera gewgd die achter in de 14e of 15e eeaw roer de tegenwoordige heelt plaata gemaakt De toran aehgnk roor een grook deel aan offergelden te zgn gebouwd Men ferhaalk dat deakijda aflaak briaren werden uitgereikt put ben die kerk of toren met rgke gasohenken tot rersiering ol begrooting begilligden Op bet arcbiel te Rbenen beaindt aich nog een aflaatbrief waarin de Cardinaal Nioolaaa van Cnsa de gelootigen die kerk en toren goed bedachten voor altyd aan de kleine hedesaarten Trgskelde Volgena hek werkje Tan den beer C J Voortman orar Rbenen en de Grebbe waa de toran rnim 300 voet boog ea rerdeatd in 3 tranaen Boawal de kerk Teel onder ia dan da koren maken beide deelen ean geheerin dezelfden ekgl uil Kren boren den kweeden omgang zijn eeo 16kal leaeaagrooke beelden fan beiliiien nog dnidelgk zichkbaar De beelden roowel io hek borenala ii hek beneden gedeelke aren heacbadigd Bek tegenwoordige orgel was eeo schoon inatrument waaronder het wapen aan Paua Adriaan lan Dtrechk ker linkerzjjde was aangebracht Een Troegar orgel waa door Paaa Adriaan ken geschanke gegeren In den nacht san Zakardag op Zonilag ia in da Bloamakraak te Irnham een meord ga pleegd Zekere J A J werd daar aangeaproken door rier peraoneo die ham jenerer rroegen Hg Toldeed aan dak Tsr oak door een halra n n ll U ll IS 11 11 11 41 s 11 11 11 U II ll M 11 11 10 10 ii at l tt ia 10 10 1 M 10 14 10 41 10 40 II I IO 7 10 7 11 l t l ll 10 11 l 4t 11 11 flaseb jeoeTer ka gaan koma Toan hy tangkwam Tond hg alleen W R een niet zeer gnnakig bekend skaand persoon en diana sbemindas A W Dit kwaeUl heelt hem daarna Tolgena zga bewaren om geld gevraagd en koen hg daaraan ntek kon ol wilde roldoen aangeral en waarop bg zich mek een mee rerdedigde W R een balaalagader afsUk Ue geetokene beproefde oog een paar malen zich op te richten maar bg waa bgna oomiddellgk eeo Ijik de scbnldige nam daarop e vlncht maar voorzien vao zgn sii nateinent opgegeven door Anna W de eenige getu ge en met de wetenschap dat bg eri ena dien nacbt om 12 uor een halve flesoh jenever gekocht had moobt het den hoofdagent van politie Ter Beeke en dep agent Hoogendgk gelukken nog dienlelfilea nacht den acboldige op te aporen en en in hechtenis ta namen De beambte der Boll apoorweg maatscDappg die Vrgdagavond in den Haag werd aangebonden op aanwgzing van een jufiTruuw dia beweerde dat de man baar bealolan had is Zaterdagmiddag op vrge voeten geatelJ Door het inalaan van dan blikaem brandde Zaterdag tnaacbrn Terborg en Silvolde hek bula bewoond door aekere P kok den groud af Van den inboedel en hek vee kon nieka gered worden Alleen bek hoia waa variakard Da bnrgemeaiker Tan Derenker baeft geweigerd Terlof te geven roor het houden eeoer collecte door eene Amaterdamache Liefdadig ht idsinatelling sVereaniging voor directe Hulp in Nood Toor alle Gezindten a Voor benige maanden bofakle eeo dagblad ran Paderhorn een adTertentie waar n iemand zgn rerloving aankondigde wat in Doik Cbland eran gebrnikaigk ia als bek adrerkearen rin geboorken huwelijken en eterfgeralleo Die adrertentie waa ecbter valacb en het daarin genoemde paat diende een aanklacht in wegene beleediging Het Openb Min vatte de taak ernakiger op en lag er kevena valtebhaid in geachrifke in Da atelier en inzender werd opgeapoord bg atond dezer dagen terecht wegene beide mtadrgven werd dèor den rechter aan beide wbaldig geacht ea tot 2t maand gevangeniavkraf veroordeeld De toren van deProtretankschekerk ke Hem gemeeake Venboizen N B werd ZakerlagBvond door dan bliksem getroffen en geraakte in branT Sael grepen de vlammen om zich heea eo weldra atond ook bet kerkgeboaw io brand Tegenover de voorzee was de brandweer machteloos Te ongeveer 7 onr wann de vlnmnien uitgealagen om ruim halfnegan atortte de torenspite naar benedan langzamerhand werd h t woeden der vlammen bij gebrek akn voedsel mfnder eerst om II onr werd men bek vuor meeaker Kerk en toren zijo geheel uitgebrand alleen de muren zgn bigven staan D pastorie die zich vlak naaat de kerk bevindt ia gespaard gebleven Voor de betrekking van Idirectenr der gemeentewerken te L iden op eene jaarwedde van f 4000 hebben zich 26 candidaten aangemeld van welke er eobW r eedark twee hunne sollicitatie hebben ingetrokken Utrecht Weerdea It 1 0 lO t 11 11 ABakoidaaaat 7 10 M4 f l Zondagmorgen kwamen te Joure Tier leden ran den kerkeraad dar Ned Herr Qem te Apeldoorn om da L W Bakhnjaen ran den Brinok te hooren Na afloop ran de godsdienak oefening beHloken ze naar PeerenTeeu kerug te wandelen Bg Seewey onder Uaakerhorne kwam de kram beo achkerop De machinisk belde doch een hunner de zsrenkigjarige B Polman weekten rerkeerden kank uikenfóór rammen mog ik was geweeak werd hg dnor de tram aangereden Io deerniawaardigen koestaud werd hg opgenomen en in de tram gedragen waar hg spoedig aserlead Bet k gratanaofgan aan dan haar Polaaaa Apeldoorn vertoard Het wooingvtaagstak bebaodell da sWerkmaaabodaa die uiteenzet welke groota moeiIgkbeden de maatranelen tot aankoop en onteigening van oode woningen met zich brengen Het oprnimeu van onbraikhaar gewordan wonii gen ia lói koatbear dat mea niet verwachten baa dat lange dezen m aen eenigaaina evR digende oploanng van da wooingqaaaatie kaa worden te gemoet gerien Hen zoekt dan ook naar andere middelen die vlugger werken en bek blad meenk er zak ean aan da baad la kunnen doen Het wil in de earaka plaata de grenzen voor onbewooobaarvertlaring veel ruimer aien getrokken dan thana uu achier uitalnitand een woniog wordt al ekenrd wünneer goed en wel geconstateerd wordt dat zalk een woning besmet is De vraag moeet niet alecbte zgn of eaa woning al of niet bepaalde ziektekiemen bevat maar ol zg werkelgk gezond en goed ia goed nl in behoorlijke mate xindar oaardrüving Goed in deian lin dat tjj niet te bekrompen niet te laag aiel Ie vochtig ia dat zjj in beacbeiden mate voldoende luchtig is aa licbk Wü achken bak valakrakk niek oomogelgk dak voor isdere gemeente eeu comm aaie van daarvoor ala t ware aangewezen mannen ea vroawea mede uit dea werkliadenkriug een beacbeiden plan van eiaehen opstelt waaraaa een woning ten minete behoort ta voldoen teneinde daarna voor iedere gemeaeta afzonderlijk te bepalen welke wooingsn daaraan niet voldoen alsook welke wel zouden kunnen voldoen indien de aangegeven varbeke ringen wjj denken bier aan die welke souden knnnen worden aangebracht werden aangebiacbkc Doch hak afkeuren van woningen die niek aan beecbSiden eieehen voldoen beafk ke kampen mek een ernakige moeilgkbeid en wel mek deze dak zulke arbeiderswoningen meeakal b booren aan lieden die niet zeer bemiddeld zijn en al bun achat in zulk een buisje hebhen belegd Keert mee nu zulk aen woning af dan ontneemt men met één alag aan den bezitter diens geheele kapitaal en dak gaak koch niek Daarom zou de Werkmanabo e in zulke gevallen willen bepaald zien dak de onbewoonbearbeid zou ingaan bjjv na 30 jaar Zelf gevoelt het blad dat dit ook een lange weg ia doch het zal zich verbengan ala we zóórer zgn Maar ia dan na dartii jaren bet kapitaal toen óók niet rerloren Op die rraag antwoordt het blad Dat b t kapitaal aa 30 jaar verloren zou zgn is maar oetrekkelgk waar Hak ia bekend genoeg dat de vraag ook naar de eleebtate woningen nog allgd zeer groot is veel grooter dan naar de betere aoort mede ook omdat de laatate steeds worden aasgebouwd De eigenaren kunnen dns nog aen redelgken bnurprjja voor alecbla woningen b dingen Qwoonijjk ia de banrprya in geen verhouding tot de koopaom tot hetgeen gevorderd wordt Toor rente en aflossing daarvan aan onderhond wordt baekeed enz Dak da hunrprgs meer dan 10 pCk van de koopaom bedraagt is regel Namen we eebkar 9 pCi ala middenogfer en rekenen we 4 pOk voor renke 2 pCk voor laaUn onderhoud enz hetgeen zeker te boogia dan ryken nog 3 pOk Teer Dfloeeing zoodsk de koopaom binnen 25 jaar zon kunnen zgn afbekaald Hek onbewoonbaar rerklaren van aleohtewoningen na een tgdperk van 30 jaar mogedna iete nieuwe z ja maar erg onkillgk oabet niet zgn c N Niet serg onbillijk de rédaotia vindt ba r middel oog billijker dan dat door deo beer Menno Huizinga aan de hand gedaan die zooala men zich zal berinoeiren de afgakeorda woning niet meer wilde doen verhuren aan andere bewonera dan dia er op bet bogenblik van de alkanring in woonden Het volgende heeft naar men nik Telokbekonii aan bek t Bat Nbid a schrgft in geheel 10 14 10 14 11 10 7 41 tIJIO Ud van Greenwich I apoaga opaefcndding vanrekt De reaident had dea betrokken controleur Mgadrageu een weg in de afdeeling OmmeiSdan ran Telok betoog zon apoedig mogelgk baerendieaat te doen heratallea Taneinde aan deo last van deo reaidenk gevolg ka geven beval de conirolenr dak bek geUl beereodianstplichligen hekwelk aan den iseg zoo arbeiden io hel geheel pl m 3000 zou bedragen en dat daarvan telkena gedurende lae dagen k waken van Maandag kot den d a V Zaterdag de helft zou opkomen Aangezien die laat van sigameene atrekking waa kon bg lo de gevolgen niet andera dan tot onbillgkbedea leiden wjl de nabg het werk wonende beareodianatplicbtigen na afloop van bun taak meer tgd voor eigen bezigheden baHden alrorena weer te moeUn verschijnen den zij wier kampong 10 k 40 palen verwijderd lagen daar zij raeda alleen on deze te bereiken 2 k 3 dagen behoefden Bigkbaar ia geen voldoende rekening gehouden met de vooreehriflea betrebude het vorderen van beerendienaten in de Lsmpooga mar o a gezegd wordt dak in gewone omaUndighedan niek meer dan 30 dagen arbeid in hel jaar mag gevorderd worden zoodanig dat de te prevteJren dienaten zooveel mogelgk gelgkmalig over bet geheele jaar zullen worden veideeld verder dat de heerendienateu zooveel doenlijk over de kamponga grigkmatig verdeeld worden en dak die rerdeeling geachif dl Bset inachtneming van den kortst mogelükan afstand tuaacben de woningen der dienatplicbtigen en de plaateen waar zg worden te werk gesteld De arbeid ean den weg moeet op laat van den controleur gedurende één opkomst van zee dagen klaar komen De lieden moeateo echter raeda dadelijk in gebreke blijven De controleur wilde dit rebter niek inzien en ban van leibaid ol tegenwerkiog verdenkend beval hg de kam pongboolden of mandoars dat het werk zóó lang zou worden voortgezek kok de eenmaal vukgeskelde taak waa algeloopen onve acb llig hoeveel dagen dat oog doren zou Dienteagevolge togen deheerendienstplicb kigen weder aan den arbeid maar toen zg na negen dag n nog niet klaar waren hoewel zg daartoe bon best haddeu gedaan en het gebrek aau mondkoat groot waa geworden lerwgl de eontrolenr niet ta vermurwen was bealoten zg het werk te atakan Ten getale van pi m 1000 zakten zg te middernacht naar Talok betong af eo kwamen daar om drie uur in den ochtend aan Zy wiaten bun bezwaren aan den renident kaabear ta maken en deze gaf ban ten antwoord dat hy wel den laat bad gegeven om den weg ook in bet belang der bevolking aelve in orde te brengen maar geenazina om degenen dia dit moeelen doen daarmede aoesahs ta berokkenen Verder gaf bg den last dat allen zouden terngkeeren en wachten tot hg zon kon eii Op den trtogwag onimoetlen da arbeiders den controleur wien men benoht had dat zy er van door waren Hen ziende schreeawde bg sapen hurk allemaal c Oat daden de sapen Toen vroeg hg bon baraoh Van waar komen jullie a sVan Telok meneer van den reaideot awaa het antwoord f En hebben jullie hem geaproken Ja meneer I De hoofddjakan die daarop kwam aangereden dealde den controleur mede dat de caident in aantocht was Dit bericht deed bem verbleeken au doorrgdeo di n baas tegemoet Toen kort daarop de reaident de klagaia Toorbg reed hnrkUn zg allen ala één man aan den kant van den weg en brachten bem eerbiedig een aembah toe Beleefd gioete de reaident terug Toen echter de controleur TOorbg reed bnraten ig in een jouwend geroep uil en riepen hem na De reaidant ondareocht de aaak haarfïn en FLIRT ATIOST Wftnt miU MO liorm onlitoad op u Vtrdrook ick o DOg TgTe m e Alleen Rommsrtim rfteckt aot laot Ea oeh ick dreef aear Noord itreot Doch mpt Tflrtoop tao eeo b tl Jmt Vood mee mijo dode riff eldaer £□ o door Gods wonder beetier Ruit ick oog bg mga Trieodeo hit r Botme ia dat met aog gf penoaen op eeae reii VBD SchiermoQDikoog naar den fHleo al rerdronkeo Bultenlandscli Overzlcbl De onzekerheid In hel O aten bigit voortduren Kr ia een gebrek aan de vradeamscbine dak telkena opnieuw den boel tot atilstand brengt Het eene oogenklik achgnt allen goed te loopeu bet volgende staal bet werktttig plotoeling stil Het ia thana weer de sTimea s die het bericht van stiletand brengt Het CiiJ blad deelt mede dat de Doitache diplomaten de schuld daarvan dragen door de bealiste verklaring dat Daitachland niet zal toeatenmeo in de wijziging der vooratelleo door Turkge op raad van Duitschland goedgekeurd Dit beeft ftatrekk og op de instelling der fluanciSele controle Doitsehlood wil niet alleen voor ds belang hebbenden bg de nieuwe Griekacbe leeningen afdoende waarborgen bet eischt die ook voor de houders Her onde Orieksche sobuU aarvan J in Dnitachland geplaatat ia Uit Athene wordt aan den vTimea gemeld dat de houding van Dnitaehhnd in Griekenland ean zeer gedrukte atemming beeft verwekt £ r is naar de sVoes Ztg s meent alecbte een middel om aan die gedruktbeid eeu einde te maken en wel door hel kloeke bealuit der Orieksche rogeering om alla ataataiokomateu te onderwerpen aan de contrr le der Ëuropeeache mogendheden Kngeland wil Iracbten Qriekenlaud voor dit uiterste te bewaren Nu het vooratel dat Rualaod Frankrgk en Engeland de leeuiog voor de oorlogicbatting zouden garandeeren verworpen ia doet men in Engeland pogingen de leening zooder hulp bg elkaar ta brengen De s Daily Teegrapbc medt dat rir Edgar Vincent op reia ia van Parga naar Rualaad In verband net bet plan om bat geld voorde oorlogaachattTng te doen bgeenbrengen door ü een finanoieele combiuatie waarmede air Edgar in betrekking ataat De Oriekacbe ragearing alaat met besorgdheid al deze ooilerbandelmgen gade en tracht op alls wgzeo tot bezuiniging te komen Uoewal da vrede nog niet gealoteu ia gaat de Orieksche regeeiing voort met bet afdanken van troepen de laatste reeerveklaase ia Zaterdag naar buia gezonden In Karditza in bat Z W van TheaaaliS heelt Vrgdag een atrgd plaata gehad tusacben Torkache troepen en Orieksche landbevolking De Griekacbe boeren moeaten voor de Turken vlacbten ea zich mek fronwayeu kinderen verachaneen ia het gebergte waar zg deo Turken barduekk egenaUnd boden Eindelgk weten de Turken aterk genoeg in aantal om d hoogten le kunnen bealormen 1 50 Grieken waaronder aele rrouwen en kinderen werden gedood V Hat ralk niek U loochenen dak men gelgk hel clericale Vaderland opmerkt bek dooda punk in de binnenlandacle Ooatenrgkscfae politiek nog niet ta boren is Da onderhanüelingen sschen de regéeriog en ds rechterzij zgn niet zonder doornen Ten eerste ia bat al aen toer da wgd oiteenloopende aiachen Tan de verschillende groepen van de parlamentamaermeerderheid lot eeo geschikt sllegaarkje t mengen en ten tweede ia bet moeielgk om dak allegaarkja niek al ka onamakelgk ke maken Teor de regeering Het Framdenblakk heeft Zaterdag rerklaard naar bet verzekerde om eeo eind te maken aan alle verkeerde vooralellingen die van de OBdethindelingan waren gegevetf dat de regea g zoowel ala de mee erheid iezield waren at hek ernakig verlangen om da ondarhandt gen tot een goed einde te bfeng n DUraan gfelt echter niemand maar wèl aan het ver beTordatan ia plaaks tsu bat tegen ka werken De parkgan ran de meerderheid die mei graaf Badani onderhandelen hebhen hoewel ag ook aan bon b zondara eieehen denken koch hak bewnalagu dat bun allarearste zorg hei beratel Tan bet parlementarume in Oostanrgk moet gelden De vervulling van deze taak zal worden beproefd eo door de regeerinu zoowel ala door de partgen laogs wetiigen en lo aleo weg Het Fremdeoblalt b rgpt uiet hoe maa onder zulke eraztige omstandigheden de opeohaia meening pa alaap kan Irachteo Ie tnieen door te zeggen dal ar tot verbetering van den loea and niata andara noodi ia dan ean verandering in de hooge rrgeerinn Vóór alles moet de levenAnuht van bel parlemAil worden verver oht De orakeltaal van dit artikel ia niet overal daidetgk maar meu achgnt er toch wel uit le mogen opmaken dat Badeni niet denkt aan heengaan wat bekend wa maar dal bg niet geneigd is lot regeeren met leuter mioisteriëf le beacbikkieiau De Dailache oppositie ui in do eerste vergadeiing vaa deo Rgkaraad drie aanklachten tegen de aiinittars indienen een wegens de gebeurteniasaa in Eger en Aaob een wegens het aehendan van de immuniteit van afgeveardigden tn een wegene bek voorkbeslaan van bat gjmnatiom van Oilli NIEUWE ZENDING KKNSCHK CLACri A 7 n os Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73o GOUDA TeUipkoon Xo ai Beurs van Vrkn aloikn S 8IS1TISMBKR iruzauKu Oen Ned W S V 991 illlO lil duo 8 I ihio diu iliio S t ia HoKaia Oj ivodl l881 S8 4 iTuia Insekrgvmit 1861 81 i 19 81 se i i I OosTKNS Oil in pip cf 1868 6 8SV liilj in iilvor 1868 S Wf PoKTUeAl Obl m Uooupon S 1 dil J liok 1 1 81 IS ai SUKO OU KinuVl 1804 4 6 dito CTons 1880 4 9l u dito liii Rntha 1889 4 dlu b Hopel8S 0 4 j Vsdlt inf oud leon 188 6 dihrdilo dile 1814 8 I l i SriNJB Perpt sehul 1 1881 4 68 Tljzzeu QoprC onv ean 1890 4 71 6eo leeniiiK serie D SI Uec le ni j serie C II Zuii Ar K p v ul i in S 107 Mmico ü il Buit 9 h 1890 6 98 Vllzzuzi OM 4i ul ep 1881 4J s AMWZZDill Oili BUn 189 3 100 RoTTZBOiM 81 d leen 1894 3 91 Kan K Afr Ilsmle sr aiind 10 Areodsli Tab Mg CeiliA Bteii Deli Uasliehsppg ilila 919 Ara H vpatlu kh psnllir 4 Wl Cult Mg U r Vorslaul aand 4 s Or Hypolheokb an Ibr 8 100 Vedirlsiicisrhe lianit a id 1 99 Ned H ndelniaslsob dilo 196 N W h P o Iljpili pindlir S It IL tl lljrpolbeelib pim br 31 IVs l Ir Hyp li eekb illl i 8 91 OoslIKZ Uo t Hc nu bant a ad 188 j SCSI Hypitb iekbaiik randb 4 lOO AuaziZA Iqul bypotb pmilb I 80 Uu L ri I r L e oort 6 l NZD Moll IJ apoor UiJ sanl ll t Mg lol Kt il 81 Spv aan I 103 iKal Ind Hpoorwaam aand 198 Had Zuid Afr 9pm sand 6 o dito duo dilo 1191 diCi 100 54 i IHLl o Kir l l887 89 K Bob 8 64 s Zaid lUI patmij A II abl 17 POLZN H araehau t aeuen aand 4 143 RusLfli Ru e pw Viy obl 41 99 Bsllisrh dito aand 64 i Faslo ililo aand 8 77 latag Dnmbr i ilo aau I 1 l lS a Karik h Azoir ip fcap obl 4 l l diu dilo oWIg 4 100 159 181 ii Vi 100 54 103 H a 16 i 103 AuazUA ent rir Sp lij a d 6 Cble k orlh W pr C v aand dlodiloW n 81 Peler obl 7 Denierk Rio Gr Spin rert v a tllinois Central obl in goud 4 LoBisv ashrill Con v sand Melioo N Spw Mij le by i 6 Mus Kansas r 4pot pr f a nd H Tofk Outasiofc est asnd dilo Penn Ohio oblig J Oregon alif le byp in goud 5 St Paul Minn k Msnil obl 7 Uu Pao Hoofdign oblig 19 ditódilo Line Col liliyp Oj5 sy CASiOA Can South C6rt r aand Va C Ball r iNs lob d e O Amslerd Omnibus Mg aand Bollard Trani êg M al aand I ljl tad Amjlerdam aand 3 Stad Ro lerdem aan 3 BzuuI Slad Anlwerpep 18 Blad Brussel 1686 HoNO Thi Segullr Hesoll ch t 0dsl StaaUlcening 1860 5 K lt Oo l B Cr 1880 8 Span SUd Madrid 3 1968 Nae Ver Bes Hvp Spobl oerl 50 V 188 SOi 106 108 108V 104 U MS ISSVs 3 fvRKlITlMlIN WK1 K l KVA U ICHIUK Of HINUZa KIjINBV VSKUOZZIKBH BURGBMEE8TEK en nKTBOUDBRSTan GOUDA Gelet op de arkk Ben derBINDBKWET Brengen ter algemeene kennia dak op de Seerekane ker Tiaie la gelegd een verzoek mek bglagen van Gebr Verkleg te Gouda om vergunning tot oprichting eeiier machinale graanmaalderg in bet perceel gelegen aan de Teut VVgk O No S98 Kadaatraal bekend SecUe D No 1 I3 en van C J Furrer te Gouda om vergunning tot opricbticg eener alacbterg in eene bergplaata aan de Boomgaanlatreat achter hek r ieel gelegen aan de Karneiuelkslook Wnk tin 318 Kadaatraal bekend Sectie A No 3368 Dak op Dinadag den 21 September 1897 dee namiddaga ten l s ure op net Baadhuia getegenheid ia om bezwaren tegen de gevraa e vergunningen in te brengen en dal gedurende drie dagen vó ir dien dag op do Seoriétarie dor Gemeente van de ter zake ingekomen acbnfuren kan worden kennis genomen Gouda den 7 eptember 1807 Unrgemeoater en Wetbondera voornoemd B U MABTENS De Secietaria W KUOMHOUT I a uurgsrlUk Stand GEBOREN 8 Sept Willem Andreaa ondera 0 van der Neut en C P Steen Berdardus oudere B Verkerk en K van Zgl i Jobanna oudere J J Dogni en J Ilortenaioa Alida Anije ouders A H H iiar en S H Barlelaman Jobannae Adrianna Pieter Kraak oudere J P van flensen ven Uningan an E de Weger Aagje oadera J P Wagewga en 4 Heerkena b Leooardna oudere L da Heg en M Slolwgk Arie oudere A Cathel au J Iiui i a 6 Grietje oudere W A de Vries au J van den Bnrfl Johanna Mari Theieeia ondera J J P den llerlog en C Tan der Noot Arie oudere A Qrareategn en E Oawerkerk Cornelie oodara B Oroeneveld en l B Ererling 7 Paolua Marinas oodara H Zandvoort en A Happel Johanna Sophia oudere A van Hoorn en J 8 Plomp OVERLEDEN I 6 Sept J C van Laanwen 15 jaar 11 m ZeTenhnlitni GEBOREN Jaa Coruelie oadera A Kuremin eo J Moaakanl Jacoba oudere D Prinv en i deo Hollander Aaltje ondera D Sol en M B Sul Leendart oudere D Paul en W Lekkerkaikar GEBUWD A Uarack en J Boa A Venlo sn K Ugtlaobroek A Maaaland en J van der Meer P den Braber en R JouKenelen OVERLEDEN W Markus 8 m VKR6AD ii iiiiiuMHi i DIN AO 7 SEPIKMUER 1S1 7 VoorziCter de Burgemeester R L Martenar De Voorzitter Ik open deze openbare ver gadering en verzojik den waarneraenden Secretaria de nieuw gekozen raadeleden binnen te leidan De Voorzitter M B Airarena zitting I kunnen nemen moet n de veteiacbte eedan afleggen Acbtereenvolgeoa leggen de nieuw gekOzai leden de eeden al De Voorzitter Ik dank u zeer en wenochde drft herkozen leden geluk met hunne Verkiezing en ik hoo dat sleede de belangen dergemeente door n zullen behartigd worden eade drie nieuw gekozen leden die door de kiaaeratlnek bun verkrouweu zyn vereerd wenecl ikkoe dak zg de belangen door de vroegere ledenufu de gemeenke bellezen eteeda zullen navolgen De bberen nemen daarop zitting Tegei woordig zgu de bh Noothoven van Goor Jager Barman Nederhorat Hoogenboom Priüce Dtrcksen van Iteraon Krook Bruut Straater Dceaing Vingerling en Jaapere Afwezig de bh vaÉ Galen vau der Sandan en de Raadt allen met keaniageving De Too itter Wegeoa ongeetaldheid van den secretaris atel ik voor de notulen dar vorige vergadering in de Tolgende rorgadering te iMbandeten Door Oedep Blaten is goedgekeurd het be sluik Tan O Aug kot wgilging der gemeentehegrootiog de wyziging der Terordening het bouwen en hek eerrol onkalag Torloana Mei H O Burgeradgk Ingekomen 1 Het rapport der Commisale beloek mekhet onderzoek der begrootingen van dn gMubElidieerde Inatellingen rau Wekladigheiif totgoedkeuring adviaaerde De Voorzitter Ik breng de Commiaaie mgn dank en atel Toqr de begrootingen met hekrapport ker risie te leggeo De rekening en verankwoording van debaten en laaken van hek voormalig Armhe nrvaq Stein Ter viaia Bek lake anppletoir kofa ar dar plaakaeIgke directe belaating