Goudsche Courant, donderdag 9 september 1897

Donderdag 9 September J897 36s e Jaargang No 7371 mmm mmkm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a ge lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Ahonderlijke Nommers VIJF CENTE ADVERTENTIE worden geplaatst vau 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Te GOUDA hg O LUGBR Apotheker Markt en bg WOLFF 81 Co Westhavea 198 0 ucU Drak tu A BRINKMAN k KOON Dit wordt gedrukt en aan de leden zal een exemplaar word nitgereikt Een voonstel van B en W om eeni eingiezetenen of nmine erfgenamen gedeeltelykeontheffing te vwleenen der plaatseijjke directebelasting Toor 1897 Ter visie Een Toorstel vbj b en W tot wyziging der gemeen te begroeting naar aanleidingvan de aan te gane geldjeeniug Ter Tisie 6 Een voordracht van B en W voor onderwyzerea aan de 2de BargerF chool voorMeisjes Daarop zyn geplaatst Mej E Peerbolte te üoriDchem E U Brouwer te Kampen P J v d Rob te Poederoien Ter visie 7 Een adres van het mannen zangkoor Crescendo verzoekende voor hunne repetition een lokaal der 2e Bargerschool voor jongens In handen van B en W om bericht en raad 8 Een brief vau Mevrouwde Wed Prince da Jong kennis gevende van het overladenvan haar Echtgenoot de heer C J C Prince die als penningmeester van het Masenm vanOodheden fungeerde De Voorzitter De heer Prince heeftiudeze fanotie zeer veel aan de gemeente bewezen zoodat dit overlgden een verlies voor de gemeente ia 9 Een brief van den heer C G vno derPost ontslag nemende als lid der commissieofer de Stedeiyke Zweminrichting De leden hebben zeker met leedwezen deze kennisgeving gehoord de heer van der Post verdient een woord van dank voor hetgeen fay in deze functie presteerde 10 Een adres v n mevr de wed J B Boers terngbetaliog erlangende van en som vanf 28 50 der plaatselijke directe belasting De Voorzitter Daar dit adres geen reclame i en als adres ongezegeld is stellen B en W voor dit buiten beschikking te laten U Een adres van J Lugthart dank betuigende voor de verhooging zyner jaarweddeAangenomen voor kennisgeving Aan de orde De benoeming van a en Wethouder Uitgebraoht worden 14 stemmen en wel op den neer van Iteraon 7 van Galen 5 en de Raadt 2 De Voorzitter Aangezien geen der heeren de volstrekte meerderheid heeft moet eene tweede vrge stemming plaats hebben Uitgebracht worden 14 stemmen de hh van Iterson en van Galen verkregen ieder 7 stemmen De Voorzitter Daar ge der heeren de volstrekte meerderheid beeft verkregen beslist volgens Art 22 van ons reglement van orde het lot De lieer van Iterson wordt daarop door bet lot aangewezen De Voorzitter M ik den heer van Iterson vragen of hy de benoeming aanneemt dan wel of hjj tyd van beraad wenscht te namen De heer van Iterson M de V ik zll de benoeming aanvaarden Aan de orde De benoeming van drie ambtenaren van den burgerleken stand Gekozen jvordt de heer van Iterson met 12 stemmen 2 biljetten waren ia blanco De heer H Jager met 9 stemmen de heer de Raadt verkeeg 3 stemmen de heer Jaspers 1 en 1 biljet in iilanco De heer P de Raadt na loting met de heer G ftoogeuboom met 6 stemmen Aan de orde De benoeming van vier leden van de Oommiasie voor de straf verordeningen Gekozen worden de hh Dr F H G van Iterson met 11 st H Jager met O st na loting roet den heer Vingerling H J Nederhorst met 9 st en C P W Dessing met 12 st Vervolgens waren aan de orde De begrootingen voor 1898 van de Volksgaarkeuken en het HoËfman s Gesticht Het roorstel betreftende de continuatie der holBng van tolgeld op het Goudsche R jpad Het voorstel tot w ziging der gemeentebegrooting dienst 1897 Het voorstel betreffende de regeling der nitgaven voor den aankoop vau gasmeters Worden all n goedgekeurd Aan de orde Het trekken der afdeelingen voor het onderEoek der gemeente b rooting voor 1898 Iste afdeefiog waarvan Voorzitter is de Burgemeester de hh Dercksen Jaspers Jager Krook en de Raadt 2de afd waarvan Voorzitter is de oudste Wethouder de heer vau Iterson de hh Herman Nederhorst Dessing Vingerling en Brunt 3de afd waarvan Vooizitter is de Wethouder de heer Noothoven van Goor de hh Hoogen boom Prince Straater van Galtn en van der Handen Niets meer aan de orde zynde wordt de vergadering gesloten Het beate onschadelylute en g mtkkelykste poetimiddel voor Heerea ea vooral damvs en KlnderschoenwerlC U de Appretuur van C M Millter Ce Berlls Beuth Str 14 Men lettai cwd op naam en fabrielumeric VMryitBv by NiKM WMeUert ialektMwvrfc MlMtorlM t nttrg u MM 8M ra l DeMt kfi V tartmuiw Aratoia ADVERTSNTIEN Ondergeteekende verzoekt geeu gelden of goederen at te geren op zyn naam aan zyne vrouw Mej 8 tan deb KROEF zullende hieriaa door hem geene betaling geMcMeOen J VAN DEB LAAN Tiendeweg Oouda 7 Sept 1897 BEKWAME Wasch meiden kunnen tegen hoog loon direct yenlaatat warden Siooittwasscberij W 6 BORGER Zeist Haring Kruiden BIJ WOLVr en € o Westhaven 198 mmmmmm nmummm WBTTIG OBDSPONEBRD BU het irebrnik daarvan geschiedt het tandeu krüireii der Kinderen ZSHHEK DE nKSfE PIJN 10 000 Gulden wordt betaald aan hem die bewezen kan dat de b my ter inzage liggende getuig i scbrfften der uitstekende resultaten van Ie lertroiiiotorisclie Tandhalsbandjes I niet echt zyn B Men lette op den naam van den Fabrikant KOUEKT HOLTZ VS Wordt franco toegezonden alleen na ontvangst van postzegel ad 95 cent door ItüBEaTHüLTZ NIImwn Wederverkoopera gevraagd Te Koop of te Huur aangebn n MM hi eke iii is staande aan de WESTHAVEN Wgk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg I VP Het huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats b ven 3 Kamers en Zoldar verder alles netjes tn doelmatig ingericht alsmede van Gas en Waterleidiui voorzien Tevens boven en beneden Privaat roet Waterleiding FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gtieiiiiscbf Wasscherij H oppÊ ni i iËR 19 Kruiskade Rotterdam Gabreveteord door Z M den Koning der Belgen Boofddepót voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomeu en verven van alle Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoom b van pluche mantels veereu bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Wsit héate lawrüviDg t ei nai Rbeomatiek Lenasnpipien kortom ff Anker PainExpeller Jicht kortoi Ifjit is mttlutkMtimilil aan t wanden tege Anlier Painlxpeller AnliBr Palii Expeller k Frija 60 oant 76 caul w 1 25 de flns b VvorUDden in d niMste Apotheken na l v F AtBRiolilet li Co 1 Rotterdam Alle goederen hetzg gestoomd of gevertd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt M f ë BAZAR Dames Modeg ids beTattende D MBS en K I N D E 11 MO D ES benevens HANDWErft atroNfm OW IEDERE WEEK VEHSCHIJNT EEN NUMMER In eder n tekit niwarte pluten moOeki onlek feiUUeton m m ü Uitf nve 2 l kl len mei sniipnt en 3 grootegtkriiple pair P r 18 nr l j n I do Ie uilg met daaranbovBii iroklourdo i laien l o I J j 1 I2gekl pion I bijz ïpkn p ljij liet Bono o n l 1 fl 11 1 i H 2 0 II i ij lm 6a no 1 ffekii patr n kt m L 12o Pdn gekleurd fraHio iiaildwerkpntrooii g WAgeoBtraat 100 102 Te huur ofte koop aangeboden om terstond te aanvaarden Een pracla tigr aaet ian g ericla t mimmm met m staande aan den KAÏTEN8INGEL Wijk Q No 141 HetHu 8 bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtigeKelder Boven 3 Kamers met achter een groot Balcon Zoldfr Meidenkamers boven en beneden PHvaat met Waterleidingvoor en aehter aan het Huis Waterbesproeiing een prachtilebang met Vestibule wit marmeren Teg els = naar WEG ü 29 Alle s voorzien van Gas en Waterleiding en g eheel inö eri ht T r yl f hen des tijds Te bevrag en LANüE TIRNDK toriawdter ui f de VicforiaJBron f e Oberlahnsfein byfms Tafeldrank Vünhef ninklykef uïs derj fèderïanden J Fatent H Stollen Warnmg fier ijroHtU Rvr fg rfw amora H Hollmt lUfungm hat Aulas ia rteiohtédénen wmrthluwit SatUahmtintim gagebm Mw kaufé Other untera si ih mharfeii H Stollen uur ton unt direct oiiir In to chan Üsenhandiurien IH tianen unttr Plakat wit nebenatahend ausÊehanit tt = S PreUlietmi und ZcugnUêt Koninklijke Een ware Schat voor de ongelakki e slacbtoffers der ZelfbeTlekking Onanie en gehe ine nitapattingen id het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBFAVAKIi G Bollandsche aitgave met 27 aib Prjs 2 f uldeu leder die aan de rerscbrikkel ke gevolgen vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen bfl hetVerlags Magazin te Leipzig Neumarkt 84 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland il mm Boninl tljke Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM v ii II van Schaik Co gevestigd te Qravenhage Heppleritraal 29 en 20a Baby de Eegentesselaan van i M den KONING tan BELGIË Inillen giJhoextH gebruikt do allerwege bekroonde en Wereldberoemde Superior DruivenBorst Honig Extract FLACONS van 40 Cts Ji Ö Cts en ft verkrygbaar by Firma WOLFF Co Westhaven M9S Oouda E H VI MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATELAND Bos rop B V WIJK CWew vr M KOLKMAN Waddinmeen BINNENLAND GOUDA 8 September 1897 Aan het tweede toelatingMiamen VOor het Gymnaiium namen deel 7 candiduteo van welke tlaa dea J A van der Leo voor I A B Deoekamp L de Jong en W Schwallengr bel Toor II J A Fokker oor III Twee candidataa voor V en VI werden afgewezen terwfll een oandidaat voor III in U geplaatst werd Bg de terani gebonden herexamens slaagden O E Margadant en G Mollinger voor II H A SohoBten en A B Bneno voor III E van Delden oa W Korevaar voor IV J J BergsBi P A Both A C Heg E van Kokem I G Knottoerns H van der Meer G J W Oldeman en J B Oldeman voor VI Niet bevorderd 1 leerl ng van I en 2 van V De lekpoing en verantwoording van het borgeriyk armbestour van de gemeente Haastrecht o er 1896 bedragen de ontvang leo f 844 38i de uitgaven I 475 61 derhalve een batig saldo van f 368 771 De begroeting 1897 is in ontvangst en uitgaat f 641 371 Op d oordraohl voor onderwyzeres teKrimpen a d IJi l zfln geplaatst mej M van Wu l J V Vlaardiogen Sohiedsm HOo t r3Ii Gouda Sy do jl te R euwyk gehouden verpachting vaa 10 poroeolen grasland hebban deze opgebracht de somma van f 214 tegen f 154 in het vorige JAar Nog 2 overbiyveode perceelen zollen eerst a s Vrijdag worden verpacht met de bopaling evenwel dst zg alleen voor beweiding znllen gebrnikt worden Door den gemwnteraad te Waddingsveen is VHtgesteld de gtmeento rekaning in ontiang op i 36303 61 on in uitgaaf op f 34264 79 mitsdien met een batig saldo ad f 2038 82 da begrootiog van hot burg armbeetonr in ontvang on nitgaaf op f 3691 54 de sobsidia van de gemeente bedraagt f 3600 en de schatterg bogrooting op f 449 Te Bodegraven is tot wethouder herkozen dr W H Kaptejn die wegens gevorderden leeftgd do benoemiog in beraad weoioht te honden Tot wathonder te Boskoop ia gekozen d heer A d Jong FE V ILL ET O X FLIRTATION 4 Maar dq hij gefiouwd was had hg boTendieo de pliohtea T n cohtgeoooi t verToUan en die noopten hem ei n weosoheo en genoegens op te offeren en ciJQ Trouwde de wereld te laten tïen waarran ze op haar huwelijIcsreU Blechta een klein deel had bekeken Zij i OQ hem er later dankbaar voor zijn en dat gaToel Bou miuchien een geroel kweeken db verwant a D da liefde lie hij kouBterde toot c a mooie maar koele eahtgeooote Toen hij geen geregelden gang meer kon honden in cijn gedaohtenloop stak bij met een suoht een ligaar op en moapeide ats zoo menig echtgenoot en man i66t hem j Wat zqn die rrouwen toch raadaetaohtige wezentjes Onder het diner dat stilzwijgend begon maar bij het dessert aan lerendighoid won werd het een en ander omtrant do badreia bepaald en geraakte de stemming op een sedert lang niet gekende hoogte ran opgewektheid En toen hij a n vrouwtje rroolijk ug liet air Biohard weer zyn gullen taoh hoeren en vertelde met meer gloed dan men in dei laat tn tijd Tan hem gewoon was zgne arontnren van drn dag Ëunioe Tond ze ook niet zoo Terrelend en afgezaagd als anders en mevrouw Walpole twijfelde niet o hard ala dien middag un het geluk van hare Te Moordrechi is oferleden io deu ouderdom Tan 70 jaar de beer G A van HouwouinRe GtD X der Prorinoiale Staten tid Ziiidlloltani DefrroTinowIe Verfli nigiog tbh Burgemeeatera d Socretarissea ia Zuid üollaud zal op Zwerdag 18 September de middags ta twaalf aren iu de Diergaarde te Rotterdam eene ledeDTergaderiog houden Door den Toorzitter den heer F B s Jacob bargemeester dier gemeente za een feeetwoord worden uitgesproken by gelegenheid tan het 25jarig bestaan d r Vereeoigiog In deze vergadering heeft de verkiezing plaati ran twee bestonralvden ter voorziening in d vacatareo wegens periodieke aftreding van de beeren F B e Jacob en Jee van Waning Door den beer D Kloifboofd burgemeoater der gemeente Namanadorp zal worden in el iid de TolgFode atel ing Het advies dar ceutrale commiasie voor d statistiek aangaande de be vol king i registers opgenomen in baar verslag aan Z £ den minister Tan binDenlandscbe zaken eevoegd by de Staatacourant van 2 3 Mei 1897 ia hoogst bedenkelyk en de naleTing daarran zon stryden mei het algemeen gemeentebelang c Door den heer Jac ran Waning barge meester der gemeente Ouderkerk a d IJael zal worden besproken de vraag Ia het wenachelyk dat een oniforme regeling tot stand kome ter berekening vRn de jaarwedden van gemeente ambtenaren by gebroken tgdvakken c Na afloop der Tergadering saüen de ledenin de gelegenheid worden gesteld tot bezichtiging Tan bet laatst aangobouwde etoomschipRetterdam van de Hollaod A fika lyn groot 8500 ton en t 5 aren zal féji diner in deDiergaarde plaats hebben jv éfv concert indon tuin f Aan bet verslag ran de Oemeente Gouda ontleenen wy het Tolgende De lessen vingen den 15 September aan met 137 leerlingen Zy werde tot aan da KeraU Taoantie geregeld gegeven en wel iederen werkdag behalve den Zaternag des avonds van half 7 tot half 10 i nr o op Zaterdag alleen in het boekhouden dea avonds an 8 tot 10 uur Op het einde Tan het jaar bedroeg bet aantal leerlingen 130 en wel in de lekl 57 V Toll ODdw en 1 v enki I totaal 58 2e 25 3 28 3e 10 5 15 4e l 8 9 5e 2 I8 20 Het groote aantal leerlingen maakte eene aenige dochter Als gü vau Brighton terugkomt zult ge weer met een blos op de wangen door de boBschen en velden uwer kindsheid dwalen hetzg te paard hetzij te voef Eun ce En ieder in den omtrek ja in geheel Londen zal my mijn mooi jong wijQe benyden zeidfl de goedhartige squire maar hy waagde het toch niet Ëaaioe s hand te drukken die kond en gevoelloos over de leuning van haar atoe hing Ze zou dan waarscbgnlijk de goede stemming Terstoord hebben met een gemompeld Wees niet jbelachelyk John De bosaoben barer kindsheid waarin ze zoo vaak met Francis Ward had rondgedoold in da dagen van hunne dwaze maar toch zoo zalige verliefdheid Toen waa er nog geen gedachte aan rijkdom en weelde door haar hoofdje gegaan Die bad ze eerst leeren koesteren toen ze in de vaoantiea van baren koatschooltijd op de landgoederen harer vriondinnen gehoord had hoe mooi ze was en hoe jammer dat zü ook gBene rgke erfgename was De laatste kerstvaoantic had die denkbeelden voor goed gevestigd n daarin h d tij o gevonden om Francis te zeggen waarop t voortaan tuasohen hen beiden moest slaan en te lachen al was t niet van harte om hunne flirtation Zou hy er nog wel eens aan denken hij die nu ook reeda gftrouwd was f Eunice tunrde in den vlammenden haard waar zelfs in dan zomer d groote houtblokken gestookt worden die de boiachen vki The Ferns opleverden Za zaten alle drie in W ole zaal met zijne antieke meubelen en rekW met porselein Als ze rondom zich keek ondervOhd Eunice een gevoel van welbehagen en voldaanheid maar als ze weer in de splitsing der eente klasse in twee afdeelingei noodig Omtrent de resaltaleo van het onderwya kon de CommisBie in baar Verslag nog weinig of nieia mededeelen doch baar indruk over de wflze waarop het gegeven alsmede waarop daarvan gebruik gemaakt werd was onverdeeld gnnstig Het schoolgeld bedratgt TOor eiken leerling f 5 en voor minvermogenden f3 piTJnar tentyl 79 onTermogende leerlingen om niet on rwgi ontvingen E uiigagen ten behoeve van de Avondschool hebben over 1896 bedragen f 3764 85i Met toestemming van den Minister van BïnDeDtandHcbe Zaken worsen de lessen in de natuur en scheikunde gegeven in de voordat ondirwys bestemde lokalen der Ryka Hoogere Bargerschool De Gemeente betaalt als vergoeding voor bet gebruik van die lokalen ge dnrende hoogstens drie avonduren per week met leermiddelen verlichting n rerworming f 75 per jaar Verdere scholen van byzondert n aard en strekking Deze zyn Ie De Gjmnastiek ichool aan de Spifring straat waarop de leerlingen der Hoogere Bur gi r chool en der Opeiibare Lagere Scholen waaraan guen gymnastieklokaal verbonden is benerens de bweekelingen der RyksNormaal sohnol onderwy ontvangen Cfe beide üoderwyzera in de gymnastiek aan de lagere scholen der Gemeente verbonden geven ook privaatlessen tot welk einde ds heer H J Steenbergen met toestemming van bet Gpm een te besta ur gebruik maakt ran dit lokaal en de hoer H Ouderkerk van hot gymnastiek lokaal behoorfnde bg de Ie Kostelooze School 2e De Zwemschool aan de Houtmansgracht roor een ieder tegen betaling en gedurende enkele nren per dag ook roor oietbetalendeo tnegankelyk Nadere byzonderbeden omtrent deze inrichting hebben wy reeds vermeld 3 De Huisvlytschool opgericht door de Plaatselyke Vereeniging tot berordering van trouw schoolbezoek De Gemeente verleent len behoeve van de Bcbool eene subsidie van f 100 s jaars opdat ook on en minvermogenden aan bet ooderwys kunnen deelneneo De lessen werden in bet afgeloopen jaar gcTolgd door 18 betalende en 21 niet betaieode leerlingen Evenals in vorige jareü werd ook nn weder met vpe ambitie gewerkt De leerlingen vervaardigden tal van voorwerpen die of tot direct gebruik of tot versiering in menig buisgezitj vlammen tuurde rees er ean legio vragen voor ha rtn geest op 1 i Wordt tyd om naar boven te gaan zio vorhrak haar echtgenoot de stilte on Kunice schrikte uit haar raymering op Ze reikte haar man en niamn de hand en steeg Isngzaam de trap op die naar hunnfl vertrekken voerde Boven gekomen herratte ze haar gepeins tot het toeslaan der tuindeur haar opnieuw wekte Sir John ging zeker zijne gewone avondwandeling Hoen Waar zou Francis op het oogenblik aan denken P Ze zou spoedig weten of hy zijne jonge vrouw beminde of nog wel eens dacht om het wispelturige maar nsooie meisje dst hij eens lief Iiad Of was alles van zjn kant ook louter flirtation geweosl P Dwaze Euhico als het antwoord bevestigend ware geweest was l eeno b schuldifeing tegen hem die baar bet allerminst paste en was het onlkonnond wat ging het haar dan aan Dirazo Eunice ze glimlachte bij zichzelf dot ze een oogenblik een dubbelhartigheid laken wilde die Bij zelve later beoefende Ze sliep in met aen gevoel van grootere vermoeidheid dan de kalmte van haar eentonig leven rechtvaardigde Maar vermoeidheid naar den geest is erger dan alle lichamelijke afgematheid en Eunice s geest was zeer vermoeid al was het alleen van verveling in Er is meer dan een half jaar vorloopen sedert wy Eunice in anlk eene vervelende stemming aantroffen En nu P De blos is op hare wangen teruggekeerd maar dat is da eenige verandering welke haar echtgenoot bemerkt als hij haar in de breede vestibule gebezigd worden Van vertuim der lessen baiteo de gevallen van ziekte was geen i prake en bet kostte den Onderwyzer J lan Kempöu moeite om den leerlingen dia de lagere school hadden verlaten te beduiden dat zy zyna lessen niet langer konden byAonen Latynsche scholen Gymnasia en Atheoaea H£T GYMNASIUM Kon het College van Curatoren dat geene verandering in zyoe samenstelling onderging in zyn Verslag over 1895 oonstateeron dat bet Gymnasium iu bloei was toegenomen ook iü zyn Veralag over 1896 mocht het wederom op vermeerdering van het aaijtal leerlingen wyzen Op 1 Januari 1S9G bedroeg bet getal loerlingen 67 De 5 leerlingen der 6e of hoogste klasse melden zich aan Toor het eindexamen bedoeld by Arï 11 der Wet op bet Hooger Onderwys dat op 29 en 30 Joni werd afgenomen ten overstaan van de Regeeringa gecommitti er leD Dr J C Speyker en Dr P H Scboute Huogleeraar te Groningen en Dr P J Blok Hoogleeraar te Leiden Aan 4 der aspiranten G J J de Mooy W J Roozehoom N van Scbouwenbnrg en B van der Wal werd het door hen verlangde getuigschrift A nitgereikt terwyl de vylde moest worden afgewezen De overige 62 leerlingen namen deel aan bet overgangaexamen waarvau bet achiiltet k gedeelte van 6 tot 11 Jali werd gebonden en het mon leling gedeelte op 13en li Jali d a r Ats gevolg daarvan gingen over tot de 6e klasse de 7 leerlingen der 5e klasse tot de 5e klasse de 15 leerlingen der 4e klasse van welke 5 ua herexamen lot de 4e klasse 7 leurlingen der 3e klasae van welke 3 na herexamen tot de 3e klasse 12 leerlingen der 2e klasae van welke 1 na herexamen en tot de 2e klasae 13 leerlingen der Ie klasse van welke 2 na herexamen Niet bevorderd werden 8 leerlingen en wet 1 van de 3e 4 van de 2e en 3 van da Ie klasae Da admisait examens hadden plaats op 26 ea 27 Juni en 7 en 8 September Daaraan namen in bet geheel deel 22 aspiranten an wie 15 werden toegelaten nam lyk 13 waaronder een neipje tot de Ie klasse l tot de 4e en 1 tot de 5e klasse terwyl afgewezen werden 1 roor de Ie 1 voor de 2e 1 voor de 3e 2 voor de 5e en eveneens 2 voor de 6a klaE e Te D lft beeft zekere C voorgevende nint van The Ferns welkom thuis heet Of t moest zjjn dat baar gelaat een sobjjn van blydsohap uitdrukte lat zy weer terug is F Maar squire Richard is niet gewoon zich in g ssingen te verdiepen by zfll afwachten voor bij oordeelt En Eunice Ze beeft zich te Brighton een tijd Ung ontzeltand gra tiiiseerd t Was heerlijk zich een poos geheel vry te voelen en bewondnrd te weten door een zwerm van oude vrienden on vriandinuen zelfs al waren er onder de laatstee vrij wat afgunstigea t Was een genot hot mlddenpunt te wezen van e n uitgelezen kringetje waar geestigheid en uitgezochte genoegens aan de orde van den dag naren t Waa amusant Francis te critiseeren in zyn nieuwe waardigheid en honderdmaal op een dag de ijverzucht van zijn jong blond vrouwtje op te wekken zelie eeoarooht jong en dwaas te zyn vooral omdat dit spel au fond t oh geen kwnad kon t alles maar gekheid was Straks sou ze weer de deftige cliatelaine worden van deu atatigon ridder zonder vrees of blaam haren goeden Sir John O Eunice was niet blind voor eyne goede hoedanighodea ja in den laatsten tijd als Francis geeatigheden en die zyner vrienden wat al te plat waren geworden of het teven giuds daar heen spoedde als een dol maskeradeipel dan had zij het hoofd wel eens met zekeren afkeer afgewend en gedacht aan den bravee eenzamen mai thuis die haar genoegen zelfs niet door zijne ernstige tegenwoordigheid bad wilton bederven Onwillekeurig waa se dan vergelijkingen gaan maken en de schaal had meer dan eens ten voordeele van Sir John overgeheld Ifnrdt persolgd