Goudsche Courant, donderdag 9 september 1897

14 7 81 7 68 8 85 8 51 9 67 10 88 l 1 7 5 10 04 ff 8 06 10 11 8 1S 10 18 ff 18 7 0 8 8 9 10 10 87 10 64 11 80 4 40 i Sft 8 17 7 86 8 1 9 S7 10 0 4 50 ff 8 87 f 47 ff 4 57 8 84 4 ff 6 04 8 41 10 01 ff 5 10 5 65 8 47 7 46 8 80 10 07 10 8 6 0 U B A A USTESOAU Ooud 7 t l 4 10 51 18 10 4 11 p 5 10 7 61 8 10 17 10 8 Autudut C at ff 7 10 AaitnduV 8 ie tJT 10 80 1 8 1 18 15 ff 8 88 10 15 11 41 Smda 1 81 8 14 Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Zomerdlenst 1897 Aangevangen 1 Mei TlJd van Greenwicli GOUDA SOTTSSSAU 18 86 I S4 8 48 8 57 4 68 4 56 18 88 6 08 11 89 t 6 0 18 48 ff 5 18 18 65 1 58 4 4 15 6 10 6 86 HOTTIRDA U O O O B A 11 86 11 50 18 87 1 44 8 60 1 64 8 01 8 08 11 54 18 08 18 47 9 14 3 09 Qwd 8 80 T 8i 8 15 S 86 9 80 8 27 9 54 10 11 11 18 IIM 18 18 11 8S 11 48 7 85 8 40 7 46 8 18 8 00 9 47 10 18 OCDA DEN HAAS 6o dR ZeT nhiiizeBMoerk p lle Zoetermeer Zegwasrd Voorburg s Hage O 7 S0 6 80 9 17 9 84 DEN HAAO GOUDA iHaie 6 487 907 43 8 85 4 10 1111 17 18 881 85 8 44 8 40 4 05 Voorb 5 68 10 17 1 41 Zegw6 10 88 1 66 Zar H 6 17 10 48 8 08 Omit 8 88 7 50 8 18 9 03 10 1 10 5411 57 18 608 17 8 14 4 08 4 88 U T S K C H T O O D D irtr ht 38 7 45 8 49 9 80 10 16 10 88 11 38 1 8 08 8 66 4 48 5 86 8 S6 7 68 9 07 10 0 10 84 Woerden 68 8 0 10 38 11 65 4 18 7 18 88 10 54 Ondewiter 7 07 8 14 10 4 4 84 t 8 Goud 7 88 8 87 9 1 9 58 10 69 11 10 18 11 1 8 45 4 87 5 80 6 07 7 898 88 9 49 10 84 11 10 AHSTIBDA 11 0 O V D A815 9 06 10 41 1 68 8 46 4 45 8 18 7 46 45 14 l t 18 11 U M 4 41 6 4 1 48 8 4 H il R 88 8 54 t 4 10 89 11 16 10 08 10 16 ff 10 87 9 9 88 10 88 11 5 11 44 a O l B A U T K K C H T loudlu 5 80 87 7 56 8 81 9 07 10 19 10 57 18 00 18 68 8 80 8 17 4 86 6 06 56 8 8 10 17 10 86 Osdew 5 46 8 64 11 14 8 87 i i 7 10 10 84 Wo idea5 68 7 8 8 1 11 8 8 46 8 84 84 7 18 8 4S 10 41 OlIMkt 18 7 88 8 88 9 0 9 89 10 6111 45 18 88 I S5 8 08 8 5 6 08 4 7 89 8 69 11 18 11 18 meer in het onderhoud Tkn Byn Trouw a zeskinderen te kuunen Toorzien oaUlag genomenalB werkman aan de Ned Oliefafariek en iamet de door bem gestorte gelden Toor pensioen f 300 heimel k Tertrokkeo De man rerdiende i 13 per week Dbid In October 1895 werd de poetdireoteor te IJmaideo de beer MasBink bestolen voor een Bom fan goed f2600 Politie en justitie stelden een onderzoek in doch boe scherp ook geleid niets kwam aan bet licht Nn echter büna twee jaar later ach ot men den dader op bet spoor te zya En alweer is bei la femme die de aanleiding tot de ontdekking belooft te worden Da zoon van den heer M gafsiebgeruimen tijd af met eea juffer werd rader en stond op bet punt dit roor de tweede rnual te worden doeh daar zgo liefde Toor de vrouw Terdwenea scbyDt beeft hg haar de bons gegeven En du beeft de joffer aan de justitie dingen verteld die er op schgnen te wgzen dat baar miooaar niet vreemd is aan bet in 1895 gebeurde Gebivken is reeds dat bg groote verteringeo beeft gemaakt verteringen die van zgn salaris ad f 80 niet te maken rielee Zoo beeft hg indertyd met zyn geliefde een reisje naar Daitsobland ondernomen dat tien dagen duurde In het medegedeelde heeft de justitie bbdleiding gevonden de gevangenneming van deo jongen M san den hoofdcommiBsaris van politie te Amsterdam te gelasten en beden reeds wordt te Haarlem de instructie geopend Ook de juffer ia opgeroepen Men lobryft uit Carlsbad aan de Haarl Gt c Onze geweonlgk zoo rustige badpjaata wsi Zondagmorgen in rep en roer Aanhoudend zag men reeda in de morgeuuren gedurende welke elke knrgaat bet water uit de bem voorge schreven bron pleegt te drinken groepen sameoBcholen voor een juwelierswinkel inhet Steinar nes Hans op de Alte Wiese die tegen Garisbader gewoontq aan gesloten bleef en waarvoor een politieagent de wacht hield Wat was er gebeurd Eén of twee dagen te voren bad een goed uitziende vreemdeling ein aehöoer Mano zooals de kellnertonen uit bet naby gelegen café Elefaot zeiden op ds Ie étage kftmers gehnnrd zeggende dat hy zyn vrouw en kinderen verwachtte Zaterdag namiddag vertrok de juwelier ait bovengenoemden winkel voor eeu paar d en naar Praag waar bg zgn werkplaats beeft en dien nacbi maakte de vreemdeling zich ten nutte om een gat io den vloer van een der door ham gebuurde kamera temaken daardoor in deo winkel af te dalen en dez n te plande ren waarna hg zonder eenig verdenken op te wekken near bet station trandelde en met den eersten treio Carlsbad verliet Natuurlglc kwam de diefstal zeer spoedig uit doob de vogel was gevlogen een buit mede nemende vao naar men zeide ongeveer veertigdnizend gnideo De Carlsbaders waren verslagen over het geval Zoo iets ia nog niet voorgekomen zoolang Carlabad bestaat c zeiden zg Dit nu ia misschien wel wat overdteTeo maar waar ia bet dat men er over bet elgemeeu weinig an diefatatten noort en de bevolking zeer zeker tot de eerlgke mag gerekend worden Het ia haar fsenoeg dat de Kar ffiuten op alle mogelgke geeorloofde wgzen io Garisbad van bun geld ontlsat worden Dat de justitie spoedig ter plnatae was en bet aignalemeot van den dief in alle richtingen werd geseind behoeft geen betoog Of het echter gelnhkeo zal zulk een brutilen en bljikbaar met het vak vertrouwden inbreker te aubterbalen is nog de vrasg Hoordreekt ï 8 8 43 Nieuwerk erk 7 8 8 49 CpeUe 7 4 f 60 Bolterdui 7 7 86 8 88 9 06 4 66 5 58 Cpelle 5 06 08 Hieiwerkerk 6 14 11 Hoordrwht 5 81 19 oud 5 87 t 85 Zaterdagnamiddag waa de 33 jarige metselaar J G Lamera te Enschede bezig aan een gebouw eenige werkzaamheden te verrichten terwgl een opperman met een hoop steenen op den Behouder aao een belendend perceel op een ladder naar boven klom Da opperman had het ongeluk dat zgn vracht hem ontschoot deze kwiim op L terecht die daardoor deerlgk werd gewond aan hoofd en eobouder Geneeskundige bolp mocht niet baten de getroffene is reeds overleden De hoogteeraar Kroae vao Bonn beeft in het Zeitsch fUr Hygiëne uit de iterfUMtatiatiek van de jaren 1875 84 en 1885 95 nagegaan io boever de maatregelen in het belang der openbare gezondheid ia de laattte jaren vooral genomen invloed hebben gehad op de aterfte Zgn uitkomaten xgn zeer gunstig De sterfte ia voor bgna alle leeftgdeu van beide gealacbten aanmerkelgk gedaald Prof K beogfert dat tbani io Praiaeo jaarlgka 70 000 peraoneoi minder sterven dan gemiddeld oaar verhouding in het eerstgenoemde lO Jarig fcgdperk Dit il vooral toe te schrgven aan de bestrgdiog ran beamettelgke ziekten waaronder hg ook tuberculoae raogfchikt Tot 1886 wisselde de aterfte van die ziekte af van 31 tot 32 5 op de lO OQO inwoners Na 1886 ia die vsr houding allengs gedaald tot 24 of 25 Nog sterker ia de daling hg tjphus Van 1875 80 overleden ain die ziekte ruim 6 per 10 000 inwoners AMenga en regelmatig ia dit cgfer gedaald tot beneden 2 Zoo is bet cgfer der aterfte wegene kraamrrOnwenkoorts van 5 6 tot 2 9 op e 10 000 vrOQwett gedaald zoodat jaarlgks 5 000 moeders behouden worden Ook de sterfte aan buikloop pokken tosacheopoozendè kooHs roodvonk wonultoorts aziatische cholera malaria hoodadolbl ïi triobinose a ÖohoUsme u ook dooi on lpk enia verminderd f Daarentegen waa toi 1894 de stc fte aan diphtheritic oogeleer gelijk gebjleven d aerflmtherapie waa toen nog niet of Weinig toegepast ErnDzoo bg maze en kikkhoeat ziekten der aderobalingBwerktuigen n ingewandsziekten bg kinderen Grooterf is de sterfte geworden aan iofluenzbn kanker bersenverweekiog en zelfmoord i De oüfera wgzen echter ten 8 tte t zooals reeds is gezegd op een aani etkelgkedaliog in de algemeene sterlte De rechtbank te Ufer cht TsrcirdEelde E B uit Leersum wegens diefstal fan 3 effecten elk f 1000 ongeveer 900 aan en munt papier f 40 in muntasaKken in de woning en ten nadeele van S B te Woudenberg op 4 Jnni jl gepleegd toi 4 jaar gevangenisstraf met bspaling dat dl ondergane preventieve hechtnnia in mindering komt Voor de Utreohtsch rechtbank werd giatereu een zaak belaodeld die zeer veel aandicht trok Het betrof twee studenten van de fuiidatie ran Eenswoude die ten nadeele dier stiohting teekentngen en platen hadden ontvreemd en verkocht Uit het getuigenverhoor bleek dat beide beklaagden candidaat arts aren op wier gedrag orerigena niets te zeggen viel Alteen had bun vele reizen naar hou verloofden opzien gewekt Ongeveer 60 platen en prenten werden door ben oit het archief ontvreemd waarvoor ig f 270 outvingen Zg betaalden daarvan oude schuldeD en gingen eeu plei zier reisje mskeo Toeu de diefs al werd ontdekt ging de directeor der aliohtiog onderzoek doen bg een kunsthandelaar die de platen had opgekocht Er waren er onder van Jan van Huizeo v d Velde A v Dgck enz en die dua groote waarde hadden De kunatkooper had er echter slechts 1 35 f 60 en minder voor betaald terwgl hg ze volgens zgo verklaring roor niet minder dan f 500 zou hebben verkocht en de directeur der etichting verklaarde zelfs dat de bpkooper er hem f 1000 voor geiraagd had toen hg ze voor de atiohting wilde terugkoopeo 9 58 10 19 10 88 10 88 10 48 10 49 Het O M legde sr in zgu requisitoir den nadruk op dat dit ernstig feit gepleegd was door itüdenten jongelieden van ontwikkeling en dat jegeoa een stichting waaraan ze alles te danken badden en waarin het bun aan iiiel ontbrak Hg meende daarom het wettig en overtuigend bewga door de volledige bekentenis der beklaagdpu bewezen achtende dat een gestrenge straf moeat worden toegepast en eiachte voor elk 1 jaar en 6 maauden gevangenisstraf De wieirgder Mnrif die een rit dwars door het vaiteland ran Australië ooderoam van Adelaide naar Port Darwin is onlangs per scbeepagelegeobeid te Adelaide ternggekeerd Het ia allesbehalve eeu pleiziertocbtie voor bem geweest Op deu eenzamen rit door de woestgneo zoo verhaalde bg kwelde bem de gedachte dat hg misschien ooderveg ran dorst zou m eten atervco en hg werd soms door doodaangut aangegrepen Hij sprak dan met zgn rgwiel aU met een levend wezen en tiet om teumio te eenig geluid te booreo in de doodschw stille om hem heen telkens zgn bel gaan Zoo kwam hg dan weer wat tot bedaren Drie dagen lang heeft hg alleen geteerd op een plak rleesch waaraftu bg af so toe toog Om a nachts tegen insecten beschermd te zgn groef hg een kuil in den grond en ging daarin liggen geheel oader bet zand b raroo op zgn hoofd oa dat hg met kleediugatukken bedekte Hat las tigate deel van zgn weg wasde Duivetsgrood vol scheuren en dikwgls brftede kloven welke voor zgn rgwiel een roortdoreud gevaar opfjererden De laatat 215 Eng mgteu van Kathemie naar Port Dart in legi e Idurif af 3SlJ Uren een zeer opmerkelgk record ala eg io aanmerking neeo i Hg beeft gs van f120 bitgetoofd rof deugend letfdan weg io kortj r tijd wegt atii orne N V d omtrs ilH22 ja r ter har ngriascherg medegemaakt Ydor te bewegen naar boi reederg kwam qien h onïjar BOeken ilosh vergeefa Uit f Ieuweu teen iS richt dat men hem in r jrer lronken had gevob fn Of de jOi de ba d aao zich zélven hetft gec Wel of bem een ongeluk js overki in bet doiater Zgne arme moeder uwe is radeloos van droOfhbid dt seLli l ahiiw e WA dit jftwr Oip kt eerst Ban alujlmd vw reizen 9 derde f u wia tg niet te gian ij 8 ® Door voorzitters v in de plaataelgks vereenigingen Steaot elkander St Jozef Patrimonium en Algemeene Wevers en Spinnershood allen tegenwoordig bg de besprekingeu tuaschen den heer H Hedeman Jr ei srbeidera is na hoor on welerhoor der beide pattgeoc te Almelo de volgende verklaring gepubliceerd Ie dat de arbeiders van dezen palrooo gestaakt hebben zoncler in overleg te zijn getreden met de bondsheBtoren hetwelk met he oog op de algemeene arbeidersbeweging te Almelo af te kfloren is 2e dat de a beiders het werk gestaakt hebben alvorens loona verbooging gevraagd te hebben 3d dat de patrooo de arbeiders in geenerlei opzicht ongemanierd of onheuach bejegende 4e dat de fabrikant door de bonding der stakende vaste arbeiders en toen nog werkende arbeiders en wevers genoodzaakt wat de fabriek te aloiten dus daartoe niet willekeurig maar gedwongen overging Donderdagavond werd te Loenen a d Vecht door het aldaar bestaande fanfnreoorpa een concert gegeven ter eere van den verjaardag van H M de Koningin Het concert was toegankelgk voor de leden en tegen betaling voor geïntroduceerd en Van bet te Nieuwerstnis verbigf houdende garnizoen weuschten nu ook een zestal onderofficieren het concert bg te wonen 6 88 6 51 5 40 8 46 4 10 De burgemeester evenwel die peraoonlgk bet aroi dfeest bgwoonde bad last gegeven dat wanneer raititairep werden toeg laten de caféhouder op bet gewone nor half elf moest sluiten in het tegenovergestelde geval mocht het feest onbeperkt voortduren Het gevolg was dat noch een der leden noch de kastelein de onderofficieren wenBobten binnen ie leiden Deze beeren waren over deie weigering zoo rout aardigd dat zg uit wraakneming io een wiokejftL voor eeu aanzieolgk bedrag ein fluitje giK koopen en die onder de straatjeugd oitanideo Eeu onrverdoovend concert VBO fiaitjea overstemde da tooen ven het fanfarecorpa zoodat veraobeidin nummers onhoorbaar waren Door het aanheffen van bet vo keUed trachtte men d emoederen op sltmat tot kalmte te brengenMooh ook dit wor uitgefloten eu vao de zgd jiar militairen werden den burgemeester rerschetdaoe onbetamelgke woorden toegeroepeo omdat jpe tgdeu bet spelen van het volkslied was hinten zitten met gedekt hoofd Imeenteretdwachter werd nitgezonden commandant te Nieowerslnis met de lisen in kennis te stellen larop veracheen een kapitein dïè dqn eren onmiddellijk beval bniawaarta te oeb deze vertrokken war p werd de rust bersttsld bn bad de feest eere van onzs Koningin verder een verloop Tal reohtahof te Ao isterdam bevestigde j vonnis der rechtbank aldaar waarbg l rdamscb haudetsrlsiziger wegens vei 1 l ivan ktlombterboe jes van denstsatè lordMld werd tot ge angenip traf voor J duld werd tot ge gister beer wiDlie l ii£froi aar éail fiiichtel gi Amaterdatnacne reohtban zakkenroller terecht die ie pp heeterdead betrapt iogde 10 Uoj Kalveratraat i heeretfr GreeVe S ié nitsti lini hiUichtij naie te beroof misstraf lrooV n Aan Ijlïgra man ün è gA yeti volgi le oitleend J IfJ 1 JDenJ m iüè rukt aU enl peditiot yre lolonne oiuter de ha ii ADtUolouel van Heuté yjÉ t eit langs Ihet strand gaanfl ofd fi vu gericbt tegen de versterkii ekeehj yj e aLmral werd door kraol van de iPrinalHendrik iNiasc en Ba i € onrbereid negeli versterkingen tossoben S ii m kampong Pallen Sot werden onder vestinggeschut te Segli Daarna werden alle versterkingen bezuiden Kroeng Barabab tftgelgk omvattend asnjgevalle en genomen de 12 brigades maréchaoaeéet namen Kota Habib Hoesin bet 3s bataljon nam rgf versterkingen van Teogkoe Pautej Radjs beweaten kampong Pakimbaroe bg de marécbauaeéea bieren 57 bg bet 3e batailjon 53 gesneuvelde Atjebera liggen Uit alle orerige rersterkiogeo werd de vgand door omtrekkende bewegingen verdreven zoodat de geheele moekim Pekang Baroe Pakan Sot van vgAnden gezuiverd werd Buitgemaakt werden 20 geweren 8 stukken geschut en vele blauke wapeua Kota Panlej Radja Jieweateu kampong Pakaubaroe en Kota Oedjoeog Lantjoe beweeten kampong Pakan Sot zgn tgdelgk bezet elk door een gemengde compi nie van het 14e bataljon Gesneuveld ia een Amboineesch fnielier gewond werden levenagevaarlgk de feaelier Nienwbnrg niet Ieveusgevaarlgk de sergeanten van Lawiok Körner en Stam de fuselier van Mierio de genie Boldaat Biebl de ziekeuop passer Scbellekens en 16 Amboineesen Deu 7n werden de versterkingen opgeruimd en bet terrein opgeknapt Den 8n werden door eene koloone bestaaode uit de m trechauaaeea het 3e bataljon eu twee sefatiëo berggeaohut ouder bevel van loit kolonel van Heutaz een tocht door de lil moekims GigiÖog ondernomen door de machtsvertoon 4 S8 6 8 18 T 18 7 66 8 88 lO QS 4 89 6 18 ff ff 4 ff 4 58 80 9 48 6 04 8 ff 6 6 15 8 50 7 48 8 88 10 10 10 Van Sigli werd langa het strand gemarcheerd tot de kwala Gigiëeg en verder langs den 1 linkerooTer der Gigiing ritior uur Tjot An en PoeloeTjitjenD gelegeo ten zuiden tan Qedie Simpaag aan den weg naar Boebop Tot zoeter werd geen acbot geloet maar op de terugmarech lange deo rand ran Bambi oaar Long werd de kotonne beseboten door ene vyaodeiykeSbende die uit Boeboe kwam opretten Zg werd onmiddellgk verdreven met achterlating van tien dooden en de aanval werd doorgezet tot in Boeboe waarna lange Bambi Loog Palenh en Sibreh niar Srgli werd teraggakeerd zonder dat ren deo ryapd iete meer werd vernomen Oesueuveld ia eea Amboineeecb tnealier een eohampsobot bekwam een andere Amboinres Toekoe Bintara Palenee vergezelde de kolonoe io zgo gebied toakoe Bintara Pin ng en uanglima Mogor wachten haar op in Bambi Hoeïiog Goandoe en Krani Oeaman in Long Sedert 2 dezer werden te Segli doorehalera aBBgata l 7 Suropaaneu en 3 dwangdrbeidera en verleden da U Init adjudant T F Eokenhauwn 5 Eoropeesche militairen en 2dwangarbeidera D ziekte ia edert tot alaan gekomei üft andere vanjKota Eadj ontvangen tele graoMnen blgkt dat den 7u ran Gleiëog nitrakteo 2 oompagnieën iufaoterie een peloton cafalaria en eanjaactie artillerie om de vertterking vao den Tjjand op dan Tjot Djameuna te mimen nadat deze genomen waa werden de danrin gelegbn woningen verbrand en de oabg gelegen groltpn doorzocht waarbg een inlandaohe fuaelii r licht gewond werd Den volgenden dag Xverd de dekking ran de opneming n dun wiTenlopp KroenggKir beachoten aar p 2 Aibboineeacbao oselieri riet levenigeffaarlBk ffeirood werden Een re eering tekgtam van S Aog zogtnog f h Deo 6o Aug rakte ffen expeditionaire koloone onder bevel vaa loil kolönel J B van Hentas van Begli uit xm verdryviog vau den f vgand nit de moekim Pi k inbafaroe Pakan Sat Zeffan versterkingen wefiden gei bmen waarbg de J vyaod 110 dood oacotertiete n alle overige ve terkingen weid de v and d ior omtrekkende bewegingen verdri reo Da twee plaataan zgn tgdtaiyk be et Oeaoeoveld e n Amboineesch fuieliar gewond 21 mindere militairen Den 3o snenvelde bg het bezetteo der heuvaja van Selimoen de toseliar van der Weide n ttevensgertearlgk gewond werden de fuseliers Schuileklopper en Welthnizan Ter vieriog van het te Ssgli behaald aucces warden in de officieren sociatait te Batavia na aSoop van de gewone oit oering door de stafmuziek da Tjakra negaramarsob en het volke lied ten JOlhoore gebracht Bat laatste ward werd door alte aauwezigen staande aangeboord en met een driewerf hoera 1 beantwoord Terwgl volgens gernchten de Boelgaarache ritmeaater Boitschef zgn gevangenisatraf ondergaat in den vorm van een licht kamerarrest komt nit Boekarest de tgding dat een ander Boelgaarsoh officier in een bosch bg Sofia zgn lieQe een Roemeenache zangerea verraderlgk doodgeschoten heeft Een Eoemeensch meisje dat uit Boelgarge terugkeerde bracht den moord aan t licht Naar hei Deventer Yolkablad meldt heeft dezer dagen A i politie aao een der fabrieken te Deventef eeo 13 jarig meisje opgeëiscbt dat et haar 10 jarig znaje naar Amsterdam moest worden overgebracht waarvan de vader een berucht dronkaard voor dronkenschap reeds ia Hoorn heeft vertoefd Later werd hg wegens dronkenschap weer tot hechtenis veroordeeld en na zgue inrrgbeidstelliog had hg zgne kinderen verlaten hetwelk door velen als eeo getok werd beschouwd dair zg dikwgls aan het allernoodzakelgkste gebrek hadden en geheel aao bun lot werden orergataten Zg werden door een oom en tante in buis genomen en de oudste op een fabriek geplaatst waarvoor zg vao de diacooie f 1 50 per week rergoeding kregen De vader kwam achter later terng en reeda dan OTOod van dienzeltden dag werd hg door da politie wegena dronkenschap weder in bewaring genomen Deo volgeodeo dag vertrok hg naar Amsterdam waarheen de kinderen toen ook oodar geleide ran eeo rechercheor weideo gebracht eo aao den vader teraggegevao Bet blad vraagt of bet niet te betreoreo ia dat de kindereo moeten falgven onder da hoede Tan zoo iemaod en komt tot bat besluit dat dit waar een beirgs ia voor da noodzakeIgkheid dat er wettalgke bepalingen worden in bet leven geroepen omtient de beperking der ouderlgke maoht ToTstel ke genoegeoa De kooingin van Italië is benoemd tot eere kolonel van het Ue regiment Pruisische jagers Keizer Wilhem leidde de kolonel aan zgn arm laoga het front van t regiment AUea ter eera ran den Trede In het park Tan Priedrichshof t paleiaTan de Dnitsche keizerin weduwe hebbeo de kooing en de koningin Tan Italië elk ter herinneriog Tan bon bezoek een deoneboompje geplant Bultenlandsch Overzicht De toasten door K ser Wilhelmen Koning Hnmbert te Honbarg oitgesproken zgn io Itiklië met groote voldoening ontvangen Van beigeeo de verschillende bladen zeggen nemen wg Of ar bet oordeel der Don Chiiciotte en der Fanfnlla Het eerste blad zegt dat de toasteu de beteekenis hebbaa van een zeer dnideiyke versterking van het Urievoadig Varbond dat gesloten is om den vred te hand haven en boe langer het dourt des te meer vrochten zal bet drsgeo £ d de Fanfoltac schrift het volgende De gister gsbouden redevoeringen van keizer Wilhelm en koning Hnmbert hebben aan bet licht gebracht de volledige voor ieder gernstBtellende overeenstemming an doel en meeningen Wanneer het Drievoudig Verbood niet beBtond zon men het moeten scheppen en om den vrede en om het evenwicht van Europa te haadhaven De 4e September zal in den diplomatiek en kalepder eeu datnm zgn welke den vrede belooit waaraan aUe volkeren behoefte bebben De New York Herald maakt deze opmerking Met Bolke positieve verzekeringen van e vgie van het Tweevoodig en het Drievoudig fVerbjnd mag Frankrijk gerust de orgaoisatie voortzetten van de groote tentoonstelling van 1900 lin het volle vertrouwen dat de vrede niet Kal worden verstoord c De Atheensobe bladen bespreken drnk de vraag of er een eind zou kaoDen komen aan de vredesondetjhandelingen wdnoeer Engeland bereid waa 4 zooats verteld is de leeniog voor de oorlogsscha ting te g randeeren Deed Engeland dat dan meent men in Griekenland wel goedkoop d w z tegen niet te booge reuten te kunnen leenen En dan zou er niet minste bezwaar meer kunnen zgn tegen Engeland s voorstel omtrent de ontruiming vaa TbeBBaliB Tnrkgozou daarmede zeker genoegen nemen want bet is den tegen woo rdigeo toestand ook hartelgk moe Aan den anderen kant wijst men er op dat Duit chljaod daarmede niet tevreden is en ook de Doitache scboldeiacherB van Griekenland er niet mee gebaat zouden zijn Want de betaling der rente zou toch niet zekerder er doorwordeo wanneer Engeland da betaling van de interest der leeniog roor de oorlogdschatting waarborgden Zoolang Griekenland vrg biyft te bexchikken over zgn inkomsten zyn de onds scholdeiaohers nooit zeker dat zg in de eerste plaats betaald zullen word tn en de zekerheid is toch Dultachlaod s streven De oorlogsparty in Griekenland wordt intasscben hoe langer hoe zwakker de laatste meeting was al heel slecht bezocht Men verlangt naar den vrede en beweert zelfs dat als deze niet gaaw tot stand komt Griekenland geeo geld zal hebben om iets te betalen Dit laatste zit in verband met den oog t voor bet volgend jaar Er moet ntt binnen eenige weken voor dien oogst gezaaid worden En intoflBchen zyn een groot aantal inwoners van Tbessalië de graanscbuur van Glriekentand nog steeds niet naar bonne boeven en haardsteden teruggekeerd De gezanten hebben dezer dagen weer aan de Porte gevra d den terugkeer dezer ongelukkigen te vergemakkelgkeu maar daarop is nog geen antwoord gevolgd Een Ceotrnl Newac telegram uit Odes ia bericht dat Rusland zóó genoeg heeft vao bet onderhandelen te Eonstantioopel dat het dreigt over oiterlyk veertien dagen zgn gezant den beer De Nelidoff oit Konstautiaopjl terug te roepen Het is de viaag of dit bericht juist 13 Eu zelfs als het waar ie dan bewgst het nog niets Want zooals men eet is de heer De Nelilofi aangewezen om gezant te Rome te worden en dan is ook reeds een opvolger voor hem benoemd Eiodelyk nog een bericht vau de Standard dat men ook met voorzichtigheid zal hebben te behandelen Volgens den correspondent vao dit blad te Eoostaotioopel heeft de Sultan meer direct met den Czaar gecorrespondeerd en zooden de twee heerechers zgn overeengekomen dat Torkye nooit Rusland lal tegenwerken in CeotraalAzië daarvoor zoo dan Rusland de handhftving der rechten van de Turken in Europa gewaarborgd hebben De werkstaking in bet macbïnevak heeft io Engeland zich weer uitgebreid Eenige patroons te Edinburgh Leith en Eircaldj hebben ook werkvolk ontslagen De verbonden patroons weigeren tegenwoordig zaken ta doen met firma s die niet tot bon verbood zgn toegetreden en dwingen ze aldns in te gaan Deser dagen beeft dat verbond een stok openbaar gemaakt waarin het de uitkomst meedeelt van een onderzoek naar de tweehonderd Londenache firma s die io den achtnnrswerkdag hadden toegestemd Honderd veertig werden door de patiooni gewogen eo te licht bevonden iommige fit ma s bestonden io het geheel niet of badden mets met bet machinevak oit te staan audere kwamen meer dan ee s op de lyat vpor weer andere hadden in het geheel sleobta een paar werklui in dienst een firma t eatood b v oit eeo vader en twee zoons enkele patroons badden bovendien verklaard zoo spoedig als mogelyk weer den negennors I werkdag te zallen invoeren Aldns bet verslag vin den pstroansverbood De secretaris van de Amalgamated Society of Eoffiueers beeft Maandag aao een verslaggever benige egfers betreffende de werkstaking medegedeeld De werkitakera zyn nu 21 000 man sterk oogerekend de arbeiders buiten de vakver eniging Op het eind van Aogustna a er 100 000 p st aan stakingsgeld uitgekeerd 80 000 p at daarvan is opgebracht door werkli dee die nog aan den aibeid waren De vakve eeniging beeft oo nog 400 000 p st beechilfbaar De werkitaking zal wel tot na Kersta is duren maar ten slotte uide Baroen zullen de werklieden winnen moeten Minder hoopvol kliukt wift John Burns dezer dagen zeide Hg trachtte de vereeniging van ketelmakerq over te halen met de machinisten gemeenelzask te maken Aodera beweerde hg zon de kas der A 8 I uitgeput raken en dan zonden de ketelmakera het naast aan de beurt liggen om aangevallen te wordeo NIEUWE ZENDING IIEKNiSCHi CliACÉ BËERi en DAMË8 Hi liSCHOËKËN I A van OS Az Md Tailleur Kleiweg E 73 73a GOUDA TeUiphoon Mo 3i Beurs van liinslerdam vrkrs slotkr 8 7i 99 89 86 86 861 861 21 68 S3 l 9 n V 1 S 58 76 u SÏ V 107 981 1001 9 SO 9it lOO i 4 100 199 188 l 8 gs 133 100 80 25 26 112 108 1981 331 100 54V BV 6Ï 58 1 3 99 IS 77 10 1021 106 1891 1881 H Vn 12 100 S4V 103 H 18 l 10 3 7S A 76 ii l 89 iO l 188 SOi 1061 106 108 1041 IH 183 1281 S4V 118 7 SEPTEMBER SBüBaLiNü Gert NeJ W S a j I dub duo dito a dito dito dito 8 HoNOiit Oül Gfcudl 1881 88 4 Itauï InschryviDg 1862 81 5 Oo3TiK 0 ï ia papier 1868 6 diti m zilver 1868 6 Portugal Obl niHt coupon 3 dito ticket 3 ausLAul Obl Binnenl 1894 4 dito Gücons 1850 4 dito bi K iths 188 4 dwo b j Hope 1839 90 4 dito ia goud leen 188S 6 dib dito dito 1884 5 Spanjb 1 Perp t schuld 1881 4 ToaKBiJ GeprConv eeD 1890 4 Geo leenloft serie D Gec ie nisg serie C ZüidAtb Rep v obl 1692 5 Mbiico om Buit S h 18 0 6 VzNBZuaA O iL 4oahep 1861 AM8TBE3AM OoH lat en 1695 3 RottebWj St d l oi 1894 3 Nb0 N Afr Haurfe iv sand AreiKJB Tab Mij Cartifiiraten DdlilVtaatso iHppij dito Arn Hvpothöekb papilbr 4 Cult M j t r Toretetil aand sGr Hypoihoelcb pandbr S j NefltrlarKiBche bank aaud Ked lUndelinaalscb dito N W b Pac Hyp b paiidbr 5 dl tt Hypotbeeitb paudbr SVs L tr lfyp theekb tlito S i OoSTiNR Oo4 H Dg bank aiad naii Hypotheiekbauk pandb 4 Amssika Equt bypoth pandb 6 Haxw L t Pr Lieu eert 6 NsD Holl IJ Spoorw My aaa t Hy toi Eipl r St Spw aauil Nel Ind Fipoonvegm aand Ned Zuul Afr Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito S 1 talie Sitiorwl 1887 89 A Ëob 3 Zmd Ital Spwmg A H obl 8 PoLSN Warschau V eoueo aaud 4 R08L fir l RiiBs pw My obl 4 Vi BsttUcbo dito aand FasLowa dito aand 5 Iwang pombr dito aaol 6 K arsk Ch Azow p kap obl 4 dito dito oblig 4 Ameeika Cent PacSp My obl 6 Ohio k Jorth W pr C v aand a to diti V a St Peter obl 7 Denver Rio GrSpm eert v a Itliniia Central obl in goud 4 Loui8v N aah ville Oert v aand Mexioo Spw My Ie hyp o 6 Mm Kanias v 4pct pruf aand N Tork Ontafliok West aand dito renn Ohio oblig Oregon t alif Ie hyp in goud St Paul Minn k Msnit obl 7 Ua Pao Hoofdlyn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp 015 Oanada Can South Cert v aand Vj n O Rallw Na Ie h d o 0 Amaterd Omnibus Mij aand Botlerd Tramweg Maats aand Ked Stad Amsterdam aand S Stad Rotterdam aan 3 België fiiad Antwerpen 18 7 2 Yb Stad Brussel 1886 2 HoNO Tbeis ReguUr resellsch i OosTBNm Staatsb eniog 1860 5 K K Oost B Cr 1880 3 Spanje Stud Madrid 3 lfi68 Nkd Ver Bes Hvp Sp bl oort BUROEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Brengen ter algemeene keoniit dat de Gemeeuleraad in zgne vergadering Tan den 7 September 1897 heeft benoemd Tot WethoQdor den Hoer Dr F H G van ITERSON die aU Raada id waa afgetreden Tot Ambtenaren vao deo BargertykeD Stand de Heeren Dr F H G vak ITERSON H JAGER en P de RAADT Tot leden der Commissie belast met bet berzien der Plaalseiyke Verordeningen tegen wier overtreding airat ia bedreigd en wearran de Borgemeeater voorsitter is de Heeren Dr F H O VAN ITERSON H JAGER H J NEDEBHORST en C P W DESSING Gonda den 8 September 1897 Borgemeeater eii Wetboudera voornoemd R L MARTENS De Secretaria W KROMHOUT LSQ ADVERTENTIEN Voor de vele treffende bewezen van belangatelling ondervonden by bot overlyden van onzen geliefden Broeder en Behuwdbroeder betuigen wy hiermede onzen bartelyken dank Nomena de Familie I B MIJNLIBFF Dodewaard 8 Sept 1897 Aan allen die ona blyken van belangatelling gaven by het ovorlyden van onzen geliefden Broeder en Zwager betuigen wy hierby onzen hartelyken dank C J LANGERAAE MlJNUBFF C ö LANGERAAK Gouda 8 Sept 1897 Onzen hartelyken dank voor de belangatelling 28 Augustas ondervonden J BREEBAART M BBEBBAART VAN niB Klein iej J AU TA VerloikunMge LangoTiendswegDSO BEKROOND MET GOUDEN MhDAlLLE KRAEPELIEN HOLI S Quina Laroche EN Staalh iidenüe duina Laroche is de meest krachtige en versterkende KINAWIJN Aanbevolen door tal van binnen en buttenlandsche Geneesheere Verkrggbaar in Seaschen i 1 90 en 1 00 GIGiRETTEN TEGEN ASTHMA De inademing van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan Asthma teratond verlichting In Etui 80 en 50 Cents Salmiak Pastilles Ben algemeen als goed erkend middel bö Hoest en Ver koudheid o osa nA en verzachtend Prys per flescbje 20 Cent Khaepblzbn HoLH Hofleveranciere Zeièt ditefc Dt pót te QdmÊ i den Heer A H TEËPË Apotheker en b de meeste Apothekers en Drogisten verkrggbaar HennepEnveloppen 2 2 50 en 5 de 1000 met Firma bedrukt bij A Rltl KMA Z Het beste onechadelykste en ffi makkelyicste poetsnüddel voor Heerea en vooral dames en Klnderschoenwcrk g is de Appretuur van C M MUtlar Co JWk Berlin Beuth Str 14 Mfiilett oed flilv op naam en fabrieksmerk Vsrkryihsar fty Hssrss hikellan te lehewiwert latMIerieii Srei sryes eis ess fisssrssl Dsset byi tsHensss Arsbsa ♦ V