Goudsche Courant, vrijdag 10 september 1897

36ste Jaargang Vrijdag 10 September J807 No 7372 fvpMNKLUKE MeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant greschiedt d a g e 1 y k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afaonderlijke Nommers VWF CENTEN tm 1165 V Kunat en WAeoschappeh DK UUZIBKSCMOOL De CommisBie van Toezicht verloor door bet vertrek van den beer J F C W Adels uit de Gem eute een gverig en zeer gewaardeerd lid baru actieven Seoreta ia In de vacture werd rowzien door de benoeming van den beer P J H Brnuner die tevens als Seoretarts optrad Aan baar Verslag ootleenen wg verder het volgende De lessen werder in bet nieuwe schooljaar hervat met 219 leerlingen nametglt 73 jongens en 146 meisjes welke allen tegi n betaling van he bepaalde schoolgeld onderricht ontvingen Zg waren aldus ingedeeld voor bet onderwijs lu den zang 154 voor dat in den solotaog 14 toor dat in den lang en op eenig ander inetrumeut uitgezonderd de piauo 9 voor dat op eeuig strgk of blaasinatrumeot 24 en voor dat op de piano 37 leerlingen In de leerwgze werd geene verandering gebracht De orchestklasse bleef voor de oefening van samenspel voor meergevorderden gunstig j werken Over de resaltaten tan het onderwgs is de Commissie zeer tevreden zg termoent zich I ten aanzien hiervan e mogen beroepen op bet I den23en December geho udeu peubaar emwen 1 Gedurende de laatste drie DB nden van het I jaar was de beer M Bonman wegens stekte niet ïo staat zgue betrekking aan de school te I vervulleu Mei de waarneming zyuer lessen I werden belast de heeren J F vnn Zutpheo ep I A H Bentekamp nlliier die zich op loffelgke I wgze van deze taak kweten I Bg bet gebonden schoolbezoek mocht de I Commissie constateereo dat de leerlingen ie I de verschillende afdeeiiogen met veel belangI stelling bet onderwgs volgden verzuim van I letisen kwam zelden voor en over het g drag der leerlingen viel niet te klagen 09 uitgavvu ten behoeve van dia soboal hebben in 1896 bedragen f 3242 92 aan schoolgelden weid ontvangen eene som van I f 2313 25 Bg het departement van koloniën zgo ont vangen twee van 8 dezer gedagteekeude telegrammen van den Gonvernenr Generaal vafl Nederlaudaob Indië i Het eerste telegram betreffende de beituors regeling die ter Noordkuat van A tjeh getroffen is als gevolg van de krüizsverricbtiogeo aldaar in de vorige maand luidt Toekoe Buitara Pinaog aanvaardt het bestuur over de Moekims Pakae BaroeenPakin Snth en bezet aldaar drie ponten Eene com opnieuw in een kring zou gesleept wurden waar luobtbarlighetd in plaats vnn ernst don boventoon voerden zou eo op een standpunt staan hoog genoeg verheven om hem ni t bevreesd la doen sgn voor dwaasheden De eer der fami ie zou dan ook haar voornaamste zorg wezen Toen de herfst kwam schoot sir John welgemoed zijn eerste hazen on schaakte even als Ëunioe met den predikant gelijk in de dagon toen de oude heer Wölpule nog leefde Sir John wist niet dat dojong lm dia bij Eunice s vader Latijn en Grieksoh hadden geleerd in de vacsntiee zijne dochter hadden bekend gemaakt mot de kunstgrepen der coquetterie waarvan zij de beginselen reeds op de kostschool had ingetogen van hare voorname kannisscn ifij wist mot dat de zucht naar bewondering en afwis seling twee machte i wareu sterker dan alia liefde en opoffering van zijnou kant Francis Ward was de zoon van een landeilelman dia nooit iets andera had gedaan dan jagen en visBchon en met zijne pachters drinken Hij had echter zooveel gezond verstand dat hij begreep d t do opvoeding van zfjn eeni en zoon aan betere handen dan de zijne moest wurden toevertrouwd Daarom zond hij hem uorst naar een goede kostschool ver volgeus naar don beer Walpole die nog ein stuk of wat jongelai hield eu eindelijk naar Oxford Francis leerde vrij g ed maar bij had ook de wereld leeren kenuen toen hij zicb als advocaat m Grey a Xnn vestigde Zootang de oude beer betaalde bc kommerde hij zich weinig om zijne cliënten die hem dan ook niet de deur plat liepen 0 BEKWAME WaschiiieideVi konnen tegen hoog loon direct yeplaatut worden lmmmém W G lüiniek en Folikliniek OBSTKTHMB en ilVKMB€eiMfJME voor Spreekmen dogelyka van 12 2 a Gratis Spreekuren i aondag Woensdag en Vrijdag 9 11 uur DORDRECHT Lijnbaan No 11 r A EVL Gmeeiher Ilireetmr RIJWIEL Te koop een bgna onbereOeu Heereu rifwM roodel 1897 a OO en een dito Uameur WCiel a f OO beide compleet met lamp en beL Franco op zicht Brieven franco onder motto BiJwieV aan het Bureau van dit Blad JELECTROIOmiSGHETANDHALüe üDJÜS werriG übdepoihibrd BU het gebruik daarvan geschiedt het tanden krUcen der Kinderen X9IIDER DE niNÜTE PUN 1O 0OO Gulden wordt betaald aan hem die bewÜMD kan dat de bij mjj ter inzage liggende getuigschriften der uitstekende resultaten van de Elèttroniotorisclie Tandhulsbaiidjes niet echt zgn QA Men lette op den naam tian den fabrikant KOBEKT HOLTZ Wordt franco toegezonden alleen na ontvanget van poatsegel ad 95 cent door iHOBRRTHOLTZ MJmegon I Wederverkoopers gevraagd Te Koop of te Huur aangeboden EKK HKEKËNIIIilS staande aan de WESTHAVEN Wjk B N 147 Te bevragen Lange Tiendeweg D 29 Üet huis bevat beneden 3 Kamers met Suite Keuken Kelder en Binnenplaats boven 3 Kamers en Zoldsr verder alles netjes en doelmatig ingericht alsmede van Gas en Water leidin voorzieu Tevens boven en beneden Privaat met Waterleiding FEMSCHE STOOMYEEVERIJ Gheinisehe WasscheriJ H OPPËlillEIMEIl 19 KruUkade Botterdmn Qebreveteord door Z M den Koning der Belgen HoafddepM voor QOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren en Oamesgarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het stoomen vaa pluSkemantals veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz vrorden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzj gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid n ralgens staal bewerkt Wq U da besta Inwinviiu tegaa JioU WMt Bheumatial Lendmpljiiaii kortom i ffl ftakirPalBExpeller Wal ia aut kat MUMH a wandea tefao T AnfcBrlainlxpeller ygfX tÊMk ta slaads ia iadar hnisgezb = 7 AiikBrfai FlÜB SO aaat 71 oaat en fl Z ie üm k Taori daa In da raaaata Apotheken eo hv r iiaktar 4 Oo ta Bottenlsni Te GOUDA bjj 0 LÜGEK Apotheker Markt en bg WOLFF Co Westhave 19B G ada Druil v a k BRINKMAN k ZOOK r AB KoMnkHjke Machinale Fabriek DE HONIQBLOBM v u II vanSchaik Co gevestigd te s Oravenhage Hepplerttraat 2 en aOa nabjj de Regentesselaan van Z M den KONING van BELGIË Indien gijhoeM gebruikt de allotwege bekroonde en Wereldberoemde Superior Druiven Borst Honig Extract nv BLi a i tti3 e FLACONS van 40 Cts 70 Cts en r 1 verkrjgbaar by Firma WOLFF Co Westhaven f 0S Gmda E fl vis MILD Veerstal B 126 te riouda A BÜUMAN Moordrecht i C RATELAND Boa rop B ï WIJK Oudeaairr M KOLKMAN Waddinxvten Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en gehe iue nitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIi G Hollandsohe uitgave met 27 Ub Pr B 2 gulden Ieder die aan d versohrikkel ke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leenng die het geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dood Te verkrygen by hetVer lagsMagazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel lu Holland TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 171 ouda i van 10 tot S uur kekalre ZONDAGS en WOENSDAGS voormiddag Wie zeker sijn wu de Echte L Elkel CacaO te ontvangen tesaineu l gesteld en na vele pnefbemingen in don 1 handel gekomen onder des naam des oitrinders Dr Hiohaelis Terraardigd I sp de beate machines in het wereldbé 1 roemde étabblissement van Qebr £ StoU warck te Keulen eltche J pTOicl2aeIH Bikel Cacao in vierkantOT bussen Dez Eikel Cacao ia met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor d gelijksch gebruik een i 2 theelejels Tan t poeder Toor een kop Chocola Als geneeskrachtige drank bij geval van diarrbee slechts met water te gebruiken 1 Verkrijgbaar bg de voornaamate H fl Apothekers ent l Vi Ko Ko prcefbu e I f 1 80 57090 6 o as Oenoraalverttgenwoordiger toot Nederland JuHus Mattenklo H AtKiitordaiu K e rraat 10 1 Te huur ofte koop aangeboden om tci tond te aanvaarden Een pracla tïgr rL©t inrLgroxiclxt HEEKEKHLIS mei TtlE staande aan den KAÏTENSINGEL Wijk Q No 141 Het Huis bevat beneden 3 Kamers met Serre Keuken en prachtige Kelder Boven 3 Kamers met achter een geroot Balcon Zolder Meidenkamers boven en beneden Privaat met Waterleiding VQor en achter aan het Huis W aterbesproeiing een prachtige Gans met Vestibule wit marmei en Tegels Aues voorzien van Gas en Waterleiding en geheel ingericht naar de eischen des tijds Te bevragen LANGE TIENDEWEG D 29 Per bus 90 ot j doozen GO es 30 t pakjes 15 ot spoitje 60 en 35 ot NIEUW MIDDEL tegen snot bg Hoenders en alle Pluimgedierte a 0 45 per A O en met voer ter verdelging van Katten en muizen 35 en 20 et Pakjes 10 et Alles met gebruiksaanwyzing Heeren eigenaren van 10 jaar Abonneeren voor Geurig en Onschadelijk Zulveringa ret ttijen branderigheuT lier aehlige aangezickte en ndi e Itchaame roven en wonden ttraklteid en tie kingen bij ventteer gen winterhanden en voeten bij eefiurft dauuorm ent Zuivert van onrein insec t onder in en op het el en haar 10 Cents per doos Huiaen kunnen lioh op voordeejige wijïe voor de reinheid in hunne huurperceelen Het groote aantal zenuwkwalen ranzen fiboofdpijDaf totdevo raf Mdel eiieeekasenT 8ftpopl0xi herMnbflro rU toa trotM tfB r ï itaedi Klle middelen dooi da mediacbo dteaiciivp UDKewend Kent wt den nloBmn Wakoart er toa d t zlJ door bet gflbniik maken van den eenvonolgiten weg nunslljk luffe da hou MM phTiioloKiacbe oatdekklng ndsan heeft die na bonderde proememlngen thau over de gsbMlcwmlt T rbreidlii aa terwijl stjüi wetessohappelijke kringaji de hoonte belaogateUlng wakl t TMi M weldaad bltjkt te sijn voor de aan lanawicwalen lijdende manioubBid Dese geneeswUn Ia nlt TO den door den gowexen Offloier ran Qeiondbelt Dr Reman Welismaim te TUehofeii en berut op i on derrioding opgedaan In eene ÜO Jarige pHtk Jk IMMtr WMiaeUns Tan h t MawMa l r das worden d rttt gaaeUkteBUffen daor de faald oBnlddellUk m £ hMsMivw Ccfltcl in dec d eld Het dexe ganeeBwjJie werden werkelijk lobltterendo rMBltataB TiritngeB en zij maakte looreel opgaiVi dat van een door den uitvinder jeeebreTeB werkje OVER ZENUWLIJDEN en BEROERTE bianim kerUn tl d reeda de ille drak varscbeoen la Dit boekje bavatiiiet allee Tor kat güMte pubJlek verataanbare verklaringen omtrent bet wecen der nieuwere tbeiaple en de daarmede lelfa in wanhopige gevallen verkregwi uitwerking maar ook vindt men ikarin wetenaobappelijke Ter r haudalingennltde medlaebe bladen dteaan deze geneeawijEO gewilazijn soomedBuftobrlflTvan tal van getutnohrlften van booggepUatate geneeaknadigen onder welke P léaMre Uk r prefauar aan ia potyklInTek ta Parlji nie Itouqamont IQ sTaüiDrabar ed dr prakllaearaml sMaaahaa aan bat kraaktirinlgan geatloht da Charenton SaalUtarath Dr Cotin te SteHfn Sroaamenn mad dr arrend atia te JBHUaiea Dr f Foreatlar lanaeihaer dlraoUur van het hoapltul te Agea Sahalnrath Of Sehariai kaalaal Siitanfala ad Emi Oanai mad dr laneeihaer dlrwiteur der salvaao therapauUtoha inrlohUai vaer ianii UtderB te Parlja rua 8t HoHorft 334 Conial von Aiohaabaoh Mit dr te Cerh 8r laakaeh arraad arte d i Zlrkiilti Ober tabavit Jaohl mad dr ta Waenan Dr O Boagaval taU Farrïèra Eura lid van dan Oflnaall Central d hriièae at de bairté In Frankrijk en vele andei en Aan aUen wferacnnwBcatelMecror Biind rnttna ed nn U af nsn renanMA sennwaehtlff h f d igdan waarvan da kenteskenen zUn nhronlaoha hnaMpIJn mlirune lokele heMbi dpljn tlg andrafiB iroote nplkkeltaartiald lejaagdkald ilapalDeaheld lohantatljke nnraal en n beliagall ke tee tand verder alle zieken die door beroerte retrolfta werden aa nog lijden aan da gevlolgen daarraa tooalB veriammhtien onvarmoHfl tat aprakan iwara toasval moelel k a lkkan attfrHld der gawrlohlen mat veerk durende pt n plaataalljka iwafite venwakklng vaa lebaugen enx ani ilj die reeds onder xeneeakaodige behandeling geweeat zijn maar door de bekende middelen all ontboudlngeen en koudwaterknur wrijveu elsrtrieeeren atoomlooi of Eeebadeir een geaeilug of leniging burner kwaal gevonden hebbeu en ten alottezij die vrees veToelenTosr beroerte au daartoe feden babben wegani verechgnaelen als Doh anhoudand angatlg voelen verdeevina In het beofd benNaltn ÉMt nliellglieid flfkkarlngan en donker worden voor de oogan drukkende pijn onder ket voarhoeM iihln lRdaeerea belvoaa van kHabellng In en het liepen van handen en voeten aan al deze drie oategorUn Tan nnwlUdera aln ook aan Jonge melijaa lijdende aan Meekiuelit en kraohtelooaliald ook au gosonde lalfi aan Jonfa parionen die veel mei geraden zich het bo zonden wordt door Amsterdam door H BBA Co Helllgeweg 4a Rotterdsra F B vno SAKTEH HOLFF Ipotbektr Korte Hoofeteeg 1 Utreeht LOBRV PORTOW ündegraoT bfj de Qaardbrng F U Op de jongste byglennlncb medicinale tentaoaetelllng 1b de r Welaannnit aoba wlJie door do fiedleche JnriJ mot da Kllverrn Hednnie bebrvnnd uifde Vïctor ajBron f e Oberlahn einityEms Tafeldrank V n hé pninklykef uis der ederfanden maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron gevestigd te Rotterdam Zuidblaak 8 XLIe Jaargfang van DE BAZAB Dames Modesrids bevattende D A ME 8 en K IN D 8RM0 D E8 benevens HANDWERKPATRONEN tmIEDERE WEEK VERSCHIJNT EEN NüKHER In ieder n tekêt auiarte platen maOekrontek feuUlelon enz ent Ie Uitgave j zonder gekl pUtea met 3 BD patr en 3 groote gekoipte patr P r 12 ara 1 85 p post 1 46 8 ala de Ie uitg net daarenboven 8 gekleurde platen g 1 7B l O 9 Ie l I K 3a H bü heteano 1 geks patr n keuM v I2e een gekleurd traaia bandwerkpatroon 8 8 80 V iiL illHBR EN PROSPECTUS ALÖÏ i Lg ïïrTt oïiiÓi ïSfes Patent H StoUön M nm wl hlMen Kaeh hm nv Ha keur Mer H JrfoUm Jr Meel od r In £ r j r N Ul e nelmMmdl ag Hnfi BINNENLAND 1 if I QOUUA 9 3 iteiitber L897 B b t tweede ioalatiDgaexKQieD van e r ki hoogere bargerschool Alhier s o toegelaten 1 tot Ie hl P A T n Lange P N Sprafli A L J Totker en voor enkele lessen D M I fan WyobergeD tot de 2e kUeee C de Gi oot 1 Tan Ëmden A Gnttelidg a W M Palm I tot de 3e kt W do Vogel tol de 4e kt 1 Ten gevolge Tan de gehoadeo hereiamenB I iqh Dog to g ilatfln of bevorderd tot de Ie 1 W O A D J Carrière M KobIm h K Tan Lood tot de 2e kl 3 C Scbilt tot d 3e klawe O W YeldhuiteD eo V XtxigBeioe voor enkele lessflo Sa Rind 1 Vermoedt Igk begint de cursae beden met 137 IfeibDgen verdei ld als volgt I 34 1131 III 24 IV 29 V 19 Door de WeerbaarheidiTereeoiging BorgernliobU alhier 1 ter gelegeDheid tan haar § 0 j rig boftaa op Zondag en Maandag 12 eo 13 September 1897 eeoe eehietweditrfld worden gebonden op het Schietterréin ama éétk Rotterdam cha tl Dgk De wedstrgd zal bestaan uit A CorpiwedBtrgd tuBnobBn de OffioierenVereeaigiag der d d ichuttenj bet DepdtBata 3 4e Reg Ia de V reeniKing van OoderofBirieren en mirderPD der d d Sebattery het Bati jou d d Scbtitterë de Bchietvereeoigiog tWilbelmina on d Weerbaarheideiereenigicg Burgerplicht allen alhier B Personeele Wedgtrgd C Wedstryd op vaste baan tféneBerievan 10 echoten D Wedetrijd op vfjie baan elke serie van 5 BcbottD £ Wedstrgd op vrge baan elke eerie van 3 scboteo F WedBtrgd met cylindergeweer elke serie Tan 5 BcboteD G Floberiwedatrgd voor damea elke i rie van 5 schoten Zondag ten 2 ure Matinee Masicale door h t mozipkcOrpB der d d Sobntteryf aangeboden door h h Officieren van het Bataljon Maandag ten 4 nre kence der perBoneele prgieo Mnziekuitvoering door bet maziekcorpB der d d Schetter aangeboden door den BataljonBKommandant Ten 5 ure oitreikiog der ptözeo op bet terrein Te Oudewater werd na instaflatie der gekozen raadsleden de heeren 0 N van de FaTOordt en H Sehep eerstgenoemde herkozen tEVMLLETOM FLIUTATigiI ËQ toch I hoe had lij genoten op Üe prettige zeiltoohtjsS langa de kuit met niemand aU faoheuse tioiiieme dan bare goedhartige engziende mama Hoe jong had ze ziofa gevoeld aan de zijde van haren vrot ereo minnaar als ze op een r toer e hem toevallig tegep was gakomen eo ze den tooht samen badden voortgezet over heuvelen eu dalen of langs de geheimainnig ruiaoheode zee wier geea g haar aan de boMchen thnis herinnerde zooals ze meende Wat aa Franoii altyd een gezellig en ooderhoadand cavalier 1 Ën toch leerde zij zgne gebreken door en door keoneQ zoodat zo teUteoe weer rerge lijkingen moest maken tnsaohon hem en Squire fiiohards Zoo oppervlakkig en egoïst als Francis was zoo dagelqk en onbaatzuchtig waa haar sohtgenoot En tooh Pranoia Was zoo jong zoo arausaot zoo voorkomend en naar ze meende opnieuw onder den indruk barer bekoorlgkheden t Was een aardig apel wweeat en omdat m hem mamde te doonien in t minst niet gevaarljjk Soma als ze met een boek aae het atrand lat en naar het gezang der golven luisterde bekroop haar h t vsriaogaD om vr Ie zija ala de witte meeuwen die de golven nu en dan acheerden om eren vlug wear te verdwenen en zich op een aaden plaats te vertooaeu het verlangea om de kluister te verbreken dW ziohielf wel U waar all wethouder eo ata ambtenaar van den burgerleken stand Te lïörkeowoade n tot wethouder herkozen de heer M van Dorp Te Baastrecbt ia tot welfaoader gekozen de beej B Uittenbogaard Te Stolvgk is tot wethouder herkozen de heer N Dogterom Te Zegwaard is tot wethouder herkoz n de heer P M liSmmeQS Te Zoptermeer zgu tot wetboudera herkozen de heeren N Boonekamp en J Scheer Aan het verslag van de Gemeente Gouda ontleeoeo wji het volgeode Van de 63 leerlingen die op het einde van deo cursus hbi Gymoasinm beiochleü bleveu 2 fan de beturdorden waaronder een mdsje en 3 van de uiet bevorderden na de groote of zoiner vacantie weg en kwamen 58 t rug Bg dezen voegden ich 13 van de 15nienw toege latenen zoodat het schooljaar 1896 1897 aanving met 71 leerlioKen van welke plaats namen in de Ie klasse U de 2e klasse 13 de 3e klasse 13 waaronder 5 meisje de 4e klasse 8 de 5e klasse 16 en de 6e klasse 7 leerlingen Te zamen 71 leerlingen onder wie 5 meisjei Dit cjifer bleet tot 31 December onveranderd Van de 71 leerlingen waren 40 in deze Gemeent en 31 elders woonachtig Het aantal leerlingfo bedroeg op bet einde van 1889 bet jaar der oprichting 20 op het einde van 1890 33 1891 35 1892 48 1893 45 1894 55 a 1895 67 1896 71 Het personeel der Leeraren onderging in het afgeloopeo jaar eenige wgzigiDgen De beer T G G Valette die eene benoeming ontving hg hnt Middelbaar Onderwgs in Ned OostIndië verkreeg op zgn verzoek eervol ont lsg ala Leeraur ïn de HoogdoitsOhe taal tegen uit I April Ter ooiknming van atoornis of stilstand VHD den geregelden gang van het onderwgi besloten Caratoren daartoe door on Golli ge gemachtigd in overleg met den Inspecteur der Gymnasia de voortoopige waarneming der lessen in het üoogdultacb op l dragen aan den beer K Th Merkes Leeraar Aan de Hoogere Bur I gerscboot t Brielle die zich daarvoor beschik had aangelegd en die verguld waren maar die haar toch soms zoo vrseselijk koelden Ze zou hare jeugd en vrijheid beweend hebben als ze maar tranen had gehad la zulke oogsDbUkkea kwam Francis dikwgla toevallig bij baar zitten en begon het nooit vervelende spel ran aantrekken eu faiooten dat van zynen kant een passè temps was op dat oogenblik amusanter dan eeoig ander en van Ëüaioe s z de een eigenaardig soort van coquetterie die niet direct gevaarlijk was ma ir toob een ongezond genot ver ohaft flirtation I Heel lang mocht die verhouding echter nieVda en en een week vroeger dan hst plan was ging Eunice naar huis terug naar liohaam en geest versterkt Uoo do zeelucht en de afleiding Verbeeldde zij t zich of vond ze haar man wezenlgk knap en beminnelijk toen hy haar vroolükverwelkomde en stak zijn ernst en waardigheid inderdaad gunstig af bij de luchthartige ietwat Uchlzinnine omgeving der laatste weken P HKindUef ge ziet er opperbest uit zet sir John terwijl hij haar met den arm om haar middel geslagen de groote zaal binnenleidde ifZorg nu maar dat gij de rozen op utre wangen tot Kerstmis bewaar Vóór dien tijd moet ge u zelf zien bezig te houden en u vergenoegen met do weinige families die halten zqu gebleven Ik heb te veel te doen om gasten ta vragen n me dunkt dat de drukte van logóea het oede effect vau de zeeluoht zou wegnatnen Doe uw beat u niet te vervelen om ro neutwil Kunice besloot eroitig zich niet ta vervelen en Wierp ziob net toorbeeldigeu gver ia een chaos van ADVERTENTIEN worden geplaatst vaai 1 ö reg elH i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend kaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd baar bad gesteld Du waaroeminy tluurtie vai I X Me tot den aanvang vun deo Liüpeudfu i ruMBB toen de heer A J Po tma vroege ueeraar aon het Gymnasium en de Hooger 1 Boi erschool te Sueek Inmiddels bsDOenid al Leeraar ia de Hoogduitsclie taal io functi I trad Keus tweede vacature ontstond doordien d heer Dr B A W Speekman benoemd to Leerttr aan de Hoogere Burgerschool te Arnhem 1 op verzoek eervol ontslag ontving sis Leeraa 1 in de Natuurkunde en de wia en natuurkun 1 dige Aardrgkskunde Hierin werd voorzie 1 door de benoeming van den beer W Ph I Liodaer doctorandus in de Wia en Natuur I kunde laitelelgk IgdAlgk Leeraar aan deHoogire Borgeracbonl te Arnhem die den 26 1 Oot ber ague betrekkioK aaovaardde I De heer Dr F W Ranbe zag met deo aan I vang Bu dt n loopnnden cursus het aantn 1I ïguer Wsoren wederom tot 6 per week stflgeo 1I aangeii n zoowel in d 5e als lo de 6 klasae II leerliogen voor het getnij Bchrift B pla itshadd I genoaen 1 I Met bet geven van onderwgs lu de HehreeuvI sebe taal werd de beer A Keteltapper aihir r I opnieuw voor d n tgd van één jaar belast I Aan dit onderwgs namen vóór de groote vaI cautie 5 en daarna 11 leerlingen deel 1 ïlel onder Ü de Oude talen wo dt sedert I dea ainivniitt van den nieuwen cursus gegeven I oA9 Ava Rector io de 5e klasse A en B on I 10 de 6h klasse Lstgo en Uomsinsche antiquiI teiten den Coerector io de 2e 4e 5e A enB en 6a klBMO A Gneksch Dr R K BoekI meger in de 2e 4e en 5e klasie A Latgn en3e klasse Grii kaoh en Dr B J H Ovink iude Ie eu 3e klasse Latgo eu in de 5j klasie I A en 6e klaaae A eu B Grieks jn I ïn den toestand van de lokalen de meubelen I en de leermiddelen kwam geene verandering I Van beteekenia Io het sousterrain ga een I paar urinoirs gemaakt terwgl het aantal echooU I banken in verband met het toegeuomeu getal I leerlingen eenige vermeerdering ouderging 1 De bibjiotheek werd door sohenbiug en atnI koop met 23 nummers uitgebreid zoodat sgthans 203 boekwerken telt Curatoren getoiget met voldoeoiog en waarI deering dat de bloeiende toestand waarin h tj Gymnasium verkeert zoo niet gebeal dan toch I voor een zeer groot deel t dankeu is aan de I uitstekende wgze waarop Rector eo Leeraren I zich van hunne taak kngteo j I De uitgaven ten behoeve van het Gymnasium bedroegen over 1896 f 22161 38 waarin door het Rgk voor f 6727 15 werd bügedragen I I Aan schoolgeld erd ontvangen eene som I fsu i 690O en aan rente vau het Scbolarchie j werkzaam bedeu Ze was beschormvrouiv van eene 1 Zondagschool en van allerlei andere inrichtiogen ze giag druk har 3 armen bezoeken en bezocht oen roeka van meetings waar slappe thee en droge cakes scM ring en inalag waren Ze inviteerde oude vrystera uit den omtrek te dineeran legde muriekpnrtijtjeB aan met oen stuk of wat twyfelaohtige genieën en last not least ze leerde schaakspelen om met den opvolger haars vaders s avonds een partijtje te maken in de groote raal waar de oude fatniiiei ortrelten der Bichards goedkeurend op baar neerzagen In een woord ze deed haar best zich om gelukkig en voldaan te gevoelen maar c etait plus fort qu elle t Verlangen uamelijlc naar iels anders naar iets wa bü machte zou z K t te boeien ft ordt I Sir John merkte de verandering ten goede zoo bij meende met vreugile op Hy was nooit veel eiaohend voor ziobeelf geweest on de oogenscbünlyko I tevredenheid van Eunice deed hem goed Zij hield de eer van zyn huis op zoo als hij het verlangde en op den duur zm uit dezen toestand van vrede misschien een inniger gevoel voortspruiten Hij had van verre Eunice tnomfen en uitspanningen te Brighton gerolgd maar toen zij zonder aanleiding tot praatjes gegeven te hebben lo ah zoo menige jonge vrouw of man uit zijne omgeving naar huis was teruggekeerd was zyn vertrouwen in haar en op zicbzelf teruggekomen Kunice was jong en lavenalmtig naar ze zou steeds weten wat z aan haren naam en ataod verplicht tvas en hij had alles wel besohouwd toch niet zio heel dwaas gedaan eene jonge schoooe vrouw aU meesteres in ziju huis te vobren Straks als door de tbuiskom it der Wards de ooDversatie uitgebreid lou worden en Ëaaiee